Upphävd författning

Förordning (1983:592) med instruktion för statens elektriska inspektion

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:592
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 §1 och 3, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna förordning tillämpas på statens elektriska inspektion.

[S2]Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av statens energiverk i fråga om framställning till regeringen, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, arbetstid samt annan ledighet än semester. Vid tillämpning i övrigt av verksstadgan förstås med chefen överinspektör.

[S3]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av energiverket.

Uppgifter

2 §  Inspektionen är den lokala statliga organisationen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och därmed sammanhängande frågor.

Organisation

3 §  Chefsmyndighet för inspektionen är statens energiverk.

4 §  För inspektionens verksamhet indelas riket i fem inspektionsdistrikt, nämligen övre norra, nedre norra, östra, södra och västra distrikten. Energiverket får föreskriva, att denna indelning icke skall gälla i fråga om tillsynen över vissa slag av elektriska starkströmsanläggningar.

[S2]Omfattningen av distrikten bestäms av energiverket.

[S3]Expeditionerna är förlagda,

[S4]till Skellefteå för övre norra distriktet,

[S5]till Hudiksvall för nedre norra distriktet,

[S6]till Stockholm för östra distriktet,

[S7]till Hässleholm för södra distriktet och

[S8]till Kristinehamn för västra distriktet.

5 §  I varje distrikt finns en överinspektör.

[S2]Vid inspektionen är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

6 §  Överinspektören skall med biträde av honom underställda tjänstemän fullgöra vad som åligger tillsynsman över elektriska starkströmsanläggningar enligt lag eller annan författning eller enligt föreskrifter som meddelats av statens energiverk. Energiverket har rätt att föreskriva att anläggningar av visst slag skall vara undantagna från överinspektörens tillsyn eller att denne skall ha tillsynen över sådana anläggningar även inom annat inspektionsdistrikt.

7 §  Överinspektören får uppdra åt annan tjänsteman med erforderlig teknisk utbildning och sakkunskap att fullgöra arbetsuppgifter som åligger överinspektören.

Tjänstetillsättning

8 §  Överinspektörerna och övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av statens energiverk. Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som överinspektör.

9 §  Behörig till tjänst som överinspektör är den som vid teknisk högskola avlagt avgångsexamen på elektroteknisk linje med inriktning på starkströmsteknik eller äger däremot svarande kunskaper samt förvärvat praktisk erfarenhet inom det elektriska starkströmsområdet.

Besvär

10 §  Beslut av överinspektören eller annan tjänsteman vid inspektionen får överklagas hos energiverket genom besvär, om annat ej är föreskrivet.

Övriga bestämmelser

11 §  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgörs av energiverket.

Ändringar

Förordning (1983:592) med instruktion för statens elektriska inspektion

Ikraftträder
1983-07-01

Ändring, SFS 1988:809

    Omfattning
    upph.