Upphävd författning

Förordning (1984:1120) om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-12-20
Ändring införd
SFS 1984:1120
Ikraft
1985-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om möjlighet att anordna inbyggd utbildning i sådan kommunal vuxenutbildning (komvux) och sådan statlig vuxenutbildning som avses i vuxenutbildningslagen (1984:1118).

[S2]Inbyggd utbildning innebär att undervisningen förläggs till ett företag eller en institution utanför komvux eller den statliga vuxenutbildningen och att företaget eller institutionen tillhandahåller lärare, lokaler och utrustning som behövs för undervisningen.

[S3]Med kommun avses i denna förordning även landstingskommun. Förordning (1985:522).

2 §  Undervisning i arbetsteknik och annan undervisning med samma syfte får anordnas som inbyggd utbildning dels i gymnasieskolekurser inom områden där den formen av utbildning kan förekomma i gymnasieskolan, dels i särskilda yrkesinriktade kurser inom jämförbara områden. Förordning (1991:1057).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1057).
Inbyggd utbildning i komvux
4 § har upphävts genom förordning (1991:1057).

5 §  Huvudmannen skall utöva tillsyn över den inbyggda utbildningen och även i övrigt följa hur den bedrivs och utfaller. Huvudmannen skall se till att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan mellan komvux och de företag och institutioner som tar emot elever för inbyggd utbildning. Förordning (1991:1057).

6 §  Rektor skall ha de uppgifter beträffande inbyggd utbildning som huvudmannen bestämmer. Förordning (1991:1057).

7 § har upphävts genom förordning (1991:1057).
8 § har upphävts genom förordning (1991:1057).
9 § har upphävts genom förordning (1988:742).
10 § har upphävts genom förordning (1988:742).
11 § har upphävts genom förordning (1988:742).

Inbyggd utbildning i statlig vuxenutbildning

12 §  Inbyggd utbildning vid en statens skola för vuxna anordnas efter beslut av styrelsen för utbildningen.

[S2]Inbyggd utbildning får inte leda till ökade kostnader för staten. Förordning (1991:1057).

13 §  Styrelsen för utbildningen skall utöva tillsyn över den inbyggda utbildningen och även i övrigt följa hur den bedrivs och utfaller. Styrelsen skall se till att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan mellan skolan och de företag och institutioner som tar emot elever för inbyggd utbildning. Förordning (1991:1057).

14 §  Rektor och studierektor skall ha de uppgifter beträffande inbyggd utbildning som styrelsen för utbildningen bestämmer.

[S2]Personal med pedagogiska insikter och kunskaper om berörd bransch får anlitas för att biträda skolledningen. Förordning (1991:1057).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:1120) om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning

Förarbeten
Prop. 1983/84:169
Ikraftträder
1985-03-01

Förordning (1985:522) om ändring i förordningen (1984:1120) om inbyggd utbild- ning i kommunal och statlig vuxenutbildning

  Omfattning
  ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:83) om ändring i förordningen (1984:1120) om inbyggd utbild- ning i kommunal och statlig vuxenutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. Den nya bestämmelsen tillämpas i fråga om timmar som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 1986.
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1988:742) om ändring i förordningen (1984:1120) om inbyggd utbild- ning i kommunal och statlig vuxenutbildning

  Omfattning
  upph. 9-11 §§; ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1057) om ändring i förordningen (1984:1120) om inbyggd utbild- ning i kommunal och statlig vuxenutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. För utbildning som sker efter det att förordningen trätt i kraft används de timplaner och kursplaner för inbyggd utbildning som fastställts före den 1 juli 1991.
  Omfattning
  upph. 3, 4, 7, 8 §§; ändr. 2, 5, 6, 12, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:403

  Omfattning
  upph.