Upphävd författning

Förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Ändring införd
SFS 1959:420
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 avd. Tilläggsbestämmelser till vissa stadganden i SPR m.m.

1 § Reglementets tillämpningsområde (1 § SPR m.m.)
1 mom. Vid tillämpning av SPR och bestämmelser som meddelats i anslutning till reglementet skall med innehavare av R-tjänst eller annan tjänst, som tillhör yrkesgrupp och område där anställningsvillkoren vid utgången av år 1971 voro reglerade genom kollektivavtal för arbetare och som ej är förenad med lön eller arvode svarande mot löneplanslön enligt löneplan N jämställas arbetstagare, för vilken avlöningen antingen bestämts på samma sätt som avlöning enligt kollektivavtal som gäller för tjänst som nyss nämnts utan att bestämmelserna intagits i sådant avtal eller anpassats efter grunderna i kollektivavtal som gäller för sådan tjänst och avser arbete av liknande slag. Uppkommer tvekan om tillämpningen av denna föreskrift, skall vederbörande myndighet underställa frågan statens arbetsgivarverks prövning. Förordning (1986:33).

1 §  2 mom. Om inte regeringen beslutar något annat gäller SPR för följande statliga arvodesanställningar, nämligen

 1. anställning som omfattas av chefslöneavtalet eller avtalet om informationssekreterare och politiskt sakkunniga i regeringskansliet,
 2. anställning med ett arvode som vid heltidstjänstgöring motsvarar månadslön enligt en statlig löneplan eller ett avtal för R-tjänster eller
 3. annan anställning inom det område där anställningsvillkoren före år 1972 var reglerade i kollektivavtal för arbetare.

[S2]Punkten 2 gäller även om arvodet för en arbetstagare, som innehar en där avsedd anställning, har bestämts med hänsyn till att arbetstagaren samtidigt får en pensionsförmån eller en annan förmån.

[S3]Det som har sagts i första och andra styckena gäller inte

 1. anställning hos riksdagen eller dess myndigheter, med mindre riksdagen förordnar om detta,
 2. anställning i försvarsmaktens reserver, väg- och vattenbyggnadskåren eller civilförsvarets krigsorganisation,
 3. anställning för vilken gäller särskilda bestämmelser om pensionsavgifter,
 4. anställning i vilken lönen har beräknats på sådant sätt att anställningen inte skall vara förenad med någon statlig pensionsrätt,
 5. anställning i beredskapsarbete som har anordnats enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368). Förordning (1987:6).

[S4]3 mom. Vid tillämpning av SPR med därtill anslutande bestämmelser skall med vederbörlig reserv förstås någon av försvarsmaktens reserver eller väg- och vattenbyggnadskåren eller civilförsvarets krigsorganisation och med reservpension förstås pension på grund av anställning i sådan reserv. Förordning (1975:31).

[S5]4 mom. De tilläggsbestämmelser, som meddelats i denna förordning eller eljest, i anslutning till särskilda stadganden i SPR,

[S6]skall, i den mån inte annat framgår, i tillämpliga delar gälla även vid tillämpningen av förordningen (1959:288) om förordnandepension. Förordning (1980:115).

[S7]1 a § Förutsättningar för reglementets tillämpning m.m. (3 § SPR m.m.)

[S8]1 mom. Beträffande tillämpningen av 3 § SPR gäller följande.

[S9]a. Som anställning med heltidstjänstgöring anses dels statlig eller kommunal lönegradsplacerad anställning i vilken lönen utgår med det belopp som enligt tillämplig löneplan gäller vid heltidstjänstgöring, dels annan anställning med tjänstgöring av sådan omfattning att vederbörande myndighet eller, vad

[S10]angår icke-statlig anställning, statens löne- och pensionsverk finner den motsvara vad som under samma tid i allmänhet gäller vid heltidstjänstgöring inom yrket. Råder tvekan om vad som utgör normal arbetstid vid heltidstjänstgöring inom yrket eller förekommer inte sådan tjänstgöring inom detta, skall löne- och pensionsverket underställa statens arbetsgivarverk prövningen av frågan om vad vid reglementets tillämpning skall förstås med heltidstjänstgöring för anställningen.

[S11]b. Uppkommer fråga som avses i 3 § 3 mom. SPR om att tillämpa andra villkor beträffande sysselsättningsgrad och tidigare innehav av anställning än som anges i reglementet, skall vederbörande myndighet eller, vad angår tjänst som anges i 1 § 1 mom. denna förordning, statens arbetsgivarverk underställa frågan regeringens prövning. I fråga om anställning inom försvaret skall underställningsskyldighet som inte åvilar arbetsgivarverket fullgöras av försvarets civilförvaltning.

c. Vid beräkning av kvalifikationstid skall anställning som avses i 1 § SPR anses ha förelegat under

[S12]dels tid då arbetstagare varit anställd inom icke-statlig verksamhet som helt eller delvis övertagits av staten eller vars personal övertagits av staten i samband med att verksamheten lagts ned,

[S13]dels annan tid då arbetstagare varit anställd inom tillämpningsområdet för tjänstepensionering med vilken samordning skall ske enligt 7 § 1 mom. fjärde eller femte stycket SPR,

[S14]dels tid för utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen den 30 december 1941 (nr 967) eller 5 § första stycket lagen den 3 juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst eller för sådan utbildning för anställning i försvarsmaktens reserver som ej fullgjorts enligt värnpliktslagen.

[S15]d. Bestämmelserna i 3 § 1 mom. SPR om högsta levnadsålder gäller icke fall då arbetstagare som är underkastad kommunala pensionsbestämmelser

[S16]övergår till statlig anställning, innan han uppnått den levnadsålder då han skulle ha varit skyldig avgå från den kommunala anställning som

[S17]han innehaft senast, och övergången sker i samband med att kommunal verksamhet helt eller delvis övertages av staten eller nedlägges. Förordning (1981:120).

[S18]2 mom. Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om beräkning av kvalifikationstid, pensionsunderlag, pensionslön och tjänsteår i fråga om R-tjänst för skogsarbete vid domänverket och för skogstjänsteman avsedd R-tjänst eller däremot svarande arvodestjänst vid stiftsnämnd. Bestämmelserna i denna kungörelse gälla i den utsträckning annat ej framgår av sådana föreskrifter.

[S19]Har den som innehar annan i SPR avsedd anställning tidigare innehaft tjänst som avses i första stycket eller däremot svarande anställning, skola de särskilda föreskrifterna tillämpas på honom såvitt angår denna tjänst eller anställning. Förordning (1975:31).

[S20]3 mom. Vid tillämpning av SPR och bestämmelser som meddelats i anslutning till SPR likställs med ett vikariatslöneförordnande ett vikariat på en sådan i SPR avsedd icke-statlig anställning, som inte omfattas av bestämmelser om vikariatslöneförordnande eller som inte kommit till under medverkan av

[S21]regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller dock endast under förutsättning

 • att vikarien varit berättigad till lön efter den lönegrad, som gäller för den uppehållna tjänsten
 • att vikariatet, om regeringen inte föreskriver annat, avsetts eller är förutsatt att avse en tid av minst sex månader i följd, och
 • att vikarien, om regeringen inte föreskriver annat, haft behörighet för tjänst av det slag som vikariatet avsett. Förordning (1983:184).

