Upphävd författning

Lag (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1983-11-17
Ändring införd
SFS 1983:914 i lydelse enligt SFS 2003:689
Ikraft
1984-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som Sverige och Amerikas Förenta Stater undertecknade den 13 juni 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Skattskyldiga som på grund av avtalet önskar få skattelindring skall enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning skriftligen ansöka om detta hos Skatteverket. En sådan ansökan bör ges in inom sex år från tidpunkten för händelsen som föranledde skattskyldighet eller inom ett år från den sista dagen då skatt för vilken avräkning medges förfaller till betalning, om sistnämnda tidpunkt inträffar senare. Lag (2003:689).

Prop. 2000/01:21: Ändringen innebär att Riksskatteverket övertar Kammarkollegiets roll när det gäller eftergift av arvs- och gåvoskatt enligt detta dubbelbeskattningsavtal. Övergångsbestämmelsen innebär att Kammarkollegiet överlämnar samtliga ärenden till Riksskatteverket för fortsatt handläggning.

3 §  Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges enligt det av följande alternativ som ger det lägsta beloppet, nämligen

  1. den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Amerikas Förenta Stater för egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller
  2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på samma egendom.

[S2]Om skatt inte erlagts i Amerikas Förenta Stater och uppgift saknas om hur mycket skatt som kan komma att erläggas där, får anstånd medges med skäligt belopp, dock högst med ett belopp som motsvarar den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på egendomen som enligt avtalet får beskattas i Amerikas Förenta Stater.

4 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 11 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Lag (2001:96) om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
  2. Ansökan om eftergift som har getts in före ikraftträdandet skall överlämnas till Riksskatteverket för handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:134, Prop. 2000/01:21, Bet. 2000/01:JuU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:689) om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:1257) om upphävande av lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda lagen ska dock fortfarande tillämpas
  1. beträffande kvarlåtenskap efter person som avlider före utgången av år 2007, samt
  2. beträffande varje annan händelse än dödsfall, om händelsen inträffar före utgången av år 2007 och som medför skattskyldighet enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:63, Prop. 2007/08:16, Bet. 2007/08:SkU13
Omfattning
upph.