Prop. 1983/84:169

om kommunal och statlig utbildning för vuxna

Prop. 1983/84: 169

Regeringens proposition 1983/84: 169

om kommunal och statlig utbildning för-vuxna;

beslutad den 22 mars 1984.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoll för de åtgärder eller ändamål som framgår av före- dragandens hemställan.

På regeringens vägnar

OLOF PALME LENA HJELM-WALLéN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågor som rör grundutbildning för vuxna (grundvux), kommunal vuxenutbildning (komvux) och utbildningen vid statens skolor för vuxna (SSV). Det sker på grundval av dels förslag i komvux-utredningens betänkande (SOU 198229) Komvux kommunal utbildning för vuxna. dels en analys av konsekvenserna för SSV av kom- vux-utredningens förslag.

Varje kommun skall vara skyldig att främja vuxnas deltagande i utbild- ning och ha ansvar för att vuxna informeras om utbildningsmöjligheter av olika slag.

Målgruppen för grundvux preciseras. Grundvux skall vända sig till vuxna som inte har kunskaper och färdigheter motsvarande grundskolans mellanstadium när det gäller att läsa och skriva på sitt eget språk eller att räkna. Utvecklingsstörda vuxna som behöver sådan undervisning som motsvarar särskolan skall inte tas in i grundvux.

SSV:s funktion som komplement till komvux markeras tydligare, bl. a. genom att målgruppen preciseras till vuxna som är behöriga att tas in i komvux men som av något skäl inte kan delta i motsvarande utbildning där.

För grundskolekurser i komvux och SSV införs betygen godkänd och icke godkänd i stället för den fcmgradiga betygsskalan.

Grundskolekurser på invandrarspråk skall i fortsättningen få anordnas i komvux efter beslut av Skolstyrelsen.

Elevantalet i komvux-kurser föreslås" få vara högst 30. mot f.n. 35. Kurser får starta med lägst 12 deltagare. i glesbygd åtta. Kurser för intagna ' i kn'minalvårdsanstalt får starta med lägst fem deltagare.

[ Riksdagen 1983/84. [ saml. Nr169

Prop. 1983/84: 169

I'd

En särskild delram av undervisningstimmar införs inom komvux för start av kurser med lägre deltagarantal än normalt. Varje kommun får årligen utnyttja upp till högst 1000 undervisningstimmar för kurser med lägst fem deltagare. Dessa timmar skall tas ur den totalram som kommunen disponerar. Samtidigt upphävs en rad detaljföreskrifter om kursstart med lägre deltagarantal än normalt.

Grundvux skall i princip bedrivas som deltidsstudier, dvs. i regel högst 15 lektionstimmar per vecka. Erfarenheten visar att studieovana personer har svårt att på ett effektivt sätt tillgodogöra sig heltidsstudier. Genom begränsningen till deltidsstudier uppnår man också att flera kan tas in i utbildningen inom nuvarande resursramar. Undervisningen bör pågå kon- tinuerligt under i stort sett hela året. Under det som kan antas bli de sista fem månaderna i grundvux kan den som önskar det få mer undervisning än 15 timmar per vecka. om det är pedagogiskt motiverat. '

Timersättning får utbetalas för i princip högst 15 timmar per vecka. Ersättningen kan lämnas under upp till 45 veckor per år.

Rektorerna åläggs informations- och samrådsskyldighet i förhållande till företrädare för eleverna i grundvux. komvux och SSV. En komvux-kon- ferens resp. SSV-konferens blir den enda obligatoriska konferensen.

Inbyggd utbildning skall få förekomma i komvux inom de områden där den formen av utbildning kan förekomma i gymnasieskolan. Inbyggd ut- bildning får även förekomma i särskild yrkesinriktad utbildning.

Landstingskommunerna föreslås få anordna även särskild yrkesinriktad utbildning inom de områden som en landstingskommuns gymnasieskola kan omfatta.

Samarbete förekommer redan i dag mellan komvux och företag av skilda slag och även i viss män mellan SSV och företag. I propositionen framhålls att det är väsentligt att samarbetet fortsätter och utvecklas. Företagsintern utbildning. dvs. utbildning för personal inom ett företag och i företagets intresse. skall liksom hittills inte få bekostas med statsmedel. Däremot bör olika former av samverkan utvecklas genom att försöksverksamhct be- drivs med uppdragsutbildning anordnad inom komvux och SSV.

Länsskolnämnderna åläggs att ta initiativ till regelbundna samråd mellan kommunerna i länet om planeringen och genomförandet av verksamheten i grundvux och komvux.

Vad gäller den rättsliga regleringen föreslås att de grundläggande be- stämmelserna om kommunal och statlig utbildning för vuxna skall införas i en särskild lag. som träder i kraft den 1 juli 1985. Lagförslag kommer att föreläggas riksdagen senare under år 1984.

Förslagen i propositionen skall genomföras senast den 1 juli 1985.

Prop. 1983/84: 169 3

Utdrag UTBILDNINGSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-03-22

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Boström. Bod— ström, Göransson, Gradin. Dahl. Holmberg, Hellström, Wickbom

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallén

Proposition om kommunal och statlig utbildning för vuxna

1. Inledning

Genom vuxcnutbildningsreformcn år 1967 (prop. 1967: 85. SU 117. rskr 277) infördes den 1 juli 1968 kommunal vuxenutbildning (komvux) som i princip skulle kunna erbjuda undervisning enligt kursplanerna för grund- skolans högstadium och vad som numera utgör gymnasieskolan. Undervis- ningen organiserades som fristående ämneskurser. Särskilda timplaner infördes för komvux. Både kommuner och landstingskommuner får efter - medgivande av skolöverstyrelsen (SÖ) anordna komvux. Landstingskom- munerna får endast anordna kurser som motsvarar deti utbildning som en landstingskommuns gymnasieskola kan omfatta. Nästan alla kommuner och alla landstingskommuner har fått tillstånd att anordna komvux.

Som ett komplement till komvux finns två riksrekryterande statliga skolor för vuxna (SSV). en i Norrköping och en i Härnösand.

Efter förslag i budgetpropositionen 1977 (prop. 1976/77: 100 bil. 12, UbU 19. rskr 176) infördes den ljuli 1977 grundutbildning för vuxna (grundvux) med kommunerna som huvudmän. Denna utbildning är avsedd för vuxna som saknar grundläggande kunskaper i läsning, skrivning eller matematik. Kommunerna är skyldiga att anordna grundvux i mån av behov.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 mars 1978 tillkallade min företrädare en kommitté (U 1978204) för att göra en översyn av den kommunala vuxenutbildningen. Kommittén antog namnet komvux—utred- ningen.

Komvux-utredningen har lagt fram en rad förslag som lett till reformer inom vuxcnutbildningen. Efter förslag från komvux-utredningen beslutade

Prop. 1983/84: 169 4

riksdagen år 1981 att införa en särskild läroplan för komvux (prop. l980/81:203. UbU 1981/82: 1. rskr 46). Den nya läroplanen (1982 års läro— plan för kommunal vuxenutbildning. Lvux 82) tillämpas fr.o.m. läsåret 1982/83. Den gäller i tillämpliga delar också för verksamheten vid SSV och för grundvux. Riksdagen har också beslutat om kompletteringar till Lvux 82 (prop. 1982/83: 2. UbU 2. rskr 61). De tillämpas fr.o.m. läsåret 1983/84. Genom Lvux 82 har innehållet i och utformningen av undervisningen i komvux anpassats till att de studerande är vuxna.

Komvux-utredningenl har avlämnat huvudbetänkandet (SOU 1982: 29) Komvux kommunal utbildning för vuxna. En sammanfattning av betän- kandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ].

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- serna och en sammanfattning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

Beträffande utveckling, nuvarande verksamhet och gällande föreskrifter i fråga om komvux och grundvux samt beträffande kommitténs närmare överväganden hänvisar jag till huvudbetänkandet.

Komvux-utredningen har avgivit delbetänkandet (Ds U 1979: 12) Statens skolor för vuxna. Varvad undervisning och brevundervisning i grundsko- lans och gymnasieskolans ämnen. Delbctänkandet och en remissamman- ställning redovisades i budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/81:100 bil. 12. punkten E2. 5. 603—61 1) men föranledde inga förslag till riksdagen.

På grundval av förslagen i det sistnämnda betänkandet och remissinstan- sernas synpunkter har en sakkunnig2 i utbildningsdepartementet analyse- rat konsekvenserna för SSV av komvux-utredningens arbete. Han har framlagt sina förslag i promemorian (DsU 1983: 5) Riksrekryterande vux- enutbildning distansundervisning. Statens skolor för vuxna. En sam- manfattning av promemorian bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3 .

Promemorian. som jag i det följande kallar SSV-promemorian. har re- missbehandlats. En förteckning över remissinstanserna och en samman- fattning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4.

Beträffande utveckling. nuvarande verksamhet och gällande föreskrifter i fråga om SSV hänvisarjag till komvux-utredningens delbetänkande om SSV och till SSV-promemorian.

För överblickens och sammanhangets skull redovisar jag i det följande också vissa förslag som inte fordrar beslut av riksdagen.

' Ledamöter när huvudbetänkandet avlämnadcs: riksdagsledamoten Stig Alemyr. ordförande. folkskolläraren Inga Davidsson. riksdagsledamotcn Karl-Erik Häll. länsbildningskonsulentcn Martin Hällgren, lektorn Ove Nordstrandh. fil.lic. Marie Nordström och studiesekreteraren Berit Oscarsson. _ _ ' Förre huvudsekreteraren 1 komvux—utredningen. lektorn Sven Salin.

Prop. 1983/84: 169 5-

Jag vill erinra om att vissa frågor om samarbete mellan komvux. gymna- sieskolan och arbetsmarknadsutbildningen (AMU) behandlasi den nyligen framlagda propositionen (1983/84: 116) om gymnasieskola i utveckling.

Jag vill också erinra om att jag med stöd av regeringens bemyndigande den 1 september 1983 har tillkallat en särskild utredare (U 1983:O4) för att göra en samlad översyn av vuxenutbildningens effekter.

Närjag i det följande talar om komvux på gymnasial nivå avserjag med kommuner även landstingskommuner. om inte annat framgår av omstän- digheterna. I det sammanhanget avser jag med skolstyrelse även utbild- ningsnämnd.

Jag har samrått med cheferna för social- och arbetsmarknadsdeparte- menten samt statsråden Göransson och Gradin i de frågor som berör deras ansvarsområden.

2. Bakgrund och allmänna överväganden

Vuxenutbildning är ett samlingsbegrepp som inbegriper utbildnings- och bildningsverksamhet i många olika former och med delvis olika mål. Dit räknas i första hand grundutbildning för vuxna (grundvux). kommunal vuxenutbildning (komvux), utbildningen vid statens skolor för vuxna (SSV), utbildningen vid folkhögskolor, studiecirkelverksamhet och arbets- marknadsutbildning (AMU). De tre förstnämnda vuxenutbildningsfor- merna ger utbildning som har motsvarigheter inom grundskolan och gym- nasieskolan. Syftet är att erbjuda vuxna utbildning i olika ämnen som ger kompetens motsvarande den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. I det följande sammanfattarjag dem under beteckningen kompetensinriktad vuxenutbildning.

Gemensamt för all vuxenutbildning är att den skall överbrygga utbild- ningsklyftorna. öka vuxnas förmåga att förstå. kritiskt granska och med- verka i kulturellt. socialt och politiskt liv. utbilda vuxna för varierande arbetsuppgifter. medverka till arbetslivets förändring och bidra till full sysselsättning samt tillgodose vuxnas individuella önskemål om utbild- ning. Vuxenutbildningen skall bygga på att den vuxenstuderande har mog- nad och erfarenhet och ta till vara detta i utbildningssituationen.

Jag kommer nu att ta upp frågor som rör den kompetensinriktade vuxen- utbildningen.

Hänvisningar till S2

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 6.6

2.1. Motiv för vuxenutbildning

Grunden för den nuvarande vuxenutbildningen lades genom den vuxen- utbildningsreform som beslutades år 1967 (prop. 1967: 85, SU 117. rskr 277). Samhällets engagemang koncentrerades då till tre områden. nämligen den arbetsmarknadsinriktade utbildningen. den gymnasiala och förgymna-

Prop. 1983/84: 169 6

siala utbildningen samt folkbildningen. Huvudvikten lades vid sådan verk- samhet som kunde utgöra ett effektivt bidrag i strävandena att främja framstegstakten i den svenska ekonomin. Vid sidan därav skulle utrymme också finnas för verksamhet som tillgodosåg de vuxnas individuella önske- mål om vidgade studie- och utbildningsmöjligheter.

Det svenska utbildningsväsendet hade under åren före vuxenutbild- ningsreformen undergått en genomgripande omdaning. En enhetlig grund- skola hade införts. Även det gymnasiala stadiet hade fått en mer homogen organisation. Den sammanhållna gymnasieskolans tillkomst genom beslut är 1968 innebar ytterligare förändringar i denna riktning.

Reformerna hade lett till betydande skillnader i utbildning mellan vuxna och ungdomar. Många vuxna hade kunnat kompensera brister i formell utbildning genom erfarenheter från organisationslivet och arbetslivet och genom att delta i bildningsverksamhet. Men för många vuxna behövde samhället ställa även resurser för formell utbildning till förfogande. Rätten att fritt välja studieväg var en princip som tillmättes ökad betydelse i ungdomsskolan. Friheten vore emellertid ofullständig om den inte förena- des med möjligheten att senare i livet ändra utbildningens inriktning eller fördjupa kunskaperna.

I prop. 1967: 85 konstaterade föredraganden också att en del ungdomar föredrog att gå ut i förvärvslivet omedelbart efter den obligatoriska skol- gången för att längre fram skaffa sig kompletterande utbildning. Vuxenut- bildning behövdes även för deras del.

Vidare framhöll föredraganden att en viktig uppgift för utbildningsväsen- detär att förse arbetsmarknaden med väl utbildad arbetskraft. Den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen medför ett behov av utbildning som syftar till att bibringa yrkesutövarna nya kunskaper och färdigheter. Även" om ungdomsskolan anpassas till förändringar av sådant slag. påverkas inte den redan aktiva arbetskraften av ändringar inom skolan. För att-få ett snabbt genomslag av ny teknik och ny kunskap behövs med andra ord att också vuxna utbildas.

Det fanns alltså en rad skäl för att genom vuxenutbildningsreformen år 1967 erbjuda ökade utbildningsmöjligheter för vuxna.

Jag har velat erinra om dessa motiv i dag, eftersom jag anser att de fortfarande äger giltighet. De har till en del t.o.m. fått ökad tyngd nu. Det finns fortfarande åtskilliga vuxna svenskar som i sin ungdom aldrig fick chansen till en så omfattande utbildning som dagens ungdomar får. Till detta kommer att'vi nu har ett stort antal invandrare som kommit till Sverige i tonåren eller i vuxen ålder. Många av dem har inte i sina ursprungsländer fått en utbildning som motsvarar den svenska ungdomsut— bildningcn. En hel del invandrare söker sig därför till grundvux och kom- vux. Det finns också, trots svårigheter på arbetsmarknaden. ungdomar som går ut i arbetslivet direkt efter grundskolan eller utan att ha fullföljt skolgången där och ungdomar som avbryter sina studier i gymnasieskolan.

Prop. 1983/84: 169 7

Påpekandet att det ständigt finns behov av utbildning bland dem som är yrkesverksamma har heller inte förlorat aktualitet sedan 1967. Förändring- arna i arbetslivet t.ex. inom dataområdet gör att yrkesverksamma vuxna måste få återkommande möjligheter till utbildning och fortbildning. Den arbetsmarknadsinriktade delen av vuxenutbildningen har fått en allt vikti- gare uppgift att fylla. Komvux skall enligt riksdagsbeslut (prop. 1977/782-100 bil. 12. UbU 15. rskr 180) kunna anordna utbildning som motsvarar gymnasieskolans hela utbildningsprogram. Inom den yrkesin- riktade utbildningen finns det fortfarande vissa hinder för att komvux skall kunna uppfylla detta krav. Jag återkommer strax med förslag i syfte att undanröja dessa hinder. Jag kommer också att lägga fram förslag om att göra yrkesinriktad utbildning till ett reguljärt inslag i verksamheten vid SSV.

2.2. Mål

De mål för vuxenutbildningen som lades fast genom vuxenutbildningsre- formen 1967 diskuterades i prop. 1967: 85 för vuxenutbildningen som hel- het. Några speciella mål, som skulle gälla enbart för den kompetensinrik- tade dclen av vuxenutbildningen. angavs inte utöver riktlinjen om att utbildningen i princip skulle erbjudas enligt ungdomsskolans läroplaner. De övergripande målen är alltså gemensamma för all vuxenutbildning. De hari princip inte förändrats sedan år 1967.

En viss förskjutning av tyngdpunkten har dock ägt rum. De fördelnings- politiska målen för vuxenutbildningen har således getts en ökad tyngd även för den kompetensinriktade vuxenutbildningen. Komvux roll att erbjuda yrkesinriktad utbildning har betonats allt starkare, medan uppgiften att ge möjlighet till behörighetskomplettcring. vilket till en början var det domi- nerande inslaget i verksamheten. har fått träda tillbaka något. Yrkesinrik- tad utbildning erbjuds sedan läsåret 1976/77 på försök även inom SSV.

På grundval av riksdagsbeslut åren 1981 och 1982 (prop 1980/81: 127. UbU 36. rskr 386. prop. 1980/81:203. UbU 1981/82: 1. rskr 46 och prop. 1982/83:2, UbU 2. rskr 61) har regeringen i den särskilda läroplanen för kommunal vuxenutbildning (Lvux 82) formulerat och fastställt dels all- männa mål för vuxenutbildningen, dels särskilda mål för komvux och grundvux. Målen gäller i tillämpliga delar också för verksamheten vid SSV.

.De mål som har fastställts för komvux och grundvux och som alltså framgår av Lvux 82 bör gälla oförändrade. Jag kommer i det följande att föreslå att särskilda mål formuleras för verksamheten vid SSV.

De förändringar i övrigt som jag kommer att föreslå i det följande beträffande den kompetensinriktade vuxenutbildningen syftar till att un- derlätta för dessa delar av vuxenutbildningen att uppfylla de fastställda målen.

Prop. 1983/84: 169 8

2.3. Målgrupper och prioriteringar

I inledningsskedet var den viktigaste målgruppen för komvux och SSV vuxna som hade förutsättningar att tillgodogöra sig gymnasial utbildning men som inte hade fått sådan i yngre år. Utbildningen var därför i stor utsträckning upplagd för att förbereda för högre studier. Utbildning på grundskolenivå sågs som en förberedelse för fortsatta gymnasiala studier.

Från början av 1970—talet fick de fördelningspolitiska målen ökad ge- nomslagskraft. I och med att allt flera årskullar ungdomar hade gått igenom grundskolan ökade betydelsen av att så många vuxna som möjligt fick motsvarande utbildning. Grundskolenivån inom komvux prioriterades på olika sätt.

När det gäller målgrupperna har alltså en allt större vikt lagts vid att utbildningen skall rikta sig till dem som tidigare fått minst av samhällets utbildningsresurser. Komvux skall vända sig med information och rekryte- ring till grupper där andelen korttidsutbildade kan förväntas vara särskilt stor. Ett klart uttryck för denna tyngdpunktsförskjutning är också införan— det av grundvux. Denna utbildning vänder sig till vuxna som saknar grundläggande kunskaper i läsning. skrivning eller matematik.

Komvux uppgift att stärka de korttidsutbildades ställning på arbets- marknaden har betonats allt mer. Utöver grundvux o'ch kurser på grund- skolenivå har därför den yrkesinriktade utbildningen inom komvux priori- terats. På senare år har uttrycket arbetsmarknadsinriktad utbildning an- vänts allt oftare i stället. Bakom det ändrade ordvalet finns ett erkännande av att inte enbart utbildning i snävt yrkesinriktade ämnen utan även i allmänna ämnen kan ha en klar inriktning på att förbereda för eller stärka den enskildes ställning i arbetslivet. Förändringarna i arbetslivet på senare år har enligt min uppfattning förstärkt detta förhållande.

Det är nu åtskilliga år sedan grundskolan genomfördes. Den allra största delen av varje ungdomskull fullföljer grundskolestudierna. Detta skulle till synes kunna innebära att behovet av grundskolenivån inom komvux så småningom kunde försvinna. En sådan uppfattning framskymtar i prop. 1967285. Komvux grundskolenivå (etapp 1) behövs dock fortfarande för äldre vuxna. för handikappade och för invandrare som inte redan fått motsvarande utbildning. Den kan också ge en ny chans åt ungdomar som av ett eller annat skäl inte har kunnat fullfölja sin skolgång i grundskolan eller som inte har tillgodogjort sig utbildningen.

I vuxenutbildningsreformen 1967 betonades den kompetensinriktade vuxenutbildningens roll i ett system med återkommande.utbildning. Vux- enutbildningen skulle bygga vidare på ungdomsutbildningen och kompen- sera brister i denna. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag i propositionen (1983/84: 1 16) om gymnasieskola i utveckling har anfört om återkommande utbildning (bl. a. s. 911).

Prop. 1983/84: 169 9

:

Mot den bakgrund jag här har skisserat är det naturligt att prioritera åtminstone vissa gymnasieskolkurser lika högt som kurser på grundskole- nivån. Jag tänker närmast på ämnena svenska. engelska, matematik och samhällskunskap på den nivå som motsvarar en tvåårig studiegång i gym- nasieskolan. Därför har jag i årets budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 172) föreslagit ett bemyndigande för regeringen att få fördela det totala antalet undervisningstimmar i komvux på andra delramar än hittills.

Jag vill också tillfoga att det, från tid till annan beroende på samhällsut- veckling och samhällsbehov, kan finnas skäl att göra nya avvägningar vid fördelningen av utbildningsresurserna inom komvux, t. ex. att bereda plats för nya ämnen.

2.4. Yttre organisation

De förskjutningar vad gäller mål. målgrupper och prioriteringar som jag nu har redogjort för beror knappast på förändringar i grundinställningen till verksamheten i komvux. De beror snarare på förändringar som har inträf- fat i omvärlden.

De möjligheter till kompetensinriktad vuxenutbildning som fanns före 1967 års vuxenutbildningsreform utgjordes till största delen av'kvälls- undervisning. I reformen förutsattes att studier på fritid och deltid liksom tidigare skulle dominera. Samtidigt antyddes att andra Studieformer än deltidsstudier kunde komma att spela en större roll. Reformen hade dock som riktpunkt att utbildningen skulle kunna bedrivas med ett begränsat produktionsbortfall. Detta är enligt min mening en utgångspunkt som fortfarande inte får glömmas bort. Ganska stora förändringar har emeller- tid inträffat som påverkar förutsättningarna för den kompetensinriktade vuxenutbildningen.

År 1974 kom lagen (1974: 981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och den 1 januari 1976 infördes ett för vuxenutbildningen sär- skilt utformat studiefinansieringssystem. I detta ingår möjligheter att få vuxenstudiestöd för heltidsstudier i komvux. Dessa reformer kom att- i hög grad påverka utvecklingen av komvux. Alltfler kom att studera på dagtid och på halvtid eller mera. Komvux fick åtskilliga heltidsstuderande.

Detta är viktiga reformer. Om de vuxna som tidigare fått minst av samhällets utbildningsresurser skall kunna ta del av den utbildning som erbjuds, måste de ha möjlighet att ta ledigt från arbetet för att studera och möjlighet att få studiesocialt stöd. Samtidigt menar jag att det fortfarande är viktigt att hålla i minnet den riktpunkt som angavs i 1967 års vuxenut- bildningsreform. I tider av arbetslöshet kan det i och för sig finnas större skäl än annars att bedriva heltidsstudier i komvux. Men inte ens i sådana tider är det enligt min mening lämpligt att organisera undervisningen så att den främst riktar sig till personer som kan och vill studera på heltid.

Prop. 1983/84: 169 10

Jag vill i detta sammanhang också erinra om att det sedan starten och alltjämt förutsätts att komvux skall ha en nära samverkan med skolväsen- det i övrigt bl.a. vad gäller lokaler. Det innebär med nödvändighet att utrymmet för dagstudier blir begränsat. De investeringar som gjorts och görs i lokaler och utrustning måste enligt min mening utnyttjas så effektivt som möjligt.

Riktpunkten att vuxenutbildningen skall bedrivas med en begränsad bortovaro från arbetslivet har betydelse inte enbart för frågan om heltids-. deltids- och fritidsstudier. En annan viktig förutsättning är att de vuxnas tidigare erfarenheter utnyttjas som grund i studierna och tas till vara i studieplaneringen. Denna måste därför vara individuell. Det är en kom- plettering av vars och ens tidigare kunskaper som vuxenutbildningen skall stå till tjänst med. Åtskilliga vuxenstuderande siktar nu på fullständig kompetens motsvarande den som ges i gymnasieskolan. Detta har i alltför stor utsträckning tillåtits påverka organisationen. Undervisningen bör inte läggas upp så att den styr mot fullständiga studieprogram. Inte minst när det gäller den gymnasiala nivån inom både komvux och SSV är det väsent- ligt att de vuxna kan erbjudas studiemöjligheter som är anpassade efter deras individuella utbildningsbehov och intressen. Då måste man också ta hänsyn till dem som av skilda skäl föredrar att studera helt på sin fritid.

2.5. Inre organisation

Innan jag övergår till mina konkreta förslag vill jag också kort erinra om de förändringar i bl.a. kurssystemet som har ägt rum under de gångna åren.

I syfte att bredda yrkesutbildningen för de vuxenstuderande startade en försöksverksamhet år 1975. De stora yrkesämnena på gymnasieskolans yrkesinriktade linjer var för omfattande för att i sin helhet kunna anordnas som kurser för vuxenstuderande. De delades i stället upp i delar till s.k. delmomentskurser i komvux. Fr.o.m. läsåret 1978/79 är delmomentskur- serna en reguljär företeelse i komvux. Uppdelningen ger de vuxenstude- rande bättre möjligheter att få studerajust de avsnitt som de har behov av.

Även beträffande de mer teoretiska ämnena har en vuxenanpassning ägt rtlm. SÖ utarbetade på regeringens uppdrag ett förslag till linje- och ämnes- konstruktion i komvux. Komvux skulle inte längre parallellt erbjuda kur— ser i samma ämne enligt olika linjer i gymnasieskolan. I stället skulle komvux anordna kurser som bygger på varandra. Konstruktionen innebar att komvux frikopplades från linjesystemet i gymnasieskolan. Därmed inleddes det viktiga arbetet med vuxenanpassning av komvux kursplaner. Riksdagen beslutade efter förslag i propositionen om kommunal vuxenut- bildning (prop. 1977/78: 36) om en treårig försöksverksamhct med det nya systemet i högst femton kommuner.

Prop. 1983/84: 169 l |

Min företrädare uttalade i prop. 1977/78: 36 bl. a. att målet borde vara att alla vuxna. oberoende av bostadsort. skulle ha tillgång till kurser inom komvux. Man måste också söka åstadkomma en organisation av och ett innehåll i studierna som gör det möjligt för vuxna att fåjust den utbildning de behöver vid den tidpunkt som passar dem. Tiden var också mogen, efter tio års verksamhet. för en översyn av komvux uppgifter i förhållande till de mål som hade fastställts av riksdagen. Komvux-utredningen till- sattes l978. Den skulle samla in och värdera de erfarenheter som hade nåtts sedan komvux början. Utredningen skulle bl.a. följa försöksverk- samheten med linje- och ämneskonstruktion i komvux.

Försöksåren visade så positiva resultat att ett genomförande av det nya s.k. etappsystemet kunde påbörjas läsåret 1982/83. Etappsystemet innebär att flertalet allmänna ämnen indelas i etapper som utgör delar i en samman- hängande studiegång i resp. ämne. Varjc etapp anordnas som en separat kurs och leder till en bestämd kompetensnivå. Detta möjliggör för de vuxenstuderande att både börja och avsluta studierna på en nivå som passar deras förkunskaper och deras behov av utbildning.

Den viktigaste förändringen är dock utan tvekan beslutet att ge komvux en egen läroplan. Lvux 82. Mål och riktlinjer har fastställts av regeringen, nya timplaner och kursplaner har fastställts av SÖ. Den nya läroplanen började tillämpas läsåret 1982/83 och gäller fullt ut för alla kurser fr.o.m. läsåret 1983/84. Lvux 82 utgör enligt min mening en viktig milstolpe när det gäller vuxenanpassningen av den kompetensinriktade vuxenutbildningen.

Den nya läroplanen gällcri tillämpliga delar även för grundvux och SSV. Inför läsåret 1983/84 fastställde regeringen ett särskilt avsnitt i mål och riktlinjer som behandlar grundvux. SÖ har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till ett avsnitt som behandlar SSV. Jag återkommer till denna fråga.

Lvux 82 innebär stora nyheter för den kompetensinriktade vuxenutbild- ningen på ett par områden. Jag tänker dels på att varje kurs skall uppdelas i en grunddel och en fördjupningsdel. dels på att ett nytt system för betygs- dokument har genomförts.

Vuxna har ett annat utgångsläge för sina studier än ungdomar. Många vuxna studerar ämnen med nära anknytning till sin yrkesverksamhet eller för att uppnå ett väl preciserat mål. Detta förhållande bör påverka stoff- urvalet. För att åstadkomma en anpassning till deltagarnas behov och intressen delas kurserna upp i en grunddel och en fördjupningsdel. I grunddelen behandlar man det stoff som alla behöver för att kunna gå vidare till en följande kurs (etapp). I fördjupningsdelcn väljer deltagarna olika arbetsuppgifter utifrån sina behov och intressen. Enligt min mening finns därmed de grundläggande förutsättningarna för en vuxenanpassning av utbildningen.

Utformningen av systemet med betygsdokument inom den kompetensgi- vandc vuxenutbildningen utgår bl.a. från att en av grundvalarna för kom-

Prop. 1983/84: 169 l2

vux och SSV är att de vuxenstuderande skall kunna studera enstaka ämnen eller kombinera dem på ett sätt som passar deras egna behov. Flertalet vuxenstuderande har inte behov av utbildning som ger fullständig grundskolekompetens eller som motsvarar en hel linje i gymnasieskolan. Enligt gällande regler för tillträde till högskolan har den som uppnått 25 års ålder Och varit yrkesverksam i fyra är allmän behörighet för grundläggande högskoleutbildning. Det är alltså endast personer under 25 års ålder eller med kortare yrkeserfarenhet som har behov av avgångsbetyg för att doku- mentera allmän behörighet. Alla andra behöver betyg enbart i ämnen som krävs för s. k. särskild behörighet. '

Så snart en vuxenstuderande har behov av det. utfärdas ett betygsdoku- ment som ger en samlad bild av de kurser som han eller hon har avslutat. Därigenom kan bl.a. särskild behörighet dokumenteras. För studerande. som behöver ett fullständigt avgångsbetyg. finns numera särskilda av- gångsbetyg inom vuxenutbildningen. Betyg från både komvux och SSV kan samlas i ett och samma betygsdokument eller avgångsbetyg. Eftersom det i avgångsbetygen kan ingå fritt valda ämnen har de vuxenstuderande frihet att själva välja vilka ämnen de skall studera. Även införandet av det samlade betygsdokumentet och konstruktionen av de nya avgångsbetygen "innebär därför enligt min mening ett led i den anpassning efter vuxnas behov som eftersträvats. '

Genom Lvux 82 har vi enligt min uppfattning nu kommit så långt som det f. n. är möjligt när det gäller att genom centrala föreskrifter och direktiv möjliggöra för en vuxenstuderande att få utbildning efter individuella be- hov. Beslutanderättcn över komvux och grundvux är starkt decentralise- rad. Dct som nu återstår är att till alla delar genomföra intentionerna med den nya läroplanen. Jag kommer i det följande att lägga fram vissa förslag i fråga om SSV i syfte att ytterligare betona dessa skolors uppgift att som ett komplement till komvux bidra till att vuxna skall kunna få utbildning efter individuella behov.

2.6. Den regionala obalansen

Komvux fick till en början expandera helt fritt. Tillväxten var mycket kraftig de första åren men efter uppbyggnadsskedet inträdde en stagnation och t.o.m. en viss tillbakagång. Av betydelse för utvecklingen var till en början säkerligen att det fanns ett uppdämt behov av kompetensinriktad utbildning bland vuxna.

Kommunernas sätt att'möta denna efterfrågan och deras åtgärder för att rekrytera vuxenstuderande har haft en stor betydelse för den lokala ut- vecklingen av komvux. Stora kommuner har för vissa typer av utbildning- ar förbrukat ett större antal undervisningstimmar per invånare än små kommuner. Detta faktum kan enligt min mening inte uteslutande hänföras till olika efterfrågan på utbildning. Även det varierande kommunala intres-

Prop. 1983/84: 169 - 13

set att möta efterfrågan och att undersöka utbildningsbehov har haft bety- delse i sammanhanget.

Komvux omfattning totalt sett har emellertid i stor utsträckning varit beroende av olika ingripanden från statsmakternas sida. Utvecklingen under senare delen av 1970-talet påverkades utan tvivel av flera viktiga förändringar. Ett särskilt vuxenstudiestöd tillkom och vissa lättnader in- fördes när det gällde att starta kurser. om ett visst antal av de sökande hade beviljats vuxenstudiestöd eller utbildningsbidrag för studierna. Detta påverkade utvecklingen också i riktning mot ökade dagstudier. Vidare kunde kurser komma igång på orter som tidigare inte hade haft någon komvux-utbildning. Även införandet av etappsystemet kommer enligt min mening att bidra till ökad spridning av utbildning. främst av tidigare etap- per.

Andra beslut av statsmakterna som i hög grad har påverkat omfattningen är de årliga besluten om dimensionering. Som jag redan nämnt fick kom- vux till en början expandera fritt. Sedan år 1971 har begränsningar av olika slag införts. Fr.o.m. budgetåret l980/8l har komvux inte fått öka. Ett sådant tak gäller sedan budgetåret 1982/83 även i fråga om grundvux-tim- mar. När det gäller SSV har omfattningen av den varvade undervisningen varit oförändrad sedan budgetåret l980/8l.

Redan från början var beslutanderätten över komvux starkt decentrali- serad. Detta har förstärkts under åren som gått. Kommunerna disponerar årligen 90 % av den timresurs som de totalt blev tilldelade under närmast .föregående budgetår. Resterande 10% fördelas av SÖ mellan kommuner- na. lnom den ramen är det skolstyrelsen som beslutar vilka kurser som skall erbjudas. 1 mål och riktlinjer i Lvux 82 anges vilka målgrupper som skall erbjudas utbildning i första hand och hur man skall prioritera mellan olika kurser. när resurserna är begränsade.

Den tidigare rätt kraftiga obalansen mellan små och stora kommuner har delvis utjämnats. dels genom SÖ:s årliga fördelning av lt)% av undervis- ningstimmarna. dels genom att möjligheterna successivt har förbättrats för små kommuner att starta vissa prioriterade kurser. Att föreslå åtgärder för att komma till rätta med den regionala obalansen var ett viktigt inslag i uppdraget till komvux-utredningen. Utredningen har undersökt utveck- lingen vad beträffar förbrukningen av undervisningstimmar i komvux un- der l970-talet. Denjämförelse som gjorts gäller förbrukningen av undervis- ningstimmar per 1000 invånare läsåret 1973/74 och läsåret l980/81 i olika typer av kommuner. Redovisningen lämnas i huvudbetänkandet (s. 89— 91).

En klar utjämning mellan olika kommunkategorier har skett när det gäller den totala förbrukningen av undervisningstimmar i komvux räknat per invånare. Enligt komvux-utredningen finns det numera knappast några regionala skillnader att tala om när det gäller förbrukningen av undervis- ningstimmar för grundskolekurser per 1000 invånare. Beträffande gymna- sieskoltimmar kvarstår fortfarande vissa skillnader.

Prop. _1983/84: 169 14

Jag kommer i det följande att lägga fram vissa förslag som syftar till att underlätta för kommunerna att genomföra intentionerna i den nya läropla- nen. Genom den förenkling av reglerna för resursutnyttjande. som jag kommer att föreslå. räknarjag med att alla kommuner kommer att få ökade möjligheter att genomföra prioriterad utbildning. Jag anser vidare att en regional samverkan behövs för att de resurser som står till förfogande för komvux skall kunna utnyttjas på bästa sätt. Det ligger ett stort ansvar på skolstyrelserna att tillse att deras beslut om vilken utbildning. som skall erbjudas inom ramen för komvux. utgår från en noggrann inventering av utbildningsbehov mot bakgrund av de fördelningspolitiska mål som gäller för verksamheten. Jag räknar med att länsskolnämnderna aktivt skall kunna bidra till ett effektivt resursutnyttjande.

2.7. SSV och dess distansundervisning

Vid SSV bedrivs dels ren brevundervisning. dels s. k. varvad undervis- ning. Med dct senare avses en varvning mellan studier på egen hand. med eller utan brevundervisning, och undervisning vid skolan. I enlighet med förslagi SSV-promemorian inbegriperjag i det följande all verksamhet vid SSV i uttrycket distansundervisning.

i sitt yttrande över SSV-promemorian hävdar SÖ att de skäl som anförs för ett bibehållande av SSV inte är övertygande. SÖ anser att en kommu- nalisering är möjlig och menar. att alternativet att inom komvux tillgodose de utbildningsbehov som SSV svarat för bör analyseras. innan förslag läggs fram om SSV:s framtida utformning. SÖ anser att en försöksverk- samhct bör genomföras med syfte att belysa konsekvenserna av ett kom- munalt övertagande. '

Övriga remissinstanser tillstyrker fortsatt riksrekrytcrande vuxenutbild- ning vid de båda skolorna i Härnösand och Norrköping under statligt huvudmannaskap. Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR) erinrar om att skolorna sedan slutet av 1960-talet har utretts flera gånger och att det är angeläget att de nu får arbetsro och kan börja planera långsiktigt.

För egen del avvisar jag tanken på en försöksv'erksamhet vad gäller huvudmannaskapet. Däremot anserjag det på sikt tänkbart att distansun- dervisning kan komma till användning i ett mera direkt samarbete med komvux. Jag återkommer till detta i det följande.

Det finns utan tvekan behov av vuxenutbildning. som bedrivs på det sätt som nu sker inom ramen för SSV. dvs. som distansundervisning. Med all sannolikhet kommer det behovet att kvarstå även i framtiden. Det gäller även om utbudet av komvux kommer att bli jämnare spritt över landet än nu. Tillgängliga resurser kommer enligt min mening aldrig att medge att samtliga kommuner kan erbjuda ett differentierat kursutbud inom komvux. Dessutom kommer det alltid att finnas vuxenstuderande som pågrund av exempelvis Skiftarbete inte kan delta i regelbunden undervisning varje vecka.

Prop. 1983/84: 169 [5

SSV bör i första hand erbjuda sådan utbildning som det är svårt att anordna i komvux. Verksamheten vid SSV bör givetvis beaktas vid den regionala planering som jag nyss har talat om.

Hänvisningar till S2-7

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.8, 8.1

3. Vissa utredningsförslag m. m. rörande grundvux, komvux eller SSV, som inte behandlas i detta sammanhang

Jag tar inte upp alla förslag i komvux-utredningens huvudbetänkande och i SSV-promemorian. I vissa fall beror det på att förslagen redan har genomförts eller har legat till grund för förslag som i annat sammanhang har förelagts riksdagen. I andra fall kan beredningen inte avslutas förrän senare.

Förslaget att SÖ skall göra en anpassning av kursplanen i ämnet svenska etapp 2 för invandrares behov är redan genomfört i Lvux 82. Det gäller även förslaget att betyg i hemspråk skall kunna ingå i avgångsbetyg från komvux. Detta har varit möjligt sedan den ljuli 1978 och möjligheten har bevarats i de nya typer av avgångsbetyg som infördes den ] juli 1983.

Inte heller SSV-promemorians förslag om medel för lokal skolutveckling behandlas nu. Regeringen har i årets budgetpropsition beräknat medel för utveckling av verksamheten vid SSV ( prop. 1983/84: 100 bil. l0 s. 167).

Komvux-utredningen har föreslagit att undervisningsvolymen för lärar- na i grundvux skall beräknas på motsvarande sätt som för lärarna i kom- vux, dvs. att undervisningsskyldigheten skall anges i antal undervisnings- timmar per läsår i stället för i veckotimmar. Förslaget är i realiteten redan genomfört inom ramen för gällande kollektivavtal.

Regeringen uppdrog den 30 juni 1983 åt SÖ att lägga fram förslag vad gäller resurser för skolledning i komvux och grundvux. Beredningen av komvux-utredningens förslag i fråga om komvux organisation (kap. 13 i betänkandet) bör därför anstå till dess SÖ har redovisat uppdraget an- gående skolledning. Även bcredningen av SSV-promemorians förslag om skolpoäng och skolledning samt komvux-utredningens och SSV-prome- morians förslag om huvudlärare. institutionsföreståndare och ämnesföre- trädare bör anstå.

Riksdagen har nyligen beslutat ( prop. 1983/84: 86 . UbU 13. rskr 174) om tjänstekonstruktion för studie- och yrkesorientering i skolväsendet m.m. Beslutet innebär bl. a. att statligt reglerade tjänster inrättas den I juli 1984 för syofunktionärer i grundskola. gymnasieskola och komvux innefattande även grundvux.

Frågan om tjänster för lärare för grundvux behandlas i samband med pågående beredning av frågor om reformering av lärarutbildningen för grundskolan. '

Prop. 1983/84: 169 - 16

Hänvisningar till S3

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.8

4. Mål, målgrupper, information, rekrytering och intagning

4.1 Kommunernas ansvar att främja vuxnas deltagande i utbildning

Mitt förslag: Varje kommun och landstingskommun skall vara skyldig att främja vuxnas deltagande i utbildning. Det nuvarande kravet på medgivande från SÖ för rätt att få anordna komvux tas bort.

Komvux-utredningens förslag: För att komvux mål skall kunna uppfyllas skall kommunerna åläggas skyldighet att främja vuxnas utbildning i kom- vux (se betänkandet s. 149).

Remissinstanserna: Alla som uttalat sig accepterar förslaget att kommuner- na skall främja vuxnas utbildning i komvux. Några menar att det bör gälla även annan vuxenutbildning. Flera betonar kommunernas ansvar för att information om utbildning når ut till prioriterade målgrupper (se bil. 2 avsnitt 6).

Skäl för mitt förslag: I skollagen (1962: 319) föreskrivs att varje kommun och landstingskommun skall främja åtgärder i syfte att bereda ungdom undervisning i gymnasieskolan.

Det är ett rättvisekrav att vuxna. som inte tidigare har fått del av sådana utbildningsresurser som samhället numera ställer till förfogande för trngdo- marna. kan få del av olika slag av vuxenutbildning. Därför bör kommuner och landstingskommuner ha skyldighet att främja också vuxnas deltagande i utbildning. Störst betydelse har därvid komvux och. för kommunerna. grundvux. Även utbildning i andra former och med andra huvudmän bör uppmärksammas. [ sammanhanget vill jag påpeka att deltagande i utbild- ning kan främjas även på annat sätt än genom anordnande av utbildningen.

Kommunerna är skyldiga att i mån av behov anordna grundvux. Någon motsvarande skyldighet frnns inte beträffande komvux. Fortfarande gäller ett krav på medgivande från SÖ för att få anordna komvux. Detta krav bör tas bort.

Jag vill tillägga följande. Av ekonomiska skäl finns det gränser för i vilken omfattning grundvux och komvux kan erbjudas. Det är därför viktigt att utnyttjandet av tillgäng- liga resurser hygger på en noggrann inventering av lokala utbildningsbe- hov. att informationen om utbildningsmöjligheterna når fram till dem som har störst behov av utbildning och att rekryteringen inriktas på grupper där andelen korttidsutbildade kan förväntas vara stor.

Kommunerna har ett stort ansvar för att verksamheten i grundvux och komvux bygger på dessa fördelningspolitiska mål. Mitt förslag är avsett att ytterligare betona vikten av ett lokalt ansvarstagande i dessa frågor. Jag kommer också att lägga fram förslag ( avsnitt 8.4 ) om regionalt samråd.

Prop. 1983/84: 169 17

vilket bl.a. bör kunna vara till hjälp för kommunerna att trots knappa resurser kunna erbjuda en större bredd i utbildningen än hittills.

Hänvisningar till S4

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.2

4.2. Information om och rekrytering till vuxenutbildning

Mitt förslag: Kommunerna skall ansvara för att vuxna informeras om de utbildningsmöjligheter av olika slag som samhället erbjuder de vuxna.

Komvux-utredningens förslag: Ytterligare resurser tillförs på sikt en för samtliga vuxenutbildningsanordnare gemensam studie- och yrkesoriente- ring (syo-funktion. se betänkandet s. 158). Utredningen anser emellertid också att man redan med nuvarande resurser hos kommunerna och hos olika vuxenutbildningsanordnare kan göra betydande insatser för att i större utsträckning rekrytera korttidsutbildade och resurssvaga grupper till olika slag av vuxenutbildning (se betänkandet s. 156).

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser är positiva till utökad och förstärkt syo. Nästan alla remissinstanser som berör förslaget om gemen- sam syo. dvs. ungefär hälften. tillstyrker. Flera remissinstanser pekar på problemet att arbetsförmedlingarnas personal inte har möjlighet att bedri- va syo—verksamhet i tider av mera påtaglig arbetslöshet (se bil. 2 avsnitt 7.3).

SSV-promemorians förslag: Information om och rekrytering till SSV bör i största möjliga utsträckning ske via kommunala informationskanaler. bro- schyrer och syo. Syo-verksamheten i komvux bör även svara för syo till presumtiva studerande vid SSV. Syo-verksamheten vid SSV bör i första hand inriktas mot SSV:s egna elever (se promemorian s. 32).

Remissinstanserna: Kriminalvårdsstyrelsen tillstyrker enhetlighet. Norrkö- pings kommun anser att komvux i princip bör ansvara för information om olika utbildningsmöjligheter. För detta krävs ett nära samarbete mellan SSV och komvux. Enligt Härnösands skolstyrelse innebär förslaget för- bättrad information om SSV. men det behövs resurser vid SSV för att alla skall få korrekt och aktuell information. Elevkåren vid SSV i Härnösand (SSVH) finner förslaget om information genom komvux för optimistiskt.

Länsskolnämnden i Västernorrlands län och Svenska kommunförbundet anser att SSV även i fortsättningen behöver arbeta med extern syo. Kom- munförbundet och SACO/SR anser att komvux syo-resurser är otillräck- liga (se bil. 4 avsnitt 4).

Skäl för mitt förslag: Mitt nyss framlagda förslag om skyldighet för kom- muner och Iandstingskommuner att främja vuxnas deltagande i utbildning avser också en skyldighet att informera om de olika utbildningsmöjlighe- 2 Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr [69

Prop. 1983/84: 169 18

terna. Störst betydelse har därvid kommunernas ansvar för information om den kompetensinriktade vuxenutbildningen.

Det är sannolikt att personeri behov av rådgivning om kompetensinrik- tad utbildning vänder sig till komvux i sin hemkommun. Det bör därför vara naturligt att komvux översiktligt informerar även om utbildningsmöj— ligheterna inom SSV.

Idet följande kommerjag att föreslå att systemet med elevområden skall slopas ( avsnitt 4.4 ). Vidare förordar jag ett utökat samråd över kommun- gränserna beträffande komvux ( avsnitt 8.4 ). Detta innebär ett samarbete även i fråga om informationen om utbildningsmöjligheterna i komvux i regionen.

Jag delar också komvux-utredningens uppfattning att man med nuvaran- de resurser hos kommunerna och hos olika vuxenutbildningsanordnare kan göra värdefulla insatser för att i samarbete rekrytera korttidsutbildade och resurssvaga grupper till vuxenutbildning av olika slag. Samarbetet bör aven omfatta vuxenutbildningsnämnderna och den uppsökande verksam- het som bedrivs med bidrag från dessa.

Hänvisningar till S4-2

4.3. I princip kostnadsfri utbildning

Mitt förslag: Utbildningen i grundvux, komvux och SSV skall i princip vara kostnadsfri för deltagarna. Kommunerna skall dock få besluta att deltagarna i komvux helt eller delvis själva skall bekosta sådana läro- böcker. arbetsmaterial. skrivmaterial och andra undervisningshjälpme—

del. som används för eget bruk och får behållas. Motsvarande skall kunna beslutas för SSV.

Komvux-utredningens förslag: Utbildningen i grundvux och komvux skall vara kostnadsfri för eleverna (se betänkandet s. 384. 7 s").

Remissinstanserna: Synpunkter saknas."

Skäl för mitt förslag: Komvux och SSV erbjuder utbildning som svarar mot den som i dag ges till ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan. Enligt skollagen får avgift inte tas ut för undervisningen i grundskolan eller gymnasieskolan. Motsvarande föreskrifter finns i förordningen (1971 : 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning och förordningen ( 1977: 537) om grundutbildning för vuxna. Utbildningskostnaderna vid SSV bestrids helt av staten. Avgifter för undervisningsmaterial får dock tas ut av eleverna vid SSV. .

Den närmare innebörden av bestämmelserna om avgiftsförbud och av vissa andra bestämmelser av intresse i sammanhanget har uppfattats på olika sätt. Bl.a. mot bakgrund av det ekonomiska läget vill vissa kom-

Prop. 1983/84:169 ' 19

muner att elever i gymnasieskolan och komvux genom avgifter eller på annat sätt själva skall bekosta främst vissa läroböcker.

Grundvux. komvux och SSV bör. liksom grundskolan och gymnasiesko- lan. enligt min mening i princip vara kostnadsfria för eleverna. Undantag bör dock göras för läroböcker, arbetsmaterial. skrivmaterial och därmed jämförliga hjälpmedel inom komvux'och SSV. Kommunerna bör få besluta att eleverna i komvux själva skall svara för kostnaderna för sådana hjälp- medel. En sådan möjlighet för kommunerna överensstämmer med den ordning som i praktiken tillämpas inom gymnasieskolan. För SSV bör regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer få besluta motsva- rande.

4.4 Slopande av elevomräden inom komvux m. m.

Mitt förslag: Systemet med elevområden för komvux slopas. Vuxna skall ha rätt att i mån av plats tas in i komvux enligt gällande behörig- hets- och urvalsregler. oavsett i vilken kommun utbildningen anordnas. Även när det gäller grundvux skall en sökande kunna få utbildning i annan kommun än hemkommunen. Sökande som mycket väl skulle kunna delta i samma slags utbildning i hemkommunen skall dock inte kunna kräva att få gå i en annan kommuns grundvux eller komvux.

Komvux-utredningens förslag: Vuxna skall ha rätt till intagning i komvux enligt de allmänna behörighets- och urvalsregler som gäller oavsett i vilken kommun kursen anordnas (se betänkandet s. 162).

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget att slopa elevområdena. Göteborgs kommun är tveksam. Eftersom staten inte timmässigt ger kommunerna kompensation för elever utanför den egna kommunen. drabbas större kommuners invånare, hävdar Göteborg. Lyck- sele kommun menar att förslaget är till fördel för den enskilde men knap- past för alla kommuner. Då kostnaderna drabbar hemkommunen bör, enligt Lycksele, också denna kunna påverka var utbildningen får genomfö- . ras (se bil. 2 avsnitt 8.1 ).

Skäl för mitt förslag: Variationerna i fråga om vilka komvux-kurser som erbjuds är stora mellan olika kommuner. Nuvarande bestämmelser om elevområden tillämpas inte strikt. I synnerhet vuxna ,som arbetar i en grannkommun har ofta bättre tidsmässiga möjligheter att delta i komvux- kurser i denna kommun än i hemkommunen. Huvuddelen av kostnaderna för utbildning inom komvux är statliga. Som en allmän princip bör därför gälla att utbildningsmöjligheterna för vuxna inte begränsas till det kursut- bud som finns i den egna kommunen. Skälen för detta förstärks ytterligare

Prop. 1983/84: 169 ' 20

om den regionala samverkan. som jag föreslår i det följande. kommer till stånd.

Motsvarande rätt att tas in i utbildning oavsett var den anordnas bör gälla i fråga om grundvux. även om det troligen inte kommer att vara lika vanligt att grundvux-deltagare söker sig utbildning på längre avstånd från bostaden.

Principen kan emellertid inte gälla utan undantag. Den som mycket väl skulle kunna delta i samma slags utbildning i hemkommunen bör inte kunna kräva att få gå i en annan kommuns kom- vux eller grundvux. Det är denna andra kommunen som får ta ställning till om sökanden skall tas emot där. Hemkommunen bör dock höras i ärendet bl. a. med hänsyn till att den kan bli skyldig att betala s. k. interkommunal ersättning till utbildningskommunen. Somjag återkommer till i det följande ( avsnitt 4.5 ) bör rätt till interkommunal ersättning inte föreligga om eleven mycket väl skulle ha kunnat delta i samma slags utbildning i hemkom- munen och denna avrått den andra kommunen från att ta emot eleven eller inte hörts i ärendet.

Jag vill också erinra om att några formella elevomräden för SSV inte finns. även om de båda skolorna naturligen rekryterar från norra resp. södra Sverige (med Dalälven som ungefärlig gräns).

Hänvisningar till S4-3

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12

4.5. Interkommunal ersättning

Mitt förslag: När en elev har tagits in i grundvux eller komvux i en annan kommun än hemkommunen. skall hemkommunen betala s.k. interkommunal ersättning till kommunen. Hemkommunen skall dock inte behöva betala sådan ersättning om eleven mycket väl hade kunnat delta i samma slags utbildning i hemkommunen. Om emellertid hem- kommunen vid förfrågan inte invänt mot att eleven togs emot i den andra kommunen. skall hemkommunen betala ersättning.

Utredningsförslag saknas.

Skäl för mitt förslag: Mitt förslag om slopande av elevområden föranleder vissa ändringar i reglerna om interkommunal ersättning.

Som grund för rätt till' interkommunal ersättning bör det normalt räcka med att en elev från en annan kommun har tagits in i komvux eller grundvux i den ersättningskrävande kommunen. Enligt mitt förslag skall emellertid den som mycket väl skulle kunna delta i samma slags utbildning i hemkommunen inte kunna kräva att bli mottagen i en annan kommun. Om den andra kommunen ändå tar emot eleven bör den i princip inte ha rätt till interkommunal ersättning från hemkommunen. Ett undantag bör dock finnas. Som jag redan nämnt bör hemkommunen beredas tillfälle att

Prop. 1983/84: 169 21

I.

yttra sig i intagningsärendet. Om hemkommunen då inte haft några invänd- ningar mot att eleven togs emot i den andra kommunen. bör hemkom- munen inte kunna göra sådana invändningar när utbildningskommunen kräver interkommunal ersättning.

Jag vill i sammanhanget upplysa om att vissa frågor beträffande inter- kommunal ersättning bereds i samband med den översyn av skollagen som pågår inom utbildningsdepartementet. Den anpassning som kan behövas mellan reglerna för vuxenutbildningen och reglerna för ungdomsskolan i detta avseende kommer att beaktas i det arbete med lagtexter som jag berör i det följande ( avsnitt 10 ).

Hänvisningar till S4-5

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.3

4.6. Målgruppen för grundvux

Mitt förslag: Målgruppen för grundvux skall vara vuxna som inte har kunskaper och färdigheter i att läsa och skriva på sitt eget språk eller i att räkna som svarar mot den nivå i dessa avseenden som normalt uppnås på grundskolans mellanstadium.

Utvecklingsstörda vuxna som behöver undervisning motsvarande särskolans skall vara undantagna från rätt till grundvux. '

Komvux-utredningens förslag: Bestämmelserna om intagning till grundvux ändras så att det klart framgår att alla vuxna som saknar de kunskaper och färdigheter i att läsa. skriva eller räkna som fordras för att. eventuellt med hjälp av stödundervisning. delta i annan vuxenutbildning på en nivå som är jämförbar med grundskolans högstadium. har rätt att tas in i grundvux. Förslaget åsyftar ingen ändring i sak av riksdagens beslut om grundvux målgrupp ( prop. 1976/77: 100 bil. 12. UbU 19. rskr 176).

Utvecklingsstörda vuxna skall inte tillhöra grundvux målgrupp annat än i de fall de kan följa reguljär grundvuxutbildning (se betänkandet s. 220— 221).

Remissinstanserna: Centrala studiestödsnämnden (CSN). SÖ. arbetsmark- nadsstyrelsen (AMS). statens invandrarverk (SlV). tre länsskolnämnder. fem kommuner och ett vuxenutbildningsråd tillstyrker den nya bestäm- ningen av grundvux målgrupper.

Enligt socialstyrelsen försvårar förslaget beträffande utvecklingsstörda för dessa att kompensera brister i tidigare utbildning. Omsorgskommitténs (S 1977: 12) förslag att anknyta särvux till komvux bör vägas in i behand- lingen av komvux-utredningens förslag. En landstingskommun framför en liknande åsikt.

Enligt AMS och socialstyrelsen händer det att zigenare felaktigt ute- stängs från grundvux (se bil. 2 avsnitt 12.3). '

IQ I»)

Prop. 1983/84: 169

Skäl för mitt förslag: Det är givetvis viktigt att alla som bor i Sverige ges möjligheter att skaffa sig sådana kommunikationsfärdigheter att de kan klara det dagliga livet på egen hand och även ta aktiv del i samhällslivet. Enligt min mening finns det dock anledning att ifrågasätta vissa tendenseri utvecklingen av grundvux i förhållande till detta grundläggande syfte.

Jag syftar här närmast på att grundvux och det tillhörande timersätt- ningssystemet ibland tycks ha fått tjänstgöra som ett sätt att sysselsätta och försörja deltagare och inte som den målinriktade utbildningsmöjlighet det var tänkt att utgöra. Jag kommer i det följande att lägga fram förslag om att grundvux främst skall organiseras som deltidsstudier ( avsnitt 6.5 ).

En stor del av deltagarna i grundvux är invandrare. och en del av undervisningen syftar till att ge dem grundläggande kunskaper i svenska. Det har därvid visat sig svårt att finna en klar rollfördelning mellan grund- vux och den undervisning i svenska för invandrare (SFI) som studieför- bunden har ansvaret för. F. n. pågår inom regeringskansliet beredningsar- bete med syfte att under våren 1984 resultera i en proposition om den framtida utformningen av SFI. Det finns emellertid redan nu anledning att understryka att grundläggande utbildning i svenska även i fortsättningen skall få äga rum inom ramen för grundvux för de invandrare som behöver det. Samtidigt måste det understrykas att målgruppen för grundvux är de vuxna som har bristande läs- och skrivfärdigheter på sitt eget språk. I grundvux får således inte tas in personer som kan läsa och skriva på sitt eget språk.

Jag vill göra ett förtydligande även i ett annat avseende. Iprop. 1976/77: 100 (bil. 12) som ligger till grund för riksdagens beslut att införa grundvux i dess nuvarande form. anförde dåvarande chefen för utbildningsdepartementet att målgruppen för utbildningen skulle vara i stort sett densamma som för motsvarande utbildning dittills. Denna hade formellt sett utgjort en del av verksamheten i grundskolan. För svenskta- lande personer innebar detta rätt att delta i grundutbildning för den som visat sig sakna tillräckliga kunskaper i läsning. skrivning eller matematik för att kunna delta i annan vuxenundervisning på grundläggande nivå. Vidare angav föredraganden att villkoret för att ta in en person borde vara att hans eller hennes kunskaper i dessa avseenden bedömdes ligga under medelnivån för elever som lämnat vanlig klass i årskurs 4 i grundskolan. Föredraganden uttalade också att det alltid borde vara de faktiska kunska- perna. inte längden på den utbildning som formellt genomgåtts. som skall få avgöra om en person skulle antas eller inte. Även beträffande icke svensktalande nämndes en fyraårsgräns. De skulle enligt föredragaden kunna tas in. om de inte kunde läsa eller skriva på sitt modersmål eller om de hade kortare grundutbildning än vad som motsvarar ungefär fyra års heltidsstudier eller saknade motsvarande kunskaper i matematik eller i läsning och skrivning på sitt modersmål. I den förordning som utfärdats efter riksdagsbeslutet har intagningbestämmelserna utformats i enlighet med föredragandens uttalanden.

Prop. 1983/84: 169 23

Komvux-utredningen har framhållit att nivån på en vuxens kunskaper och färdigheter då det gäller att läsa. skriva eller räkna inte låter sig fångas i ett enkelt resonemang som bygger på jämförelsen med en bestämd års— kurs i grundskolan. Detta gäller enligt min mening i all synnerhet vid bedömningen av en inträdessökandes förkunskaper.

Mot denna bakgrund föreslår jag att målgruppen för grundvux bestäms till vuxna som inte har kunskaper och färdigheter i att läsa och skriva på sitt eget språk eller i att räkna som svarar mot den nivå i dessa avseenden som normalt uppnås på grundskolans mellanstadium.

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda bedrivs bl.a. som särskola för vuxna (särvux). Det är en undervisningsform som drivs av landstingskom- muner som försöksverksamhct. Den vänder sig till utvecklingsstörda vuxna som inte fått särskoleundervisning eller som fått ofullständig sådan. Undervisningen motsvarar- undervisningsutbudet i grundsärskola. trä- ningsskola. yrkessärskola och särskild undervisning inom särskoleväsen- det. I första hand skall emellertid studiecirklar. folkhögskolekurser ochl arbetsmarknadsutbildning komma i fråga.

