Lag (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:417 i lydelse enligt SFS 1982:1188
Ikraft
1982-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången vid 1984 års taxering om inte annat följer av 2-13 §§ nedan. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

2 §  Vid 1984 års taxering utgör grundbeloppet i stället för vad som anges i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt:

[S2]när beskattningsbar inkomst inte överstiger 4 basenheter enligt lagen (1977:1071) om basenhet:

[S3]3 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 1 basenhet; Lag (1982:1188).

[S4]Uppställningen inte med här.

3 §  Vid 1984 års taxering utgör tilläggsbeloppet i stället för vad som anges i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt:

[S2]när underlaget inte överstiger 19 basenheter enligt lagen (1977:1071) om basenhet

Uppställningen inte med här

4 §  Vid 1985 års taxering utgör grundbeloppet i stället för vad som anges i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt:

[S2]när beskattningsbar inkomst inte överstiger 4 basenheter enligt lagen (1977:1071) om basenhet:

[S3]3 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 1 basenhet

[S4]Uppställningen inte med här.

5 §  Vid 1985 års taxering utgör tilläggsbeloppet i stället för vad som anges i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt:

[S2]när underlaget inte överstiger 19 basenheter enligt lagen (1977:1071) om basenhet

[S3]Uppställningen inte med här.

6 §  Vid 1984 och 1985 års taxeringar skall de nya bestämmelserna i 11 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte tillämpas. I stället tillämpas vid dessa taxeringar äldre bestämmelser i 9 §3 och 4 mom. samt 11 § 1 mom. fjärde-nionde styckena samma lag. Därvid skall dock, i stället för de äldre bestämmelserna i 11 § 1 mom.åttonde stycket första meningen nyssnämnda lag, tillämpas de nya bestämmelserna i 11 § 3 mom.tredje stycket andra meningen samma lag.

7 §  Vid 1984 års taxering skall, i stället för de nya reglerna i 12 § andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, gälla att grundbelopp inte skall tas ut i den mån det överstiger ett belopp motsvarande

[S2]72 procent minskat med den kommunala skattesatsen på inkomstdelar som inte överstiger 30 basenheter,

[S3]76 procent minskat med den kommunala skattesatsen på inkomstdelar som överstiger 30 men inte 45 basenheter,

[S4]74 procent minskat med den kommunala skattesatsen på inkomstdelar som överstiger 45 basenheter.

8 §  Vid 1985 års taxering skall, i stället för de nya reglerna i 12 § andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, gälla att grundbelopp inte skall tas ut i den mån det överstiger ett belopp motsvarande

[S2]63 procent minskat med den kommunala skattesatsen på inkomstdelar som inte överstiger 30 basenheter,

[S3]65 procent minskat med den kommunala skattesatsen på inkomstdelar som överstiger 30 men inte 45 basenheter,

[S4]62 procent minskat med den kommunala skattesatsen på inkomstdelar som överstiger 45 basenheter.

9 §  Vid 1984 och 1985 års taxeringar skall vad som i 12 § första och fjärde styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt sägs om tilläggsbelopp, A-underlag och B-underlag i stället avse grundbelopp, beskattningsbar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst.

10 §  Vid 1984 års taxering skall i fråga om förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före den 17 april 1982 iakttas följande. Underlaget för tilläggsbelopp skall inte ökas med sådant avdrag för underskott i förvärvskällan som avses i 10 § 3 mom.första stycket 1 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i den mån underskottet belöper på tid före nyssnämnda dag. Härvid skall - om den skattskyldige inte visar annat - så stor del av underskottet anses hänförligt till tid före den 17 april 1982 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före nämnda dag och hela beskattningsåret. Motsvarande skall gälla i fråga om räntetillägg enligt 10 § 6 mom. första-tredje styckena.

11 §  Vid beräkning av underlag för tilläggsbelopp skall den beskattningsbara inkomsten inte ökas med

[S2]förlustavdrag som hänför sig till beskattningsår för vilket taxering skall ske år 1983 eller tidigare,

[S3]avdrag för underskott som hänför sig till beskattningsår som nyss nämnts men enligt 4 § 1 mom.första stycket 3 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte fått dras av,

[S4]underskott som har uppkommit till följd av att reparationskostnader hänförliga till sådant beskattningsår som nyss nämnts fördelats med stöd av reglerna i punkt 8 av anvisningarna till 25 § kommunalskattelagen (1928:370).

12 §  Vid beräkning av underlag för tilläggsbelopp får avräkning enligt de nya bestämmelserna i 10 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte ske av underskott som har uppkommit under beskattningsår för vilket taxering skall ske år 1983 eller tidigare.

13 §  Beslut enligt äldre bestämmelser i 12 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tillämpas sista gången i fråga om förra hälften av budgetåret 1982/83.

Ändringar

Lag (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1981/82:391, Prop. 1981/82:197, Bet. 1981/82:SkU60
  Ikraftträder
  1982-07-01

Lag (1983:1049) om ändring i lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1983/84:107, Prop. 1983/84:69, Bet. 1983/94:SkU17
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-01