[S22]4 mom. har upphävts genom förordning (1975:31).

[S23]2 § vgångsskyldighet på grund av uppnådd ålder (4 § SPR)

[S24]1 mom. har upphävts genom förordning (1984:1039).

[S25]2 mom. Där pensioneringsperiods nedre respektive övre gräns

[S26]icke skall infalla vid utgången av den kalendermånad eller månaden före den kalendermånad, varunder föreskriven levnadsålder uppnås, utan

[S27]vid utgången av viss längre tidsperiod, må avgång med ålderspension ske allenast vid utgången av sådan tidsperiod, såframt icke avgång vid

[S28]annan tidpunkt påkallas av nedsatt arbetsförmåga eller medgives av vederbörande verksmyndighet (huvudman) i fall, då den finnes kunna ske

[S29]utan men för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande. Förordning (1977:5).

[S30]3 mom. har upphävts genom förordning (1984:1039).

[S31]4 mom. har upphävts genom förordning (1984:1039).

[S32]5 mom. har upphävts genom förordning (1983:184).

[S33]6 mom. har upphävts genom förordning (1981:730).

3 § har upphävts genom förordning (1984:1039).
4 § Tjänstepensionsrättens allmänna omfattning (6 § SPR)
1 mom. I 6 § SPR avsedda förmåner på grund av socialförsäkring m.m. skola beaktas vid bestämmande av annan i reglementet avsedd tjänstepensionsförmån än tjänstelivränta enligt reglementet i dess lydelse efter år 1973 och utgöras tillsvidare av
 1. folkpension, vilken ej är föremål för inkomstprövning,
 2. tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 3. yrkesskadelivränta,
 4. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
 5. sjukpenning enligt förenämnda lagar eller enligt yrkesskadeförsäkring,
 6. sjömanspension enligt reglementet (1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt eller enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension.
Vid bestämmande av tjänstepensionsförmån som avses i första stycket skall dessutom beaktas sådant pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, som ej är föremål för inkomstprövning, samt delpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring.
Avvägning med hänsyn till förmåner på grund av socialförsäkring m.m. enligt denna paragraf skall göras om och i den mån så kan ske utan minskning av sådan förmån som följer av bestämmelserna i 10 § 2 mom.
Bestämmelserna i 6 § SPR skola beaktas i enlighet med vad som för varje tidsperiod gäller enligt denna paragraf.
Vid tillämpning av första och andra styckena iakttages,
i fråga om folkpension, pensionstillskott och tilläggspension: att beträffande den, som kommit i åtnjutande av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring för tid före den, som avses i 6 kap. 1 § första stycket eller 12 kap. 1 § första stycket nämnda lag, eller som börjat åtnjuta sådan pension efter den i nämnda lagrum avsedda tidpunkten härför, skall så anses som om ifrågavarande förmåner började utgå vid sistnämnda tidpunkt och som om de hade i sådant fall tillämpliga belopp,
i fråga om folkpension och tilläggspension: att vid avvägning av egen- eller familjelivränta enligt SPR som avses här med hänsyn till pension enligt lagen om allmän försäkring, pensionen skall
anses utgå med så stor del av det gällande beloppet, som framkommer genom att detta multipliceras med kvoten mellan det vid avgångsårets början gällande basbeloppet enligt nyssnämnda lag och det vid utbetalningsårets början gällande basbeloppet, samt att beträffande den, för vilken tilläggspension icke utgår med eljest tillämpligt belopp på grund av att undantagande enligt 11 kap. 7 § nyssnämnda lag ägt giltighet eller avgiftsbetalning underlåtits, undantagandet eller underlåtenheten icke skall föranleda att tilläggspension anses utgå med annat belopp än som eljest skolat gälla,
i fråga om yrkesskadelivränta: att med yrkesskadelivränta avses sådan livränta, som på grund av bestämmelser om obligatorisk försäkring fastställes av eller utbetalas från riksförsäkringsverket, ävensom sådan däremot svarande ersättning, som enligt särskilda bestämmelser skall utgivas av statsmedel, samt att vid avvägning av egen- eller familjelivränta enligt SPR som avses här med hänsyn till yrkesskadelivränta sistnämnda förmån skall anses utgå med så stor del av det gällande beloppet, som framkommer genom att detta multipliceras med kvoten mellan det vid avgångsårets början gällande basbeloppet och det vid utbetalningsårets början gällande basbeloppet,
i fråga om sjukpenning: att beträffande den, som för viss tid erhåller sjukpenning i utbyte mot yrkesskadelivränta, skall anses som om livränta utginge med det belopp, som skolat utgå, om utbytet ej
skett, att sjukpenning skall beaktas endast vid avvägning av sjukpension när sjukpenningen utgår under sjukperiod påbörjad före avgången från anställningen och ej träder i stället för yreksskadelivränta eller utgår på grund av frivillig försäkring, varvid med sjukperiod avses tid, under vilken arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt med minst hälften, att med sjukpenning enligt yrkesskadeförsäkring avses sjukpenning på grund av anordning, enligt vilken må utgå yrkesskadelivränta, samt att sjukpenning skall beaktas vid avvägning av tjänstepensionsförmån som avses här för månaden efter den, som sjukpenningen avser, i den mån icke pensionsmyndigheten efter samråd med riksförsäkringsverket annorlunda bestämmer.
Utöver vad i föregående stycke sägs skall härvid iakttagas, att sådan utländsk förmån, som har väsentligen samma syfte som i första eller andra stycket avsedd förmån, vid tillämpning av föreskrifterna i denna paragraf skall behandlas som om den utgjorde förmån av sistnämnda slag enligt närmare bestämmande av den myndighet,
som har att besluta om utbetalning av tjänstepensionsförmånen, samt att beträffande den, för vilken i första stycket avsedd förmån eller därmed jämställd förmån utbytts mot eller endast kunnat utgå i form av engångsbelopp, skall anses som om månatlig förmån utginge med belopp som enligt de vid beviljandet tillämpade grunderna svarar mot engångsbeloppet.
Vid avvägningen av tjänstepensionsförmån som avses här skall bortses från ovan angivna förmåner i den utsträckning, som framgår av 2-8 mom. här nedan. Förordning (1977:1007).
2 mom. Beträffande folkpension skall bortses från barntillägg, handikappersättning och vårdbidrag ävensom från folkpension i övrigt i följande utsträckning.
Vid avvägning av familjepension för änka eller frånskild hustru skall såvitt angår tid före den månad, varunder hon fyller 65 år, bortses från ett belopp för månad motsvarande 3,5 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och, såvitt angår annan tid bortses från ett belopp för månad motsvarande 4,2 procent av nämnda basbelopp. Utgår under förstnämnda tid folkpension med reducerat belopp på grund av hennes ålder vid den tidpunkt, då mannen avlidit eller då barn uppnått viss levnadsålder eller eljest upphört att grunda rätt till oreducerad folkpension, eller på grund av att mannen avlidit före den 1 juli 1960, skall det belopp, från vilket skall bortses enligt vad nyss sagts, reduceras i samma förhållande som folkpensionen.
Har barn rätt till folkpension i form av barnpension enligt 8 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring anses barnpensionen utgå med ett belopp som för år räknat motsvarar högst tjugosex procent av basbeloppet enligt nämnda lag. Har barnet rätt till statlig familjepension efter båda föräldrarna, anses dock barnpensionen utgå med ett belopp som för år räknat motsvarar högst femtiotvå procent av basbeloppet.
Vidare skall i förekommande fall vid avvägning av egen- eller familjepension bortses från den del av folkpensionen eller, i fall som
avses i andra stycket ovan, den återstående folkpensionen, som överskjuter det belopp folkpensionen respektive den återstående folkpensionen skulle hava haft, om den avkortats i samma grad som den enligt reglementet utgående pensionen. Är härvid fråga om sådan familjepension till frånskild make som är begränsad enligt 14 § 3 mom.
SPR skall pensionen anses avkortad i den grad som svarar mot förhållandet mellan pensionens belopp och det belopp som skulle ha gällt om tjänstetidsfaktorn varit 1 och nämnda begränsning icke ägt rum.
Är någon berättigad till mer än en tjänstepension enligt statliga pensionsbestämmelser och grunda sig pensionerna ej på samme persons anställning, skola, sedan en av pensionerna avvägts med hänsyn till folkpension, ovan meddelade bestämmelser vid avvägning av annan tjänstepension tillämpas så som om folkpensionen hade allenast det belopp, från vilket bortsetts vid föregående pensionsavvägning. Om härvid är fråga om såväl egenpension som familjepension skall i första
hand familjepension avvägas med hänsyn till folkpension.
Ovan i detta moment meddelade bestämmelser skola i fråga om egen- eller familjelivränta tillämpas som om denna utgjorde avkortad egen- respektive familjepension.
Har någon under månaden närmast före den, då han uppnått 65 års ålder,
åtnjutit egen- eller familjepension och därjämte inkomstprövad folkpension eller motsvarande belopp, som fastställts i samband med att bestämmelser om inkomstprövning inom folkpensioneringen ändrats eller upphävts, skall han vid i övrigt oförändrade förutsättningar äga