Enligt nuvarande bestämmelser för grundvux är utvecklingsstörda vuxna formellt sett berättigade att delta i grundvux. Undantagna är de som landstingskommun skall bereda undervisning enligt gällande omsorgslag- stiftning.

Lvux 82. som innebär en vuxenanpassning av läroplanerna för grund- skolan och gymnasieskolan, gäller i tillämpliga delar även för grundvux. Några timplaner och kursplaner finns inte för grundvux. men utbildningen svarar närmast mot grundskolans låg- och mellanstadium. Endast sådana utvecklingsstörda som kan följa en undervisning som motsvarar den van- liga grundskolans låg- och mellanstadium skall kunna tas in i grundvux. Jag avser att senare föreslå regeringen det förtydligande av bestämmelserna om grundvux som kan behövas för att klargöra detta.

Särskoleformerna för barn och ungdomar har en egen läroplan. Om- sorgskommittén ("S 1977: 12) har i betänkandet (SOU l981:26) Omsorger om vissa handikappade bl. a. föreslagit att särvux skall inordnas i komvux som särskild skolform för vuxna barndomspsykotiska och utvecklings- störda. Vuxensärskolan skall enligt förslaget till sitt innehåll motsvara den undervisning som ges inom särskolans olika skolformer. De läroplaner som finns för dessa föreslås bli vägledande också för undervisningen inom vuxensärskolan. med beaktande av att undervisningen avser vuxna elever. Kommitténs förslag bereds f. n. i regeringskansliet.

Enligt AMS har det förekommit att zigenare. som inte uppfyllt villkoren för AMU men varit i behov av alfabetiseringsundervisning. har utestängts från grundvux. Socialstyrelsen påpekar samma missförhållanden.

I detta sammanhang vill jag efter samråd med chefen för arbetsmark- nadsdepartementet framhålla att gällande förordning innebär att ingen individ får utestängas från undervisning i grundvux enbart på den grunden

Prop. 1983/84: 169 24

att motsvarande undervisning förekommer i andra sammanhang. Endast den som verkligen antagits till grundutbildning för vuxna zigenare inom AMU får nekas tillträde till grundvux.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen sett över förutsättningarna att föra över alfabetiseringsundcrvisningen för zigenare från AMU till grundvux. Uppdraget har redovisats i rapporten Alfabetiseringsundervis- ning för zigenare. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet.

Hänvisningar till S4-6

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12

4.7. Intagningsnämnd för komvux

Mitt förslag: Skolstyrelsen skall alltid utse en särskild intagningsnämnd för komvux. Skolstyrelsen skall således inte längre få uppdra åt vuxen- utbildningsråd att vara intagningsnämnd.

Komvux-utredningens förslag: Skolstyrelsen utser en särskild intagnings- nämnd för komvux liksom ordförande i denna. Skolstyrelsen skall vara företrädd i intagningsnämnden och minst hälften av dess ledamöter skall företräda allmänna intressen (se betänkandet s. 163).

Remissinstanserna: Flertalet som yttrat sig tillstyrker (se bil. 2 avsnitt 8.3).

Skäl för mitt förslag: I vissa kommuner finns s.k. vuxenutbildningsråd. Dessa organ är inte författningsreglerade. Dock finns en föreskrift om att skolstyrelsen får uppdra åt vuxenutbildningsrådet att vara intagnings- nämnd i stället för att utse en särskild intagningsnämnd för komvux (jfr. prop. 1971 : 37 s. 94 f.). Denna möjlighet bör tas bort. I stället bör alltid en särskild intagningsnämnd utses.

Enligt gällande föreskrifter bör ledamot av en intagningsnämnd ha erfa- renhet av vuxenutbildning. Jag anser att ledamöterna dessutom bör före- träda olika delar av samhälls- och arbetslivet och avser därför att åter- komma till regeringen med förslag till ändring av föreskrifterna.

4.8. Mål, målgrupper och prioriteringar för SSV

Mitt förslag: SSV skall liksom hittills utgöra ett komplement till kom- vux. Denna funktion skall markeras ytterligare. SSV skall medverka till att förverkliga vuxenutbildningens allmänna mål genom att. i form av distansundervisning med eller utan lärarhandledning vid skolan. erbju- da vuxna kompetensinriktad utbildning av samma slag som den som ges inom komvux. således även yrkesinriktad utbildning. Sådan distansun- dervisning skall i mån av plats stå öppen för vuxna som är behöriga att tas in i komvux men som av något skäl inte lämpligen kan delta i motsvarande utbildning där.

Prop. 1983/84: 169 25

Samma prioritering mellan utbildningar som inom komvux skall i princip gälla för SSV, som dock i första hand skall erbjuda sådan utbildning som inte kan komma till stånd inom komvux med tillräcklig spridning och regelbundenhet.

SÖ skall besluta vilken yrkesutbildning som skall anordnas av SSV.

SSV-promemorians förslag: Överenstämmer i princip med mitt förslag (se promemorian s. 28—29).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser är positiva till förslagen. Fle- ra betonar att utbildningsformen är svår och därför endast bör ses som ett komplement till komvux (se bil. 4 avsnitt 3 ).

Skäl för mitt förslag: Jag vill erinra om vad jag tidigare ( avsnitt 2.7 ) har anfört om distansundervisning.

Målen. målgrupperna och prioriteringarna för kompetensinriktad vuxen- utbildning bör liksom hittills vara i princip desamma oavsett om verksam- heten genomförs i kommunal eller statlig regi. Yrkesinriktad utbildning bör bli en reguljär del även av verksamheten vid SSV. Jag avser därvid både utbildning med motsvarighet i gymnasieskolan och särskild yrkesinriktad utbildning.

SSV är riksrekrytcrande. Det bör därför ankomma på SÖ att avgöra vilken yrkesutbildning som skall anordnas i form av distansundervisning. SÖ bör fatta beslut härom på förslag från resp. skolas styrelse och-efter centralt samråd med arbetsmarknadens parter.

SSV bedriver emellertid sin verksamhet i form av distansundervisning. Mot bakgrund av att detta är en svår undervisningsform. som kräver studievana. behövs en viss modifiering av målgrupperna och prioritering- arna vad gäller SSV.

Verksamheten vid SSV bör inte erbjudas som ett förstahandsalternativ. allra minst till vuxenutbildningens högst prioriterade målgrupper. dvs. korttidsutbildade. resurssvaga och socialt utsatta personer. I synnerhet dessa bör i första hand rekryteras till utbildning inom komvux. Jag föror- dar därför att verksamheten vid SSV ses som ett komplement till komvux och erbjuds utbildningssökande som av olika skäl inte lämpligen kan delta i komvux-kurser. Sådana skäl kan t. ex. vara svårigheter att binda sig för en regelbunden undervisningstid eller önskemål om en snabbare eller lång- sammare studietakt än den som erbjuds i komvux. I andra fall kan det gälla studerande som inte kan få utbildning i komvux därför att det inte finns plats för alla sökande eller därför att de vill studera ett mindre vanligt ämne eller en etapp av ett ämne. som samlar alltför få deltagare för att en komvux-kurs skall kunna startas. I samtliga dessa fall är den studerande troligen så motiverad för studierna att de stöiTe svårigheterna i distansun- dervisningsformen är överkomliga.

Prop. 1983/84: 169 26

Distansundervisning i kombination med internatsammandragningar kan 'vara en lämplig studieform även för vissa handikappade. Jag tänker då på att det för vissa grupper handikappade krävs särskild utrustning eller en särskild pedagogik. Att distansundervisning kan fungera väl för handikap- pade framgår enligt statens handikappråd (SHR) av den försöksverksam- het med utbildning av vuxendöva som pågår i Härnösand.

När resurserna för att anordna utbildning är begränsade. måste en priori- tering göras mellan olika utbildningar. Mot den bakgrund jag nyss har angett är det lämpligt att prioriteringen mellan utbildningar görs något annorlunda inom SSV än inom komvux. SSV bör således i första hand anordna utbildning i ämnen som komvux inte kan anordna regelbundet överallt. Den utbildning som är vanlig i komvux bör inte helt uteslutas ur SSV:s program. men bör inte få dominera där.

SSV bör enligt min mening också kunna användas för att utforma och pröva nya yrkesutbildningar. inte minst för glesbygdens behov. Jag åter- kommer till detta ( avsnitt 5.7 ).

Enligt min mening bör skolorna eftersträva att ge eleverna en undervis- ning som så långt som möjligt är anpassad efter vad varje individ önskar och behöver. Den som vill bör få bedriva enbart brevundervisning. Om det visar sig att den studerande har behov av lärarhandledning för att klara av studierna. bör sådan tillhandahållas så långt det är möjligt inom gällande ekonomiska ramar.

Hänvisningar till S4-8

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12

4.9. Intagningsnämnd för SSV

Mitt förslag: En gemensam intagningsnämnd inrättas för intagning till SSV.

SSV-promemorians förslag: Överensstämmer i stort sett med mitt förslag (se promemorian s. 35).

Remissinstanserna: De som yttrat sig i frågan tillstyrker utom Liber. som anser det tveksamt om SSV behöver ha en egen intagningsnämnd. Liber förordar i stället regionala intagningsnämnder inom vuxenutbildningen. knutna till t. ex. länsskolnämnderna (se bil. 4 avsnitt 5 ).

Skäl för mitt förslag samt vissa kommentarer: F.n. gäller att ärenden om intagning till SSV avgörs av en intagningsnämnd för vardera skolan. Nämnden består av tre ledamöter. nämligen en ordförande utsedd av SÖ och två ledamöter utsedda av den kommun. där skolenheten ligger. Intag- ningsnämnden kan besluta att företrädare för lärarna och de studerande får närvara vid sammanträdena och delta i överläggningarna men inte i beslu- ten. Rektor är föredragande.

Prop. 1983/84: 169 27

De två nuvarande intagningsnämnderna har enligt vad jag erfarit ofta gemensamma sammanträden. Detta finner jag naturligt eftersom det är ' viktigt att en enhetlig praxis tillämpas vid intagningen till de båda skolorna. Jag förordar i detta läge att det som i realiteten redan fungerar som en gemensam nämnd också formellt blir en sådan. .

Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att utse ordfö- rande och övriga ledamöter i den gemensamma intagningsnämnden. lik- som det antal suppleanter som behövs. Vid prövning av ärende om intag— ning av sökande bör även rektor för resp. skola vara ledamot av nämnden och föredragande.

Hänvisningar till S4-9

4.10. Ålderskrav

Mitt förslag: En sökande till komvux eller SSV bör liksom hittills få tas in till studier på grundskolenivå tidigast det kalenderår då vederbörande fyller 16 år. För övriga studier bör liksom nu ålderskravet vara 18 år. Intagningsnämnden bör även i fortsättningen få medge undantag från åldersbestämmelserna. om särskilda skäl föreligger. '

Komvux-utredningens förslag: Åldern för intagning till gymnasieskolkurser motsvarande tvååriga teoretiska linjer och tre- och fyraåriga linjer höjs till 20 år. Åldern för intagning till övriga gymnasieskolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser skall vara oförändrat 18 år. Intagningsnämnderna får ge dispens från ålderskravet. om särskilda skäl finns (se betänkandet s. 162).

Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av tre länsskolnämnder. fem kom- muner. vuxenutbildningsrådet i Uppsala. komvux i Kalmar. en landstings- kommun. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralor- ganisation (TCO). Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Samarbetsor- ganisationen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUX). Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och försvarets skolnämnd.

Östergötlands läns landstingskommun och LRF ifrågasätter om inte åldersgränsen generellt borde höjas till 20 år.

Avstyrker gör universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). SÖ. AMS. tre kommuner. en landstingskommun. SACO/SR och Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning (se bil. 2 avsnitt 8.2 ).

SSV-promemorians förslag: Samma intagningsålder som i komvux bör gälla för SSV (se promemorian s. 35).

Remissinstanserna: SSVN anser att det är viktigt med samma regler för intagning till SSV och komvux. I övrigt har ingen uttalat sig om intagnings- bestämmelser (se bil. 4 avsnitt 5 ).

Prop. 1983/84: 169 28 '

Skäl för mitt förslag: Förslaget om att höja intagningsåldern framlades av komvux—utredningen mot bakgrund av att det visat sig vara ett problem att ungdomar som är under 18 år kan tas in i gymnasieskolkurser i komvux. [ den läroplan för komvux soni utredningen tidigare lagt fram hade vuxenan- passningen av utbildningen ytterligare förstärkts. Utredningen anförde också att komvux i vissa kommuner visat sig vara en konkurrent till gymnasieskolan. särskilt om kommunen inte hade egen gymnasieskola.

Regeringen har i budgetpropositioncn'1984 föreslagit att sökande under 18 år skall prioriteras vid intagningen till gymnasieskolan fr.o.m. läsåret 1985/86. Att i det läget höja intagningsåldern i komvux och SSV är inte rimligt. Min bedömning är dessutom. vilket jag har redovisat i propositio- nen om gymnasieskola i utveckling. att det är vanligast att ungdomar direkt efter avslutad grundskola väljer en utbildning på heltid i gymnasieskolan. Men jag har där också föreslagit en försöksverksamhct med ökat samarbe- te mellan gymnasieskolan och komvux rörande yrkesinriktad utbildning och utbildning i glesbygd. Mot den bakgrunden anser jag att nuvarande åldersregler och dispensmöjligheter bör bibehållas.

Samma regler bör gälla för komvux och SSV.

Hänvisningar till S4-10

5. Betygs- och kompetensfrågor. läroplansfrågor

Hänvisningar till S5

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.10, 4.9

5.1. Nybörjarkurser i franska och tyska överförs till gymnasienivån

Mitt förslag: Nybörjarkurser i franska och tyska skall betraktas som gymnasieskolkurser (etapp 2) i stället för som nti grundskolekurser (etapp 1).

Utredningsförslag saknas.

Skäl för mitt förslag: Nybörjarundervisning i tyska och franska förekom- mer i både grundskolan och gymnasieskolan. Riksdagens beslut att införa etappsystemet i komvux ( prop. 1980/81:203 . UbU 1981/82: 1. rskr 46 och prop. 1982/83: 2 . UbU 2. rskr 61) innebar bl.a. att det bara skall finnas en kurs på nybörjarnivå i dessa språk i komvux och SSV. Sådana nybörjar- kurser skall enligt riksdagens beslut räknas till grundskolenivån (etapp 1). Någon kurs i etapp 2 finns inte. Detta är krångligt och kan verka förvir- rande för blivande vuxenstuderande. Övriga nybörjarspråk utom engelska ligger på gymnasienivån och studierna inleds med etapp 2. Jag förordar därför att även nybörjarkurser i franska och tyska betraktas som gymna- sieskolkurser (etapp 2) i stället för som nu grundskolekurser (etapp 1). Vissa särskilda övergångsregler kan komma att behövas.

Prop. 1983/84: 169 29

Hänvisningar till S5-1

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12, 5.2

5.2. Ändrad betygsskala i grundskolekurser

Mitt förslag: Den femgradiga betygsskalan ersätts för grundskolekurser inom komvux och SSV med en ordning med bara betygen godkänd och icke godkänd.

Komvux-utredningens förslag: Grundskolans betygsskala ersätts med god- känd — icke godkänd i grundskolekurser inom komvux. I mål och huvud- ' moment för resp. ämne och i SÖ:s tillämpningsföreskrifter bör anges vad som krävs för betyget godkänd (se betänkandet s. 171—172). _

Remissinstanserna: Meningarna är delade om förslaget att grundskolans betygsskala skall ersättas med enbart godkänd—icke godkänd. Det är dock fler som tillstyrker än som avstyrker. Tillstyrker gör bl. a. SÖ. tre länsskol- nämnder. sex kommuner. Handikappförbundens centralkommitté (HCK). LO. TCO. SAF och SOSVUX. Avstyrker gör bl.a. riksrevisionsverket (RRV). SIV. tre länsskolnämnder. två kommuner och SACO/SR (se bil. 2 avsnitt 9.1). .

Skäl för mitt förslag: Hittills har grundskolans betygssystem tillämpats inom grundskolekurserna. dvs. betyg sätts enligt en femgradig betygsska— la. Detta medför enligt min uppfattning flera nackdelar för verksamheten inom komvux och SSV. Det utgör ofta ett direkt hinder vid rekryteringen av kursdeltagare ur de prioriterade målgrupperna. Det försvårar också vuxenanpassningen av innehållet och arbetsformerna. I vissa fall kan det också bidra till studieavbrott.

Den femgradiga betygsskalan fyller egentligen bara en funktion på grundskolenivån inom vuxenutbildningen. Den möjliggör att sökande från vuxenutbildningen behandlas på samma sätt som sökande från grundsko- lan vid urvalet till gymnasieskolan.

Det bör enligt min mening normalt vara naturligast att en studerande som. efter vuxenstudier på grundskolenivån. vill fortsätta sina studier på gymnasieskolnivån. gör det inom något slag av vuxenutbildning. Jag vill i sammanhanget erinra om förslaget i årets .budgetproposition om priorite- ring av sökande under 18 år vid intagning till gymnasieskolans grundsko- leanknutna studievägar. Det finns inte anledning att behålla en femgradig betygsskala för grundskolekurscrna med tanke på de vuxenstuderande som kan tänkas söka sig till och få plats på grundskoleanknutna studievä- gar i gymnasieskolan. I de fall vuxenstuderande på grundval av slutbetyg från komvux eller SSV söker till någon utbildning inom gymnasieskolan kan ansökningen behandlas inom den fria kvoten.

Vid intagning till gymnasieskolkurser inom komvux gäller helt andra regler än vid intagning till gymnasieskolan. 'Behörig att tas in är den som har förutsättningar att följa kursen. Vid urval bland behöriga sökande får

Prop. 1983/84: 169 30

hänsyn inte tas till tidigare betyg. Företräde skall ges till den som bäst behöver utbildningen. 1 de fall en sökande har betyg från grundskolenivån (etapp 1) som grund för sin ansökan om intagning i en kurs: i etapp 2. dvs. en gymnasieskolkurs. är det alltså fullt tillräckligt med betygsgraderna godkänd och icke godkänd.

Eftersom graderade betyg inte behövs för intagning till fortsatta studier inom den kompetensinriktade vuxenutbildningen förordar jag att enbart godkänd och icke godkänd införs som betyg för grundskolekurser inom komvux och SSV. Vissa särskilda övergångsregler kan komma att behö- vas. Det ankommer på SÖ att i mål och huvudmoment för resp. ämne ange vad som krävs för betyget godkänd.

Jag delar komvux-utredningens uppfattning att flertalet vuxenstuderan- de kommer att kunna uppnå betyget godkänd. Det kan ibland krävas tid för repetition och hjälp i form av stödundervisning. Det är väsentligt att den som riskerar att inte uppfylla kraven för betyget godkänd erbjuds stödun- dervisning och möjligheter till repetition i god tid före kursens slut. Även ' ny genomgång av kursen bör liksom nu kunna komma i fråga.

Av mera marginell betydelse. men dock värt att påpeka. är att den föreslagna förändringen medför att risken minskar för att etapp 1 i komvux utnyttjas av ungdomar för betygsspekulation.

5.3 Grundskolekompetens inom ramen för komvux och SSV

Mitt förslag: Slutbetyg från komvux och SSV. som ger fullständig grundskolekompetens. skall innehålla betyget godkänd i samtliga äm- nen som nu är obligatoriska för slutbetyg inom vuxenutbildningen. Slutbetyget får dessutom omfatta betyget godkänd i hemspråk. Under en övergångsperiod kan betyg enligt den femgradiga betygsskalan ingå i slutbetyget.

Komvux-utredningens förslag: Grundskolekurserna i de separata ämnena historia. samhällskunskap-. religionskunskap. geografi. fysik. kemi och biologi utgör den första etappen i en sammanhängande studiegång i resp. ämne. Moment ur ämnet teknik inarbetas i kursplanerna för de övriga naturorienterande ämnena. Slutbetyg från komvux, som ger grundskole- kompetens. skall innehålla godkänd från etapp 1 i följande ämnen: svens— ka. engelska. matematik. historia. samhällskunskap. religionskunskap. geografi. fysik. kemi och biologi. Svenska kan bytas ut mot svenska som främmande språk. I slutbetyget kan också ingå B-språk och/eller hemspråk (se betänkandet s. 172).

Remissinstanserna: Synpunkter saknas nästan helt (se bil. 2 avsnitt 9.1).

Prop. 1983/84: 169 31

Skäl för mitt förslag: De samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena förs på grundskolans högstadium samman till två stora ämnes- grupper med ett gemensamt timtal och en gemensam kursplan för vardera ämnesgruppen. Betyg sätts här antingen i de två blockämnena eller i de separata orienteringsämnena beroende på hur undervisningen varit upp- lagd. Komvux-utredningen har anfört skäl både för och emot en motsva- rande sammanslagning av orienteringsämnena i komvux i två block.

-Riksdagen beslöt år 1981 (prop. l980/811203. UbU 1981/82: 1, rskr 46) att orienteringsämnena t.v. liksom dittills skulle utgöra separata ämnen i komvux. Ämnet teknik skall inte finnas som separat ämne i vuxenutbild- ningen. Jag anser i likhet med komvux-utredningen att övervägande skäl talar för att de separata ämnena behålls inom komvux och SSV. Jag anser att det är nödvändigt för vuxenstuderande att kunna läsa enstaka ämnen. Därför är det endast undantagsvis möjligt att åstadkomma samverkan över ämnesgränserna så som är önskvärt i ungdomsskolan. Detta hindrar givet- vis inte att lärarna i sin undervisning gör lämpliga hänvisningar till närlig- gande ämnen. Av Lvux 82 framgår bl.a. att man. även då kursdeltagare studerar enstaka ämnen. bör söka få dessa att framstå som en del av en större helhet. Jag anser alltså att orienteringsämnena även i fortsättningen Skall utgöra separata ämnen i komvux och SSV. Som en följd därav bör också betyg sättas i de separata ämnena.

Jag övergår nu till frågan om grundskolekompetens och vad ett slutbetyg från komvux och SSV skall resp. får omfatta.

Flertalet vuxna har allmän behörighet till sådan gymnasial utbildning som bygger på grundskolan. genom att de har fullgjort sin skolplikt enligt nuvarande eller äldre bestämmelser. Särskild behörighet kan innebära krav på särskilda förkunskaper i vissa skolämnen. Ett sätt att dokumentera sådana är att skaffa sig ett betyg i ämnet (etapp 1).

De fiesta vuxenstuderande behöver inte ett fullständigt slutbetyg utan kan nöja sig med att läsa de ämnen. där de behöver skaffa sig ytterligare kunskaper. För vissa personer kan det dock vara av intresse att möjlighe- ten linns också inom vuxenutbildningen att få ett slutbetyg som ger grund- skolekompetens. Jag tänker då på vissa invandrare och på ungdomar som slutat grundskolan utan fullständigt slutbetyg.

Ett slutbetyg från komvux eller SSV skall nu omfatta betyg i ämnena svenska eller svenska som främmande språk samt matematik. engelska. historia_ samhällskunskap. religionskunskap. geografi. biologi. kemi och fysik. Det får dessutom omfatta betyg från etapp 1 i franska eller tyska samt betyg i hemspråk (prop. l980/811203. UbU 1981/82: 1. rskr 46).

Vuxenstudier för fullständig grundskolekompetens bör inte vara mer omfattande än nödvändigt. Jag har nyss föreslagit ( avsnitt 5.1 ) att nybör- jarkurser i franska och tyska skall överföras till gymnasienivån. Jag föror- dar därför att betyg i tillvalsämnena franska eller tyska inte längre skall få ingå i slutbetyg som utfärdas från komvux eller SSV. Detta bör gälla efter

Prop. 1983/84: 169

'.:J IQ

en övergångsperiod. vars längd regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bör få avgöra. .

Jag vill i sammanhanget erinra om att det enligt gällande regler är möjligt att utfärda ett betygsdokument. som ger en samlad bild av alla de kurser som avslutats i komvux eller SSV. I ett och samma dokument kan betyg från både komvux och SSV och från grundskolenivån och gymnasieskolni- vån ingå.

Hänvisningar till S5-2

Sammanfattningsvis förordarjag alltså att betyg i samtliga nu obligato- riska ämnen skall ingå i ett slutbetyg från komvux eller SSV. Dessutom skall betyg i hemspråk kunna ingå som ett frivilligt ämne.

Såsom hemspråk skall även franska och tyska kunna ingå i slutbetyg.. I Slutbetyget bör enligt min mening anges antingen godkänd eller icke godkänd i vart och ett av ämnena. Komvux-utredningen ansåg att den som inte lyckats uppfylla kraven för godkänd i stället skulle kunna få intyg om att han deltagit i kursen. Därmed skulle det inte behöva stå icke godkänd i Slutbetyget utan bara i betygskatalogen. Jag delar inte denna uppfattning. ] den mån betyget icke godkänd sätts. bör det enligt min mening också redovisas öppet. inte ersättas med omskrivningar.

För att ge fullständig grundskolekompetens bör ett slutbetyg från kom- vux eller SSV innehålla betyget godkänd i samtliga obligatoriska ämnen.

5.4 Betyg i vissa särskilda yrkesinriktade kurser

Mitt förslag: Uppgiften deltagit. som nu får användas i stället för den femgradiga betygsskalan i vissa särskilda yrkesinriktade kurser. ersätts med godkänd och icke godkänd.

Utredningsförslag saknas.

Remissinstanserna: Socialstyrelsen anför att uppgiften deltagit inte kan accepteras för vårdyrkesutbildning. Det är angeläget att det framgår om den studerande genomfört kursen med godkänt eller icke godkänt resultat.

Skäl för mitt förslag: Efter samråd med arbetsmarknadens parter kan SÖ f.n. besluta att deltagit får anges i stället för betyg enligt den femgradiga betygsskalan i vissa särskilda yrkesinriktade kurser ( prop. 1977/78: 100 bil. 12. UbU 15. rskr 180). Det skall i såfall anges i kursplanen att graderade betyg inte sätts efter kursen. Enligt gällande bestämmelser får deltagaren inget betyg alls. om godtagbart yrkeskunnande inte har uppnåtts. l realite- ten är det alltså fråga om en tvågradig betygsskala.

Vuxenutbildningen bör enligt min mening inte ha flera betygsskalor än nödvändigt. Jag har nyss förordat att en ordning med betygsstegen god-

Prop. 1983/84: 169 33

känd och icke godkänd skall införas i grundskolekurser. Jag anser att dessa betyg bör användas i stället för deltagit även i sådana särskilda yrkesinrik- tade kurser. där SÖ bedömer det vara olämpligt att använda den femgra- diga betygsskalan.

5.5 Orienteringskurser för vuxenstuderande

Mitt förslag: lnom komvux får anordnas orienteringskurser som kan ha olika inriktning. De får vara lokalt anpassade. De skall vända sig till vuxna som överväger att påbörja kompetensinriktade studier av något slag.

Komvux-utredningens förslag: SÖ får i uppdrag att utarbeta en alternativ kursplan för en orienteringskurs för vuxenstuderande med inriktning mot korttidsutbildade vuxna. invandrare m.fl. som avser att påbörja sina stu- dier på grundskolenivå och med en anpassning av innehållet till dessa målgruppers förutsättningar och behov (se betänkandet s. 173).

Remissinstanserna: Samtliga som uttalat sig är positiva till utredningens förslag. Någon påtalar behov även av en orienteringskurs med inriktning mot yrkesinriktad utbildning i komvux (se bil. 2 avsnitt 9.2 ).

Skäl för mitt förslag samt vissa kommentarer: Vårterminen 1974 inleddes en försöksverksamhct med en orienteringskurs för vuxenstuderande inom komvux. Orienteringskursen infördes som en reguljär del av komvux verk- samhet fr.o.m. läsåret 1977/78 ( prop. 1976/77: 100 bil. 12. UbU 19. rskr 176). Kursen vänder sig till vuxna som vill diskutera och bearbeta sitt studie- och yrkesval. Orienteringskursen klassificeras som gymnasieskol- kurs.

Den nu gällande tim- och kursplanen och SÖ:s anvisningar har gett stora möjligheter till lokala variationer och anpassningar av innehållet och ar- betsformerna till deltagarnas behov och förutsättningar. Jag har under hand erfarit att den nu gällande kursplanen på sina håll har använts ungefär på det sätt som komvux-utredningen föreslår. En begränsad försöksverk- samhet med orienteringskurser som är mer direkt inriktade mot yrkesut- bildning har också bedrivits.

Enligt min mening har orienteringskurser en viktig funktion att fylla. De bör kunna erbjudas vuxna som har ett mer eller mindre klart uttalat studiemäl men är osäkra på hur detta kan uppnås. Orienteringskurser bör också kunna vända sig till dem som är tveksamma om de över huvud taget klarar av att bedriva kompetensinriktade studier eller tvekar inför ett otraditionellt studie- eller yrkesval. Kurserna bör också ge en viss grund i Studieteknik.

3 Riksdagen 1983/84. ! saml. Nr l69

Prop. 1983/84: 169 34

Orienteringskurser bör kunna anordnas med olika inriktning. Ursprung- ligen var de tänkta för blivande högskolestuderande. Den vidareutveckling som kunnat äga rum i försökets form finnerjag mycket lovvärd. Enligt min uppfattning är det viktigt att erbjuda sådana möjligheter till studieoriente— ring också för vuxna som överväger att ägna sig åt yrkesinriktad vuxenut- bildning eller åt studier på grundskolenivån. Det är väsentligt att det finns möjligheter till lokala anpassningar och variationer. Jag förutsätter att det är lättare i stora kommuner än i små att anordna orienteringskurser med inriktning mot en mer begränsad målgrupp vad gäller utbildningsnivå eller yrkesinriktning. 1 mindre kommuner måste det vara möjligt att inom ramen för en och samma kurs rymma deltagare med olika studiebakgrund och utbildningsmål.

Jag förordar att orienteringskurser får anordnas reguljärt även med inriktning mot studier inom etapp 1 och mot yrkesinriktade studier av olika slag.

När det gäller innehållet i och genomförandet av orienteringskurser vill jag erinra om att Lvux 82 innebär ökade och nya möjligheter för de vuxenstuderande att planera sina studier efter personliga förutsättningar och behov. Det är numera klart utsagt att de vuxnas tidigare erfarenheter skall utnyttjas och tas till vara i studierna. Utöver orientering om studier ägnas en betydande del av orienteringskurserna åt personlig vägledning. Varje deltagare i en orienteringskurs bör få hjälp att göra upp en preliminär studieplan. som är individuell och där de egna förutsättningarna och beho- ven är utgångspunkten.

Avslutningsvis vill jag beröra några organisatoriska frågor i samman- hanget. Orienteringskurser för vuxenstuderande har hittills betraktats som gymnasieskolkurser. Behovet av klassificering har bl.a. berott på reglerna för det s. k. schablontillägget. När riksdagen nu har beslutat om ett enhet- ligt schablontillägg för alla kurser ( prop. 1983/84: 40 bil. 6. UbU 7. rskr 91 ). finns det inte anledning att av det skälet inordna orienteringskurserna i en bestämd kategori. Betyg sätts över huvud taget inte efter orienterings- kurser. På denna punkt är de därför inte jämförbara med några andra kurser inom komvux. Jag anser att varje kommun själv bör få avgöra från vilken delram timmar skall tas för de orienteringskurser som anordnas inom kommunen.

5.6 Undervisning på invandrarspråk

Mitt förslag: Grundskolekurser på invandrarspråk får anordnas som reguljära kurser i komvux efter beslut av skolstyrelsen och vid SSV efter beslut av SÖ. under förutsättning att lämpliga läromedel och lärare finns att tillgå. Undervisningen i sådana kurser skall kombineras med stödundervisning i svenska eller grundskolekurs i svenska som främ- mande språk. Syftet skall vara att deltagarna skall kunna fortsätta sina studier i svenskspråkig utbildning.

'J't

Prop. 1983/84: 169 3

Komvux-utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betän- kandet s. 183). Utredningen föreslår vidare att försöksverksamhetcn med undervisning på invandrarspräk i gymnasieskolkurser och särskilda yrkes- inriktade kurser får fortsätta efter SÖ:s medgivande i varje särskilt fall (se betänkandet s. 183).

Remissinstanserna: Bl.a. socialstyrelsen. SIV. språk- och kulturarvsutred- ningen (U 1981:O4. SKU). LO och TCO är positiva till förslaget (se bil.-2 avsnitt 9.5 ).

Skäl för mitt förslag: Försöksverksamhet med undervisning på finska har bedrivits inom komvux sedan läsåret 1976/77. Huvuddelen av försöksverk- samheten gäller grundskolekurser. Viss försöksverksamhct har också be- drivits i Stockholm i fråga om gymnasieskolkurseri allmänna ämnen. Ett mindre antal yrkesinriktade kurser med finska som undervisningsspråk har också anordnats. Efter beslut av riksdagen ( prop. 1980/81: 100 bil. 12. UbU 18. rskr 217) har SÖ sedan den 1 juli 1981 rätt att medge försöksverksamhct med grundskolekurser på invandrarspråk. alltså även andra språk än linska. Sedan den 1 juli 1982 har SÖ rätt att medge försöksverksamhct även med yrkesinriktad utbildning på invandrarspråk ( prop. 1981/82: 100 bil. 12. UbU 21. rskr 257). SÖ följer och utvärderar verksamheten med undervisning på invandrarspråk. Kurser på finska är vanligast. Under budgetåret 1982/83 medgav SÖ exempelvis inom komvux i sex olika kom- muner sammanlagt 63 grundskolekurser och sex yrkesinriktade kurser på finska samt tre yrkesinriktade kurser på turkiska.

SÖ:s utvärdering av verksamheten visar att deltagarna genomgående har varit nöjda med den undervisning de fått. De har varit starkt motiverade att studera. För de flesta har detta varit den enda möjligheten att studera. Det största problemet har varit deltagarnas förkunskaper i svenska. Att finna lämpliga läromedel och tvåspråkiga lärare har också inneburit vissa svårig- heter. Möjligheterna att lösa de sistnämnda problemen varierar givetvis från kommun till kommun.

Det bör. på samma sätt som gäller för komvux-kurser i övrigt. ankomma på resp. skolstyrelse att besluta om grundskolekurser på invandrarspråk. Sådana kurser bör i fortsättningen betraktas som ett reguljärt inslag i komvux. Vid SSV bör sådana kurser få anordnas efter beslut av" SÖ.

Gällande timplaner. kursplaner och övriga föreskrifter skall givetvis tillämpas även på kurser med undervisning på ett invandrarspräk. SÖ bör få besluta om en anpassning av olika kursplaner efter invandrares behov. om SÖ anser det lämpligt.

Liksom hittills i försöksverksamheten skall kurserna endast vara öppna för sökande som har vissa men alltför bristfälliga kunskaper i svenska för att de skall kunna följa undervisningen i motsvarande kurs med svenska som undervisningsspråk. Syftet med grundskolekurser på invandrarspråk

Prop. 1983/84: 169 36

skall vara att deltagarna skall kunna fortsätta sina studier i svenskspråkig utbildning. Detta är nödvändigt eftersom det är högst osannolikt att kom- petensinriktad utbildning på gymnasieskolnivå med invandrarspråk som undervisningsspråk kan erbjudas annat än i ett fåtal kommuner och i ett . begränsat antal ämnen. Grundskolekurserna på invandrarspråk bör därför kombineras med-stödundervisning i svenska. Deltagarna bör erbjudas och uppmuntras att som alternativ till detta delta i grundskolekurser i svenska som främmande språk.

Komvux-utredningen har föreslagit att försöksverksamheten med un- dervisning på invandrat—språk i gymnasieskolkurser och särskilda yrkesin- riktade kurser får fortsätta efter SÖ:s medgivande i varje särskilt fall. Den nuvarande försöksverksamheten har hittills haft en begränsad omfattning. Verksamheten bör få fortsätta i försökcts form. Något nytt beslut behövs inte av riksdagen eller av regeringen. Av gällande förordning framgår bl. a. att SÖ skall följa och utvärdera verksamheten. årligen redogöra för omfatt- ningen samt. när så kan ske. framlägga förslag om vilka föreskrifter som bör gälla i framtiden.

1 detta sammanhang vill jag också erinra om att SKU i sitt huvudbetän- kande t'SOU 1983z57) Olika ursprung — gemenskap i Sverige bl.a. har föreslagit att yrkesinriktad utbildning i vissa fall skall få anordnas reguljärt på finska inom komvux. Betänkandet remissbehandlas f.n.

5.7 Kartläggning av utbildningsbehov m. m.

Mitt förslag: Olika modeller prövas för ett decentraliserat arbetssätt när det gäller att kartlägga utbildningsbehov samt utarbeta och aktualisera

kursplaner för särskild yrkesinriktad utbildning i komvux.

Komvux-utredningens förslag: Kommunerna får till uppgift att mcra aktivt t. ex. genom de lokala planeringsråden (SSA—råden) eller yrkesråden eller genom regionala organ inventera utbildnings- och fortbildningsbehov och vidta åtgärder för att tillgodose dessa behov. Inom SÖ bör avsättas re- surser för utarbetande av kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser och för kommentar—. service- och informationsmaterial. Detta är en förut- sättning för att nya kursplaner snabbt skall kunna utarbetas och nya utbildningar kunna komma till stånd. Dessa resurser bör också kunna användas för anlitande av sakkunskap på lokal eller regional nivå och för samrådet med arbetsmarknadens parter (se betänkandet s. 181 ).

Remissinstanserna: Alla som yttrat sig i frågan är i princip positiva till förslaget. SÖ arbetar f.n. med att ta fram en modell för att ytterligare decentralisera arbetet med kurs— och timplaner för yrkesinriktad utbildning inom komvux (se bil. 2 avsnitt 9.7 ).

Prop. 1983/84: 169 37

SSV-promemorians förslag: Yrkesinriktad utbildning skall utgöra ett regul- järt inslag i utbildningen vid SSV och skall prioriteras. SÖ fastställer kursplaner för yrkesinriktad utbildning vid SSV. 1 princip bör kursplaner för komvux kunna tillämpas vid SSV med de modifieringar i fråga om innehåll och timplaner som är nödvändiga med hänsyn till att utbildningen bedrivs som distansundervisning. SÖ bör ha ansvaret för och avsätta resurser för utveckling av nya kursplaner i samarbete med SSV. resp. bransch och arbetsmarknadens parter. Vilka kurser som skall anordnas vid SSV beslutas av resp. skolstyrelse efter samråd med arbetsmarknadens parter (se betänkandet s. 47—48).

Remissinstanserna: Flertalet tillstyrker (se bil. 4 avsnitt 9).

Skäl för mitt förslag: Jag har i propositionen om gymnasieskola i utveckling berört frågan om samarbete i ett mer långsiktigt perspektiv mellan gymna- sieskolan och komvux mot bakgrund av att både gymnasieutredningcn och komvux-utredningen har återkommande utbildning som en utgångspunkt för sina förslag. Jag uttalade bl.a. att det är angeläget att läroplansarbetet utgår från detta helhetsperspektiv och leder till en mera genomtänkt upp- byggnad av kurser och utbildningar.

Den samverkan och det erfarenhetsutbyte som jag vet redan äger rum i läroplansarbctet för AMU och komvux bör kunna utvecklas vidare.

SÖ har ansvaret för att. utveckla och fastställa kurs- och timplaner för den särskilda yrkesinriktade utbildningen. SÖ har i sitt remissyttrande redovisat grundidéerna för en modell för läroplansarbete. som kan leda till I ett mer decentraliserat arbetssätt. Jag finner modellen intressant. Även andra sätt att anlita sakkunskap på lokal och regional nivå bör kunna prövas. Jag tänker inte minst på den betydelse som SSV bör- kunna ha för utveckling av utbildning t. ex. i glesbygd. för "udda" yrken och inom nya verksamhetsområden.

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen har uppdragit åt SÖ att inventera. utarbeta och fastställa kursplaner för företagsutvecklande utbildningar och för yrkesinriktade glesbygdsanpassade utbildningar inom komvux och SSV. SÖ skall årligen avge rapport om arbetet. Den första rapporten lämnades den 29 november 1983. Där redovisas dels länsbasera- de inventeringar. dels samråds-. kontakt- och informationsverksamhet. SÖ har funnit utbildningsbehov inom vitt skilda områden och av olika omfatt- ning. Ett behov som är gemensamt för flertalet berörda län är behovet av utbildningsplanering för den nya näringen vattenbruk. Satsningar behövs också på utbildning för kompletterande sysselsättning och stödsysselsätt- ning. .

Det är också väsentligt att skolstyrelserna aktivt inventerar utbildnings- behov i den egna kommunen och att de tillsammans med andra kommuner eller med hjälp av länsskolnämnderna vidtar åtgärder för att fylla dessa

Prop. 1983/84: 169 38

behov och kanalisera önskemål om nya utbildningar till SÖ. Mina förslag om att kommunerna skall vara skyldiga att främja vuxnas utbildning (av- snitt 4.1) och om att länsskolnämnderna skall ta initiativ till ett regionalt samråd ( avsnitt 8.4 i det följande) bör kunna få betydelse i sammanhanget. Betydelsefullt är också det lokala samråd med arbetsmarknadens parter kring yrkesutbildning i komvux som startade den 1 juli 1977. Det är väsentligt att erforderliga resurser inom SÖ avdelas för att även denna del av yrkesutbildningen skall kunna svara mot de utbildningsbehov som finns i samhället och för att kurs- och timplaner på ett flexibelt sätt skall kunna hållas aktuella. Det är också viktigt att tillse att kursplaner som blivit föråldrade förnyas. revideras eller upphävs.

Mitt förslag om mål. målgrupper och prioriteringar för SSV innebär bl. a. att yrkesinriktad utbildning blir en reguljär del av utbildningen även inom SSV. Det bör ankomma på SÖ att inom ramen för arbetet med kurs- och timplaner bedöma vilka modifieringar av kursinnehållet som behöver göras när en kurs anordnas i form av distansundervisning.

5.8 Översyn av Lvux 82

Mitt förslag: En allmän översyn av mål och riktlinjer i Lvux 82 skall göras mot bakgrund av mina övriga förslag. Läroplanen skall därefter kallas Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna. SÖ skall fastställa särskilda timplaner för SSV enligt riktlinjer från regeringen.

SSV-promemorians förslag: SÖ bör få i uppdrag att utarbeta förslag till kompletteringar av Lvux 82 i fråga om SSV och fastställa timplaner för SSV (se promemorian s. 43).

Remissinstanserna: Flertalet tillstyrker (se bil. 4 avsnitt 7).

Skäl för mitt förslag: Mål och riktlinjer för verksamheten i komvux har utfärdats av regeringen och ingår i den allmänna delen av Lvux 82. som i tillämpliga delar även gäller för grundvux och för SSV. Dessa mål och riktlinjer behöver förändras vid ett genomförande av åtskilliga av mina förslag i dag. Det bör ankomma på regeringen att besluta om en sådan revision. Jag avser att. efter riksdagens beslut. föreslå regeringen att fastställa en reviderad version av läroplanens mål och riktlinjer.

I läroplanen ingår också timplaner och kursplaner som fastställs av SÖ. Även i denna del av läroplanen kommer förändringar att behöva göras med anledning av mina förslag i dag.

Jag vill erinra om att regeringen redan har uppdragit åt SÖ att utarbeta förslag till ett avsnitt i mål och riktlinjer i Lvux 82. som behandlar SSV.

Prop. 1983/84: 169 39

Eftersom verksamheten vid SSV är och måste vara organiserad på ett helt annat sätt än den är inom komvux. bör särskilda timplaner för SSV fastställas. Dessa bör vara anpassade för distansundervisning men i övrigt ansluta till vad som gäller för komvux beträffande etappindelning och liknande. De särskilda timplanerna bör fastställas av SÖ enligt riktlinjer från regeringen. Den nuvarande omfattningen av lärarhandledningen under de perioder som elever deltar i undervisning vid SSV bör vara utgångs- punkten för dessa riktlinjer.

Hänvisningar till PS2

6. Vissa frågor rörande arbetets organisation m. m.

6.1 Elevantal i kurs i komvux

Mitt förslag: Kurs i komvux får startas om antalet elever beräknas varaktigt uppgå till lägst tolv eller i glesbygd lägst åtta. Varje kurs får omfatta högst 30 elever.

Utredningsförslag saknas.

Skäl för mitt förslag: Komvux-utredningen har föreslagit att bestämmelser- na skall förenklas sa mycket som möjligt. Den föreskrift om lägsta elevan- tal för kursstart, som jag föreslår nu. ingår som en beståndsdel i komvux- utredningens förslag till nytt statsbidragssystem. alternativ 1. Jag återkom- mer i det följande (avsnitt 9.2) till detta förslag somjag kommer att biträda även i andra avseenden. De invecklade regler som nu gäller i fråga om elevantal för start av olika slag av kurser bör upphävas och ersättas med enklare regler. '

Även den nuvarande regeln om att en kurs får omfatta högst 35 elever bör ändras. Den tillkom ( prop. 1967: 85 . SU 117. rskr 277) mot bakgrund av förslag från 1960 års gymnasieutredning i betänkandet (SOU 1965: 60) Vuxenutbildning i gymnasium och fackskola. Utredningen övervägde del- ningstalct 30 men föreslog att delning borde få göras om elevantalet över- steg 35. Utredningen räknade nämligen med ett kraftigt bortfall av elever i varje kurs särskilt i början av kurstiden. Föredraganden förordade 35 som maximiantal elever per grupp.

Under den första tiden efter införandet av komvux låg svårigheterna vad gäller elevantal nästan helt i att uppnå så många deltagare att kurser kunde starta. Starttalet. som i kvällsgymnasierna hade varit tolv. differentierades år 1971 genom att antalet åtta infördes för glesbygd (prop. 1971 : 37). Något problem med alltför stora grupper tycks inte ha funnits under inledningspe- rioden.

Nu har förhållandena radikalt ändrats på den punkten. fortfarande med undantag för glesbygd och för "udda" ämnen. Det är numera inte ovanligt

Prop. 1983/84: 169 40

i de största tätorterna att långt över 35 personer söker till en kurs. Antalet undervisningstimmar är maximerat och kommunerna drar sig för att dubb- lera kurser. Av allt att döma görs det i tron att det fortfarande är regel att många avbryter kursen i början eller inte alls kommer till kursstarten. Erfarenheterna under senare år visar emellertid att avhopp inte längre är lika vanliga. Det infinner sig ofta 35 eller flera elever..när kursen startar. Eftersom undervisningen i regel bedrivs i en gymnasieskolas eller grund- skolas lokaler uppstår praktiska problem. Elevantalet i klasserna i gymna- sieskolan får nämligen i princip inte vara högre än 30. Även i grundskolan brukar antalet elever i en klass vara högst 30.

En komvux-kurs. som _har mer än 30 elever. innebär också en dålig arbetsmiljö. särskilt för korttidsutbildade. resurssvaga och socialt utsatta personer. dvs. de som tillhör den högst prioriterade målgruppen för kom- vux. Erfarenheten visar också att det i första hand är sådana elever som avbryter sina studier. om grupperna är för stora.

Regeln om högst 16 eleveri vissa yrkesämnen berörs inte av mitt förslag.

Hänvisningar till S6

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4

6.2. Undantag beträffande elevantal bl.a. i kurser för intagna i kriminal- vårdsanstalt

Mitt förslag: Liksom hittills får speciella kurser'för intagna i kriminal- vårdsanstalt startas om antalet deltagare beräknas varaktigt uppgå till lägst fem. Motsvarande undantag beträffande speciella kurser för han- dikappade upphävs. '

Komvux-utredningens förslag: Statsbidrag skall enligt förslaget till nytt statsbidragssystcm. alternativ 1. utgå för kurser för handikappade och intagna i kriminalvårdsanstalt som beräknas kunna anordnas med varaktigt lägst fem deltagare. l alternativ '2 föreslås statsbidrag utgå enligt en högre koefficient för kurser av dessa slag (se betänkandet s. 326—327).

Remissinstanserna: Synpunkter saknas (utredningsförslaget innebär ingen nyhet beträffande deltagarantal).

Skäl för mitt förslag: Jag kommer i det följande att föreslå en förenkling av nuvarande regler som innebär att kurser med lägre deltagarantal än nor— malt får startas i begränsad omfattning varje budgetår i varje kommun. Jag anser att speciella kurser för elever med handikapp bör kunna rymmas inom den ramen. Dessa elever är tämligenjämnt spridda i landet och bör i största möjliga utsträckning integreras i vanliga undervisningsgrupper. Vissa kommuner har dock åtagit sig att anordna kurser för handikappade elever inom en större region. Jag återkommer med förslag i syfte att möjliggöra sådant samarbete även i framtiden ( avsnitt 9.2 ).

Prop. 1983/84: 169 . 4l

Förhållandena är inte desamma beträffande intagna i kriminalvårdsan-- stalt. Dessa anstalter finns i vissa kommuner. De intagna kan bara i vissa fall lämna anstalten för att delta i vanlig komvux-undervisning. Undantags- regeln bör därför behållas när det gäller kurser som anordnas för, intagna inom en kriminalvårdsanstalt.

6.3 Glesbygdsbegreppet i regler om deltagarantal Mitt förslag: I fråga om lägsta deltagarantal i komvux-kurser gäller särskilda regler för glesbygd. Med glesbygd skall därvid i fortsättningen avses kommun som ingåri stödområdena A. B och C enligt bestämmel-

serna om regionalpolitiskt stöd. Till glesbygd bör dock i detta samman- hang inte räknas sådan ort inom kommunen. där treårig eller fyraårig linje av gymnasieskolan anordnas (g-ort).

Utredningsförslag saknas.

Skäl för mitt förslag: När komvux infördes fick en kurs starta endast om antalet elever beräknades varaktigt uppgå till lägst tolv. Detta visade sig vara ett hinder för verksamhet framför allt i landsbygdskommuner. Riks- dagen beslöt (prop. l97l : 37, UbU l3. rskr 170) att det elevantal som skulle krävas för rätt att få starta en kurs skulle vara lägst åtta på orter utanför s.k. g-ort i det allmänna stödområdet. En liknande definition av glesbygd tillämpades beträffande tilläggsbidrag för studiecirklar. Dessa bidrag ut— gick emellertid med skilda belopp inom olika stödområden.

När stödområdesindelningen ändrades (prop. 1981/82: ll3. AU 23. rskr 388) beslöt riksdagen att ett enhetligt tilläggsbidrag skulle lämnas för studiecirklar som anordnas inom de nya stödområdena A. B och C. Någon förändring i sak skulle däremot inte göras beträffande komvux i avvaktan på förslag från komvux-utredningen. eftersom denna bl.a. hade i uppdrag att beakta den regionala obalansen.

Komvux-utredningen konstaterar att en utjämning har skett mellan olika kommunkategorier och att det numera knappast finns några regionala skillnader att tala om vad gäller grundskolekurser. Däremot kvarstår skill- nader av naturliga skäl mellan stora och små kommuner när det gäller gymnasieskolkurser. Jag kommer strax att förorda att komvux-utredning- ens förslag i statsbidragsfrågor. alternativ 1. i princip skall genomföras. Utöver en förenkling av regelsystemet går det ut på att ytterligare underlät- ta för små kommuner att bedriva verksamhet. Komvux-utredningen har inte kommenterat själva glesbygdsbegreppet därvid-Enligt min mening bör samma definition av glesbygd användas när det gäller deltagarantal i komvux som den som används beträffande tilläggsbidrag för studiecirklar.

Prop. 1983/84: 169 42

Mitt förslag innebär att vissa kommuner. som under en övergångsperiod har fått starta kurser med lägst åtta deltagare. måste ha lägst tolv deltagare i kursen för att statsbidrag skall utgå enligt de nya regler för elevantal i kurs som jag nyss har föreslagit. Denna skärpning uppvägs emellertid av mitt förslag i det följande ( avsnitt 9.2 ) att de får använda upp till 1000 undervis- ningstimmar per läsår för kurser med lägst fem deltagare.

6.4 Samläsning m. m. i komvux

Mitt förslag: Beslut om tid och plats för kurser och om samläsning av - olika ämnen eller olika etapper av samma ämne fattas på lokal nivå. Vid

sådan samläsning skall reglerna för deltagarantal tillämpas på den sam- läsande undervisningsgruppcn i dess helhet. Timplanen för den mest omfattande kurs som ingår i samläsningen får inte överskridas.

Komvux-utredningens förslag: Kurs får förläggas till olika platser eller på olika tider för olika deltagargrupper under förutsättning att kursen håller sig inom ramen för det i timplancn fastställda timtalct (se betänkandet s. 187).

Remissinstanserna: Statens institut för personaladministration och perso— nalutbildning (SIPU). en länsskolnämnd. tre kommuner. två landstings- kommuner. TCO och LRF tillstyrker utredningens förslag. Lycksele kom- mun har bedrivit försöksverksamhet i enlighet med förslaget. Den har enligt kommunen visat att arbetssättet gagnar minoritetsgrupper. gles- bygdsbor och skiftarbetare.

Ett mindre antal remissinstanser är av olika skäl tveksamma. Bl.a. anförs att det blir pedagogiskt svårt att hålla samman en sådan kurs och att deltagarna får färre tillfällen till träning och frågor. mindre sociala kon- takter och mer eget arbete. Modellen är inte lämplig för yrkesinriktade kurser med stort inslag av arbetsteknik (se bil. 2 avsnitt 10.1 ).

SÖ har i anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 påpekat att ett sätt att nå ut med komvux-kurserna till flera kan vara att inom en kommun anordna en kurs —F inom ramen för högsta antalet timmar på mer än en ort. Varje deltagare får därigenom färre lärarledda lektioner än normalt. vilket dock delvis kan kompenseras genom viss studiehandledning. Mot— svarande studicorganisation bör kunna anordnas i samverkan mellan kom- muner. Ett annat sätt kan vara att anordna en kurs i ett ämne. där delta- garna läser olika etappcr men organisatoriskt betraktas som endast en kurs. Ämnets första etapp bör då vara resursgrundande. Ytterligare ett annat sätt kan vara att samläsa närliggande ämnen på samma etapp. varvid det största ämnet bör vara resursgrundande.

Prop. 1983/84: 169 43

.

Skäl för mitt förslag: Redan nu avgörs det lokalt såväl var undervisningen i en komvux—kurs skall förläggas som på vilken tid undervisningen skall bedrivas och i vilken utsträckning samläsning med elever i annan kurs är lämplig. Jag anser att det bör vara möjligt att anordna samläsning både mellan närbesläktade ämnen och mellan olika etapper eller nivåer av ett ämne. Vid samläsning av detta slag bör reglerna för deltagarantal tillämpas på den samläsande undervisningsgruppen i dess helhet. Timplanen för den mest omfattande kurs som ingår i samläsningen bör inte få överskridas. Jag vill också peka på den möjlighet som enligt min mening redan finns att förlägga en och samma kurs till mer än en ort.

För att anordna undervisningen på detta sätt bör man på lokal nivå vara ense om att det är lämpligt. Beslut bör fattas efter samråd med berörda lärare. I regel bör det också vara möjligt att samråda med åtminstone huvudparten av de elever som skall delta.

Hänvisningar till S6-2

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 9.1

6.5. Deltidsstudier i grundvux

Mitt förslag: Grundvux skall i princip bedrivas som deltidsstudier. _|

Komvux-utredningens förslag: Grundvux bör i huvudsak bedrivas som deltidsstudier med i regel högst 15 lektionstimmar per vecka. Grundvux bör bedrivas som heltidsstudier endast då deltagaren effektivt kan tillgodo- göra sig en sådan utbildningsvolym per vecka (se betänkandet s. 227).

Remissinstanserna: Åtskilliga tillstyrker utredningens förslag om heltids- och deltidsstudier. CSN redovisar erfarenheter att det för många studeran— de är svårare att få ledigt från arbetet på deltid än på heltid. Någon anser att det inte. finns skäl att ha en 15-timmarsgräns för svensktalande deltaga— -re. AMS och SACO/SR är negativa till förslaget. AMS anser att möjlighet till heltidsstudier är en förutsättning för att eleverna skall kunna följa efterföljande undervisning i bl. a. AMU. TCO förordar stor flexibilitet vid uppläggningen av studierna. SÖ, SIV och en länsskolnämnd betonar vik— ten av att undervisningen sprids under längre tid än 37 veckor (se bil. 2 avsnitt 12.7 och 12.9).

Skäl för mitt förslag: Erfarenheterna visar att analfabeter och andra stu— dieovana personer har svårt att på ett effektivt sätt bedriva heltidsstudier. Alfabetisering tar sin tid och måste få göra det. De nyvunna kunskaperna måste mogna, innan man kan gå vidare. Inlärning på denna nivå kan inte påskyndas nämnvärt genom en alltför massiv insats av lärartimmar. utan eleverna måste få tillfälle att på egen hand. t. ex. genom lämpliga hemupp- gifter. befästa kunskaperna. Många elever måste få studera i lugn takt t. ex. av det skälet att de har ett krävande hemarbete att sköta vid sidan av

Prop. 1983/84: 169 44

studierna. Tillgängliga resurser utnyttjas inte på effektivast möjliga sätt. om grundvux organiseras som heltidsundervisning. '

Jag har erfarit att man inom grundvux i åtskilliga kommuner har gått in för deltidsundervisning i ökande omfattning. Därigenom uppnår man också att liera kan tas in i utbildning inom nuvarande resursramar.

Jag anser att man nu bör ta konsekvenserna av dessa förhållanden. Undervisningen bör således organiseras som deltidsstudier. dvs. i regel högst 15 lektionstimmar per vecka. Undervisningen bör inte bedrivas enbart under 37 veckor. dvs. under grundskolans eller gymnasieskolans terminstid och med avbrott för lov på ett sätt som är betingat av barns och ungdomars behov. Den bör i stället pågå kontinuerligt under en längre period. I stort sett bör undervisningen kunna pågå hela året. Den bör liksom hittills läggas upp flexibelt med hänsyn till varje individs behov och möjligheter.

Mot slutet av studierna i grundvux kan en del elever tänkas ha möjlighet att tillgodogöra sig mer undervisning per vecka än tidigare. Vissa skall kanske efter studierna i grundvux fortsätta med intensiva studier i komvux och behöver en period under vilken de kan vänja sig vid längre veckostu- dietid och hårdare studietakt. Den som önskar det bör därför under det som antas bli de fem sista månaderna i grundvux kunna få undervisning under mer än 15 timmar per vecka. Vid bedömningen bör man ha i åtanke att heltidsstudieri komvux inte omfattar mer än 15—20 lektionstimmar per vecka. Som ett absolut villkor för fier undervisningstimmar än 15 per vecka måste gälla att eleven bedöms kunna tillgodogöra sig undervisning och fullgöra hemuppgifter på ett effektivt sätt. En individuell bedömning härav måste göras och beslut bör fattas från fall till fall av skolstyrelsen. .

Det är viktigt att de arbetstagare som rekryteras till grundvux får klart för sig vilka rättigheter till ledighet för studier som de har enligt lagen (1974: 981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. den s. k. stu- dieledighetslagen. Lagen ger möjlighet även till ledighet på deltid. Jag ser inget som hindrar att skolledningen i grundvux bistår dem som har behov av hjälp med att ta kontakt med sina fackliga företrädare i frågor som rör studieledighet.

Hänvisningar till S6-5

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.6

6.6. Timersättning för studier i grundvux

Mitt förslag: Timersättning lämnas för högst 15 timmar per vecka och under högst 45 veckor per år. Under vad som kan antas vara de sista fem månaderna kan timersättning dock som hittills utgå under högst 28 timmar per vecka. om pedagogiska skäl motiverar så intensiva studier. Den studerande skall liksom hittills kunna få ersättning för sammanlagt högst 1 120 timmar eller. om särskilda skäl föreligger. sammanlagt högst 2 220 timmar.

Prop. 1983/84: 169 45

Elever som fyllt 16 men inte 20 år och inte förlorar arbetsinkomst, ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd på grund av deltagande i undervisning i grundvux får inte som nu studie- hjälp utan timersättning i en omfattning som motsvarar högst studiebi- dragets belopp per månad (f.n. 275 kr.).

Komvux-utredningens förslag: Timersättningssystemet ses över (se betän- kandet s. 234).

Remissinstanserna: Inga invändningar finns mot en översyn av timersätt- ningssystcmet (se bil. 2 avsnitt 12.10 ).

Skäl för mitt förslag: Jag har nyss föreslagit att grundvux huvudsakligen skall bedrivas som deltidsundervisning. I konsekvens därmed bör rätten att få timersättning för deltagande i undervisning också begränsas till ett timantal per vecka som motsvarar normal deltidsundervisning. Under det som antas bli de sista fem månaderna i grundvux kan det dock finnas skäl då det gäller bl.a. elever som avser att bedriva fortsatta studier inom t.ex. komvux — att övergå till heltidsundervisning. Det bör därför vara möjligt att under denna sista tid få timersättning för ett högre timantal per vecka.

