Upphävd författning

Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

Version: 1983:688

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1983-10-02
Ändring införd
SFS 1983:688
Ikraft
1983-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Regeringskansliets förvaltningskontor är ett gemensamt förvaltnings- och arbetsgivarorgan för frågor som enbart rör statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresentationen, förvaltningskontoret eller kommittérna.

[S2]Förvaltningskontoret får i mån av resurser också fullgöra begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter. Förordning (1984:107).

2 §  Det åligger förvaltningskontoret att svara för

 • gemensamma personalpolitiska och personaladministrativa frågor,
 • gemensamma frågor som rör service, administration och rationalisering, dock inte såvitt rör utrikesförvaltningen.

3 §  Förvaltningskontoret företräder staten som arbetsgivare, när det gäller att

 1. fastställa arvoden och andra anställningsvillkor för arvodesanställda, i den mån villkoren inte är reglerade i centralt kollektivavtal och om regeringen inte bestämmer något annat,
 2. träffa kollektivavtal, i den mån det kan ske enligt centralt kollektivavtal och om regeringen eller statens arbetsgivarverk inte bestämmer något annat,
 3. utöva befogenheter eller fullgöra skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal i andra fall än som följer av 2, om regeringen eller arbetsgivarverket inte bestämmer något annat. Förordning (1987:615).

4 §  Förvaltningskontoret får inom det område som avses i 3 § besluta att staten i vissa ärenden eller grupper av ärenden skall företrädas av ett departement eller av statsrådsberedningen.

Organisation

5 §  Förvaltningskontoret leds av en styrelse som består av fem personer.

[S2]Styrelsen utses av regeringen. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande. Förordning (1987:118).

6 §  Styrelsen biträds av en delegation, regeringskansliets förvaltningsdelegation.

[S2]Styrelsens ordförande är ordförande också i delegationen. Av övriga ledamöter i delegationen utser statsrådsberedningen en och varje departement en. Bland sådana som är ledamöter i både styrelsen och delegationen utser regeringen en vice ordförande i delegationen.

[S3]För varje ledamot i delegationen, utom för ordföranden, finns en personlig ersättare, som utses av den som skall utse ledamoten. Förordning (1987:78).

7 §  Chef för förvaltningskontoret är en förvaltningsdirektör.

8 §  Förvaltningskontoret bestämmer vilka enheter och sekretariat som skall finnas inom kontoret.

[S2]Varje enhet och sekretariat förestås av en chef. Förordning (1985:739).

9 §  Hos förvaltningskontoret finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får förvaltningskontoret anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor och frågor av principiell art,
 2. viktigare frågor om förvaltningskontorets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster som chef för enhet och sekretariat samt övriga tjänster som anges i förvaltningskontorets arbetsordning,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som styrelsens ledamöter, förvaltningsdelegationen eller förvaltningsdirektören hänskjuter till styrelsen.

11 §  Styrelsen är beslutför, när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:962).

11 a §  Vid styrelsens sammanträden har förvaltningsdirektören närvaro- och yttranderätt.

[S2]Styrelsen kan besluta att en ledamot av förvaltningsdelegationen får närvara och yttra sig vid beredningen av en särskild fråga.

[S3]Styrelsen bör, om inte särskilda skäl talar mot det, låta företrädare för regeringskansliets arbetstagarorganisationer få närvara och yttra sig vid sammanträdena i frågor som inte rör styrelsens roll som arbetsgivarföreträdare. Förordning (1985:739).

12 §  I viktiga eller principiella frågor skall styrelsen inhämta yttrande från förvaltningsdelegationen.

[S2]Delegationen kan också på eget initiativ lägga fram förslag till styrelsen.

13 §  Förvaltningsdelegationen är beslutför, när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande.

[S2]Vad som sägs i 11 a § första stycket tillämpas också på delegationen.

[S3]Vid delegationens sammanträden har också styrelseledamöterna närvaro- och yttranderätt. Förordning (1986:962).

14 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ordföranden besluta ensam i närvaro av förvaltningsdirektören samt den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av förvaltningsdirektören. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av förvaltningsdirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i förvaltningskontorets arbetsordning eller i särskilda beslut.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 § andra meningen avgörs utan föredragning.

17 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att förvaltningskontorets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:962).

19 §  Förvaltningsdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

20 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

21 §  Föreskrifter om arkiv finns i förordningen (1976:1105) om arkiv hos regeringskansliet.

Tjänstetillsättningar

22 §  Förvaltningsdirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Andra tjänster tillsätts av förvaltningskontoret.

Överklaganden

23 §  I fråga om överklagande av förvaltningskontorets beslut tillämpas 18 § allmänna verksstadgan (1965:600).

[S2]Förvaltningskontorets, statsrådsberedningens eller ett departements beslut i ärenden som avses i 3 eller 4 § får överklagas bara vad gäller frågor som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivaren och bara i den mån det får ske enligt annars gällande föreskrifter. Förordning (1987:615).

Ändringar

Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1984:107) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor

  Omfattning
  ändr. 1, 23 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1985:739) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 8, 11, 13 §§; ny 11 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1985-10-01

Förordning (1986:962) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:78) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1987:118) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-05-15

Förordning (1987:615) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  ändr. 3, 23 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1147

  Omfattning
  upph.