Upphävd författning

Förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1966-03-04
Ändring införd
SFS 1966:115
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt bestämmelserna i denna förordning äger kommun och landstingskommun få statsbidrag till kostnader för driften av gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning. Därjämte äger kommun få statsbidrag till kostnader för praktisk lärarutbildning vid skolenhet med gymnasieskola.

[S2]I fråga om gymnasieskola lämnas statsbidrag endast för linjer och specialkurser som anordnas enligt gällande bestämmelser. För gymnasial lärlingsutbildning finns föreskrifter om statsbidrag i förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning.

[S3]Statsbidrag utgår i fråga om kommunal högskoleutbildning för allmän utbildningslinje och påbyggnadslinje samt enligt regionstyrelsens beslut för lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje och enstaka kurs. Förordning (1984:627).

3 §  Med kommun jämställas landstingskommun och kommunalförbund mellan kommuner.

[S2]Med landstingskommun jämställes kommunalförbund mellan landstingskommuner eller mellan en eller flera landstingskommuner och en eller flera kommuner som ej ingå i landstingskommun.

[S3]Med redovisningsår förstås tiden den 1 juli-den 30 juni. Förordning (1971:349).

Grunder för statsbidrag

4 §  Statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning utgår med belopp som motsvarar lönekostnaderna för skolledare, biträdande skolledare, huvudlärare, lärare och institutionsföreståndare vid gymnasieskolan enligt grunder som anges i 5-8 §§.

[S2]Utöver vad som följer av de bestämmelser som avses i första stycket utgår statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning för vissa särskilda ändamål med belopp och enligt grunder som anges i 8 b-13 §§. Förordning (1981:451).

5 §  Statsbidrag för lönekostnad lämnas för sådana avlöningsförmåner som fastställs under medverkan av regeringen ellermyndighet som regeringen bestämmer och som utgår för undervisning eller annan tjänstgöring enligt timplan, kursplan, annan föreskrift eller särskilt medgivande. För kommunal högskoleutbildning gäller timramar som regeringen bestämmer särskilt.

[S2]Beträffande skolledare och biträdande skolledare lämnas statsbidrag för lönekostnad för undervisning och annan tjänstgöring inom ramen för deras ordinarie arbetstid. Statsbidrag lämnas inte till lönekostnad för deras övertid. Om skolledare eller biträdande skolledare fullgör mindre undervisning än som svarar mot den nedre gränsen för undervisningsskyldighet enligt gällande föreskrifter, skall avdrag göras på statsbidraget till lönekostnaden för skolledaren eller biträdande skolledaren med ett belopp som motsvarar statsbidraget till lönekostnaden för den som i stället fullgör undervisningen. Skolöverstyrelsen skall meddela närmare föreskrifter om hur avdraget skall beräknas.

[S3]Statsbidrag för lönekostnad lämnas inte för inbyggd utbildning enligt 8 kap. 13 § skolförordningen (1971:235) och 23 kap. 2 § högskoleförordningen (1977:263).

[S4]Med avlöningsförmån förstås

[S5]lön,

[S6]kallortstillägg,

[S7]vikariatstillägg,

[S8]tjänstledighetstillägg,

[S9]semesterlönetillägg,

[S10]semestertillägg,

[S11]avlöningsförstärkning,

[S12]uppdragstillägg,

[S13]tjänstgöringstillägg,

[S14]övertidstillägg,

[S15]fyllnadslön,

[S16]semesterersättning,

[S17]arvode för arvodestjänst och tilläggstimmar,

[S18]arvode för prov eller prövning som bestrids av kommunen,

[S19]avlöning till den som fullgör handledd praktik,

[S20]begravningshjälp. Förordning (1982:609).

5 a §  I fråga om statsbidrag till de skolledningsresurser som beräknas för kommunal högskoleutbildning enligt 24 kap. 12 § högskoleförordningen (1977:263) gäller följande.

[S2]Statsbidrag för lönekostnader för skolledare och biträdande skolledare samt för specialfunktioner lämnas enligt grunderna i 5 § med så stor del av kostnaderna som motsvarar den kommunala högskoleutbildningens andel av gymnasieskolans och den kommunala högskoleutbildningens sammanlagda skolledningsresurser. Förordning (1988:18).

6 §  Ingår i tjänst vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning tjänstgöring vid

[S2]annan sådan skola,

[S3]statlig skola,

[S4]grundskola eller

[S5]kommunal högskoleutbildning i annan kommun och för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning

[S6]utgår statsbidrag för hela lönekostnaden för tjänsten för den skola där tjänsten är inrättad.

