Upphävd författning

Lag (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1982-12-17
Ändring införd
SFS 1982:1185 i lydelse enligt SFS 1991:2022
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening och svensk sparbank skall, om företagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse, betala in medel på ett räntelöst konto i riksbanken (särskilt investeringskonto) enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala in medel på särskilt investeringskonto.

[S3]Företag, som avses i första stycket och som betalar in medel på särskilt investeringskonto, har rätt till avdrag enligt bestämmelserna i 4 § för det belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond (särskild investeringsfond).

[S4]Bostadsföretag, som avses i 24 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), får inte betala in medel på särskilt investeringskonto. Lag (1983:985).

2 §  Inbetalning på särskilt investeringskonto skall göras med ett belopp som motsvarar 20 procent av företagets justerade årsvinst under de beskattningsår för vilka taxering i första instans sker år 1984 och 1985. Understiger den justerade årsvinsten 1 miljon kronor behöver inbetalning på särskilt investeringskonto inte göras.

[S2]Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning sedan årsvinsten, i den mån den påverkats av nedan angivna poster,

 1. ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,
 2. ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och annan liknande fond,
 3. ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål,
 4. minskats med restituerade allmänna svenska skatter,
 5. minskats med belopp som enligt 6 § lagen om allmän investeringsfond har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp,
 6. justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund av överföring av allmän investeringsfond och annan liknande fond samt
 7. ökats med belopp som har tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen.

[S3]Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader skall den justerade årsvinsten jämkas med hänsyn till detta. Skall företaget taxeras för två beskattningsår skall årsvinsten för de båda beskattningsåren läggas samman, varefter vinsten jämkas med hänsyn till de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

[S4]Skall företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte taxeras år 1984 skall inbetalningen till särskilt investeringskonto i samband med 1985 års taxering avse 40 procent av den enligt första--tredje styckena beräknade årsvinsten. I fråga om företag, som på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras år 1985, skall inbetalningen avse 20 procent av den enligt första--tredje styckena beräknade årsvinsten för vilken taxering i första instans skall ske år 1986.

[S5]Har företaget vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte att helt eller delvis undgå skyldighet att betala in medel på särskilt investeringskonto skall vid bestämmande av underlaget för insättningsskyldigheten bortses från sådana åtgärder. Lag (1983:985).

3 §  Inbetalning till särskilt investeringskonto skall ha kommit ett riksbankskontor till handa senast den dag, då företaget enligt 34 §1 eller 2 mom. taxeringslagen (1956:623) skall ha avlämnat allmän självdeklaration för beskattningsåret.

[S2]Inbetalning som har gjorts senare än i första stycket sägs men senast den 15 oktober under taxeringsåret skall också godtas. I dessa fall skall företaget betala en särskild avgift till statsverket. Avgiften är 1 procent av det för sent inbetalade beloppet för den kalendermånad då beloppet rätteligen senast skulle ha betalats in och därefter 1 procent av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till dess inbetalning sker.

[S3]Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som länsskattemyndigheten bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272) på avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i samma ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen.

[S4]Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

[S5]Skall företaget inte taxeras år 1984 eller år 1985 är företaget skyldigt att göra en preliminär inbetalning till riksbanken med belopp som motsvarar 20 procent av den justerade årsvinsten eller -- i förekommande fall -- den jämkade årsvinsten, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de beskattningsår för vilket taxering sker år 1983 respektive år 1984. Inbetalningen skall ha kommit ett riksbankskontor till handa senast den 30 april 1984 respektive den 30 april 1985. Finner företaget, vid avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1985 respektive 1986 års taxering, att ett större belopp skall betalas in till särskilt investeringskonto än vad som preliminärt har betalats in, skall företaget betala in vad som fattas senast den dag, då företaget enligt 34 §1 eller 2 mom. taxeringslagen skall ha avlämnat deklarationen. Bestämmelserna i andra--fjärde styckena gäller även företag som avses i detta stycke.

[S6]Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till särskilt investeringskonto.

[S7]Riksbanken skall till närings- och teknikutvecklingsverket och länsskattemyndigheten översända uppgifter angående de för beskattningsåret gjorda inbetalningarna till särskilt investeringskonto senast den 31 maj under taxeringsåret eller, om beloppet har betalats in vid senare tidpunkt, snarast därefter. Lag (1991:2022).