Elever som fyllt 16 men inte 20 år och som inte förlorar arbetsinkomst eller motsvarande på grund av deltagande i undervisningen har hittills kunnat få studiehjälp. Studiehjälp i form av studiebidrag och tillägg utgår emellertid endast för heltidsstudier. Den begränsning till deltidsstudier somjag föreslår kräver därför att ersättning ges i annan form. Jag anser att även dessa elever bör vara hänvisade till timersättning. Reglerna för denna bör vara sådana att den unge per månad får högst vad som generellt utgår till elever i samma ålder som studerar i gymnasieskolan. Vissa samord- ningsregler kan behövas för vissa fall där den unge under samma tidsperiod deltar i t. ex. uppföljningsinsatser eller ungdomslag. . Timersättning lämnas med ett högre belopp per timme (innevarande budgetår 36 kr.) för den som förlorar arbetsinkomst. ersättning från arbets- löshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd och med lägre belopp per timme (f.n. 13 kr.) för andra. Jag vill erinra om att det endast är det högre beloppet för timersättning som är avsett att på ett avgörande sätt bidra till mottagarens försörjning i och_ med att det utgör ersättning för ett inkom-st- bortfall. Det lägre beloppet skall bidra till att täcka sådana extra kostnader för t. ex. resor. barntillsyn. utemåltider osv., som uppstår genom deltagan- det i grundvux. De berörda personernas försörjning måste tryggas på annat sätt. oberoende av om de deltar i grundvux eller inte.

Prop. 1983/84: 169 46

6.7 Beslut om skiljande av elev från utbildning i grundvux

Mitt förslag: En elev i grundvux skall skiljas från utbildningen om eleven inte på ett tillfredsställande sätt tillgodogör sig ytterligare utbild- ning. Skolstyrelsen skall besluta i denna fråga.

Komvux-utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betän- kandet s. 387. 3 och 4 åå).

Remissynpunkter saknas.

Skäl för mitt förslag: Undervisningen i grundvux leder inte till någon bestämd kompetensnivå men verksamheten kan sägas ha inriktning mot kompetens i vid bemärkelse i och med att grundvux skall kunna utgöra grund för yrkesutövning och vidareutbildning. Verksamheten skall vara klart målinriktad.

Eleverna i grundvux har mycket olika bakgrund. Självklart måste det då ta olika lång tid att uppnå målet. dvs. att eleverna skall kunna klara sig på egen hand i samhället och om de så önskar — få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att. eventuellt med hjälp av stödundervisning. kunna fortsätta med studier på en nivå som motsvarar grundskolans högstadium i någon annan vuxenutbildningsform. t. ex. komvux. folkhögskola eller AMU. Någon övre gräns för hur länge undervisningen får pågå finns inte, men undervisningen i grundvux får aldrig bli en fråga om sysselsättning eller terapi. Tillgängliga resurser måste användas effektivt. Så snart målet är uppnått skall elevens utbildning i grundvux upphöra.

' I vissa fall kan målet inte nås. Det bör ankomma på skolstyrelsen att besluta om att skilja en elev från utbildningen i grundvux. om eleven inte på ett tillfredsställande sätt tillgodogör sig ytterligare utbildning.

6.8 Konferenser m. m. i grundvux och komvux resp. i SSV

] fråga om konferenser i komvux föreligger utredningsförslag dels från komvux-utredningen efter samråd med skolförfattningsutredningen. dels från skolförfattningsutredningen i betänkandet (Ds U 1982: 5) Konferenser i skolan. En sammanfattning av skolförfattningsutredningens förslag vad gäller komvux (och följdändring beträffande SSV) samt remissynpunkter härpå bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. 1 fråga om konferenser i SSV finns förslag även i SSV-promemorian.

Mitt förslag: En allmän bestämmelse införs om informations- och sam- rådsskyldighet för rektor gentemot företrädare för eleverna inom grundvux. komvux och SSV.

Prop. 1983/84: 169 47

Det nuvarande regelsystemet för konferenser och liknande organ inom komvux och SSV ersätts med en föreskrift som säkerställer att det för dels grundvux och komvux. dels SSV finns minst en konferens. i vilken ingår åtminstone rektor eller studierektor samt företrädare för lärare och elever. 1 övrigt får det ankomma på skolstyrelsen att besluta om konferenssystem.

Samarbetsnämnderna inom komvux och SSV avskaffas som obliga- toriska organ. Skolstyrelsen skall handlägga ärenden om att skilja en elev från utbildningen.

Komvux-utredningens förslag: Bestämmelserna om konferenser i komvux förenklas. antalet obligatoriska konferenser minskas och skolstyrelsen får i större utsträckning besluta om formerna för information och samråd. Dock skall alltid gälla skyldighet för rektor att informera och samråda med företrädare för lärare. övrig personal och kursdeltagare före beslut i viktiga frågor. Vidare skall en komvux-konferens finnas vid varje skolenhet där ovannämnda information och samråd sker (se betänkandet s. 193— 194).

Remissinstanserna: En länsskolnämnd. fyra kommuner. ett vuxenutbild- ningsråd och SOSVUX tillstyrker förslagen i princip. Två länsskol- nämnder och Landstingsförbundet vill ha ytterligare förenklingar. TCO förordar viss lokal frihet. Några påpekar svårigheterna för fritidsstuderan- dc att delta i information och samråd. Några hänvisar till MBL. En kom— mun önskar en särskild grundvux-konferens. Några framhåller att samar- betsnämnden är överflödig (se bil. 2 avsnitt 10.2 ).

Skolförfattningsutredningens förslag: En komvux-konferens blir obligato- risk som samverkansorgan vid varje skolenhet med komvux eller SSV. Konferensen behandlar övergripande frågor. 1 komvux-konferensen finns företrädare för olika personalgrupper samt elever. Utöver komvux-konfe— rensen får inom varje skolenhet med komvux bestämmas vilka organ som skall finnas med hänsyn till lokala förhållanden vid skolenheten (se betän— kandet s. 83—87 och 171 178).

Remissinstanserna: Åtskilliga remissinstanser tillstyrker betänkandet i övergripande ordalag. Ganska få instanser har yttrat sig speciellt över förslaget rörande vuxenutbildning. Fem länsskolnämndcr och sex kom- muner tillstyrker. En kommun vill ha även elevvårdskonferenser och en kommun syo-sammankomster obligatoriska (se bil. 5 avsnitt 2 ).

SSV-promemorians förslag: Motsvarande förändringar som komvux-utred- ningen föreslagit beträffande komvux bör göras för SSV. Formerna för fullgörandet av skyldigheten bör inte regleras i författning. En s.k. SSV-konferens skall finnas vid varje SSV-enhet (se betänkandet s. 59).

Prop. 1983/84: 169 43 Remissinstanserna: Synpunkter saknas.

Skäl för mitt förslag och vissa kommentarer: Enligt nu gällande föreskrifter skall i komvux finnas en personalkonferens. sammankomster för studie- och yrkesorientering. kurskonfercnser och en samarbetsnämnd. Dessutom finns möjlighet att bedriva försöksverksamhet med samarbetsnämnd med en annorlunda utformning. Vidare får en biblioteksnämnd finnas. Konfe- rensernas sammansättning och arbetsformer regleras genom centrala före- skrifter utfärdade av regeringen och av SÖ. ] flera fall gäller tillämpliga delar av föreskrifterna för närmast motsvarande organ inom ungdomssko- lan.

För SSV gäller samma föreskrifter som för komvux. Beträffande grund- vux finns inga föreskrifter om konferenser eller liknande organ.

På grundval av riksdagens beslut om elevers och föräldrars medinflytan- de i skolan (prop. 1979/80: 182. UbU 1980/81 : 9. rskr 142) infördes i grund- skolan och gymnasieskolan den 1 juli 1981 regler om informations- och samrådsskyldighet för rektor i förhållande till företrädare för elever och föräldrar. Information och samråd kan äga rum i en skolkonferens. där inte bara rektor och elev- och föräldrarepresentanter utan också personalrepre- sentanter ingår. Samarbetsnämnden har blivit ett frivilligt organ i gymna- sieskolan. Fortfarande får inom grundskolan och gymnasieskolan försöks- verksamhct bedrivas med samarbetsnämnder i annan utformning.

Skolförfattningsutredningen har i sitt betänkande lagt fram förslag till förenklingar av gällande regelsystem för konferenser. Förslagen rör främst grundskolan och gymnasieskolan men behandlar även komvux och SSV. Frågan om regelförenklingar för grundskolan och gymnasieskolan bereds i särskild ordning.

Vad gäller komvux och SSV är det emellertid lämpligt att redan nu ta upp vissa frågor. Även eleverna i grundvux. komvux och SSV bör nu få rätt till medinflytande. Jag föreslår att allmänna regler om informations- och samrådsskyldighet för rektor införs.-

Även konferenssystemet i vuxenutbildningen bör behandlas nu. Skillna- derna mellan vuxenutbildningen och ungdomsskolan i fråga om studietid m.m. är så stora att reglerna för konferenssystem inte behöver vara likformiga.

Behovet av samrådsförfarande och konferenser är mycket skiftande. eftersom organisationen av grundvux och komvux varierar i typ och om- fattning från kommun till kommun.

Grundvux är organisatoriskt anknutet till komvux eller till grundskolan. om komvux saknas i kommunen. Komvux kan organisatoriskt vara knutet till en skolenhet med gymnasieskola eller. om sådan inte finns i kom- munen. till en skolenhet med grundskola. Det kan också utgöra en egen skolenhet. I vissa kommuner finns flera sådana särskilda skolenheter för komvux.

Prop. 1983/84: 169 - 49

Komvux har mycket skiftande omfattning och inriktning i olika kom- muner. Eleverna studerar också i skiftande utsträckning, allt från enstaka timmar per vecka under en kortare tid till heltid under flera år. Även lärarnas tjänstgöring inom komvux kan skifta starkt. från heltidstjänst till enstaka lektioner som fyllnadstjänstgöring eller som timlärare.

För verksamheten vid SSV gäller att eleverna i mycket stor omfattning studerar på hemorten. De flesta deltar i undervisning vid SSV under kortare perioder.

Allt detta leder enligt min uppfattning till att det bör vara så få centrala bestämmelser som möjligt om formerna för information och samråd i vuxenutbildningen. En förutsättning för att medinflytandet skall kunna fungera är att eleverna känner stöd i det elevfackliga arbetet från bl.a. skolledningen.

I fråga om konferenser bör endast en komvux-konferens vara obligato- risk för varje. skolenhet med komvux eller grundvux. Den skall avse både grundvux och komvux. om inte skolstyrelsen beslutar att grundvux skall ha en separat konferens. Vid var och en av de två SSV bör endast en motsvarande SSV-konferens vara obligatorisk. 1 en komvux- resp. SSV-konferens skall ingå rektor eller studierektor samt företrädare för elever och personal. Skolstyrelsen bör kunna besluta om ytterligare sam- verkansorgan, om sådana behövs. Om annan utbildning. t.ex. gymnasie- skola. bedrivs vid samma skolenhet bör det få ankomma på skolstyrelsen att bestämma om något slags gemensam konferens skall finnas för skolfor- merna.

Samarbetsnämnder bör inte längre vara obligatoriska i komvux och SSV. Reglerna om försöksverksamhct bör inte gälla vuxenutbildningen.

Beslut i fråga om att skilja en elev från utbildningen i komvux eller SSV ankommer i dag på samarbetsnämnden. Sådana beslut bör enligt min mening fattas av skolstyrelsen. eftersom det är en fråga som är av stor vikt för den enskilda eleven.

F.n. gäller att reseersättning får utgå till elev vid SSV. som är ledamot i skolans samarbetsnämnd. för deltagande i nämndens sammanträde även under en period då eleven inte deltar i den lärarledda undervisningen vid skolan. Detta bör överföras att gälla för deltagande i sammanträde med SSV-konferens. Om skolstyrelsen beslutar att samarbetsnämnd skall fin- nas vid skolan. bör reseersättning inte utgå av statliga medel.

Hänvisningar till S6-6

7. Praktik

En vidgad samverkan mellan skola och arbetsliv har länge varit ett angeläget mål. 1 och med den nya läroplanen för grundskolan. Lgr 80. infördes praktisk arbetslivsorientering (prao) omfattande 6—10 veckor sammanlagt under grundskoletiden. Praktik i olika former finns också i

4 Riksdagen 1983/84. ! saml. Nr [69

Prop. 1983/84: 169 50

gymnasieskolan. 1 den nyligen framlagda propositionen om gymnasieskola i utveckling ( prop. 1983/84: 116 s. 41 ff) har jag utvecklat min allmänna uppfattning om behovet av praktik för ungdomar och föreslagit en omfat- tande försöksverksamhct med praktik på alla linjer och linjelika utbildning- ar i gymnasieskolan.

Komvux anordnar utbildning för vuxna som svarar mot den utbildning som ungdomar får i grundskolan och gymnasieskolan. Verksamheten i komvux är vuxenanpassad. vilket gör att den i många avseenden skiljer sig påtagligt från motsvarande verksamhet som vänder sig till ungdomar. I regel har ungdomar ett större behov av praktikinslag i utbildningen än vad vuxenstuderande har. Dessa harju ofta återvänt till studier efter en längre tids yrkesarbetc eller bedriver studierna samtidigt med yrkesarbete.

Komvux skall emellertid i första hand rekrytera korttidsutbildade. re- surssvaga och socialt utsatta personer. En annan viktig målgrupp är vuxna som vill ut i arbetslivet. Detta innebär bl.a. att åtskilliga kvinnor som enbart har erfarenhet av hemarbete återfinns bland de vuxenstuderande. På senare år har komvux också i allt högre grad nått ut till socialt utsatta personer. Behovet av att genom praktik kunna ge inblickar i arbetslivet även till vissa vuxenstuderande har därmed blivit större.

l gymnasieskolan förekommer arbetsplatsförlagd utbildning i olika former. Även inom komvux är det möjligt att förlägga utbildning till ett arbetsställe utanför skolans lokaler.

En speciell form av arbetsplatsförlagd utbildning, som dock hittills inte har fått utnyttjas av komvux. är s. k. inbyggd utbildning. Därmed avses att företaget eller institutionen tillhandahåller inte bara lokaler utan också handledare och utrustning. Vissa slag av yrkesutbildning kan anordnas enbart i form av inbyggd utbildning.

1 Lvux 82 betonas att många deltagare i komvux har lång och varierad erfarenhet av arbetslivet. Läroplanen anger att det är viktigt att i undervis- ningen ta till vara de möjligheter till inblickar i arbetslivet som deltagarnas samlade erfarenheter innebär. Detta arbetssätt. tillsammans med studiebe- sök. kan enligt min uppfattning i många fall vara tillräckligt inom komvux. Som jag nyss framhöll finns det emellertid vuxenstuderande som skulle ha stor nytta av praktikinslag i sina studier. Det kan gälla både praktik som. ger en allmän arbetslivsorientering eller har syo-funktion och praktik som har större inslag av färdighetsträning och som är mer direkt knuten till ett visst yrke. Eftersom de flesta vuxna har arbetslivserfarenhet bör inte praktik i någon form bli obligatorisk i komvux. Jag föreslår däremot att följande möjligheter till praktikinslag skall finnas.

Prop. 1983/84: 169 ' 51

7.1. Praktisk arbetslivsorientering (prao)

Mitt förslag: Det skall ankomma på skolstyrelserna att avgöra i vilken utsträckning praktisk arbetslivsorientering (prao) skall anordnas för deltagare i komvux som saknar eller har kort erfarenhet av arbetslivet. Prao skall vara frivillig för deltagarna.

Komvux-utredningens förslag: Möjligheterna att organisera praktisk ar- betslivsorientering för vissa prioriterade målgrupper inom komvux bör övervägas (se betänkandet s. 158).

Remissinstanserna: Tillstyrker i allmänhet förslaget.

Några remissinstanser framhåller att prao är särskilt viktig för vissa prioriterade målgrupperi komvux. Jämställdhetskommittén förordar styrd prao för att få framför allt kvinnor att välja otraditionellt (se bil. 2' avsnitt 7.1 ).

Skäl för mitt förslag: Flertalet kursdeltagare i komvux är yrkesverksamma jämsides med studierna eller har tidigare erfarenheter från arbetslivet. Det finns dock deltagare i komvux som helt saknar arbetslivserfarenhet. Det kan gälla t.ex. hemarbetande kvinnor och vissa invandrare. Även handi- kappade personer saknar ofta praktisk erfarenhet av arbetslivet.

Av syo-avsnittet av mål och riktlinjer i Lvux 82 framgår bl. a. att inslag om arbetslivet bör ingå i undervisningen. Vidare framhålls att kursdeltaga- re. som saknar eller har inaktuell erfarenhet av arbetslivet. kan få mer kunskaper om yrken och förhållanden i detta genom bl. a. studiebesök och praktiska arbetslivskontakter i olika former. '

Mot bakgrund av att en stor del av deltagarna i komvux har mer eller mindre ingående erfarenheter av yrkesarbete finns det enligt min mening inte anledning att införa en praktisk arbetslivsorientering liknande den i grundskolan som ett obligatoriskt inslag i undervisningen inom komvux. För vissa deltagare bör dock prao vara en lämplig form av arbetslivskon- takt. Prao bör därför kunna anordnas inom komvux. En annan möjlighet är att för dessa deltagare genomföra studiebesök. som är mer omfattande. ingående och långvariga än vanliga studiebesök och anordnas som en del av undervisningen för samtliga deltagare.

Jag delar remissinstansernas åsikt att det lokalt och vid vissa tidpunkter kan vara svårt att få utrymme på arbetsmarknaden för alla de prao- och praktikplatser som är önskvärda. Det står emellertid utom allt tvivel att vissa vuxenstuderande kan ha väl så stora behov som ungdomar av prak- tiska inblickar i förhållandena på arbetsmarknaden. Jag vill erinra om att jag har tagit upp problemet att anskaffa praktikplatser i propositionen om gymnasieskola i utveckling (5. 49 f). Det bör enligt min mening vara möjligt

Prop. 1983/84: 169 5

ls)

att få fram betydligt fler praktikplatser än hittills bl.a. inom den offentliga delen av arbetsmarknaden. Såväl behoven av prao. annan praktik och studiebesök som möjligheterna att fylla dessa behov skiftar. Det bör därför ankomma på resp. skolstyrelse att bedöma hur de möjligheter av dessa slag. som kan skapas på den lokala arbetsmarknaden. bäst skall användas. Samverkan med närliggande kommuner bör också vara möjlig när det gäller att ordna prao för enskilda vuxenstuderande.

Hänvisningar till S7-1

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12, 7.1

7.2. Inbyggd utbildning

Mitt förslag: Inbyggd utbildning får efter beslut av skolstyrelsen resp. av SÖ anordnas i komvux och SSV inom de områden där den formen av utbildning kan förekomma i gymnasieskolan. Inbyggd utbildning får förekomma även i särskild yrkesinriktad ut- bildning.

Komvux-utredningens förslag: Inbyggd utbildning införs i komvux inom områdena industri och hantverk. handel och kontor samt värd. Den in- byggda utbildningen införs successivt och omfattningen begränsas inled- ningsvis till högst 10% av den totala timresursen för yrkesinriktad utbild- ning i komvux. SÖ skall fördela timmarna för inbyggd utbildning och i inledningsskedet ge företräde åt vårdområdet. SÖ bör få i uppdrag att följa och utvärdera verksamheten och bedöma om volymökning fordras.

SÖ bör också få i uppdrag att efter samråd med arbetsmarknadens parter fastställa timplaner för inbyggd utbildning i komvux för utbildning motsva- rande gymnasieskolun och eventuellt även delar av särskilda yrkesinrikta- de kurser. Kostnaderna för inbyggd utbildning skall rymmas inom den timresurs som kommunerna tilldelas för gymnasieskolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser (se betänkandet s. 250—251 ).

Remissinstanserna: Utredningens förslag tillstyrks i princip av samtliga som yttrat sig. Endast två länsskolnämnder är tveksamma (se bil. 2 avsnitt 13.2).

SSV-promemorians förslag: Även SSV bör ha rätt att anordna inbyggd utbildning enligt kurs- och timplaner som fastställs av SÖ efter samråd med arbetsmarknadens parter. Styrelsen för resp. skola bör besluta om vilka kurser som skall anordnas som inbyggd utbildning inom ramen för det antal undervisningstimmar som skolan disponerar (se promemorian s. 57).

Remissinstanserna: Norrköpings kommun tillstyrker. Ingen annan instans har yttrat sig (se bil. 4 avsnitt 15).

Prop. 1983/84: 169 53

Skäl för mitt förslag: I 1967 års vuxenutbildningsreform lades fast att utbildning för vuxna skulle erbjudas i princip enligt ungdomsskolans läro- planer. Gymnasieskolan reformerades fr.o.m. år 1971. Under mitten av 1970-talet reformerades även den yrkesinriktade utbildningen inom kom- vux. Sedan dess har utbildning motsvarande gymnasieskolans yrkesinrik- tade linjer och specialkurser kunnat erbjudas vuxna inom komvux.

På senare år har SSV anordnat yrkesutbildning på försök. Jag har nyss lagt fram förslag som innebär att yrkesinriktad utbildning blir ett reguljärt inslag även i verksamheten vid SSV.

För att underlätta vuxnas studier delas de stora yrkesämnena upp i mindre kurseri vuxenutbildningen. s.k. delmomentskurser. Kurserna kan omfatta både fackteori och arbetsteknik eller enbart fackteori. Undervis- ning i arbetsteknik inom vissa linjer i gymnasieskolan kan emellertid an- ordnas enbart i form av inbyggd utbildning. Det gäller utbildning som kräver utrustning eller miljöer som skolan inte kan tillhandahålla. Inom komvux har utbildning motsvarande dessa delar av gymnasieskolan hittills kunnat erbjudas enbart vad gäller den fackteoretiska delen av utbildning- en. Därmed har komvux endast kunnat rikta sig till studerande som redan har en omfattande praktik från yrkesområdet i fråga. Med hänsyn till behoven inom den högst prioriterade målgruppen för vuxenutbildningen och med hänsyn till läget på arbetsmarknaden är detta otillfredsställande.

Även inom särskild yrkesinriktad utbildning. som alltså inte har direkt motsvarighet i gymnasieskolan, kan det finnas behov av att kunna anordna inbyggd utbildning.

Jag förordar alltså att inbyggd utbildning får användas även inom kom- vux. Även inom den yrkesutbildning som kommer att finnas vid SSV bör det vara möjligt att anordna inbyggd utbildning.

Det ankommer på SÖ attfastställa timplaner och kursplaner för inbyggd utbildning likaväl som för annan utbildning i komvux och SSV. När det gäller yrkesutbildning skall detta ske efter samråd med arbetsmarknadens parter. Nu gällande riktlinjer från regeringen för SÖ:s timplanearbete bör kunna tillämpas även beträffande inbyggd utbildning.

Som jag redovisar i anslutning till mina förslag rörande statsbidrag ( avsnitt 9.4 ) bör inbyggd utbildning inte få medföra ökade kostnader för staten.

Hänvisningar till S7-2

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 2, 4, 9.3, 9.5

8. Arbetsfördelning och samarbete

Jag vill erinra om att frågor om samarbete mellan gymnasieskolan. komvux och AMU behandlades i propositionen (1983/84: 116) om gymna- . sieskola i utveckling. Samarbete mellan gymnasieskolan och komvux är av betydelse i flera sammanhang. bl.a. när eneller båda skolformerna inte kan anordna en viss utbildning på egen hand.

Prop. 1983/84: 169 54

Jag vill därtill här ta upp några frågor som gäller dels arbetsfördelning inom den kompetensinriktade delen av vuxenutbildningen. dels ett samråd för utökad samplanering "därav.

Hänvisningar till S8

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12, 8.1

8.1. Arbetsfördelning och samarbete mellan komvux och SSV

Mitt förslag: Samarbetet mellan SSV och komvux bör utvecklas ytterli- gare. Försöksverksamhet och utvecklingsarbete som främjar samarbe- tet mellan skolformerna bör inledas. För ändamålet skall inom ramen för de sammanlagda resurserna för komvux och SSV regeringen kunna medge avvikelser från gällande regler och omfördelningar mellan an- slag.

SSV-promemorians förslag: Samarbetet mellan komvux och SSV bör byg- gas ut. SSV bör bl.a. kunna ge utbildning i de avslutande etapperna och i mera "udda” ämnen för komvux-studerande. anordna yrkesinriktade ut- bildningar som "pilotutbildningar". vilka komvux sedan kan ta över. samt svara för utbildningar som det regionalt finns för litet underlag för.

Komvux bör kunna medverka med lärarhandledning och gruppsamman- dragningar för distansstuderande vid SSV. Resurserna för komvux och SSV bör därför betraktas som en totalresurs som bör få möjlighet att omfördela mellan berörda anslag (se promemorian s. 45—46).

Remissinstanserna: Kriminalvårdsstyrelsen och statens institut för lärome- dclsinformation (SIL) tillstyrker att komvux får resurser för studiehand- ledning av SSV-elever. SHR och SIL tillstyrker att SSV får ansvar för "pilotutbildning", som dock bör gälla även mer teoretisk utbildning.

Länsskolnämnden i Östergötlands län tillstyrker planeringssa'mverkan och samverkan om lärare. lokaler och utrustning. SSVN tillstyrker utbyggt samarbete och möjligheter till resursomfördelning. I det sista instämmer även Norrköpings kommun.

Kommunförbundet ser fördelar med samverkan men är tveksamt till resursomfördelning på grund av att kommunernas åtaganden har långsiktig karaktär (se bil. 4 avsnitt 8).

Skäl för mitt förslag: Jag har i mitt förslag om mål. målgrupper och prioriteringar angett att SSV skall utgöra ett komplement till komvux och att distansundervisningen skall stå öppen för vuxna som inte kan delta i motsvarande utbildning i komvux. Enligt min mening är det inte realistiskt att tro att komvux annat än i ett fåtal stora kommuner kommer att kunna ha ett relativt fylligt utbud av kurser. Det blir snarare så att- "breda” ämnen och tidigare etapper. som lockar ett tillräckligt stort antal sökande. kommer att vara det vanliga i komvux. medan de som vill studera mer

Prop. 1983/84: 169 55

ovanliga ämnen och senare etapper i stor utsträckning kommer att få hänvisas till distansstudier vid SSV. Därför har jag också föreslagit att kommunerna skall ha ansvar för att vuxna informeras om de utbildnings- möjligheter av olika slag som samhället erbjuder de vuxna. Allt detta leder enligt min mening till att samarbete mellan komvux och SSV blir en naturlig del i verksamheten. Även det regionala samråd som jag strax kommer att föreslå bör leda utvecklingen i samma riktning.

Jag menar alltså att samarbete kommer att bli en nödvändig beståndsdel i planeringsarbetet inom den kompetensinriktade vuxenutbildningen. Jag vill här erinra om att jag i anslutning till mina förslag om utveckling av nya kursplaner för särskild yrkesinriktad utbildning. dvs. den del av vuxenut- bildningen som saknar motsvarighet i ungdomsskolan. har angett att SSV enligt min mening bör kunna medverka i utvecklingsarbete. dvs. anordna det som i SSV-promemorian benämns "pilotutbildningar” ( avsnitt 5.7 ).

Samarbete mellan SSV och komvux kommer också att bli nödvändigt när det gäller information och rekrytering samt i intagningsnämndernas arbete.

Utöver detta menarjag att det behöver utvecklas. ett samarbete som är av mer direkt betydelse'för de enskilda SSV—eleverna i deras studiesitua- tion. Distansundervisning är en svår studieform. Somjag tidigare redovisat ( avsnitt 2.7 ) använderjag begreppet distansundervisning i stället för de två nuvarande termerna: ren brevundervisning och varvad undervisning. Bak- om den ändrade terminologin ligger min uppfattning att SSV bör ha ett ansvar för att i kontakt med varje elev som tagits in komma fram till den för denne lämpligaste kombinationen av studier på egen hand och studier med lärarhandledning. Detta ansvar innebär också, som jag ser det. att man från SSV:s sida bör föreslå en övergång till komvux-studier, om den lärarhandledning som SSV kan erbjuda är för begränsad för att den stude- rande skall klara av de avsedda studierna. På motsvarande sätt bör man inom komvux aktualisera en övergång till studier vid SSV för komvux—ele- ver som har svårt att delta regelbundet i undervisningen eller som vill gå fortare fram i sina studier än vad som är lämpligt för de övriga deltagarna i kursen.

Jag anser det väsentligt att försöksverksamhct och utvecklingsarbetc kan komma till stånd i syfte att främja samarbetet så att de båda skolfor- merna tillsammans bättre kan motsvara de vuxnas utbildningsbehov. Re- geringen bör ha rätt att inom ramen för de sammanlagda resurserna för komvux och SSV medge de avvikelser'från gällande regler och den omför- delning mellan anslag som kan behövas för att sådana försök skall kunna genomföras. '

Prop. 1983/84: l69 ' 56

Hänvisningar till S8-1

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 4.3

8.2. Arbetsfördelning mellan kommunal och landstingskommunal komvux

Mitt förslag: Landstingskommunerna bör få anordna även särskild yr- kesinriktad utbildning inom de utbildningsområden som en landstings- kommuns gymnasieskola kan omfatta.

En till en landstingskommun hörande kommun. som avser att anord- na yrkesinriktade komvux-kurser inom ett sådant område. skall genom sin skolstyrelse. innan beslut fattas. samråda med landstingskommu- nens utbildningsnämnd. Vid oenighet om vem som skall anordna en kurs. skall länsskolnämnden besluta i frågan.

Komvux-utredningens förslag: Överensstämmer i stort sett med mitt för- slag (se betänkandet s. 27l och 273).

Remissinstanserna: Bl. a. AMS tillstyrker förslaget med hänvisning till behoven inom vårdområdet.

Landstingsförbundet anser att grundregeln måste vara att den huvud- man som ansvarar för motsvarande gymnasieutbildning också skall anord- na komvux. En_landstingskommun kritiserar att utredningen dragit denna slutsats av att landstingskommunerna har liten komvux-utbildning. Lands- tingskommunerna anordnar vuxenutbildning inom gymnasieskolan för sina antällda och behovet att tillgripa komvux-form har därför varit litet. Två landstingskommuner avstyrker förslaget. .

Svenska kommunalarbetareförbundct anför att landstingsskolorna inte kunnat möta den ökade efterfrågan av utbildning som beror på kommuner- nas ökade behov av utbildad vårdpersonal. Det är nödvändigt att primär- kommunal komvux får ökade utbildningsmöjligheter i den mån landstingen inte kan svara för detta. '

Enligt LRF är det väsentligt för glesbygdsboende att få tillgång till utbildning på överkomligt avstånd. En utveckling av fortbildningsbetonad vuxenutbildning inom jord-skog-trädgårdsomrädena bör kunna åstadkom- mas genom utlokalisering av kurser. Samarbete och samverkan mellan landstingskommuner och kommuner är angeläget. länsskolnämnderna har också en naturlig uppgift att fylla inom ramen för det regionala samråd som föreslås (se bil. 2 avsnitt 15.3).

Skäl för mitt förslag: Från de vuxna utbildningssökandes synpunkt är det tämligen ointressant vilken huvudman som anordnar en viss utbildning. Huvudsaken för .dem är att den utbildning som behövs verkligen kommer till stånd. att den anordnas på tider. när de kan delta. och att resvägarna till utbildningen inte blir längre än nödvändigt.

Jag har tidigare föreslagit att varje kommun skall vara skyldig att främja vuxnas deltagande i utbildning. Jag betonade därvid bl.a. vikten av att en

Prop. 1983/84: 169 57

noggrann inventering av lokala utbildningsbehov ligger till grund för beslu- ten om vilken utbildning som skall erbjudas. Sådana inventeringar bör givetvis göras av både kommuner och landstingskommuner. Då kan det inträffa att både landstingskommunen och kommunerna uppmärksammar samma eller snarlika utbildningsbehov. Samråd bör då äga rum antingen under hand eller inom ramen för det regionala samråd jag kommer att föreslå.

När det gäller rätten att genomföra utbildning av olika slag serjag ingen anledning att föreslå någon principiell förändring i den arbetsfördelning som nu gäller. Landstingskommunerna bör även i fortsättningen få anord- na komvux-kurser enbart inom de områden som en landstingskommuns gymnasieskola kan omfatta. Däremot bör landstingskommunernas kom- vux inte längre begränsas till enbart utbildning som motsvarar gymnasie- skolans utan även få omfatta särskild yrkesinriktad utbildning inom dessa områden.

Kommunerna bör liksom hittills få anordna alla slag av komvux-kurser. Om en kommun avser att anordna en komvux-kurs. som ligger inom något område där landstingskommunen också har rätt att anordna utbildning. är det emellertid rimligt att skolstyrelsen åläggs att samråda med landstings- kommunens utbildningsnämnd. innan beslut om kursen fattas. Om de båda inte kan bli eniga om vem som skall anordna kursen eller om att båda skall göra det. bör det ankomma på länsskolnämnden att besluta i frågan.

Det finns kommuner som inte tillhör någon landstingskommun. För dem blir den angivna restriktionen inte aktuell.

Hänvisningar till S8-2

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12, 4.10

8.3. Företagsintern utbildning och uppdragsutbildning

Bakgrund:

Med företag jämställs i detta sammanhang statlig. landstingskommunal eller kommunal myndighet, förvaltning eller institution. Med företagsin- tern utbildning avses utbildning för personal inom ett företag och i företa- gets intresse. Företaget bestämmer också innehållet och deltagarna i ut- bildningen, eventuellt i samråd med de fackliga organisationerna på företa- get.

Samarbete förekommer mellan komvux i olika kommuner och företag av skilda slag. Kurser kan vara förlagda till arbetsplatser. Kursdeltagare kan delta i utbildningen på betald arbetstid. Kursplaner kan ha utarbetats i samråd med företag. Även annat samarbete kan förekomma. t.ex. att företag distribuerar information om komvux till sina anställda. Samarbete i syo-frågor i övrigt kan också förekomma. Ibland kan företag hjälpa till att anskaffa lärare. Man kan också gemensamt-undersöka utbildningsbehov. Verksamheten kan gälla arbetsmarknadsinriktad utbildning av alla slag, såväl i allmänna som i yrkesinriktade ämnen.

Prop. 1983/84: 169 58

"På motsvarande sätt kan företag använda sig av SSV:s tjänster för utbildning av sina anställda.

SSV i Härnösand har etablerat ett samarbete med nämnden för u-lands- utbildning (NU). Samarbetet gäller utbildning för blivande biståndsarbe— tare i språk och verksamheten finansieras av NU. Även kommuner har - enligt vad jag erfarit på ett liknande sätt sålt utbildningsverksamhet till företag.

Samverkan med företag i fråga om komvux och SSV måste följa gällande regler för dessa utbildningsformer.

Enligt gällande bestämmelser får en kurs som erbjuds inom ramen för komvux eller SSV. vilket innebär att statliga medel tillskjuts. inte ha karaktären av internutbildning. Komvux och SSV får alltså inte anordna utbildning som är myndighets- eller företagsspecifik och får inte heller vända sig enbart till en viss grtlpp anställda. Det ankommer på SÖ att tillse detta redan när kursplaner fastställs. men det är framför allt viktigt att det beaktas när beslut fattas om att anordna en kurs. Besluten om vilken utbildning som skall anordnas fattas på kommunal nivå. Skolstyrelsen måste därvid självfallet se till att denna gräns inte heller överskrids när det gäller utbildning av kommunens egna anställda.

Om en kurs skall anordnas inom ramen för komvux eller SSV. måste vissa villkor vara uppfyllda. Alla kurser som erbjuds måste i alla avseen- den följa gällande föreskrifter och prioriteringar. Det innebär att samtliga kurser skall beslutas av skolstyrelsen med tillämpning av gällande före- skrifter om prioritering mellan utbildningar. Samråd med arbetsmarkna- dens parter skall äga rum före beslut om yrkesinriktad utbildning. Alla kurser skall följa tim- och kursplaner enligt Lvux 82. Information om alla kurser skall ges till allmänheten och de skall stå öppna för alla som är behöriga enligt gällande föreskrifter. Den enskilde måste själv ansöka till kursen. Intagningen skall göras av intagningsnämnden enligt gällande före- skrifter om behörighet och urval. Att en person är anställd eller arbetslös får inte påverka beslutet om intagning. Lärare skall vara anställda av skolstyrelsen och läromedel antagna av skolstyrelsen. Betyg skall sättas enligt gällande regler.

Mitt förslag: Företagsintern utbildning bör liksom hittills inte få bekos- tas med statliga medel. Olika former av samverkan med företag bör dock utvecklas genom att försöksverksamhet bedrivs med uppdragsut- bildning anordnad inom komvux och SSV.

Komvux-utredningens förslag: Som allmän princip bör gälla att stat. kom- mun, landstingskommun och enskilda företag bör kunna använda komvux för yrkesutbildning. fortbildning och vidareutbildning av anställda på vill- kor att utbildningen i alla avseenden följer gällande föreskrifter (se betän- kandet s. 291). '

Prop. 1983/84: 169 59

Remissinstanserna: Alla som yttrat sig är positiva. SIPU önskar en precise- ring av komvux roll i förhållande till företagsintern utbildning inom stats- verket. Bl. a. avses då frågor om utbildning som kan anses myndighetsspe- ciflka och inte är avsedda för deltagare utanför myndigheten. Statens invandrarverk erinrar om anslaget Bidrag till företagsinriktad fortbildning. som innefattar utvecklingsstöd. Utvecklingsverksamhcten med stöd där- ifrån skulle i Ökad utsträckning kunna inriktas på att utveckla kurser som är speciellt anpassade för de mindre företagens behov och avsedda att genomföras inom komvux.

Utbildningsekonomiska utredningen (U l981:()3) ifrågasätter om inte enskilda företag eller grupper av företag skulle erbjudas att utnyttja kom- vux även för utbildningar som är mer företagsspeciftka. Utbildningen borde kunna ske på uppdragsbas och alltså ge komvux inkomster.

Komvux i Kalmar anser att komvux effektivare än högskolan skulle kunna tillhandahålla en stor del av kurserna för skolans personalutbild- ning.

LO och Folkbildningsförbundct betonar att utbildning i samverkan med företag inte får bli för smal och ensidigt inriktad mot ett enda företags behov (se bil. 2 avsnitt 15.7).

SSV-promemorians förslag: SSV bör under en treårsperiod få anordna försöksverksamhct med avgiftsfinansierad utbildning vid sidan av den statsbidragsftnansierade verksamheten. Utbildningen bör anordnas till självkostnadspris i samarbete med myndigheter. organisationer och före- tag. Vilka kurser som skall anordnas inom försöksverksamheten beslutas av styrelsen för resp. skola. Försöksverksamheten skall utvärderas av SÖ (se promemorian s. 49).

Remissinstanserna: SSVN och Norrköpings kommun är positiva till försla- get. Liber anför att sådan verksamhet i dag finns vid brevskolorna och denna resurs bör utnyttjas mera (se bil. 4 avsnitt 10).

Skäl för mitt förslag: Jag instämmer i att stat. kommun och enskilda företag bör kunna använda komvux och SSV för utbildning av sina anställda. Enligt min mening är det väsentligt att samarbetet fortsätter och utveck- las mellan den kompetensinriktade vuxenutbildningen och företag av olika slag som har behov av utbildning på det område och de nivåer som komvux och SSV har att arbeta på. Utöver vad som kan ske inom ramen för nu gällande föreskrifter. förordar jag att försöksverksamhct får bedrivas med uppdragsutbildning i olika former. Komvux och SSV bör på försök få sälja utbildning till företag till självkostnadspris. I ett sådant fall tillskjuts alltså inte statliga medel för lärartimmar m.m. Dessa kostnader får i stället täckas av det pris som företaget betalar. Ett villkor för uppdragsutbildning måste dock vara att den inte får inverka menligt på den ordinarie verksam-

Prop. 1983/84: 169 60

heten. Uppdragsutbildningen bör därför t.v. inte få vara mer omfattande än 10% av den ordinarie utbildningen i kommunens komvux. När det gäller SSVlbör det ankomma på SÖ att besluta om förekomst och omfatt- ning av uppdragsutbildning.

Även uppdragsvcrksamhet måste ligga på en nivå som motsvarar den utbildning som får anordnas av komvux och SSV. Den får alltså t. ex. inte ligga på högskolenivå eller inom studieförbundens verksamhetsområde. Utbildning enligt AMUIS läroplaner bör dock kunna förekomma.

I försöksverksamheten bör olika modeller kunna prövas. både att anord- na hela kurser som uppdragsutbildning åt ett enda företag eller åt flera företag tillsammans och att i en och samma kurs ta in både deltagare som får sin utbildning betald av företaget och deltagare som tas in som vanliga vuxenstuderande i komvux eller SSV. Skolstyrelsens skyldighet till lokalt samråd med arbetsmarknadens parter, innan kurser inom yrkesinriktad utbildning anordnas. gäller även uppdragsutbildning.

Det bör få ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att avgöra vilka närmare regler som skall gälla för försöksverk- samheten.

Hänvisningar till S8-3

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12

8.4. Regionalt samarbete

Mitt förslag: Länsskolnämnderna åläggs att ta initiativ till regelbundna samråd mellan kommunerna i länet om planeringen och genomförandet av verksamheten i komvux och grundvux.

Komvux-utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betän- kandet s. 293). Det omfattar dessutom förslag att länsskolnämnden skall ta initiativet till årliga samråd om planeringen av kursutbudet i gymnasiesko- lan. komvux och AMU i länet.

Remissinstanserna: Alla som har yttrat sig i fråga om samråd tillstyrker. Några påpekar att det finns ansatser till samplanering i vissa län. Någon menar att det är viktigast att samordna redan existerande planeringsin- satser på regional nivå. CSN och några vuxenutbildningsnämnder för fram vuxenutbildningsnämnden som ett alternativ till länsskolnämnden att ta ansvar för samrådet. Bl.a. några länsskolnämnder anser att nämnderna bör fördela komvux-timmarna mellan kommunerna i stället för SÖ. I avvaktan på utvärdering av decentraliseringen till länsskolnämnderna av gymnasieskolans planering avstår SÖ t.v. från att föreslå ändringar i arbetsfördelningen mellan SÖ och nämnderna vad gäller fördelning av komvux-timmar (se bil. 2 avsnitt 15.8 ).

Prop. 1983/84: 169 6!

Skal för mitt förslag: Den statliga skoladminstrationen har tillsynsansvar ' för bl.a. grundvux. komvux och SSV. Det innebär enligt instruktionen för skoladministrationen att se till att fastställda mål och riktlinjer förverkligas ' inom givna ramar och nied iakttagande av kravet på en likvärdig utbild- ningsstandard i hela riket. Det åligger SÖ särskilt att ombesörja långsiktig och övergripande planering och länsskolnämnderna att genom en aktiv tillsyn verka för att skolväsendet i länet arbetar efter de mål. riktlinjer och planer som har fastställts för verksamheten. Länsskolnämnderna skall också svara för utveckling, samordning och planering av skolväsendet i länet och efter samråd med länsstyrelsen och andra samhällsplanerande myndigheter eller institutioner inom länet ombesörja en ändamålsenlig planering av skolväsendet. Jag vill också erinra om regeringens uppdrag till länsstyrelserna att medverka i utbildningsplaneringen i länen. Uppdraget innebär bl. a. att länsstyrelserna bör ta initiativ till en ökad samplanering av utbildningsutbudet på gymnasial nivå genom att medverka till att ge- mensamma planeringsförutsättningar fastställs.

I detta sammanhang vill jag också erinra om att jag i propositionen (1983/84: 116) om gymnasieskola i utveckling har föreslagit att länsskol- nämnderna skall åläggas att ta initiativet till regelbundna samråd om utbu- det av utbildning i gymnasieskolan. komvux och AMU i länet.

Beslutanderätten över grundvux och komvux är mer decentralicerad än beslutanderätten över skolväsendet i övrigt. Det är sålunda den lokala skolstyrelsen som beslutar vilka kurser som skall anordnas inom komvux och hur verksamheten i grundvux skall läggas upp rent organisatoriskt.

Kommunernas frihet är inte total utan begränsas av att timresurserna maximeras genom årliga riksdagsbeslut. Inom denna ram gäller de priorite- ringar av utbildning och. i urvalssituationer. av utbildningssökande som riksdag och regering har fastställt.

Det finns enligt min mening ingen anledning att ändra på den decentrali- serade beslutsordning som redan gäller för vuxenutbildningen genom att flytta beslut från kommunal till regional nivå.

Enligt min mening har länsskolnämnderna viktiga uppgifter att fylla inom ramen för sin aktiva tillsyn trots att beslutanderätten i så hög grad ligger på kommunal nivå. Jag delar komvux-utredningens uppfattning att en förutsättning är att det inom länsskolnämnderna finns kompetens på vuxenutbildningsområdet och personal med erfarenhet därifrån. På åtskil- liga håll ftnns det redan. Under alla omständigheter får behovet därav tillgodoses inom ramen för de resurser som nämnderna disponerar.

Jag vill något beröra några områden därjag menar att länsskolnämnder- na bör ha en särskild funktion att fylla vad gäller den kompetensinriktade vuxenutbildningen.

Inledningsvis berörde jag den s. k. regionala obalansen i komvux. dvs. det förhållandet att utbudet av kurser varierar av andra skäl än befolk- ningsunderlag och utbildningsbehov. Möjligheterna för små kommuner att

- Prop. 1983/84: 169 62

starta utbildning inom komvux har successivt förbättrats. Den tidigare kraftiga obalansen har minskat. När det gäller gymnasieskolkurser. i både allmänna och yrkesinriktade ämnen. kvarstår emellertid skillnader mellan olika kommunkategorier. Den överblick länsskolnämnderna har över för- hållandena i resp. län bör utnyttjas för att ytterligare vidga studiemöjlighe- terna för vuxna genom att nämnderna tar initiativ till samplanering över kommungränserna. I planeringen är det viktigt att också ta hänsyn till att viss utbildning lämpligen kan erbjudas genom SSV.

Av ekonomiska skäl finns som jag redan nämnt ramar för i vilken omfattning utbildning kan erbjudas inom både grundvux. komvux och SSV. I anslutning till mitt förslag ( avsnitt 4.1 ) att kommunerna skall vara skyldiga att främja vuxnas deltagande i utbildning har jag mot denna bakgrund framhållit hur viktigt det är att tillgängliga resurser utnyttjas på grundval av en noggrann inventering av utbildningsbehov och att informa- tion om utbildningsmöjligheterna och rekryteringsåtgärder inriktas på de mest korttidsutbildade. Jag betonade kommunernas ansvar för att de för- delningspolitiska målen får genomslagskraft.

Mycket tyder på att det finns kommuner. kanske främst små. som inte tillräckligt konsekvent har inriktat utbildningen i komvux efter behovet på arbetsmarknaden i regionen utan merlåtit efterfrågan på grund av fritidsin- tressen. hemmaroller o.d. styra verksamheten. I vissa fall kan tillgången till lärare också ha fått alltför stor betydelse för vilken utbildning som anordnas.

När det gäller inriktningen av verksamheten bör länsskolnämndernas aktiva tillsyn kunna spela en viktig roll. Även samråd med länsstyrelser och andra samhällsplanerande organ i länet bör kunna ge länsskolnämn- derna ett gott underlag för att bistå kommunerna i planeringen av vuxenut- bildningen. CSN framförde i sitt remissyttrande tanken på att ge vuxenut- bildningsnämnderna ett övergripande ansvar för det regionala samråd. som komvux-utredningen föreslog. För min del anserjag att det är en självklar uppgift för länsskolnämnderna. men det är alldeles riktigt att vuxenutbild- ningsnämnderna ofta besitter en god överblick över studiemöjligheter och studiehinder. Denna överblick bör givetvis utnyttjas i samarbetet. .

Jag är alltså övertygad om att det finns behov av samarbete i olika former över kommungränserna när det gäller komvux. I viss män kan samarbete också vara av intresse beträffande grundvux. Glädjande nog är samarbete redan igång i stor utsträckning. ibland på initiativ av en läns- skolnämnd. ibland på kommunernas egna initiativ. Länsskolnämnderna bör nu iden mån det inte redan är på gång initiera en samplanering av komvux i resp. län. Mitt förslag att slopa systemet med elcvområden inom komvux (avsnitt 4.4) gör frågan om samarbete än mer aktuell. Länsskol- nämnderna bör också ta initiativ till samverkan och inom ramen för sina resurser ta ansvar för visst regionalt forsknings- och utvecklingsarbete och för personalutvecklingen inom komvux och grundvux i länet. Jag finner

Prop. 1983/84: 169 63

det rimligt att länsskolnämnderna åläggs att ta initiativ till regelbundna samråd mellan kommunerna i resp. län om planeringen och genomförandet av verksamheten i komvux och grundvux.

I en del remissyttranden berörs ytterligare en fråga som många anser har en avgörande betydelse för samarbetet inom länen. Flera länsskolnämnder menar att de i stället för SÖ borde fördela tillgängliga undervisningstimmar mellan kommunerna. Regeringen har redan inför budgetåret l983/84'tagit vissa initiativ i den riktningen. Enligt nu gällande regleringsbrev får SÖ på försök delegera beslutanderätten vad gäller omfördelning av undervis- ningstimmar inom högst tio län till resp. länsskolnämnd. Så skedde också till tio nämnder som förklarat sig villiga att delta i försöksverksamheten. SÖ kommer enligt vad jag har erfarit att utvärdera försöksverksamheten . under mars—april 1984. Jag kommer med stort intresse att ta del av denna utvärdering. Om erfarenheterna är goda, avser jag att återkomma till regeringen med förslag om att delegera ytterligare beslutanderätt från SÖ till länsskolnämnderna på detta område. Som jag redan nämnt har. alltse- dan det s.k. timtaket infördes på komvux- och grundvux-timmar. varje kommun disponerat 90% av föregående års timresurs genom beslut av regeringen i regleringsbrev. Det är möjligt att det i framtiden kan visa sig lämpligt att länsskolnämnderna fördelar återstående 10% av undervis- ningstimmarna. I så fall kommer SÖ:s uppgift i sammanhanget att vara att fördela dessa timmar mellan länen. Framtiden bör få utvisa vilka vägar som bör väljas för att styra utvecklingen mot en lämplig regional geografisk spridning av utbildningsmöjligheterna.

Jag vill i detta sammanhang särskilt framhålla att man vid planeringen. oavsett om den sker på central. regional eller lokal nivå. inte får lägga huvudvikten vid vilket antal personer som får utbildning. Enligt min me- ning innebär det fördelningspolitiska målet att man skall fästa störst avse- ende vid att utbildningen innehållsmässigt svarar mot utbildningsbehoven i regionen och -— kanske allra främst att den vänder sig till korttidsutbil- dade vuxna och genomförs på sådant sätt att deltagarna har möjligheter att fullfölja utbildningen.

9. Statsbidrag och resursutnyttjande

Verksamheten vid SSV bygger på förutsättningen att de båda kommu- nerna tillhandahåller lokaler, inredning och utrustning och att staten svarar för driftkostnader (värme. vatten, el. städning m.m.) och kostnader för undervisningsmaterial. Vissa avgifter får också tas ut av eleverna för undervisningsmaterial. Härnösands och Norrköpings kommuner har i en skrivelse till utbildningsdepartementet anhållit att staten skall delta i det ekonomiska ansvaret för lokalkostnader m. rn. för SSV. Med hänsyn till att inga förslag läggs fram, som innebär ökade lokalkostnader. föreslås i

Prop. 1983/84: 169 64

SSV-promemorian (s. 57) att nuvarande principer i fråga om kostnadsför- delning mellan stat och kommun skall tillämpas-även i framtiden.

I sitt yttrande över SSV-promemorian framför Härnösands skolstyrelse önskemål om en ändring av principerna så att staten svarar för samtliga lokalkostnader.

Enligt min uppfattning bör de principer som hittills gällt för kostnadsför— delningen mellan stat och kommun tillämpas även i framtiden. Skulle önskemål uppkomma om nya utbildningar. som kräver ökade kostnader. eller om andra förändringar av verksamheten. får denna fråga prövas i samband med anslagsframställningar i framtiden.

Regeringen uppdrog den 10 juni 1982 åt statskontoret att kartlägga förutsättningarna för ett schabloniserat statsbidragssystem för gymnasie- skolan och för komvux. Statskontoret redovisade uppdraget till regeringen i en rapport den 6 september 1983. Rapporten har remissbehandlats och beredning pågår inom utbildningsdepartementet. 1 det sammanhanget kan det också bli aktuellt att se över reglerna för hur undervisningsresurser m.m. vid SSV får utnyttjas. Det bestäms nu genom koefficienter som multipliceras med antalet kursdeltagare per skolperiod. Koefftcienterna har praktiskt taget satts ur spel genom att antalet undervisningstimmar numera är maximerat oavsett hur många kursdeltagare man har. Dessutom fungerar systemet med skolperioder inte längre på samma sätt som det gjorde från början, när de studerande i regel läste fullständig studiekurs för någon linje i gymnasieskolan.

Den pågående beredningen innebär inte att alla förändringar som har anknytning till statsbidragsfrågor eller resursutnyttjande måste anstå. Jag anser att vissa förenklingar bör genomföras så snart som möjligt. Jag kommer därför att lägga fram vissa förslag som bygger på komvux-utred- ningens förslag i dessa frågor.

Komvux-utredningen lade fram två alternativa förslag-till statsbidrags- system för komvux. Alternativ l innebär endast en förenkling av nuvaran- de system för resursutnyttjande. Alternativ 2 innebär en mer genomgripan- de förändring av resursberäkningen för komvux. Statskontoret har i sin rapport bl. a. tagit upp dessa båda förslag till granskning och konstaterar att de snarare är att betrakta som resurstiIldelningssystem än som statsbi- dragssystcm.

Mot den bakgrunden lägger jag i det följande fram förslag till vissa förändringar som bygger på komvux—utredningens lörslagsalternativ ]. Den fortsatta beredningen av statskontorets rapport och av statsbidrags- frågor i övrigt får utvisa om det är lämpligt att senare lägga fram förslag där tankegångari komvux-utredningens alternativ 2 utnyttjas.

Prop. 1983/84: 169 65

9.1. Ändring i statsbidragssystemet för grundvux

Mitt förslag: Statsbidragssystemet för grundvux ändras så att det fr.o.m. den femte eleven i kommunen utgår bidrag för tre undervis- ningstimmar i stället för fyra per vecka under 37 veckor av ett redovis-

ningsår.

Komvux-utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Utred- ningen föreslår dessutom att schablontillägget för grundvux höjs till 25 % i stället för 15% (se betänkandet s. 23_l).

Remissinstanserna: Flertalet som yttrat sig tillstyrker. Påpekanden görs att den föreslagna ändringen tvingar fram större grupper och att genom- strömningshastigheten därför kan komma att minska. Flera framhåller att höjningen av schablontillägget är nödvändig. En kommun påpekar att timtaket redan har tvingat fram deltidsundervisning och större grupper. En annan kommun anser att sänkningen får negativa effekter för glesbygds- kommuner med få kursdeltagare (se bil. 2 avsnitt 12.8).

Skäl för mitt förslag: Den föreslagna ändringen i statsbidragssystemet ligger helt i linje med mitt förslag att grundvux i princip skall bedrivas som deltidsstudier. Nu gällande. frikostigare regel hari realiteten redan satts ur spel av det timtak som har införts på grundvux-timmar. Det har. som också påpekats av remissinstanserna. redan lett till ökad deltidsundervisning och större grupper.

En höjning av sehablontillägget kan av statsfinansiella skäl inte genom- föras. Jag erinrar om riksdagens beslut (prop. l983/84:40 bil. 6. UbU 7. rskr 91) att införa en enhetlig procentsats och ett enhetligt arvodesbelopp vid beräkningen av schablontillägg för komvux-kurser av olika slag. Pro- centsatsen och arvodesbeloppet överensstämmer med vad som nu gäller för grundvux. Jag kommer i det följande ( avsnitt 9.3 ) att föreslå att scha- blontilläggen för komvux och grundvux skall betraktas som en totalresurs.

9.2 Införande av en särskild delram av undervisningstimmar för start av kurser med lägre deltagarantal än normalt

Mitt förslag: Inom den totalram av undervisningstimmar för komvux. som en kommun disponerar enligt beslut i annan ordning. får upp till 1000 ttndervisningstimmar (särskild delram) under varje läsår utnyttjas för kurser med färre deltagare än normalt. dock lägst fem deltagare. Samtidigt upphävs en rad detaljföreskrifter om kursstart med lägre deltagarantal än normalt.

* Riksdagen [983/84. I sum/. Nr [69

Prop. 1983/84: l69 66

Länsskolnämnderna får rätt att efter samråd med berörda kommuner besluta om omfördelning mellan olika kommuners särskilda delramar. om det behövs för att i en kommun anordna speciella kurser för elever med handikapp. som kommer även från andra kommuner.

Komvux-utredningens förslag: Statsbidrag utgår för det antal undervis- ningstimmar som kurser med lägst tolv deltagare. i glesbygd lägst åtta deltagare. högst får omfatta enligt SÖ:s timplaner. Statsbidrag utgår också till varje kommun för högst 1000 undervisningstimmar per budgetår för anordnande av kurser med lägst fem deltagare. Samtliga timmar förutsätts ligga inom den timram som kommunen tilldelas i annan ordning. Dessutom utgår schablontillägg enligt nuvarande bestämmelser. Samtliga timmar som kommunen får statsbidag för enligt ovan utgör en totalresurs som får användas för undervisning. syo. stödundervisning och studiehandledning. SÖ:s timplaner utgör rekommendationer och omfördelning mellan olika kurser och mellan undervisningsresurs och schablonresurs får göras inom ramen för totalrestlrsen (se betänkandet s. 326).

Remissinstanserna: Både statskontoret och RRV har avstått från att yttra sig i statsbidragsfrågan med hänvisning till statskontorets uppdrag. SÖ avstyrkte av samma skäl. Statskontoret har i den rapport om schabloni- serat statsbidrag för gymnasieskolan och komvux som nu har avgivits förordat bl.a. komvux-utredningens förslag att varje kommun skall få använda 1000 undervisningstimmar för start av kurser med högst fem deltagare. SÖ har tillstyrkt i sitt yttrande över rapporten från statskon- toret.

Ganska många remissinstanser är positiva till friare resursutnyttjande och förenklingar. Många ser både-fördelar och nackdelar med bägge de föreslagna alternativen.-Flera vill att de skall bearbetas ytterligare: Alter- nativ ] tillstyrks i princip av fem länsskolnämnder. Svenska kommunför- bundet. sju kommuner. en landstingskommun. LO och SOSVUX. Alterna— tiv 2 tillstyrks i princip av SHR. SlV. två länsskolnämnder. två kommuner. komvux i Kalmar och TCO (se bil. 2 avsnitt l7.l).

Skäl för mitt förslag: Någon stor eller principiell förändring i det nuvarande statsbidragssystemet bör. som jag redan nämnt. enligt min mening inte göras f. n. Det finns emellertid detaljregler om resursutnyttjandet som kan förenklas. Bl.a. gäller detta en hel rad undantagsbestämmelserfrån huvud- regeln att kurser får startas med varaktigt lägst tolv deltagare. i glesbygd åtta. Undantag gäller dels kurser i åtskilliga ämnen. dels kurser med deltagare som har utbildningsbidrag eller särskilt vuxenstudiestöd och kurser med deltagare som är skiftarbetande. Dessa undantag från huvudre- geln innebär oftast attangivna kurser får startas med lägst åtta deltagare. i

Prop. 1983/84: 169 . 67

glesbygd fem. I några fall finns krav på minst tre kvinnor som deltagare. [ vissa fall får undantagsrcglerna utnyttjas för högst en kurs per läsår av varje slag.

De nuvarande reglerna kan innebära svårigheter att i god tid före ter- minsstart avgöra om kursen kan komma igång eller inte. Framför allt är hela detta regelkomplex onödigt krångligt. .Mitt förslag att årligen högst ] 000 undervisningstimmar skall få användas för att starta kurser med lägst fem deltagare innebär att alla dessa detaljregler kan upphävas.

Jag har i det föregående ( avsnitt 6.2 ) föreslagit att det nu gällande undantaget beträffande elevantal i speciella kurser för handikappade skall upphävas. Som jag redan nämnt har vissa kommuner åtagit sig att anordna sådana kurser för elever inom en större region. För att detta skall kunna ske även i framtiden behöver en möjlighet öppnas att omfördela timmar i den särskilda delramen. Länsskolnämnderna bör få rätt att efter samråd med berörda kommuner besluta att denna delram skall vara större än ] 000 undervisningstimmar i en kommun. om det behövs för att anordna kurser för elever med handikapp. som kommer även från andra kommuner. Denna omfördelning bör få göras endast i den mån motsvarande minskning av den särskilda delramen görs för dessa elevers hemkommuner. Någon sammanlagd ökning av kommunernas särskilda delramar får alltså inte beslutas.

Hänvisningar till S9-1

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12, 5.2

9.3. Schablontilläggens användningsområden

Mitt förslag: Användningsområdet för schablontillägget för komvux utvidgas. I likhet med vad som redan gäller för schablontillägget för grundvux. får det användas även för kurativa insatser. information och uppsökande verksamhet. studiebesök samt tolkning. Det får användas även för kostnader som kan vara förknippade med prao-verksamhet (jfr mitt förslag om prao).

Begränsningen att högst 40% av schablontillägget för komvux får användas för syo-tjänster upphävs.

Liksom hittills skall det vara tillåtet att använda komvux schablontill- lägg för behov inom grundvux. Möjlighet skall öppnas att också använ- da grundvux schablontillägg för behov inom komvux. Mitt förslag inne- bär att skolstyrelserna får besluta om schablontilläggcns användning helt fritt inom ramen för de ändamål som de är avsedda för.

Komvux-utredningens förslag: Schablontillägget eller en del av den totala statsbidragsresursen inom komvux får användas även till kurativa insatser (se betänkandet s. 164").