[S7]Är sådan tjänstgöring vid grundskola som avses i första stycket anordnad för hel termin, avdrages från lönekostnaden för motsvarande kalenderhalvår ett belopp som utgör produkten av

[S8]dels halva arvodet för veckotimme enligt beteckningen AT, arvodesgrupp 10, ålderstilläggsklass 0, beräknat på det belopp som gäller vid utgången av kalenderhalvåret enligt tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) den 12 juni 1975 eller enligt motsvarande framtida sådant avtal,

[S9]dels ett tal som motsvarar det antal veckotimmar tjänstgöringen omfattade vid terminens början,

[S10]dels talet 21 delat med det tal som motsvarar det antal veckotimmar som utgör full tjänstgöring på motsvarande tjänst vid grundskola. Förordning (1982:609).

7 §  Ingår i tjänst vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning tjänstgöring vid kommunal vuxenutbildning eller vid annan skola än någon av följande skolformer, nämligen gymnasieskola, statlig skola, grundskola eller kommunal högskoleutbildning i annan kommun och för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning, utgår statsbidrag för den skola där tjänsten är inrättad med så stor del av den sammanlagda lönekostnaden för tjänsten som svarar mot förhållandet mellan tjänstgöringen vid denna skola och den tjänstgöring som sammanlagt ingår i tjänsten. Förordning (1977:490).

8 §  Ingår tjänstgöring vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning i tjänst vid grundskola eller vid annan icke-statlig skola för vilken statsbidrag ej utgår enligt förordningen, utgår statsbidrag för förstnämnda slag av skola med motsvarande tillämpning av, i fråga om tjänst vid grundskola, bestämmelserna i 6 § och, i fråga om tjänst vid annan skola, bestämmelserna i 7 §. Förordning (1973:359).

[S2]8 a § upphävd genom förordning (1980:711).

8 b §  Statsbidrag till kostnader för undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket enligt 8 kap. 4 a § skolförordningen (1971:235) utgår för 0,75 lärarveckotimmar för varje elev som deltager i sådan verksamhet under läsåret. Bidraget utgår med belopp som för varje veckotimme motsvarar timarvodet enligt beteckningen CT, arvodesgrupp 7, ålderstilläggsklass 0.

[S2]Vid tillämpning av första stycket beaktas elevantalet under den första hela kalenderveckan i november och den sista hela kalenderveckan i mars under redovisningsåret, varvid medeltalet elever lägges till grund för beräkningen.

[S3]Timarvode som anges i första stycket beräknas enligt tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) den 12 juni 1975 med senare ändringar eller enligt motsvarande framtida avtal. Förordning (1977:490).

9 §  Handhar annan än lärare verksamhet under timmar till förfogande vid gymnasieskola, utgår statsbidrag för varje sådan timme och klass med belopp motsvarande det högsta timarvode som är tillämpligt för lärare vid gymnasieskolan.

10 §  Till ersättning åt föreläsare vid kommunal högskoleutbildning eller specialkurs i gymnasieskolan eller på tvåårig linje, med undantag av tvåårig ekonomisk linje, tvåårig social linje och tvåårig teknisk linje i gymnasieskolan, utgår statsbidrag med 75 procent av kostnaden, dock med högst 25 kronor för föreläsningstimme när resekostnadsersättning och traktamente icke utgår till föreläsare och högst 50 kronor när sådan ersättning utgår.

[S2]Statsbidrag enligt första stycket utgår dock ej för föreläsare vid gymnasieskolutbildning inom sådan gymnasieskola eller sådan skolenhet med gymnasieskola som omfattar huvudsakligen utbildning för industri och hantverk.

11 §  Upphör att gälla genom förordning (1981:514).

12 a §  För inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handels- och kontorsyrken i gymnasieskolan har en kommun rätt till statsbidrag med visst belopp per elev och undervisningstimme inom timplanens ram som skolöverstyrelsen för varje redovisningsår fastställer för berörd studieväg och berört yrkesinriktat ämne.

[S2]Det belopp som fastställs skall utgöra summan av tänkta kostnader per elev och undervisningstimme för lön, materiel och lokaler enligt beräkningsgrunderna i 12 b-12 d §§. Därvid får summan avrundas. Förordning (1980:532).

12 b §  Beräkningsgrund för lönekostnadsdelen enligt 12 a § andra stycket är timarvodet för undervisningstimme enligt beteckningen CT, arvodesgrupp 8, ålderstilläggsklass 8, i tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) den 28 juni 1983 med senare ändringar eller motsvarande framtida avtal.

