Upphävd författning

Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1983-10-27
Ändring införd
SFS 1983:847 i lydelse enligt SFS 2002:818
Ikraft
1983-11-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En avgift som avses i 3 § lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium skall tas ut när aluminiumburkar förs in i landet, om burkarna är avsedda för eller innehåller konsumtionsfärdig dryck hänförlig till tulltaxenr 20.09 eller 22.01--22.08 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

[S2]Avgiften kallas burkavgift. Förordning (1994:2033).

2 §  Burkavgift skall erläggas med belopp som Statens jordbruksverk fastställer efter samråd med kommerskollegium och Aktiebolaget Svenska Returpack. Förordning (1994:2033).

3 §  Anmälan enligt 2 a § lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium skall göras till Statens jordbruksverk.

[S2]Burkavgiften betalas till Jordbruksverket. Förordning (1994:2033).

4 §  Den som genom avtal med Aktiebolaget Svenska Returpack har anslutit sig till pantsystemet för aluminiumburkar skall av Statens jordbruksverk befrias från att erlägga burkavgift. Förordning (1994:2033).

5 §  Avgiftsfrihet skall medges när aluminiumburkar förs in under omständigheter som medför tullfrihet enligt 4 kap. 6 § andra stycket tullagen (2000:1281) eller 4 eller 7 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

[S2]Avgiftsfrihet gäller även i fråga om aluminiumburkar som förs in från länder som är medlemmar i Europeiska unionen under omständigheter som medför tullfrihet enligt 7 § lagen om tullfrihet m.m.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om avgiftsfrihet i fråga om införsel av aluminiumburkar. Förordning (2000:1309).

6 §  Burkavgiften återbetalas för aluminiumburkar som exporteras, förs till frizon, frilager eller läggs upp på tullager för proviantering inom två år från det att varan angavs för förtullning.

[S2]Frågor om återbetalning prövas av Statens jordbruksverk. Ansökan om återbetalning skall ha kommit in till verket inom ett år från det att förutsättningen för återbetalning inträdde. Förordning (1994:2033).

7 § Har upphävts genom förordning (2002:818).

8 §  Avgiftsmedel som inflyter enligt denna förordning överförs av Statens jordbruksverk till Aktiebolaget Svenska Returpack. Förordning (1994:2033).

9 §  Föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av Statens jordbruksverk. Förordning (1994:2033).

 • SJVFS 2005:67: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

10 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1173).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

  Ikraftträder
  1983-11-22

Förordning (1987:1173) om ändring i förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om införsel som har skett före den 1 januari 1988.
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1994:2033) om ändring i förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:1173) om ändring i förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

Omfattning
ny 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:1309) om ändring i förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:818) om ändring i förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar1 skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002. Den upphävda paragrafen skall dock fortfarande tillämpas vid nedsättning, befrielse eller återbetalning enligt 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Omfattning
upph. 7 §
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2005:220

Omfattning
upph.