Prop. 1983/84: 169 ' 68

En större resurs än 40 % av det nuvarande schablontillägget inom kom- vux får användas till syo-funktionärstjänst inom komvux enligt skolstyrel- sens beslut (se betänkandet s. 158).

Remissinstanserna: Många framhåller att det finns stora behov av elevvård inom både komvux och grundvux. CSN. tre länsskolnämnder. en lands- tingskommun. komvux-skolledare i ett län och LRF tillstyrker förslagen om ökad andel till syo och om kurativa insatser. En länsskolnämnd och SACO/SR avstyrker. SACO/SR föreslår särskilda medel. SHR ser risker med en omfördelning enligt förslagen.

En utökad andel till syo tillstyrks av en kommun. SOSVUX förordar fler syo-tjänster men inte från schablontillägget. En utökad andel till syo av- styrks av SÖ. två kommuner och TCO. TCO förordar utökade eller nya resurseri stället. Enligt UHÄ får en friare resursanvändning inte innebära nedprioritering av syo.

Kurativa insatser bekostade från schablontillägget tillstyrks av en kom- mun och LO. Det avstyrks av-ett vuxenutbildningsråd. som dock intygar behovet.

Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning förordar utbyggd elevvård. En lägsta tillåten gräns för syo-tjänster bör anges.

En länsskolnämnd föreslår att schablontillägget dessutom skall få använ- das för hälsovård och klassföreståndaruppgifter.

Flera påpekar att schablontilläggets användningsområde är stort och att alla ändamål som skall rymmas där är angelägna. Särskilt framhävs beho- vet av stödundervisning. Flera som är tveksamma eller negativa till försla- gen är positiva till friare resursanvändning i princip (se bil. 2 avsnitt 7.2 ).

Skäl för mitt förslag: Remissinstanserna har redovisat starka önskemål om elevvårdande insatser av olika slag. I rådande budgetläge är det inte möjligt att tillskjuta ytterligare medel. Däremot bör det enligt min mening kunna innebära en viss förbättring om man ökar den lokala beslutanderät- ten över hur de tillgängliga resurserna skall utnyttjas. Sättet att använda schablontilläggen för grundvux och komvux liksom behoven skiftar starkt från kommun" till kommun. Det är på lokal nivå som bedömningen bör göras vilka insatser som är väsentliga i den egna kommunen eller den egna skolenheten för vuxenutbildning.

Schablontillägget för komvux får nu användas för syo. stödundervisning och studiehandledning. Det får också användas för de kostnader som kommunen finner skäl att åta sig för annan syo för vuxna.

Schablontillägget för grundvux får nu användas för syo. studiehandled- ning. stödundervisning. information och uppsökande verksamhet. studie- besök. kurativ verksamhet och tolkning.

Jag förordar att användningsområdet för schablontillägget för komvux vidgas så att det helt överensstämmer med vad som nu gäller för grundvux.

Prop. 1983/84: 169 - 69

Schablontillägget bör dessutom få användas även för kostnader som kan vara förknippade med prao-verksamhet.

F.n. får schablontillägget för komvux användas för behov inom grund- vux. Däremot får man inte göra tvärtom. Jag föreslår en förenkling även här. så att båda schablontilläggen utgör en totalresurs som får användas efter lokala beslut och prioriteringar för de ändamål som de är avsedda för.

Hänvisningar till S9-3

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12, 9.1

9.4. Statsbidrag'till inbyggd utbildning i komvux

Mitt förslag: Statsbidrag skall utgå för inbyggd utbildning i komvux enligt samma villkor som gäller eller kommer att gälla för gymnasiesko- lan. Detta innebär för områdena industri och hantverk samt handel och kontor bidrag med ett visst belopp per-elev och timme hos företaget. Inbyggd utbildning i komvux får inte leda till ökade kostnader för

staten.

Komvux-utredningens förslag: Inbyggd utbildning införs successivt. Om- fattningen begränsas inledningsvis till högst 10% av den totala timresursen för yrkesinriktad utbildning inom komvux i landet. SÖ bör följa och utvär- dera verksamheten och senare bedöma om en volymökning erfordras. SÖ skall fördela timmarna för inbyggd utbildning efter särskild framställning av kommunerna. I varje fall i inledningsskedet bör företräde ges åt inbyggd utbildning inom vårdområdet. '

Statbidrag föreslås utgå dels i fråga om inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel och kontor för varje undervisningstimme enligt av SÖ fastställd timplan med belopp enligt arvodesgrupp CT 8:0. dels i fråga om inbyggd utbildning inom vård enligt arvodesgrupp CT 8: 0 för det antal undervisningstimmar som motsvarar det schablonbelopp beräknat på 40 veckors utbildning av åtta elever vid ett och samma företag som utgår för inbyggd utbildning i gymnasieskolan. Schablontillägg föreslås utgå för statsbidragsberättigade timmar inom inbyggd utbildning (se betänkandet s. 250—251).

Remissinstanserna: Synpunkter saknas.

Skäl för mitt förslag: Jag har i det föregående lagt fram förslag om att inbyggd utbildning skall få anordnas i komvux inom samma områden som i gymnasieskolan. Dessa områden är f.n. industri och hantverk. handels- och kontorsyrken samt vård rn. m. Statsbidrag för inbyggd utbildning bör utgå på lika villkor oavsett om utbildningen genomförs inom ramen för gymnasieskolan eller komvux. Vad gäller industri och hantverk samt han- dels- och kontorsyrken innebär det ett statsbidrag med ett visst belopp per elev och timme hos företaget. Beträffande vård m.m. lämnas f. n. bidrag

Prop. 1983/84: 169 70

enligt ett annat system. Regeringen har i årets budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 136 f.) föreslagit att bidraget till inbyggd utbildning beträffande vård m.m. Skall upphöra. Om så sker bör inte komvux kunna ' få statsbidrag till inbyggd utbildning inom detta område.

För att bidrag för inbyggd utbildning inom komvux skall kunna utgå utan att orsaka en merkostnad för staten krävs att motsvarande kostnads- minskning genomförs. Det bör ske genom erforderlig neddragning av kom- munens timresurser som avser undervisning genom egna lärare.

Det är enligt min mening inte lämpligt att i förväg fastslå hur stor omfattning inbyggd utbildning får ha i en kommun eller totalt inom komvux i landet. Beslutanderätten över vilken utbildning som skall anordnas i komvux ligger lokalt. på skolstyrelsen resp. utbildningsnämnden. Det bör gälla även för inbyggd utbildning. Det bör sedan ankomma på SÖ att besluta vilken minskning av timramen för yrkesinriktad utbildning i den aktuella kommunen som erfordras för att täcka kostnaderna för statsbidra- get till inbyggd utbildning.

Schablontillägg bör utgå i vanlig ordning inom timramen för högsta antal lektioner enligt timplanen för kurser som faktiskt anordnas.

Hänvisningar till S9-4

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 7.2

9.5. Kostnader för inbyggd utbildning vid SSV

Mitt förslag: Kostnader för inbyggd utbildning vid SSV får bestridas enligt beslut av SÖ.

SSV-promemorians förslag: Styrelsen för resp. skola bör besluta om vilka kurser som skall anordnas som inbyggd utbildning inom ramen för det antal undervisningstimmar som skolan disponerar (promemorian s. 57).

Remissinstanserna: Synpunkter saknas.

Skäl för mitt förslag: SÖ bör enligt vad jag tidigare föreslagit ( avsnitt 7.2 ) få besluta om i vad mån utbildning skall få anordnas som inbyggd utbildning i SSV. Det bör också få ankomma på SÖ att inom ramen för oförändrade totala kostnader besluta hur stora medel som får tas i anspråk för inbyggd utbildning i SSV.

9.6. Stödåtgärder för elever med handikapp

Mitt förslag: Statsbidrag till Skolskjutsar. personell assistans och andra stödåtgärder för hörselskadade. synskadade och rörelsehindrade elever i grundvux och komvux utgår som hittills efter ansökan av skolstyrel- sen. Motsvarande gäller beträffande SSV. SÖ bör t.v. besluta i varje särskilt fall. Försöksverksamhet bör få inledas i syfte att finna vägar att decentralisera besluten.

Prop. 1983/84: 169 71

Komvux-utredningens förslag: Statsbidrag till tekniska hjälpmedel. skol- skjutsar. personell assistans och andra tekniska stödåtgärder för hörsel- skadade. synskadade och rörelsehindrade elever i komvux och grundvux skall utgå enligt nu gällande regler. Ansökningarna handläggs t.v. av SÖ. Om ärendemängden ökar. bör andra alternativ övervägas (se betänkandet s. 331).

Remissinstanserna: SHR framhåller att nuvarande bestämmelser innebär- en administrativ otymplighet. Det vore rimligt att skolstyrelserna fritt kunde disponera vissa medel för dessa ändamål. HCK anser att länsskol- nämnderna bör överta uppgiften att fördela dessa statsbidrag. De handi- kappades riksförbund anser att SÖ bör fördela detta statsbidrag som bör vara ”öronmärkt”. Sveriges Dövas Riksförbund konstaterar att döva är hänvisade till tolkhjälp. eftersom det är svårt att uppnå idealsituationen med undervisning på teckenspråk. SÖ:s handläggning har i stort fungerat bra. Det finns knappast några samordningsvinster att göra genom att fördela tolkresurser på länsskolnämndsnivå (se bil. 2 avsnitt 17.2).

SSV-promemorians förslag: Statsbidrag till tekniska stödåtgärder bör kun- na utgå enligt samma bestämmelser som för komvux (betänkandet s. 51).

Remissinstanserna: Statskontoret efterlyser en analys av förutsättningarna att sammanföra hanteringen av ärenden om statsbidrag till tekniska stödåt- gärder till SIL. alternativt talboks- och punktskriftsbiblioteket. Länsskol- nämnden i Västernorrlands län anser att handläggningstiden av detta stats- bidrag måste bli kortare (se bil. 4 avsnitt 11).

Skäl för mitt förslag: Handikappade utgör en prioriterad målgrupp för komvux. grundvux och SSV. En förutsättning för att de skall kunna studera är ofta att de har tillgång till tekniska hjälpmedel. specialanpassade läromedel. tolkhjälp och personell assistans. Synskadade och rörelsehind- rade kan behöva hjälp att ta sig till skolan. Vidare måste skollokalerna vara anpassade så att dessa elever kan komma in i och röra sig inom lokalerna. Komvux—utredningen redovisar att ungefär två tredjedelar av samtliga kommuner har gjort särskilda insatser av större eller mindre omfattning i syfte att rekrytera prioriterade målgrupper till studier. Oftast har rekryte- ringen inriktats mot korttidsutbildade och invandrare och i mindre ut- sträckning mot handikappade. Det framgår inte av någon statistik htir många elever med handikapp av olika slag "som studerar i komvux och grundvux. ' Under de senaste åren har bidrag till stödåtgärder av olika slag årligen beviljats av SÖ för i genomsnitt ca 180 elever i komvux. Behoven av statsbidrag varierar starkt från kommun till kommun och från år till år. Riksdagen har-godkänt att landstingskommunerna i egenskap av sjuk- vårdshuvudmän den 1 juli 1984 tar över ansvaret för tillhandahållande av

Prop. 1983/84: 169 72

tekniska hjälpmedel för elever med handikapp (prop. 1982/83: 174. StU 26. SoU 40. rskr 367). Kommunerna (eller i förekommande fall landstingskom- munerna i egenskap av utbildningshuvudmän) skall även fortsättningsvis ha ansvaret för lokalanpassning. Läromedel omfattas inte av omläggning- en. Ansvaret för att elever med handikapp i bl.a. komvux och SSV förses med behövliga läromedel åvilar rikscentralerna för pedagogiska hjälpme- del åt handikappade (RPH). '

De bidrag av statsmedel som f.n. utgår för anskaffning av tekniska hjälpmedel för elever med handikapp i grundvux. komvux och SSV upphör i och med att landstingskommunerna övertar ansvaret. De bidrag som hittills har kunnat utgå för stödåtgärder i övrigt. dvs. skolskjutsar. perso- nell assistans inkl. tolkhjälp och andra stödåtgärder för elever med handi- kapp. skall utgå även i fortsättningen.

Något specialdestinerat statsbidrag för personell assistans för elever med handikapp i grundskolan och gymnasieskolan utgår inte längre. Med hänsyn till den ojämna fördelningen mellan olika kommuner av elever med handikapp i komvux och grundvux och med hänsyn till den starka variatio- nen i behov från individ till individ måste emellertid resurserna för vuxen- utbildningens del t.v. behållas samlade.

Jag förutsätter att omläggningen den 1 juli 1984 vad gäller tekniska hjälpmedel kommer att medföra att antalet ärenden av detta slag minskar något. Det finns därför enligt min mening skäl att 1. v. låta SÖ handlägga de ärenden beträffande stödåtgärder som återstår efter omläggningen. Framti- den får utvisa vilka möjligheter som finns att förenkla hanteringen av dessa frågor. Försöksverksamhet bör kunna anordnas för att finna- lämpliga former.

I detta sammanhang villjag erinra om att planeringsberedningarna enligt riksdagsbeslut ( prop. 1983/84: 27 . UbU 8. rskr 1 12) kommer att kunna göra framställningar hos SÖ beträffande medel ur den del av anslaget Bidrag till kommunal utbildning för vuxna som är avsedd för särskilda ändamål inom komvux och grundvux. Dessa medel skall kunna användas även för regio- nala åtgärder för elever med handikapp.

Hänvisningar till S9-6

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 12

10. Den rättsliga regleringen

Mitt förslag: De grundläggande bestämmelserna om kommunal och statlig utbildning för vuxna införs i en särskild lag som träder i kraft den ljuli 1985. Lagförslag föreläggs riksdagen under år 1984.

Komvux-utredningens förslag: Föreskrifter om vuxenutbildningsformerna med kommun som huvudman bör finnas i skollagen i den mån som motsva- rande föreskrifter för ungdomsskolan finns där (se betänkandet s. 334—335

Prop. 1983/84: 169 ' 73 '

och 383—389). Förslaget är utformat som kompletteringar till det förslag till ny skollag som lagts fram av skolförfattningsutredningen.

Remissinstanserna: Alla som har yttrat sig i frågan tillstyrker att vissa föreskrifter om komvux och grundvux skall tas in i skollagen . Kommunför- bundet tillstyrker förslaget. men framhåller att' skollagen inte bör belastas med detaljregler. Skolförfattningsutredningcn delar komvux-utredningens uppfattning men framlägger ett eget förslag. som på en del punkter skiljer sig från komvux-utredningens vad gäller dispositionen och avvägningen av vad som bör reglerasli lag (se bil. 2 avsnitt 18 ).

Skäl för mitt förslag: F. n. regleras grundvux. komvux och SSV inte genom någon lag utan helt genom författningar av lägre valör. Författningarna innebär skyldigheter för kommuner i fråga om grundvux och för kom- muner och landstingskommuner när det gäller bl. a. interkommunal ersätt- ning för komvux. Dessa åligganden har kunnat föreskrivas med stöd av lagen (1975: 160) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuns och landstingskommuns medverkan i utbildning. den s. k. bemyndigande- lagen.

Jag delar komvux-utredningens uppfattning att de grundläggande be- stämmelserna om grundvux och komvux bör meddelas i form av lag. Även vissa bestämmelser om SSV bör få lagens form. Jag är emellertid inte beredd att redan nu lägga fram förslag till lagbestämmelser. Vissa tekniska frågor beträffande lagbestämmelserna har nämligen samband med annan lagstiftning på utbildningsomrädet. lnom regeringskansliet bereds f.n. bl. a. skolförfattningsutredningens förslag till ny skollag och SFI-kommit- te'ns förslag rörande undervisning i svenska m.m. för vuxna invandrare.

Genom de förändringar av bl. a. komvux som genomförts genom beslut av regering och riksdag under senare är och genom de förändringar som föranleds av mina förslag i dag har den kompetensinriktade vuxenutbild- ningens roll i utbildningssystemet markerats tydligare. Motiven för att sammanföra lagbestämmelserna med dem som gäller för det övriga skolvä- sendet har därför förlorat i styrka.

Jag förordar därför att de grundläggande bestämmelserna om grundvux. . komvux och SSV meddelas i en särskild lag. Förslag till en sådan lag bör föreläggas riksdagen under år 1984. Lagen kan då träda i kraft den 1 juli 1985.

1] Genomförande

Mitt förslag: Mina förslag rörande kommunal och statlig utbildning för vuxna genomförs senast den 1 juli 1985. Regeringen avgör den närmare tidpunkten.

Prop. 1983/84: 169 74

Skäl för mitt förslag: Min principiella inställning är att förenklingar och förbättringar bör genomföras så snabbt det går. Vissa förändringar kräver en något längre förberedelsetid än andra. När det gäller t.ex. revision av en läroplans mål och riktlinjer. kursplaner och timplaner är det ofta nöd- vändigt att de beslutade förändringarna är kända av dem som skall tillämpa dem i relativt god tid före genomförandetidpunkten. I andra fall kan för- ändringarna vara av sådan art att ett mycket snabbt genomförande kan vara att föredra.

Sådana förslag som inte ändrar de grundläggande ekonomiska och orga- nisatoriska förutsättningarna för utbildningen bör kunna genomföras redan den 1 juli 1984. Samtliga förslag bör vara genomförda senast den 1 juli 1985. Regeringen bör få avgöra när inom den angivna tidsrymden som de nya reglerna skall träda i kraft. Beträffande ikraftträdande av lagen hänvi- sarjag till vad jag nyss har anfört ( avsnitt 10 ).

Det bör ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bestäm- mer att avgöra vilka övergångsbestämmelser som kan behövas.

Hänvisningar till S10

 • Prop. 1983/84:169: Avsnitt 10, 4.5, 8.3

12. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna mina förslag om skyldighet för kommuner och lands- tingskommuner att främja vuxnas deltagande i utbildning och om att kommuner och landstingskommuner inte längre skall behöva särskilt medgivande för att få anordna komvux (avsnitten 4.1 och 4.2). . godkänna mitt förslag om en i princip kostnadsfri utbildning för I—J

eleverna i grundvux. komvux och SSV med angivna undantag ( avsnitt 4.3 ). . godkänna de principer som jag har förordat om intagning i grund— '.'—)

vux eller komvux i-annan kommun än hemkommunen och om interkommunal ersättning (avsnitten 4.4 och 4.5). 4. godkänna vad jag har förordat om målgruppen för grundvux ( avsnitt 4.6 ). . godkänna mina förslag om att vuxenutbildningsråd inte längre skall få vara intagningsnämnd för komvux och om en gemensam intagningsnämnd för SSV (avsnitten 4.7 och 4.9). Lil

6. godkänna mina förslag om mål. målgrupper och prioriteringar för SSV samt om beslut av skolöverstyrelsen angående yrkesinrik— tad utbildning vid SSV ( avsnitt 4.8 ).

7. godkänna mitt förslag om att nybörjarkurser i tyska och franska

skall hänföras till etapp 2 och utgöra gymnasieskolkurser ( avsnitt 5.1 ).

Prop. 1983/84: 169 75

8.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

godkänna mina förslag om betyg i grundskolekurser och vissa särskilda yrkesinriktade kurser (avsnitten 5.2 och 5.4). . godkänna mitt förslag om slutbetygets innehåll och kompetens-

värde (avsnitt 5.3). _

godkänna mitt förslag om orienteringskurser inom komvux (av- snitt 5.5). godkänna mitt förslag om grundskolekurser på invandrarspråk ( avsnitt 5.6 ).

. godkänna mina förslag om elevantal i komvux-kurs. om samläs-

ning och regler för deltagarantal vid sådan samt om en särskild delram av undervisningstimmar för start av kurser i komvux med lägre deltagarantal än som normalt krävs (avsnitten 6.1—6.4 och 9.2). godkänna vad jag föreslagit om att grundvux i princip skall bedri- vas som deltidsstudier och om ändrade grunder för timersättning vid studier i grundvux (avsnitten 6.5 och 6.6). godkänna mitt förslag angående beslut om skiljande av elev från utbildningen i grundvux ( avsnitt 6.7 ). godkänna mina förslag om informations- och samrådsskyldighet för rektor gentemot företrädare för eleverna inom grundvux. komvux och SSV samt om att endast en konferens skall vara obligatoriskt samverkansorgan inom grundvux, komvux och SSV ( avsnitt 6.8 ). ' godkänna mitt förslag att ärenden om skiljande av elev från utbildningen i komvux eller SSV skall handläggas av skolstyrel- sen ( avsnitt 6.8 ).

godkänna mitt förslag om att möjlighet införs att anordna prak- tisk arbetslivsorientering inom komvux ( avsnitt 7.1 ), godkänna mina förslag om möjlighet till inbyggd utbildning i komvux och SSV. statsbidrag till inbyggd utbildning i komvux och beslut av skolöverstyrelsen om hur stora medel som får tas i anspråk för inbyggd utbildning i SSV (avsnitten 7.2. 9.4 och 9.5). godkänna att vidgat samarbete mellan komvux och SSV prövas i försöksverksamhct och utvecklingsarbetc och att därvid inom ramen för de sammanlagda resurserna för komvux och SSV avvikelser får göras från gällande regler och omfördelningar får göras mellan anslag ( avsnitt 8 . l). . godkänna mina förslag om att landstingskommunerna inom sin

komvux får anordna särskild yrkesinriktad utbildning inom så- dana utbildningsområden som en landstingskommuns gymnasie— skola kan omfatta samt om att länsskolnämnden i vissa fall skall besluta om rätt att anordna yrkesinriktade komvux-kurser inom sådana utbildningsområden ( avsnitt 8.2 ).

Prop. 1983/84: 169 76

21. godkänna mitt förslag om försöksverksamhct med uppdragsut- bildning anordnad inom komvux och SSV ( avsnitt 8.3 ). 22. godkänna mitt förslag om att länsskolnämnderna skall ta initiativ till regelbundna samråd mellan kommunerna angående grundvux och komvux ( avsnitt 8.4 ). 23. godkänna mitt förslag om ändring i statsbidragssystemet för grundvux ( avsnitt 9.1 ). . 24. godkänna vad jag har förordat om användningen av schablontill- 1äggen för komvux och grundvux ( avsnitt 9.3 ). 25. godkänna vad jag har förordat om genomförandetiden för mina förslag ( avsnitt 11 ). Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om

26. kartläggning av utbildningsbehov och översyn av Lvux 82 (av- snittcn 5.7 och 5.8). 27. stödåtgärder för handikappade elever i grundvux. komvux och SSV ( avsnitt 9.6 ).

Hänvisningar till S12

13. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för de åtgärder eller de ändamål som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1983/84: 169 77

Bilaga !

SAMMANFATTNING AV KOMVUX- UTREDNINGENS HUVUD- BETÄNKANDE (SOU 1982. 29) KOMVUX — KOMMUNAL UT- BILDNING FÖR VUXNA

Kommitténs arbete (kapitel 1) '

Komvux-utredningen. som började sitt arbete under hösten 1978. har haft till uppgift att göra en översyn av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och föreslå åtgärder för att förbättra möjligheterna för utbild- ningsmässigt eftersatta och därför prioriterade målgrupper att få kompe- tensgivande utbildning. Kommittén har kartlagt verksamheten genom en enkätundersökning och genom besök i kommuner och överläggningar med organisationer och myndigheter. Tillsammans med skolöverstyrelsen (SÖ) har kommittén gjort en sammanställning av forskningsresultat som berör komvux (Kommunal vuxenutbildning. Översikt över forsknings- och ut- vecklingsarbete).

Komvux förhållande till studieförbund behandlade kommittén efter sam- råd med folkbildningsutredningen i ett delbetänkande Komvux och studie-- förbund. Arbetsfördelning och samråd ( SOU 1979:92 ). Efter att ha fått tilläggsdirektiv redovisade kommittén också sina överväganden och för- slag beträffande statens skolor för vuxna i ett delbetänkande Statens skolor för vuxna. Varvad undervisning och brewurdervisning i grundsko- lans och gymnasieskolans ämnen (Ds U 1979: 12).

Kommittén har utarbetat förslag till läroplan för komvux och tim- och kursplaner för grundskolkurser som efter beslut av riksdagen kommer att tillämpas fr.o.m. läsåret 1982/83. Kommittén har också i en särskild skrivelse till regeringen föreslagit kompletteringar till läroplan för komvux i fråga om mål och riktlinjer för syo. etappindelning av gymnasieskol- kurser. kursplaner för gymnasieskoletapperna. avgångsbetyg som ger all- män behörighet och mål och riktlinjer för grundutbildning för vuxna (grundvux).

Förutsättningarna' för kommitténs arbete har delvis ändrats genom till- läggsdircktiv att kommitténs förslag skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser och leda till ökad kommunal självstyrelse och kostnadsbesparingar i den kommunala verksamheten.

Komvux tillkomst. utveckling och nuvarande verksamhet (kapitel 2)

Komvux inrättades genom riksdagsbeslut 1967 i anslutning till regering- ens proposition 1967: 85 och började sin verksamhet fr.o.m. höstterminen 1968. Tidigare fanns kvällsgymnasier med studieförbund eller kommuner

Prop. 1983/84: 169 78

som huvudmän, statliga skolor för vuxna och s. k. deltidskurser för vuxna vid yrkesskolorna. Komvux uppgift var att ge vuxna samma kompetens som ungdomar fick i grundskolan och gymnasiet. och ungdomsskolans läroplaner gällde i tillämpliga delar även för komvux. '

Utmärkande för komvux blev redan från början att undervisningen organiserades som ett ämneskurssystem med koncentrationsläsning och i genomsnitt endast 40—45% av ungdomsskolans timtal i varje ämne. Kom- vux förlades i flertalet kommuner till skolenhet för ungdomsutbildning. och ungdomsskolans lokaler. utrustning och personal utnyttjades även för undervisningen inom komvux.

Huvuduppgiften för komvux var i inledningsskedet att ge vuxna behörig- het för högre studier. Tyngdpunkten låg på gymnasicutbildning. I början av 1970-talet kom emellertid vuxenutbildningens fördelningspolitiska upp- gifter i ökande grad att betonas även för komvux. Grundskolutbildning kom därför att prioriteras. Under senare hälften av 1970-talet uppmärk- sammades även komvux roll i ett system med återkommande utbildning. En viktig uppgift för komvux blev att stärka individens ställning på arbets- marknaden. Arbctsmarknadsinriktad utbildning skulle prioriteras.

Efter förslag från kommittén har mål och målgrupper för komvux fast- ställts i läroplan för komvux (Lvux 82).

Grundregeln att kurs får starta om antalet deltagare beräknas varaktigt uppgå till lägst 12 ledde i inledningsskedet till en regional obalans i kursut- budet. Bestämmelserna har senare ändrats så att kurs i glesbygd får starta med varaktigt lägst 8 deltagare. Även vissa prioriterade utbildningar samt kurser för vissa prioriterade grupper får starta med lägre antal deltagare.

Komvux fick 1975 egna lärartjänster för den teoretiska utbildningen och 1979 för den yrkesinriktade utbildningen. '

Utbildningsprogrammet inom komvux har successivt anpassats till de nya läroplaner som införts för grundskolan och gymnasieskolan. Hösten 1978 startade försöksverksamhct med etappindelade kurser i 13 kom- muner. Fr.o.m. läsåret 1982/83 gäller läroplan för komvux (Lvux 82).

Yrkesskolornas deltidskurser bedrevs under åren 1968— 1971 som kom- munal vuxenutbildning vid yrkesskolor och överfördes 1971 till enheter med kommunal vuxenutbildning som särskild yrkesinriktad utbildning. Läsåret 1975/76 inleddes försöksverksamhct inom komvux. med kurser motsvarande gymnasieskolans tvååriga yrkesinriktade linjer med undantag av jord- och skogsbrukslinjerna och vårdlinjen. [ förordningen föreskrevs att centralt och lokalt samråd med arbetsmarknadens parter skulle hållas fr.o.m. den ljuli 1977 i fråga om yrkesinriktad utbildning. Fr.o.m. den I juli 1978 får komvux i princip omfatta hela gymnasieskolans program.

Antalet kommuner som anordnar komvux har ökat under hela tiden som komvux existerat. Läsåret 1980/81 var enligt uppgift från SÖ komvux anordnad i 278 primärkommuner och 19 landstingskommuncr. [ april 1981 fanns det sammanlagt 86 särskilda skolenheter för vuxenutbildning i 73 kommuner.

Prop. 1983/84: 169 79

Antalet elever och kursdeltagare har ökat kraftigt. Enligt senast tillgäng- liga siffror från statistiska centralbyrån (SCB) omfattade komvux vårtermi- nen 1980 ca 162000 elever eller ca 320000 kursdeltagare.

Även antalet undervisningstimmar i komvux har ökat. Antalet undervis- ningstimmar för gymnasieskolkurser har sedan budgetåret l97l/72 fått öka med endast 10% årligen och sedan budgetåret 1978/79 inte alls. Inte heller antalet grundskoltimmar har fr.o.m. budgetåret 1980/81 fått öka. För grundskolkurser beräknades för budgetåret 1981/82 961000 undervisnings- timmar. för gymnasieskolkurser i teoretiska ämnen 1086930 undervis- ningstimmar och för gymnasieskolkurser i yrkesinriktade ämnen 771070 undervisningstimmar.

Vårterminen 1980 svarade dagkurser för 79 % av deltagarna i grundskol- kurser. 84% av deltagarna i gymnasieskolkurser motsvarande tvååriga teoretiska linjer i gymnasieskolan och 57 vi av deltagarna i kurser motsva- rande tre- och fyraåriga linjer i gymnasieskolan. Endast en tredjedel av deltagarna i yrkesinriktade kurser läste på dagtid.

Verksamheten inom komvux regleras av förordningen om kommunal och statlig vuxenutbildning (SFS 1971:424). 'l'ill förordningen utfärdar SÖ . föreskrifter och allmänna råd som publiceras i SÖ:s författningssamling. De senaste finns samlade i SÖ-FS 1981: 37. Föreskrifter om lärartjänster finns i förordningen om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun (SFS l975z337).

Kommittén göri kapitel 2 en sammanfattning av nuvarande bestämmel- ser för komvux.

Erfarenheter av komvux (kapitel 3)

Genom att sammanställa material från SCB och. SÖ och med hjälp av kommitténs översikt över FoU som berör komvux och resultat från kom- mitténs enkätundersökning redovisar kommittén hur komvux fungerat i några olika avseenden. Kommittén konstaterar att många kommuner gjort särskilda insatser för att rekrytera korttidsutbil- dade: invandrare och handikappade. att andelen korttidsutbildade i grundskolkurser ökat något under senare hälften av 1970-talet.

att de studerande i komvux i olika avseenden är resursstarkare än genom- snittsbefolkningen.

att ca 15% av deltagarna i komvux är invandrare. att invandrarna har stora problem på grund av dåliga kunskaperi svenska och otillräckliga kunskaper i det ämne de studerar. att kurserna i komvux under senare hälften av 1970-talet blivit betydligt mer heterogena. att det fortfarande för stora grupper vuxna finns många både yttre och psykologiska hinder för att delta i komvux.

Prop. 1983/84: 169 80

att kvinnorna utgör 69% av eleverna i komvux. att medianåldern för elever i grundskolkurser höjts något under slutet av 1970-talet. att medianåldern för elever i gymnasieskolkurser sjunkit.

En stor majoritet av deltagarna i komvux (90—95 %) anser att undervis- ningen fungerar mycket bra. säger sig trivas och har inga förslag till ändringar. Detta gäller studerande som fullföljt eller fortfarande finns kvar i utbildningen. Ett problem utgör studieavbrottcn. Enligt SCB avbryter i genomsnitt ca 15% av deltagarna per termin sina studier i komvux. För kurser som pågår längre än en termin tillkommer avbrott mellan terminer- na. Sammanhållna kurser på dagtid och yrkesinriktad utbildning uppvisar betydligt lägre avbrottsfrekvens än kvällskurser i allmänna ämnen.

Kommitténs FoU-översikt ger en nyanserad och ganska komplicerad bild av avbrottsorsaker. Studieavbrott beror ofta på en rad samverkande faktorer både i den studerandes arbets- och familjesituation och i studiesi- tuationen. Antalet Studieavbrott bör kunna begränsas bl.a. genom — bättre information om studierna i komvux.

— långsammare studietakt. särskilt i början.

större deltagarinflytandc.

bättre anpassning av innehåll och arbetsformer till deltagarnas behov och förutsättningar.

bättre kontakt mellan lärare och kursdeltagare och mellan kursdeltagar- na.

trygghet i studiesituationen.

Kommittén konstaterar att undervisningen på dagtid ökat kraftigt under senare hälften av 1970-talet särskilt i grundskolkurser och kurser motsva- rande tvååriga teoretiska linjer. Denna tendens tycks emellertid ha brutits under de senaste åren på grund av bristen på lokaler och utrustning och svårigheter att få utbildningsbidrag och särskilt vuxenstudiestöd för utbild— ning inom komvux.

Flertalet studerande i komvux har som mål att skaffa sig kompetens i enstaka ämnen bl. a. för behörighet för fortsatta studier. Av de dagstude- rande avser dock ca 60%- att skaffa sig fullständig grundskolkompetens eller gymnasieskolkompetens. Under de senaste åren har i komvux per år utfärdats ca 3 000 slutbetyg och ca 1 400 avgångsbetyg motsvarande tvåårig teoretisk linje och ca 1600 avgångsbetyg motsvarande tre- och fyraårig linje i gymnasieskolan. Många använder sina avgångsbetyg till att söka inträde till högskolan.

1 SÖ:s petita. i skrivelser till regeringen och till komvux-utredningen och vid uppvaktningar har påtalats en del problem i komvux och framförts följande önskemål: Antalet undervisningstimmar för gymnasieskolkurser bör få öka med minst 10 % per år. Timtalet i olika ämnen bör få ökas utöver det i timplanerna angivna.

Prop. 1983/84: 169 | 8]

För att invandrarna skall klara sina studier krävs dels bättre kunskaper i svenska. dels undervisning på invandrarspråk.

Det krävs en bättre regional samordning mellan olika kommuner och en samplanering mellan komvux och AMU. ' Resurserna för syo och kurativa insatser i komvux måste ökas. De administrativa resurserna för yrkesinriktad utbildning behöver ut- ökas.

Bristen på lokaler och utrustning särskilt för yrkesinriktad utbildning behöver lösas.

Inbyggd utbildning bör få anordnas även i komvux. — Det finns vissa problem i fråga om gränsdragningen mellan komvux och folkhögskolan. särskilt de s. k. dagfolkhögskolorna. och mellan komvux och högskolan. Det sker en viss överströmning till komvux av elever från gymnasiesko- lan av betygstaktiska skäl.

Den regionala obalansen i fråga om förbrukningen av undervisningstim- mar i komvux har påtalats i många sammanhang. Kommittén har jämfört förbrukningen av undervisningstimmar i förhållande till antalet invånare i olika kommuntyper under budgetåren 1973/74 och 1980/81. Kommittén konstaterar att en betydande utjämning skett. I fråga om förbrukningen av undervisningstimmar för grundskolkurser per" 1000 invånare finns det knappast några skillnader mellan olika kommuntyper. '] fråga om den sammanlagda förbrukningen av både grundskol- och gymnasieskoltimmar' finns det fortfarande vissa skillnader mellan kommuner med mer än 30000 invånare och kommuner med färre än 30000 invånare. Glesbygdskom- muner som kan tillämpa bestämmelser om lägre antal deltagare för att få starta kurser tycks dock vara gynnade.

Enligt SÖ:s uppföljning av verksamheten i komvux är den stora majori- teten av kursdeltagarna mycket positiv till utbildningen. Utöver kunskaper och betyg har deltagarna fått ökat självförtroende och intresse för fortsatt utbildning. Men skolledare. lärare och kursdeltagare pekar också på en del problem svårigheter i små och medelstora kommuner att starta kurser på grund

av för få sökande.

brist på lokaler och utrustning. dålig vuxenanpassning av undervisningen.

behov av lärarfortbildning i vuxenpedagogik. heterogena undervisningsgrupper. för lågt timtal i vissa ämnen. — alltför lärardominerade arbetsformer.

den lokala skolstyrelsens intresse varierar.

Prop. 1983/84: 169 82

Det stora flertalet kursdeltagare i komvux ger även enligt kommitténs FoU-översikt ett mycket positivt omdöme om undervisningen i komvux både i fråga om dess kompetensgivande sida och personlighetsutveckling. Men ganska många kursdeltagare efterlyser större medinflytande. en aktivare elevroll. — bättre anpassning av innehåll och arbetsformer till olika individer. långsammare studietakt. bättre samarbete och större trygghet i under- visningssituationen. l FoU-översikten ställs frågan i vilken utsträckning komvux med nuva- rande utformning och resurser är anpassad att möta en ökad andel resurs- svaga och möjliggöra för dem att fullfölja utbildningen. Kommittén redovisar tre uppföljningsundersökningar av elever i kom- vux. En stor majoritet av kursdeltagarna i grundskolkurser och teoretiska gymnasieskolkurser i Örnsköldsvik 1974—1978 anser sig ha fått sina stu- diemål uppfyllda genom studierna i komvux. Drygt hälften fortsatte till andra studier och många har fått arbete. I undersökningen konstateras att resultatet av de kortutbildadc deltagarnas vuxenstudier har visat sig vara mycket gott såväl vad gäller personlighetsutvecklande faktorer som stu- dieresultat i form av betyg. I kapitlet redovisas också en undersökning 1980 av samtliga elever vid Stockholms vuxengymnasier som 1973 och 1974 tog fullständig grundskol- eller gymnasieskolkompetens. Denna uppföljningsstudie har visat . att komvux fungerat mycket bra som grund för vidare utbildning (65 Gr,- fortsatte att studera). . att en tredjedel har fått arbete på grund av komvux-studierna. att många har kunnat avancera i sitt arbete på grund av studierna (ca 20%).

att 15 %. anser sig klara sina arbetsuppgifter bättre. att ca 20%. av kvinnorna har kommit in på arbetsmarknaden och många arbetslösa har fått nytt arbete. SCB har undersökt sysselsättning hos elever i komvux både före och efter studierna. I fråga om elever i yrkesinriktad utbildning konstaterar SCB en viss förskjutning mot yrken med krav på högre/längre utbildning. Av dem som före studierna var hemarbetande eller studerande har om- kring hälften fått arbctc efter komvux-studierna.

I SCB:s uppföljning av dem som studerade ämnen motsvarande tre- och fyraåriga linjer konstateras en ännu större yrkesrörlighet. Ca 37 % fortsatte sina studier vid högskolan efter komvux.

I kapitlet konstateras slutligen att dessa uppföljningsundersökningar omfattat endast dem som avslutat sina studier i komvux och dem som fortfarande studerade och ger bl. a. därför en mycket positiv bild av under- visningen i komvux. Vid en bedömning av komvux måluppfyllelse måste man emellertid också beakta att ganska många avbryter sina studier och att

Prop. 1983/84: 169 83

komvux inte i tillräcklig utsträckning lyckats rekrytera prioriterade mål- . grupper. Det finns en målkonflikt i att komvux skall rekrytera korttidsut- bildade vuxna och med begränsade resurer för undervisning och elevvård uppfylla högt ställda krav på kunskaper. färdigheter och personlighetsut- veckling.

Grundvux tillkomst, utveckling och nuvarande verksamhet (kapitel 4)

Grundutbildning för vuxna (grttndvux) startade i sin nuvarande form den I juli 1977. Grundvux syfte är enligt förordningen om grundutbildning för vuxna (SFS 1977: 537):

1. att förmedla kunskaper och färdigheter som är oundgängliga för den enskilde i samhället och som kan utgöra grund för yrkesutövning och vidareutbildning samt . att utveckla de studerandes förmåga att kritiskt undersöka sin egen situation i det omgivande samhället och stimulera dem till att medverka i samhällets utveckling. IJ

Grundvux vänder sig till både invandrare och svenskar. Den omfattar grundläggande utbildning i läsning. skrivning och matematik på en nivå som motsvarar högst årskurs 6 i grundskolan. Samhälls- och naturoriente- rande moment skall ingåi undervisningen. Undervisningen bör för invand- rare helt eller delvis anordnas på hemspråket om den stttderande önskar det.

Verksamheten inom grundvux regleras av förordningen om grundutbild- ning för vuxna till vilken SÖ utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SÖ-FS 1981: 19). Varje kommun är skyldig att sörja för att grundvux anordnas för den som behöver det och att information om grundvux sprids. Grundvux skall organisatoriskt knytas till komvux om inte särskilda skäl föranleder annat. Skolpoäng beräknas för grundvux på samma sätt som för komvux. Grundvux har inga egna lärartjänster. utan undervisningen i grundvux får ingå i tjänst som lärare vid grundskolan och i tjänst som lärare vid skolvä- sendet i kommun. Även timlärare får anställas.

Svensktalande har rätt att tas in i grundvux om deras kunskaper i läsning. skrivning eller matematik bedöms ligga under medelnivän för elever som har gått igenom årskurs 4 i grundskolan. Icke svensktalande- har rätt att tas in i grundvux om de inte kan läsa och skriva på sitt hemspråk eller har kortare utbildning än vad som motsvarar fyra års heltidsstudier i Sverige eller saknar motsvarande kunskaper i läsning. skrivning eller matematik. Lägsta ålder för intagning är löår.

För undervisningen i grundvux gäller f.n. läroplan för grundskolan i tillämpliga delar och fr.o.m. läsåret 1982/83 läroplan för komvux (Lvux 82).

Statsbidrag för undervisningen i grttndvux utgår för sju timmar per vecka för varje elev upp t.o.m. fyra elever och för fyra timmar per vecka

Prop. 1983/84: 169 34

för varje elev därutöver beräknat på 37 veckor av redovisningsåret. Inom den ram som därigenom erhålls har kommunerna frihet att organisera undervisningsgrupper samt besluta om httr undervisningsresursen skall fördelas. hur många timmar per vecka och under hur många veckor under- visningen skall ske.

För grttndvux finns ett schablontillägg för information. uppsökande verksamhet. studiehandledning. studie- och yrkesorientering. studiebe- sök. kurativa insatser. tolkning och stödundervisning. Schablontillägget utgör 15% av antalet lektioner multiplicerat med timarvodet enligt BT lZ:0. Dessutom kan statsbidrag utgå till tekniska stödåtgärder för handi- kappade efter särskild ansökan från kommun.

Till deltagarna i grundvux utgår timersättning för högst 28 lektioner per vecka och totalt högst för I llt) lektioner eller om särskilda skäl föreligger för ytterligre ] 100 lektioner.

Antalet kommuner som anordnar grundvux har ökat snabbt sedan 1977 och uppgick 1981 till 243. Såväl antalet deltagare som antalet undervis- ningstimmar har mer än tredubblats under åren 1977—1980. I mars l98l fanns i grundvux 8042 deltagare av vilka 5 394 var invandrare och 2648 var svenskar. Antalet svenskar har under de senaste åren ökat snabbare än antalet invandrare. Assyrier/syrianer utgjorde i mars 1981 den största gruppen bland invandrarna. De största språkgrupperna var turkiska. linska. grekiska och spanska.

De tio största grundvux-kommunerna hade sammanlagt 39% av antalet deltagare i grundvux. Andelen enskild undervisning har minskat för varje år och grupperna har blivit större. I mars l98l var det genomsnittliga antalet deltagare per grupp i hela landet 3. l.

Erfarenheter av grundvux (kapitel 5")

Inledningsvis konstateras att både antalet deltagare och antalet under- visningstimmar i grundvux ökat mycket kraftigt ttnder de senaste åren. SÖ har årligen följt upp verksamheten genom statistiksammanställning. enkä- ter till skolledare. lärare och deltagare samt genom korttidsförordnade gymnasieinspektörer. Även några FoU-projekt har behandlat grundvux.

Skolledare och lärare önskar förbättringar inom bl.a. följande områden: — resurser till ändamålsenliga lokaler.

— lärartjänster. lärarutbildning och fortbildning. läromedel både på svenska och invandrarspråk och i svenska som främmande språk. ändrade intagningsbestämmelser så att sökande som inte uppnått nivån för årskurs 6 i läsning. skrivning eller matematik kan tas in. utbyggd undervisning på invandrarspråk och samarbete mellan lärare som undervisar på svenska och hemspråkslärare. bättre resurser för syo. kurativa insatser. hälsokontroll och barntillsyn.

Prop. 1983/84: 169 85

Deltagarna önskar förbättringar på bl. a. följande områden: mer undervisning på invandrarspråk och bättre läromedel. ller timmar med timersättning och bättre villkor för timersättning.

barntillsyn.

SÖ framhöll i en skrivelse till regeringen (februari 1979) bl.a. följande behov:

särskilda lärartjänster för grundvux och särskild lärarutbildning för grundvux-lärare. även för lärare som kan undervisa på invandrarspråk. intagningsreglerna bör ändras så att den som saknar kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva eller räkna motsvarande årskurs 6 i grund- skolan får tas in.

— särskilda läromedel för grundvux. .

hyresbidrag till lokaler för grundvux.

höjning av schablontillägget från 15% till 25%: även kostnader för barntillsyn bör i vissa fall få bestridas ur schablontillägget. höjning av antalet undervisningstimmar för vilka timersättning kan utgå till 3000 för deltagare som inte har latinskt alfabete. I SÖ:s föreskrifter om grundvux 1981 (SÖ-FS 19.81: 19) har förändringar gjorts i förhållande till tidigare utfärdade anvisningar bl.a. på följande områden:

Vuxna psykiskt utvecklingsstörda tillhör inte målgruppen för grundvux. ()m de inte får annan utbildning har dock kommunen skyldighet att ta in dem i grundvux under förutsättning att de kan tillgodogöra sig undervis- ningen. Om det råder tveksamhet om en sökandes behörighet för grundvux med hänsyn till tidigare kunskaper och färdigheter. bör vederbörande tas in på prov.

— Undervisningen i att läsa och skriva skall om möjligt och om deltagaren önskar det ges på hemspråket och kombineras med undervisning i att läsa och skriva på svenska. Syon spelar en viktig roll och bör få ett ökat utrymme.

Vid planeringen av grundvux bör särskilt uppmärksammas att antalet undervisningstimmar inte bör vara fler per vecka än att deltagaren har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Undervisningen skall fö— reträdesvis ges i grupp och för vissa grupper spridas på fler än 37 veckor under läsåret.

I SÖ-FS 1981: 20 betonas att det för närvarande inte finns någon idealisk lärarutbildning för grundvux. Det kan därför vara lämpligt med lärarlag bestående av flera olika lärarkategorier. Vid tillsättning av lärartjänster hör även andra faktorer än formella meriter beaktas. t.ex. erfarenheter av invandrar- och vuxenundervisning.

I SÖ:s uppföljning av verksamheten inom grundvux redovisas också studieavbrott och orsakerna till studieavbrott enligt lärares uppfattning. Är l978 avbröt 297 deltagare utbildningen (l l % av samtliga 2658 deltagare).

Prop. 1983/84: 169 86

Enligt rapporten 1980 var de viktigaste orsakerna till studieavbrott sjukdom eller graviditet (25 %) ekonomiska skäl (20%)

— fått arbete (20 %)

flyttat (18%)

sociala problem eller familjeproblem (12 %).

Enligt SÖ:s uppföljning är studieavbrotten inte alltid definitiva. Det krävs emellertid ofta särskilda insatser för att avbrytarna skall återuppta studierna. En del deltagare avbryter grundvux för att övergå till annan utbildning. främst AMU. Det framgår inte i vilken utsträcking avbrott beror på faktorer i själva undervisningssituationen.

Enligt SÖ:s årliga undersökningar av grundvux tycks informationen om grundvux vålla särskilda problem. eftersom man sällan kan nå målgruppen med skriftlig information. De mest anlitade informationskanalerna har därför varit arbetsförmedling. socialbyrå, fackliga organisationer. SSA-råd. vuxenutbildningsråd och studieförbund. Särskilt stor genom- slagskraft hade ett par informationsprogram som Utbildningsradion gjorde om vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Många lokalradiostationer följde upp dessa program med egna sändningar. Genom den telefonsluss som upprättades i anslutning till programmen kom många vuxna med läs- och skrivproblem i kontakt med grundvux.

En del kommuner har haft problem med att ordna lokaler och barntillsyn och har därför sett sig tvingade att begränsa sin information. eftersom man haft kö till utbildningen.

Kommittén redovisar slutligen stora behov av insatser bl.a. inom föl- jande områden av grundvux för att möjliggöra för många att fullfölja studierna:

— elevvård och kurativa insatser.

syo och arbetslivsförberedande inslag. — studiebesök för att särskilt invandrarna skall få kontakt med det svenska samhället och arbetslivet. '

— tolkning särskilt i fråga om de samhälls- och naturorienterande momen- ten.

stödundervisning. särskilt för deltagare som tvingas vara frånvarande från lektioner.

För dessa olika insatser kan schablontillägget användas. Det visar sig emellertid i många kommuner otillräckligt på grund av de stora behoven.

Framtida behov av kompetensgivande och yrkesinriktad utbildning för vuxna (kapitel 6)

Inledningsvis definieras utbildningsbehov och refereras några ttndersök- ningar av utbildningsbehov. Kommittén redovisar i kapitlet de bedömningar som långtidsutredning—

Prop. 1983/84: 169 87

en. sysselsättningsutredningen och sekretariatet för framtidsstudier gör om näringslivets utveckling och förändringar på arbetsmarknaden och de krav på fortbildning. vidareutbildning och i vissa fall omskolning för nya arbetsuppgifter som denna utveckling medför. Enligt den bedömning som bl.a. data- och elektronikkommitten och dataeffektutredningen gör kräver den snabba utvecklingen inom elektronik och datateknik att företagen tillförs ny kunskap inom dessa områden genom fortbildning och vidarettt- bildning av de anställda. Utbildningsinsatser är nödvändiga på alla nivåer om företagen skall kunna följa med i utvecklingen Och om de anställda skall kunna behålla sina arbeten.

l kapitlet refereras kortfattat de bedömningar. som några utredningar på ' tttbildningsområdet gör om framtida utbildningsbehov. bl.a. utredningen om företagsutbildning och gymnasieutrcdningen. Kommittén redovisar också diskussionen om återkommande utbildning och livslångt lärande. De ' motiv som anges för att organisera utbildningen i form av återkomma'nde utbildning är framför allt följande: På grund av de snabba förändringarna i samhället måste varje människa

vid återkommande tillfällen komplettera sin tidigare utbildning. Det är nödvändigt att utjämna utbildningsklyftor mellan individer och grupper såväl inom som mellan generationerna. Med utbildning följer också ofta andra former av välfärd. Det måste därför finnas återkommande möjligheter till utbildning. Med livslångt lärande avses både organiserad undervisning och infor- mell mera slumpartad vardagsinlärning. Det livslånga lärandet kräver att samhället tillhandahåller lätt tillgänglig utbildning i många-former och

med ett varierat innehåll och att individen har tillräckliga basfärdigheter för att kttnna tillägna sig ny kunskap. Inom ett UNESCO-projekt har utarbetats kriterier för vad som är gynn- samt för utvecklingan av det livslånga lärandet. Kurt Gestrelius och Len- nart Fredriksson har använt dessa kriterier för analys av läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. kursplanerna i några ämnen och målen för komvux. De konstaterar att läroplanerna. kursplanerna och målen för komvux mycket väl motsvarar de krav som ställts upp som gynnsamma för utvecklingen av livslångt lärande. Däremot tyder undersökningar på att undervisningens genomförande i komvux i mindre tttsträckning främjar utvecklingen av livslångt lärande.

I kapitlet redovisas några synpunkter av fyra forskare i anslutning till återkommande utbildning. Magnus_Söderström anser att personalutveck- lingen i arbetslivet bör fylla bl.a. följande funktioner:

— utveckla basfärdigheter hos individen.

—— anpassa individen till miljö. teknik. normer och förändringar i arbets- processen, — ge individen förutsättningar att påverka förändringsprocesscn.

Prop. 1983/84: 169 88

Personalutveeklingen bör enligt Söderström ha både en verksamhetsre- laterad funktion. en allmän vuxenutbildningsfttnktion och en arbetsmark- nadspolitisk funktion. Särskilt framhålls personalutvecklingens roll som förändringsinstrument. Det krävs en klarare rollfördelning mellan arbetsli- vet och övrig vuxenutbildning. och personaltttvecklingen bör kunna spela en större roll än hittills. Torbjörn Stoekfelt och Mauritz Sköld konstaterar bl. a. att vardagsinlärningen utgör den kvantitativt och känslomässigt största kunskapsgenererande processen i en människas liv. att arbetet för många människor är den enda utbildningsform som har någon praktisk betydelse. . att arbetet är en av de inlärningssituationer- som mest aktivt tillför och utvecklar nya kunskaper. att en-kttnskapsutveckling integrerad i arbetslivet har en rad pedagogiska fördelar.

Det behövs fortsatt forskning kring utvecklande av positiv vardagsin- lärning i arbetslivet.

Kjell Rubenson anser att det "finns risk för att ett system med återkom- mande utbildning ökar utbildningsklyftorna. eftersom de tttbildningsmäs- sigt gynnade ständigt upplever behov av ny kunskap. Det krävs en nära samordning mellan arbetslivets organisation. utbildningspolitiska insatser. utbildningsorganisation och studiestödsformer för att ett system med åter- kommande utbildning skall kunna utjämna utbildningsskillnader.

Kommittén konstaterar att ännu är 1990 kommer en stor andel av den vuxna befolkningen att ha en kortare formell utbildning än nio år. Dessttt- om lämnar många ungdomar grundskolan utan fullständig grundskolkom- petens eller-med dåliga kunskaper. Därtill kommer många invandrare med kort utbildning och vuxna som avslutat grundvux. Det är enligt kommit- te'ns uppfattning angeläget att samtliga som söker till grtmdskolkurser inom komvux kan erbjudas utbildning. Timvolymen för grundskolkurser bör därför få öka igen.

Merparten av ungdomarna får i dag en gymnasial utbildning. Även vuxna bör kunna få en gymnasieskoltttbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden eller skaffa sig behörighet för fortsatta studier. Med utbildning följer också ofta andra former av välfärd. Det finns f.n. ett uppdämt behov av gymnasieskolutbildning inom komvux. Kommittén an- ser därför att timvolymen även för gymnasieskolkurser bör få öka med hänsyn till de angelägna behov av fortbildning och vidareutbildning som kommittén konstaterat. .

Kommittén redovisar slutligen några angelägna uppgifter som komvux bör fullgöra:

1. fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma vuxna för att möjliggöra strukturrationaliseringar och undvika arbetslöshet.

2. tttbildning av vuxna i elektronik och datateknik både för yrkesverk- samhet och som samhällsmedborgare.

Prop. 1983/84: 169 89

3. utbildning av yrkesverksamma vuxna i frågor som rör arbetsmiljö. miljövård. energi, hushållning med resurser och medbestämmande,

4. grundläggande yrkesutbildning för grupper som saknar sådan utbild- ning.

5. återkommande utbildning för grupper som vill bredda sitt kompetens eller avancera inom sitt yrkesområde.

6. undervisning i språk och om andra länders politiska. sociala och kulturella förhållanden.

7. ge baskunskaper och basfärdigheter till nya grupper som grund för fortsatta studier. yrkesverksamhet. samhälls- och föreningsengagemang m.m..

8. utbildning i enstaka ämnen för allmän och särskild behörighet för högskolestudier.

Mål, målgrupper, information, rekrytering. intagning. syo. elevvård (kapi- tel 7)

I enlighet med kommitténs tidigare förslag har riksdagen fastställt föl- jande mål för vuxenutbildningen och mål och målgrupper för komvux (Lvux 82):

Vuxenutbildningen syftar till

1. att överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social rättvisa.

2. att öka de vuxnas förmåga att förstå. kritiskt granska och medverka i kulturellt. socialt och politiskt liv och därigenom bidra till det demokratis- ka samhällets utveckling.

3. att tttbilda vuxna för varierande arbetsuppgifter. medverka till arbets- livets förändring och bidra till full sysselsättning och därigenom främja utveckling och framsteg i samhället.

4. att tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och utbildningsmöjligheter och att ge dem tillfälle att komplettera ungdomsut- bildningen.

Särskilda mål för komvux

Komvux skall medverka till att förverkliga vuxenutbildningens allmänna mål genom att erbjuda vuxna kompetensinriktad utbildning. Det sker ge- nom att komvux

l. anordnar utbildning såväl för kompetens i enstaka ämnen som för fullständig kompetens motsvarande den som ges i grundskolan och gymna- sieskolan.

2. förmedlar kunskaper i det egna yrket eller utbildar för ett nytt yrke genom att anordna utbildning motsvarande sådan som ges i gymansiesko- lan eller enligt kursplaner som fastställts efter samråd med arbetsmarkna- dens parter.

Prop. 1983/84: 169 90

Målgrupper för komvux

Komvux vänder sig till alla vuxna som har behov av'kompetensinriktad utbildning på grundskol- och gymnasieskolnivå.

Komvux skall framför allt erbjuda utbildning till dem som tidigare fått minst av utbildningsresurserna i samhället. Information och rekrytering skall därför i första hand inriktas mot korttidsutbildade. resurssvaga och socialt utsatta personer.

En annan viktig målgrupp förkomvux är yrkesverksamma personer som har behov av att komplettera sitt yrkeskunnande och övriga vuxna som vill gå ut i arbetslivet eller förändra sin situation i arbetslivet. Ytterligare en målgrupp för komvux är människor som behöver komplettera sin tidigare utbildning och skaffa sig behörighet för fortsatta studier.

För att dessa mål skall kunna uppfyllas föreslår kommittén att i skolla- gen föreskrivs att en kommun är skyldig att främja vuxnas utbildning i komvux.

I kapitlet redovisas FoU kring information. rekrytering och syo. framför allt den samverkan mellan olika vuxenutbildningsanordnare som ägt rttm t.ex. i Hallsberg. Kronobergs län och inom ramen för syovux-projektet. Kommittén konstaterar att vuxenutbildningsräd och lokala planeringsråd (SSA-råd) har till uppgift dels att kartlägga utbildningsbehov. dels att informera om tttbildningsmöjligheter. De fttngerar också som samrådsor- gan mellan olika utbildningsanordnare och mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Några kommuner har inrättat informationscentraler för att informera om utbildningsmöjligheter för vuxna.

Även centrala studiestödsnämnden. vuxentttbildningsnämnderna och arbetsförmedlingarna medverkar till att sprida information om utbildnings- möjligheter för vuxna.

Kommittén konstaterar att det krävs ökade informationsinsatser och en utbyggd syo om komvux i ännu större utsträckning skall rekrytera kort- tidsutbildade vuxna till utbildning. Det är nödvändigt med en samverkan mellan olika organ såsom vuxenutbildningsråd. SSA-råd. olika tttbild- ningsanordnare. fackliga organisationer och andra för att på effektivast möjliga sätt utnyttja de resurser som finns.

Även den interna syon inom komvux behöver utvecklas. Syon bör vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i komvux. Även möjligheter att ge vuxna som saknar arbetslivserfarenhet praktisk arbets- livsorientering inom komvux bör övervägas.

För att syon skall klara sina uppgifter behöver en större resurs än som nu är möjligt kttnna användas för syo inom komvux. På sikt behöver ytterligare resurser tillföras för en syo som är gemensam för samtliga former av vuxenutbildning.

Kommittén föreslår

att möjligheter att organisera praktisk arbetslivsorientering för vissa prio- riterade målgrupper inom komvux övervägs.

Prop. 1983/84: 169 91

att en större resurs än vad som motsvarar 40 % av det nuvarande schablon- tillägget inom komvux får användas till syo-funktionärstjänst inom komvux enligt skolstyrelsens beslut. att på sikt ytterligare resurser tillförs en för samtliga vuxentttbildningsan- ordnare gemensam syo-funktion. Kommittén anser att vuxnas utbildningsmöjligheter inte bör begränsas till det kursutbud som finns i den egna kommunen. Vuxna bör ha rätt att tas in i utbildning oavsett i vilken kommun utbildningen anordnas. Som allmän princip för ttrval bland behöriga sökande bör gälla att den som har störst behov av utbildningen tas in i första hand. Om denna allmänna princip tillämpas behövs det enligt vår uppfattning inte elevområden i komvux. Interkommunal ersättning bör utgå som f. n.

Undervisningen inom komvux bygger på förutsättningen att kttrsdelta- garna har liVS- och arbetslivserfarenhet och kan klara en stor del av studierna på egen hand. Enligt läroplan för komvux skall undervisningen i ännu högre grad än tidigare anpassas till vttxnas behov och förutsättningar. Skolstyrelsen har numera ett ttppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. och gymnasieskolan är dimensionerad att ta emot samtliga ungdomar. Resurserna för komvux är begränsade och bör därför i första hand förbe- hållas vuxna. Intagningsåldern för teoretiska gymnasieskolkurser bör där- för höjas till 20 år.

Sökande som är yngre än 20 år bör dock kttnna tas in i komvux i följande fall:

sökande som fullbordat gymnasieskolutbildning och behöver behörig- hetskomplettera. sökande som förvärvsarbetar och behöver studera på kvällstid.

Även i andra fall bör intagningsnämnden kunna ge dispens från ålders- kravet om särskilda skäl föreligger.