[S2]För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timarvodet med det tal som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller grupp enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning (1984:627).

12 c §  Materielkostnadsdelen enligt 12 a § andra stycket beräknas med utgångspunkt i de grunder som vid utgången av juni 1982 gällde för statsbidrag till kostnader för anskaffande av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel enligt förordningen (1980:714) om statsbidrag till kostnader för hörselteknisk utrustning m.m. inom viss kommunal utbildning. Därvid skall hänsyn tas till om mer än en klass eller grupp kan använda materielen. Vidare skall den bidragsgrundande anskaffningskostnaden delas upp på kostnad per år med hänsyn till materielens normala användningstid.

[S2]Omräkning till timersättning sker på grundval av det totala antalet undervisningstimmar per läsår som materielen normalt kan användas för undervisning.

[S3]För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timersättningen med det tal som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller grupp enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning (1982:609).

12 d §  Beräkningsgrund för lokalkostnadsdelen enligt 12 a § andra stycket är hälften av en som ett riksgenomsnitt antagen årlig kallhyra för lokaler som är avsedda för en klass eller grupp och som har normal standard.

[S2]Omräkning till timersättning sker på grundval av det totala antalet undervisningstimmar per läsår som lokalerna kan användas för undervisning.

[S3]För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timersättningen med det tal som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller grupp enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning (1980:532).

12 e §  Statsbidraget enligt 12 a § är avsett för den ersättning som kommunen betalar företagen och institutionerna för de utbildningsplatser som de tillhandahåller.

[S2]Kommunen får dock använda viss del av bidraget per elev och undervisningstimme, upp till ett belopp som skolöverstyrelsen fastställer, för samverkan mellan gymnasieskolan och företagen och institutionerna samt för tillsyn över och uppföljning av den inbyggda utbildningen. Detta högsta belopp skall bestämmas till en tiondel av bidragets lönekostnadsdel, varvid avrundning får ske. Förordning (1980:532).

13 §  Statsbidrag för särskilda kostnader för inbyggd utbildning inom kommunal högskoleutbildning lämnas för varje redovisningsår med högst 10 800 kronor för utbildning för husligt arbete, högst 28 900 kronor i fråga om utbildning för industri och hantverk och högst 17 500 kronor för utbildning för handels- och kontorsyrken.

[S2]Statsbidraget beräknas särskilt för varje företag eller motsvarande. Angivna belopp lämnas när företaget för utbildning under ett läsår om 40 veckor tar emot minst åtta studerande från en studerandegrupp vid kommunal högskoleutbildning. Om antalet studerande är lägre, lämnas statsbidrag för varje studerande med en åttondel av beloppet. Omfattar utbildningen kortare tid än 40 veckor, lämnas statsbidrag med ett i förhållande till utbildningstiden minskat belopp. Förordning (1984:627).

Rekvisition och utbetalning

14 a §  Rekvisition och utbetalning av statsbidrag för gymnasieskola och sådan kommunal högskoleutbildning, som anordnas på allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje, sker enligt 15-17 a §§.

[S2]Om rekvisition och utbetalning av statsbidrag för sådan kommunal högskoleutbildning, som anordnas på lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje eller enstaka kurs, meddelar regeringen särskilda bestämmelser. Förordning (1977:490).

16 §  Upphör att gälla genom förordning (1981:514).

17 §  Statsbidrag enligt 8 b och 13 §§ rekvireras för varje redovisningsår av kommunen hos skolöverstyrelsen före den 1 september närmast efter redovisningsårets utgång. Skolöverstyrelsen skall betala ut statsbidraget snarast möjligt.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition även om den inte har kommit in i föreskriven tid. Förordning (1981:451).

17 a §  Vid rekvisition av statsbidrag skall kommunen upptaga kostnaderna för kommunal högskoleutbildning fördelade på de olika yrkesutbildningssektorerna och skilda från kostnaderna för gymnasieskolan. Därvid skola kostnaderna fördelas i förhållande till tjänstgöringens omfattning vid gymnasieskolan och sådan kommunal högskoleutbildning som anordnas inom allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje. Förordning (1977:490).

Revision

18 §  I en kommuns räkenskaper skall de belopp som ligger till grund för rekvisition av statsbidrag enligt 5-10, 12 a och 13 §§ redovisas särskilt. Beloppen skall redovisas särskilt med avseende på dels gymnasieskolan, dels de skilda yrkesutbildningssektorerna inom den kommunala högskoleutbildningen såvitt gäller utbildning inom allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje, dels sådan högskoleutbildning som avser lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje eller enstaka kurs.