att från ingången av den månad, då han fyllt 65 år, uppbära egen- respektive familjepension och folkpension till ett sammanlagt belopp minst uppgående till den på föregående månad belöpande summan av dessa förmåner. Belopp, varmed jämkning till följd härav sker, skall behandlas såsom egen- respektive familjepension. Förordning (1981:730).
3 mom. Beträffande pensionstillskott skall vid avvägning av
egen- eller familjepension bortses från den del av pensionstillskottet
som överskjuter det belopp pensionstillskottet skulle hava haft, om det avkortats i samma grad som den enligt reglementet utgående pensionen. Är härvid fråga om sådan familjepension till frånskild make
som är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR skall pensionen anses avkortad
i den grad som svarar mot förhållandet mellan pensionens belopp och det belopp som skulle ha gällt om tjänstetidsfaktorn varit 1 och nämnda begränsning icke ägt rum.
Är någon berättigad till mer än en tjänstepension enligt statliga pensionsbestämmelser och grunda sig pensionerna ej på samme persons anställning, skola, sedan en av pensionerna avvägts med hänsyn till pensionstillskott, ovan meddelade bestämmelser vid avvägning av annan tjänstepension tillämpas så som om pensionstillskottet hade allenast det belopp, från vilket bortsetts vid föregående pensionsavvägning. Förordning (1975:831).
3 a mom. Beträffande delpension skall vid avvägning av egenpension bortses från den del av delpensionen som överskjuter det belopp delpensionen skulle ha haft om den avkortats i samma grad som egenpensionen samt i övrigt enligt vad nedan sägs.
Har egenpension börjat utgå innan den berättigade uppnått 60 års ålder
skall, under förutsättning att rätt till egenpensionförmån inte föreligger på grund av senare tjänsteinnehav, bortses från vad delpensionen överskjuter trettio procent av det gällande beloppet, i förekommande fall avkortat i samma grad som egenpensionen, dock skall under tid då här avsedd berättigad innehar statligt reglerad anställning bortses från delpensionen endast i den utsträckning regeringen i varje särskilt fall medger. Förordning (1980:1159.
4 mom. Beträffande tilläggspension skall iakttagas följande.
a. Vid avvägning av egenpensionsförmån med hänsyn till tilläggspension
i form av ålderpension eller förtidspension (sjukbidrag) skall bortses
från vad av tilläggspensionen må överskjuta den del därav, som skall beaktas enligt vad nedan i denna punkt sägs.
Härvid skall med oavkortad tilläggspension förstås tilläggspension, vars belopp icke påverkats av undantagande eller av underlåten avgiftsbetalning och icke heller skulle hava påverkats, om tillgodoräkning av pensionspoäng utan förändring av medeltal skett för
ökat antal kalenderår eller om pensionsberäkning skolat ske såsom om dylik ökad tillgodoräkning skett, med poängårsfaktor för tilläggspension förstås förhållandet mellan pensionens belopp och motsvarande oavkortade pensionsbelopp samt med tjänstetidsfaktor för tjänstepensionsförmån, som ej berörs av bestämmelserna i 10 § 1 mom. SPR, förstås förhållandet mellan förmånens belopp (bruttobelopp) och motsvarande hela förmåns belopp.
Vid beräkning av poängårsfaktor i fall, då undantagande eller underlåten avgiftsbetalning förekommit, skall beloppet av oavkortad tilläggspension beräknas utan hänsynstagande till någon av undantagandet eller underlåtandet föranledd förändring av medeltalet pensionspoäng.
Beaktande skall ske av för vederbörande beräknad oavkortad tilläggspension multiplicerad med den del av tilläggspensionens poängårsfaktor, som anses belöpa på tid för anställning av betydelse inom tjänstepensioneringen ökad med återstående del av poängårsfaktorn
i den mån denna del jämte tjänstepensionsförmånens tjänstetidsfaktor överstiger talet 1.
Av poängårsfaktorn skall på nyssnämnda tid anses belöpa så stor del, som svarar mot förhållandet mellan å ena sidan den tid, räknad i hela och påbörjade fjärdedels år, som vid tjänstårsberäkning eller motsvarande må hava tillgodoräknats arbetstagaren för tid efter 1959 års utgång, och å andra sidan samma tid ökad, om pensionspoäng tillgodoräknats för tid som är längre, med tidsskillnaden. Vid beräkning som avses i detta stycke beräknas tjänstepensionsförmånen utan iakttagande av föreskriften i 10 § 3 mom.
första stycket b) SPR utom såvitt avser tjänstårsberäkning enligt 10 §
2 mom. femte stycket SPR och tilläggspensionen såsom om för oavkortad sådan pension erfordras minst 30 poängår.
b. Vid avvägning av familjepensionsförmån med hänsyn till tilläggspension i form av familjepension efter samme person som den, efter vilken förstnämnda förmån utgår, skola de för avvägning av egenpensionsförmån ovan under a. meddelade bestämmelserna äga motsvarande tillämpning. Förordning (1980:115).
5 mom. Beträffande yrkesskadelivränta skall bortses från vårdbidrag till yrkesskadad och sådant särskilt tillägg, som i vissa fall utgår för täckande av merkostnader, ävensom från yrkesskadelivränta i övrigt i följande utsträckning.
Vid avvägning av egenpensionsförmån med hänsyn till yrkesskadelivränta, som utgår till den skadade, respektive vid avvägning av familjepensionsförmån med hänsyn till yrkesskadelivränta till efterlevande efter samme person som den, efter vilken familjepensionsförmånen utgår, skall bortses från vad av livräntan överskjuter tre fjärdedelar av det gällande beloppet, i förekommande fall avkortat i samma grad som berörda pensionsförmån.
Har någon under månaden närmast före den, då han uppnår 67 års ålder, åtnjutit egen- eller familjepension och därjämte yrkesskadelivränta, skall från och med den månad, då han uppnår nämnda ålder, pensionen samordnas så, att det belopp av yrkesskadelivräntan, från vilket enligt vad därom är stadgat skall bortses, vid i övrigt oförändrade förutsättningar icke blir lägre än närmast före samma månad. Förordning (1981:730).
5 a mom. Beträffande livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bortses från livränta som utgår på grund av arbetsskada i anställning utom reglementets tillämpningsområde som den skadade innehaft efter det att han upphört att vara underkastad reglementet.
Om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring inte har beräknats på hela livränteunderlaget enligt nämnda lag eller om livränta till efterlevande grundats på en sålunda beräknad livränta skall frågan om samordning med egen- eller familjepension prövas av regeringen. Vad nu
sagts skall även gälla när livränta utgår under tid från och med den månad under vilken den berättigade fyller 65 år. Förordning (1981:730).
6 mom. Beträffande sjukpenning, som samordnas med sjukpension, skall - där ej annat följer av andra stycket - bortses från vårdbidrag till yrkesskadad ävensom från vad av sjukpenning i övrigt överskjuter tre fjärdedelar av det gällande beloppet, i förekommande fall avkortat i samma grad som pensionen.
Är det fråga om sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring prövar regeringen om och i vilken utsträckning samordning skall ske med sjukpension. Förordning (1977:1007).
7 mom. Vid avvägning av tjänstepensionsförmån med hänsyn till sjömanspension skola de i 4 mom. meddelade bestämmelserna äga motsvarande tillämpning, dock skall
av sjömanspensions belopp icke beaktas den del, som må hänföra sig till manskapstid före den 1 juli 1961,
vad i 4 mom. sägs om poängår, poängårsfaktor och oavkortad tilläggspension avse efter år 1960 infallande kalenderår med manskapstid om minst sex månader, förhållandet mellan antalet sådana kalenderår och talet 30, dock högst förhållandet 1, respektive sjömanspension som grundas på minst 30 nyss avsedda kalenderår,
vid tillämpningen av 4 mom. a. femte stycket vad där sägs om tid efter
1959 års utgång avse tid efter utgången av juni 1961. Förordning (1970:383).
8 mom. Vederbörande pensionsmyndighet skall vid tillämpning
av 1-7 mom. göra de jämkningar av beloppet av tjänstepensionsförmån, som kunna behövas för att undvika dubbelsamordning när tjänstepensionsförmånen sammanträffar antingen med sådan pensionsförmån enligt andra statliga pensionsbestämmelser än SPR eller
sådan lön på grund av anställning inom område, omfattat av statliga pensionsbestämmelser, som är nedsatt med hänsyn till förmåner, vilka avses i 1 mom., eller med sådan icke-statlig eller utländsk
personalpensionsförmån som avväges enligt bruttosystem med hänsyn till
förmåner, vilka avses i nämnda moment.
Där tjänstepensionsförmån, som avväges med tillämpning av 6 § SPR, sammanträffar med icke-statlig eller utländsk personalpensionsförmån, som avses i föregående stycke, må pensionsmyndigheten utan hinder av bestämmelserna i nämnda stycke göra avvägningen på sätt som skulle hava tillämpats vid avvägning av båda förmånerna enligt nyssnämnda stadgande jämte därtill anslutande bestämmelser.
På regeringens prövning beror, huruvida annan icke-statlig personalpensionering än kommunal pensionering eller utländsk personalpensionering skall anses innefatta tillämpning av bruttosystem. Förordning (1975:31).
9 mom. har upphävts genom förordning (1977:5).