Intagnin'gs- och urvalsfrågor kommer i framtiden att bli ännu viktigare med hänsyn till de begränsade resurserna. Det är därför angeläget att det i varje kommun med komvux finns en särskild intagningsnämnd med före- trädare för skolstyrelsen och allmänintressen. Vuxentttbildningsrådet bör däremot inte vara intagningsnämnd.

De prioriterade målgrupperna ställer ökade krav på elevvård inom kom- vux. De statliga resurserna bör därför få användas även för kurativa- insatser.

Kommittén föreslår alltså

att vuxna skall ha rätt till intagning i komvux enligt de allmänna behörig- hets- och urvalsregler som gäller oavsett. i vilken kommun kursen anordnas. att åldern för intagning till gymnasieskolkurs motsvarande tvååriga teore- tiska linjer och tre- och fyraåriga linjer i gymnasieskolan höjs till 20 år. att intagningsnämnden får ge dispens från ålderskravet. om särskilda skäl föreligger.

Prop. l983/84: 169 92

att skolstyrelsen utser en särskild intagningsnämnd för komvux liksom ordförande för denna.

att skolstyrelsen skall vara företrädd i intagningsnämnden och att minst hälften av dess ledamöter skall företräda allmänintressen.

att skolstyrelsen fastställer arbetsordning för intagningsnämnden.

att en del av det nuvarande schablontillägget eller en del av den totala statsbidragsresursen för komvux (enligt förslag i kapitel 16) skall få användas även till kurativa insatser inom komvux enligt skolstyrelsens beslut.

Läroplansfrågor (kapitel 8)

Läroplan för komvux (Lvux 82) införs fr.o.m. läsåret 1982/83 enligt riksdagens beslut. Kommittén har i en särskild skrivelse föreslagit kom- pletteringar till läroplan för komvux att gälla fr.o.m. läsåret 1983/84. I denna skrivelse föreslog kommittén bl. a. att mål och riktlinjer för syo skall införas i läroplan.

— att etapperna 2—4 successivt skall införas. att samma betygsystem skall tillämpas i gymnasieskolkurser i komvux som i gymnasieskolan och att kursdeltagarna i komvux skall utgöra en egen referensgrupp. — att särskilda avgångsbetyg som ger allmän behörighet skall införas i komvux.

att till läroplan för komvux skall fogas ett särskilt avsnitt som behandlar grundvux. att SÖ får i uppdrag att utarbeta och fastställa tim- och kursplaner för gymnasieskolkurser i huvudsak i överensstämmelse med kommitténs förslag. Kommittén konstaterar att betygsystemet i grundskolkurser i komvux har flera nackdelar:

det utgör ett hinder vid rekryteringen av prioriterade målgrupper och kan bidra till studieavbrott.

det försvårar en vuxenanpassning av innehåll och arbetsformer.

det hindrar samarbete mellan kursdeltagarna.

Kommittén föreslår

att det nuvarande betygsystemet i grttndskolkurser ersätts med godkänd —- icke godkänd. att sökande med slutbetyg från komvux utgör en egen kvotgrupp vid intagning till gymnasieskolan. att orienteringsämnena även i fortsättningen utgör separata kurser och den första etappen i en sammanhängande studiegång i resp. ämne. Kommittén föreslår att ett slutbetyg från komvux som ger grttndskol- kompetens skall innehålla godkänd från etapp 1 i följande ämnen: svenska. engelska. matematik. historia. samhällskunskap. religionskunskap. geo-

Prop. 1983/84: 169 93

grafi. fysik. kemi och biologi. Svenska kan bytas ut mot svenska som främmande språk. I slutbetyget kan också ingå godkänd från etapp 1 i B-språk och/eller hemspråk.

Kommittén konstaterar att orienteringskursen för vuxenstuderande som ger studie- och yrkesorientering och studieteknisk träning inför fortsatta studier framför allt på högskolenivå har visat sig fylla en viktig funktion. Det finns behov av en motsvarande orienteringskurs som vänder sig till korttidsutbildade och studieovana vuxna som vill påbörja studier över huvud taget. Kommittén föreslår att SÖ får i uppdrag att utarbeta och fastställa kursplan för en sådan orienteringskurs.

Fr.o.m. läsåret 1982/83 utgör svenska som främmande språk (etapp 1) en särskild kurs inom komvux. Kommittén anser att även gymnasieskol- kursen i svenska (etapp 2) i större utsträckning bör anpassas till invandra- res behov och förutsättningar utan att den görs till ett särskilt ämne. Kursen skall ge allmän behörighet för högskolestudier. Kommittén före- slår att SÖ får i uppdrag att beakta detta vid utarbetandet och fastställandet av kursplan i svenska etapp 2.

Kommittén föreslår att betyg i hemspråk skall kunna ingå i avgångsbetyg från komvux och att hemspräkets timtal skall kunna inräknas i den timvo- lym som avgångsbetyg från komvux skall omfatta enligt vårt förslag.

Kommittén konstaterar att uppdelningen av yrkesinriktade gymnasie- skolkurser i delmomentskurser och modulkurser fungerar tillfredsställande och bör därför tillämpas även i fortsättningen. Kommittén föreslår dock att SÖ i samråd med arbetsmarknadens parter får i uppdrag att göra en översyn av framför allt korta delmoment och kombinera dessa till något längre utbildningar eventuellt tillsammans med vissa delar av allmänna ämnen.

Kommittén anser också att nya utbildningar som tillkommer i gymnasie- skolan bör få anordnas även inom komvux. Kommittén föreslår att rege- ringen utfärdar riktlinjer för fastställande av timplaner för komvux för nya utbildningar som tillkommer i gymnasieskolan.

Kommittén konstaterar att nya utbildningsbehov uppkommer som en följd av förändringar på arbetsmarknaden. Nya kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser måste därför snabbt kunna utarbetas och fastställas. Kommittén anser att de rutiner som nu tillämpas med lokalt och centralt samråd med parterna bör gälla även i fortsättningen. Kommittén föreslår emellertid att kommunerna får till uppgift att mera aktivt inventera utbild- ningsbehov och att inom SÖ avsätts resurser för utarbetande av kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser och av kommentar-. service- och infor- mationsmaterial.

Erfarenheterna av försöksverksamheten med undervisning på finska i grundskolkurser är nu ganska omfattande och i allmänhet mycket goda. Undervisningen bör kunna anordnas även på andra invandrarspråk. För- söksverksamheten med gymnasieskolkurser och särskilda yrkesinriktade

Prop. 1983/84: 169 94

kurser har dock hittills haft begränsad omfattning. Det finns enligt kommit- téns uppfattning i vissa fall skäl att anordna även gymnasieskolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser på invandrarspråk för deltagare som redan har en utbildning motsvarande grundskolan men har alltför dåliga kunska- per i svenska.

Kommittén föreslår att grundskolkurser på invandrarspråk skall få an- ordnas efter beslut av skolstyrelsen under förutsättning att lämpliga läro- medel och lärare finns tillgängliga. Sådan undervisning skall kombineras med undervisning i svenska som främmande språk.

Kommittén föreslår att försöksverksamheten med undervisning på in- vandrarspråk i gymnasieskolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser får fortsätta efter SÖ:s medgivande i. varje särskilt fall.

Kursuppläggning. information och samråd (kapitel 9)

I syfte att underlätta för glesbygdskommuner med stora avstånd att starta kurser inom komvux föreslår kommittén att kurs får förläggas till olika platser och på olika tider för olika deltagargrupper. under förutsätt- ning att kursen håller sig inom ramen för det i timplanen fastställda timta- let. Läraren håller alltså lektioner på olika platser med kursdeltagargrup- per som ingår i kursen.

Redan med nuvarande bestämmelser kan kursdeltagare som kunskaps- mässigt befinner sig på olika nivå ingå i samma kurs. Undervisningen bör organiseras så att samtliga kan följa undervisningen. t. ex. genom att några kursdeltagare befrias från vissa lektioner eller kursdeltagarna delas tipp i olika grupper. Om kommitténs förslag att etapperna 2—4 skall utgöra en kurs genomförs, innebär det att kursdeltagare som befinner sig i någon av dessa etapper kan utgöra en kurs.

I kapitlet redovisar kommittén de slag av samråd och konferenser som enligt nuvarande föreskrifter skall finnas i komvux. de erfarenheter och synpunkter som kommit fram bl.a. i rapporter från SÖ:s korttidsförord- nade gymnasieinspektörer och de förändringar som skett i.ungdomsskolan med anledning av riksdagens beslut om elevers och föräldrars medinflytan- de. Kommittén anser att det bör utfärdas så få centrala bestämmelser om information och samråd som möjligt med hänsyn till de stora variationerna i fråga om komvux omfattning och organisation i olika kommuner. Det krävs dock vissa centrala bestämmelser för att säkerställa personalgrup- pers och kursdeltagares möjligheter till medinflytande.

Kommittén föreslår att- följande former av information och samråd regle- ras i centrala bestämmelser.

Rektor skall vara skyldig att informera och samråda med företrädare för lärare och övrig personal samt med företrädare för kursdeltagare före beslut i viktiga frågor. Vid varje skolenhet med komvux skall finnas en komvux-konferens. i

'Prop. 1983/84: 169 95

vilken ovan nämnda information och samråd sker. Skolstyrelsen beslu- tar om sammansättning och arbetsformer för komvux-konferensen. Rektor skall vara skyldig att minst en gång per termin informera perso- nal och kursdeltagare om förändringar i verksamheten. Samarbetsnämnd får finnas vid skolenhet med komvux om skolstyrel- sen beslutar det; skolstyrelsen bestämmer samarbetsnämndens sam- mansättning. uppgifter och arbetsformer. Försöksverksamheten med samarbetsnämnd upphör. Beslut om skiljande av elev från undervisningen fattas av skolstyrelsen eller av samarbetsnämnden. om samarbetsnämnd med företrädare för skolstyrelsen inrättats. Samråd i pedagogiska frågor mellan skolledare. lärare. syo-funktionär och företrädare för kursdeltagare skall äga rum minst en gång per termin; skolstyrelsen bestämmer formerna för detta samråd. Elevvårdskonferens och andra konferenser får sammankallas av rektor vid behov.

Komvux-konferensen skall också behandla frågor som rör grundvux och innehålla företrädare för grundvux. Särskilda konferenser för grundvux i bl.a. pedagogiska frågor och elevvårdsfrågor får av rektor sammankallas vid behov.

Metoder och arbetsformer, läromedel, forsknings- och utvecklingsarbetc (kapitel 10)

I kapitlet redovisas resultaten av några undersökningar kring metoder och arbetsformer och inlärningsproccssen dels från kommitténs FoU-över- sikt (Kommunal vuxenutbildning. Översikt över forsknings- och utveck- lingsarbetc). dels från några senare publicerade undersökningar. ] dessa konstateras att majoriteten av kursdeltagarna i komvux anser att arbetsfor- merna i hög grad anpassats till vuxnas behov och förutsättningar. Samti- digt görs reservationerna att en stor del av deltagarna föredrar lärardomi- nerad undervisning och att undersökningarnai regel gällt de kursdeltagare som fullföljt eller finns kvari undervisningen. I undersökningarna framkommer vissa brister i fråga om metoder och arbetsformer i komvux. Många kursdeltagare anser ' att lärarna överskattar deras förkunskaper. att studietakten är alltför hög och kraven på arbetsinsatser alltför betung- ande.

att möjligheterna till grupparbete. samtal och sociala kontakter varit alltför få.

att kurserna varit alltför heterogena och att läraren ofta anpassat undervis- ningen till de duktiga deltagarna. att kursdeltagarna i ringa utsträckning påverkat planeringen av undervis- ningen.. att informationen varit bristfällig.

- Prop. 1983/84: 169 96

I rapporterna föreslås vissa förbättringar. Bl.a. framhålls att deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser i större utsträckning bör användas som en resurs i undervisningen och att undervisningen bättre bör anknyta till deltagarnas hela livssituation (vardagsinlärning och det livslånga lärandets princip).

I undersökningarna konstateras slutligen att komvux brottas med en målkonflikt: att rekrytera korttidsutbildade vuxna och att på ett i förhållan- de till ungdomsskolan begränsat antal undervisningstimmar uppfylla både kunskaps- och färdighetsmål och en rad övergripande mål.

I kapitlet sammanfattas innehållet i två promemorior som kommittén låtit utarbeta som underlag för sitt läroplansarbete. Anders Franssons promemoria Metoder och arbetsformer och Lennart Nilssons promemoria Motiven till ()("ll innebörden av nyoriemering av _vrkesundw'i'isningens inriktning och utformning.

Fransson framhåller framför allt vikten av ökat deltagarintlytande vid planering. genomförande och utvärdering av undervisningen. Nilsson bc- tonar vikten av att den yrkesinriktade undervisningen organiseras i funk- tionella helheter och arbetsuppgifterna får en autentisk karaktär. att yrkes- undervisningen också innehåller teoretiska resonemang och allmänna äm- nen och uppfyller övergripande mål såsom samarbete. medansvar och demokratisering.

Kommittén konstaterar i kapitlet att det är viktigt att beakta de förslag till förbättringar som framförs i forskningsrapporter för att minska antalet studieaVbrott. t. ex.

bättre information till de studerande.

—— långsammare studietakt. särskilt i början. val av arbetsformer som möjliggör kontakt och samarbete mellan de studerande,

gemenskap och trygghet i gruppen. avdramatisering av prov och betyg. stöd och hjälp vid frånvaro.

Kommittén konstaterar att de vuxenstuderandes studiesituation i vä- sentliga avseenden skiljer sig från elevernas studiesituation i ungdomssko- lan och att därför arbetsformerna i komvux måste bli annorlunda. Följande faktorer bör enligt kommitténs uppfattning särskilt beaktas vid val av arbetsformer i komvux.

De vuxnas livssituation skiljer sig från elevernas i ungdomsskolan. Vux- enstuderande har plikter som rör förvärvsarbete. hem. familj. ekonomi och andra åtaganden som ofta måste gå före studierna. De är vana vid att fatta beslut i dessa frågor och ta ansvar men hamnar i undervisningssituationen i beroendesti'illning.

Många av de studerande i komvux har ingen .s'tudievunu och känner osäkerhet och oro inför studierna.

Prop. 1983/84: 169 97

Många kursdeltagare har kunskupslm'kor och dåliga förkunskaperi vissa ämnen eller delar av ämnen. De menar med kunskap ofta faktakunskaper och har svårt att minnas nya fakta som inte anknyter till deras tidigare erfarenheter.

Många vuxenstuderande har dåligt .själi:förtmmdc och bristande tilltro till sin förmåga att klara studier.

De vuxna kursdeltagarna har ofta _vrkex- och Iii'.verl'arcrihetcr från flera olika områden.

I kapitlet redovisas också undersökningar om läromedel i komvux. Ett antal kriterier på bra vuxenläromedel anges med utgångspunkt i projektet Kriterier för läromedel i vuxenutbildning (KLÄV). [ läroplan för komvux definieras läromedel på följande sätt: "Läromedel är allt som lärare och kursdeltagare kommer överens om att använda för att nå uppställda mål i undervisningen." Riksdagens beslut om basläromedel och granskning av basläromedel gäller också för komvux.

Kommittén konstaterar att det är angeläget att läromedlen i komvux både i fråga om innehåll och utformning är väl anpassade till vuxnas intressen. behov och förutsättningar. Vid utformningen av läromedel för komvux bör särskilt följande beaktas: Det finns stora skillnader mellan kursdeltagarna i en komvux-kurs i fråga om förkunskaper. studiesituation. erfarenheter. studiebehov och intressen.

Kursdeltagarna i komvux måste klara en stor del av inlärningen på egen hand. . Kursdeltagarna i komvux hari regel inte samma studievana och erfaren- heter av olika arbetsformer som eleverna i ungdomsskolan. — Uppdelningen av ämnena i etapper och i grunddel och fördjupningsdel ställer särskilda krav på läromedel. Behovet av läromedel för särskilda yrkesinriktade kurser som inte har någon motsvarighet i gymnasieskolan bör beaktas vid utarbetandet av kursplaner för sådana kurser.

Kommittén berör kortfattat utvecklingen av nya medier för undervisning i anslutning till informationsteknologiutredningen och videogramutred- ningen. Kommittén anser att videogram. text-TV och teledata bör kunna komma till användning både vid statens skolor för vuxna och inom kom- vux. eftersom kursdeltagarna får klara så stor del av inlärningen på egen hand med hjälp av material av olika slag.

Kommittén konstaterar att forsknings- och utvecklingsarbetc som berör komvux haft ganska stor omfattning under senare hälften av 1970-talet men att det fortfarande finns stora bristområden. Kommittén anser att följande områden bör prioriteras vid planering av FoU-projekt under den närmaste tiden:

effekter av komvux både för den enskilde och samhället särskilt i ett fördelningspolitiskt perspektiv. ' '

7 Riksdagen I 983/84. ] .iwnl. Nr 169

' Prop. 1983/84: 169 98

komvux roll i ett system med återkommande utbildning och livslångt lärande och samspelet mellan ungdomsutbildning. vuxenutbildning. ar- betsmarknad och studiesociala villkor.

samspelet mellan organiserad utbildning och vardagsinlärning. uppföljning och utvärdering av genomförandet av läroplan för komvux. Kommittén anser att det vuxenpedagogiska forsknings- och utvecklings- arbetet bör förstärkas på central. regional och lokal nivå". Lärare för komvux utbildas vid högskolorna. särskilt vid lärarhögskolan i Stockholm. Högskolorna får också genomförandeansvar för en stor del av lärarfort- bildningen. Kommittén anser det därför angeläget att det vid högskolorna finns professurer även i vuxenpedagogik. En väsentlig del av de resurser för lokal skolutveckling som kommunerna disponerar bör, åtminstone i ett inledningsskede. enligt kommitténs uppfattning användas till utvecklings- arbete i samband med genomförandet av läroplan för komvux och samver- kan mellan olika vuxenutbildningsanordnare i fråga om rekrytering av prioriterade målgrupper.

Kommittén föreslår

att utöver professuren i vuxenpedagogik i Linköping inrättas ytterligare minst en professur i vuxenpedagogik. att SÖ inriktar sitt FoU inom vuxenutbildningen mot de av kommittén ovan redovisade bristområdena.

att länsskolnämnderna inom ramen för sina resurser tar initiativ till och ansvar för regional samverkan i fråga om FoU inom vuxenutbildning- en.

att till länsskolnämnderna knyts expertis med erfarenhet av vuxenutbild- ning.

Grundvux (kapitel 11)

Kommittén redovisar inledningsvis olika definitioner av begreppen anal- fabetism och funktionell läs- och skrivfärdighet och ansluter sig till UNES- CO:s definitioner.

Kommittén konstaterar att funktionella läs-. skriv- och räknefärdigheter i det svenska samhället innebär en färdighetsnivå motsvarande medelnivån i årskurs 6 i grundskolan. Olika bedömningar av det framtida behovet av grundvux redovisas med utgångspunkt i bl. a. SÖ:s petita och SFI-kommit— téns betänkande Svenskundervisning för vuxna invandrare (SOU 198] : 86). Kommittén föreslår att SÖ får i uppdrag att göra en kartläggning av behovet av grundvux.

Kommittén föreslår att målgruppen för grundvux definieras som "alla vuxna som saknar de kunskaper och färdigheter i att läsa. skriva eller räkna som fordras för att eventuellt med stödundervisning delta i annan vuxenutbildning på en nivå som är jämförbar med grundskolans högstadi-

Prop. 1983/84: 169 99

um". Vuxna utvecklingsstörda skall tillhöra målgruppen för grundvux endast om de kan tillgodogöra sig reguljär grundvux-undcrvisning.

Kommittén anser att det krävs ökade rekryteringsinsatser inte minst genom radio och TV för att nå målgrupper för grundvux. Grundvux är en kompetensinriktad utbildning som syftar till att förmedla kunskaper och färdigheter som är oundgängliga för den enskilde i samhället och som kan utgöra grund för yrkesutövning och vidareutbildning. Deltagare som upp- nått målet för grundvux. dvs. kunskaper och färdigheter i att läsa. skriva och räkna motsvarande årskurs 6. skall hänvisas till annan utbildning. Kommittén anser det väsentligt att det finns en läroplan för grundvtix och att innehållet i grundvux preciseras mer än f.n. Kommittén föreslår att SÖ utarbetar kommentarmaterial för grundvux i anslutning till läroplanen och att lokala arbetsplaner utarbetas även för grundvux.

Invandrare har enligt nuvarande bestämmelser rätt att få undervisning i grundvux på sitt hemspråk. om de önskar det. Kommittén anser att möjlig- heterna till sådan undervisning bör förbättras. Kommittén har föreslagit att grundvux för den som har ett annat modersmål än svenska bör innehålla undervisning i svenska som ett främmande språk. Kommittén anser också att kursdeltagare i grundvux med otillräckliga kunskaper i svenska för fortsatt utbildning bör ha rätt att parallellt med eller efter grundvux delta i grundläggande undervisning i svenska för vuxna invandrare (sli).

Det har visat sig att undervisningen inom grundvux är ineffektiv om den organiseras som heltidsundervisning för studieovana analfabeter. Kommit- tén föreslår därför av pedagogiska skäl att grundvux i huvudsak bedrivs som deltidsstudier med i regel högst 15 lektionstimmar per vecka och som heltidsstudier endast då deltagaren effektivt kan tillgodogöra sig en sådan utbildningsvolym per vecka.

Kommittén konstaterar att det nuvarande statsbidragssystemet för grundvux möjliggör för kommuner med en mer omfattande grundvux-verk- samhet att organisera grundvux som heltidsundervisning för flertalet grup-_ per. Detta gäller dock inte för kommuner med ett fåtal deltagare i grund- vux. Som en konsekvens av kommitténs förslag att deltidsstudier bör vara det vanliga föreslår kommittén att statsbidraget till undervisning inom grundvux ändras så att det fr. o. m. den femte eleven utgår för tre undervis- ningstimmar i stället för fyra per vecka under 37 veckor av ett redovis- ningsår. För de fyra första deltagarna bör statsbidrag utgå för sju undervis- ningstimmar per vecka enligt nuvarande bestämmelser.

Schablontillägget för uppsökande verksamhet. syo. kurativa insatser. stödundervisning m.m. hari många kommuner visat sig otillräckligt. Kom- mitténs förslag att minska resurstilldelningen per deltagare gör att grupp- storleken måste öka något. och grupperna riskerar därigenom att bli ännu mera heterogena. Kommittén föreslår därför att schablontillägget höjs från 15 till 25 %.

Den föreslagna ändringen av statsbidraget per deltagare möjliggör att

Prop. 1983/84: 169 100

ytterligare ca 1500—2000 sökande kan tas in i grundvux inom samma kostnadsram. vilket är angeläget eftersom det totala antalet undervisnings- timmar för grundvux inte får öka under budgetåret 1982'83.

Kommittén konstaterar att långa uppehåll i studierna har negativa effek- ter för inlärningen. Kommittén anser därför att undervisningen bör utsträc- kas övcr längre tid än 37 veckor. Kommittén föreslår att undervisningsvo- lymen för lärare i grundvux beräknas på samma sätt som för lärare i komvux. dvs. i form av ett antal undervisningstimmar per år.

Antalet undervisningstimmar under vilka en individ kan få grundvux är inte begränsat. men det begränsas i realiteten av det antal timmar för vilka grundvux-deltagaren kan få timersättning. f.n. 1 120 eller om särskilda skäl föreligger 2220. Erfarenheterna har visat att åtskilliga deltagare behöver fler timmar för att nå målet för utbildningen. dvs. kunskaper och färdighe- ter i att läsa. skriva och räkna motsvarande årskurs 6 i grundskolan. Några deltagare torde också kunna uppnå målet med färre timmar än 1 120. Kommittén föreslår därför att timersättningssystemet ses över med anled- ning av kommitténs förslag om ändringar i innehållet och uppläggningen av grundvux.

Kommittén konstaterar att bristen på lämpliga läromedel är stor inom grundvux. Kommittén föreslår därför att SÖ får i uppdrag att utarbeta en plan för hur läromedelsbristerna i grundvux skall avhjälpas.

Många kommuner har brist på lämpliga lokaler för grundvux och har bl.a. därför inte kunnat ta in alla sökande. Kommittén konstaterar att i kommunens skyldighet att anordna grundvux för samtliga som behöver det också ingår en skyldighet att tillhandahålla erforderliga lokaler för verk- samheten.

För att kvinnor med småbarn skall kunna delta i grundvux är det nöd- vändigt att det finns möjligheter till barntillsyn. Eftersom detta är en kommunal angelägenhet förutsätter kommittén att kommunerna löser det- ta problem.

Lokaler och utrustning — inbyggd utbildning (kapitel 12)

Komvux disponerar i regel inte egna lokaler och egen utrustning. Under- visningen bedrivs huvudsakligcn i ungdomsskolans lokaler och i viss mån även i andra lokaler. Det innebär stora problem särskilt i fråga om under- visning på dagtid och yrkesinriktad utbildning. Kommittén anser att kom- vux bör kunna beredas acceptabelt utrymme i skollokaler och skolverk- städer till relativt små kostnader genom bl.a. en bättre planering och organisation samt viss komplettering av utrustningen. Stora investeringar är redan gjorda i skollokaler. Déssa investeringar bör kunna utnyttjas effektivare för utbildning inom komvux på tider då de inte används för ungdomsskolans undervisning. Även andra lokaler än skollokaler bör i större utsträckning kunna användas för utbildning inom komvux. t.ex.

Prop. 1983/84: 169 . 101

AM U-eenters lokaler. Enligt kommitténs uppfattning bör undervisningslo- kaler som bekostats med statliga och kommunala medel få användas även av komvux mot att komvux betalar de merkostnader som uppstår vid utnyttjandet. Kommittén föreslår att regeringen utfärdar riktlinjer för tit- hyrning av lokaler och utrustning vid AMU—center till komvux med inne- börden att komvux endast betalar de merkostnader som uppstår vid an- vändningen.

Kommittén har övervägt möjligheten att föreslå att ett särskilt statsbi- drag införs för lokaler och utrustning i komvux. Kommittén avstår emeller- tid från att lägga fram ett sådant förslag. dels därför att kommittén inte får föreslå åtgärder som medför ökade kostnader för staten. dels därför att kommittén inte kan bedöma vilka konsekvenser förslag från övriga utred- ningar som behandlar samverkansfrågor kan komma att få för komvux i fråga om samutnyttjande av lokaler och utrustning.

Kommitténs förslag (i kapitel 7) att i skollagen föreskrivs att kommun och landstingskommun skall främja vuxnas utbildning i komvux bör leda till att skolstyrelsen mera aktivt verkar för att även komvux behov av lokaler och utrustning tillgodoses. ' ' Inbyggd utbildning är ett komplement till skolförlagd utbildning och anordnas när skolan saknar erforderliga lokaler och utrustningar eller när undervisning i viss miljö är nödvändig för att utbildningsmålet skall upp- nås. Kommittén anser att även komvux bör få anordna inbyggd utbildning inom områdena industri och hantverk, handel och kontor samt vård. Det är en förutsättning för att komvux skall kunna erbjuda prioriterade målgrup- per grundläggande yrkesutbildning, fortbildning och vidareutbildning. Det bör enligt kommitténs uppfattning vara möjligt att få tillgång till praktik- platser för komvux genom en noggrann planering och nära samverkan med arbetsmarknadens parter'och andra utbildningsanordnare.

De vuxnas mognad. livs- och yrkeserfarenhet möjliggör att gymnasie- skolans timtal i arbetsteknik och praktik kan reduceras. om utbildningen anordnas som inbyggd utbildning inom komvux. Genom en individuell studieplanering bör det dessutom vara möjligt att ytterligare korta ner utbildningstiden utan att utbildningsmålet eftersätts. Det är viktigt att komvux har tillsyn över den inbyggda utbildningen och att samarbetet med arbetsmarknadens parter fungerar.

Kommittén föreslår att SÖ får i uppdrag att efter flera samråd med arbetsmarknadens parter fastställa timplaner för arbetsteknik och praktik för inbyggd utbildning. .

Kommittén föreslår att inbyggd utbildning successivt införs i komvux inom områdena industri och hantverk. handel och kontor samt vård, och att omfattningen inledningsvis begränsas till högst 10% av den totala timresursen för yrkesinriktad utbildning inom komvux i hela landet (1981/82 ca 75000 timmar). SÖ skall fördela timmarna för inbyggd utbild- ning efter särskild framställning från kommunerna och i inledningsskedet

Prop. 1983/84: 169 _ 102 ge företräde åt inbyggd utbildning inom vårdområdet. SÖ skall kontinuer- ligt följa och utvärdera verksamheten och senare bedöma om en volymök- ning behövs och om beslutanderätten om att få anordna inbyggd utbildning kan flyttas till kommunerna.

Kommittén föreSIär att statsbidrag utgår till inbyggd utbildning inom komvux. Eftersom kommittén inte får föreslå åtgärder som medför ökade kostnader för statsverket. föreslår kommittén att kostnaderna skall rym- mas inom den timresurs som kommunerna tilldelas för gymnasieskolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser. Kommittén föreslår att statsbidrag utgår enligt följande principer: ]. I fråga om inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel och kontor utgår statsbidrag för varje undervisningstimme enligt av SÖ fastställd timplan med belopp-enligt arvodesgrupp C'l' 8: 0.

2. I fråga om inbyggd utbildning inom vård utgår statsbidrag i arvodes- grupp CT 8:0 för det. antal undervisningstimmar som motsvarar det schablonbelopp beräknat på 40 veckors utbildning av åtta elever vid ett och samma företag som utgår för inbyggd utbildning i gymnasieskolan. SÖ fastställer antalet statsbidragsberättigade undervisningstimmar för varje läsår. Kommunerna får fritt disponera statsbidraget för samverkan. tillsyn. uppföljning. handledarkostnader och eventuell ersättning till företag/insti- tutioner för lokaler. utrustning och material. I utbildningar inom vårdområdet kommer ett stort antal timmari praktik som anordnas som inbyggd utbildning att inte vara statsbidragsberättigade. Kommittén föreslår att endast statsbidragsberättigade timmar skall inräk— nas i underlaget för skolledarorganisationen. Kommittén föreslår också att schablontillägg utgår för statsbidragsberättigade timmar inom inbyggd ut- bildning.

Komvux organisation (kapitel 13)

Trots att en regional utjämning skett Linder senare år kvarstår fortfaran- de vissa regionala skillnader i fråga om förbrukning av undervisningstim- mar inom komvux i förhållande till antalet invånare i en kommun. För att åstadkomma en ytterligare utjämning anser kommittén det angeläget att skolledarresursen i de minsta kommunerna förstärks. De 174 veckotim- marnas extra nedsättning av undervisningsskyldigheten för arvodesstu- dierektor som nu fördelas av SÖ efter särskild framställning från kommu- nerna bör enligt kommitténs uppfattning användas till en generell förstärk- ning av skolledarresursen i de minsta kommunerna.

Kommittén föreslår att skolledarresursen förstärks på följande sätt: I kommuner med 1.5 poäng och 3 poäng får arvodesstudierektor ytterli- gare 3 veckotimmars nedsättning. alltså 4.5 resp. 6 veckotimmars nedsätt- ning.

Prop. 1983/84: 169 103

I kommuner med 4.5 och 6 poäng får arvodesstudierektor ytterligare l.5 veckotimmars nedsättning. alltså 6 resp. 7.5 veckotimmars nedsättning. 83 kommuner får en förstärkning av skolledarresursen med 1.5—3 veckotim- mars nedsättning av undervisningsskyldigheten för arvodesstudierektor. sammanlagt l84.5 veckotimmars nedsättning.

Anordnandet av särskilda skolenheter för vuxenutbildning har visat sig medföra flera fördelar för komvux. Det skapas en större medvetenhet om komvux mål och målgrupper. och undervisningen får en klarare markerad vuxenproftl. Kommittén anser därför att de regler som nu gäller för inrät- tande av särskilda skolenheter för komvux bör tillämpas även i fortsätt- ningen.

Kommittén anser att en särskild skolenhet för komvux närmast bör jämställas med en allmän skolenhet för gymnasieskolan. Skolledarresursen borde alltså ha samma omfattning som vid en allmän skolenhet för gymna- sieskolan. En sådan förbättring av skolledarresttrsen vid särskilda skolen- heter för komvux skulle emellertid medföra betydande kostnadsökningar. Kommittén föreslår i stället vissa smärre förbättringar som i stort sett ryms inom nuvarande kostnadsramar.

Kommittén konstaterar att den yrkesinriktade utbildningen under senare hälften av 1970-talet inte ökat i önskad utsträckning trots att den skall prioriteras. Det kan bl. a. bero på att det varit svårt att få tillgång till lokaler och utrustning för yrkesinriktad utbildning och att det är betydligt mera arbets- och tidskrävande att planera och administrera yrkesinriktad utbild- ning än utbildning i allmänna ämnen. Kommittén har övervägt flera alter- nativ att förstärka skolledarresursen för sådan yrkesinriktad utbildning som är arbetsmarknadsinriktad. Eftersom kommittén inte får föreslå ätgär- (ler som medför ökade kostnader. har kommitten stannat för att föreslå att en del av det nuvarande schablontillägget för syo m.m. eller en del av den totala statsbidragsresursen enligt kommitténs förslag till nytt statsbidrags- system för komvux får användas till administrativa uppgifter för särskilt arbetskrävande arbetsmarknadsinriktad utbildning. Resursen bör få an- vändas till arvodering av eller nedsättning av undervisningsskyldigheten för lärare som åtar sig sådana administrativa uppgifter eller för ytterligare nedsättning av undervisningsskyldigheten för skolledare enligt skolstyrel- sens beslut.

SÖ har möjlighet att medge inrättande av ytterligare en eller två arvodes- tjänster som studierektor vid särskilda skolenheter för komvux. dit admini- strationen av grundvux förlagts. Kommittén anser att en generell förstärk- ning av skolledarresursen bör ske vid stora särskilda skolenheter för kom- vux som ökat sin verksamhet utan att det givit ökade skolledarresurser. En delning av skolenheten skulle vara ännu mera kostnadskrävande.

Kommittén föreslår därför att vid särskild skolenhet för komvux får inrättas en tredje arvodestjänst som studierektor om verksamheten beräk- nas varaktigt omfatta lägst 763 poäng och att en fjärde arvodestjänst som

Prop. 1983/84: 169 104

studierektor får inrättas om verksamheten beräknas varaktigt omfatta lägst 1005 poäng. Undcrvisningsskyldigheten för arvodestjänsterna som studie- rektor nedsätts enligt nuvarande bestämmelser. dvs. med en veckotimme för varje påbörjat tvåtal poäng över 45.

Arbetsfördelning och samverkan mellan komvux och andra utbildnings- former (kapitel 14)

Kommittén konstaterar inledningsvis att den inte kan lägga fram konkre- ta förslag i fråga om arbetsfördelning och samverkan mellan komvux. gymnasieskolan. arbetsmarknadsutbildningen (AMU). utbildning i företag och högskolan. eftersom dessa utbildningar också är föremål för utredning parallellt med kommitténs arbete. Kommittén preciserar komvux uppgifter i förhållande till dessa andra utbildningsanordnare och pekar på områden där samarbetet bör kunna förbättras. Kommittén föreslår att regeringen tar initiativet till ett nytt utrednings- eller beredningsarbete i fråga om samver— kan mellan komvux. gymnasieskolan och AMU. när de tre utredningarna avslutat sitt arbete och _vissa erfarenheter vunnits av pågående försöks- verksamhet.

Kommittén redovisar de väsentliga skillnaderna mellan komvux och gymnasieskolan i fråga om organisation. kursuppläggning och arbetsv . former.

— Komvux är organiserad som ett ämneskurssystem med koncentrations- läsning på dagtid och kvällstid.

— Komvux timtal i de olika ämnena (i genomsnitt endast cio—45% av gymnasieskolans) kan fördelas fritt på det antal veckor och terminer som skolstyrelsen bestämmer.

Komvux ger vanligen fortbildning och behörighetskomplettering. Inom komvux anordnas särskilda yrkesinriktade kurser som inte har någon motsvarighet i gymnasieskolan. Kommittén anser —i likhet med gymnasieutrcdningen att en fördju— pad och utvidgad samverkan mellan komvux och gymnasieskolan bör eftersträvas. '

Gymnasieskolans specialkurser är huvudsakligen av tre slag: I. specialkurser som bygger direkt på grundskolan och utgör en grundläg-

gande yrkesutbildning.

. specialkurser som kräver viss ålder eller yrkeserfarenhet och utgör fortbildning eller vidareutbildning. 3. högre specialkurser eller andra specialkurser som kräver genomgången lx)

gymnasial utbildning eller motsvarande eller viss yrkeserfarenhet. Kommittén föreslår att specialkurser som vänder sig till vuxna och kräver viss ålder eller yrkeserfarenhet för inträde administreras av kom- vux. Kommittén förutsätter att resurser i motsvarande grad överförs från gymnasieskolan till komvux.

Prop. 1983/84: 169 105

att SÖ vid utarbetandet och fastställandet av nya läroplaner för special- kurser ocksä anger om specialkursen i fråga skall administreras av komvux eller gymnasieskolan. att den beredning eller utredning som kommittén ovan föreslagit får i uppdrag att analysera konsekvenserna av en överföring av vissa spe- cialkurser till komvux. . Kommittén konstaterar att'det fram till l990 beräknas råda viss brist på personal med vårdutbildning och att många är verksamma inom social service och äldrevård utan att ha adekvat utbildning. Hemarbetande kvin- nor som vill söka arbete inom dessa områden. är beroende av att få sin utbildning nära hemorten och/eller på deltid. Det bör vara en uppgift för komvux att tillgodose dessa behov.

Kommittén konstaterar också att stora grupper lantbrukare har haft svårt att få sina utbildningsbehov tillgodosedda. Även dessa grupper är beroende av att utbildningen anordnas nära hemorten och på deltid. Efter- som denna utbildning vänder sig till vuxna som har praktisk yrkeserfaren- het, är det enligt kommitténs uppfattning naturligt att utbildningen anord- nas inom komvux. i första hand den landstingskommunala vuxenutbild- ningen.

Kommittén föreslår

att den landstingskommunala vuxenutbildningen anordnar vårdutbildning- ar som motsvarar den utbildning som finns vid landstingets gymnasie- skola och dessutom särskilda yrkesinriktade kurser. att primärkommunal vuxenutbildning anordnar värdutbildningar som mot- svarar den utbildning som finns vid primärkommunens gymnasieskola och dessutom särskilda yrkesinriktade kurser. att primärkommunal vuxenutbildning skall kunna anordna vårdutbildning- ar för primärkommunens behov motsvarande den utbildning som finns vid landstingets gymnasieskola efter samråd med landstingets utbild- ningsnämnd. att den landstingskommunala vuxenutbildningen anordnar fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma inom jordbruk. skogsbruk och trädgård motsvarande den utbildning som anordnas vid landsting- ets gymnasieskola och dessutom särskilda yrkesinriktade kurser. att även primärkommunal vuxenutbildning skall kunna anordna utbildning inom dessa områden. dock först efter samråd med landstingets utbild- ningsnämnd. I kapitlet redovisas skillnader mellan komvux och AMU i fråga om mål. målgrupper. huvudmannaskap. organisation. kursutbud. dimensionering. intagning. läroplaner. kursuppläggning. lärartjänster. lokaler och utrust- ning. Kommittén konstaterar att ett visst samarbete mellan komvux och AMU förekommer både på central. regional och lokal nivå.

Prop. 1983/84: 169 106

Komvux specifika uppgifter i förhållande till AMU kan enligt kommit- téns uppfattning formuleras-på följande sätt: Komvux vänder sig till yrkesverksamma vuxna som behöver fortbild- ning och vidareutbildning. Komvux bör även kunna anordna grundläggande yrkesutbildning inom vissa områden t. ex. vård. social service. barnomsorg. kontor. storhus- håll. för vuxna som befinner sig på arbetsmarknaden eller vill komma ut på arbetsmarknaden och saknar sådan utbildning. Komvux har till uppgift att ge överbryggande utbildning motsvarande grundskolan och gymnasieskolan och kompetens och behörighet för fortsatta studier.

Komvux anordnar deltids- och fritidsutbildning som kan kombineras med förvärvsarbete. hemarbete och barnpasssning.

Kommittén anser att en närmare samverkan mellan komvux och AMU bör eftersträvas för att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande och ett bredare underlag för mindre frekventa utbildningar. Arbetmarknadsut- bildning bör enligt kommitténs uppfattning i betydligt större utsträckning förläggas till komvux. särskilt förberedande teoretiska utbildningar och utbildningar som inte kräver stora investeringar i lokaler och utrustning. Kommittén anser också att samarbetet mellan komvux och AMU bör utvecklas bl.a. i fråga om läroplansarbete. FoU. lärarfortbildning. regional planering och utnyttjande av lokaler och utrustning.

Kommittén föreslår

att formerna för samverkan mellan komvux och AMU utreds ytterligare. att varje myndighet tar initiativet till att undanröja hinder för samverkan bl. a. i fråga om möjligheter att ta in komvux-elever i AMU-kurser. möjligheter att utnyttja ledig kapacitet vid AMU-center för utbildning inom komvux.

möjligheter för lärare att kombinera tjänstgöring i komvux och AMU och förutsättningarna för gemensam fortbildning.

Problem med arbetsfördelningen mellan komvux och folkhögskolan fö- rekommer endast på ett par begränsade områden. t. ex. allmänna linjer vid folkhögskolan som syftar till att ge grundskolkompetens eller allmän behö- righet för högskolestudier. särskilt om dessa utbildningar anordnas utanför folkhögskolans egna lokaler i form av s.k. dagfolkhögskola.

Enligt kommitténs uppfattning bör en förbättrad studie- och yrkesorien- tering för vuxna och det lokala samrådet mellan olika utbildningsanordnare i en kommun leda till att onödig konkurrens och dubblering undviks. En närmare samverkan bör eftersträvas i syfte att nå prioriterade målgrupper.

Kommittén konstaterar att det vid högskolorna anordnas vissa utbild- ningar som delvis ligger på gymnasial nivå och därmed sammanfaller med utbildningar som kan anordnats inom komvux. Det gäller t. ex. vissa nybör-

Prop. 1983/84: 169 l07

jarspräk. företagsekonomi. ADB och vissa tekniska och naturvetenskapli- ga utbildningar. Detta bör beaktas vid de överläggningar om behörighets- krav för högskoleutbildningar som sker mellan SÖ och UHÄ. Kommittén förutsätter att den uppföljningskommitte' som har till uppgift att göra en översyn bl.a. av fördelningen av resurser till enstaka kurser. ocksä beak- tar behörighetskravens utformning så att parallellutbildning undviks.

l kapitlet redovisas nägra former av samarbete mellan komvux och företag, statliga. kommunala och landstingskommunala myndigheter. En viktig uppgift för komvux är att förmedla kunskaper i det egna yrket. dvs. att ge fortbildning och vidareutbildning till yrkesverksamma vuxna. Som kommittén redovisat i kapitel 6 anser den att denna uppgift bör få ökad betydelse. Arbetsmarknadsinriktad utbildning inom komvux skall priori- ' teras. Utbildningsresurser i samhället bör enligt kommitténs uppfattning utnyttjas så effektivt som möjligt och onödiga dubbleringar i fråga om utbildning bör undvikas. Kommittén föreslår därför att stat. kommun, landsting och företag bör kunna använda komvux för yrkesutbildning. fortbildning och vidareutbildning av anställda på följande villkor: utbildningen överensstämmer med de mål och prioriteringar som fast- ställts för komvux av riksdag och regering. utbildningen följer kursplan som fastställts av SÖ. beslut att anordna utbildning fattas av skolstyrelsen — i fråga om yrkes- inriktad utbildning efter lokalt samråd med arbetsmarknadens parter. — utbildningen anordnas enligt gällande föreskrifter och står under SÖ:s och länsskolnämndens tillsyn. —— information om utbildningen ges till allmänheten och utbildningen står öppen för alla.

intagning till utbildningen görs av den kommunala intagningsnämnden enligt gällande bestämmelser om behörighet och urval.

—— lärare anställs och läromedel antas av skolstyrelsen.

Kommittén redovisar slutligen behovet av regional samplanering mellan gymnasieskolan. komvux och AMU och mellan komvux i olika kom- muner. En sådan samplanering är enligt kommitténs uppfattning nödvän- dig både för att mindre frekventa yrkesinriktade utbildningar skall kunna komma till stånd och för att utbildningsresurserna skall utnyttjas sä effek- tivt som möjligt.

Kommittén föreslår

att länsskolnämnderna åläggs att ta initiativet till regelbundna samråd om kursutbudet i komvux mellan kommunerna i länet. att länsskolnämnderna tar initiativet till årliga samråd om planering. di- mensionering och lokalisering av kursutbudet i gymnasieskolan. kom- vux och AMU i länet.

att till länsskolnämnderna knyts personer med erfarenhet av vuxenutbild- ning.

Prop. 1983/84: 169 108

Personal (kapitel 15) Skolledare

Kommittén konstaterar att enligt de behörighetsregler som gäller för tillsättning av skolledartjänster inom komvux skall även erfarenheter av komvux beaktas. Kommittén redovisar erfarenheter av skolledarutbildning för komvux och de förändringar som sker i fråga om personalutveckling fr.o.m. läsåret 1982/83. Kommittén föreslår att introduktionskurser för nyutnämnda skolledare i komvux anordnas som enstaka kurser vid högskolan och dimensioneras så att samtliga nyutnämnda skolledare i komvux kan tas in, att kommunerna svarar för eventuella kostnader inom ramen för statsbi- draget för lokal skolutveckling. att den allmänna skolledarutbildningen skall omfatta eller kompletteras med särskilda avsnitt för komvux-skolledare med inriktning på admini- strativa och pedagogiska frågor som är specifika för komvux.

Lärare

. Kommittén konstaterar att det inte ingår i dess uppdrag att utreda hur lärartjänster skall konstrueras och vilken utbildning som krävs. Kommit- tén föreslår

att SÖ får i uppdrag att utarbeta tjänstekonstruktioner och behörighetsreg- ler med anledning av riksdagens beslut att grundskolkurser i svenska som främmande språk och hemspråk skall få anordnas i komvux. att SÖ får i uppdrag att föreslå åtgärder i fråga om utbildningskomplette- ring. tjänstekonstruktion och behörighetsregler med anledning av kom- mitténs förslag att samhällskunskap oeh arbetslivsorientering skall in- tegreras till ett ämne. Kommittén konstaterar att |974 års lärarutbildningsutredning (LU'l"74) inte behandlat utbildningen av lärare för komvux och grundvux. Kommit- tén anser att vuxenutbildningens behov av lärarutbildning bör utredas— ytterligare.

Kommittén framhåller det stora behovet av lärarfortbildning med anled- ning av att läroplan för komvux införs fr.o.m. läsåret 1982/83. Skolstyrel- serna bör beakta detta behov vid fördelningen av anslaget till lokal skolut- veckling. Högskolorna böri samråd med SÖ och komvux-enheter i regio- nen utveckla studieplaner för enstaka kurser som kan användas för fort- bildning av lärare.

Kommittén konstaterar att det i komvux inte finns huvudlärare och institutionsföreståndare och inte heller resurser för sådana specialfunk- tioner som fr.o.m. den 1 juli l982 skall fördelas på lärarna i grundskolan. Det finns emellertid enligt kommitténs uppfattning ett mycket stort behov av en pedagogisk lednings- och samordningsfunktion även i komvux därför

Prop. 1983/84: 169 109

att många olika lärarkategorier undervisar i komvux. Undervisningen är splittrad på åtskilliga ställen och komvux får en egen läroplan. Det är också nödvändigt med tillsyn av ämnesinstitutioner för komvux.

Kommittén föreslår därför

att inom komvux utses ämnesförcträdare med uppgift att svara för den pedagogiska lednings- och samordningsfunktionen inom ett ämne eller ämnesområde och förestå ämnesinstitution.

att i förordningen föreskrivs vilka funktioner som ämnesföreträdare skall fullgöra. att skolstyrelsen fastställer vilka funktioner som skall fullgöras inom kom- vux i kommunen och hur de skall fördelas på olika lärare.

.S'yo-jimktioniirer

Fr.o.m. den l juli 1983 inrättas enligt riksdagens beslut en ny typ av statligt reglerade tjänster för syo-funktionen i grundskolan och gymnasie- skolan. I dessa tjänster kan undervisning i ämne/ämnen ingå som en reguljär del. Kommittén föreslår att för komvux inrättas fr.o.m. den 1 juli l984 statligt reglerade tjänster som syo-funktionär i kombination med undervisning i ämne eller äm- nen.

att tjänsten som syo-funktionär inom komvux får kombineras med kom- munalt reglerad tjänst och att skolstyrelsen får besluta vad dessa tjäns- ter skall omfatta. att de nuvarande syo-konsulenterna i komvux får en utbildningskomplet- tering och fortbildning som är anpassad till vuxenutbildningens behov.

Lärare [ grundvux Kommittén konstaterar att grundvux saknar egna lärartjänster. Huvud- delen av lärarna i grundvux utgörs av Iågstadie—. mellanstadie- och special- lärare. En stor del av lärarna saknar lärarutbildning. Ingen av de lärarkate- gorier som f.n. kan vara tillsvidareförordnad för tjänstgöring i grundvux har en utbildning som är avpassad för grundvux behov. Kommittén framhåller också behovet av fortbildning av lärare inom grundvux. Kommittén föreslår att en reguljär utbildning för lärare i grundvux inrättas snarast möjligt. att lärare som är verksamma inom grundvux utan att ha adekvat utbildning bereds möjligheter att komplettera sin tidigare utbildning. att UHÄ'i samråd med SÖ får i uppdrag att föreslå innehåll och utformning av denna utbildning för lärare i grundvux. att tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun inrättas även för tjänst- göring inom grundvux. att SÖ får i uppdrag att närmare överväga och föreslå hur dessa tjänster skall utformas. '

Prop. 1983/84: 169 ] IO

att övergångsregler utfärdas för behörighetsförklaring av lärare med ut- bildning i relevanta ämnen och lång erfarenhet av undervisning inom grundvux.

Statsbidrag till komvux (kapitel l6)

Med statsbidragssystem avser kommittén principer för resttrstilldelning inkl. bestämmelser om 'antal deltagare i kurs. timplaner m.m.

] kapitlet redovisar kommittén nu gällande bestämmelser om statsbidrag till komvux. tidigare framlagda förslag till förändringar av statsbidragssys- temet och statsbidragssystem i några andra skolformer. Kommittén redo- gör också för den försöksverksamhct med en friare utformning av statsbi- dragssystemet som på kommitténs initiativ bedrevs i sex kommuner ttnder budgetåret 1979/80. Kommittén-konstaterar att erfarenheterna var i huvud- sak positiva. men idet är svårt att dra generella slutsatser. eftersom försö- ket bara pågick i ett år.

Kommittén pekar på följande brister i det nuvarande statsbidragssyste- met:

det har blivit relativt komplicerat genom kompletterande bestämmelser vid ett flertal tillfällen.

på grund av centrala bestämmelser om antal deltagare och antal timmar för olika kurser har kommunerna relativt liten frihet att bestämma hur statsbidraget skall användas. det gynnar kommuner med stort befolkningsunderlag.

det stimulerar endast i begränsad utsträckning kommunerna att anordna prioriterad utbildning.

det har starka tröskeleffekter.

Kommittén har övervägt flera olika alternativ i fråga om statsbidragets utformning för att komma till rätta med ovan redovisade brister. Kommit- tén har stannat för att lägga fram-två olika alternativ till utformning av statsbidragssystem för komvux. Båda alternativen råder bot på de största bristerna i nuvarande system. Vilket alternativ som väljs bör avgöras på grundval av remissynpunkterna.

Alternativ I

Statsbidraget för undervisning. stödundervisning. studiehandledning och studie- och yrkesorientering beräknas på följande sätt: i l. Statsbidrag utgår för a. kurser som beräknas kunna anordnas med varaktigt lägst tolv delta- gare (i glesbygd lägst åtta) b. kurser för handikappade och intagna i kriminalvårdsanstalt som be- räknas kunna anordnas med varaktigt lägst fem deltagare. 2. Statsbidrag utgår för det antal undervisningstimmar som startade kurser enligt p.l högst fär omfatta enligt SÖ:s timplaner. Statsbidrag utgår

Prop. 1983/84: 169 l l l

också till varje kommun för högst [000 undervisningstimmar per bud- getår för anordnande av kurser med lägst fem deltagare (en s.k. garan- tircsurs). Dessutom utgår ett schablontillägg enligt nuvarande bestäm- melser (% 85 a).

. De undervisningstimmar som kommunen får statsbidrag för enligt ovan utgör en totalresurs som får användas för undervisning. syo. stödunder- visning, studiehandledning och kurativa insatser. SÖ:s timplaner utgör rekommendationer. och omfördelning mellan olika kurser och mellan undervisningsresurs och schablonresurs får göras inom ramen för total- resursen. Kommunen förutsätts följa de centralt fastställda prioritering- arna i fråga om målgrupper och utbildningar. . Så länge som det nuvarande timtaket består förutsätts att kommunerna schablonmässigt får disponera en viss del av föregående års timför- brukning i kommunen och att SÖ fördelar resterande timmar inom den ram och enligt de principer som fastställs av riksdagen. SÖ bör vid denna fördelning beakta bl. a. i vilken utsträckning kommunerna följer centrala prioriteringar i fråga om målgrupper och utbildningar.

Alternativ 2

Statsbidraget för undervisning. stödundervisning. studiehandledning och syo beräknas på följande sätt:

IQ

'JJ

Antalet kursdeltagare i en kurs multipliceras med en koefficient enligt p. 2. Produkten multipliceras med det högsta antalet ttndervisningstint- mar som kursen enligt SÖ:s timplaner får disponera. Därigenom erhålls antalet statsbidragsberättigade undervisningstimmar. Detta antal tim- mar fördelas på det antal terminer över vilka kursen sträcker sig. . Följande koefficienter föreslås gälla:

Kommuner med mer än 50000 undervisningstimmar per är 0.06 Kommuner i glesbygd 0. 12 Övriga kommuner 0.08 Kurser för handikappade och intagna på kriminalvårdsanstalt 0.25 Landstingskommunal vuxenutbildning O_07 . Resursgrundande är deltagare som infunnit sig till undervisningen i kurs

som omfattar lägst fem deltagare. (Undantag: i kurser för handikappade och intagna på kriminalvårdsanstalt är varje deltagare resursgrun- dande.) Kursdeltagare som enligt nuvarande bestämmelser får intas om det inte medför ökade kostnader för statsverket föreslås även i fortsätt- ningen få tas in utan att vara t'esursgrundande.

. Det antal undervisningstimmar som räknas fram enligt ovan utgör en

totalresurs. SÖ:s timplaner utgör rekommendationer. Statsbidraget får användas till undervisning. stödundervisning. studiehandledning. syo och kurativa insatser enligt skolstyrelsens beslut. Högst l0€='(.- av totalre- sursen får användas till andra kostnader än lärarlöner. En timme mot- svarar härvid aktuellt timarvode enligt AT 15: 0. Statsbidraget får inte användas till att täcka kostnader som skall täckas av kommunala medel.

Prop. 1983/84: 169 ] l2

5. Så länge som det nuvarande timtaket består förutsätts att kommunerna schablonmässigt får disponera en viss andel av föregående års titnför- brukning i kommunen och att SÖ fördelar resterande timmar inom den ram och enligt de principer som fastställs av riksdagen. SÖ bör vid denna fördelning beakta bl. a. i vilken utsträckning kommunerna följer centrala prioriteringar i fråga om målgrupper och utbildningar. l kapitlet redovisas också de bestämmelser som gäller för statsbidrag till tekniska stödåtgärder för handikappade elever i komvux och grundvux. Kommittén har övervägt olika möjligheter att förenkla och decentralisera handläggningen av dessa ärenden med anledning av att SÖ:s organisation och uppgifter ändras fr.o.m. den ljuli 1982 och att statsbidrag till tekniska stödåtgärder för elever i gymnasieskolan numera fördelas av länsskol- nämnderna. Kommittén har emellertid funnit att starka skäl talar för att behålla de nuvarande rutinerna för handläggning av statsbidraget till tek- niska stödåtgärder för studerande i komvux och grundvux.

Kommittén föreslår

att statsbidrag till tekniska hjälpmedel. skolskjutsar. personell assistans och andra tekniska stödåtgärder för hörselskadade. synskadade och rörelsehindrade elever i komvux och grundvux utgår även i fortsätt- ningen enligt nu gällande regler. att dessa ärenden tills vidare handläggs av SÖ.

Föreskrifter (kapitel 17)

Jämsides med komvux-utredningen arbetar skolförfattningsutredningen med författningsfrägor som bl.a. berör komvux och grundvux. Kommit- téerna har sinsemellan kommit överens om en viss arbetsfördelning.

Komvux-utredningen anser att föreskrifter om vuxenutbildningsfor- merna med kommun som huvudman bör finnas i skollagen i den mån som motsvarande föreskrifter för ungdomsskolan finns där.

I detta kapitel och i en bilaga (redovisas här sist i bilaga [) framlägger kommittén förslag till vad som enligt kommitténs uppfattning bör regleras i skollagen beträffande grundvux och komvux. Kommitténs förslag har utformats som kompletteringar till det förslag till ny skollag. som redan lagts fram av skolförfattningsutredningen.

Med hänvisning till det arbete som pågår inom skolförfattningsutred- ningen har kommittén inte formulerat några förslag till ändringar i gällande förordningar om grundvux. komvux och lärartjänster vid skolväsendet i kommun. Däremot har kommittén kommenterat vilka ändringar som kom- mitténs förslag i slutbetänkandet bör leda till.

Kommittén konstaterar avslutningsvis att komvux-förordningen redan är något av ett lappverk på grund av ändringar under årens lopp. Det- samma kommer att gälla övriga berörda författningar. när kommitténs

Prop. 1983/84: 169 ' 113

förslag har genomförts. Kommittén föreslår därför att på sikt en.genomgri- pande översyn skall göras i syfte att bl.a. samla föreskrifterna för komvux och grundvux utöver det som står i skollagen och eventuellt andra författningar för hela skolområdet i en gemensam författning. I samband med denna översyn bör alla hänvisningar tas bort att föreskrifter i andra författningar skall tillämpas (helt eller delvis).

Statlig tillsyn.. genomförande, kostnadsberäkningar (kapitel 18)

Kommittén konstaterar att SÖ och länsskolnämnden enligt nuvarande föreskrifter har inseende över komvux och grundvux och att de statliga tillsynsmyndigheternas uppgifter i den nya organisationen blir huvudsakli- gen en rådgivningsverksamhet. Kommittén har i detta betänkande föresla- git förenklingar av bestämmelserna och decentralisering av besluten i väsentliga avseenden.

Kommittén förutsätter att SÖ och länsskolnämnden även i framtiden har inseende över komvux och grundvux. SÖ skall bl. a. fördela en del av det disponibla antalet undervisningstimmar mellan kommunerna.

utarbeta och fastställa kurs- och timplaner och kommentarmaterial. ha det övergripande ansvaret för FoU och personalutveckling.

ta initiativet till förändringar.

Kommittén anser att länsskolnämnderna bör få vidgade uppgifter för komvux och bl.a. ta initiativet till regional samverkan mellan komvux. AMU och gymnasieskolan och mellan komvux i olika kommuner i länet. Länsskolnämnderna bör även ägna särskild uppmärksatnhet åt grundvux och ta initiativet till samverkan i fråga om FoU och lz'irarfortbildning. Det bör därför till länsskolnämnderna knytas expertis med erfarenhet av vux- enutbildning.

Läroplan för komvux införs enligt riksdagens beslut fr.o.m. 1982/83. Kommittén har i skrivelse till regeringen den 2 december 1981 föreslagit vissa kompletteringar till läroplan för komvux att tillämpas fr.o.m. läsåret 1983/84.

Gymnasieskolan. arbetsmarknadsutbildningen och den grundläggande undervisningen i svenska för vuxna invandrare har varit föremål för utred- ning parallellt med kommitténs arbete. Kommittén har samrått med dessa utredningar. Kommitténs förslag kan enligt dess uppfattning genomföras utan att beslut med anledning av dessa andra utredningars förslag avvak- tas.

Kommittén anser att en proposition bör kunna läggas fram och behand- las i riksdagen under år 1983. Eftersom några av kommitténs förslag kräver viss förberedelsetid. föreslår kommittén att förändringarna i sin helhet genomförs fr.o.m. budgetåret 1984/85.

Kommittén anser att dess förslag kan genomföras inom nuvarande kost- 8 Riksdagen 1983/84. I saml. Nr [69

Prop. 1983/84: 169 114

nadsramar för komvux. Kommittén förutsätter att riksdag och regering .fastställer hur många undervisningstimmar som komvux får förbruka. Kommitténs förslag om ett nytt statsbidragssystem för komvux innebär att kommunerna får utnyttja statsbidraget friare bl.a. till grundskolkurser på invandrarspråk. kurativa insatser. inbyggd utbildning. Dessa förslag inne- bär en bättre lokal anpassning och ett effektivare resursutnyttjande men inga kostnadsökningar. Även införandet av etappsystemet och den sant- verkan mellan komvux. gymnasieskolan och AMU som kommittén före- slår bör leda till ett effektivare resursutnyttjande.

Kommitténs förslag om förstärkning av skolledarresursen i de minsta kommunerna och vid särskilda skolenheter innebär en marginell kostnads- ökning som kommittén beräknar till ca 50 veckotimmars nedsättning av undervisningsskyldighcten för arvodesstudierektor.

