Upphävd författning

Förordning (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1983-01-26
Ändring införd
SFS 1983:55 i lydelse enligt SFS 1986:769
Ikraft
1983-02-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i anspråk belopp, som har avsatts till särskild investeringsfond enligt lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto, för

 1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk,
 2. avskrivning av inventarier,
 3. kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete,
 4. kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som tillverkas här i riket.

[S2]Medgivande enligt första stycket 2 får inte avse personbilar. I fråga om inventarier som hyrs ut får medgivande lämnas endast om det föreligger intressegemenskap mellan företaget och den slutlige användaren av inventarierna. Förordning (1986:769).

2 §  I beslut om medgivande att ta i anspråk särskild investeringsfond skall anges den dag då medel på särskilt investeringskonto tidigast får utbetalas från riksbanken med stöd av beslutet.

[S2]Vid tillämpning av första stycket gäller

[S3]i fråga om byggnads- och markarbeten och arbeten i skogsbruk

 1. att utbetalning inte får ske innan arbetet har påbörjats,
 2. att högst femtio procent av de medel som får tas i anspråk enligt beslutet får utbetalas när arbetet påbörjas och
 3. att återstoden av medlen får utbetalas när halva investeringsperioden har förflutit;

[S4]i fråga om anskaffning av inventarier

 1. att utbetalning inte får ske innan leverans har skett och
 2. att, om inventarierna skall levereras vid olika tidpunkter, högst femtio procent av medlen får utbetalas vid den första leveransen och återstoden av medlen när halva investeringsperioden har förflutit.

[S5]Statens industriverk får, om det finns särskilda skäl, medge att utbetalning helt eller delvis får ske vid annan tidpunkt än vad i andra stycket har sagts. Förordning (1983:674).

3 §  Statens industriverk får inte pröva en ansökan avseende en investering som inte helt eller så gott som helt skall användas i jordbruk, skogsbruk eller rörelse som bedrivs av företaget eller av annat företag som ingår i samma koncern enligt aktiebolagslagen (1975:1385). Statens industriverk får inte heller pröva en ansökan som avser en investering utanför stödområdena om investeringen överstiger 30 miljoner kronor. Med stödområde avses de kommuner eller delar av kommuner som anges i 16 § förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd samt de kommuner eller delar av kommuner för vilka regeringen i särskild ordning beslutat att regionalpolitiskt stöd tillfälligt kan lämnas.

[S2]Är statens industriverk förhindrat att pröva en ansökan eller föreligger i annat fall särskilda omständigheter, skall verket överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1986:769).

4 §  Statens industriverk får medge att en särskild investeringsfond helt eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag till ett annat företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med medgivande enligt 1 §. Förordning (1983:674).

5 §  Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbeten bedrivs på det sätt som verket anvisar. Förordning (1983:833).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

  Ikraftträder
  1983-02-22

Förordning (1983:674) om ändring i förordningen(1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:833) om ändring i förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984.
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1983-10-26

Förordning (1984:216) om ändring i förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-05-16

Förordning (1984:801) om ändring i förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-10-31

Förordning (1985:43) om ändring i förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. 1 § i sin äldre lydelse skall dock tillämpas beträffande ansökningar som har kommit in till statens industriverk senast den 31 januari 1985.
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-02-13

Förordning (1986:769) om ändring i förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
1986-12-01

Förordning (2000:936) om upphävande av förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.