Upphävd författning

Förordning (1982:553) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-10-17
Ändring införd
SFS 1982:553
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens veterinärmedicinska anstalt.

2 §  Anstalten är ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt lantbruksstyrelsen och andra myndigheter samt åt enskilda organisationer och allmänheten.

[S2]Det åligger anstalten särskilt att

 1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt,
 2. bedriva diagnostisk verksamhet och vara veterinärmedicinskt centrallaboratorium,
 3. medverka i djursjukdomars förebyggande och bekämpande samt
 4. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom anstaltens verksamhetsområde.

3 §  Anstalten skall med förtur utföra de undersökningar och utredningar som lantbruksstyrelsen begär. Dessa skall planeras och genomföras efter samråd med lantbruksstyrelsen. Anstalten skall om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

4 §  För utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna preparat skall, om inte annat är föreskrivet, betalas ersättning enligt en taxa som anstalten fastställer efter samråd med riksrevisionsverket.

5 §  Anstaltens tjänstemän är skyldiga att i tjänsten inom sitt ämnesområde undervisa vid lantbruksuniversitetet. Omfattningen av sådan undervisningsskyldighet fastställs av styrelsen för lantbruksuniversitetet efter samråd med anstaltens styrelse.

Organisation

6 §  Anstalten leds av en styrelse som består av sju personer. I styrelsen ingår anstaltens föreståndare. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på anstalten.

7 §  Föreståndaren är chef för anstalten. Föreståndaren har professors ställning.

8 §  Inom anstalten finns följande enheter, nämligen

[S2]centrallaboratoriet,

[S3]epizootologiska enheten,

[S4]vaccinenheten,

[S5]ekonomienheten.

[S6]Utöver dessa enheter finns enligt styrelsens bestämmande enheter för vissa djurslag och andra enheter med särskilda uppgifter.

[S7]Inom centrallaboratoriet finns det antal laboratorier som styrelsen bestämmer.

9 §  Varje enhet förestås av en chef. Chefen för den epizootologiska enheten är även statsepizootolog. Chefen för en djurslagsenhet är statsveterinär.

[S2]Under chefen för centrallaboratoriet förestås varje laboratorium av en laboratoriechef.

10 §  Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

11 §  Det åligger anstaltens styrelse särskilt att

 1. främja uppdragsverksamheten och det därav påkallade forsknings- och utvecklingsarbetet samt forskningsinformation och kontakterna med samhällslivet,
 2. avgöra viktigare frågor om anstaltens organisation och arbetsformer,
 3. utarbeta underlag till årliga anslagsframställningar och framställningar i övrigt hos riksdagen,
 4. avge förslag i fråga om tjänster som avses i 21 § andra stycket,
 5. avgöra frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning samt att
 6. avgöra andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

[S2]Frågor om anstaltens årliga anslagsframställningar samt andra frågor som är gemensamma för anstalten och Sveriges lantbruksuniversitet avgörs dock av styrelsen för lantbruksuniversitetet efter samråd med anstaltens styrelse. Förordning (1986:1030).

12 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1030).

13 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

14 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 §  För föreståndaren finns en ställföreträdare. Han utövar föreståndarens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av föreståndaren även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]I den ordinarie föreståndarens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Föreståndaren för anstalten får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en enhet får närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan.

17 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att anstaltens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:1030).

19 §  Föreståndaren får utan föredragning meddela sådana beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

20 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning, kompetensfordringar m.m.

21 §  Föreståndaren förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänsterna som chef för centrallaboratoriet, chef för den epizootologiska enheten, chef för vaccinenheten, laboratoriechef, laborator och statsveterinär tillsätts av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S3]Andra tjänster i lägst N 26--31 tillsätts av regeringen efter anmälan av föreståndaren.

[S4]Övriga tjänster tillsätts av anstalten.

[S5]Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av föreståndaren. Förordning (1986:1030).

22 §  För de tjänster som avses i 21 § andra stycket skall finnas en beskrivning av tjänsternas innehåll.

[S2]Innan styrelsen avger förslag i fråga om sådan tjänst som avses i 21 § andra stycket skall yttrande om de sökandes vetenskapliga kompetens och skicklighet inhämtas från tre sakkunniga som styrelsen utser efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet. Sådant yttrande skall avges till styrelsen senast tre månader efter det att uppdraget har mottagits.

[S3]I fråga om tjänsterna som statsepizootolog och som laborator vid den epizootologiska enheten skall styrelsen samråda med lantbruksstyrelsen.

23 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

[S3]Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

24 §  Behörig till sådan tjänst som avses i 21 § andra stycket är den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. För behörighet till tjänst som statsepizootolog eller som laborator vid den epizootologiska enheten fordras dessutom legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

25 §  Som befordringsgrund vid tillsättning av sådana tjänster som avses i 21 § andra stycket gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens innehåll och beskaffenhet i övrigt. Särskild vikt skall fästas dels vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning, dels även vid pedagogisk skicklighet som har visats genom handledning av forskare och vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan undervisning, dels även vid skicklighet visad genom självständigt arbete inom tjänstens ämnesområde.

[S2]I den mån tjänstens beskaffenhet påkallar det, skall särskild vikt även fästas vid annan egenskap än som anges i andra stycket såsom klinisk eller praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga eller annan erfarenhet av betydelse för tjänsten.

26 §  Vid tillsättning av vikariat på sådan tjänst som avses i 21 § andra stycket skall bestämmelserna om tillsättning av långtidsvikariat i anställningsförordningen (1965:601) inte tillämpas, om vikariatet kan antas vara kortare tid än två år.

27 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om andra tjänster som regeringen tillsätter än tjänsten som föreståndare för anstalten.

28 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som föreståndare för anstalten.

29 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller anstaltens föreståndare.

30 §  Anstaltens beslut i ärenden om tjänstetillsättning enligt denna förordning överklagas genom besvär hos Sveriges lantbruksuniversitet.

[S2]Lantbruksuniversitetets beslut i sådana ärenden överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1982:553) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt

Förordning (1986:1030) om ändring i förordningen (1982:553) med instruktion för statens veterinärmedi- cinska anstalt

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 11, 12, 21 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:864

  Omfattning
  upph.