Samordning av tjänstepensionsförmåner m.m. (7 § SPR)

5 §  1 mom. I fall, som avses i 7 § 1 mom. första, andra och tredje styckena SPR, skall i anslutning till bestämmelserna i tredje stycket i nämnda moment gälla, att av sammanträffande egenpensions- respektive

[S2]familjepensionsförmåner skall utgå de förmåner som pensionsmyndigheten

[S3]finner vara för vederbörande förmånligast med beaktande av dels huruvida fråga är om pension eller livränta, dels vad som beträffande den särskilda förmånen gäller i fråga om avvägning med hänsyn till sådana förmåner på grund av socialförsäkring m. m. som avses i 6 § SPR. Där regeringen i anslutning till tredje stycket i nämnda moment medger, att som förmån får utgå mer än som svarar mot den större av de

[S4]särskilda förmånerna, eller meddelar beslut i anledning av att egenpension för tjänst, på vilken förordningen (1984:1041) om förordnandepension m. m. är tillämplig, sammanträffar med annan pensionsförmån, förordnar regeringen även hur det totala förmånsbeloppet skall fördelas på de särskilda förmånerna och hur samordning skall ske med de i 6 § SPR avsedda förmånerna på grund av socialförsäkring m. m.

[S5]I sådant i 7 § 1 mom. första, andra och tredje styckena SPR avsett fall, där med pensionsförmån beviljad enligt reglementet sammanträffar

[S6]pensionsförmån enligt bestämmelser meddelade före reglementets utfärdande, skall vad i nämnda författningsrum och här ovan stadgas tillämpas i stället för vad i de äldre bestämmelserna föreskrives om att frågan angående reglering av de sammanträffande förmånerna skall underställas regeringens prövning. Förordning (1986:33).

[S7]2 mom. Vad i 7 § 1 mom. fjärde och femte styckena SPR sägs om samordning av tjänstepensionsrätt enligt reglementet med pensionsrätt, som förvärvats på grund av kommunal, annan icke-statlig eller utländsk tjänstepensionering, skall gälla i följande fall och i följande utsträckning, nämligen

[S8]dels, där fråga är om icke-statlig pensionering, i den mån denna grundar sig på anställning inom verksamhet, som helt eller delvis övertagits av staten eller vars personal i samband med verksamhetens nedläggande övertagits av staten eller i annat fall grundar sig på

 1. 1) anställning hos allmän försäkringskassa (motsvarande),
 2. 2) anställning hos aktiebolag, i vilket staten äger aktiemajoriteten och beträffande vilket regeringen särskilt förordnat om här avsedd samordning,
 3. 3) icke-kommunal anställning av sådant slag, som inordnats under SPR:s

[S9]tillämpningsområde, dock endast i den utsträckning pensionsmyndigheten

[S10]beslutar,

 1. 4) anställning hos kommun eller hos församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet eller sådan annan anställning som enligt här avsedd huvudmans beslut tillhör tillämpningsområdet för pensionsreglemente som antagits av huvudmannen, dock ej beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR,
 2. 5) anställning hos Svenska kommunförbundet (motsvarande), Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund

[S11](motsvarande), Kommunernas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, dock ej beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR,