Förslaget att i komvux införa ämnesföreträdare för pedagogiska led- nings- och samordningsfunktioner innebär en kostnadsökning som bör kunna balanseras av den kostnadsminskning som uppkommer genom en omfördelning av undervisningstimmar från teoretiska gymnasieskolkurser till yrkesinriktad utbildning.

Den föreslagna förändringen av statsbidraget för grundvux och höjning- en av schablontillägget innebär att ytterligare ca 1500—2000 elever kan tas in i grundvux inom nuvarande kostnadsram.

Kommittén framhåller slutligen att resurserna för komvux behöver ut- ökas om komvux skall kunna rekrytera prioriterade målgrupper och upp- fylla de mål som riksdag och regering fastställt. Kommittén pekar bl.a. på följande angelägna behov: _. ett ökat antal undervisningstimmar för grundvux. grundskolkurser och gymnasieskolkurser.

# förbättrad syo och ökade kurativa insatser.

möjligheter att anordna inbyggd utbildning och utnyttja AMU-centers lokaler.

förbättrad skolledarresurs.

Kostnaderna för en utbildningsanordnare bör enligt kommitténs uppfatt- ning inte betraktas isolerade från kostnaderna för andra utbildningsanord- nare. Utbildningskostnaderna bör dessutom ses i ett större samhällsper- spektiv.

Prop. 1983/84: 169

115

Komvux-utredningens förslag till tillägg och ändringar i skollagen

(Förslaget utgår från det förslag till ny skollag som framlagts av skolför- fattningsutredningen i Ds U 1981:4 i stället för från nu gällande skollag.)

Skolfötjfattningsutredningens jöns-lag Kom vux-utrednin_t.'en.v förslag

1 kap. Allmänna föreskrifter

Inledande fifireskrifter

Denna lag innehåller föreskrifter om utbildningen i skolformerna grundskola. specialskola och gym- nasieskola.

Lagen innehåller även föreskrif- ter om enskilda skolor och privatut- bildning samt om skolhälsovård.

ls'

Denna lag innehåller föreskrifter om utbildningen i skolformerna grundskola. specialskola och gym- nasieskola samt i vuxenutbildnings- formerna grundatbildning för vuxna och kommunal vuxenutbild- ning.

Lagen innehåller även föreskrif- ter om enskilda skolor och privatut- bildning samt om skolhälsovård.

Utbildningens mål

Samhällets utbildning av barn och ungdom skall

ge eleverna kunskaper. utveckla deras färdigheter. och i samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska människor och till dugliga och an- svarskännande samhällsmedlcm- mar.

Samhällets utbildning av barn och ungdom skall

ge eleverna kunskaper, utveckla deras färdigheter. och i samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska människor och till dugliga och an- svarskännande samhällsmedlem- mar.

Grundutbildning för vuxna skall ge grundläggandefärdigheter i läs- ning. skrivning oeh matematik samt viss samhälls- och naturorien- tering samt för invandrare under- visning i .rven.rka som ettfriimmun- de språk.

Kommunal vuxenutbildning skall ge kompetensinriktad utbildning.

Hut'udmannaskap m. m.

Varje kommun skall anordna grundskola samt främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan.

Varje kommun skall anordna grundskola för barn och ungdom samt grundutbildning för de vuxna som behöver det. Varje kommun ska/] också främja ungdomars ut- bildning i gymnasieskolan och vux- nax utbildning i kommunal vuxen- utbildning.

Prop. 1983/84: 169 116 .S'kol/örf'attn in gsutredningens finit/ag Kom 1'u_r-utredningens jörs/ag 6.5 Varje landstingskommun skall Varje landstingskommun skall främja ungdomars utbildning i gym- nasieskolan.

främja ungdomars utbildning i gym- nasieskolan och vuxnas utbildning i kommunal vurenutbildning.

Kostnadmns var

7.5

Utbildningen i grundskolan. spe- cialskolan och gymnasieskolan skall vara kostnadsfri för eleverna.

En kommun eller landstingskom- mun. som bedriver gymnasieskola. fär besluta att eleverna i denna skolform helt eller delvis själva skall bekosta sådana nödvändiga" läroböcker. skrivmateriel och and- ra utbildningshjälpmedel som an- vänds för eget bruk.

Utbildningen i grundskolan. spe- cialskolan. gymnasieskolan. gruml- utbildningenför vuxna och kommu- nala vnxenutbildningen skall vara kostnadsfri för eleverna.

En kommun eller landstingskom- mun. som bedriver gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. får besluta att eleverna i denna skolform resp. t'u.t'enutbildnings- form helt eller delvis själva skall bekosta sådana nödvändiga läro- böcker. skrivmateriel och andra ut- bildningshjälpmedel som används för eget bruk.

2 kap. Kommunernas och landstingskommunernas skolledning

Styrelse

] s

I varje kommun skall det finnas en skolstyrelse. Skolstyrelsen skall vara styrelse för kommunens - grundskola och gymnasieskola.

2

I varje landstingskommun. som har anordnat gymnasieskola. skall det finnas en utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden skall vara 'sty- relse för landstingskommunens gymnasieskola.

Landstinget skall antingen tillsät- ta cn särskild utbildningsnämnd el- ler ge en annan nämnd i uppdrag att vara utbildningsnämnd.

I varje kommun skall det finnas en skolstyrelse. Skolstyrelsen skall vara styrelse för kommunens grundskola. gymnasieskola. gruml- utbildningji'ir vuxna och kommuna- la vuxenutbildning.

I varje landstingskommun. som har anordnat gymnasieskola eller kommunal t'uxenutbildning. skall det finnas en utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden skall vara sty- relse för landstingskommunens gymnasieskola och kommunala vuxenutbildning.

Landstinget skall antingen tillsät— ta en särskild utbildningsnämnd el- ler ge en annan nämnd i uppdrag att vara utbildningsnämnd.

Prop. 1983/84: 169

117

Skolf'örfattn in gsutredningens förslag Kom vax- utredningens förslag

Till skolstyrelsens uppgifter hör att '

beakta den allmänna utveckling- en pä skolväsendets område. och

tillse att barn och ungdomar i kommunen bereds tillfredsställande

utbildning.

Skolstyrelsen skall vidare ha in- seende över allt som gäller skolvä— sendet i kommunen och ha hand om förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde. Detta gäl- ler dock inte i den mån någon annan skall svara för uppgifterna enligt lag, annan föreskrift eller beslut som avses i 3 kap. 14.5 kommunal- lagen (1977: 179).

Detsamma gäller utbildnings- nämnden i fråga om landstingskom- munens gymnasieskola.

Till skolstyrelsens uppgifter hör att

beakta den allmänna utveckling- en på skolväsendets och vuxenut- bildningens område.

tillse att barn och ungdomar i kommunen bereds tillfredsställande utbildning.

tillse att kommunens vuxenut- bildningsformer anordnas på ett tillfredsställande sätt och

ta initiativ till ett regelbundet samråd med jöreträdare för studie- förbund och andra. som i_ kom- munen anordnar vuxenutbildning av annat slag än som (ll-”S&S" i denna lag. .

Skolstyrelsen skall vidare ha in- seende över allt som gäller skolvä- sendet. grundutbildningen för vuxna och den kommunala vuxen- utbildningen i kommunen .samt ha hand om förvaltning och verkstäl- lighet inom sitt verksamhetsområ- de. Detta gäller dock inte i den mån någon annan skall svara för uppgif- terna enligt lag, annan föreskrift el- ler beslut som avses i 3 kap. 14% kommunallagen (1977: 179).

Detsamma gäller utbildnings- nämnden i fråga om landstingskom- munens gymnasieskola och kom- .munala vuxenutbildning.

l'rkesråd

7.5

Om en kommun har-anordnat gymnasieskola skall skolstyrelsen utse ett eller flera yrkesråd.

Yrkesråd skall biträda styrelsen i frågor som gäller utbildningens 'yr- kesinriktning.

Varje yrkesråd skall ha minst tre ledamöter. I yrkesrådet skall det finnas företrädare för arbetsgivare och arbetstagare. '

Motsvarande föreskrifter gäller för en landstingskommun som har anordnat gymnasieskola.

Om en kommun har anordnat gymnasieskola eller kommunal vux- enutbildning skall skolstyrelsen utse ett eller flera yrkesråd.

Yrkesråd skall biträda styrelsen i frågor som gäller utbildningens yr- kesinriktning.

Varje yrkesräd skall ha minst tre ledamöter. 1 yrkesrädet skall det finnas företrädare för arbetsgivare och arbetstagare.

Motsvarande föreskrifter gäller för en landstingskommun som har anordnat gymnasieskola eller kom- munal vuxenutbildning.

Prop. 1983/84: 169

118

Skolfk'irfattningsutredningensförslag Komvux-utredningens_)Q'irslag

3 kap. Centrala och regionala myndigheter

Skolöverstyrelsen skall vara cen- tral förvaltningsmyndighet för grundskolan. specialskolan och gymnasieskolan.

I varje län skall det finnas en länsskolnämnd.

Länsskolnämnden skall inom länet ha inseende över grundskola. specialskola och gymnasieskola samt även i övrigt över utbildning- en av skolpliktiga barn.

Skolöverstyrelsen skall vara cen- tral förvaltningsmyndighet för grundskolan. specialskolan. gym- nasieskolan. grundutbildningen för vuxna och den kommunala vuxen- utbildningen.

I varje län skall det finnas en länsskolnämnd.

Länsskolnämnden skall inom länet ha inseende över grundskola.

specialskola. gymnasieskola. grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning samt

även i övrigt över utbildningen av skolpliktiga barn.

(Nytt A) kap. Grundutbildning för vuxna

1 & Vuxna. som är kyrkobokförda eller på annat sätt kan styrka att de är stadigvarande bosatta i riket och ' som uppfyller föreskrivna behörig-

hetsvillkor. har rätt att få utbildning inom grundutbildning för vuxna.

1 en kommuns grundutbildning skall tas emot vuxna som är kyrko- bokförda i kommunen samt vuxna för vilka kommunens grundutbild- ning är lämpligast med hänsyn till den vuxnes personliga förhållanden eller av andra särskilda skäl.

2.5 Varje kommun skall ]. informera om grundutbildning- cn i kommunen.

2. samverka med andra utbild- ningsanordnare. med statliga myn- digheter och med arbetsmarkna— dens parter i syfte att nå dem som behöver grundutbildning och moti- vera dem att deltaga i utbildningen och

3. samverka med andra-utbild- ningsanordnare för att de studeran- de om möjligt inte skall behöva byta utbildningsmiljö.

Prop. 1983/84: 169

119

.S'koUi'irfnttningsutredningensförslag Komvux-utredningens förslag

3å Behörig sökande skall få på- börja grundutbildningen snarast ef- ter ansökan.

Grundutbildning skall anses vara avslutad. när den studerande be- döms ha förutsättningar att följa an- nan vuxenutbildning på grundskol- nivå. Den skall också anses vara avslutad. om den studerande inte på ett tillfredsställande sätt tillgo- dogör sig ytterligare utbildning.

4 & Skolstyrelsen avgör frågor om intagning i grundutbildning för vuxna och om avslutande av sådan utbildning.

De studerande skall om möjligt erbjudas fortsatt utbildning efter grundutbildningen.

55 Om en kommun i sin grundut- bildning för vuxna har tagit emot en elev som inte är kyrkobokförd i kommunen. har kommunen rätt till ersättning av elevens kyrkobokfö- ringskommun eller. i fråga om så- dan elev som inte är kyrkobokförd i riket. elevens vistelsekommun.

(Nytt B) kap. Kommunal vuxenutbildning

] % Vuxna somär kyrkobokförda i riket och uppfyller föreskrivna be- hörighetsvillkor har rätt att i mån av tillgång påplats fä utbildning i kommunal vuxenutbildning.

1 en kommuns eller landstings- kommuns kommunala vuxenutbild- ning skall företrädesvis tas emot behöriga inträdessökande för vilka denna vuxenutbildning är lämpli- gast med hänsyn till sökandens per- sonliga förhållanden eller av andra skäl.

Föreskrifter om behörighetsvill- kor och om urval bland inträdessö- kande meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer. '

Prop. 1983/84: 169

120

Skoljögfitttnin gxutrednin gens förslag K omvax-utredningens förslag

2.5 För frågor om intagning i kommunal vuxenutbildning skall finnas intagningsnämnder. En intagningsnämnd skall ha minst sex ledamöter. 1 intagnings- nämnden skall det finnas företräda- re för skolstyrelsen. för den kom- munala vuxenutbildningen och till minst halva antalet ledamöter för allmänna intressen. Närmare föreskrifter om intag- ningsnämnderna meddelas av rege- ringen-eller den myndighet som re- geringen bestämmer.

flå Om en kommun i sin kommu- nala vuxenutbildning har tagit emot en elev som inte är kyrkobokförd i kommunen. har kommunen rätt till ersättning av elevens kyrkobokfö- ringskommun. En landstingskom— mun. som har anordnat kommunal vuxenutbildning. är i motsvarande fall berättigad till ersättning från an- nan landstingskommun eller kom- mun som inte tillhör någon lands- tingskommun.

10 kap. Övriga föreskrifter

Bem_vndiganden rn. m.

Regeringen bemyndigas att i frå- ga om grundskolan och specialsko- lan meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 35 regeringsformen och som gäller arbetets anordnande. le- dighet för elev eller åtgärd för elevs tillrättaförande.

Regeringen bemyndigas vidare att meddela föreskrifter om kom- muns befattning med grundskola och gymnasieskola samt om lands- tingskommuns befattning med gym- nasieskola.

Försöksverksamhet får anordnas i skola enligt föreskrifter som rege- ringen meddelar.

Regeringen bemyndigas att i frå- ga om grundskolan och specialsko- lan meddela föreskrifter som avses ' i 8 kap. 35 regeringsformen och som gäller arbetets anordnande. le- dighet för elev ellcr åtgärd för elevs tillrättaförande.

Regeringen bemyndigas vidare att meddela föreskrifter om kom- muns befattning med grundskola. gymnasieskola. ghoft/utbildningför vuxna och kommunal vuxenutbild- ning samt om landstingskommtins befattning med gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Försöksverksamhet får anordnas i skola och vuxenutbildning enligt föreskrifter som regeringen medde- lar.

Prop. 1983/84: 169 - 12]

SAMMANFATTNING AV REMISSYTTRANDENA OVER KOM- VUX-UTREDNINGENS HUVUDBETÄNKANDE (SOU 1982: 29) KOMVUX KOMMUNAL UTBILDNING FOR VUXNA

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av kriminalvårds- styrelsen. socialstyrelsen. statens handikappråd (SHR). statskontoret. riksrevisionsverket (RRV). statens arbetsgivarverk (SAV). statens institut för personaladministration och personalutbildning (SIPU). universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). centrala studiestödsnämndcn (CSN). skol- överstyrelsen (SÖ). arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). statens invandrar- verk (SIV). statens industriverk (SIND). länsskolnämnderna i Söderman- lands. Östergötlands. Kristianstads. Värmlands och Västerbottens län. utbildningsckonomiska utredningen (U 1981: 03). språk- och kulturarvs- utredningen (SKU. U 1981: ()4). jämställdhetskommittén (A 1976: 08). kommittén (A 1980: 02) för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbild- ning (KAFU)._Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Lands- organisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). Svenska Arbetsgi- vareföreningen (SAF). Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstude- rande (SOSVUX). Folkbildningsförbundct. Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Sveriges Hantverks— och Industriorganisation-Familjeföretagen (SHlO—Familjeföretagen). Handikappförbundens centralkommitté (HCK). De handikappades riksförbund (DHR). Föreningen Svenska Läromedels- producenter (FSL). Östergötlands och Kristianstads läns landstingskom- muner. Arvidsjaurs. Eskilstuna. Gotlands. Göteborgs. Kalmar. Lycksele. Södertälje. Umeå. Vindelns och Årjängs kommuner. - Kriminalvårdsstyrelsen har bifogat yttranden frän kriminalvårdens kanslier i Uppsala och Nyköping samt kriminalvårdsanstalterna i Visby och Malmö. UHÄ har bifogat yttranden från universiteten i Linköping och" Lund. som i sin tur bifogat yttrande frän pedagogiska institutionen. samt högskolan för lärarutbildningi Stockholm. som i sin tur har bifogat yttran- den från ämneslärarlinjen. hemspråkslärarlinjen och institutionen för peda- gogik. CSN har bifogat yttranden från studiemedelsnämnden i Umeå samt vuxenutbildningsnämnderna i Östergötlands. Jönköpings. Kronobergs. Hallands. Göteborgs och Bohus. Värmlands och Västernorrlands län. LO har bifogat yttrande från Svenska kommunalarbetareförbundet.

Yttranden har dessutom inkommit från försvarets skolnämnd. vuxenut- bildningsnämnden i Södermanlands län. länsskolnämnderna i Stockholms. Malmöhus och Västernorrlands län. skolförfattningsutredningen (U 1979: 12). Lantbrukets och Skogsbrukets yrkesnämnder i gemensam skri- velse. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Svenska föreningen för studie- och yrkesväg-

Prop. 1983/84: 169 122

ledning. skolstyrelsen i Härnösands kommun. vuxenutbildningsrädet i Uppsala kommun för skolstyrelsens räkning. komvux i Kalmar. syo-kon- sulenter inom vuxenutbildningen i Östergötlands län samt-komvux-skolle- dare i Stockholms län och komvux-skolledarna i Östergötlands län.

] Allmänt

Flera remissinstanser tillstyrker utredningens förslag i sin helhet eller med kommentarer. kompletteringar eller invändningar på vissa punkter. Hit hör bl. a. SÖ. SIV. SACO/SR. SOSVUX. DHR. Gotlands kommun. vuxmiutbildningsrådet i Uppsala och kumvux-skr>llea'arna i Östergötlands län. SÖ markerar i sitt yttrande endast sådant som SÖ närmare vill utveck- la. Tillstyrker helt allmänt gör också liinssk(.)/nämnderna [ Östergötlands och Värmlands län. Arvidsjaurs. Göteborgs. Årjängs och I-lärnösands kommuner.

KAFU avstår från att yttra sig med hänvisning till sitt eget slutbetän- kande.

Enligt RRV:s mening när man knappast det väsentligaste målet för komvux-utbildningen — att öka rekryteringen från de prioriterade mäl- grupperna — med de förslag som utredningen förordar.

SÖ pekar på behovet av förbättrad statistik från SCB. speciellt avseende yrkesinriktad utbildning. SÖ understryker också att nästan alla kursdelta- gare (90-95 %) upplever komvux positivt och har mycket få förslag till förändringar. SÖ betonar att kurserna i komvux — särskilt i etapp ] är betydligt mer hcterogcnt sammansatta än tidigare. vilket ställer större krav på varierande organisation. individualisering av undervisningen. förbätt- rad och utökad studiehandledning samt elevvärdande insatser.

Många problem orsakas enligtjämställd/iets/tommittén av kvinnors och mäns mycket olika villkor inom utbildning och arbetsmarknad. Det saknas en analys av dessa skillnader och förslag till förbättringar. Även studieav- brotten lämnas utan djupare analys åt sidan. En speciellt utsatt grupp inom utbildningen är invandrarkvinnorna.

LO anser att utbildningsstatistiken måste förbättras. speciellt avseende yrkesinriktad utbildning. Tilläggsdirektiven. att utredningens förslag skulle genomföras inom oförändrade resurser. medförde att utredningen inte kunde fullfölja sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. främst vad gäller förbättringar för de kortutbildade.

Liknande påpekande görs av TCO och SACO/SR. SHR anser att det som är önskvärt antingen skjuts på framtiden eller föreslås inrymmas inom gällande ramar. vilket innebär omprioriteringar vars konsekvenser inte närmare diskuteras.

LO anser vidare att utbildning bör ses som en förutsättning för att utveckla samhället. näringslivet och den enskilda individen. Stora an-

Prop. 1983/84: 169 123

strängningar har gjorts för att höja utbildningsstandarden. i huvudsak genom att reformera och vidga ungdomsutbildningen. I ett föränderligt och dynamiskt samhälle blir det alltmera uppenbart att även "den bästa" ungdomsutbildningen är otillräcklig och måste kompletteras med återkom- mande utbildning.

LO betonar särskilt tre motiv-för en intensifierad satsning på vuxenut- bildning. nämligenjämlikhet. demokratisering och förändring eller omställ- ning.

Förekomstcn av komvux är. för LO:s medlemmar viktigt. Rätt utformad ger den betydande möjligheter att kompensera bristeri tidigare utbildning. men också att utveckla ny kunskap. Därigenom ges individerna en chans till personlig utveckling och ökad förmåga att klara nya krav inom arbets- och samhällsliv. Trots denna positiva grundinställning till komvux finns vissa brister och svagheter i utbildningen. Komvux har enligt LO inte lyckats nå ut till de grupper och individer som har den kortaste och mest bristfälliga utbildningen. har svårigheter att anpassa undervisningens inne- håll och arbetsformer till de studieovanas förutsättningar och har allt för få inslag som på ett aktivt sätt medverkar till, arbetslivets förändring utifrån jämlikhets- och löntagatperspektiv.

Enligt TCO får det aldrig råda brist på utbildningsplatser samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar. Det är enligt TCO oacceptabelt att resur- serna för vuxenutbildningen har minskat så kraftigt ttnder senare år som varit fallet. Enligt sitt handlingsprogram skall TCO bl. a. verka för att samverkan mellan gymnasieskola. komvux och AMU utvecklas. att vux- entttbildningen ges en prioriterad ställning så att behoven kan tillgodoses även på mindre orter och återkommande utbildning kan utvecklas och att arbetsmarknadens parter får bättre förutsättningar för att delta i det lokala och regionala samrådet inom vuxenutbildningen.

Detta överensstämmer enligt TCO till stora delar med komvux-utred- ningens principiella utgångspunkt och förslag.

2 Erfarenheter av komvux

UHÄ anför att de möjligheter som hittills tycks ha förelegat att få höga betyg i komvux i viss mån kan ha påverkat konkurrensläget vid antagning till högskolan. Utan närmare undersökning är det dock svårt att hävda att detta skulle utgöra något nämnvärt problem. ()m de studerande i komvux bildar en egen referensgrupp vid betygsättningen. kommer detta att kttnna minska frekvensen av särskilt höga betyg.

Länsskolnämndcn i Värmlands län anser att svårigheterna i glesbygder- na är ännu större än vad utredningen antyder.

Enligt Göteborgs kommun borde det finnas skäl att ta upp en diskussion om omprövning av målsättningen att nå fullständig regional balans.

Prop. 1983/84: 169 124 3 Handikappades situation

SHR framhåller att människor med funktionsnedsättningar i stor ut- sträckning är korttidsutbildade. Just de grupper som skulle behöva mer utbildning för att förbättra sin levnadssituation deltar mindre ofta i studier än andra. Vikten av ökad timtilldelning och en väl fungerande elevvård framhålls.

HCK anser att åtgärder för att nå ut till de prioriterade målgrupperna och för att anpassa utbildningen till målgrupperna knappast alls föreslås av utredningen. HCK framhåller betydelsen av att alla komvux lokaler är tillgängliga för alla. När det gäller hörselskadade och vuxendöva under- stryker HCK behovet av tolk och en över huvudtaget god ljudmiljö.

DHR menar att utbildningssituationen för människor med funktionshin- der borde ha getts större utrymme i komvux-utredningen. För att de skall ges möjlighet att studera inom komvux fordras bl. a. att studielokalerna är tillgängliga för handikappade. Funktionshindret kan medföra behov av en personlig assistent och särskilt pedagogiskt stöd i form av extra lärarre- surser. Den kommunala färdtjänsten är i många kommuner så bristfällig att den utgör ett direkt hinder att delta i studier. Handikappade måste få ett aktivt stöd för att stimuleras till att förbättra sin utbildningsstandard. Det finns i dag över 30 000 förtidspensionärer under 35 år i Sverige. DHR menar att detta är en av de viktigaste målgrupperna för komvux.

Enligt SDR spelar vuxenutbildningen en mycket stor roll för döva. SDR har startat en egen folkhögskola. Nu passar emellertid en folkhögskoleut- bildning inte alla dövas behov. intresse eller möjligheter. utan det behövs ett mer varierat utbud. För döva behövs enligt SDR utbildade lärare som kan teckenspråk och möjlighet till förlängning av studietiden. Det är en pedagogisk omöjlighet att undervisa både döva och hörande samtidigt utan att endera gruppen blir lidande. Det måste finnas möjligheter att starta undervisningsgrupper för döva också om deltagarantalet kraftigt under- stiger åtta. Det måste också finnas möjlighet att delta i undervisning i annan kommun än hemkommunen. Om det medför ökade ekonomiska kostnader bör dessa kompenseras.

Skolstyrelsen i Härnösand anför att integrationsutredningen inte har fattat det som sin uppgift att avge förslag om vuxna handikappade. medan komvux—utredningen saknat integrationsutredningens inblick i de speciella svårigheterna för dessa målgrupper. Av sina erfarenheter från organisation av undervisning för vuxna drar Härnösands kommun den slutsatsen att handikappade vuxna i liten omfattning fått det av den kompetensinriktade utbildningen i komvux. Kommunen föreslår att komvux-utredningen kom- pletteras med förslag till åtgärder för dessa målgrupper.

Prop. 1983/84:169' 135 4 Studiestöd i komvux

("SN ger i sitt yttrande bl. a. kompletterande uppgifter om studiestöd i komvux. CSN konstaterar att målen för komvux och vuxenstudiestödet i stort sett är desamma. Många inom vuxenutbildningen är emellertid hänvi- sade till att utnyttja studiemedelssystemet. Dels är resurserna för vuxen- studiestöd otillräckliga. dels ger det särskilda vuxenstudiestödet för famil- jeförsörjare med barn ett lägre disponibelt belopp än studiemedlen. Kun- skapen om vad de olika studiestöden innebär är sannolikt också otillräcklig bland många studerande. Utvecklingen av studiestödsfrägorna i framtiden är av största betydelse för att målet om ett jämlikt utbildningssamhälle skall nås.

Utbila'ningsekonomiska utredningen liksom LO erinrar om att för vux- nas deltagande i utbildning spelar lösningen av studiesociala problem. t. ex. studieledighet och studiestöd. en helt avgörande roll. Särskilt om utbildningsinsatsen skall bli ett led i återkommande utbildning.

LO anser det angeläget att de resurser som finns för särskilt vuxenstu- diestöd i högre grad inriktas på kortutbildadc i arbetslivet.

TCO delar utredningens uppfattning att det är nödvändigt att studiestö- det förbättras för att komvux i större utsträckning skall kunna rekrytera prioriterade målgrupper. Det gäller både antalet studiestöd och nivån på dessa. Även timersättningen för grundvux behöver förbättras.

5 Framtida behov av kompetensgivande och yrkesinriktad utbild- ning för vuxna

Utredningens överväganden se betänkandet s. [41 —l46.

Inriktning _ UHÄ understryker betydelsen av komvux som ett led i ett system med

återkommande utbildning.

SÖ understryker att vuxenutbildningens villkor är beroende av arbetsli- vets organisation. En fortlöpande kontakt mellan SÖ och arbetsmarkna- dens parter skapar förutsättningar för helhetsgrepp på samordning mellan strävanden beträffande arbetslivets organisation. utbildningspolitiska in- satser och utbildningsorganisation samt studiestödsformer. .

SIN!) anser följande uppgifter vara särskilt angelägna för komvux fortbildning och vidare utveckling för att möjliggöra strukturrationalise-

ringar och undvika arbetslöshet. vuxenutbildning inom elektronik och datateknik. Utbildning inom dessa områden med nämnda syften — bör både initieras och administreras av komvux.

SlND förutsätter ett visst samarbete mellan utvecklingsfondernas ut- bildningsenheter och vid utveckling av energisparkurser.

Prop. 1983/84: 169 126

Enligt uthildningsekonmniska utredningen finns det inslag i den tekniska och industriella utvecklingen som pekar på att fortbildning och vidareut- bildning kommer att bli alltmer betydelsefulla. Det är därför viktigt att utbildningsplaneringen inte ensidigt inriktas mot de nya stora årskullarnas och ungdomsutbildningens behov. Ett instrument härvidlag är komvux.

Särskilt kraftigt markeras. enligt Svenska kommnnförbundet. behovet av ett flexibelt utbildningssystem i ett samhälle där näringsliv och arbets- marknad ständigt omstruktureras. där inte minst den elektroniska och datatekniska utvecklingen skapar nya utbildnings- och fortbildningsbehov. Svenska kommunförbundet understyrker komvux möjligheter att inom ett system med återkommande utbildning tillgodose individens behov av olika kompetenser. yrkesmässiga. sociala och samhällsinriktade.

Svenska kommnn(1Iarbetarefi'irhltndet menar att utbildningsbakgrttnden är av stor betydelse för graden av anpassbarhet inför förändringar. Data- teknikcns intåg i arbetslivet kommer under de närmaste åren att ställa krav på arbetskraftens förmåga att anpassa sig till föränderliga förutsättningar. liör arbetsgivarna har genomgången gymnasieskola blivit ett rimligt krav .och detta har fått till följd att de som saknar eller inte fullföljt sin gymna- sieutbildning är särskilt utsatta. De är därför en viktig målgrupp för kom- vux.

SAF instämmer i den syn på komvux ttppgifter i framtiden som utred- ningen har utvecklat. Målet för utbildningen måste vara att skapa förutsätt- ningar för yrkcsverksamhet och deltagande i samhällslivet. Hög prioritet måste även ges yrkesinriktad utbildning som kan tillgodose behov på arbetsmarknaden och sådan teoretisk utbildning som krävs för yrkesut- bildning och yrkesverksamhet.

I_RF anser att komvux bör kunna bli en användbar utbildningsform för många vuxna yrkesverksamma inom yrkesområdena jord—skog. Detta under förutsättning att lämpliga kurser kan erbjudas inom rimliga avstånd och på sådana villkor att utbildningen blir attraktiv.

Län.vskulnt'intnden i Kristianstads län hänvisar till en utredning i länet om utbildningsbehov och utbildningsresurser. Det finns redan nu en stor efterfrågan på datautbildning. Man vill ha en allmän datautbildning med påbyggnad inom eget verksamhetsområdel

Behov av nya ('imnen ikmnvux

SACO,/SR anser att det finns skäl att anordna grundskolkurser (etapp l ) i idrott inom komvux. eftersom många studerande inom-komvux grundskol- kurser inte har kunnat få del av den obligatoriska skolans idrottsundervis- ning.

SDR framhåller att. eftersom döva har teckenspråket som sitt första språk och teckenspråk kommer att ingå i den nya läroplanen för dövskolan som ett språk bland andra. så bör också inom komvux/grundvux tecken- språket betraktas som ett språk som eleverna har möjlighet att välja.

Prop. 1983/84: 169 " 127

Resurser

SÖ menar att behovet av överbryggande" utbildning kommer att vara stort under överskådlig tid. Det är rimligt att volymen kursdeltagare i kurser i etapp ] får anpassas till efterfrågan. Närheten till utbildningen är ofta avgörande för om vissa vuxna skall våga påbörja studier. Det är därför viktigt att både grundvux och etapperna 1 och 2 — åtminstone i de obligato- riska ämnena svenska. engelska. matematik och samhällskunskap/arbets- livsorientering samt en rad yrkesinriktade grundutbildningar anordnas på så många platser som möjligt. Däremot bör senare etapper (3. 4 och i lågfrekventa ämnen även 2) samt yrkesinriktade påbyggnadskurser kunna koncentreras mera eller anordnas mera sällan.

Enligt SIV:s mening är människor i dagens samhälle och än mindre i det framtida samhället —. föga hjälpta av att ha genomgått grttndvux om inte resurser finns att erbjuda högstadieutbildning och gymnasial eller yrkesinriktad utbildning.

Försvarets sko/nämnd erinrar om att den gymnasiala utbildning i all- männa ämnen som tidigare genomförts vid försvarets egna skolor över- fördes genom riksdagsbeslut 1979 till det allmänna skolväsendet under 1982. Ett stort antal militära elever genomgår varje år kompletteringsut- bildning inom ramen för komvux för att inhämta de kunskaper i allmänna ämnen som krävs för yrkesofficersanstälIning och för vidare karriär som yrkesofficerare. I vissa kommuner kräver denna utbildning en avsevärd del av resurserna. Försvarets skolnämnd framhåller vikten av att de militä- ra eleverna tillförsäkras utbildningsplatser i komvux.

LäILS'SÅY)fllänllldwl i Kristianstads län föreslår att komvux. i likhet med gymnasieskolan. får en årlig timtilldelning men även en preliminär tilldel- ning för ytterligare två år'. Länsskolnämnderna bör fortsättningsvis av SÖ tilldelas ramresurser i form av undervisningstimmar. att sedan fördela på länets kommuner. Ett visst antal undervisningstimmar bör dessutom fin- nas kvar hos SÖ att fördelas till länsskolnämnderna vid akuta behov. t. ex. för invandrargrupper. Komvuxenheter som kan dokumentera särskilda behov av stödåtgärder bör kunna få sådana. Därför bör en resurs för särskilda åtgärder stå till länsskolnämndens förfogande. Länsskolnämnden föreslår att det blir möjligt att utöka timtalct i samhällskunskap på grund- skolnivå (etapp [) om elever från prioriterade grupper, inte minst invandra- re. ingår i kursen.

Krixtianxtads läns Iandstingkantnun anser det angeläget att i första hand satsa resurser på grundvux och yrkesinriktad komvux.

Liinsaka/nämnden [ Väster/mttens län anser att timvolymen i grundsko- lekurser bör få öka. liksom timvolymen för etapp-2. Arbetsmarknadsinrik- tad utbildning måste även få öka för att undvika arbetslöshet på grund av bl. a. väntade strukturrationaliseringar till följd av datakraft. bättre energi- hushållning och ökade miljökrav.

Prop. 1983/84: 169 128

Angelägna utbildningsbehov kontra besparingsdirektiv leder till svåra avvägningsproblem och prioriteringar. anser .S't'idertt'il/c kommun. Det blir nödvändigt att gå försiktigt fram så att inte nya orättvisor skapas.

Umeå kommun menar att om målsättningen är att lösa behovet av överbryggande utbildning kräver detta att antalet undervisningstimmar för grundskolekurser (etapp 1) måste få öka. Komvux möjlighet att snabbt kunna anpassa sitt kursutbud efter uppkomna utbildningsbehov. gör att komvux möjligheter bör ökas när det gäller att medverka vid grundutbild- ningar. återkommande utbildningar. kompletteringsutbildning för högsko- lan. fortbildningsbehov. behov av språkutbildningar m.m. Nedskärningar under de senaste åren gör att personer. som är i behov av utbildningar i kurser motsvarande gymnasieskolan och särskilt yrkesinriktade kurser. ej har kunnat få sina utbildningsbehov tillgodosedda.

Komvux måste få möjlighet att ge komplettering åt dem. som inte behöver fullständig gymnasieutbildning. menar Vindelns kmnmun. Denna komplettering omfattar nästan alltid ämnena svenska och engelska. Vin- delns kommun anser att en ökning av antalet timmar bör eftersträvas för att bredda rekryteringen till annan högre utbildning. Den teoretiska utbild- ningen är ofta yrkesförberedande och bör prioriteras i samma utsträckning som den direkt yrkesinriktade utbildningen.

l-"uxenurbi/dningsrådet [ Uppsala understryker att målen för vuxenut— bildningen som en gång uppsatts av samhället svårligen kan nås om man tvingas avvisa även prioriterade grupper. som kan bli fallet om timvolymen fortsättningsvis inte får öka. _

Svenska kummunalarbetareförlmndet framhåller att stora grupper av yrkesverksamma saknar grundläggande yrkesutbildning. För att avhjälpa detta. har komvux-utbildningar tillkommit för exempelvis vårdbiträden i öppen och sluten vård. dagbarnvårdare. park- och trädgårdsarbetare. bad- och idrottshallspersonal. rcnhållningsarbetare. Men till följd av beslut om att antalet undervisningstimmar inte fått öka sedan budgetåret 1977/78 har dessa tillkommande komvux-utbildningar inte fått berättigat antal platser.

TCO understryker att vuxenutbildningen i ett arbetsliv med snabb för— ändringstakt får en allt mer framträdande roll och ungdomsutbildningen kan endastutgöra en del av den utbildning som är nödvändig i dagens samhälle och arbetsliv. En väl utbyggd komvux är också en bestämd förutsättning för att kttnna realisera ett återkommande utbildningssystem.

SACO/"SR anser att behovet av komvux både på grundskolenivå och gymnasieskolenivå kommer att öka. Vuxenutbildningsbehov är inte något statiskt som kan fastställas till art och nivå för någon längre tid. Den snabba utvecklingen leder till att vuxenutbildningen måste kunna möta krav på fortbildning och vidareutbildning av stora grupper yrkesverk- samma liksom krav på helt nya yrkesutbildningar och kompletteringar av tidigare skolunderbyggnad.

Prop. 1983/84: 169 129

För att de mål som gäller vuxenutbildning i allmänhet och komvux i synnerhet inte skall bli tomma fraser måste. enligt SOSVUX. resurserna till komvux och grundvux ökas avsevärt. Detta gäller både timtilldelning och resurser för syo- och kurativa insatser.

LRF instämmer också i detta.

Enligt HCK är utbildning ett viktigt medel för att skapa fria och själv- ständiga människor. kapabla att ta tillvara sina och sina medmänniskors intressen i ett demokratiskt samhälle. Komvux och grundvux har en myc- ket viktig uppgift att fylla för att utbildningen skall nå i detta avseende starkt eftersatta grupper. Erforderliga resurser måste ställas till förfogan— de.

Svenska järeningenför studie- och yrkesvägledning anser att om riksda— gen menar allvar med sina intentioner måste den också garantera komvux tillräckligt med resurser för förverkligande av målen.

6 Mål och målgrupper för komvux

_ Utredningens jörslag se betänkandet s. 149.

SHR. statskontoret. UHÄ, länsskolnämnderna i Stoekholms. Söder- manlands oeh Östergötlands län. försvarets skolnämnd. utbildningseko- nomiska utredningen. Svenska kommunft'irbundet. Eskilstuna. Södertälje. Umeå och Vindelns kommuner. Östergötlands läns landstingskommun, TCO. SACO/SR. LRF. SHIO—Familjemretagen samt HCK instämmer i utredningens förslag.

SHR menar att för att människor med funktionsnedsättningar skall kun- na utnyttja olika utbildningsmöjligheter måste "helhetssituationen" funge- ra. Detta är primärt ett kommunalt ansvar.

CSN anser att kommunen skall vara skyldig att främja vuxnas utbild- ning. Det innebär en skyldighet att informera även om andra utbildnings- möjligheter som finns. '

Länsskolnämnden i Värmlands län påpekar att hindret att uppfylla rättvisekravet att garantera vuxna rätt till utbildning på samma villkor som ungdomar. inte består i bristande vilja eller initiativ från kommunens sida utan i alltför begränsade resurser från statsmakternas sida.

Lycksele kommun anför att förslaget innebär ett åläggande för kom- munen att anordna komvux-kurser i stort sett på samma villkor som gymnasieutbildningen. Detta förslag kan skolstyrelsen endast acceptera under förutsättning att staten tar på sig merkostnaderna.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala finner förslaget till förändringari skol- lagen vara något av det viktigaste i hela utredningen.. Vuxenutbildningsrå- det förutsätter att närmare anvisningar och rekommendationer till stöd för kommunerna kommer att utfärdas av SÖ; dessa bör t. ex. innehålla förslag till lämpliga metoder för inventering av utbildningsbehoven bland de vuxna. förslag till uppbyggnad av ett kursutbud med inriktning mot kom- 9 Riksdagen 1983/84. ! saml. Nr [69

Prop. 1983/84: 169 130

vux mål och prioriterade målgrupper. metoder för information om utbild- ningsmöjlighetcr.

Kristianstads läns landstingskommun vill inte motsätta sig förslaget men vill ändå fästa uppmärksamheten på möjligheten att sammanväga alla bestämmelser för både gymnasieskolan och komvux.

LO menar att komvux kan lindra verkningarna av förändringarna i arbets- och samhällslivet men om denna förväntan på komvux skall infrias. måste komvux resurser styras mot de grupper som har kort eller bristfällig utbildning och begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. Denna priori- tering kräver intensifierade insatser från kommunernas sida att inte bara "främja vuxnas utbildning" i allmänhet. utan de utbildningseftersatta i synnerhet. Denna skyldighet bör gälla såväl komvux som studieförbund.

SOS VUX anser att nuvarande resursbegränsningar måste bort så att de som behöver utbildningen kan få den. Som ett led i detta tillstyrker SOS- VUX att kommunerna är skyldiga att främja utbildningen för vuxna i komvux.

HCK anser att detta ansvar på kommuner måste anses föreligga i och med SOL & 7.

7 Information, rekrytering och syo. Elevvård

7.1 Praktisk arbetslivsorientering (prao)

Utredningens förslag se betänkandet s. 158. SIV. länsskolnätnmlen i Östergötlands län. TCO. SOSVUX. LRF. HCK och Svenska föreningenför studie- och _vrkesvt'igledning tillstyrker försla- get.

SÖ anser att förslaget är särskilt angeläget för exempelvis hemmaarbe- tande med inaktuella arbetslivserfarenheter. frivårdsklienter och vissa in- vandrargrupper. Om en sådan verksamhet kommer till stånd i större om- fattning bör de olika skolformernas behov samordnas. så att bästa möjliga resurstttnyttjande erhålls.

AMS ställer sig avvisande till införande av praktik för studerande inom komvux eftersom sådan praktik skulle komma att gå ut över andra för vilka praktik är ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

Länsskolnämnden i Södermanlands län anser. beträffande dc priorite- rade grupperna. att en genomförd arbetslivsorientering förmodligen skulle medföra att studieavbrotten blev färre.

Lättsskoltu'imnden [ Västernorrlands lätt inser behovet av prao men möjligheterna ter sig små att kunna skapa nödvändigt utrymmepå arbets- platserna.

Enligt jämställd/tetskommitten borde utredningen ha tagit upp behovet av styrd prao och särskilda insatser för att få framför allt kvinnorna att välja otraditionellt.

Prop. 1983/84: 169 131

Kalmar kommun betonar att den praktiska arbetslivsorienteringen mås- te avgränsas att gälla endast vissa prioriterade målgrupper inom komvux.

Östergötlands läns landstingskommun föreslår att praktikplaeeringarna för sär-. grund-. gymnasie- och högskola samt komvux samordnas i kom- mun och region genom länsarbetsnämndens eller länsskolnämndens för- sorg.

SAF anför att skolans behov av arbetslivskontakter under senare år har ökat i sådan omfattning att arbetslivet på många orter har svårt att ställa tillräckligt antal platser till skolans förfogande. Det är därför nödvändigt att praktisk yrkesorientering endast utnyttjas för elever som inte tidigare har någon erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Företagsbesöken måste dessutom vara väl planerade och förberedda både på skolan och i företa— gen. '

7.2 Schablontilläggets användning för syo och elevvård

Utredningensförslag se bete't'nkandet s. 158 och 164. CSN. Kristianstads läns lamlstingskommun. Gotlands oeh Södertälje kommuner samt LRF tillstyrker utredningens förslag. '

SHR scr påtagliga risker att man minskar resurserna för stödundervis- ning och studiehandledning vilket går ut över handikappade och andra resurssvaga.

Enligt UHÄ får en friare resursanvändning inte innebära en nedpriorite- ring av studie- och yrkesorienteringen.

SÖ anser att schablontillägget i första hand måste användas för de kursdeltagare som befinner sig i utbildning och är därför ej beredd att nti tillstyrka förslaget att binda en större resurs än vad som motsvarar 40 % av det nuvarande schablontillägget till syofunktionårstjånst.

Länsskolnt'imnden iSöderman/ands län anser att vuxna erfarenhets'mäs— sigt har större behov av syo-hjälp än motsvarande grupper bland ungdo- marna. Om spärren tas bort kan kommunerna långtidsplanera vuxen-syon på ett långt effektivare sätt. På sikt kan kuratorsuppgiften bli lika viktig för komvux som syon.

Länsskolnt'imnden i Östergi'itlands län avvisar förslaget om att använda en större del än 40 .%- av schablonbidragct till syo-tjänst. Schablonbidragct bör i största möjliga utsträckning användas till stödundervisning. Schab- lonbidragct bör inte få användas till kurativa insatser. De kan tillfredsstäl- las genom beftntliga resurser inom socialförvaltningen.

Komvux-skolledarna t' Östet'gt'itlands län anser att en större resurs än som motsvarar 40 %- av schablonbidraget bör få användas till syofunktio- närstjänst. Med hänvisning till de prioriterade målgrttpperna tillstyrks att schablonbidragct får användas till kurativa insatser.

Länsskolnämnden i .S'toek/to/ms län är positiv till förslagen men betonar att det bör vara kommunen som får avgöra hur resursen ska disponeras.

Prop. 1983/84: 169I '.'—I IJ

Länsskolnämnden uttrycker starka tvivel på att schablonresursen kommer att räcka till allt man föreslår att den ska användas till.

Länsskolnämnden i Kristianstads län anser att elevvårdsinsatserna bör få omfatta hälsovård. Länsskolnämnden föreslär också att schablonresur- sen får användas till kursföreståndare med likartade uppgifter som klassfö- reständare.

Länsskolnii'mnden [ Värmlands län anser att då schablontillägget har många andra viktiga användningsområden bör man undersöka om inte viss del av kommunens övriga syo-resurs skulle kunna överföras till komvux.

Arvidsjaur kommun tillstyrker att en större resurs än vad som motsvarar 40 %. av schablontillägget får användas till syo-funktionärstjänst.

Eskilstuna kommun anser att denna ändring ej är nödvändig främst med tanke på att den prioriterade elevgruppen är i mycket stort behov av stödundervisning—studiehandledning—kurativa insatser. vilket också be- lastar schablontillägget. Det är tveksamt att binda alltför stor del av den statliga resursen till tjänster. En viss del av kurativa insatser i komvux bör dock kunna bekostas av schablontillägget. En annan framkomlig modell vore att koppla kuratorsfunktionen vid komvux direkt till socialomsorgen i kommunen.

Lycksele kommun anser att resurserna för syo och kuratorer borde förbättrats så att de sökande i ett tidigt skede kunde få hjälp med sina bekymmer att klara barnpassning. ekonomi. tjänstledighetcr. bidrag etc. Det är ofta för sent att sätta in hjälpen. när frågorna övergått till problem.

Vindelns kommun anser att man ej bör binda tipp mer än högst 40 %- av schablontillägget för syo-ändamål.

Årjängs kommun betonar behovet av utökade kurativa insatser. Vuxenuthildtiingsrådet i Uppsala anser att behovet av kurativa insatser ökar markant. Ett Statsbidrag för detta ändamål är synnerligen väl moti- verat. Denna resurs bör dock inte tas från schablontillägget.

Östergötlands läns landstingskommun anser att kommunens resursan- vändning bör bli så fri. att skolan kan göra kraftiga elevvårdssi'itsningar för de prioriterade grupperna.

LO tillstyrker att statliga resurser får användas för kurativa insatser. TCO anser att resurserna för s_vo inom komvux i dag är underdimensio_ nerade i förhållande till de mål som finns uppställda för verksamheten. TCO ställer sig därför avvisande till förslaget och anser att schablontilläg- get måste höjas eller att en ny resurs tillskapas för syo. som svarar mot de angelägna behov som utredningen påtalat.

Enligt SACO/SR får inte medel ur schablontillägget användas för syo i större omfattning än i dag. Stora behov finns också inom de andra områ— dena stödundervisning och studiehandledning som schablontillägget är avsett för. SACO/SR anser att särskilda medel måste anslås till syon inom komvux. för elevvård och kurativa insatser.-

SOSVUX anser att en utökning av antalet syotjänster behövs men menar

Prop. 1983/84: 169 - 133

att resurser till detta inte får tas av schablontillägget. Det finns ett stort behov av kurativa insatser på komvux. Speciella resurser för kurativa insatser måste ställas till kommunernas förfogande.

S venskajöreningenft'ir studie- och yrkesvägledning anser att elevvården måste byggas ut väsentligt. Föreningen anser att kuratorns tjänster och" kunskaper är lika viktiga som övriga personalkategoriers. för att möjliggö- ra utbildning i komvux. 1 dag är det endast ett fåtal kommuner som använder 40 %- av schablonen till syo-tjänster. Av det drar föreningen slutsatsen att kommunerna saknar insikt om villkoren för komvux i allmän- het och studier vid komvux i synnerhet. Föreningen motsätter sig å det starkaste att besluten om syo-tjänster även fortsättningsvis delegeras till kommunerna. med ändå friare händer. Föreningen föreslår i stället att en lägsta gräns för syo-tjänster bör anges från centralt häll. Med hänsyn till resonemanget om intern och extern syo föreslås att syo-resursens omfatt- ning bör vara större än vad som nu är fallet.

7.3 Gemensam syo-funktion och allmänt om syo

Utredningens förslag se betänkandet s. 158. Kriminalvårdsstyrelsen anser att syo-verksamheten har stor betydelse för kriminalvården. Vidgade uppgifter för syo-funktionärer bedöms vara ett av de områden som bör prioriteras.

SHR framhåller att handikappades underrepresentation i komvux till viss del beror på att den uppsökande verksamheten och informationen om komvux inte nått fram till de olika målgrupperna. För gravt handikappade som kan ha påtagliga svårigheter att komma till_skolan kan handledda självstudier många gånger vara ett alternativ. SHR menar att det kan behövas specialdestinerade anslag till syo-konsulenternas löner inom kom- vux. Även en särskild resurs för syo som är gemensam för samtliga vuxenutbildningsanordnareoch därigenom fristående från en viss utbild- ningsanordnares rekryteringsintressen är en bra lösning. Redan inom de- resurser som nu finns i kommunerna kan det göras betydande insatser för att i större utsträckning rekrytera korttidsutbildade och resurssvaga grup- per till olika slag av vuxenutbildning. Kommunerna har enligt kommunal- lagen ansvar för samhällsinformation till kommuninvånarna. Det borde' vara naturligt att i begreppet samhällsinformation inrymma även informa— tion om utbildningsmöjligheter för vuxna.

SIPU anser att komvux bör informera bättre om vad den kan erbjuda. så att myndigheterna _i sin utbildningsplanering på ett tidigt stadium kan bedöma i vilka delar komvux kan anlitas.

CSN anser att informations- och syo-insatserna inom vuxenutbildnings- området behöver förstärkas. Syo-funktionärer vid enskilda skolor fungerar i viss utsträckning som rekryterare till kurser vid egna skolor och .htminte möjlighet att ge en allsidig information efter individens behov. Via en

Prop. 1983/84: 169 134

extern syo skulle den enskilde få en neutral information ifråga om utbild- ning, studielcdighetslagar, studiestöd. etc. Det är viktigt att söka vägar för omprioritering och samordning av på olika håll tillgängliga resurser. I samarbete mellan CSN. LO och TCO har riktlinjer dragits upp för ett reguljärt samarbete mellan de regionala fackliga organisationerna och vux- enutbildningsnämnderna i inibrmationsfrågor. CSN tillstyrker att varje kommun skall få besluta om hur stor del av schablontillägget som kan användas till syo-funktionärstjänster. Förslaget att ytterligare resurser på sikt tillförs en för samtliga vuxenutbildningsanordnare gemensam syo- funktion bör få hög prioritet.

SÖ understryker att vuxna ofta har behov av omfattande information och rådgivning före valet av Studieväg. De prioriterade målgrupperna för komvux kommer att kräva ökade insatser i fråga om såväl studierådgivning som studiehandledning och stödundervisning. Det ökade trycket på arbets- marknadsverkets förmedlings- och vägledningsservice samt den svagare betoningen av verkets studie- och yrkesvägledande verksamhet innebär också att de olika vuxenutbildningsanordnarnas studievägledning får en större belastning. SÖ anser att en studierådgivning som skall ge informa- tion och råd om hela vuxenutbildningen bör nära samarbeta med skolor. komvux, folkhögskolor, studieförbund. arbetsförmedling. fackliga organi- sationer och studiesociala myndigheter. En sådan studierädgivning bör vara ett från enskilda arrangörers rekryteringsintressen fristående kommu- nalt organ och kunna ge övergripande information och rådgivning om all vuxenutbildning samt om studiesociala frågor. Den bör ha god kännedom om vuxnas studieförutsättningar och studiehinder. SÖ anser det därutöver viktigt att undersöka förutsättningarna för Utbildningsradions möjligheter till information.

AMS anser att en utökad syo är angelägen med hänsyn till de svårigheter mänga enskilda möter att orientera sig i frågor som rör utbildning. studie— stöd och arbetsmarknad. Syon bör utgöra en del av den pedagogiska verksamheten och integreras med undervisningen. Förslaget att på sikt tillföra syon nya resurser gemensamma för samtliga former av vuxenut- bildning tillstyrks av AMS. Trycket på arbetsförmedlingarna. särskilt un- der lågkonjunktur. är mycket hårt. Vuxna som kontaktar arbetsförmed- lingen och inte är primärt arbetssökande löper risk att inte få tillräckligt stöd och vägledning. Den nya syo-resursen kan avlasta arbetsförmedlingen och komvux.

SIV understryker vikten av att syo-funktionen förstärks samt att på sikt ytterligare resurser tillförs en för samtliga lokala vuxenutbildningsanord- nare gemensam syo-funktion. Många invandrare har otillräcklig kännedom om olika utbildningsvägar. De riskerar därför i högre grad än andra att hamna fel. På längre sikt torde ökad gemensam syo kunna ge'besparingar.

SlND anser att det krävs ökade informationsinsatser och en utbyggd syo-verksamhet om komvux i ännu större utsträckning skall kunna rekry-

Prop. 1983/84: 169 135

tera korttidsutbildade vuxna till utbildning. Detta gällcri hög grad småföre- tagen och deras anställda.-

Vas-enatbildningsm'i/nnden i"Söderman/mals län hoppas att även det studiesociala området kommer att inordnas i den samordnade syo-verk- samheten. '

Länsskolnämnden i Södermanlands län anser att det finns ett markerat behov att anordna vuxen-syo som är mer externt inriktad än den som komvux tillhandahåller. lämpligen som någon form av informationscentral. Arbetsförmedlingarna har inte längre tillfälle att ställa upp med yrkesråd- givning som tidigare.

Länsskolnt'imnden i Östergötlands län anser att behovet av extern syo till allmänheten sannolikt kommer att öka i framtiden. Arbetsförmedling- en. genom sin breda kompetens. bör naturligtvis ha möjligheter att klara en sådan uppgift. F. n. är dessa möjligheter emellertid begränsade på grund av att yrkesvägledningsenheterna har omorganiserats. Under förutsättning att den yrkesvägledande funktionen inom arbetsförmedlingen kan förstär- kas. bör komvux egen syoorganisation på sikt avvecklas. _

Länsskolnämnden i Is'ristianstads län anser att eftersom komvux redan har en inofficiell roll som kommunal samordnare av vuxenundervisning bör externa syo-funktioner inrättas.

Länsskolnämnden i Vr'isterbottens län anser att den externa syon bör få ökade resurser. Länsskolnämnden bör samordna och utarbeta en informa- tion över länets vuxenutbildningsutbud.

Länsskolnämnden i Värmlands lätt. syo-krmsulenter inom vuxenutbild- ningen i Östergötlands län. Södertälje och Årjängs kommuner samt LRF anser att syo-funktionen inom komvux bör förstärkas.

Jämställd/tetskommittén saknar en analys av de utbildningsvägar som finns tillgängliga inom komvux och frågan om man inte genom att "satsa hårdare på naturvetenskaplig och teknisk utbildning även skulle ha möjlig-- het att styra kvinnor till en utbildning som ger bättre möjligheter på en" kommande arbetsmarknad.

Eskilstuna kommun anser att man inom kommunerna bör sträva efter att få till stånd en gemensam syo för hela vuxenutbildningen. Här bör övervä- gas om inte samtliga utbildningsanordnare borde kunna bidra med medel för att en sådan tjänst skall kunna inrättas. '

Kalmar kommun tillstyrker utredningens förslag. Lycksele kommun instämmer i kravet att syon i komvux bör stärkas. så att extern syo kan utföras. utan att syons ordinarie arbetsuppgifter måste sättas på sidan.

Umeå kommun anser att informationen om komvux bör kunna förbätt- . ras genom-regelbundet återkommande informationsprogram i radio och TV, en intensifiering av SSA-rådet vad beträffar analys av utbildningsbe- hov. en förbättrad information till och utbildning av de fackliga studieom- buden vad gäller komvux. en extern syo som kan ge information om all

Prop. 1983/84: 169 136

vuxenutbildning. Det bör undersökas om medel kan erhållas från de anslag som vuxenutbildningsnämnderna har för uppsökande verksamhet. Resur- serna för den interna syon i komvux bör komma komvux-eleverna till del i stället för den splittring som nu råder mellan extern och intern syo.

Vuxenutbila'ningsrädet i Uppsala stödjer helt utredningens förslag att man i samtliga komtnuner bör avsätta medel till en samsyo på sikt.

Östergötlands läns landstingskommun anser att information med aktivt rekryteringsarbete behöver föras genom många kanaler. Arbetet måste planläggas och samordnas. Landstinget föreslår arbetsförmedlingen som lämpligt samordningsorgan inom länen. Alternativt kan vuxenutbildnings- råd/lokala SSA—råd arbeta med uppgiften tillsammans med det regionala SSA-rådet. De kommunala informationscentraler som betänkandet beskri- ver är exempel på utveckling åt rätt håll.

Kristianstads lärts landstingskommun tillstyrker e'n utbyggd syo gärna integrerad/samordnad med syo-verksamheten i gymnasieskolan.

LO anser att förbättrad information och studie- och yrkesorientering ökar möjligheterna att nå utbildningseftersatta grupper. Trots det stora antalet försök som har gjorts under årens lopp på detta område menar LO att ytterligare insatser måste göras för att utveckla och effektivisera rekry- teringen av de kunskapseftersatta. Betydande förbättringar kan ske genom nära samverkan mellan de fackliga organisationerna och folkbildningen. För att minska avbrotten i studierna. förhindra felval och val av alltför korta kurser bör en omfattande satsning göras på en utbyggd studie- och yrkesorientering, som är en integrerad del av den pedagogiska verksamhe- ten i komvux.

SACO/SR tillstyrker förslaget att på sikt tillföra syon nya resurser och att dessa medel används till en för samtliga vuxenutbildningsanordnare gemensam syofunktion.

SAF anser det av allra största vikt att vuxenstuderande kan få kvalifi- cerad hjälp att analysera sitt eget utbildningsbehov samt information om lämplig utbildning och utbildningsvägar. Även de studiesociala förhållan- dena måste ingå i informationen. Enligt SAF är det angeläget att syo-kon- sulenterna renodlat får ägna sig åt sin huvuduppgift.

SOSVUX anser att informationen om och rekryteringen till komvux måste prioriteras. Tanken med extern syo är bra om resurser till den inte tas av komvux-resurser. Det är viktigt att den externa syon genomförs i samarbete med alla vuxenutbildare så att mottagaren får veta vilka valmöj- ligheter som finns. Utbyggnaden av den interna syon får inte ske på bekostnad av den stödundervisning som schablontillägget används till i dag. Det måste skjutas till särskilda resurser för utbyggnad av både extern och intern syo.

Folkbildningsji'irbmuiet accepterar inte förslag om gemensam syo för vuxenutbildningen i kommunerna.

SHIO-Familjdöretagen anser att vuxenutbildningsrädens uppgifter

Prop. 1983/84: 169 137

torde få större betydelse. Organisationen tillstyrker att samtliga vuxenut- bildningsanordnare inom kommunen tillförs en gemensam syo-funktion.

HCK anför att uppsökande verksamhet måste intensifieras. Samarbetet med handikapporganisationer och olika utbildningsanordnare bör prövas. Uppsökande verksamhet på institutioner är mycket viktigt.

DHR menar att komvux kan spela en aktiv roll för att få ut fler handikap- pade på den öppna arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens resurser för att stödja den enskilde med yrkesvägledning och praktikarbete måste därför kraftigt förstärkas.

SDR anser att komvux/grundvux varit dåligt anpassat till dövas behov. En annan orsak till det låga deltagandet är bristande information om möjligheterna. Här behövs en kraftig satsning på uppsökande verksamhet och stimulans.

Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning anför att de olika vägledarkategorierna kompletterar varandra och är var för sig nödvändiga. F. n. pågår förändringar i denna arbetsfördelning som är oroande. Yrkes- vägledarna och arbetsvårdarna vid arbetsförmedlingarna ersätts med s. k. arbetsvägledare. De skall prioritera sökande med arbetshandikapp och människor som av andra skäl har stort behov av stöd. Det blir alltså svårt för vuxna som inte är i primärt behov av arbete att utnyttja arbetsförmed- lingens tjänster. Detta har i realiteten inneburit en ökad belastning på komvux. syo och studievägledarna vid universitet och högskolor. För- eningen vill starkt ifrågasätta om det är förenligt med den s. k. begräns- ningskungörelsen (SFS 1980: 388) att AMS i praktiken överför ansvaret för en stor del av sina tidigare arbetsuppgifter på andra myndigheter bl. a. komvux.

