Upphävd författning

Förordning (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:1039 i lydelse enligt SFS 1994:979
Ikraft
1985-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller handläggningen av ärenden om pensionsförmåner enligt

 • pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl.,
 • förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning,
 • motsvarande äldre avtal eller författning.

[S2]Förordningen gäller också handläggningen av ärenden om pensionsförmåner till personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren. Förordning (1991:1431).

2 §  I förordningen avses med

[S2]anställningsmyndighet den myndighet eller huvudman som har primärt personalansvar för arbetstagaren,

[S3]pensionsförmån pension eller livränta.

Tjänstematrikel m. m.

3 §  Tjänstematrikel skall föras för den som har en anställning inom tillämpningsområdet för statliga tjänstepensionsbestämmelser eller en annan anställning som kan ha betydelse när en pensionsförmån fastställs enligt nämnda bestämmelser.

4 §  Tjänstematrikeln skall föras av anställningsmyndigheten, om inte annat följer av 5, 6 eller 8 §.

5 §  En överordnad myndighet eller en tillsynsmyndighet får besluta om var tjänstematrikel skall föras. Förordning (1994:670).

6 §  Statens löne- och pensionsverk skall föra tjänstematrikeln för arbetstagare med anställning som omfattas av förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. Verket får besluta att detta skall gälla också andra arbetstagare.

7 §  Har tjänstematrikel för en arbetstagare tidigare förts av en annan myndighet, skall en bestyrkt och daterad kopia av eller utdrag ur den tidigare matrikeln anses utgöra en del av den nya matrikeln.

8 §  Statens löne- och pensionsverk får besluta att uppgifter i systemet för automatisk matrikelföring (MAREG) skall utgöra tjänstematrikel.

[S2]Har arbetstagaren även en anställning som inte registreras i MAREG, skall tjänstematrikel föras för den anställningen i enlighet med föreskrifterna i 3--7 §§, om statens löne- och pensionsverk inte beslutar något annat.

9 §  Anställningsmyndigheten skall till statens löne- och pensionsverk lämna uppgifter som verket behöver för tjänstematrikel enligt 6 och 8 §§. Förordning (1987:1061).

9 a §  En anställningsmyndighet, vars arbetstagare omfattas av förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, skall till statens löne- och pensionsverk anmäla frågor om pensionsrätt för arbetstagare eller grupper av arbetstagare, om inte verket föreskriver något annat.

[S2]Har avlöningsförmånerna tillkommit utan medverkan av regeringen eller statens arbetsgivarverk, skall avlönings- och övriga anställningsvillkor samt omfattningen av tjänstgöringsskyldigheten registreras hos statens löne- och pensionsverk.

[S3]Om en anställningsmyndighet har utfäst sig att betala en pensionsförmån eller liknande förmån utöver en pensionsförmån enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, skall anställningsmyndigheten upplysa statens löne- och pensionsverk om detta. Förordning (1991:1431).

Ansökan om pensionsförmån

10 §  En ansökan om pensionsförmån skall ställas till statens löne- och pensionsverk eller regeringen enligt 33 eller 34 §.

[S2]Ansökan skall ges in till anställningsmyndigheten. En ansökan om familjepensionsförmån efter den som åtnjöt eller hade rätt att framdeles åtnjuta egenpensionsförmån skall dock ges in till statens löne- och pensionsverk. Förordning (1991:1431).

11 §  När en arbetstagare har avlidit, skall anställningsmyndigheten se till att ansökan om familjepension ges in till statens löne- och pensionsverk.

Åtgärder vid avgång med rätt till en pensionsförmån

Allmänt

12 §  Ansökan om ålderspension bör senast ges in enligt följande.

 • ---------------------------------------------------------------- Arbetstagare Antal månader före beräknad avgångsdag -------------------------------------------------------------------
Den som tillsätts efter sakkunnigförfarande18
Den som har prästerlig tjänst12
Militär tjänsteman9
Annan arbetstagare6
 • -----------------------------------------------------------------

13 §  En arbetstagare som önskar vara kvar i tjänst efter pensionsåldern bör ansöka om detta hos anställningsmyndigheten i så god tid att beslut kan meddelas före den tidpunkt då ansökan om ålderspension senast bör ges in. Ansökan om att få stå kvar i tjänst under ytterligare tid bör göras senast fyra månader innan ett tidigare lämnat medgivande löper ut. Förordning (1991:1431).

14 §  En ansökan om en annan pension än ålderspension bör göras i god tid före den beräknade avgångsdagen.

15 §  En ansökan om fastställande av livränta bör ges in snarast efter det att arbetstagaren har entledigats. Anställningsmyndigheten skall se till att ansökan görs.

16 §  En ansökan om att få avgå ur tjänst som ges in samtidigt med en ansökan om pension skall anses vara gjord under förutsättning att pensionsansökan bifalls.

17 §  När statens löne- och pensionsverk prövat frågan om rätt till en egenpension, skall beslutet sändas till den myndighet som skall entlediga arbetstagaren.

18 §  Beslut om entledigande av en arbetstagare som beviljats egenpension skall sändas till statens löne- och pensionsverk, om verket inte beslutar annat.

19 §  Statens löne- och pensionsverks beslut om rätt till pensionsförmån skall innehålla upplysning om rätt till familjepensionsförmån och förutsättningarna för den.

