Upphävd författning

Förordning (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:407
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens pris- och kartellnämnd.

Uppgifter

2 §  Nämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om pris- och konkurrensövervakning. Nämnden har till uppgift att följa utvecklingen och främja allmän kännedom rörande pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet, med undantag av bankväsendet och annan näringsverksamhet, som bankinspektionen har tillsyn över, samt försäkringsväsendet. Förordning (1986:627).

3 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. insamla och analysera uppgifter om priser och marginaler för förnödenheter, tjänster och andra nyttigheter i olika förädlings- och distributionsled inom landet,
 2. genom sammanställning av sådana uppgifter och av prisuppgifter från utlandet klarlägga prisutvecklingen,
 3. undersöka prisbildningen inom ett visst område av näringslivet, om prisutveckling, konkurrensförhållanden eller andra omständigheter ger anledning till det,
 4. belysa hur offentliga regleringar påverkar pris- och konkurrensförhållanden,
 5. föra kartellregister och marknadsregister,
 6. när det finns skäl till det, undersöka förekomsten av konkurrensbegränsning inom näringslivet och vilken inverkan på effektiviteten och prisbildningen inom näringslivet som den kan få,
 7. biträda marknadsdomstolen och näringsfrihetsombudsmannen vid utredning i frågor, som kan vara av betydelse för prövning enligt konkurrenslagen (1982:729),
 8. biträda konsumentombudsmannen vid utredning i frågor, som kan vara av betydelse för tillämpningen av lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
 9. informera allmänheten om rådande pris- och konkurrensförhållanden,
 10. delge näringsfrihetsombudsmannen, konsumentverket eller andra myndigheter sådana undersökningsresultat som kan vara av betydelse för myndighetens verksamhet med avseende på pris- eller konkurrensförhållanden inom näringslivet,
 11. snarast anmäla till regeringen om nämnden finner att någon bestämmelse i 2--9 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236) bör träda i tillämpning. Förordning (1986:627).

4 §  Nämnden får även i andra fall än som avses i 3 § utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller offentliga utredningar. Nämnden fastställer ersättning för utförda uppdrag.

5 §  Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 §  Nämnden leds av en styrelse som består av nio personer. I styrelsen ingår nämndens generaldirektör. Denne är ordförande. När generaldirektören har förhinder, inträder dennes ställföreträdare som ordförande i styrelsen.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på nämnden.

7 §  Generaldirektören är chef för nämnden.

8 §  Inom nämnden finns

[S2]en avdelning, som består av fyra byråer, för pris- och konkurrensövervakning samt utredande verksamhet,

[S3]en avdelning, som består av en administrativ byrå, en statistisk byrå och en informationsenhet,

[S4]ett planeringssekretariat.

[S5]Varje avdelning förestås av en avdelningschef och varje byrå av en byråchef. Informationsenheten och planeringssekretariatet förestås av var sin avdelningsdirektör.

[S6]En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

9 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 2. frågor om omfattningen av nämndens prisinsamlande verksamhet och den utsträckning i vilken denna skall bedrivas genom att uppgifter inhämtas från näringsidkare,
 3. frågor om att sätta igång mera omfattande undersökningar, utom i fall när framställning om en sådan undersökning gjorts av marknadsdomstolen, näringsfrihetsombudsmannen eller konsumentombudsmannen,
 4. frågor om att godkänna verkställda undersökningar,
 5. frågor om allmänna riktlinjer för informationsverksamheten,
 6. frågor om att delge annan myndighet undersökningsresultat av betydelse för myndighetens verksamhet med avseende på pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet,
 7. frågor om huruvida någon bestämmelse i 2--9 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236) bör träda i tillämpning,
 8. frågor om att skilja någon från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

11 §  Styrelsen är beslutför när ordförande och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1986:1275).

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den avdelningschef eller byråchef som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller med grunder som den tillämpar.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på avdelningschef, byråchef, chefen för informationsenheten eller chefen för planeringssekretariatet eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En avdelningschef har rätt att vara närvarande när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer en byråchef, chefen för informationsenheten samt chefen för planeringssekretariatet.

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:1275).

18 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess att en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som avdelningschef eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

21 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Tre av ledamöterna utses bland personer, som kan anses företräda företagarintressen, och tre bland personer, som kan anses företräda allmänna konsument- och löntagarintressen.

Bisysslor

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om avdelningschefer och byråchefer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983, då instruktionen (1973:609) för statens pris- och kartellnämnd skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1986:627) om ändring i förordningen (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd

Förordning (1986:1275) om ändring i förordningen (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:980

  Omfattning
  upph.