 1. 6) anställning med pensionsrätt enligt plan för kompletterande pensionsförmåner (ITP-planen) enligt överenskommelse mellan Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och vissa arbetstagarorganisationer eller pensionsplan i huvudsaklig överensstämmelse med ITP-planen, dock ej beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR,
 2. 7) anställning med pensionsrätt enligt de planer för särskild tilläggspension (STP-planen respektive STPK-planen) varom överenskommelser träffats mellan Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) respektive Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) och Landsorganisationen i Sverige (LO), dock endast beträffande egenpension enligt SPR och, i fråga om ålders- eller förtidspension, tidigast fr.o.m. den månad den pensionsberättigade fyller 65 år,
 3. 8) uppdrag som kommunal förtroendeman, vilket är förenat med pensionsrätt enligt pensionsreglemente för heltidssysselsatta kommunala förtroendemän, dock ej beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR, eller
 4. 9) annan anställning enligt vad regeringen särskilt förordnar,

[S12]dels ock, där fråga är om utländsk pensionering, anställning med pensionsrätt på grund av statlig pensionering i annat nordiskt land än Sverige i den mån pensioneringen grundar sig på antingen anställning inom tillämpningsområdet för personalpensionsbestämmelser som antagits av danska, finska eller norska staten eller sådan annan anställning som skulle ha beaktats vid

[S13]beräkning av pension på grund av förstnämnda anställning, dock ej beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR och ej heller, med mindre regeringen av särskilda skäl medgiver annat, där arbetstagaren vid avgången ej innehaft anställning av i reglementet avsett slag minst tio år, varvid i fråga om pension som beröres av bestämmelserna i 10 § 4 mom. SPR skall beaktas jämväl tid från avgången till pensioneringsperiodens övre gräns.

[S14]I fall som avses i första stycket 1 och 4-6 har pensionsmyndigheten att underställa regeringens prövning fråga om undantag från samordningen, om myndigheten anser det påkallat av särskilda skäl.

[S15]I fall som avses i första stycket 7 skall samordning såvitt avser ålders- eller förtidspension dock inte ske om den pensionsberättigade efter avgången haft sådan anställning som grundat rätt till pension enligt där avsedd pensionsplan. Såvitt gäller STPK-planen skall vidare

[S16]samordningen inte omfatta sådana förmåner som i form av fribrev motsvarande arbetstagarens egna avgiftsinbetalningar eller i form av begravningshjälp utges enligt de särskilda övergångsbestämmelserna till STPK-planen i dess lydelse den 1 januari 1979.

[S17]Föreligger i fall, då samordning enligt första stycket skall ske, rätt

[S18]till tjänstepensionförmån på grund av den icke-statliga eller utländska tjänstepensioneringen, skall, om inte regeringen av särskilda skäl medger annat, tjänstepensionsförmånen enligt reglementet minskas med vad som utgår i icke-statlig eller utländsk tjänstepensionsförmån. Förmån som närmast motsvarar livränta enligt reglementet och som grundar sig på anställning som avses i första stycket 4 eller 5 skall dock tillfalla staten på motsvarande sätt som skulle ha varit fallet på grund av föreskrifterna i 11 § 5 mom SPR, om

[S19]fråga varit om livränterätt enligt reglementet.

[S20]Förmån som tillfaller staten enligt föregående stycke skall återgå till huvudman som utger förmånen.

[S21]Har i ovan avsett fall icke-statlig eller utländsk pensionsförmån helt

[S22]eller delvis uttagits före tidpunkt, från vilken samordning skall ske,

[S23]äger pensionsmyndigheten besluta om därav föranledd minskning av pensionsförmån enligt SPR.

[S24]Har för förmån som grundar sig på anställning som avses i första stycket 6 beaktats anställningstid med antastbar pensionsrätt och minskas denna förmån på grund härav skall motsvarande minskning göras på den statliga pensionsförmånen.

[S25]Bestämmelserna i detta moment utgöra icke hinder för särskild reglering i fråga om fördelning av pensionskostnader mellan staten och

[S26]annan pensionsgivare och innebära icke ändring i vad i sådant hänseende redan föreskrivits.

[S27]I fråga om fördelningen av pensionskostnaderna mellan staten och en kommunal huvudman vid ett ändrat huvudmannaskap gäller en överenskommelse som träffats den 6 maj 1981 mellan staten samt Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (statens arbetsgivarverks cirkulär 1981 A 21). Förordning (1984:221).

[S28]3 mom. Regeringen prövar frågor om minskning av eller avdrag på egenpensionsförmån som avses i 7 § 4 mom. SPR, punkt 7 a i 17 § SPR eller i föreskriften till 7 § SPR i förordningen (1959:288) om förordnandepension. Förordning (1983:184).

[S29]6 § har upphävts genom kungörelse (1971:522).

[S30] 7 §

[S31]Löneunderlag för tjänstepensionsförmån (9 § SPR)

[S32]1 mom. har upphävts genom förordning (1978:792).

[S33]2 mom. har upphävts genom förordning (1978:792).

[S34]3 mom. har upphävts genom förordning (1975:1052).

[S35]4 mom. För tid, då annan innehavare av tjänst som avses i tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet än rektor som är förste rektor enligt specialbestämmelse till 10 § allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän i avlöningshänseende behandlas som om han innehade tjänst i högre lönegrad än den som gäller för den tjänst han innehar, behandlas han även i fråga om pensionslön som innehavare av tjänst i den högre lönegraden. Kungörelse (1974:539).

[S36]5 mom. har upphävts genom kungörelse (1974:539).

[S37]6 mom. har upphävts genom förordning (1978:792).

7 §  4 mom. För tid, då en innehavare av tjänst som avses i tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet enligt specialbestämmelserna till allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän i avlöningshänseende behandlas som om han innehade en tjänst i högre lönegrad än den som gäller för den tjänst han innehar, skall han även i fråga om pensionslön behandlas som innehavare av tjänst i den högre lönegraden. Förordning (1986:33). 8 mom. har upphävts genom förordning (1981:730).

[S2] 8 §

[S3]Tjänstetidsfaktor (10 § SPR)

[S4]1 mom. Vid tillämpning av bestämmelsen i andra dels-satsen i 10 § 2 mom.första stycket c SPR får inte beaktas tid i sådan anställning som avses i 1 § 2 mom.fjärde stycket b, d och e och heller inte anställning för vilken reglering skett i särskilda i anslutning till SPR meddelade föreskrifter. Förordning (1981:730).

[S5]2 mom. Bestämmelserna i 10 § 3 mom.första stycket SPR om tid, under vilken arbetstagare icke varit berättigad åtnjuta någon kontant avlöning, och om tid, varunder arbetstagare åtnjutit partiell ledighet med avlöning som svarar mot tjänstgöringens omfattning, avse i fråga om lönegradsplacerad tjänst, för vilken avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, tid då helt respektive partiellt C-avdrag tillämpats.

[S6]Vid tillämpning av 10 § 3 mom.första stycket SPR på anställning som ej avses i första stycket ovan skall vid prövning av fråga huruvida arbetstagare varit berättigad åtnjuta kontant avlöning bortses från minskning av lönen genom havandeskapsavdrag eller avdrag som verkställts för tid då arbetstagaren uppehållit annan anställning som avses i 1 § SPR utan att vara underkastad reglementet på grund av den anställningen.