Särskilda åtgärder vid avgång med ålderspension

20 §  Ett medgivande att arbetstagaren får vara kvar i tjänst efter pensionsåldern skall gälla tills vidare, dock längst till en viss bestämd tidpunkt, så länge arbetstagaren är fullt tjänstduglig. Förordning (1991:1431).

21 §  Innan en fråga om skyldighet att avgå med ålderspension före pensioneringsperiodens övre gräns prövas, skall anställningsmyndigheten bereda arbetstagaren tillfälle att komma in med en uppsägning och en ansökan om pension. Avgången bör inte fastställas att ske tidigare än sex månader därefter.

22 §  Vid bedömning av om avgången från anställningen är önskvärd i samband med en omorganisation som berör arbetstagarens tjänsteställe, eller en rationalisering av arbetsförhållandena där, skall beaktas om ett kvarstående i anställningen leder till att en annan arbetstagare permitteras eller entledigas utan att få pension.

23 §  Vid prövning av en fråga om avgångsskyldighet på grund av ålder får arbetstagaren inte entledigas innan arbetstagarens rätt till pension har avgjorts. Detta gäller dock inte i fråga om arbetstagare vid Statens järnvägar. Förordning (1993:1734).

24 §  Om arbetstagaren inte ansöker om ålderspension, sedan han eller hon uppmanats att göra det, skall anställningsmyndigheten se till att frågan om rätten till pension ändå prövas. Sedan prövningen skett skall arbetstagaren entledigas.

Särskilda åtgärder vid avgång med sjukpension

25 §  Anställningsmyndigheten skall se till att frågan om en arbetstagares framtida tjänstbarhet prövas, om myndigheten finner att arbetsförmågan upphört eller satts ner och det på grund därav finns skäl att anta att arbetstagaren för framtiden inte längre kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

26 §  Om arbetstagaren enligt läkarutlåtande är för framtiden oförmögen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt arbete gäller följande. Anställningsmyndigheten skall

 1. försöka föra över arbetstagaren till en annan tjänst med pensionsrätt inom myndigheten, eller
 2. undersöka vilka möjligheter som finns att förflytta arbetstagaren till en med statlig pensionsrätt förenad tjänst hos en annan myndighet, eller
 3. vidta åtgärder för att frågan om pension åt arbetstagaren blir prövad.

27 §  En arbetstagare får inte entledigas på grund av nedsatt arbetsförmåga innan rätten till pension avgjorts.

28 § har upphävts genom förordning (1989:975).

29 §  Om arbetstagaren inte har fått hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall ett yttrande om arbetstagarens framtida tjänstbarhet inhämtas från den läkare som statens löne- och pensionsverk bestämmer. Förordning (1989:975).

30 §  Statens löne- och pensionsverk får, om det finns skäl till det, pröva om förutsättning finns för sjukpension även i de fall anställningen upphör eller skall upphöra av annan anledning än nedsatt arbetsförmåga och arbetstagaren inte har rätt till ålderspension.

Arbetstagarens uppgiftsskyldighet

31 §  En arbetstagare som beviljats en pensionsförmån som skall börja utgå vid en senare tidpunkt än dagen efter den då han eller hon inte längre omfattas av pensionsbestämmelserna, skall i god tid före den tidpunkt då förmånen skall börja utgå ansöka om utbetalning av förmånen hos statens löne- och pensionsverk. En sådan ansökan skall också göras om arbetstagaren får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

32 §  Den som kan ha rätt till en pensionsförmån är skyldig att till statens löne- och pensionsverk lämna de uppgifter som verket behöver för att bestämma rätten till och storleken av förmånen. Förordning (1987:1061).

Beslutande myndighet

33 §  Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om arbetstagares rätt till pensionsförmån, om inte något annat följer av 34 §. Förordning (1991:1431).

34 §  Regeringen prövar frågor om arbetstagares rätt att få

 1. förordnandepension då arbetstagarens förordnande upphävs före pensionsåldern,
 2. pensionsförmåner i fall då arbetstagaren med anledning av ändrat huvudmannaskap eller ändrade pensionsbestämmelser har gått över från en statligt pensionsreglerad anställning till en kommunalt eller landstingskommunalt pensionsreglerad anställning. Förordning (1994:979).

34 a § har upphävts genom förordning (1991:1431).
34 b § har upphävts genom förordning (1991:1431).

35 §  Pensionsförmånens belopp fastställs av statens löne- och pensionsverk.

Verkställighetsföreskrifter

36 §  Ytterligare förskrifter om verkställigheten av denna förordning får beslutas av statens löne- och pensionsverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.
  Genom förordningen upphävs 2 § 1, 3 och 4 mom., 3 § och 13--17 §§ förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente.
  Ikraftträder
  1985-02-01

Förordning (1987:491) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1061) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 32, 34 §§; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1158) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 34 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1513) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 10, 33, 34 §§; nya 34 a, 34 b §§
  Ikraftträder
  1989-02-01

Förordning (1989:520) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:975) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  upph. 28 §; ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:1513) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1990.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1991:1431) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  upph. 34 a, 34 b §§; ändr. 1, 9 a, 10, 13, 20, 23, 33, 34 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:780) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:630) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1734) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:670) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:979) om ändring i förordningen (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1997:909

  Omfattning
  upph.