Föreningen tror att en oberoende vuxenutbildningssyo blir en ytlig infor- mation. Möjligen kan en sådan resurs användas för uppsökande verksam- het. Att rekryteringsintressena skulle ta överhanden på bekostnad av vad som är bäst för individen. är främmande för de flesta inom syo-kåren. Äterupprätta och utöka i stället den gamla yrkesvägledningen vid AMS och öka resurserna för studie- och yrkesvägledningen vid komvux. vilket är en förutsättning för att uppnå intentionerna och målen i den nya läropla- nen.

8 Intagning till komvux

8.l Elevområden

Utredningens förslag se betänkandets. 162. Kriminalt-'årdsstyrelsens klientel (både i anstalt och frivårcl) tillhör vanli- gen den grupp i samhället som fått minst av utbildningsresurserna. Det är betydelsefullt att kursutbudet ej begränsas till den egna kommunen.

Prop. 1983/84: 169 138

RRV, AMS. länsskolnämnder/za [ Stockholms och Västerbottens län, Eskilstuna och Umeå kommuner samt 'I'CO och LRF tillstyrker förslaget.

Länsskolnämnden [ Kristianstads län menar att det finns en uppenbar - risk att utredningen överskattar komvuxelevernas vilja att resa till närlig- gande orter särskilt om det gäller kvällskurser för att få studera i högre etapper. Kommunikationer saknas ofta och ingen reseersättning utgår till komvuxelever. Med allt mindre timtilldelning kommer elevtrycket på vissa kurser att öka. Det finns då risk att en kommun prioriterar egna elever. Det är nödvändigt att elevområdesgränscr fastställs för högre etapper. Läns- skolnämnden är lämplig instans för detta.

Enligt_fi'irsrarets sko/nämnd är detta en angelägen princip för försvaret. Många militära elever genomgår nämligen komvuxstudier i anslutning till förbandsorten i stället för hemkommunen.

Göteborgs kommun menar att en sådan rättighet inte är förenlig med nuvarande praxis beträffande statens tilldelning av timmar till kommuner- na. Eftersom staten inte timmässigt ger kommunerna kompensation för elever utanför den egna kommunen drabbas framför allt större kommuners invånare av denna regel, eftersom det där av naturliga skäl finns ett bredare ktlrsutbud än i de mindre kommunerna. Det kan ifrågasättas om sökande från andra kommuner automatiskt skall ha rätt att konkurrera ut den egna kommunens invånare från utbildningar som är planerade för kommuninvånarnas behov.

Lycksele kommun anser att utredningens förslag är till fördel för den enskilde. men knappast för alla kommuner. Med ett sådant beslut ökar konkurrensen mellan olika kommuner. Detta blir särskilt kännbart för små kommuner. Så länge kostnaderna drabbar hemkommunen bör denna ha påverkansrätten genom prövning av var utbildningen får genomföras. Vi- sar det sig därvid. att samma utbildning anordnas i hemkommunen. bör hemkommunen få bedöma skälen för att genomföra kursen i annan kom- mun. Om så ej sker. bör kursanordnaren svara för samtliga kostnader.

SACO/SR anser att förslaget är bra men att intagningsnämnderna med en sådan betämmelse kan komma att ställas inför besvärliga avvägningar. speciellt med krympande resurser till komvux.

SAF anser att det är angeläget att förutsättningar skapas att anordna yrkesinriktade kurser för relativt begränsade målgrupper. Förslaget är en åtgärd i denna riktning som SAF tillstyrker.

SOSVUX anser att samverkan mellan komvux och gymnasieskolan bör undvikas. Det är bättre att kommunerna samarbetar inom komvux.

SDR menar att det måste finnas möjlighet att delta i undervisning i annan kommun än hemkommunen.

Prop. 1983/84: 169 139

8.2 lntagningsåldern

Utredningens förslag se betänkandet s. 162. Kriminalvärdsstyrelsen har inget att erinra mot att intagningsåldern för teoretiska gymnasieskolkurser höjs till 20 är.

Beslut om en eventuellt höjd åldersgräns bör enligt RRV:s mening anstå till dess en samlad översyn har genomförts tiv-samordningen och samver- kan mellan Vuxenutbildningarna.

Med hänsyn till samverkan med ungdomsskolan är det enligt UHÄzs mening tveksamt. om en generell åldersgräns om 20 år för intag'ning skall införas för kurser motsvarande tvååriga teoretiska linjer samt för tre- och fyraåriga linjer. Att endast dispensvägen står öppen för studerande under 20 år torde vara en alltför restriktiv lösning.

SÖ är inte beredd tillstyrka utredningens förslag om en höjd åldersgräns till 20 år. Möjligheterna att av taktiska skäl övergå från gymnasieskolan till komvux bör ytterligare begränsas.

AMS menar att l8—l9-åringarna i dag är en av de hårdast drabbade grupperna på arbetsmarknaden och inte bör utestängas från möjligheten att förbättra sin utbildning genom studieri komvux. AMS avvisar förslaget att höja åldersgränsen för intagning till 20 år.

Länsskolnämnden i_.S'ödernmnIands län avstyrker höjning av intagnings- åldern. medan länsskolnämnderna i Stockholms och Östergk'jtlands län tillstyrker.

Länsskolnämnden [ Kristianstads län anser att intagningsnämnden lik- som nu skall kunna ta individuella hänsyn. Unga elever som genomfört etapp l-studier skall kunna fortsätta i högre etapper utan dispens. Under nuvarande arbetsmarknadsförhållanden finns det många elever från gym- nasieskolan som inte kan komma ut i arbetslivet eller få högskoleplatser. För många återstår endast kompletteringsstudier vid komvux.

Länsskolnämnden i Värmlands län har den grundsynen att all utbildning som anordnas för såväl unga som äldre bör samverka och att alla byråkra- tiska hinder mot ett närmare samarbete bör elimineras. Nämnden anser därför att minimiåldern för vissa utbildningar ej skall höjas.

Länsskolnämnden [ Västernorrlands län "menar att komvux-kurserna bygger undervisningen påatt kursdeltagarna har livs- och yrkeserfarenhet. Den vuxenanpassning som måste ske försvåras om det finns ungdomar som saknar denna erfarenhet. Gymnasieskolans dimensionering för att ta in 100 9? av antalet lö-åringar gör det även rimligt med 20-årsgränsen för komvux.

Arvidsjaurs. Eskilstuna. Gotlands. Kalmar och Umeå kommuner och vuxenutbildaingsrädet i Uppsala ansluter sig till utredningens förslag.

Kalmar kommun och komvux i Kalmar menar att en höjning av intag- ningsåldern till 20 år för teoretiska gymnasieskolekurser är motiverad dels av de skäl utredningen anför. dels av det skälet att ett uppehåll i utbildning-

Prop. 1983/84: 169 140

en efter ungdomsskolan för arbetslivserfarenhet har en motivationsska- pande effekt vid studier som sedan äger rum t. ex. vid komvux. Mognad och förvärvad självdisciplin är en förutsättning för lyckade vuxenstudier.

Södertälje kommun ser det naturligt. att komvux kan "ta vid" där ungdomsskolans uppföljningsansvar slutar, vid 18 år. Vidare bör elever som deltagit i grundskolkurser där lägsta intagningsålder är 16 år. kunna fortsätta direkt med gymnasieskolkurser vid 18 års ålder. Förslaget av- styrks därför.

Vindelns kommun anser att åldern bör ligga kvar på 18 år för alla typer av gymnasieskolkurser men föreslår i stället att man skall vara restriktiv med dispensgivningen.

Årjängs kommun ifrågasätter förslaget om höjd intagningsålder. vilket skulle kunna innebära negativa effekter i en samordnad verksamhet gym- nasieskola-komvux.

Östergötlands läns landstingskommun ifrågasätter om inte åldersgrän- sen generellt borde höjas till 20 år i komvux. Åldersgränsen kommer i en annan dager vid ett samgående mellan komvux och gymnasieskolan.

Kristianstads läns lamlstingskommun är tveksam om gränsen för intag- ning till komvux bör höjas till 20 år. En sådan förändring försvårar ett. närmande av dessa båda skolformer.

LO tillstyrker utredningens förslag att åldersgränsen för deltagande i komvux höjs till 20 år. under förutsättning att arbetslösa ungdomar som är under 20 år ändock ges möjlighet att delta i komvux.

TCO tillstyrker förslaget att åldern höjs till 20 år. TCO vill dock betona vikten av att intagningsnämnden får rätt att ge dispens från ålderskravet om särskilda skäl föreligger.

SACO/SR avstyrker förslaget att intagningsåldern höjs från 18 till 20 år. Det skulle innebära att arbetet med dispensansökningar skulle öka kraftigt och att vissa studerande skulle berövas möjligheten till utbildningskom- plettering.

SAF anför att huvuddelen av ungdomskullen går direkt från grundskolan till gymnasiet (_f. n. ca 80 %). Gymnasieskolan är dimensionerad att mot- svara 108 % av lö-åringarna. Komvux läroplan liksom undervisningen utgår från att eleverna har viss arbetslivserfarenhet. SAF tillstyrker såle- des utredningens förslag.

SOSVUX anser att man måste beakta att komvux är en utbildning för vuxna som skall baseras på de vuxnas livs- och yrkeserfarenheter. Älders- gränsen bör höjas.

LRF ifrågasätter om inte utredningens förslag att höja åldern för intag- ning borde gälla likartat. dvs. även för kurser som motsvarar samtliga yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan.

Försvarets skolnämnd delar uppfattningen att intagningsåldern bör hö- jas. Inom försvaret kan emellertid ett begränsat antal yngre sökande kom- ma att behöva genomgå komvuxutbildning som förberedelse för sitt yrke.

Prop. 1983/84: 169 141

Skolnämnden förutsätter att dessa sökande erhåller dispens från ålders- gränsen 20 är.

Svenska föreningen för studie- och _vrkesvt'igledning ser det som en fördel att yngre elever som har problem att anpassa sig i ungdomsskolans klasser ges möjlighet att studera vid komvux med äldre kamrater. Den nuvarande åldersgränsen bör behållas.

8.3 Intagningsnämnd för komvux

Utredningensförslag se betänkandet s. 163. AMS anför att behovet att göra urval bland sökande till komvux väntas bli ännu större i framtiden. [ intagningsnämnden bör även ingå någon med särskilda kunskaper om utvecklingen på arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft inom olika yrkesområden.

Länsskolnr'imnden i Östergötlands län avstyrker. I stället bör en gemen- sam intagningsnämnd för frivilligutbildningar inrättas inom varje g-region. Även länsskolnämnden i Värmlands län framför denna åsikt.

Länsskolnä/mzden i Västernorrlands län tillstyrker och biträder uppfatt- ningen att vuxenutbildningsrådet ej skall fungera som intagningsnämnd.

Komvux-skolledarna i Östergötlands län tillstyrker. Länsskolnämnden i Stockholms län tillstyrker men betonar att intag- ningsområdet inte får begränsas och att intagningsnämnden för komvux skall samråda med intagningsnämnden för gymnasieskolan, om sådan finns i kommunen. och med intagningsnämnderna för komvux i angränsande kommuner.

Eskilstuna. Gotlands. Lycksele. Södertälje och Umeå kommuner in- stämmer i förslaget.

Vuxenutbildningsrädet i Uppsala menar att intagningsarbetet till kom- vux tidigare ofta begränsades till att kontrollera de sökandes behörighet. bl. a. deras förutsättningar att kunna följa undervisningen i sökt kurs. Något slag av statsbidrag för urval och intagning i komvux behövs nu. Problemen som uppkommit i samband med urval och intagning till komvux beror till stor del på de senare årens besparingsåtgärder. Det kan därför anses rimligt att någon andel av insparade resurser återförs till komvux för att lindra dessa problem.

Landstings/örlnmdet avstyrker förslaget för landstingens del med hän- syn i första hand till den ringa omfattning komvux har inom landstingen. Arbetet kan med fördel utföras av de intagningnämnder som redan finns vid vissa landsting för intagning av elever till specialkurser i gymnasiesko- lan.

Östergötlands och Kristianstads läns landstingskommuner anser att in- tagningsnämnden för gymnasieskolan kan ges tillikauppgiften att sköta komvuxintagningen.

Prop. 1983/84: 169 142

TCO delar utredningens syn att vuxenutbildningsråden inte bör-vara intagningsnämnd och tillstyrker en särskild intagningsnämnd.

Intagningsnämnden skall pröva om sökanden- till yrkesinriktad kurs har arbetsmarknadsinriktade syften med kursen. SAI-" tillstyrker utredningens förslag att skolstyrelsen utser en särskild intagningsnämnd för komvux. ] nämnden bör ingå ledamöter med erfarenhet från arbetsmarknaden. både arbetsgivare och arbetstagare.

LRF tillstyrker att en intagningsnämnd för komvux skall finnas i varje kommun. Någon ny intagningsnämnd för de landstingskommunala utbild- ningarna torde dock inte vara erforderlig.

9 Läroplansfrågor

9.1 Betygsfrågor vad gäller grundskolkurser

Utredningensförslag se betänkandet s. 171-172. Sot*ialstyrelsen har erfarit att uppgiften "Deltagit" tillämpas för särskil- da yrkesinriktade kurser inom vårdområdet. Socialstyrelsen förutsätter att betygsättningen godkänd icke godkänd i fortsättningen tillämpas för all vårdyrkesutbildning inom komvux. .

SÖ tillstyrker förslagen om dels ett nytt betygssystem godkänd/icke godkänd för kurser i etapp ]. dels en särskild kvotgrupp alternativt den s. k. fria kvoten för sökande med slutbetyg från komvux vilka söker till gymnasieskolan.

AMS ställer sig tveksam till att studerande från komvux skall utgöra en särskild kvotgrupp.

RR V och SIV avstyrker godkänd icke godkänd. Länsskolnämnderna i Söt'lermanlunds. Västernorrlands och Stockholms län samt Eskilstuna kommun och HCK tillstyrker utredningens förslag. Länsskolnämnden i Västernorrlands län menar att det föreligger en klar målkonllikt mellan lärarnas strävan att utnyttja elevernas erfarenheter som pedagogisk resurs och deras skyldighet'att sätta graderade betyg.

Länsskolnämnden i Östergötlands län avvisar utredningens förslag om godkänd — icke godkänd. Innebörden är. enligt länsskolnämndens uppfatt- ning. att betyget icke godkänd i realiteten inte kommer att existera.

Länsskolnämnderna i Kristianstads och Värmlands län anser att betygs- systemet bör vara samma som i ungdomsskolan.

Vuxenutbildningsnämndcn i Söder/minlands län tror att fler med ringa studievana skulle våga söka sig till komvux om betygen slopades.

Arvidsjaur kommun är tveksam att ändra bctygssystemet. då det inte linns något annat urvalsinstrument för intagning till gymnasieskolan. Ett ändrat betygssystem kan ha både positiva och negativa effekter ur studie- synpunkt.

Prop. 1983/84: 169 143

Kalmar kommun delar utredningens uppfattning. På grund av problemet i samband med intagning till fortsatt utbildning bör övergången anstå tills en förändring sker även inom andra skolformer.

Komvux i Kalmar anser att nuvarande betygssystem i grundskolekurser bör bibehållas. _

Lycksele kommun tillstyrker betygen godkänd eller icke godkänd. inte minst med tanke på den individuella uppläggning som kurserna bör ha.

Södertälje kommun tillstyrker betygen godkänd icke godkänd. Där- emot är skolstyrelsen tveksam till att komvux-elever skall utgöra egen kvotgrupp. Intagning inom fria kvoten är ett bättre alternativ. Samma betygssystem bör införas även beträffande komvux gymnasieskolkurser.

Umeå kommun instämmer helt i förslaget. Vid intagning till gymnasie- skolan bör sökande med slutbetyg från komvux tilldelas ett större antal platser än den procentuella andelen.

Vindelns kommun anser att förslaget är oacceptabelt i sitt nuvarande skick. nämligen med innebörden att det skall finnas två betygsgraderingar men att den ena graderingen egentligen ej skall användas. Man bör ha kvar betygen l—5.

Årjängs kommun tillstyrker betygen godkänd—icke godkänd. ] betyget skall inte betyget ”icke godkänd” införas men kursdeltagaren kan förete ett intyg påatt han/hon genomgått kursen. Detta kan missleda.

Vuxenutl)ildningsrådet i Uppsala tillstyrker betygsgraderna godkänd— icke godkänd men är tveksamt om egen kvotgrupp. Rådet finner det lämpligare att sökande med slutbetyg från komvux direkt förs till fria kvoten.

Östergötlands läns lands!ingskommun anser att övervägandena om hur bctygsdokumentet skall utformas behöver fördjupas. Användningen av de två bedömningarna torde vara till nytta i skolans inre arbete. men knappast i dokument över fullständig grundskolebehörighet.

L() tillstyrker förslagen men understryker att de som får svårighet att uppfylla kraven för godkänd i god tid skall erbjudas stödundervisning, repetition eller omgång. Målsättningen måste vara att alla skall kunna uppnå godkänd. Betygen förgymnasieskolekurser inom komvux bör refor- meras i samband med att betygssystemet för gymnasieskolan förändras. LO anser att även för dessa gymnasiala kurser bör betygen godkänd—icke godkänd införas. '

TCO tillstyrker godkänd—icke godkänd. TCO understryker att den som riskerar att inte kunna uppfylla uppställda krav för betyget godkänd i god tid skall erbjudas stödundervisning. repetition eller omgång.

SACO/SR avstyrker förslaget. Frågan är otillräckligt analyscrad.

SAF anser att en betygssättning i första hand skall vara en information till eleven om han/hon har nått uppställda studiemäl. SAF tillstyrker god- känt och icke godkänt. Kravet för godkänt måste vara väl definierat för resp. ämnen.

Prop. 1983/84: 169 144

SOSVUX anser att den femgradiga betygskalan bör slopas helt. I stället bör betyget godkänt/deltagit införas.

SHlO—FamiljeFiretagen uttalar sig för kursrelaterade betyg med en gra- derad skala på de godkända betygen.

Svenska föreningen för studie- och _vrkesvägledning ser här en risk att komvuxeleverna kommer att få svårt att hävda sig i konkurrensen om platserna på gymnasieskolan.

Komvux-skolledarna i Östergötlands län finner inte förslaget tillräckligt underbyggt. För den vuxne är det en nackdel att vid ansökan till vidareut- bildning inte kunnajämföras med övriga sökande från grundskolan.

9.2 Orienteringskurs för vuxenstuderande

Utredningens förslag se betänkandet s. ] 73 .

Kriminalvårdsstyrelsen ser orienteringskurser som en god studie- och yrkesorientering för korttidsutbildade och studieovana. . UHÄ anför att den orienteringskurs för vuxenstuderande som ges sedan läsåret 1974/75 inom komvux och som är avsedd att bl. a. förbereda deltagarna för fortsatta studier. främst på högskolenivå. på det hela taget är tämligen okänd inom högskolan.

CSN. SÖ. AMS. Eskilstuna. Gotlands. Göteborgs och Årjängs kom- muner. i'u.renutbildningsrådet i Uppsala. länsskolnämnden i Östergöt- lands län. LO. TCO samt SACO/SR tillstyrker förslaget om orienterings- kurser som vänder sig till korttidsutbildade. studieovana vuxna. ("SN anför att det är angeläget att underlätta studiestarten för vissa elever. De kan då senare under studietiden bättre tillgodogöra sig undervisningen, vilket bör medföra att studieavbrott undviks.

SIV anser att orienteringskurscn kommer att bli ett bra stöd vid över- gången frän grundvux till komvux grundskolekurser.

Komvux-skolledarna i Östergötlaml's län instämmer i förslaget att denna kurs modifieras så att den passar även för korttidsutbildade. Anordnandet av orienteringskurs hindras i dag av det krympande antalet undervisnings- timmar på komvux.

Eskilstuna kommun påpekar att försöksverksamheten i samband med utvecklingsblocket har visat att det är av stor vikt att korttidsutbildade vuxna får delta i en orienteringskurs.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala instämmer i att en orienteringskurs behövs även för korttidsutbildade och studieovana vuxna, men detta gäller inte enbart de vuxna som skall förbereda sig för grundskolestudier. Rådet föreslår tre slags orienteringskurser. en som förbereder för gymnasieskol- studier och högskoleutbildning. en som förbereder för vuxenstudier mot- svarande grundskolans högstadium och en yrkesinriktad kurs.

LO framhåller vikten av att stor omsorg ägnas innehåll och arbetsformer i dessa kurser så att deltagarna kan uppfatta sina reella behov av komplet-

Prop. 1983/84: 169 145

terande utbildning och upptäcka sina egna positiva resurser att klara en fortsatt utbildning. Orienteringskurserna måste också innehålla en vägled- ning om alternativa utbildningsmöjligheter t. ex. via studieförbund. före- tagsintern utbildning. facklig utbildning. folkhögskoleutbildning etc.

9.3 Gymnasieskolkurser i svenska som främmande språk

Utredningens förslag se betänkandet s. 175 .

UHÄ ansluter sig till utredningens syn på undervisningen i svenska för invandrare.

SIV har erfarit att invandrare ofta har svårigheter att läsa svenska som modersmål.

Eskilstuna kommun anför att speciella pedagogiska och metodiska pro- blem uppstår. Undervisningen i svenska som främmande språk skall kunna bedrivas i lärarlag och/eller i mindre undervisningsgrupper.

Göteborgs kommun bedömer att det finns skäl att införa svenska som främmande språk även i etapp 2-utbildningen.

SACO/SR avstyrker detta förslag. Invandrarnas behov bör tillgodoses genom en särskild kurs svenska som främmande språk i etapperna 2 och 3. Dessa kurser bör dock inte ge allmän behörighet för högskolestu- dier.

9.4 Hemspråk

Utredningens förslag se betänkandet s. 175. SIV anser att betyg i hemspråk skall kunna ingå i avgångsbetyg från komvux.

Länsskolnämnalen i Östergötlands län anser att gymnasieskolkurser i hemspråk skall anordnas.

Eskilstuna kommun anser att undervisning i hemspråk aldrig kan få någon större omfattning inom komvux. Resursskäl borde därför inte för- hindra sådan utbildning.

9.5 Undervisning på invandrarspråk

Utredningensförslag se betänkandet s. 183.

Socialstyrelsen tillstyrker grundskolekurser på invandrarspråk och fort-' satt försöksverksamhet med undervisning på invandrarspråk i gymnasie- skolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser.

Sl V . länsskolnämnden i Östergötlands län. SKU. Södertälje kommun. LO och TCO tillstyrker.

Eskilstuna kommun tror inte att grundskolkurser eller några enstaka gymnasiekurser helt på ett invandrarspråk har möjlighet att uppfylla ut- bildningsmålen. framför allt inte aktiv tvåspråkighet.

10 Riksdagen 1983/84. 1 sant/. Nr 169

Prop. 1983/84: 169 146

9.6 Yrkesinriktade gymnasieskolkurser

Utredningens förslag se betänkandet s. 177-178. SIPU är tveksam till förändring av korta delmoment till längre utbild- ningar med vissa delar av allmänna ämnen. Kortare deltidskurser torde lättare kunna hänföras till personalutbildning.

SÖ delar utredningens uppfattning att systemet med indelning av yrkes- ämnen i delmomentskurser och modulkurser fungerar väl. SÖ arbetar redan med att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram 5. k. utbildningspaket för dels redan yrkesverksamma med reell kompetens men utan formell behörighet. dels redan yrkesverksamma. vilka behöver kom- plettera sin utbildning.

Länsskolnämnden i Värmlands län och Eskilstuna kommun tillstyrker. Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att ett system med av SÖ utarbe- tade rekommenderade kombinationer för vanligen förekommande utbild- ningsbehov. som komplettering dels till SY- kurserna. dels till lokalt sam? manställda kurser av ämnen/delmoment/moduler. skulle underlätta det praktiska genomförandet av yrkesinriktad komvux. Det bör vara viktigt att utveckla möjligheten att anordna arbetsmarknadsinriktade kurser som nära ansluter till de lokala utbildningsbehoven. Det ställer krav på ett flexibelt kursplanesystem. korta plancringstider utan väntetid på att cen— trala organ skall hinna utveckla en i alla instanser sanktionerad generell kursplan.

LO påpekar att det finns stora grupper på arbetsmarknaden som varken i ungdomsskolan eller i vuxenutbildning fått en grundutbildning för sitt arbete. De flesta av dessa löntagare har också fått liten del av företagens personalutbildning. LO'anser det därför angeläget att det finns ett brett utbud av yrkesutbildningar inom komvux. Översynen av delmomentkurser och modulkurser måste ta sikte på att yrkesutbildningar inte blir för snävt inriktade och koncentrerade till enstaka yrkesämnen.

Svenska kommunalarbetardörbtmdet anser att delmoments- och modul- kurser är ändamålsenliga. inte minst då det gäller möjligheten att enkelt komplettera sina yrkeskunskaper. Enstaka kurser ger dock tyvärr alltför ofta snäva kunskaper. Därtill är det svårt för den enskilde studeranden att på egen hand passa ihop det som är mest ändamålsenligt. Många av delmoments- och modulkurserna skulle kunna få ett bredare tillämpnings- område om de kombinerades med varandra till korta men innehållsrika kurser. Förbundet poängterar att även dessa kombinationskurser måste kunna göras relativt korta om de skall bli användbara för redan yrkesverk- samma vuxenstuderande.

TCO tillstyrker. Systemet med delmoment och modulkurser har inneburit en värdefull flexibilitet enligt SAF. Kombinationer av delmomentskurser får inte ges en så fast utformning att systemets positiva effekter försvagas.

Prop. 1983/84: 169. 147

Lantbrukets och Skogsbrukets yrkesnämnder anser det befogat med en förstärkning och vidareutveckling av möjligheterna för fort- och vidareut- bildning för vuxna yrkesverksamma. I komvuxsystemet är möjligheten att anordna delmomentskurser och särskilda yrkesinriktade kurser främst av intresse..

9.7 Särskilda yrkesinriktade kurser

Utredningens förslag se betänkandet s. 18] . Sm.-ialstyrelsen framhåller det stora behovet av utbildningsinsatser för anställda inom framför allt äldreomsorgen men även inom barnomsorgen. Många saknar adekvat yrkesutbildning. Socialstyrelsen tillstyrker försla- get att kommunerna skall mera aktivt inventera utbildnings- och fortbild- ningsbehov. Huvuddelen av nyrekryteringsbehovet kommer sannolikt att tillgodoses genom gymnasieskolan. Vuxenutbildning i fackteori bör kunna erbjudas parallellt med yrkesarbete eller varvat med praktiskt arbete.

Beträffande den landstingskommunala hälso- och sjukvården resp. om- sorgerna om psykiskt utvecklingsstörda finns även ett stort antal anställda. som saknar adekvat yrkesutbildning. Socialstyrelsen anser att det i första hand bör ankomma på landstingen (motsvarande) att inventera utbild- ningsbehoven inom hälso- och sjukvården samt omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda samt vidta åtgärder för att tillgodose dessa behov. Ock- så i fråga om dessa verksamheter torde huvuddelen av nyrekryteringsbe- hovet kunna tillgodoses genom gymnasieskolan. För anställda sjukvårds- biträden med praktisk erfarenhet bör vuxenutbildning i fackteori erbjudas.

Socialstyrelsen anför vidare att såväl gällande som föreslagna bestäm- . melser innebär att läroplan för särskild yrkesinriktad utbildning kan fast- ställas och kurscr genomföras utan att samråd skett med socialstyrelsen. I styrelsens ansvar ingår att såsom fackmyndighet medverka i en fortlö- pande personal- och utbildningsplanering. Socialstyrelsen vill beredas till- fälle att medverka i utvecklingsarbetc vid tillkomsten av nya utbildning- ar resp. vid översyn av tidigare fastställda utbildningar — avseende sär- skild yrkesinriktad utbildning inom socialtjänst. hälso- och sjukvård samt omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.

SIPU tillstyrker och är beredd att utöka sin medverkan i detta arbete. SÖ påpekar att förstärkta resurser för SÖ behövs. om SÖ skall kunna täcka alla aktuella yrkesområden. SÖ arbetar f. n. med att ta fram en modell för att till viss del ytterligare decentralisera arbetet med kurs- och timplaner för yrkesinriktad utbildning inom komvux.

SIN!) anser att komvux bör driva vissa av de yrkesinriktade kurserna som "distansundervisning". De sex utbildningsenhctcrna vid fonderna skulle kunna vara samordnare inom sina resp. regioner. SlND tillstyrker.

Utbildaingsekonomiska utredningen tillstyrker. Att kommunerna bör få

Prop. 1983/84: 169 148

. till uppgift att mer aktivt inventera utbildnings- och fortbildningsbehov är ett förslag. som bör kunna utgöra ett väsentligt bidrag i arbetet att göra den offentliga utbildningen aktiv i samband med strukturomvandlingar m. m.

Eskilstuna. Gotlands. Södertälje och Umeå kommuner tillstyrker. Göteborgs kommun anser att det nuvarande systemet för att få nya läroplaner fastställda är mycket tidsödande. Kommunerna måste dels få gehör för lokala önskemål, dels snabbt få besked om medgivande att använda en ny läroplan från SÖ. Det är också önskvärt att kursplanearbe- tet på lokal nivå får direkt stöd av SÖ.

LO menar att förändringar i arbetslivet innebär nya utbildningsbehov. Det måste finnas resurser _för att ta fram nya kursplaner för yrkesutbild- ning. Det lokala och centrala samrådet kring yrkesutbildningsfrågor inom komvux mellan arbetsmarknadens parter och utbildningsmyndigheterna bör också omfatta dimensioneringen av utbildningarna.

Svenska kommunalurbetare/örbundet anser att flera åtgärder måste vid- tas för' att alla ambitiösa och efterlängtade läroplaner. som tagits fram för olika lågutbildade yrkesgrupper skall komma till verklig användning. En åtgärd som föreslås är att lokala yrkesråd och SSA-råd åläggs att inventera utbildningsbehoven. SÖ bör ansvara för att informera och utbilda rådens ledamöter för uppgiften. Med behovsinventering och en budgeterad perso- nalutbildning borde förutsättningarna att regionvis fylla ett betydligt större antal kurser än vad som i dag är fallet väsentligen förbättras.

TCO anser att komvux har en viktig roll vad gäller företagens personal- utbildning. Sådan utbildning får dock inte vara så företagsspccifik att den försvårar omställningar och förflyttningar. TCO tillstyrker därför förslaget om att det inom SÖ avsätts resurser för utarbetande av kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser. service- och informationsmaterial. Ett viktigt led för att nå grupper med särskilda utbildningsbehov är invente- ringsarbetet. anser TCO.

SACO/SR tillstyrker att nya utbildningar som införs i gymnasieskolan direkt läroplansanpassas för att också kunna anordnas i komvux. SACO/SR vill understryka vad som sägs om ett mer aktivt läroplansarbete från SÖ:s sida. Det är angeläget att arbetet kan ske snabbare och smidigare och att lokala initiativ och lokal kompetens bättre tas tillvara.

Enligt SAFzs mening borde SÖ:s resurser inom detta område förstärkas. Samverkan med arbetsmarknadsparterna kunde utökas till ett samarbete vid en inventering av utbildningsbehov. framställning av läroplaner och servicematerial. Även lokalt skulle en förbättrad samverkan med arbets- marknadsparterna genom de lokala yrkesråden och planeringsräden kunna förbättra och effektivisera planeringen och genomförandet av komvux.

LRF tillstyrker. Kommunernas inventeringsarbete bör kunna ske i sam- arbete med lokala eller regionala fackliga organ och näringslivsorganisatio- ner. LRF understrykeratt de lokala planeringsrådcn kan fylla flera tipp- gifteri fråga om samråd. information m. m. angående komvux. särskilt den

Prop. 1983/84: 169 149

yrkesinriktade utbildningen. Vikten av att olika yrkesgrupper är represen- terade i eller adjungerade till planeringsråden understryks.

10 Kursuppläggning, information och samråd

10.1 Kursuppläggning

Utredningens förslag se betänkandet s. 187.

SIPU. länsskolnämnden i Östergötlands län. Eskilstuna, Lycksele och Umeå kommuner, Östergötlands och Kristianstads läns landstingskom- muner. TCO samt LRF tillstyrker utredningens förslag.

Länsskolnämnden [ Västerbottens län anser att nya arbetsformer måste " anpassas till kurser i glesbygd med en kombinerad undervisningsform med distansstudier och B- skolemetodik.

L("insskolnämnden [ Södertrianlands län anför att det är ett förslag i rätt riktning. som dock kan medföra vissa problem. t. ex. att pedagogiskt hålla ihop en kurs delad på grupper på olika håll 'i kommunen och som är kunskapsmässigt splittrad utan att öka timtalct.

Länsskolnämnden i Kristianstads län menar att en vidare tolkning av kursbegreppet så att en kurs kan omfatta såväl dag- som kvällsundervis- ning för olika elever måste medföra en förstärkning av k'urscns timtal. Länsskolnämnden föreslår att schablonresursen skall kunna användas som stöd vid sådan kursuppdelning.

Umeå kommun menar att om undervisningen skall ge önskat resultat bör SÖ få i uppdrag att tillhandahålla ett komplett servicematerial för de kurser "som genomförs enligt förslaget.

Lycksele kommun påpekar att försöksverksamhct har bedrivits inom kommunen med glesbygdsundervisning i.enlighet med förslagets riktlinjer. Den har visat. att detta är ett sätt att arbeta på som i allra högsta grad gagnar minoritetsgrupper. glesbygdsbor och skiftesarbetare. Tyvärr får eleverna färre undervisningstimmar. mindre sociala kontakter samt mer eget arbete.

Gotlands kommun ställer sig tveksam till förslaget om man håller sig in0m ramen för det fastställda antalet undervisningstimmar enligt tim- planen.

Göteborgs kommun påpekar att utredningen föreslår en ny definition av begreppet "kurs". Resultatet blir att betydligt fler kurser kan starta. framför allt i mindre kommuner. Förändringen innebär ett överförande av resurser från stora kommuner med välfyllda kurser till små kommuner med utglesade kurser.

Enligt ruxenutbildningsrådet i Uppsala skulle denna uppläggning av studierna få egendomliga konsekvenser för praktiska yrkesinriktade kurser med stort inslag av arbetsteknik.

Prop. 1983/84: 169 150

Östergötlands läns landsting noterar att genomförandet av avsikterna fordrar ett mycket anpassbart lärarutnyttjande.

SA CO/SR anför att förslaget får som effekt bl. a. att vissa kursdeltagare får färre antal lektioner. Glesbygdskurser av detta slag får konsekvenser för lärarnas arbetssituation.

SOSVUX anser att man bör vara restriktiv med alternativa lösningar och om möjligt ordna kursen på ett normalt sätt.

10.2 Information och samråd

Utredningens förslag se betänkandet s. 193-194. Länsskolnämnden i Kristianstads län. Eskilstuna, Lycksele. Södertälje och Umeå kommuner samt vuxenutbildningsrådet i Uppsala tillstyrker förslaget. ibland med vissa kommentarer.

SIPU anför att förvärvsarbetande deltagare. som går kortare kurser på deltid. inte torde ha tillräckliga möjligheter att aktivt delta i de olika formerna för information och samråd.

Länsskolnämnden i Östergötlands län anser att konferensbestämmel- serna kan förenklas ytterligare och pekar på MBL. De uppgifter som nuvarande samarbetsnämnd har bör överföras till komvuxkonferensen. Samarbetsnämnden blir därmed överflödig. Beslut om skiljande av elev från undervisningen bör fattas av skolstyrelsen. Övriga samråd och former för samverkan bör bestämmas av komvuxkonferensen. .

Länsskolnämnden i Kristianstads län framhåller att det är särskilt viktigt att lärare med enstaka lektioner vid komvux deltar i de plancringskonfe- renser och studiedagar som förekommer eftersom dessa lärare står utanför den pedagogiska debatt som förs i skolan. Alla lärare måste ha skyldighet att delta i dessa verksamheter.

Länsskolnämnden i Värmlands län och Landstingsj?)rbmzdet motsätter sig utredningens många förslag om centrala bestämmelser om information och samråd. _

Gotlands kommun är tveksam. En särskild komvuxkonferens torde upp- levas som betungande om lärarna huvudsakligen är anställda i komvux med fyllnadstjänst och därför bör komvuxinformationen kunna lämnas vid motsvarande konferens inom gymnasie- eller grundskolan. Grundvux bör dock ha egen konferens. Samarbetsnämndens uppgifter kan fullgöras av skolstyrelsen (bl. a. att skilja kursdeltagare från undervisningen).

Södertälje kommun tillstyrker och föreslår dessutom att vuxenutbild- ningsråd skall fmnas. Vuxenutbildningsrådet skall vara ett forum för dis- kussion och samråd i vuxenutbildningsfrågor främst mellan skolan och studieförbunden samt vara rådgivande organ åt skolstyrelsen.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala är tveksamt till att samråd i pedago- giska frågor skall äga rum minst en gång per termin. Förslaget tycks främst riktat mot terminsplanerade kurser eller andra utbildningar i längre tidspe-

Prop. 1983/84: 169 151

rioder. Många yrkesinriktade kurser i komvux är korta och följer inte alls normala skolterminer. Samråd i pedagogiska frågor bör anordnas vid be- hov och i former som skolstyrelsen bestämmer.

Östergötlands läns lan(lstingskommun anser att särskild komvuxkonfe- rens kan vara befogad på särskilda skolenheter för komvux. men avstyrker för övrigt. Komvux-personalens information är reglerad genom MBL. Elevdemokratin behöver förbättras. i synnerhet vid ökad rekrytering av prioriterade grupper. Rektor bör ges ansvaret för att eleverna bereds goda tillfällen till pedagogiska samråd med personalen. Landstinget anser att skolstyrelsen bör fatta beslut om att skilja en elev från undervisningen.

Kristianstads läns landstingskammun är tveksam till att formerna för information och samråd skall regleras i centrala bestämmelser. Att det skall finnas en komvuxkonferens .vid varje skolenhet där komvux bedrivs avstyrks. Förslaget leder bara till ökad byråkrati och arbetsbelastning för skolledare. Det borde vara tillräckligt med de organ som i dag skall/bör finnas i gymnasieskolan.

TCO förutsätter att bestämmelserna utformas så att det finns viss lokal frihet att besluta om vilka konferenser som skall förekomma inom skolen- heten.

SACO/SR vill att förslaget samordnas med förslagen från skolförfatt- ningsutredningen. .

SOSVUX tillstyrker. Kursdeltagarna måste vara företrädda på alla kon- ferenser och i alla samråd. Att informera och att samråda med kursdelta- garna är skolledarnas skyldighet. Detta bör klargöras då det på många håll slarvas med det.

11 Metoder och arbetsformer, läromedel, forskning och utveck- lingsarbete

11.1 Läromedel

Utredningens överväganden se betänkandet s. 206-207 .

TCO understryker vikten av att SÖ även i fortsättningen följer utveck- lingen och vidtar åtgärder för att även små målgrupper skall få sina behov av lämpliga läromedel tillgodosedda. Det är av största vikt att läromedel för SY-kurser utvecklas i samarbete mellan SÖ. branschorganisationer och arbetsmarknadens parter.

FSL instämmer i huvudsak i de krav och önskemål som framförs. Kärnproblemet är enkelt. Produktionen av läromedel för berörda utbild- ningar/ämnen blir så kostnadskrävande att priset för böcker i praktiken aldrig kan tas ut av konsumenterna. [ dagens utomordentligt trängda ekonomiska läge är det orealistiskt att räkna med att läromedelsförlageni ökande utsträckning skulle våga satsa resurser för utveckling och produk-

Prop. 1983/84: 169 152

tion av läromedel inom detta bristområde. Det s. k. produktionsstödet är litet och stora krav ställs på bidrag från detta. Antingen måste stödet kraftigt förstärkas eller också är det nödvändigt med friska pengar. som specialdestineras tilljust denna produktion.

11.2 Forsknings- och utvecklingsarbete ( FoU)

Utredningens förslag se betänkandet s. 214 .

Övergripande

LO understryker behovet av satsningar på vuxenpedagogisk forskning. Resultaten bör snabbt komma undervisningen till del.

TCO tillstyrker. Den vuxenpedagogiska forskningen har länge varit ef- tersatt. TCO har noterat med stor tillfredsställelse att riksdagen beslutat att den skall prioriteras. Eskilstuna kommun tillstyrker.

Ytterligare en professur

UHÄ är inte berett att nu förordajust vuxenpedagogik i ljuset av andra angelägna behov inom forskningsorganisationen.

SIV ser gärna att en professur i vuxenpedagogik särskilt inriktas på invandrarnas behov inom vuxenpedagogiken med särskild tonvikt på de lågutbildade.

Länsskolnämnden [ Östergötlands län avvisar ytterligare en professur i vuxenpedagogik. De små resurser som forskningen förfogar över bör kon- centreras till Linköping.

LRF tillstyrker.

Inriktning av FoU

RR V anser det angeläget. att det framtida forsknings- och utvecklingsar- betet inom vuxenpedagogiken omfattar även grundvux. AMU och folkhög- skolan. Man bör prioritera uppföljning och utvärdering av olika slags vuxenutbildningar liksom forskning om vuxenutbildningarnas ekonomi. resursutnyttjande och effekter.

SIPU anser att forskning med tyngdpunkten lagd på utbildning. relate- rad till arbetsförhållandcn. skulle kunna utgöra ett värdefullt underlag för vidare planering av de utbildningsinsatser. som måste ske i samband med förestående strukturförändringar.

SÖ anser att utredningen är otydlig. SÖ:s nuvarande FoU- anslag gäller inte all vuxenutbildning. utan i första hand folkbildningsomrädet. SÖ kom- mer att ha kvar ett ansvar för detta utvecklingsarbetes inriktning liksom för arbetsmarknadsutbildningens. Utredningen överbetonar länsskolnämn- dens ansvar för utvecklingsarbete inom vuxenutbildningen i dess helhet. Nämndernas ansvar gäller komvux och grundvux.

-Pr0p. 1983/84: 169 ' 153

Enligt SIV har kommittén förbisett de brister som råder vad gäller forskning om vuxna invandrare i utbildning.

Länsskolnämnden i Östergötlands län tillstyrker.

La"nsskolnämnden i Värmlands län anser att en ännu större del av de disponibla FoU-resurserna bör satsas lokalt. då erfarenheten visat att man på denna väg när de största resultaten.

Komvux i Kalmar anser att uppföljning och utvärdering av genomföran- det av läroplanen för komvux bör ske genom framför allt centrala insatser.

Vuxenutbildnings-rådet i Uppsala tillstyrker och kompletterar förteck- ningen över bristområden med några för yrkesinriktad komvux angelägna områden. Ett annat inom komvux eftersatt FoU—område är studier som berör pedagogiska frågor i ett organisationsperspektiv. Slutligen uppmärk- sammar rådet frågan om information och spridning av FoU-resultaten.

Länsskolnr'imndernas ansvar. Expertis

SÖ anser att nämnderna måste tillföras kompetens för komvux och grundvux och agera mer aktivt än hittills.

SIV anser att erfarenhet av invandrarfrågor bör betraktas som en sär- skild merit vid tillsättning av sådan expertis.

Länsskolnänuzden [ Östergötlands län menar att behov finns av vuxen- pedagogisk kunskap inom nämnden. Länsskolnämnderna själva bör dock fastställa sin organisation.

Länsskolnämnden i Västernorrlands län och Umeå kommun tillstyrker förslaget om länsskolnämndernas ansvar. Umeå kommun menar att dessa experter kan bidraga till komvux utveckling vad gäller regional fortbild- ning. initierande av pedagogiska försök och utvärdering av utbildningar, metoder och arbetsformer.

Vuxenuthildningsrådet i Uppsala anser att det är av stor vikt med lokal samverkan mellan kommuner inom både FoU och fortbildning. Erfarenhe- ter tas på det sättet bättre tillvara och nya ideér får större spridning och effekt. Det är naturligt att länsskolnämnderna får en central roll.

Kravet att det till länsskolnämnderna knyts expertis med erfarenheter av vuxenutbildning finner Östergötlands läns landstingskommun förståeligt. Det bör inte bli formaliserat och styra rekryteringen till vissa tjänster vid nämnderna.

TCO tillstyrker.

12 Grundvux

12.1 Övergripande synpunkter

SHR anser förslagen otillräckliga. Riksdagens beslut att en expansion av grundvux fr. o. m. budgetåret 1982/83 endast får ske på bekostnad av komvux är olyckligt. Det innebär närmast att möjligheter ges till ompriori-

Prop. 1983/84: 169 154

tering av redan prioriterade resurser inom samma kostnadsram. Det är knappast försvarligt i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Den redan handikappade blir ytterligare handikappad. Dessa följdeffekter är inte kostnadsfria för samhället.

Enligt CSN.-s mening måste detta område också i fortsättningen få hög prioritet. Resurserna kan inte skäras ned av besparingsskäl. utan måste få öka i takt med de faktiska behoven.

Enligt SIV måste målsättningen med grundvux-studier vara att möjliggö- ra fortsatta studier inom t. ex. komvux eller AMU. Det är viktigt att det skapas möjligheter att överbrygga glappet mellan grundvux och komvux. SIV understryker också vikten av ett flexibelt system som möjliggör varv- ning: t. ex. mellan grundvux-AMU. grundvux-praktikarbete. grundvux- beredskapsarbete.

Länsskolnämnden i Kristianstads län, Lycksele kommun. LO. Svenska kommunalarbetarefifirbundet och HCK menar att utbyggnaden av grund- vux är en av de viktigaste uppgifterna för komvux. som bör prioriteras.

SACO/SR menar att utbildning inom grundvux för att lyckas måste kombineras med bl. a. elevvårdande insatser, även på det socialpsykologi- ska och psykologiska området.

Gotlands kommun och t'uxenutbildningsrådet i Uppsala önskar åtgärder som kan utgöra en brygga mot fortsatta studier på grundskolans högstadi- um eller vid AMU. Vidare menar vuxenutbildningsrådet i Uppsala att rutiner för uppföljning av grundvux-elever bör utarbetas. Uppföljningen bör göras i samarbete mellan arbetsförmedling. AMU och grundvux.

12.2 Framtida behov av grundvux

Utredningensförslag se betänkandet s. 219. Enligt RRV:s uppfattning borde utredningen ha redovisat ytterligare underlag. bl.a. i vilken utsträckning behovet av grundvux påverkas av den minskade invandringen och ett minskat antal individer som genomgått kortare skolutbildning.

CSN. AMS. SIV, Götebw'gs kommun och vuxenutbildningsrådeti Upp- sala tillstyrker.

AMS anser att det måste vara en prioriterad uppgift. Erfarenheter från AMU tyder på att behovet av grundutbildning på mcllanstadienivå är mycket omfattande. Antalet invandrare inom AMU har ökat kraftigt under senare delen av 1970-talet. Många av dessa har kort grundutbildning. Även svenska kursdeltagare har i många fall otillräckliga förkunskaper för att följa prcparandkurser och yrkesutbildning. Möjligheten att varva teori på mellanstadienivå med yrkesutbildning är enligt AMS betydelsefull. AMS ställer sig däremot tveksam till att yrkesutbildning skall kunna varvas även med grundutbildning på lågstadienivå.

Prop. 1983/84z169 |55

SIV tillstyrker. Det synes ganska klart att utvecklingen mot allt större andelar lågutbildade av de nyinvandrade kommer att fortsätta.

Vuxenuthildningsrådet i Uppsala anser att SÖ också bör undersöka orsakerna till att så många grundskole- och gymnasieskoleelever går ut skolan med bristande kunskaper i läsning. skrivning och räkning.

Göteborgs kommun efterlyser en utvärdering av effekterna av grundvux och en närmare analys av elevgruppens sammansättning.

12.3 Målgrupper för grundvux. intagning

Utredningensförslag se betänkandet s. 220-221 .

Soeialstwelsen anser att förslaget försvårar för utvecklingsstörda att kompensera tidigare bristeri sin utbildning. Vuxna utvecklingsstörda mås- 'te ges samma rätt till utbildning och kompletterande undervisning som andra vuxna. Omsorgskommitténs förslag om en anknytning av särvux till komvux bör vägas in i den fortsatta behandlingen av komvux-utredningens förslag.

Socialstyrelsen menar vidare att invandrare. särskilt kvinnor. har ge- nomgått kortare utbildning i hemlandet. Den föreslagna omformuleringcn av bestämmelserna innebär en stor förbättring för nämnda invandrare. Det har framkommit att zigenare i vissa fall har nekats tillträde till grundvux - med hänvisning till att de bör delta i grundutbildning för vuxna zigenare som anordnas av länsarbetsnämnden. Det är angeläget att kommunerna blir medvetna om gällande regler så att inte vissa zigenare utesluts från möjligheterna att få utbildning. _

SÖ tillstyrker och instämmer i att förslaget inte innebär någon ändring i sak av grundvux målgrupp enligt riksdagens beslut.

AMS framhåller att begränsningen i förordningen och svårigheter att tolka bestämmelserna har inneburit att zigenare. som inte uppfyllt vill- koren för arbetsmarknadsutbildning men varit i behov av alfabetiserings- undervisning. utcstängts från grundutbildning i komvux.

SIV anför att tidigare grundvuxdeltagare trots kompletterande svensk- undervisning i dag ofta har otillräckligaspråkkunskaper för fortsatt utbild- ning t. ex. inom AMU. Deras möjligheter får inte försämras.

Länsskolnämnden i Östergötlands län menar att all grundläggande un- dervisning för vuxna bör förläggas till grundvux. Länsskolnämnden anser att även utvecklingsstörda vuxna bör ges möjligheter att delta i grundvux. En förutsättning för att de skall kunna tillgodogöra sig undervisningen är sannolikt att den bedrivs i egna grupper.

Länsskolnämnden i Värmlands län pekar på vikten av att insatser görs i grundskolan så att behovet av grundvux på sikt minskar. .

CSN. SÖ. AMS. SIV. länsskolnämnderna i Stockholms. Söderman- lands och Värmlands län samt Gotlands. Eskilstuna. Södertälje. Umeå och Vindelns kommuner och vusenuthi/dningsrådet i Uppsala tillstyrker

Prop. 1983/84: 169 156

förslaget. Flera menar att den nya definitionen innebär ett mer lätthanter- ligt intagningsförfarande. Eskilstuna kommun anser att knytningen till ungdomssskolans stadier är en olycka. Människors förmåga att självstän- digt klara samhällskraven borde vara avgörande för möjligheten att delta. Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att själva intagningsförfarandet också bör ses över.

Östergötlands läns landstingskrmzmun vänder sig mot andemeningen i begreppet reguljär grundvux-utbildning. Begreppet används för att sätta en insnävd gräns för utvecklingsstörda vuxna. Undervisningen för vuxna utvecklingsstörda är angelägen. Det föreligger ingen skyldighet för lands- tingen att ordna sådan undervisning. Man bör avvakta kommande proposi- tion utifrån omsorgskommitténs betänkande. innan slutligt förslag läggs om vuxna utvecklingsstördas möjligheter att på lika villkor som andra medborgare få tillgång till grundvux.

12.4 Rekrytering

Utredningens överväganden se betänkandet s. 221—222. Länsskolnämnden [ Kristianstads län tycker det är bra med ett kommun- specifikt material. Länsskolnämnden anser att en resurs bör avsättas till länsskolnämnderna för att kunna hjälpa kommuner som får en helt ny stor invandrargrupp.

LO anser att speciella insatser måste göras för att rekrytera deltagare ur den dolda grupp som lider av dyslexi "ordblindhet" samt att varje kommun har tillgång till ett antal lärare som behärskar den speciella metodik som krävs för att överbrygga deras kommunikationshandikapp.

IICK påpekar att grundvux måste vara anpassat att kunna ta emot människor med lättare förståndshandikapp.

Umeå kommun anser att en aktivare information om grundvux bör insättas via SÖ i TV och radio. Grundvuxproblematiken bör även-in som ett viktigt moment i utbildning av de fackliga studieorganisatörerna.

12.5 Grundvux en kompetensinriktad utbildning

Utredningens förslag se betänkandet s. 224. CSN delar utredningens uppfattning att utbildningen bör vara kompe- tcnsinriktad.

Erfarenheterna har enligt länsskolnämna'en i Östergötlands län visat att en läroplan kan bli ett skydd för läraren att mer ägna sig åt "kurserna" än åt varje enskild elev. SÖ böri stället för läroplan utarbeta målpreciseringar och kommentarmaterial för grundvux.

Förslaget om en särskild läroplan för grundvux och kommentarmaterial till den tillstyrks av SACO/SR. Däremot anser SACO/SR att man bör avvakta med lokala arbetsplaner till dess man hunnit se hur detta system utfaller för komvux del.

Prop. 1983/84: 169 157

Göteborgs kommun anför att det i varje fall bland invandrargrupper i Göteborg finns en stor andel studerande som ej har som målsättning att fortsätta sina studier på en nivå motsvarande grundskolans högstadium. Därför ifrågasätts definitionen av grundvux som kompetensinriktad utbild- ning.

Om begreppet tolkas i den vida bemärkelse som utredningen gör kan det accepteras. anser Eskilstuna kommun. Med kompetens avses förmågan att som vuxen självständigt klara sig i vårt samhälle.

12.6 Undervisning på hemspråk resp. på svenska och undervisning i svenska språket

Utredningens överväganden se betänkandet s. 224—225. Länsskolnämnden i Kristianstads län instämmer i att grundvuxutbild— ning vid behov bör föregå kurs i svenska för invandrare.

Vuxenutbildningsrådet [ Uppsala anser att målen för hcmspråksunder- visning inom grundvux bör ses över.

Eskilstuna kommun anser att alla invandrare oavsett utbildningsnivå skall genomgå en obligatorisk kurs i svenska. Den kan med fördel admini- streras av komvux/grundvux.

Södertälje kommun anser att svenska språket är ett nyckelämne inom grundvux och att ämnet därför skall ingå i grundvux för invandrare.

LO delar utredningens uppfattning att det bör vara en självklar rättighet att få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål om man så önskar. Denna modersmålsundervisning skall inte ersätta. utan komplettera den språkun- dervisning som ges inom ramen för svenska för invandrare.

12.7 Heltids- och deltidsstudier i grundvux

Utredningens förslag se betänkandet s. 227.

CSN. SÖ. länsskolnämnden [ Östergötlands län. Gotlands. Göteborgs och Vindelns kommuner samt vuxenutbildningsrådet i Uppsala och HCK tillstyrker förslaget.

CSN menar att risken med nuvarande system är att eleverna av ekono- miska skäl deltar i flera lektioner än de orkar med och att resultatet av undervisningen inte blir det väntade. Nämndens erfarenhet är att det för många studerande i grundvux är svårt att få deltidsledigt från sina arbeten. Däremot tycks det gå lättare att få helt tjänstledigt. Det bör framgå av förordningen om timersättning att högst halvtidsstudier är det normala. Det kan emellertid förekomma fall då heltidsstudier är motiverade. Sådana undantag bör medges endast efter noggrann prövning i varje enskilt fall.

Enligt SÖ:s uppfattning bör undervisningen där så är möjligt kombineras med arbete eller grundläggande yrkesorientering/yrkesutbildning.

AMS anser att en förutsättning för att eleverna i grundvux skall kunna

Prop. 1983/84: 169 ' 153

följa undervisningen i efterföljande utbildning bl. a. AMU är att de under grundutbildningen får möjlighet att närma sig den uppläggning av undervis- ningen som finns inom den övriga vuxenutbildningen. AMS menar därför att heltidsstudier bör vara den vanligaste studieformen i senare delen av grundvux.

SIV instämmeri att en ökad övergång till deltidsundervisning kan moti- veras av pedagogiska skäl och att ett mindre antal ulndervisningtimmar per dag kan ge väl så goda resultat — under förutsättning att utbildningar ges i samband med någon typ av yrkespraktik. I den män inte grundvux bedri- ven som deltidsstudier kan varvas med någon form av arbetslivsanknyt- ning. förordar SIV ändå i många fall heltidsstudier.

En av skolstyrelsen i Göteborg genomförd kartläggning och problcmin- ventering av grundvux i Göteborg understryker nödvändigheten av att som regel övergå från heltidsstudier till deltidsstudier. Göteborgs kommun stödjer därför förslaget.

TCO framhåller att det är viktigt att studierna läggs upp efter de enskilda deltagarnas förutsättningar och önskemål inte minst när det gäller möj- ligheterna att utöva förvärvsarbete. Uppläggningen av studierna bör alltså kännetecknas av stor flexibilitet.

Gruppen svenska deltagare växer ständigt. För dem finns det inga skäl att ha en l5-timmarsgräns anser SACO/SR.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att ett riktvärde på 15 timmar per vecka av pedagogiska skäl kan vara tillräckligt.

12.8 Statsbidragssystemet i grundvux

Utredningens_l'örslag se betänkandet s. 231. RRV. SÖ. länsskoltu'irmiden i St'idertnanlands län. Eskilstuna och Sö- dertälje kommuner tillstyrker. Föreslagen förändring av statsbidraget är enligt SÖ:s mening väl underbyggt och torde dessutom bidra till förbätt- rade pedagogiska effekter av grundvux.

RRV anför att förslaget motiveras med att man inom givna ekonomiska ramar vill bereda flera elcvcr möjlighet att genomgå grundvux-utbildning. De eventuella negativa konsekvenserna av förslaget har utredningen up- penbarligen ansett acceptabla. Utredningen utgår från att ytterligare 1 500—2 000 elever årligen skall genomgå grundvux-utbildning. Underla- get för denna bedömning redovisas dock inte av utredningen.

En av de viktigaste förutsättningarna för att invandrarna ska kunna delta i grundvux är enligt soc-ia[styrelsen att barntillsynen ordnas på ett tillfreds- ställande sätt. Statsbidrag borde utgå till kommunerna för barnomsorgs- kostnader för de barn vars föräldrar deltar i grundvux. SIV instämmer med socialstyrelsen.

Länsskolnä/nnden i Södermanlands län anser att förslaget tvingar fram större grupper. vilket inte bör vara till större nackdel för undervisningen inom grundvux.

Prop. 1983/84: 169 . 159

Gotlands kommun hyser tveksamhet till att statsbidragsgrundande un- dervisningstimmar sänks. Detta får en negativ effekt i glesbygdskommuner med. på grund av avstånden. enstaka kursdeltagare.

Utredningens förslag till ändrat statsbidrag innebär enligt Eskilstuna kommun en lS—proccntig resursminskning. Man måste vara observant på att genomströmningshastigheten därmed minskar. .

Kalmar kommun, komvux i Kalmar och i'uxenutbildningsrådat i Uppsa- la anser att en höjning av schablontillägget är angelägen.

Enligt SACO/SR kan förslaget endast tillstyrkas under förutsättning att de besparingar som görs på grundvux motsvaras av ökningar i antalet undervisningstimmar för komvux grundskolkurser.

Enligt komvux-skolledare i Stockholms län varierar antalet studerande under läsåret med som regel ett maximum i februari.'mars dvs. omkring mättillfället vecka 10. Lärarorganisationen hålles på en mer konstant nivå under ett verksamhetsår. Om timtaket för grundvux permanentas och ökningen av grundvuxstuderande fortsätter måste deltidsundervisningen bli regel och gruppstorleken öka. när detta är pedagogiskt möjligt. Något bärande skäl för att ändra på statsbidragsreglerna som medför en minsk- ning av undervisningsresursen borde således inte föreligga. Utredningens förslag till ändrade statsbidragsregler avstyrks.

12.9 Grundvux förläggning i tid

Utredningensförslag se betänkandet s. 232. Enligt SÖ är det svårt att av pedagogiska skäl motivera att grundvux endast bedrivs 37 veckor per år. Starka skäl talar för att undervisningen bör spridas över fler veckor.

SIV understryker att undervisningen bör utsträckas över längre tid än 37 veckor. Alltför långa uppehåll i undervisningen bör undvikas både av pedagogiska och studiesociala skäl.

Län.sskalniirmzden i Östergötlands län anser att undervisningen skall spridas över fler än 37 veckor.

12.10 Några konsekvenser för timersättningssystemet

Utredningensförslag se betänkandet &. 234 . CSN är positiv till en översyn av timersättningssystemet och är beredd att medverka i ett sådant arbete. Nackdelar uppstår för deltagarna genom att timersättningen inte räknas som sjukpenninggrundande inkomst. De heltidsstuderande får inte behålla sin sjukpenningklass under studietiden. Vidare är timersättningen inte semesterlönegrundande. _

AMS har i sitt yttrande över sti-betänkandet framhållit att. om icke svensktalande skall erhålla sti-utbildning inom ramen för grundvux. måste tiden för timersättning förlängas med motsvarande antal timmar. AMS

Prop. 1983/84: 169 ' 160

delar utredningens uppfattning att ett timersättningssystem bör kunna medge olika gränser för olika individer och grupper. AMS ansluter sig därför till förslaget om en översyn av timersättningssystemet.

SIV är positiv till förslaget att timersättningssystemet ses över men vill göra vissa kompletteringar. Timersättningssystemet bör kunna medge oli- ka "gränser" för olika individer och grupper. SlV:s erfarenheter är att den grupp invandrare som har särskilda svårigheter inom grundvux dels ofta helt saknar tidigare skolgång. dels ofta kommer från landsbygden i länder med en från Sverige avlägsen kultur. Svårigheterna kan snarare bero påen annorlunda begrepps— och föreställningsvärld än ett annat alfabet. SlV framhåller också de särskilda svårigheter som uppkommer då timersätt- ningen inte är sjukpenninggrundande.

