Upphävd författning

Förordning (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-10-21
Ändring införd
SFS 1982:897 i lydelse enligt SFS 1986:531
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Vissa kommuner kan enligt föreskrifterna i denna förordning medges rätt att inom ramen för sin gymnasieskola anordna yrkesinriktad utbildning i form av filialutbildning i en annan kommun.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]gymnasieort ort som har allsidig gymnasieskolutbildning med ortens kommun såsom huvudman,

[S3]gymnasiekommun kommun som är huvudman för gymnasieskola på gymnasieort,

[S4]skolenhet skolenhet med gymnasieskola som har beslutats enligt skolförordningen (1971:235),

[S5]filialutbildning utbildning som en gymnasiekommun inom ramen för sin gymnasieskola anordnar med förläggning helt eller delvis till skollokaler i en annan kommun och som är organisatoriskt knuten till en skolenhet på en gymnasieort,

[S6]huvudenhet skolenhet till vilken filialutbildning är organisatoriskt knuten,

[S7]filialenhet en med hänsyn till skollokalerna bestämd organisatorisk enhet för filialutbildning,

[S8]filialort ort med filialenhet,

[S9]filialortskommun kommun där filialorten ligger,

[S10]lågfrekventa studievägar dels studievägar som avses i 15 § andra stycket förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m. m., dels andra studievägar som en kommun enligt 7 kap. 7 § andra stycket skolförordningen (1971:235) eller andra föreskrifter får införa i sin gymnasieskola endast efter skolöverstyrelsens medgivande,

[S11]redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår. Förordning (1986:531).

Medgivande och elevplatser

3 §  Filialutbildning får anordnas av sådana gymnasiekommuner som har fått medgivande till detta av den statliga skoladministrationen enligt föreskrifterna i 6 §.

[S2]Medgivande får lämnas endast till gymnasiekommuner som på en gymnasieort har en skolenhet med yrkesinriktad utbildning.

4 §  I ett medgivande till filialutbildning skall anges

 1. vilken eller vilka studievägar som får anordnas,
 2. filialort,
 3. huvudenhet.

5 §  Filialutbildning får avse endast yrkesinriktade studievägar och skall knytas till en huvudenhet med yrkesinriktad utbildning.

[S2]Filialortskommunen skall vara en närliggande kommun som saknar egen gymnasieskola.

[S3]Medgivande får lämnas endast till sådan filialutbildning som tillstyrkts av filialortskommunen.

6 §  I fråga om lågfrekventa studievägar ankommer det på skolöverstyrelsen att besluta om medgivande till filialutbildning.

[S2]När det gäller andra studievägar beslutar länsskolnämnden i det län, till vilket gymnasiekommunen hör. Om filialorten ligger i ett annat län skall samråd ske med länsskolnämnden i det länet. Om länsskolnämnderna inte är ense, skall skolöverstyrelsen besluta.

7 §  Den myndighet som enligt 6 § skall besluta om medgivande till filialutbildning skall också för filialutbildningens del fatta beslut om

 1. tilldelning av elevplatser enligt förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m. m. och andra föreskrifter om tilldelning av elevplatser för intagning i årskurs 1 eller motsvarande av gymnasieskolan,
 2. hur många klasser som får anordnas för sådan gren eller variant som börjar i högre årskurs. Förordning (1984:620).

Elevområde m. m.

8 §  För sådana studievägar i gymnasiekommunens gymnasieskola som anordnas i form av filialutbildning skall filialortskommunen alltid ingå i elevområdet.

9 §  Elever som antas till utbildning på en studieväg som gymnasiekommunen anordnar vid såväl huvudenhet som filialenhet skall fördelas mellan enheterna enligt föreskrifter som meddelas av länsskolnämnden i det län till vilket gymnasiekommunen hör.

Beräkning av resurser m. m.

10 §  Filialutbildning ingår i beräkningen av omfattningen av gymnasiekommunens skolväsende enligt 1 kap. 7 § skolförordningen (1971:235). Därvid anses filialutbildningen höra till huvudenheten.