[S7]Om sön- eller helgdag eller motsvarande fridag eller påskafton, midsommarafton eller julafton regelmässigt är tjänstefri utan att vara

[S8]förenad med rätt till kontant avlöning eller om dag är tjänstefri till

[S9]följd av omfördelning av arbetstiden utan att vara förenad med rätt till kontant avlöning, beaktas dagen vid tjänsteårsberäkning om den närmast föregås eller efterföljes av dag som tillgodoräknas vid tjänsteårsberäkning eller ingår i ledighetsperiod som omfattar mindre än sju dagar.

[S10]Tid då arbetstagare vidkänns helt löneavdrag på grund av ledighet för barns födelse eller vård av barn skall, såvitt angår tid för vilken har utgått havandeskapspenning, föräldrapenning eller särskild föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, vid tillämpningen av 10 § 3 mom. SPR likställas med tid för fullgjord tjänstgöring som medfört rätt till kontant avlöning. Förordning (1981:730).

[S11]3 mom. Militär eller civilmilitär tjänsteman må såsom tjänstår tillgodoräkna tid för tjänstgöring, som han fullgjort i anställning tillhörande någon av försvarsmaktens reserver eller såsom bataljonsläkare, bataljonsveterinär, marinläkare av 2. graden, marinläkarstipendiat eller flygläkare av 2. graden vid försvarets medicinalkår eller extra tandläkare vid försvarets tandvård eller som han fullgjort vid försvaret under tid, då han haft tillstånd att kvarstå såsom lönlös över stat. Förordning (1975:31).

[S12]4 mom. Uppkommer fråga om samordning med icke-statlig tjänstepensionering enligt 7 § 1 mom.fjärde stycket SPR eller utländsk tjänstepensionering enligt samma moment femte stycket, ankommer det på pensionsmyndigheten att besluta om tjänstårsberäkning för tid som beröres av sådan tjänstepensionering. Härvid må för pension tillgodoräknas högst det antal tjänstår som enligt de icke-statliga eller utländska pensionsbestämmelserna uppnåtts beträffande egenpension eller familjepension. I fall, där föreskrifterna om samordning komma i tillämpning vid bestämmande av livränta, må för sådan förmån tillgodoräknas högst det antal tjänstår som enligt de icke-statliga bestämmelserna uppnåtts beträffande förmån

[S13]som närmast motsvarar i SPR avsedd egenlivränta eller familjelivränta.

[S14]Har arbetstagaren åtnjutit tjänstledighet för offentligt uppdrag eller

[S15]tjänstgöring i svensk statlig anställning och på grund härav vidkänts avdrag vid tjänstårsberäkning enligt de icke-statliga eller utländska pensionsbestämmelserna, må tiden för ledigheten tillgodoräknas vid tjänstårsberäkning enligt SPR som om ledigheten åtnjutits i anställning som avses i reglementet.

[S16]Föreligger i fall då tillgodoräkning enligt första stycket skall ske av pensionsgrundande tid enligt STP-planen (STP-år) inte rätt till pension enligt planen, tillgodoräknas STP-åren under förutsättning att

[S17]AMF-pensionsförsäkring till statens löne- och pensionsverk utger ersättning beräknad enligt särskilda av SAF och LO samt regeringen godkända bestämmelser (kostnadsbidrag). På motsvarande sätt gäller ifråga om tillgodoräkning av tid enligt STPK-planen (STPK-år) - i fall

[S18]då rätt till pension enligt planen inte föreligger - att STPK-åren tillgodoräknas under förutsättning att Kooperationens pensionsanstalt utger kostnadsbidrag enligt särskilda av KFO och LO samt regeringen godkända bestämmelser. Tillgodoräkning skall härvid ske av det antal STP-år respektive STPK-år på vilket kostnadsbidraget är grundat och utan beaktande av vad nedan under a sägs.

[S19]Föreligger fall som avses i 7 § 1 mom.fjärde stycket SPR utan att fråga är om anställning inom verksamhet, som helt eller delvis övertagits av staten eller vars personal i samband med verksamhetens nedläggande övertagits av staten, skall likväl, i den mån ej regeringen annat föreskriver, gälla följande.

[S20]a. Har arbetstagaren varit underkastad SPR mindre än fem år i följd närmast före avgången och sker denna innan arbetstagaren tidigast kunnat avgå med ålderspension från den med icke-statlig pensionsrätt förenade anställning han senast innehaft, skall frågan om tjänstårsberäkning för ålderspension underställas regeringens prövning.

[S21]b. I fråga om icke-kommunal anställning, vilken blivit inordnad under SPR:s tillämpningsområde, må, i den mån ej annat följer av eljest tillämpliga bestämmelser, beaktas högst det antal tjänstår, som kunnat

[S22]tillgodoräknas mot engångsavgift motsvarande värdet av medförd pensionsrätt. Sådan jämförelse skall avse den 1 juli 1963 eller den senare tidpunkt, då bestämmelserna blivit tillämpliga.

[S23]Där ej regeringen förordnar annat, har pensionsmyndigheten att pröva om och i vad mån arbetstagare må såsom tjänstår för pensionsförmån enligt SPR tillgodoräkna tid för anställning utan pensionsrätt inom icke-statlig verksamhet, som helt eller delvis övertagits av staten eller vars personal i samband med verksamhetens nedläggande övertagits

[S24]av staten. Utan regeringens medgivande må sådan tillgodoräkning likväl

[S25]icke ske i större utsträckning än som beträffande anställning som åsyftas i SPR i motsvarande fall skulle följa av 10 § 2 mom. SPR.

[S26]I fall då tillgodoräkning enligt första stycket skall ske av tid enligt ITP-planen eller pensionsplan i huvudsaklig överensstämmelse med ITP-planen skall såsom tjänsteår för familjepension tillgodoräknas

[S27]samma antal tjänsteår som för egenpension. Förordning (1981:120).

[S28]5 mom. Fråga om och i vilken mån tid må tillgodoräknas såsom tjänstår enligt 10 § 6 mom. reglementet prövas där ej annat följer av ovan meddelade bestämmelser eller av vad särskilt föreskrives, av regeringen efter framställning i varje särskilt fall. Förordning (1975:31).

[S29]6 mom. I fråga om undantag beträffande vissa anställningar från bestämmelsen om att det för hel tjänstepensionsförmån erforderliga antalet tjänstår utgör minst 30 gäller vad därom särskilt

[S30]stadgas. Kungörelse (1973:963).

[S31] 9 §

Förutsättningar för egenpensionsförmåner

Egenpensionsförmånernas storlek (11 och 12 §§ SPR)
1 mom. Statens löne- och pensionsverk skall samråda med socialstyrelsen och statens arbetsmarknadsnämnd om åtgärder som kan behövas vid tillämpningen av 11 § 3 mom. SPR. I sådant fall skall hänsyn tas både till det allmännas intresse av att en arbetstagare som
kan antas vara tjänstduglig återgår i tjänst och till pensionstagarens
intresse av att inte i onödan få gå igenom en läkarundersökning m.m. Förordning (1983:184).
2 mom. Rätt till ålderslivränta skall oavsett föreskrifterna i 11 § 5 mom. reglementet föreligga då den livränteberättigade efter avgång från anställning, på vilken rätten till livräntan har grundats, i anställning hos annan arbetsgivare har grundat pensionsrätt enligt ITP-planen, pensionsplan i huvudsaklig överensstämmelse med nämnda plan, STP-planen eller STPK-planen. Motsvarande skall gälla då anställning upphört att omfattas av statliga pensionsbestämmelser.
Om så följer av pensionsbestämmelser som gäller för den livränteberättigade i anställningen hos den senaste arbetsgivaren skall ålderslivräntan utbetalas till arbetsgivaren eller pensionsinrättning. Förordning (1981:120).
3 mom. Till ledning vid beräkning av egenpensionsförmåner fastställer statens löne- och pensionsverk tabeller med tillhörande anvisningar. Kungörelse (1973:963).

