Upphävd författning

Förordning (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-04-28
Ändring införd
SFS 1983:238
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling såsom komplement till en kommuns statsbidrag enligt förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. Förordning (1984:630).

2 §  Med kommun avses i denna förordning primärkommun och kommunalförbund mellan primärkommuner i samma län.

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår).

Skolöverstyrelsens fördelning

4 §  Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan landets länsskolnämnder de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning, om något annat inte följer av andra stycket.

[S2]Skolöverstyrelsen skall fördela en del av medlen direkt till kommuner som behöver extra bidrag till lokal skolutveckling på grund av att de har stort avstånd till högskolor och samtidigt ett lågt antal lärare.

[S3]Övriga medel skall fördelas mellan länsskolnämnderna i län med kommuner som behöver extra bidrag till lokal skolutveckling på grund av stora skolproblem eller behov av lokala åtgärder för att utveckla utbildningen i sina grundskolor och gymnasieskolor samt sin kommunala utbildning för vuxna (grundvux och komvux).

[S4]Skolöverstyrelsen gör så snart det kan ske en preliminär fördelning mellan länsskolnämnderna av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande redovisningsåret och som inte skall fördelas direkt till kommuner. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen. Förordning (1990:277).

Länsskolnämndens fördelning

5 §  Det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar en länsskolnämnd för statsbidrag enligt denna förordning skall länsskolnämnden fördela mellan sådana kommuner i länet, som har behov av extra bidrag till lokal skolutveckling.

[S2]Vid fördelningen skall länsskolnämnden ta hänsyn till om kommunen behöver extra bidrag till

 1. personalutbildning på grund av stora skolproblem,
 2. utvecklingsarbete som är av värde för skolväsendet. Förordning (1990:277).

Bidragets användning

6 §  I fråga om användningen av statsbidrag enligt denna förordning gäller föreskrifterna i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. Dock får bidraget endast användas till lokal skolutveckling för grundskolan, gymnasieskolan, grundvux och komvux. Förordning (1989:258).

Ansökan om bidrag och utbetalning m. m.

7 §  Bidrag som avses i 4 § andra stycket betalas ut av skolöverstyrelsen utan ansökan.

[S2]Ansökan om bidrag enligt 5 § görs av kommunens skolstyrelse. Ansökan skall ges in till länsskolnämnden senast den dag länsskolnämnden bestämmer. Förordning (1990:277).

7 a §  Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelningen i så god tid som möjligt inför det redovisningsår som bidraget avser.

[S2]För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som länsskolnämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när länsskolnämnden slutligt fördelar medlen. Förordning (1985:378).

8 §  Beslutat bidrag för en kommun skall betalas ut av den beslutande myndigheten i december och juni under redovisningsåret med hälften vid varje tillfälle. Om bidraget är lågt, får den beslutande myndigheten betala ut hela beloppet i juni. Förordning (1990:277).

9 §  I fråga om uppgiftsskyldighet, innehållande av statsbidrag m. m. tillämpas 17--21 §§ förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet. Förordning (1987:740).

Förbud mot överklagande

10 §  Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut om fördelning enligt 4 och 5 §§ får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling

Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1984:630) om ändring i förordningen (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7, 9 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 b §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:378) om ändring i förordningen (1983:238) om särskilt stats- bidrag till lokal skolutveck- ling

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  nuvarande 7 b § betecknas 7 a §; ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:404) om ändring i förordningen (1983:238) om särskilt stats- bidrag till lokal skolutveckling

  Omfattning
  ändr. 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:740) om ändring i förordningen (1983:238) om särskilt stats- bidrag till lokal skolutveckling

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:258) om ändring i förordningen (1983:238) om särskilt stats- bidrag till lokal skolutveckling

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:277) om ändring i förordningen (1983:238) om särskilt stats- bidrag till lokal skolutveckling

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. De nya föreskrifterna tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1990/91.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1991:1060

  Omfattning
  upph.