[S2]Kommunen svarar för revisionen av dessa räkenskaper. Om kommunens revisorer framställer anmärkningar mot dem, skall kommunen snarast möjligt delge skolöverstyrelsen anmärkningarna. Förordning (1980:532).

19 §  Skolöverstyrelsen och riksrevisionsverket äga för granskning av tillämpningen av denna förordning hos kommun taga del av räkenskaper och övriga handlingar samt företaga de undersökningar som fordras i övrigt.

[S2]Kommun är skyldig att på anfordran insända de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (1977:490).

20 §  Statsbidrag utgår till kostnader för sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som motsvarar sammanlagt 10,9 procent av statsbidraget för lönekostnad enligt 5--8 och 8 b §§.

[S2]Bidrag enligt första stycket utbetalas av skolöverstyrelsen vid slutet av varje kalenderhalvår efter rekvisition av kommunen såvitt gäller sådan kommunal högskoleutbildning som anordnas på allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje. Bidrag som beräknas på lönekostnad enligt 8 b § rekvireras och utbetalas dock i den ordning som anges i 17 §.

[S3]Bestämmelserna i 17 a § skall tillämpas. Förordning (1989:709).

20 a §  Statsbidrag utgår till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som motsvarar följande procent av statsbidraget för lönekostnad enligt 5--8 och 8 b §§ för varje angivet redovisningsår:

ProcentRedovisningsår
10,11986/87
10,41987/88
10,81988/89
12,01989/90

[S2]Bidraget skall rekvireras och utbetalas i den ordning som anges i 17 §. Därvid skall bestämmelserna i 17 a § tillämpas. Förordning (1989:709).

21 §  Åsidosätter kommun vad som enligt lag, förordning eller annan författning åligger kommunen i fråga om gymnasieskolan eller den kommunala högskoleutbildningen, äger skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta att högst tio procent av det sammanlagda statsbidraget enligt denna förordning för redovisningsåret skall innehållas i avvaktan på att rättelse sker. Vinnes ej rättelse, äger skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall avdragas från statsbidraget. Förordning (1977:490).

21 a §  Föreskrifter om minskning med 2 eller 20 procent av vissa statsbidrag enligt denna förordning finns i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Särskilda föreskrifter gäller om minskning av sådana statsbidrag som regionstyrelsen beslutar om för lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje och enstaka kurs inom kommunal högskoleutbildning. Förordning (1982:609).

21 b §  Vid tillämpningen av denna förordning skall iakttas föreskrifterna i förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag. Förordning (1985:588).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Förarbeten
Prop. 1964:171

Ändring, SFS 1966:765

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1967:826

  Omfattning
  upph. 3 §

Ändring, SFS 1968:213

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1968:645

  Omfattning
  nuvarande 20, 21 §§ betecknas 21, 22 §§; nya 20 §, rubr. närmast före nya 20 §

Ändring, SFS 1970:608

  Omfattning
  ändr. 20 §

Ändring, SFS 1971:349

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 9-14, 20, 21 §§; nya 3, 8 a §§; omtryck

Ändring, SFS 1971:1274

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1972:634

  Omfattning
  ändr. 20 §

Ändring, SFS 1973:359

  Omfattning
  ändr. 6-8 §§

Ändring, SFS 1974:392

Ändring, SFS 1975:214

  Förarbeten
  Prop. 1975:1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 5-8 a, 19-22 §§

Ändring, SFS 1975:897

  Omfattning
  ändr. 4, 8 a, 15, 17 §§

Förordning (1976:323) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskolan

Förordning (1977:490) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskolan

Förordning (1977:1061) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 20 §

Förordning (1978:527) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Förordning (1978:699) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 14 §

Förordning (1979:327) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Förordning (1980:532) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:100
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 13, 15, 17, 18 §§; nya 12 a-12 e §§

Förordning (1980:711) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:90
  Omfattning
  upph. 8 a §; ändr. 4, 12 c, 15, 17, 20 §§

Förordning (1981:451) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Förordning (1981:514) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Förordning (1982:609) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

Förordning (1984:124) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 20 a §
  Ikraftträder
  1984-04-24