4 §  Vid beräkning av nettointäkt av fastighet eller av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har företag, som avses i 1 §, rätt till avdrag för belopp som i räkenskaperna har avsatts till särskild investeringsfond. Avdrag medges inte med högre belopp än vad företaget -- i enlighet med bestämmelserna i 2 § -- senast den 15 oktober under taxeringsåret har betalat in till särskilt investeringskonto. Avdraget får göras vid taxeringen det år då insättningen senast skall ha skett eller -- om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras nämnda år -- vid påföljande års taxering.

[S2]Ett företag kan inte få avdrag för avsättning till särskild investeringsfond i mer än en förvärvskälla.

5 §  Om ett företag, som enligt bestämmelserna i denna lag är skyldigt att betala in medel till särskilt investeringskonto, inte har gjort detta senast den 15 oktober under taxeringsåret skall som skattepliktig intäkt tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot det belopp som sålunda inte har betalats in till riksbanken.

6 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket kan besluta att särskild investeringsfond skall eller får tas i anspråk för ändamål som avses i 7 § första stycket. Beslut som nu sagts får avse endast den tid som läget på arbetsmarknaden och andra förhållanden motiverar och skall förses med de villkor som är påkallade härav. Beslut kan gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa företag.

[S2]Särskild investeringsfond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i anspråk i samma förvärvskälla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att särskild investeringsfond som avsatts i förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tas i anspråk i inkomstslaget annan fastighet.

[S3]Ett företag, som ansöker om att ta särskild investeringsfond i anspråk, skall ha berett berörda arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande över ansökningen. Saknas sådana organisationer, skall i stället de anställda på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Yttrandena skall fogas till ansökningen.

[S4]Beslut om att särskild investeringsfond får tas i anspråk skall tillställas företaget, riksbanken och skattemyndigheten. Lag (1991:2022).

7 §  Särskild investeringsfond får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen för

 1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av sådan byggnad,
 2. avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas här i riket, samt ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och kostnader för reparation av fartyg eller luftfartyg,
 3. kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanläggning här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsvärdet av markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag,
 4. kostnader för undersökningsarbete, förberedande arbete eller tillredningsarbete i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet här i riket,
 5. kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos företaget,
 6. kostnader för att främja avsättningen utomlands av tjänster från svenska företag och varor som tillverkas här i riket.

[S2]Belopp, som har avsatts till särskild investeringsfond, får tas i anspråk endast för arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

[S3]Ianspråktagande av särskild investeringsfond för ändamål som anges i första stycket e) får göras endast av företag som bedriver industriell tillverkning.

[S4]Ianspråktagande av särskild investeringsfond får inte avse begagnade inventarier. I fråga om inventarier som företaget har anskaffat från näringsidkare med vilken företaget är förbundet i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret. Om det finns särskilda skäl, får regeringen medge undantag från det i första stycket b) angivna kravet på att inventarierna skall vara avsedda att användas här i riket.

[S5]Om särskild investeringsfond enligt beslut enligt 6 § får tas i anspråk för arbete som avses i första stycket a) eller c), får företaget, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier.

[S6]Med byggnader, inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för byggnader, maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Motsvarande gäller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier. Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370). Lag (1985:472).

8 §  Har beslut enligt 6 § meddelats får företaget från det särskilda investeringskontot ta ut medel som svarar mot den del av den särskilda investeringsfonden som skall eller får tas i anspråk. Utbetalning får inte göras före utgången av juni månad det år då den mot inbetalningen svarande avsättningen har prövats vid taxeringen i första instans.

[S2]Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade beloppet tas i anspråk av den särskilda investeringsfonden i enlighet med beslutet.

9 §  Sedan två år har förflutit från den dag då inbetalning på särskilt investeringskonto har gjorts, har företaget rätt att efter uppsägning hos riksbanken få tillbaka den kvarstående delen av medlen. Därvid skall en mot återbetalningen svarande del av fonden omedelbart tas upp som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla där fondavsättningen har gjorts.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får regeringen medge att återbetalningen sker före utgången av den i första stycket angivna tiden.

10 §  Har en särskild investeringsfond eller en del av en sådan fond tagits i anspråk enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning av avskrivningsunderlag för tillgången räknas endast den del av utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

11 §  Särskild investeringsfond skall återföras till beskattning om

 1. fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte är fråga om fall som avses i 9 §,
 2. medel har tagits ut från särskilt investeringskonto med stöd av beslut enligt 6 § utan att en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden har tagits i anspråk i enlighet med beslutet,
 3. företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel på särskilt investeringskonto,
 4. företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse,
 5. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt fjärde stycket,
 6. beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation eller
 7. beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.

