Upphävd författning

Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-01-28
Ändring införd
SFS 1982:39 i lydelse enligt SFS 1986:580
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för lärartjänstgöring vid kommunernas gymnasieskolor för att tillgodose vissa särskilda ändamål (resurstimmar).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]kommun kommun, landstingskommun eller kommunalförbund,

[S3]skolstyrelse kommuns skolstyrelse eller motsvarande nämnd i landstingskommun eller kommunalförbund,

[S4]skolenhet skolenhet enligt skolförordningen (1971:235) såvitt avser skolenhetens gymnasieskolutbildning,

[S5]redovisningsår tiden den 1 juli-den 30 juni nästa kalenderår,

[S6]timme en lektion om 40 minuter,

[S7]veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan.

[S8]Vid tillämpningen av denna förordning räknas till en skolenhet även en till denna organisatoriskt knuten filialutbildning enligt förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan. Förordning (1982:899).

3 §  För varje redovisningsår beräknas dels resurstimmar för kommunens gymnasieskola i dess helhet (skolstyrelsens förstärkningsresurs), dels resurstimmar för varje skolenhet (skolenhetsbunden förstärkningsresurs).

[S2]av skolstyrelsens förstärkningsresurs

4 §  Skolstyrelsens förstärkningsresurs är summan av följande resurstimmar.

 1. I timplanerna finns vissa timmar till förfogande. Det sammanlagda antalet timmar till förfogande för varje skolenhet räknas som resurstimmar.
 2. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för studietekniska övningar. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa om delningarna genomfördes i full utsträckning på varje skolenhet räknas som resurstimmar,
 3. I 8 kap.40, 41 och 41 a §§skolförordningen (1971:235) finns föreskrifter om stödundervisning och samordnad specialundervisning. För varje skolenhet beräknas såsom resurstimmar 0,8 veckotimmar för varje påbörjat 16-tal elever på de studievägar, där en klass får omfatta högst 16 elever, och 0,8 veckotimmar för varje påbörjat 30-tal elever på de studievägar, där en klass får omfatta högst 30 elever.
 4. Enligt 8 kap. 5 § skolförordningen får i gymnasieskolan anordnas frivillig undervisning i musik, bild, dramatik och idrott. Resurstimmar beräknas med utgångspunkt i det sammanlagda antalet elever vid kommunens gymnasieskola. Elever i specialkurs som omfattar mindre än en årskurs undantas dock. För undervisning i idrott beräknas två veckotimmar för varje påbörjat tusental elever. För övriga ämnen beräknas sammanlagt en veckotimme för varje fullbordat 45-tal elever. Förordning (1985:589).

4 a §  I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag finns för minst två terminer långa studievägar föreskrifter om inverkan av förändringar i elevantal samt om rapporter och avstämningsdagar.

[S2]Resurstimmar enligt 4 § skall beräknas på grundval av det elevantal som vid tiden för den preliminära rapporten i maj kan väntas föreligga avstämningsdagen den 15 januari. I fråga om undervisning som inte skall ingå i den preliminära rapporten i maj skall resurstimmar beräknas med hänsyn till förhållandena den 15 september. Förordning (1985:589).

Beräkning av skolenhetsbunden förstärkningsresurs

5 §  Den skolenhetsbundna förstärkningsresursen är summan av följande resurstimmar.

 1. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för laborationer och konstruktionsövningar i naturvetenskapliga och tekniska ämnen, för undervisning i nybörjarspråk och för ytterligare ändamål utöver vad som avses i 4 § 2. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa om delningarna genomfördes i full utsträckning på skolenheten räknas som resurstimmar. Vid beräkningen tillämpas föreskrifterna i 4 a § andra stycket.
 2. Enligt föreskrifterna i 18 kap. 7 a § skolförordningen (1981:235) avgör rektor i vad mån ersättare behövs för undervisningen, när en lärare eller rektor eller biträdande skolledare med undervisningsskyldighet är ledig under kortare tid från tjänstgöring i gymnasieskolan. De lärartimmar som sparas in, när ersättare inte anlitas, räknas som resurstimmar.
 3. I allmänna bestämmelser om timplaner anges för årskurs 3 av de tre- och fyråriga linjerna att högst två veckotimmar får läggas ut som självstudietid för eleverna. De lärartimmar som sparas in, när lärare inte anlitas, räknas som resurstimmar. Förordning (1985:589).