Förordning (1984:627) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Föreskrifterna i 13 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tiden före den 1 juli 1984.
  Statsbidrag för inbyggd utbildning i gymnasieskolan enligt de äldre bestämmelserna i 13 § skall rekvireras enligt 17 § första stycket. Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition av statsbidrag enligt de äldre bestämmelserna även om den inte har kommit in i föreskriven tid. Skolöverstyrelsen får dock inte pröva rekvisitioner som kommer in efter utgången av mars 1985. En sådan rekvisition skall skolöverstyrelsen i stället med eget yttrande lämna över till regeringen för prövning.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 12 b, 13 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:1123) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 20 a §
  Ikraftträder
  1985-01-21

Förordning (1985:588) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ny 21 b §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:1095) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 20 a §
  Ikraftträder
  1986-02-04

Ändring, SFS 1987:743

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Genom förordningen upphävs
  förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning, såvitt gäller statsbidrag till undervisningen i den kommunala och landstingskommunala gymnasieskolan,
  förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan,
  förordningen (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan,
  förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan,
  förordningen (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan,
  förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor,
  förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal,
  förordningen (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan,
  förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan,
  förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m. m.,
  förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning,
  förordningen (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan,
  förordningen (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan,
  förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag,
  förordningen (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan,
  förordningen (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan,
  förordningen (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasiskola,
  förordningen (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola,
  1. Föreskrifterna i förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantalet skall, för de fall det i andra förordningar hänvisas till dessa föreskrifter, fortfarande gälla i fråga om andra huvudmän för gymnasieskola än kommuner och landstingskommuner.
  2. Om det i en författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya bestämmelsen, om inte annat följer av punkten 3.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  4. Om skolöverstyrelsen före den 1 juli 1986 med stöd av då gällande föreskrifter har medgett en landstingskommun att i sin gymnasieskola anordna en studieväg som inte kan anses höra till något av de områden som anges i 3 kap. 2 § får landstingskommunen, utan hinder av nämnda paragraf, bedriva utbildning på studievägen så länge behov föreligger, om regeringen inte föreskriver annat.
  5. Påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får intill utgången av juni 1989 anordnas i sin utformning vid utgången av juni 1986 utan hinder av 5 kap. 14 § första stycket och 10 kap.10 och 24 §§.
  6. För påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får utan hinder av 17 kap. 21 § för undervisning intill utgången av juni 1989 beräknas allmänna timresurser som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av juni 1986.
  7. Om en årskurs av en linje eller en specialkurs som omfattar två eller annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs har startat i början av vårtermingen 1987, skall beräkning av allmänna timresurser för undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med utgångspunkt i elevantal och andra förhållanden den 15 september 1987 enligt bilaga 9.
  Om i annat fall en årskurs av en specialkurs som omfattar två eller annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs har startat före den 1 juli 1987 och avslutas under redovisningsåret 1987/88 skall beräkning av allmänna timresurser för undervisning under redovisningsåret göras med utgångspunkt i förhållandena den femte undervisningsdagen under redovisningsåret enligt bilaga 9. Detsamma gäller om tredje terminen av en treterminskurs, en specialkurs som omfattar minst en termin men är kortare än två terminer har startat före och avslutas efter den 1 juli 1987.
  Om en specialkurs som är kortare än en termin har startat före och avslutas efter den 1 juli 1987, skall allmänna timresurser för undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med utgångspunkt i förhållandena den femte undervisningsdagen redovisningsåret enligt bilaga 9.
  1. Om en sommarkurs för invandrarungdom startar före och avslutas efter den 1 juli 1987, skall de vid kursens början gällande föreskrifterna om timunderlag för undervisning och statsbidrag tillämpas på hela kursen.
  2. För en LA-kurs vars timplan styrelsen för skolan har fastställt före den 1 januari 1987 med stöd av skolöverstyrelsens föreskrifter skall för redovisningsåret 1987/88 som allmänna timresurser beräknas så många lärarveckotimmar som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av år 1986, om inte länsskolnämnden bestämmer annat.
  För andra LA-kurser med timplaner som fastställts av styrelsen för skolan bestämmer länsskolnämnden hur många lärarveckotimmar som skall beräknas för undervisning under redovisningsåret 1987/88. Länsskolnämnden skall därvid tillämpa de grunder som gäller för påbyggnadsutbildningar enligt 17 kap. 21 §.
  Omfattning
  upph. såvitt gäller statsbidrag till undervisningen i den kommunala och landstingskommunala gymnasieskolan

Förordning (1988:18) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 20 a §; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1988-03-01

Förordning (1988:940) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Omfattning
  ändr. 20 a §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:709) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.
  2. Bestämmelserna i 20 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1989.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före den 1 juli 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 20, 20 a §§
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1990:425) om upphävande av förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01