Upphävd författning

Förordning (1983:733) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
SFS 1983:733
Ikraft
1983-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på statens råd för byggnadsforskning.

Uppgifter

2 §  Rådet har till uppgift att ta initiativ till samt främja och stödja forskning och utvecklingsarbete inom planläggnings-, byggnads- och anläggningsområdet.

3 §  Det åligger rådet särskilt att fortlöpande

 1. hålla sig underrättat om det behov av forskning och utvecklingsarbete som finns inom rådets verksamhetsområde,
 2. ta initiativ till forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse samt främja och stödja sådant arbete,
 3. organisera och stödja samarbete i fråga om forsknings- och utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan byggsektorn och forskningsinstitutioner,
 4. planera för forsknings- och utvecklingsarbete samt lämna bidrag och lån till sådant arbete,
 5. övervaka att bidrag och lån kommer till avsedd användning,
 6. svara för information om forskning och forskningsresultat,
 7. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete.

[S2]Rådet får inte vara huvudman för forskning.

4 §  Rådet får besluta att anslag som rådet har beviljat inte längre skall lämnas, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav som bör ställas på verksamheten.

Organisation

5 §  Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på rådet.

6 §  Hos rådet finns en vetenskaplig nämnd. Den skall särskilt följa och utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och i övrigt bistå vid beredning av frågor om vetenskaplig bedömning av forsknings- och utvecklingsarbete.

7 §  Chef för rådet är en föreståndare.

8 §  Inom rådet finns ett kansli samt de enheter för forsknings- och utvecklingsarbete som styrelsen bestämmer.

9 §  Hos rådet finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom rådets verksamhetsområde,
 3. frågor om beviljande av större bidrag och lån,
 4. viktigare frågor om rådets organisation och arbetsformer,
 5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 6. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 19 eller, vid tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om placering i lägst lönegrad F 19,
 7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 8. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

11 §  Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det eller när minst tre andra ledamöter eller föreståndaren begär det.

12 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:774).

13 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, vice ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föreståndaren eller av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

14 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på föreståndaren eller chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

[S3]Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som tillhör den enheten föredras av någon annan.

16 § har upphävts genom förordning (1986:774).

17 §  Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

19 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att rådets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Föreståndaren och ordföranden i vetenskapliga nämnden förordnas av regeringen efter anmälan av ordföranden i rådets styrelse. Övriga ledamöter i vetenskapliga nämnden och tjänster inom rådet tillsätts av rådet.

21 §  Ledamöter i rådets styrelse förordnas av regeringen för tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Besvär

22 §  Rådets beslut i frågor om bidrag eller lån får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

23 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som föreståndare.

Ändringar

Förordning (1983:733) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning

Ikraftträder
1983-08-01

Förordning (1986:774) om ändring i förordningen (1983:733) med instruktion för statens råd för bygg- nadsforskning

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:232

  Omfattning
  upph.