Extra resurstimmar

5 a §  I förordningen (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan finns föreskrifter om tillskott i vissa fall till skolstyrelsens förstärkningsresurs eller en skolenhetsbunden förstärkningsresurs genom resurstimmar utöver dem som följer av 4 och 5 §§. Förordning (1984:44).

Användningen av förstärkningsresurserna

6 §  Förstärkningsresurserna skall främst användas för elever med särskilda behov av stöd och hjälp i sitt skolarbete. Åtgärderna kan därvid avse stödundervisning och samordnad specialundervisning enligt 8 kap.40, 41 a och 43 §§skolförordningen (1971:235).

[S2]Därutöver får förstärkningsresurserna användas till följande verksamheter och åtgärder.

 1. Delning av klasser och grupper av pedagogiska skäl eller med hänsyn till lokalförhållandena och anordnande av flera grupper än som följer av föreskrifterna i 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen.
 2. Verksamheter för vilka timmar till förfogande skall användas enligt läroplanens allmänna anvisningar.
 3. Start eller fortgång av undervisning i ett ämne eller enligt viss kurs i ett ämne med ett lägre antal elever än gällande bestämmelser föreskriver, i fall där det inte innebär start eller bibehållande av gren eller variant.
 4. Avvikelser från gällande föreskrifter om timreduktioner vid låga elevtal.
 5. Frivillig undervisning enligt 8 kap. 5 § skolförordningen. Förordning (1985:589).

7 §  Samtliga resurstimmar i skolstyrelsens förstärkningsresurs skall tilldelas kommunens skolenheter med gymnasieskola.

[S2]Om det finns mer än en skolenhet bestämmer skolstyrelsen antalet resurstimmar för var och en av dem efter vad skolstyrelsen finner lämpligast.

8 §  Den skolenhetsbundna förstärkningsresursen och de resurstimmar som blir skolenhetens enligt 7 § utgör skolenhetens samlade förstärkningsresurs. Denna fördelas av rektor för skolenheten på det sätt som rektor bedömer lämpligast för att vid skolenheten tillgodose de ändamål som avses i 6 §.

8 a §  Skolstyrelsen i varje kommun skall fastställa riktlinjer för användningen av tillgängliga förstärkningsresurser inom kommunen. Förordning (1985:589).

Statsbidrag

9 §  I fråga om statsbidrag för ianspråktagna resurstimmar gäller förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning. Handhar annan än lärare verksamhet under resurstimmar som läggs ut för ändamål som avses med timmar till förfogande, gäller 9 § nämnda förordning.

[S2]Enligt 21 b § nämnda förordning skall vid tillämpningen av förordningen iakttas föreskrifterna i förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag. Förordning (1985:589).

Särskilda föreskrifter

10 §  I förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor finns föreskrifter om ett särskilt resurstilldelningssystem.

[S2]För verksamhet som omfattas av det särskilda resurstilldelningssystemet beräknas inte resurstimmar enligt 4 § 2 och 5 § 1 denna förordning. Förordning (1983:507).

10 a §  I underlaget för beräkning av förstärkningsresurser enligt denna förordning ingår inte undervisning i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje. Sådan undervisning får inte heller komma i åtnjutande av förstärkningsresurser enligt denna förordning. Förordning (1984:572).

11 §  Enligt föreskrifter som regeringen meddelar särskilt beräknas vissa resurser för stödundervisning och samordnad specialundervisning dels inom utbildningar för hörselhandikappade i Örebro kommuns gymnasieskola, dels under en avvecklingstid för försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade och andra svårt handikappade i Stockholms kommuns gymnasieskola.

[S2]Förstärkningsresurser enligt denna förordning får därför inte användas för sådan stödundervisning och samordnad specialundervisning. Elever inom utbildning som avses i första stycket ingår inte heller i underlaget för beräkning av resurstimmar enligt 4 § 3.Förordning (1986:580).

12 §  För undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket, för extra undervisning i svenska för invandrarelever och för särskild undervisning enligt 8 kap.45 och 46 §§skolförordningen (1971:235) används inte förstärkningsresurser enligt denna förordning utan resurser enligt särskilda föreskrifter.

13 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Förordning (1982:899) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Förordning (1983:507) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:100
  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:44) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  nya 5 a §, rubr. närmast före nya 5 a §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:572) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Förordning (1985:589) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6, 9 §§; nya 4 a, 8 a §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:580) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1986-07-01

Ändring, SFS 1987:743

  Omfattning
  upph.