Upphävd författning

Förordning (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:669
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För sådana radio- och kassettidningar som anges i 2 § kan statligt stöd utgå enligt denna förordning.

[S2]Med dagstidning avses i denna förordning detsamma som i förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar. Förordning (1985:387).

2 §  Stöd får ges till utgivning av sådana radiotidningar som avses i lagen (1981:508) om radiotidningar.

[S2]Stöd får också ges till utgivning av sådana kassettidningar som uppfyller följande villkor:

 1. Kassettidningen skall vara en för synskadade avsedd upptagning, på kassettband eller annan anordning, som kan läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel.
 2. Upptagningen får innehålla endast
  1. en version av en dagstidning eller
  2. dels en version av en dagstidning, dels en sammanställning av material ur samma dagstidning och ur ytterligare en eller flera dagstidningar av vilka versioner sänds som radiotidningar eller sprids som kassettidningar. Förordning (1985:387).

2 a §  Stöd får endast lämnas till utgivning av en sådan radio- eller kassettidning för vilken abonnenterna betalar ett pris som motsvarar abonnemangspriset för förlagan till versionen.

[S2]Om en synskadad abonnerar på en radio- eller kassettidning och en förlaga till denna, får stöd lämnas om priset för de båda abonnemangen är 110 procent av abonnemangspriset för förlagan.

[S3]Stöd lämnas inte till utgivning av kassettidningar om det på kassettbanden eller anordningarna finns upptagningar som innehåller annat än

 1. sådant material som avses i 2 § andra stycket 1 och 2,
 2. uppgifter om hur detta material har disponerats och
 3. sådana uppgifter om ställföreträdare för särskilda utgivare som avses i 20 § lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar. Förordning (1985:387).

3 §  Stödet skall bidra till att så många synskadade som möjligt inom en region får tillgång till någon dagstidning. Även behovet av politisk mångfald skall beaktas.

[S2]Stödet får avse kostnader för framställningen och distributionen av radio- eller kassettidningen. Förordning (1985:387).

4 §  Frågor om stöd prövas av taltidningskommittén efter ansökan från ägaren till det tidningsföretag som ger ut radio- eller kassettidningen. Förordning (1983:500).

5 §  Taltidningskommittén får bestämma villkor för stödet. Sådant villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att betala tillbaka det belopp som har utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

5 a §  Synskadade, som abonnerar på upplästa radiotidningar, kan få disponera utrustning för mottagning av sådana tidningar.

[S2]Taltidningskommittén skall fördela tillgängliga mottagarutrustningar mellan de synskadade som önskar abonnera på en radiotidning. Taltidningskommittén får meddela föreskrifter för rätten att disponera mottagarutrustningar. Sådana föreskrifter får inte avse skyldighet för synskadade att betala avgifter för denna rätt.

[S3]Kommittén bör bereda Handikappinstitutet tillfälle att yttra sig i frågor som rör mottagarutrustningar för radiotidningar. Förordning (1985:51).

6 §  Beslut av taltidningskommittén enligt denna förordning får inte överklagas.

7 §  Taltidningskommittén får meddela de föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Prop. 1981/82:129

Förordning (1983:500) om ändring i förordningen (1982:669) om stöd till tal- tidningar

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:137
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:279) om ändring i förordningen (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1985:51) om ändring i förordningen (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar

  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1985-02-26

Förordning (1985:387) om ändring i förordningen (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:138
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; ny 2 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1988:582

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beslutats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.