11 §  Huvudenhetens karaktär av allmän skolenhet eller särskild skolenhet typ 1 eller 2 enligt 13 kap.2 och 3 §§skolförordningen (1971:235) bestäms med beaktande även av den till huvudenheten knutna filialutbildningen.

12 §  Filialutbildningen skall ha samma skolledning som huvudenheten och ingå i underlaget för beräkning av resurser för huvudenhetens skolledning enligt föreskrifterna i 13 kap.skolförordningen (1971:235).

13 §  Vid tillämpningen av föreskrifterna i 8 kap.20 och 21 §§skolförordningen (1971:235) om hur många elever som krävs för att undervisning skall få starta eller fortsätta sammanräknas eleverna i filialutbildningen med övriga elever i gymnasiekommunens gymnasieskola.

[S2]En sådan sammanräkning sker också vid tillämpningen av föreskrifterna i 8 kap.15--18 §§skolförordningen om elevunderlag för klasser och grupper.

[S3]Bestämmelser i timplan om samundervising av två eller flera klasser gäller oberoende av om en eller flera av klasserna anordnas inom filialutbildning.

14 §  Av förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan framgår att huvudenheten och den därtill knutna filialutbildningen skall behandlas som en enhet vid beräkning och användning av resurstimmar.

[S2]Motsvarande skall gälla vid tillämpningen av andra bestämmelser om beräkning och användning av timunderlag för lärartjänstgöring vid kommuners gymnasieskolor.

Undervisningen m. m.

15 §  I filialutbildning skall undervisning i arbetsteknik och annan undervisning med samma syfte i möjligaste mån anordnas som inbyggd utbildning.

[S2]I övrigt skall undervisningen i yrkesinriktade ämnen förläggas till filialenheten. Om det finns särskilda skäl kan dock viss sådan undervisning förläggas till huvudenheten.

[S3]Undervisningen i icke yrkesinriktade ämnen skall förläggas till huvudenheten. Sådan undervisning får dock förläggas till filialenheten, om antalet elever motiverar detta.

16 §  För att vid behov undervisningsgrupper skall kunna bildas med elever från både årskurs 1 och årskurs 2 på en studieväg i filialutbildning får skolstyrelsen besluta om jämkning av tim-och kursplanerna för ämnena inom det obligatoriska tillvalet om tre veckotimmar per årskurs.

17 §  Vid tillämpningen av föreskrifterna i 14 kap. 2 § skolförordningen (1971:235) om förläggning av en lärares tjänstgöring skall en filialenhet betraktas som en egen skolenhet.

Konferenser m. m.

18 §  Vid tillämpningen av 2 a, 2 b och 3 kap.skolförordningen (1971:235) skall huvudenhet och filialenhet betraktas som två skilda skolenheter.

[S2]Skolstyrelsen får dock besluta att huvudenheten och filialenheten skall ha gemensamma personal- och elevvårdskonferenser.

Statsbidrag

19 §  I den mån filialutbildning har formen av inbyggd utbildning lämnas statsbidrag till gymnasiekommunen enligt föreskrifterna i 12 a- -13 §§ förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

[S2]För annan filialutbildning har gymnasiekommunen rätt att få statsbidrag som om utbildningen hade varit förlagd till huvudenheten, om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

Överklagande

20 §  Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

21 §  Beslut som skolöverstyrelsen med stöd av denna förordning har fattat som första instans överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har meddelat som andra instans får inte överklagas, om inte annat följer av tredje stycket.

[S3]Skolöverstyrelsens beslut med anledning av besvär över länsskolnämndens beslut enligt 6 eller 7 § överklagas hos regeringen genom besvär.

Övriga föreskrifter

22 §  Skolöverstyrelsen meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan

Förordning (1984:620) om ändring i förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasie- skolan

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. De äldre hänvisningarna i 2 och 7 §§ tillämpas fortfarande i fråga om gymnasieskolans organisation för tiden före den 1 juli 1985.
  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:531) om ändring i förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasie- skolan

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1987:743

  Omfattning
  upph.