Förutsättningar för familjepensionsförmåner

Familjepensionsförmånernas storlek och fördelning (13 och 14 §§ SPR)
1 mom. 9 § 2 mom. skall äga motsvarande tillämpning på familjelivränta.
2 mom. Är frånskild make tillförsäkrad familjepensionsför mån enligt icke-statlig eller utländsk tjänstepensionering grundad på anställning som sägs i 5 § 2 mom. och påverkas icke förmånens belopp av ändringar i den förutvarande makens anställningsförhållanden efter äktenskapsskillnaden, skall familjepensionsförmån utgå med sålunda tillförsäkrat belopp, även om rätt till familjepensionsförmån enligt SPR ej föreligger eller den i annat fall skulle utgå med lägre belopp eller ej utgå. Förordning (1975:31).
3 mom. Har i fall som avses i 14 § 1 mom.andra stycket a SPR egenpensionen beräknats med beaktande av tid som ej skall tillgodoräknas för familjepension skall familjepensionens normalbelopp
vara lika med hälften av det normalbelopp för egenpension som skulle ha gällt om tiden inte beaktas.
Vid beräkning av tjänstetidsfaktor enligt 14 § 1 mom.andra stycket b SPR skall bortses från tid som inte skall tillgodoräknas för familjepension. Förordning (1979:724).
Utbetalning av pensionsförmåner m.m. (16 § SPR)
1 mom. Där ej annat särskilt föreskrives, skall tjäntepensionsförmån, som icke slutar på helt krontal, jämkas till närmaste krontal eller, om den slutar på 50 öre, till närmast högre krontal. Kungörelse (1971:522).
2 mom. Utbetalas pensionsförmån retroaktivt efter laga kraft ägande dom eller beslut i fall som avses i 13 § 3 mom. SPR utgår
ränta om annat ej följer av andra stycket. Räntan beräknas på hälften av det sammanlagda belopp, som utbetalas retroaktivt, för hela tiden från det förordnandet meddelats till dess beslutet eller domen vunnit laga kraft. Härvid tillämpas den räntefot som gäller för räntegottgörelse på medel, insatta på affärsbankernas sparkasseräkning.
Ränta utgår endast om den uppgår till minst 10 kronor. Kungörelse (1971:522).
Särskilda bestämmelser (17 § SPR)
1 mom. Registrering enligt punkt 3 b i 17 § SPR skall omfatta uppgifter om
 • avlönings- och övriga anställningsvillkor,
 • omfattning av tjänstgöringsskyldigheten,
 • skyldighet att underkasta sig bestämmelserna i SPR,
 • behörighet som legitimerad sjuksköterska såvitt gäller anställning som sjuksköterska eller som husmor eller föreståndare, vilken det åligger att ha överinseende över och leda sjukvårdspersonal vid sjukvårdsanstalt. Sådan behörighet krävs också för anställning för utbildning av sjuksköterskor.
Statens löne- och pensionsverk meddelar de närmare föreskrifter som
2 mom. Om regeringen inte medger annat skall en anmälan om pensionrätt enligt punkt 3 b i 17 § SPR avse samtliga arbetstagare hos
huvudmannen, vilka uppfyller förutsättningarna för att bli underkastade reglementet. Förordning (1984:221).
13 § har upphävts genom förordning (1984:1039).
14 § har upphävts genom förordning (1984:1039).
15 § har upphävts genom förordning (1984:1039).
16 § har upphävts genom förordning (1984:1039).
17 § har upphävts genom förordning (1984:1039).
18 § har upphävts genom kungörelse (1963:374).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

Förarbeten
Prop. 1959:151, Prop. 1958:157

Ändring, SFS 1960:227

  Omfattning
  ändr. 4 § 1, 2 mom, 7 § 2 mom

Ändring, SFS 1961:49

  Omfattning
  1 § betecknas 1 a §; ändr. 1 a § 1, 4 mom; ny 1 §

Ändring, SFS 1961:248

  Omfattning
  ändr. 4 § 1 mom, 13 §

Ändring, SFS 1962:355

  Omfattning
  nuvarande 4 § 3, 4, 5 mom betecknas 4 § 4, 5, 7 mom; ändr. 1 a § 1 mom, 4 § 1, 2, nya 5 mom, 5 § 1 mom, 6 §, 7 § 1-3 mom, 8 § 1, 3 mom; nya 4 § 3, 6 mom

Ändring, SFS 1962:659

  Omfattning
  ändr. 1 § 2, 3 mom, 4 § 3, 7 mom

Ändring, SFS 1963:374

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 1 a § 1 mom, 2 § 4 mom, 3 § 2 mom, 5 § 1 mom, 8 § 3 mom, 12 § 1, 2, mom, 13 §, 14 § 1 mom, 15 § 3 mom, 16 § 3, 5 mom, 17 § 1-3 mom

Ändring, SFS 1964:249

  Omfattning
  ändr. 1 § 2 mom, 1 a § 1 mom, 4 § 2, 4 mom, 5 § 1 mom, 6 §, 7 § 3 mom, 8 § 3 mom, 14 § 2 mom, 15 § 5 mom

Ändring, SFS 1964:875

  Omfattning
  ändr. 1 a § 1 mom, 8 § 3 mom, 9 §, 14 § 1 mom

Ändring, SFS 1965:928

  Omfattning
  ändr. 1 § 1, 2 mom, 1 a § 1, 3 mom, 3 § 2, 3 mom, 7 § 2 mom, 8 § 1

Ändring, SFS 1966:469

  Omfattning
  ändr. 3 § 2 mom, 4 § 2 mom, 9 § 1 mom

Ändring, SFS 1966:738

  Omfattning
  ändr. 5 § 1 mom

Ändring, SFS 1967:23

  Omfattning
  nuvarande 7 § 3, 4, 5 mom betecknas 7 § 5, 6, 7 mom; ändr. 7 § 2 mom; nya 7 § 3, 4 mom

Ändring, SFS 1967:486

  Omfattning
  ändr. 1 § 2 mom, 4 § 2 mom, 7 § 7 mom, 8 § 1, 2 mom, 14 § 1 mom

Ändring, SFS 1967:591

  Omfattning
  ändr. 7 § 3 mom

Ändring, SFS 1968:251

  Omfattning
  ändr. 4 § 2 mom

Ändring, SFS 1968:714

  Omfattning
  ändr. 4 § 1, 4 mom, 5 § 1 mom

Ändring, SFS 1969:458

  Omfattning
  upph. 7 § 7 mom; nuvarande 4 § 3-7 mom, betecknas 4 § 4-8 mom; ändr. 4 § 1, 8 mom, 5 § 1 mom, 7 § 3 mom, 9 §, 10 § 2 mom, 13 §; nytt 4 § 3 mom

