Upphävd författning

Förordning (1983:477) om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-05-05
Ändring införd
SFS 1983:477
Ikraft
1983-06-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person med hemvist i Tunisien

1 §  Den som enligt förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien har hemvist i Tunisien kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2 §  Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av tunisisk myndighet eller bank i Tunisien visar att den utdelningsberättigade har hemvist i Tunisien.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien, kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4 §  Riksskatteverkets beslut i ärenden om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Tunisien

5 §  Den som enligt förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien har hemvist i Tunisien och som enligt 6 § 1 mom. a) och c) lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6 §  Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från tunisisk myndighet eller bank i Tunisien visa att han har hemvist i Tunisien.

7 §  Beslut i ärenden som avses i 6 § får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ändringar

Förordning (1983:477) om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.

Ikraftträder
1983-06-30

Förordning (2011:1442) om upphävande av förordningen (1983:477) om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.

Omfattning
upph.