[S2]Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsättningen har gjorts.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att en särskild investeringsfond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket d), får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad som nyss sagts.

[S4]Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får särskild investeringsfond övertas. Har fonden övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort inbetalning till riksbanken den dag då det överlåtande företaget gjorde inbetalningen.

[S5]Vad i första--fjärde styckena sägs om särskild investeringsfond skall i förekommande fall gälla en del av en sådan fond. Lag (1991:2022).

12 §  Om en särskild investeringsfond skall återföras till beskattning enligt 11 § första stycket skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, där avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 50 procent av det återförda beloppet.

[S2]Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse från tillägget.

13 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags särskilda investeringsfond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För sådant medgivande krävs

 1. att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess helägda dotterföretag eller
 2. att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag eller
 3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

[S2]Vid tillämpningen av det föregående stycket avses med moderföretag svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90 procent ägs av moderföretaget.

[S3]I beslut om övertagande av en särskild investeringsfond skall anges i vilken förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt.

[S4]Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra medel, som svarar mot den del av den särskilda investeringsfonden som skall övertas med stöd av beslutet, från företagets särskilda investeringskonto till ett motsvarande konto för det övertagande företaget.

[S5]Har en särskild investeringsfond övertagits skall det anses som om det övertagande företaget gjort avsättning till fonden och inbetalning till riksbanken vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen och inbetalningen. Lag (1991:2022):

14 §  Medel, som har betalats in på särskilt investeringskonto, får utbetalas endast

 1. i fall som avses i 8 § första stycket,
 2. i fall som avses i 9 §,
 3. om särskild investeringsfond i fall som avses i 11 § första stycket e) och f) helt eller delvis har återförts till beskattning,
 4. om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,
 5. om särskild investeringsfond helt eller delvis har överförts till ett annat företag och medlen därför skall överföras till det andra företagets särskilda investeringskonto eller
 6. om företaget har inbetalat mer än det belopp som skall betalas in på kontot.

[S2]Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare inbetalade medel.

[S3]I fall som avses i första stycket c) skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot den del av fonden som har återförts till beskattning i den mån medlen inte tidigare har återgått till företaget.

[S4]I fall som avses i första stycket f) skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av det överskjutande beloppet.

[S5]Riksbanken skall till skattemyndigheten och -- om det begärs -- till närings- och teknikutvecklingsverket lämna uppgifter om utbetalningar från särskilda investeringskonton. Lag (1991:2022).

15 §  Företag som skall betala in medel till särskilt investeringskonto skall i självdeklarationen lämna uppgifter om beräkningen som skall ligga till grund för inbetalningsskyldigheten. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

[S2]Företag som vid beskattningsårets utgång har särskild investeringsfond eller som under beskattningsåret har avvecklat sin särskilda investeringsfond skall i självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall fogas bevis från riksbanken angående inbetalning på särskilt investeringskonto.

[S3]Efter anmaning är ett företag, som avses i 1 §, skyldigt att lämna uppgifter enligt första stycket. Anmaningen får utfärdas av länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd. I anmaningen får vite föreläggas. Bestämmelserna om vite i 123--125 §§taxeringslagen (1956:623) gäller i tillämpliga delar på sådant vite. Lag (1986:1339).

16 § har upphävts genom lag (1990:389).
17 § har upphävts genom lag (1986:484).

18 §  Hos riksbanken skall föras register över samtliga särskilda investeringskonton. Lag (1986:484).

19 §  Närings- och teknikutvecklingsverket beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos kammarrätten genom besvär. Mot kammarrättens beslut får talan inte föras. Lag (1991:2022).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

Lag (1983:671) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetal- ning på särskilt investe- ringskonto

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:113
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 7, 11, 13, 14, 17-19 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:985) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetal- ning på särskilt investe- ringskonto

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:64
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1985:472) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

Lag (1986:484) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetal- ning på särskilt investe- ringskonto

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 14, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1339) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 14-16, 19 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:663) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna i 11 § fjärde stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78 § lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:42
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1990:389) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 6, 14, 19 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Ändring, SFS 1990:686

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997, nämligen
  1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond,
  2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,
  3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt gäller,
  4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,
  5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,
  6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.
  Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas upp vid återföringen.
  Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.
  Omfattning
  upph.

Lag (1991:2022) om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto

Förarbeten
Prop. 1991/92:25
Omfattning
ändr. 3, 6, 11, 13, 14, 19 §§
Ikraftträder
1992-01-01