Ändring, SFS 1970:383

  Förarbeten
  Prop. 1970:104
  Omfattning
  ändr. 2 § 3-5 mom, 3 § 1, 2 mom, 4 § 2, 6, 7 mom, 5 § 2 mom, 8 § 2 mom, 9 §, 12 § 2 mom, 14 § 1 mom, 15 § 2 mom

Ändring, SFS 1970:675

  Omfattning
  ändr. 1 a § 1 mom

Ändring, SFS 1971:143

  Omfattning
  ändr. 5 § 1 mom

Ändring, SFS 1971:522

  Omfattning
  upph. 5 § 3 mom, 6 §; nuvarande 7 § 5, 6 mom, 11 § betecknas 7 § 6, 7 mom, 11 § 1 mom; ändr. 1 a § 1 mom, 3 § 2 mom, 9 § 2-5 mom, 5 § 1 mom, 7 § 1 mom, 9, 13 §§; nya 7 § 5 mom, 11 § 2 mom

Ändring, SFS 1972:325

  Omfattning
  ändr. 13 §

Ändring, SFS 1973:635

  Omfattning
  ändr. 1 § 1, 2 mom, 1 a § 1 mom, 7 § 2 mom, 8 § 1 mom, 15 § 2 mom

Ändring, SFS 1973:963

  Omfattning
  nuvarande 5 § 2 mom, 9 § , 10 § 1, 2 mom betecknas 5 § 3 mom, 9 § 1 mom, 8 § 5 mom, respektive 9 § 3 mom; ändr. 1 a § 1 mom, 4 § 1, 2, 4, 8 mom, 5 § mom, 8 § 1, 3, 4 mom, det nya 5 mom, rubr. till 7-10 §§; nya 4 § 9 mom, 5 § 2 mom, 9 § 2 mom, 10 § 1, 2 mom

Ändring, SFS 1974:54

  Omfattning
  ändr. 1 § 2 mom, 3 § 3 mom

Ändring, SFS 1974:539

  Omfattning
  upph. 7 § 5 mom; ändr. 1 § 2 mom, 1 a § 2 mom, 3 § 2 mom, 4 § 1, 6 mom, 5 § 2 mom, 7 § 2-4, 6 mom,8 § 3 mom, 9 § 2 mom, 13 §

Ändring, SFS 1975:31

  Övergångsbestämmelse

  För frånskild make som den 30 november 1974 ägde rätt till familjepensionsförmåner efter anställningshavare, som då var underkastad reglementet, gäller fortfarande bestämmelserna i 10 § 2 mom. i deras äldre lydelse för tid då anställningshavaren oavbrutet är underkastad reglementet.
  Omfattning
  upph. 1 a § 4 mom, 11 § 2 mom; ändr. 1 § 2, 3 mom, 1 a § 1-3 mom, 3 § 3 mom, 4 § 2, 3, 5, 8 mom, 5 § 1-3 mom, 8 § 1-4 mom, 10 § 2 mom, 13 §, 15 § 2 mom

Ändring, SFS 1975:831

  Omfattning
  ändr. 4 § 2, 3, 5 mom, 7 § 2, 3 mom, 14 § 2 mom

Ändring, SFS 1975:1052

  Omfattning
  upph. 7 § 3 mom; ändr. 7 § 1, 2 mom

Förordning (1977:5) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  upph. 4 § 9 mom; ändr. 2 § 2 mom, 3 § 3 mom, 4 § 1, 2 mom, 5 § 2 mom, 13 §; nya 2 § 6 mom, 4 § 3 a mom, 7 § 8 mom

Förordning (1977:1007) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 § 1, 5, 6 mom

Förordning (1978:792) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  upph. 7 § 1, 2, 6 mom; ändr. 13 §

Förordning (1979:324) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  upph. 17 § 1 mom; ändr. 1 § 1 mom, 1 a § 1 mom, 2 § 3-6 mom, 3 § 1-3 mom, 5 § 2, 3 mom, 7 § 8 mom, 8 § 1, 3 mom, 9 § 1 mom, 12 § 1, 2 mom, 13 §, 14 § 1-3 mom, 15 § 2-4 mom, 16 § 1-5 mom, 17 § 2, 3 mom, rubr. till 14 §; nytt 16 § 6 mom

Förordning (1979:724) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 § 2 mom, 8 § 1, 3 mom, 9 § 2 mom; nytt 10 § 3 mom

Förordning (1979:1097) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 § 2 mom, 5 § 2 mom, 9 § 1 mom

Förordning (1980:115) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  nuvarande 8 § 1-5 mom betecknas 8 § 2-6 mom; ändr. författningsrubr., 1 § 2, 4 mom, 1 a § 1, 2 mom, 4 § 3 a, 4 mom, 5 § 1, 3 mom, 15 § 2 mom; nytt 8 § 1 mom

Förordning (1980:117) om ändring i kungörelsen (1961:49) om ändring i kungörelsen den 28 maj 1959 (nr 420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

  Omfattning
  upph. 4 p övergångsbest. till 1961:49

Förordning (1981:120) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Övergångsbestämmelse

  De nya bestämmelserna i 5 § 2 mom.första stycket 6 och 9 § 2 mom. gäller även livränta på grund av avgång före den 1 november 1980 om livräntan inte har börjat utgå före nämnda tidpunkt och, i sådant fall, beslut om rätt till livränta inte har fattas dessförinnan eller uppgift om livräntans storlek har lämnats till en annan pensionsinrättning.
  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom, 1 a § 1 mom, 5 § 2 mom, 8 § 4 mom, 9 § 2 mom

Förordning (1981:730) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Omfattning
  upph. 2 § 6 mom, 7 § 8 mom; ändr. 1 § 2 mom, 4 § 2, 5 mom, 5 § 1, 2 mom, 8 § 1, 2 mom; nytt 4 § 5 a mom

Förordning (1983:184) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Omfattning
  upph. 2 § 5 mom, 17 § 3 mom; ändr. 1 a § 3 mom, 5 § 3 mom, 9 § 1, 3 mom, 12 § 1, 2 mom, 13 §, 14 § 1 mom, 15 § 2 mom, 16 § 2, 4-6 mom, 17 § 2 mom; nytt 17 § 1 mom
  Ikraftträder
  1983-05-01

Förordning (1983:716) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Omfattning
  ändr. 5 § 2 mom, 13 §
  Ikraftträder
  1983-07-26

Förordning (1984:221) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Omfattning
  ändr. 5 § 2 mom, 12 § 2 mom, 13 §
  Ikraftträder
  1984-05-29

Ändring, SFS 1984:1039

  Omfattning
  upph. 2 § 1, 3, 4 mom, 3, 13-17 §§
  Ikraftträder
  1985-02-01

Förordning (1986:33) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 december 1985.
  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom, 5 § 1 mom, 7 § 4 mom
  Ikraftträder
  1986-02-25

Förordning (1987:6) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1986.
  Omfattning
  ändr. 1 § 2 mom
  Ikraftträder
  1987-02-01

Ändring, SFS 1987:1060

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  Genom förordningen upphävs
  1. statens pensionslöneförordning (1959:286),
  2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,
  4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente,
  5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder m.m.,
  6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal,
  7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.,
  8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,
  10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).
  De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.