Upphävd författning

Lag (1982:377) om tillfällig upplåtelse av kyrka

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:377
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kyrkor, som har invigts för svenska kyrkans gudstjänst och som vårdas av en församling, får tillfälligt upplåtas enligt denna lag. Lagen gäller även upplåtelse av domkyrkor som står under egen förvaltning.

[S2]Med upplåtelse av kyrka avses medgivande att utnyttja kyrkorummet för annat ändamål än gudstjänster som ingår i den av domkapitlet fastställda tjänstgöringen för pastoratets präster, och kyrkliga förrättningar som hålls av församlingens präster och avser någon som tillhör församlingen.

[S3]Genom denna lag ändras ej biskopens rätt att utnyttja domkyrkan för biskopliga förrättningar.

2 §  Tillfällig upplåtelse av kyrka får ske endast om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Upplåtelse får inte ske för ändamål som kränker kyrkorummets helgd eller är oförenligt med svenska kyrkans ordning. Upplåtelse får inte heller ske så att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller kyrkliga verksamhet i övrigt.

3 §  Frågor om tillfällig upplåtelse av kyrka prövas av församlingens kyrkoråd.

[S2]Kyrkorådet får endast av skäl som anges i 2 § vägra upplåtelse av kyrkan för en kyrklig förrättning som avser någon som tillhör församlingen.

4 §  Innan kyrkorådet beslutar om upplåtelse av kyrkan, skall kyrkoherden, om han eller hon är förhindrad att delta i beslutet, såvitt möjligt få tillfälle att yttra sig. Om upplåtelsen gäller en domkyrka som står under egen förvaltning, skall också den särskilda domkyrkostyrelsen få tillfälle att ytt ra sig.

5 §  Kyrkorådet får uppdra åt kyrkoherden eller åt en särskild avdelning, bestående av kyrkoherden och andra ledamöter eller suppleanter i kyrkorådet, att besluta i vissa ärenden på kyrkorådets vägnar.

6 §  I annexförsamlingar där kyrkoherden har förordnat en annan präst att vara ledamot i kyrkorådet, skall vad som sägs i 4 och 5 §§ om kyrkoherden gälla den prästen.

7 §  Kyrkorådets beslut enligt denna lag skall omedelbart gälla.

[S2]Kyrkorådets beslut får överklagas hos domkapitlet. Utöver vad som följer av förvaltningslagen (1986:223) får beslut överklagas av en ledamot i kyrkorådet.

[S3]Domkapitlets beslut får inte överklagas. Lag (1987:1129)

Ändringar

Lag (1982:377) om tillfällig upplåtelse av kyrka

Förarbeten
Prop. 1981/82:93

Lag (1987:1129) om ändring i lagen (1982:377) om tillfällig upplåtelse av kyrka

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:5
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.