Upphävd författning

Förordning (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:490 i lydelse enligt SFS 1985:759
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om sådan extra undervisning i svenska som enligt 8 kap. 4 d § skolförordningen (1971:235) skall anordnas för elever i gymnasieskolan som har ett annat språk än svenska som hemspråk och som behöver och önskar delta i extra undervisning i svenska. Förordning (1985:759).

2 §  Den extra undervisningen i svenska syftar till att eleverna tillfredsställande skall kunna följa den ordinarie undervisningen i svenska och andra ämnen.

3 §  Den extra undervisningen kan anordnas som stödundervisning. Eleven deltar då i den ordinarie undervisningen i svenska och andra ämnen i oförminskad omfattning.

[S2]Om det behövs och eleven önskar det, får eleven delta i extra undervisning som sker i utbyte mot timmar i den ordinarie undervisningen. I ett sådant fall har den extra undervisningen formen av en undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Förordning (1985:759).

4 §  Rektor beslutar om en elev ska få delta i extra undervisning i svenska.

[S2]I ärendet skall rektor samråda med eleven och, i fråga om elever som inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, med föräldrarna.

Svenska som andraspråk

5 §  Svenska som andraspråk skall för varje deltagande elev ha en omfattning som motsvarar minst två veckotimmar. Dessa två veckotimmar skall vara lärarledda. Förordning (1985:759).

6 §  Elevens timmar i svenska som andraspråk får ersätta högst lika många timmar i den ordinarie undervisningen för eleven. Rektor bestämmer vilka timmar i den ordinarie undervisningen som får bytas ut. Timmarna får inte fördelas på ett sådant sätt att ett visst ämne helt faller bort för eleven eller att de kvarvarande timmarna blir för få för att eleven skall kunna följa undervisningen i ämnet. Högst en veckotimme i ämnet svenska får bytas ut mot svenska som andraspråk. Förordning (1985:759).

7 §  Undervisningen i svenska som andraspråk får anordnas för två eller flera elever i grupp eller för en elev ensam. Förordning (1985:759).

8 §  Undervisningen i svenska som andrspråk skall läggas upp med hänsyn till varje elevs kunskapsnivå och situation i övrigt. Skolöverstyrelsen meddelar föreskrifter och allmänna råd om innehållet i undervisningen. Förordning (1985:759).

9 §  Betyg sätts inte i ämnet svenska som andraspråk.Förordning (1985:759).

Stödundervisning

10 §  Föreskrifterna i 7 och 8 §§ gäller även i fråga om stödundervisning.

Lärartjänstgöring

11 §  Bestämmelserna i skolförordningen (1971:235) och andra föreskrifter som regeringen meddelar om lärartjänstgöring i ämnet svenska i gymnasieskolan gäller även extra undervisning i svenska, om inte annat är särskilt föreskrivet.

12 §  För extra undervisning i svenska får i varje kommuns eller landstingskommuns gymnasieskola tas i anspråk det antal lärarveckotimmar som motsvarar 0,85 lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår.

Statsbidrag

13 §  Föreskrifter om statsbidrag för ianspråktagna lärarveckotimmar enligt 12 § finns i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Särskilda föreskrifter

14 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan

Förordning (1985:759) om ändring i förordningen (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan

Omfattning
ändr. 1, 3, 5-9 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
1985-11-05

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.