Länsskolnämnden i Söderman/amis län anser att översynen bör göras omgående. Det är inte nödvändigt att det som nu skall utgå ersättning till alla grundvuxelever utan några som helst begränsningar.

Enligt Göteborgs kommun bör uppmärksammas att övergång från hel- tidsstudier till deltidsstudier kan ge negativa studiesociala effekter. Det finns därför behov av en översyn av de grundvuxstuderandes studielinan- siering.

Lycksele kommun understryker att det viktigaste med organisationen av grundvux är att det tillskapas klara och enkla regler så att eleverna kan tas emot när som helst. samt att det lika snabbt ordnas för dem beträffande den sociala problematiken.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att utbildningsbidrag och studie-_ penning i särskilda fall bör kunna utgå för studier på grundvuxnivå. Vidare anser rådet att ungdomar mellan 16-l8 år som har behov av att gå i grundvux bör kunna få studiehjälp även med endast 20 timmar per vecka samt att definitionen av heltidsstudier bör ändras.

12.11 Läromedel i grundvux

Utredningens förslag se betänkandet s. 235 .

SHR, SIV. länsskolnämnden i Östergötlands län. Gotlands. Umeå och Vindelns kommuner samt i'uxenutbildningsrådet i Uppsala stöder utred- ningens förslag.

Flertalet läromedel som i dag används är vare sig vuxenanpassade eller anpassade till invandrz'trgruppernas behov vilket naturligtvis återverkar negativt på undervisningen. anser SIV.

FSL föreslår att SÖ tillsammans med producenterna skall studera hela frågekomplexet så att de förlagsckonomiska aspekterna kan komma med redan från början och därmed ge en realistisk bild av _vilka insatser. som verkligen krävs.

Prop. 1983/84: 169 161

12.12 Lokaler för grundvux

Utredningens Örervägunden se betänkandet s. 236. Soria/styrelsen framhåller att det är viktigt att utbildning anordnas nära invandrarens bostad. Det gäller särskilt utbildning för de invandrarkvinnor som är analfabeter och har många barn. Det är viktigt att barntillsynen sker i närheten av kurslokalerna. .

Eskilstuna kommun anser att undervisningen bör bedrivas i bostadsom- rådesanknutna enheter av sådan storlek att förutsättningar för lärarlagsar- bete skapas.

13 Lokaler och utrustning inbyggd utbildning

13.1 Lokaler och utrustning

Utredningens förslag se betänkandet s. 245-746. Socialstyrelsen anser att undervisningen såväl inom socialtjänst som inom hälso- och sjukvård bör förläggas så att lokaler och utrustning i största möjliga omfattning kan användas gemensamt med ungdomsutbild- ningen. .

Statskontoret. RRV. SlND. länsskolnämnderna i Värmlands och Väs- ternorrlands län. Gotlands kommun samt LO tillstyrker.

SÖ anser att det i nuvarande kärva läge är angeläget att samarbete sker i största möjliga utsträckning genom att komvux utnyttjar resurser i form av lokaler och utrustning både inom gymnasieskolan och inom AMU. [ de fall alternativet till försäljning/uthyrning av utbildningskapacitet inom AMU inte är avveckling utan outnyttjande. måste det vara mer lönsamt från samhällets synpunkt — att utnyttja resursen än att avstå. Nivån på ersätt- ningen från nyttjaren är då av mindre betydelse och ett marginalkostnads- resonemang bör kunna ligga till grund för ersättningen.

Länsskolnämnden i Östergtfit/ands län tillstyrker. För att underlätta samutnyttjande av lokaler och i viss mån utrustning bör skolstyrelsen ta" ansvaret för samordningen. Därigenom skulle även kommunala rationali- seringsvinster kunna göras.

Länsskolmimnden i Kristianstads län anser att en del av de svårigheter som i dag finns att utnyttja ungdomsskolans lokaler kan elimineras om det finns en långtidsplanering. Länsskolnämnden anser att frågan om särskilt statsbidrag för lokaler och utrustning i komvux måste utredas ytterligare eftersom det enligt nämndens mening finns skäl att anta att undervisningen idag på grund av lokal- och utrustningsproblem inte har den flexibilitet och vuxenanpassning som den borde ha enligt de uppställda målen.

Länsskolru'imna'en [ Vz'isternorrlands län anser att en effektiv använd- ning av de investeringar som redan gjorts i skollokaler kan åstadkommas genom att länsskolnämndens roll görs aktiv.

Il Riksdagen [983/84. I sant/. Nr I69

Prop. 1983/84: 169 . 162

Eskilstuna kommun tillstyrker men anser att någon form av statsbidrag för lokaler och utrustning trots det trängda ekonomiska läget är nödvän- digt.

Kalmar kommun påpekar att förslaget att kommun skall främja vuxnas utbildning i komvux bör leda till att kommunerna på samma sätt som för övriga skolformer söker samlade lösningar beträffande behov av lokaler och utrustning. Slitaget på utrustningen ökar i samband med "'dubbelan- vändning” skolformer emellan. De bidrag som kommunen erhåller för gymnasieskolan till undervisningsmateriel borde antingen uppräknas med hänsyn till "dubbelanvändningen" eller kompletteras med motsvarande anordning för utbildningar inom komvux.

Lycksele kommun påpekar att de flesta kommuner torde ha problem med lokaler för komvux. Ofta blir det överblivna lokaler som komvux får utnyttja. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. All undervisning bör få ske på samma villkor. Skolstyrelsen instämmer i kravet att komvux, i likhet med gymnasiet, får köpa in sig på AMU enligt merkostnadsprinci- pen.

Vuxenutbildningsrådet [ Uppsala anser att lokal- och utrustningsbrist utgör mycket stora svårigheter, då det gäller att tillgodose utbildningsbe- hoven ute i kommunerna: särskilt gäller detta yrkesinriktad komvux. Man ordnar de kurser man kan ordna. inte de som helst skulle behövas. Rådet anser att det bör åligga SÖ och länsskolnämnderna att bevaka att samhäl- lets intresse av bästa effektivitet i resursutnyttjande så långt som möjligt kan uppnås. Rådet föreslår principiell rätt att utnyttja alla materiella utbild- ningsresurser i omgivningen som bekostas med allmänna medel. till den faktiska merkostnaden enbart. Rådet föreslår vidare möjlighet att hos länsskolnämnden söka anslag till bestridande av kostnader för marginella ändringar och kompletteringar som är nödvändiga för att i rimlig utsträck- ning anpassa befmtliga resurser till nya användningssätt.

Öster::zötlands och Kristianstads läns landstingskommuner menar att kommitténs förslag om intensifierat sambruk med AMU och komvux är bra. Detta skulle ytterligare underlättas om det sker ett formellt närmande mellan gymnasieskolan och komvux.

SAF påpekar att en medveten planering av användning av lokaler och utrustning för fler än en undervisningsgrupp måste skapa betydande ut- rymme för komvux att anordna yrkesinriktade kurser.

LRF anför att lediga platser i-AMS borde få utnyttjas för intresserade deltagare. oavsett om de uppfyller kraven för utbildningsbidrag eller ej. Vidare understryks behovet av en bättre samordning och resursfördelning mellan olika utbildningsanordnare. Möjligheterna till saxad schemalägg- ning bör utnyttjas och hyressättningen får inte utgöra hinder för ett effek- tivt utnyttjande av samhällsresurserna för utbildning. Detta gälleri särskilt hög grad inom "smala" utbildningar som t. ex. jord—skog—trädgård.

SHlO-Fumiljef't'iretagen anser att riktlinjer för lokalmässigt samarbete bör kunna utfärdas av regeringen och vederbörande centrala myndigheter.

Prop. 1983/84: 169 - 163

13.2 Inbyggd utbildning

Utredningens förslag se betänkandet 3. 250-25 I .

Socialstyrelsen anför att det är nödvändigt att 5. k. inbyggd utbildning också ingår i vuxenutbildningen.

Statskontoret. SÖ. SlND. utbildningsekonomiska utredningen. Eskils- tuna. Göteborgs och Umeä kommuner. Landstingsförbundet samt SHIO- Familieföretagen tillstyrker.

SÖ betonar behovet av samordning mellan berörda skolformer av prak- tikplatsutnyttjandet.

AMS framhåller att möjligheterna att utöka antalet praktikplatser är begränsade. Redan nu ställs stora krav på arbetslivet som är svåra att tillmötesgå.

Länsskolnämnden i Siu/ermmtlands län anser att det är en brist att komvux inte har haft möjlighet att fortsätta den utbildningslinje. som fanns hos de gamla kommunala yrkesskolorna. Som situationen nu är på arbets- marknaden är det ytterst angeläget att komvux kan få arrangera inbyggd utbildning direkt på olika arbetsplatser. De begränsningar som föreslås (max 10 % av timresursen för yrkesinriktad utbildning) kan nog på sina håll vara i knappaste laget. .

Länsskolnr'imnden i Östergötlands län tillstyrker inbyggd utbildning. Även lärlingsutbildning bör kunna anordnas.

Länsskolnämnden i Värmlands län är tveksam. Med tanke på de möjlig- heter som finns för vuxna att få tillgång till utbildningsplatser inom gymna- sieskolan torde behovet inte vara så stort. .

Länsskolnämnden i Västernorrlands län anser att ungdomars behov måste prioriteras. Man bör också noga överväga om effekten av de reduce- rade timtalen i komvux kurser negativt skulle påverka kvaliteten på en inbyggd utbildning.

Svenska kommunfi'irbundet är medvetet om de problem som föreligger att tillhandahålla lokaler och utrustning för yrkesinriktad utbildning inom komvux. Det starka trycket på gymnasieskolans yrkesinriktade lokaler försvårar och kan inte sällan förhindra en utvidgning av komvux yrkesin- riktade utbildningar. Svenska kommunförbundet ser därför positivt på möjligheten att anordna s. k. inbyggd utbildning inom komvux. Det är dock tveksamt om man i ett uppbyggnadsskede skall ge företräde åt inbyggd utbildning inom vårdområdet. Möjligheten att anordna inbyggd utbildning bör öppnas för all yrkesutbildning. Det lokala behovet får styra utläggningen av den inbyggda utbildningen. liksom den successiva utbygg- naden. Utredningens förslag till statsbidrag för inbyggd utbildning bör beredas tillsammans med förslaget till nytt statsbidragssystem.

Göteborgs kommun kan ej finna skäl för att inbyggd utbildning inom vårdområdet skall ges företräde framför områdena industri och hantverk. handel och kontor. Den inbyggda utbildningen måste förses med ett regel- system som motverkar tendenser att inbyggd utbildning blir en mer eller

Prop. 1983/84: 169 . 164

mindre företagsintern utbildningsform och då bara kommer att fungera som överförande av statsbidrag.

Umeå kommun anser att förslaget till statsbidrag för den inbyggda utbildningen ger en god rörlighet och möjlighet till anpassning för de olika behov som kan uppstå vid genomförandet av inbyggd utbildning.

Vuxenutbildningsrädet i Uppsala menar att inbyggd utbildning är en utbildningsform som väl lämpar sig för fort- och vidareutbildning i yrket av redan yrkesverksamma. Förslaget till principer för fördelning av statsbi- drag för inbyggd utbildning behöver bearbetas ytterligare. bl. a. för att bringas i överensstämmelse med förslagen om statsbidrag i allmänhet till komvux.

Landstings/i'irbiutdet anser att länsskolnämnderna och inte som utred- ningen föreslår. SÖ bör få en uppgift när det gäller att i länet fördela timmarna för inbyggd utbildning.

Österga'itlands läns landstingskommun tycker att förslaget är bra. Förut- satt att vårdkurserna ges väl behovsbedömda. tidsplanerade och med handledarfrågan löst torde praktikplatser enligt landstingets bedömning kunna upplåtas i tillräcklig mängd. Länsskolnämnden. inte SÖ bör få dela ut timresursen för inbyggd utbildning. Landstinget motsätter sig förslaget att endast statsbidragsberättigade timmar skall inräknas i underlaget för skolledarorganisationen. '

Kristianstads lärts landstingskommun tillstyrker förslaget. Detta bör kunna leda till att landstingen i ökad utsträckning kan engagera sig på detta område. Nämnden bedömer att man bör prioritera yrkesinriktad utbildning för vuxna. Förslaget om att SÖ skall fördela timmarna avstyrks. Statsbi- dragsgivningen bör vara lika oavsett om kommun eller landsting är huvud- man. '

LO tillstyrker utredningens förslag om ett successivt införande av in- byggd utbildning inom komvux. Den inbyggda utbildningen bör utformas i nära samråd med avtalsslutande parter. Samma kvalitetskrav måste gälla för inbyggd utbildning som för andra utbildningsformer.

Svenska kommunalarbetare/iirbundet påpekar att vuxenstuderande ofta har en arbetslivserfarenhet. men inte alltid från det yrkesområde till vilket ens studier syftar.

TCO tillstyrker förslaget. En sådan möjlighet bör- inte begränsas till föreslagna områden utan bör kunna förekomma i alla utbildningar där det anses nödvändigt. TCO vill dock understryka att inbyggd utbildning inte får bli en form av praktik. Det förutsätter styrning av den arbetsplatsför- lagda utbildningen, handledare som fått utbildning för sitt uppdrag och en nära samverkan med huvudmännen för de arbetsområden som utbildning- en skall ge kompetens för.

SACO/SR anför att förslaget om inbyggd utbildning har många förtjäns- ter. Det kan finnas risk för att internutbildningskostnader för företag och förvaltningar förs över på komvux.

Prop. 1983/84: 169 165

SAF anser att inbyggd utbildning kan medföra pedagogiska fördelar genom sin verklighetsanknytning. SAF anser det värdefullt att formen prövas även inom komvux.

SOSVUX anser att det är viktigt med inbyggd utbildning, men resurser till detta och till syo-verksamhet i samband med det måste ordnas utanför schablontillägget.

14 Komvux organisation

Utredningens förslag se betänkandet s. 26]. Statskontoret Och SAV tillstyrker. SAV pekar på de olägenheter som följer av omnämnda arvodestjänsters direkta anknytning till innehavarens lärartjänst, vilket bl. a. innebär att dessa studierektorer har ferier. Enligt SAV:s mening skulle. verksamheten vid komvux bättre gagnas av en fas- tare tjänstekonstruktion för dessa skolledare med året-runttjänstgöring, sedvanliga semestervillkor och en arbetstidsreglering som för övriga skol- ledare. .

Länsskalnlim/iden [ Östergc'itlands län påpekar att komvux organiseras olika med hänsyn till skilda lokala förutsättningar. Detta talar för att skolstyrelserna bör vara bäst skickade att fastställa hur skolledningsfunk- tioncn bör läggas upp. Kommunerna bör få frihet att själva besluta hur den totala skolledningsresursen skall användas.

Länsskalnämnderna i Värmlands och Södermanlands län. Eskilstuna, Södertälje och Vindelns kommun tillstyrker.

Gotlands kommun tillstyrker nedsättning i undervisningsskyldigheten för lärare som fullgör administrativa uppgifter i vissa arbetskrävande kur- ser.

Kalmar kommun menar att ämnesföreträdare för pedagogiska lednings- oeh samordningsfunktioner kan utgöra alternativ till en uppräkning av skolledarresursen

thksele kommun förordar ökad integration mellan gymnasiet och kom- vux. även ledningsfunktionen.

Årjängs kommun betonar det angelägna i förstärkning av skolledarresur- sen i små kommuner.

Vuxenutbildningsrädet i Uppsala tillstyrker förstärkt skolledarresurs inom komvux upp till den nivå som gäller för gymnasieskolan. Rådet föreslår en successiv utbyggnad under en fem- eller tioårsperiod. Det bör finnas ordinarie studierektorstjänster för komvux även i de fall komvux är förlagd till gymnasieskola resp. grundskola.

Östergötlands läns landstingskmnmun tillstyrker förstärkt skolledarre- surs för arbetsmarknadsinriktad utbildning.

Kristianstads läns landstingskammun tillstyrker.

TCO tillstyrker förstärkning av skolledarresursen men menar att det

Prop. 1983/84: 169 . 166

kräver en resursförstärkning. TCO avvisar förslaget om att den särskilda skolledarresursen för arbetsmarknadsinriktad utbildning finansieras av den totalresurs som kommunerna föreslås få för undervisning. stödunder- visning. studiehandledning. syo m. m. Även här yrkar TCO påen förstärk- ning av resurserna.

SACO/SR anser att den naturliga lösningen på komvux skolledarpro- blem är att införa samma skolledarorganisation som vid de allmänna enhe- terna.

LRF tillstyrker utredningens förslag om förstärkning av skolledarresur- sen i små kommuner.

15 Arbetsfördelning och samverkan mellan komvux och andra ut- bildningsformer

15.1 Övergripande synpunkter

RRV menar. att en klarare arbetsfördelning mellan olika anordnare av vuxenutbildning och ett bättre utnyttjande av de samlade vuxenutbild- ningsresurserna skulle kunna leda till statsfinansiella och samhällsekono- miska besparingar. Enligt RRV:s mening sammanhänger den nuvarande bristen på samordning av olika vuxenutbildningar till stor del med att utbildningarna har olika huvudmän. RRV anser. att ett väsentligt mål bör vara att konstruera det statliga stödet så att det dels befrämjar samordning och samarbete mellan olika utbildningsanordnare. dels leder till ett ratio— nellt utnyttjande av tillgängliga vuxenutbildningsresttrser.

TCO tillstyrker förslagen om arbetsfördelning och samverkan. Falkbildningsftfirbundet förordar en effektivare användning av tillgäng- liga resurser genom ökad samplanering av gymnasieskolan. AMU och komvux.

LRF anser att samverkan mellan gymnasieskola, komvux och AMU måste börja i lokal- och utrustningsplaneringen. Som grund för detta måste finnas en mer långsiktigt inriktad. överblick över utbildningsbehoven i regionen. Utbildning enligt komvuxmodellen bör ses som en breddning och förstärkning av de nuvarande gymnasiala skolornas utbud och verk- samhet. Målsättningen bör vara att samordna resurserna för grundutbild- ning./vidareutbildning/fortbildning inom dessa relativt sett krympande nä- ringsgrenar.

Prop. 1983/84: 169 167

15.2 Komvux och gymnasieskolan

15.2.1 N_vtt utrednings- eller beredningsarbete

Utredningens förslag se betänkandet s. 267.

Socialstyrelsen och statskontoret tillstyrker. Enligt SHR finns det behov av en helhetssyn på utbildningsbehov och- utbildningsresurser kommun- och regionvis för att uppnå ett så optimalt utnyttjande som möjligt. SHR tillstyrker därför.

SIPU förutsätter att hänsyn tas till de målgrupper. som inom komvux bedriver yrkesinriktad utbildning och som är i behov av gymnasieskolans resurser. '

UHÄ anför att frågan om komvux samverkan med gymnasieskolan bör lösas i nära anslutning till att beslut om gymnasieskolans framtid fattas. Även anknytningen till högskolan bör behandlas i detta beredningsarbete.

CSN tillstyrker. Besparingar kan göras både inom skoladministrationen och inom det studiesociala området om en klarare avgränsning mellan skolformerna kan skapas.

SÖ anser att det finns såväl ekonomiska som sociala skäl till att utbild- ningsresurserna i samhället bör utnyttjas så effektivt som möjligt och att samarbete mellan gymnasieskolan. komvux och AMU utvecklas. Grund- läggande principer i detta arbete bör vara en gemensam strävan mot en funktionell utbildningsplanering. så att människor får den utbildning som motsvarar deras behov. och ett samarbete grundat på respekt för resp. utbildningsanordnares olikheter.

Det är enligt AMS uppfattning angeläget att riktlinjer för ett mer utveck- lat samarbete fastställs.

SIND anser det angeläget att rollfördelning och samverkan mellan gym- nasieskolan. komvux och AMU klargörs.

Länsskolnämnden i Östergötlandx [än avvisar förslaget om ett nytt utredningsarbete. Nämnden konstaterar med beklagande att inte heller denna utredning lyckats med uppgiften att föreslå åtgärder för att åstad- komma en samverkan mellan gymnasieskolan. komvux och AMU. Utökat samarbete mellan komvux. AMU och en reformerad gymnasieskola får inte leda till en sämre ställning för vuxenutbildningen. [ första hand bör en samverkan mellan dessa utbildningsanordnare avse en planeringssam_ver- kan och ett gemensamt utnyttjande av befintliga resurser. En regional samplanering av komvux. gymnasieskolan och AMU förutsätter tilldelning av länsramar.

Länsskolnämriden i Värmlands län förespråkar en nära samverkan. Samtidigt finns det klara skillnader mellan komvux. gymnasieskolan och AMU. Nämnden anser det vara en styrka att sådana skillnader finns eftersom möjligheterna då ökar för att kunna tillgodose såväl samhällets som individernas'krav. Man måste sträva mot en ökad flexibilitet och vilja till samverkan då den lokala situationen så kräver. Länsskolnämnden

Prop. 1983/84: 169 168

tillstyrker ett nytt utredningsarbete. Även frågor som berör primärkom- munal och landstingskommunal utbildning samt folkhögskola och högskola bör utredas samtidigt.

Länsskolnämnden i Västernorrlands lätt konstaterar med besvikelse att utredningen föreslår ett nytt utrednings- och beredningsarbete. Samverkan och samordning skulle "kunna mildra effekterna av de verkningar som nedgången i svensk ekonomi åstadkommer. inte minst på utbildningsområ- det. Förslag och lösningar borde föreligga nu.

Länsskoltu'imnden i Malmöhus län har sedan några år tillbaka engagerat sig i ett försök till organiserad samverkan mellan gymnasieskola. komvux och AMU. Nämnden har kunnat konstatera att det finns en vilja till samarbete. samverkan och samordning bland personer ute på fältet. Men det som många gånger hindrar en verklig samverkan är de olika utbild- ningsformernas konstruktion och specialbestämmclser. Den förordade ut- redningen tillstyrks.

Länsskolnr'imnden i Stm-klmlms [än anser att det är lämpligt att frågan utreds ytterligare men påpekar att nämnderna redan nu kan åläggas att ta initiativ till att olika former av samverkan prövas.

Försvarets skolnämnd är positiv till en närmare samverkan mellan kom- vux och gymnasieskolan och biträder förslaget att utreda ytterligare.

Utbildningsekonomiska utredningen tillstyrker. Att komvux utbildning enligt förslaget nu fjärmas pedagogiskt från gymnasieskolans behöver inte vara en komplikation. Det är angeläget att precisera vad samordning mellan AMU. komvux och gymnasieskolan bör innebära. Ofta har debat- ten förts i termer av pedagogisk-organisatorisk samordning. Binder man sig vid den tolkningen av samordning kan man hamna i'lösningar som snarare är utvecklingshämmande än utvecklingsfrämjande. Det väsentliga målet måste därför vara resurssamordning. Det innebär att Varje organisa- tion har möjlighet att utveckla sin roll. men att alla möjligheter tas tillvara att gemensamt utnyttja lokaler. utrustning och lärare. '

Svenska kommunfr'irlnmdet tillstyrker en vidgad samverkan mellan gym- nasieskolan. komvux och AMU.

Eskilstuna kommun tillstyrker ett nytt utrednings- eller beredningsar- bete. '

Göteborgs kommun tillstyrker en kommitté för att ytterligare utreda samverkan. I samband därmed bör man ta ställning till förslaget om en överföring av specialkurserna från gymnasieskolan till komvux.

För Lycksele kommun framstår det som anmärkningsvärt att utredning- en tagit så lätt på frågan om en utökad samordning i första hand mellan gymnasiet och komvux. Att enbart peka på att vuxna behöver en annan metodik än ungdomar är ej tillfredsställande. Detta bör kunna avhjälpas genom fortbildning. Denna fortbildning behövs redan i dag.

Södertälje. Umeå och Årjängs" kommuner tillstyrker.

Prop. 1983/84: 169 - 169

Lundstingsförbumz'et tillstyrker. Målet bör vara att olika slag av utbild- ning inom gymnasieskolans område på sikt skall kunna anordnas inom ramen för en i stort gemensam organisation.

Östergötlands läns landstingskomtnun föreslår att beredningsarbetet i fråga om komvux och den nya gymnasieskolan inriktar sig på en nära samverkan.

Enligt Kristianstads läns landstingskommun borde utredningen som ett alternativ ha övervägt att inordna komvux i gymnasieskolan och då'med- samma regelsystem som denna.

LO menar att utbildningsresurserna inte utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt." LO tillstyrker att samverkansfrågorna utreds för att precisera arbets- fördelningen mellan olika utbildningsanordnare.

SACO/SR tillstyrker ett nytt utrednings- eller beredningsarbete. SAF tillstyrker. Målet för denna översyn bör vara att med bibehållande av de övergripande målen för samhällets utbildningsinsatser finna former för att rationellt utnyttja de resurser som står till förfogande. Ett rationellt utnyttjande av det totala utbildningssystemet kan inte åstadkommas ge- nom översyn och revidering av endast en del av det totala systemet.

SOSVUX anser att komvux kan samarbeta med gymnasieskolan i fråga om lokaler och utrustning. När det gäller själva utbildningen bör däremot inte någon samordning eller samverkan ske. Utbildningarna är alldeles för olika för att detta skall fungera. [ stället bör man i små kommuner samarbe- ta över kommungränsen.

LRF tillstyrker att arbetsfördelnings- och samverkansfrågorna bringas till en mer helhetsbetonad lösning genom ett mer övergripande berednings- arbete.

I5.2.2 Gymnasieskoluns specialkurser

Utredningensförslag se betänkandet s. 269. Enligt sot-in[styre/sen finns det inte anledning att anordna specialkurser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst såsom vuxenutbildning. Spe- cialkurserna i sig är utformade som vuxenutbildning. Om utbildningsmålen skall kunna uppnås kan inte antalet undervisningstimmar reduceras såsom regelmässigt sker inom komvux.

Länsskoltuitnnden i Östersjön/andr [än instämmer i att specialkurser som kräver viss ålder eller yrkeserfarenhet bör administreras av komvux. Där- emot bör högre specialkurser eller specialkurser som kräver gymnasial utbildning administreras av gymnasieskolan. En samplanering mellan högskoleregioners enstaka kurser och gymnasieskolan skulle därigenom underlättas.

Länsskoltu'itnnden i Kl'is'tit'llläTlltlS lätt avstyrker. Principen bör vara. att den huvudman som svarar för en viss utbildningssektor eller linje i gymna- sieskolan också bör svara för alla specialkurser samt för motsvarande utbildning inom komvux.

Prop. 1983/84: 169 . 170

Länsskolnämnderna i Värmlands och Västerbottens lätt avstyrker. _ Länsskolnämnden i Västerbottens län anser att det är positivt att vuxna och yngre arbetar tillsammans när detta är mest ekonomiskt fördelaktigt.

Länsskolnämnden i Västernorrlands lätt tillstyrker och ser som en av sina samordningsuppgifter att medverka vid bedömningar i detta samman- hang.

Komvux-skolledarnu i Östergötlands län tillstyrker och påpekar. att komvux genom sin större flexibilitet i förhållande till gymnasieskolan vid akuta behov har större möjlighet att anordna och administrera special- kurser för vuxna. Det är också angeläget att analysera konsekvenserna av en överföring av vissa särskilt resurskrävande specialkurser till komvux.

Eskilstuna och Kalmar kommuner. komvux i Kalmar och vuxenutbild- ningsrådet i Uppsala tillstyrker.

Mot bakgrund av Landstingsförbundets principiella uppfattning bör inte några som helst förändringar av nuvarande regelsystem för komvux vidtas. som skulle bidra till att försvåra en framtida samordning av de olika utbildningsformerna. Omfattningen av komvux är jämförelsevis mycket liten inom landstingens utbildningsverksamhet. Den landstingskommunala utbildningen inom gymnasieskolan har i stor utsträckning förmått rekryte- ra även vuxna studerande. Behovet av en förde vuxna särskilt tillrättalagd utbildning har i många fall kunnat tillgodoses inom ramen för gymnasiesko- lans specialkurser. Landstingsförbundet avvisar att föra över resurser från specialkurser inom gymnasieskolan till komvux och motsätter sig att spe- cialkurser som vänder sig till vuxna administreras av komvux.

Östergötlands läns landstingskommun noterar med beklagande att kom- mitten hanterar frågan på ett rent tekniskt sätt och inte redovisar möjliga för- eller nackdelar.

Svenska kommunalarbetareförbundet finner det nödvändigt med en översyn.

Enligt LRF har många utbildningar vid landstingens skolor redan nu karaktär av vuxenutbildning även om de anordnas inom gymnasieskolans ram. Frågan om till vilken utbildningsform den ena eller andra utbildningen skall hänföras är därför ingen huvudfråga. Det gäller i stort sett endast efter vilka regler resurstilldelningen skall ske.

Lantbrukets och Skogsbrukets _t'rkesnämnder anför att den nuvarande gymnasiala utbildningen inom detta område strikt åldersmässigt till stor del är en vuxenutbildning. Erfarenheterna av denna vuxenutbildning inom gymnasieskolans ram är goda. Gymnasieskolan vitaliseras av att arbeta med elever med betydande arbetslivserfarenhetcr och kontakterna mellan skolan och arbetslivet förbättras. Yrkesnämnderna kan inte finna något skäl för att överföra specialkurserna till ett annat administrativt system — komvux. Däremot är komvuxresurserna som sådana av intresse.

Prop. 1983/84: 169 171

15.3 Gymnasieskolan och primärkommunal och landstingskommunal vux- enutbildning

Utredningensförslag se betänkandet s. 27] och 273. AMS tillstyrker. 40 % av vårdbiträdcspersonalen inom kommuner och landsting saknar grundläggande yrkesutbildning. Att vårdutbildning mot-' svarande gymnasieskolans får anordnas inom komvux bör kunna underlät- ta för anställd personal att på deltid eller som fritidsstudier skaffa sig erforderlig yrkesutbildning.

Vuxenutbildningsnämnden i Södermanlands län erinrar om att det fram till år 1990 kommer att råda brist på utbildad personal inom bl.a. äldreom- sorgen och sjukvårdssektorn. Ett nära samarbete bör etableras mellan komvux-landsting och kommuner samt de fackliga organisationerna när det gäller personalutbildningen.

I..änsskolnämnden i Östergötlands län anser att samtliga utbildningar inom områdena vård. jord. skbg och trädgård bör administreras av lands- tinget.

Enligt liinsskolnämnden [ Kristianstads län bör en klar gränsdragning etableras mellan primärkommunal och landstingskommunal vuxenutbild- ning. För att tillgodose lokala utbildningsbehov bör annan fördelning vara möjlig efter samråd med länsskolnämnden.

När det gäller grupperna inom vårdområdet liksom på lantbrukssidan är det enligt länsskolnämnden i Västerm'trrlands län väsentligt att man ser primär- och landstingskommunal vuxenutbildning i ett sammanhang och utifrån detta dimensionerar inom regionen.

Eskilstuna kommun anser att utredningens förslag innehåller mycket oklarheter beträffande gränsdragningsproblematiken mellan landstings- kommunal och primärkommunal vuxenutbildning. Skolstyrelsen föreslår att den landstingskommunala vuxenutbildningen överförs till den primär- kommunala med undantag av de specialkurser som enligt förslaget bör hänföras till landstingets gymnasieskolor eller till högskoleutbildning. Gi- vetvis bör lokaler. utrustning och lärare på de landstingskommunala gym- nasieskolorna utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. i många fall kan dock enligt Eskilstuna kommun en lokalt förlagd utbildning vara en förut- sättning för många vuxna att delta i en kort- eller vidareutbildning.

Kalmar kommun och komvux i Kalmar tillstyrker utredningens principer för fördelning av utbildningsansvar mellan primärkommun och landstings- kommun. Genom att träffa lokala samarbetsavtal. bör man på många orter kunna bedriva landstings- och primärkommunal komvux med gemensam- ma lokaler. gemensam skolledning. gemensam intagningsnämnd och infor- mation för vuxenstuderande m. m. Framför allt torde detta kunna vara till nytta för utvecklingen av landstingens komvux.

Landstingsförbundet anser att grundregeln måste vara att landstingen svarar för eventuell komvux-utbildning inom områdena vård. jord. skog och trädgård. Självfallet måste undantag från denna grundregel kunna ske.

Prop. 1983/84:169 - 172

Det blir i såfall huvudmannen som får lämna sitt medgivande för att annan huvudman skall få anordna komvux inom resp. område.

Östergötlands läns landstingskommun framhåller att landstingens an- ställda har stort behov av fort- och vidareutbildning. Landstingen lämnari mycket stor omfattning utbildning till sina anställda på dagtid och med löneförmåner. Det sker inom gymnasieorganisationen vid vårdskolorna. Behovet av att tillgripa komvux-form har därför helt enkelt varit litet. Med detta förtydligande och avvisande av förslaget om primärkommunal kom- vux för landstingets behov. vill landstinget i Östergötlands län ändå bekräf- ta att vårdskolorna behöver ge komvux-undervisning. Många deltidsan- ställda skulle vilja studera på deltid om möjligheten gavs. Landstinget står inte främmande för tanken att anordna filialutbildningar som komvux i länet för geografiskt mera orörliga elever. förutsatt att kurstypen inte ställer för stora krav på speciallokaler och utrustning.

Det finns enligt landstingskommunen andra sammanhang än internut- bildning som möjligen skulle kunna ge förutsättningar för en aktivare roll för komvux. Landstingen kommer snart att tvingas till hårdare omstruktu— reringar och eventuellt nedläggningar av verksamheter. Då uppkommer behov av omskolning och eventuella kompletteringsutbildningar. .

För JST-området gäller samma möjlighet att i komvux-form ge kortare. flexibelt upplagda utbildningar på olika orter i länet med utbildade lärare från landstingsskolorna. Behovet att hushålla med resurser och allmänna samordningsskäl motiverar landstinget att avstyrka primärkommunal kom- vux inom JST-området.

Skulle kommitténs förslag beträffande vård och JST trots allt bli förverk— ligade. skall beslutet om medgivande åt primärkommunal skolstyrelse fattas av länsskolnämnden. efter det nämnda samrådet.

Kristianstads lärts landstingskommun anser att landstingens i dag väl utbyggda vårdutbildning torde vara vuxen uppgiften att svara för de vård- utbildningar som av olika skäl bör genomföras inom komvux. Jord-. skogs- och trädgårdsutbildningen är så pass resurskrävande att det vore slöseri med resurserna om andra än landstingen-anordnade komvux på detta område.

Svenska kommunalarbetare/örbum'let påpekar att primärkommunernas behov av utbildad vårdpersonal har ökat kraftigt. främst till följd av hem-' sjukvårdens utbyggnad. De landstingsskolor som bedriver vårdinriktade komvux-kurser har på många håll inte haft möjlighet att möta denna kraftigt ökade efterfrågan. En vanlig situation är att landstingsskolorna åtar sig ett antal kursplatscr som i stort sett motsvarar det egna landsting- ets behov och att primärkommunen erbjuds platser i mån av utrymme.

Svenska kommunalarbetareförbundet anser att det är nödvändigt att de primärkommunala komvux-enheterna får ökade möjligheter att bedriva vårdinriktade yrkesutbildningar i den mån landstingen ej kan svara för detta. Detsamma gäller till viss del även trädgårdsutbildningar.

Prop. 1983/821: 169 173

Enligt LRF är det ett väsentligt intresse för yrkesverksamma inom jordbruk och skogsbruk samt andra glesbygdsboende att kunna få tillgång till utbildning inom överkomliga avstånd. På denna punkt är det angeläget ' att samarbete och samverkan mellan landsting och primärkommuner kan åstadkommas. Landstingen bör entydigt betraktats som huvudmän men blir samtidigt beroende av en samverkan med primärkommunernas skolstyrel- se för att lättare kunna erbjuda ett decentraliserat utbud. Detta bör främst betraktas som ett stöd i verksamheten. inte som en konkurrens. Under alla förhållanden torde ett obligatoriskt samråd med landstinget vara moti- verat. innan en primärkommun anordnar kurser inom JST-området. Här- vid bör länsskolnämnderna också ha en naturlig uppgift att fylla inom ramen för det regionala samråd som enligt utredningens förslag skall an- komma på länsskolnämnderna att initiera.

Enligt Lantbrukets och Skogsbrukets _vrkesm'imnder är det angeläget att undvika konkurrens mellan gymnasieskola. komvux. rådgivningsorgan och studieförbund om denna konkurrens innebär försämrat resursutnytt- jande. Utredningens förslag är ett steg i rätt riktning. Yrkesnämnderna förordar en skärpning av skrivningen med innebörd att landstingens medgi- vande skall krävas för att primärkommunal vuxenutbildning skall få anord- nas bl. a. inom jord och skog. Yrkesnämnderna förordar att man får använda komvux regelsystem inom gymnasieskolans administrativa sy- stem.

15.4 Komvux och AMU

Utredningensförslag se betänkandet s. 279—280.

Kriminali-'ärdsstyrelsen påpekar att vid några av kriminalvårdens anstal- ter bedrivs utbildning i AMU:s regi. På dessa anstalter bedrivs även komvux-studier. Styrelsen ser det som angeläget att gränserna mellan dessa båda utbildningsanordnare luckras upp. Speciellt i inledningsskedet av en AM U-utbildning vore det lämpligt om varvning med komvux-studier kunde bli ett naturligt inslag i verksamheten.

Statskontoret anser att närmare samverkan mellan komvux och AMU bör utredas med förtur.

RRV menar att närmare samverkan mellan komvux och AMU bör eftersträvas för att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande och bredare underlag för mindre frekventa utbildningar. AMU böri större utsträckning än f. n. kunna förläggas till komvux. Speciellt teoretisk utbildning och utbildning som inte kräver stora investeringar i lokaler och utrustning torde med fördel kunna anordnas inom ramen för komvux.

Enligt SlPU är det viktigt att principerna vid rekrytering av deltagare är klarlagda när det gäller jämförbara utbildningar för att få tillräckligt antal deltagare i kurser.

Enligt CSN är det viktigt att platserna utnyttjas så effektivt som möjligt i

Prop. 1983/84: 169 174

olika utbildningsformer. Hur en samordning praktiskt kan lösas blir en uppgift i det fortsatta utredningsarbetet.

AMS anför att prioriterade målgrupper för komvux är arbetslösa och personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Dessa målgrupper sam- manfaller med målgrupperna för AMU. Utbildningsutbudet inom AMU och komvux måste därför planeras på ett sådant sätt att de båda utbild- ningsanordnarna kompletterar varandra men inte konkurrerar.

Arbetsmarknadsutbildningen skall tillgodose endast den del av de vux- nas utbildningsbehov som är direkt relaterad till den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden. För att tillgodose utbildningsbehov som inte faller inom ramen för AMU anser AMS att komvux bör kunna konjunkturvari- eras genom att såväl resurserna för vuxenstudiestöd som antalet utbild- ningsplatser utökas under perioder med knapp tillgång på arbete.

La"nsskolnämnden i Kristianstads län noterar att AMU-eleven åtnjuter andra förmåner än komvuxelevcn t. ex. reseersättning. Detta innebär att AM U-elcven är betydligt villigare att välja en mera avlägsen studieort än komvuxeleven.

Länsskolnämnden i Malmöhus län delar utredningens förslag att redan i dagsläget bör initiativ tas av berörda myndigheter till att undanröja de hinder för samverkan som finns mellan komvux och AMU.

Arvidsjaurs kom/nun hävdar att i glesbygdskommuner är en samverkan mellan komvux och AMU nödvändig för att nyttja samlade resurser och därigenom ge människor möjlighet till utbildning på hemorten. Utredning- en av formerna för samverkan mellan komvux och AMU bör kompletteras med försöksverksamhet i ett antal kommuner.

Eskilstuna kommun tillstyrker utredning av samverkansformer mellan komvdx och AMU.

Enligt Gotlands kommun bör främjandet av samarbetet bli föremål för en plan av föreskriftskaraktär.

Enligt Göteborgs kommun är samverkan med AMU angeläget. Värdet av samverkan har kunnat konstateras i Göteborg. En ytterligare samver- kan. exempelvis på lokalsidan. bör eftersträvas. '

Kalmar kommun anser att en samverkan mellan komvux och AMU inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt bör vara värdefull. Lycksele kom- mun instämmer i kravet.

Vuxenutbildningsrådet [ Uppsala tillstyrker samverkan mellan komvux och AMU. Därutöver poängterar rådet möjligheten att ytterligare utveckla komvux möjligheter att medverka i AMU i vidare bemärkelse.

SAF anser att målen för komvux och AMU sammanfaller för vissa elevgrupper som i dag huvudsakligen återfinns inom AMU. bl. a. i delar av bristyrkesutbildningen. Komvux kunde vara en lämplig form för personer som önskar fördjupa sitt yrkeskunnande men även för dem som vill ändra yrkesinriktning. En vidgad samverkan mellan komvux och AMU skulle vidare underlättas om läroplansarbetet i större omfattning än vad som redan sker kunde samordnas.

Prop. 1983/84: 169 175

15.5 Komvux och folkhögskolan

Utredningens Överväganden se betänkandet s. 281-283. Östergötlands läns landstingskommun delar åsikten att arbetsfördel- ningen mellan folkhögskolan och komvux är tillräckligt klar.

Kristianstads läns landstingskommun anser att även folkhögskolorna bör ses som en resurs inom vuxenutbildningens område. De eventuella hinder som föreligger bör undanröjas så att även denna utbildningsform kommer fullt till utnyttjande. '

15.6 Komvux-och högskolan

Utredningens överväganden se betänkandet s. 285-286. Enligt statskcmtoret bör med förtur utredas möjligheterna att åstadkom- ma en mer" ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan komvux och högsko- lan. bl.a. genom utformningen av behörighetsvillkoren för tillträde till s.k. enstaka kurser.

UHÄ ansluter sig till principen att samma utbildning inte bör ges i både komvux och högskolan. Samverkan mellan komvux och högskolan i fråga om lokal och regional utbildningsplanering är värdefull. Den kan med fördel byggas ut och fördjupas. En arbetsfördelning bör kunna ge rationali- seringsvinster.

CSN framhåller att det ur studiestödssynpunkt får konsekvenser för de studerande på vilken nivå en utbildning är placerad.

Göteborgs kommun menar utredningen borde berört frågan om arbets- fördelning och samverkan mellan komvux och yrkesteknisk högskola.

15.7 Komvux och företagsintern utbildning

Utredningens förslag se betänkandet s. 29] . SlPU anser det nödvändigt med en precisering av komvux roll i förhål- lande till företagsintern utbildning inom statsverket. Närmast avses då frågor om utbildning som kan anses myndighetsspecitika och inte avsedda för deltagare utanför myndigheten. samt utbildning inom områden, där statsmakterna utformat vissa riktlinjer och som hör till SlPU:s kompetens- område. Om komvux skall kunna tillgodose en del av statens utbildnings- behov måste ett planmässigt och djupgående samarbete komma till stånd mellan komvux och SlPU. SlPU är för sin del beredd att ingå i ett sådant samarbete.

SlND beviljar anslag för stöd till utbildningsgivare som utvecklar. an- passar och genomför kursverksamhet som riktar sig till de mindre och medelstora företagen. Utvecklingsverksamhctcn finansierad med sådant stöd skulle enligt SIN Dzs uppfattning i ökad utsträckning kunna inriktas på att utveckla kurser som är speciellt anpassade för de mindre företagens behov och avsedda att genomföras inom komvux.

Prop. 1983/84: 169 176

Utbildningsekonomiska utredningen påpekar att de förändringar som föreslås bör vara till gagn för såväl företagen m. fl. som de anställda. Man bör ifrågasätta om det inte skulle kunna vara möjligt att erbjuda enskilda företag. eller grupper av företag. att utnyttja komvux även för utbildningar som är mer företagsspecifika. Framför allt torde mindre och medelstora företag. som saknar de stora företagens möjligheter att själva anordna utbildning. vara betjänta av en sådan ordning. Företagsspecitik utbildning borde kunna anordnas inom ramen för komvux under förutsättning att utbildningen sker på ren uppdragsbas och alltså ger komvux inkomster. Det borde i en uppgörelse med företag. som kan ställa lokaler och utrust- ning till förfogande. vara rimligt att det pris man betalar för att komma åt viss utrustning är att anordna företagsinriktad utbildning på uppdragsbas. [ första hand bör sådana överväganden gälla små och medelstora företag.

Länsskolnämnderna i Östergötlands och Västernorrla/uls län tillstyr- - ker. Prioritering och intagning till utbildningen bör göras enligt gällande bestämmelser.

Svenska kommun/örbundet ser positivt på att komvux skall kunna an- ordna utbildning för yrkesverksamma vuxna inom kommunala verksam- hetsområden.

Eskilstuna kommun har tolkat de regler som f. n. finns så att nuvarande arbetsrutiner sammanfaller med förslaget varför det tillstyrks.

Komvux i Kalmar anser att komvux har som angelägen uppgift bl. a. att fullgöra fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma vuxna. Fle- ra skäl. bl. a. organisatoriska. ekonomiska och praktiska talar för att komvux på ett effektivare sätt än högskolan skulle kunna tillhandahålla en stor del av kurserna inom ramen för skolans personalutbildning.

LO anser det viktigt att utbildning som sker i samverkan med företag inte får bli alltför smal och ensidigt inriktad mot ett enda företags behov. De förändringar som utredningen föreslår om samarbete med företag bör enligt LO:s mening öka kvaliteten i dessa utbildningar. LO tillstyrker därför.

Folkbildningsförbundet tillstyrker att utbildningen inte blir alltför smal och inriktad mot enskilda företags behov. '

15.8 Regionalt samråd

15.8.1 Åliggandejör länsskolnämnderna

Utredningens förslag se betänkandet s. 293 .

RRV tillstyrker. Enligt RRV:s uppfattning bör även vissa utbildningar inom folkhögskolan omfattas av länsskolnämndernas samråd. RRV anser att samrådsförfarandet inte är en tillräcklig åtgärd för att lösa de grundläg- gande problemen beträffande ett bättre resursutnyttjande. Efter det att även KAFU avslutat sitt arbete bör möjligheterna till längre gående sam- ordning övervägas.

Prop. 1983/84: 169 177

SlPU tillstyrker och är beredd att medverka i utformningen av regionalt samråd.

UHÄ tillstyrker.

CSN anser att en intensifierad regional samverkan inom länen bör gynna alla parter. Vuxenutbildningsnämnden kan vara ett alternativ som sam- ordningsorgan. I det fall ansvaret läggs på länsskolnämnderna bör studie- stödsorganisationen vara representerad. Vuxenutbildningsnämnden får ge- nom sin verksamhet stor erfarenhet av vuxnas problem i samband med utbildning. Det är viktigt att studiestödet ingår som en del i den samlade utbildningsplaneringen.

Vuxenutbildningsnr'imndwz [ Södermanlands län tillstyrker att vuxenut- bildningsnämnderna bör vara företrädda i dessa samrådsorgan, liksom vissa andra företrädare för olika skolor. länsavdelningar. utvecklings- fondcr m. fl.

AMS har ålagt länsarbetsnämnderna att vara återhållsamma med att anordna grundläggande vårdutbildning inom AMU. Motsvarande restrikti- vitet bör gälla även andra utbildningsanordnare. AMS vill mot denna bakgrund understryka behovet för olika utbildningsanordnare att samråda med varandra i fråga om planering av yrkesutbildning så att utbildningens dimensionering svarar mot ett behov på arbetsmarknaden.

SlND anser att företrädare för utvecklingsfonderna bör inbjudas till samråd vid behov. De sex utbildningsenheterna vid utvecklingsfonderna har som en av sina viktigare uppgifter att samordna utbudet av fortbild- ningsaktiviteter inom sina resp. regioner (3—5 län).

Utbildningsekom'nniska utredningar: konstaterar att det finns flera organ inom länet med uppgifter-att inventera och definiera utbildningsbehov: - länsstyrelserna. länsarbetsnämnderna och de regionala utvecklingsfon- derna. Det viktigaste torde vara att de olika planeringsansatserna samord- nas. och i det arbetet bör länsskolnämnderna kunna ha en viktig uppgift.

La'nsskolnännulcn i Södermanlands län tycker att det bör finnas regler för samtliga olika skolformer. som underlättar samverkansbeslut i stället för att hindra sådana. Vidare bör resurser ställas till länsskolnämndens förfogande, så att olika samverkansprojekt blir ordentligt genomförda och utredda.

Länsskolnämnden i Östergötlands län anser att en samverkan bör kunna åstadkommas utan förnyad utredning. Ett första steg i den riktningen vore en samplanering av kursutbudet inom komvux i länet. Länsskolnämnden arbetar f. n. med sådan regional samplanering. Det största hindret är den ”läsning" av undervisningstimmar som ett centraliserat beslutssystem innebär. .

La"nsskolnämndcn i Kristianstads län tillstyrker ett regionalt samrådsor- gan. Nämnden har sedan ett par år haft ett sådant. Länsskolnämnden anser vidare att det utbildningsbehov som lokala och regionala planeringsråd skall inventera bör utsträckas att omfatta komvuxåldersgruppen.

Prop. 1983/84: 169 178

Länsskolnämnden i Malmöhus län tillstyrker regional samplanering. Beslutet om timtilldelning för komvux kommer för sent. Detta försvårar t. ex. en samplanering med gymnasieskolan, vars organisation av länsskol- nämnderna fastställs redan under hösten. En del av timresursen. förslags- vis 10 % bör överlämnas till länsskolnämnderna för fördelning till kom- muner med särskilda behov.

Länsskolnämnden i Värmlands lätt tillstyrker. Länsskolnämnden i Västernorrlands län konstaterar att en regional sam- ordning är nödvändig för ett effektivt utnyttjande av vissa resurser. Läns- skolnämnden ser positivt på föreslagna arbetsuppgifter men saknar i utred- ningen kopplingen till resursfördelningsfrågorna centralt. För gymnasie- skolan har länsskolnämnden ett bredare rcsursfördelningsansvar och via kursstyrelserna genom personreprcsentation visst inflytande i resursfrågor även vad gäller AMU. Detta borde gälla även för komvux.

Länsskolnämnden i Västerbottens lätt tillstyrker förslaget. Eskilstuna kommun tillstyrker. Regional samverkan har pågått i Söder- manlands län under ett flertal år. Om den regionala samverkan skall ha någon möjlighet att lyckas. måste de kommuner och län som tar initiativ till samverkan stöttas och uppmuntras. t. ex. med hjälp av en skälig utökning av timtilldelningen för att kunna tillgodose de behov och förväntningar som erhålls av regional samverkan.

Gotlands och Arvidsjaurs kommuner tillstyrker. Lycksele kommun anser att länsskolnämnden har en samordningsupp- gift. som innebär. att kurserna anordnas till rätt antal med nyttjande av befintliga elcvplatser i stället för halvbesatta kurser på en mängd orter. Vidare kan länsskolnämnden hjälpa till att sprida kurserna. så att även de mindre orterna får fungera som kursanordnare.

Vuxenutbildningsrädeti Uppsala tillstyrker utredningens förslag. Läns- skolnämnden bör ges en betydligt aktivare roll visavi komvux.

Landstingsförbundet anser att i ett övergångsskede fram till dess att utbildningsformera kan sammanföras — bör länsskolnämnderna åläggas att ta initiativ till samråd.

Östergötlands läns landstingskommun delar denna uppfattning och före- slår att länsskolnämnden snarast — som för gymnasieskolan tilldelas fleråriga länsramar av komvuxtimmar från SÖ. och ges rätten att efter samrådet ensam fatta beslutet om den kommunvisa tilldelningen.

Kristianstads läns Iandstingskommun tillstyrker. Folkhögskolorna bör också beredas tillfälle att delta. En förutsättning för detta regionala samråd är dock att länsskolnämnderna tilldelas en årlig ramresurs för komvux att i samråd fördelas mellan komvuxutbildningsanordnarna.

RIO anser att också representanter för folkhögskolorna i länet bör finnas med i regionalt samråd med länsskolnämnderna som initiativtagare. Folk- högskolornas upptagningsområde är ofta ganska omfattande varför det är angeläget att dessa skolor finns med i de diskussioner som gäller kusrsut- budet inom regionen ifråga.

Prop. 1983/84: 169 179

LO anser att det av bl. a. resursskäl är angeläget att ett regionalt samråd mellan olika utbildningsanordnare snarast kommer till stånd. LO tillstyr- ker därför.

Svenska kommunalarbetarefi'irbundet påpekar att kommunerna och landstingen givetvis har ett särskilt ansvar för planering av sitt eget utbild- ningsbehov. Genom samordning dem emellan. under ledning av länsskol- nämnden. kan även utbildningar för små yrkesgrupper komma till stånd. Förbundet påpekar vikten av att även timresursfördelningsreglerna och andra regler för statsbidrag ses över och ändras så att de inte motverkar en regional samverkan.

[5.8.2 Erfarenhet av vuxenutbildning inom länsskoltu'imnderna

Utredningens förslag se betänkandet s. 293. Länsskolnämndernas erfarenhet av vuxenutbildning bör enligt SlPU-s mening inbegripa kännedom om statslörvaltningens krav på utbildning samt kännedom om utbildningsplanering inom offentlig förvaltning.

Vuxenntbildningsnämnden [ S("idermanlands län anser att expertis vid länsskolnämnderna med erfarenhet från vuxenutbildning vore en stor för- del. Dessa personer bör då även vara insatta i studiesociala frågor.

Lii/zssk'olltätrttulen i Västerbottens län tillstyrker förslaget. Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att länsskolnämnderna bör ge- nom medverkan av erfaren vuxenutbildare ge information. administrativ rådgivning samt fortbildning.

LRF finner det naturligt att expertis med erfarenheter från vuxenutbild- ning knyts till nämnderna. Även lokala läroplaner skulle kunna fastställas av länsskolnämnderna.

16 Personal

16.1 Bestämmelser om behörighet

Utredningens Övervägande/t se betänkandet s. 295—296. TCO delar inte till alla delar bedömningen att behörighetsreglerna för tillsättning av rektors- och studierektorstjänster fungerar tillfredsställande. Lärare inom grundvux är f. n. inte behörig till skolledartjänster inom komvux. TCO förordar en översyn av gällande regler.

16.2 Skolledarutbildning

Utredningensförslag se betänkandet s. 297. SÖ anser att dessa förslag bör beaktas i den översyn av skolledarutbild- ningen som enligt budgetpropositionen skall genomföras.

Prop. 1983/84: 169 180

Länsskolnämnden i Östergötlands län anser att organisatoriska frågor. bestämmelser m. ni. inte bör ingå i sådan utbildning. Dessa moment hör närmast hemma i introduktionskurserna för nyutnämnda skolledare.

Länsskolnämnden i Värmlands län anser att introduktionskurser för nyutnämnda skolledare bör anordnas som enstaka kurser vid högskolan. Detta bör emellertid gälla samtliga skolledare inom alla skolformer. Den allmänna skolledarutbildningen behöver inte kompletteras med några sär- skilda avsnitt för komvux-skolledare.

Länsskolnämnden i Västernorrlands län anser det vara värdefullt med introduktionskurser i form av enstaka kurser vid högskolan. Regeringen har givit länsskolnämnderna i uppdrag att ordna utbildning för nyutnämnda skolledare. I den finns utrymme för särskilda avsnitt för komvux-skolle- dare med inriktning på administrativa och pedagogiska frågor. specifika för komvux.

Eski/surna kommun tillstyrker förslagen. Lycksele kommun anser inte att det krävs särskilda enstaka kurser inom högskolan för att utbilda nyutnämnda skolledare inom komvux. Behovet bör kunna tillgodoses inom den allmänna skolledarutbildningen.

Östergrft'tlands läns landstingskonimun tillstyrker förslagen om skolle- darutbildning. En skolledarutbildning bör hållas såpass allmängiltig att den enskilda inte i praktiken blir låst till en skolform.

Kristianstads läns landstingskommun anser att den skolledarutbildning som i dag bedrivs av SÖ också bör täcka in skolledarna inom vuxenutbild— ningen. _

TCO understryker att det är mycket angeläget att nyutnämnd skolledare i komvux kan få utbildning i sådana frågor som är specifika för komvux. Även den reguljära skolledarutbildningen är viktig för skolledare i kom— vux. TCO tillstyrker att introduktionskurser anordnas som enstaka kurser vid högskolan och dimensioneras så att samtliga nyutnämnda skolledare i komvux kan tas in. Enligt TCO måste även den reguljära utbildningen för skolledare i komvux utökas. ,

SACO/SR'tillstyrker utredningens förslag att nyutnämnda skolledare skall få utbildning inom högskolans ram samt att skolledarutbildningen kompletteras med k0mvuxspecifika moment.

16.3 Lärartjänster i komvux

Utredningens _lörslag se betänkandet s. 298. Eskilstuna kommun och SACO/SR tillstyrker. Enligt SACO/SR bör man överväga att avskaffa det särskilda behörighetskravet (utbildning för eller erfarenhet av vuxenutbildning) för tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun. Man bör också överväga att införa lektorstjänster i komvux.

Det är enligt TCO viktigt att förverkliga utredningens uppfattning att undervisning i svenska som främmande språk bör kunna ingå i tjänst som lärare i skolväsendet i kommun.

Prop. 1983/84: 169 . 181

16.4 Utbildning och fortbildning av lärare för komvux

Utredningens ("iverväganden se betänkandet s. 298—299 och 300. Statskontorets uppfattning är att behovet av särskilt utbildade lärare för komvux och grundvux i första hand bör tillgodoses genom en i reguljära former bedriven fort- och vidareutbildning av redan yrkesverksamma lära- rc inom skolväsendet. Sådan vidareutbildning kan lämpligen organiseras som påbyggnadsutbildning till annan grundläggande lärarutbildning inom högskolan. Fortbildningen av redan verksamma lärare inom komvux och grundvux bör däremot anordnas inom ramen för de särskilda resurserna till . lokal skolutveckling, vid behov i samverkan med högskolan.

SKU anser att en förbättrad lärarutbildning i svenska som främmande språk är synnerligen angelägen.

Gotlands kommun instämmer i utredningens förslag. Utmärkt är särskild utbildning för lärare med undervisning i både komvux och gymnasieskolan för att främja vuxenpedagogik och deltagarmedverkan.

Möjligheter till specialisering avseende vuxenpedagogik och metodik bör finnas för dem som genomgår lärarhögskola och planerar att bli lärare inom vuxenutbildningen. anser vuxenutbildningsrådet i Uppsala. Lämpli- ga utbildningsformer och innehåll måste också planeras för fackmän utan pedagogisk utbildning som skall undervisa i yrkesinriktad komvux samt för lärare som undervisar i ungdomsskolan. men som skall ha fyllnadstjänst inom komvux.

LO menar att kunskaper om vuxnas speciella studieförutsättningar mås- te utgöra en viktig del i lärarutbildning och lärarfortbildning. Vid rekryte- ring av lärare till komvux och grundvux bör förmågan att "återskapa" elevens förutsättningar vara utslagsgivande.

Att lärarutbildningen för komvux lärare ordnas så att den blir vuxenan— passad. är enligt SOSVUX någonting som måste få högsta prioritet.

LRF anser att det givetvis är angeläget att lärare inom komvux har erforderliga kunskaper för undervisning på de aktuella yrkesområdena. Kvalitetskraven bör i princip inte sättas lägre inom komvux än inom gymnasieskolans utbildning. Fortbildning för lärare inom JST-området anordnas i första hand av fortbildningsavdelningen i Uppsala. Det vore enligt LRF:s mening angeläget att fortbildning för de andra kategorier som kan behöva tas i anspråk för en utbyggd komvux inom JST. kunde åstad- kommas på liknande sätt. Sveriges lantbruksuniversitct borde ha möjlighe- ter att erbjuda enstaka kurser som fortbildning på samma sätt som den allmänna högskolan.

16.5 Huvudlärar- och institutionsföreständaruppgifter i komvux

Utredningensförslag se betänkandet s. 303. SAV finner övervägande skäl tala för att denna funktion ingår i varje lärartjänst och därutöver utövas av en med hänsyn härtill ytterligare för- stärkt skolledning inom komvux.

Prop. 1983/84: 169 [82

Länsskolnt'imnden i Södermanlands län påpekar att detta är ett gammalt önskemål framför allt från de särskilda komvux-enheterna och en viktig förstärkning av komvux pedagogiska arbetssituation. Kostnaden'fär inte belasta de redan nu hårt belastade timresurserna och schablontilläggen.

Länsskolm'imnden i Östergötlands län anser att behovet av egna ämnes- företrädare fmns endast 'vid de särskilda enheterna med egna lokaler. Nämnden avvisar finansiering genom omfördelning av undervisningstim- mar.

Länssko[nämnden i Krisianstads län tillstyrker och anser att schablon- resurser skall få användas för att arvodera personal som sköter sådana uppgifter.

Länsskolnämnden i Västernorrlands län betonar vikten av att arbets- uppgifter av denna karaktär kartläggs och att resurser avsätts. i synnerhet för särskilda enheterna. Länsskolnämnden förordar dock att resursen ej låses till ett ämne utan ges större tlexibilitet än den som finns i dagens huvudlärarsystem i gymnasieskolan.

Länsskolnämnden i Strn'kltolms län anser förslaget om ämnesföreträ- dare angeläget och tillstyrker det. Tillstyrker gör även Eskilstuna. Got- lands. Göteborgs. Kalmar och Vindelns kommuner samt komvux i Kalmar och vuxenutbildningsrådet i Uppsala.

Enligt Gotlands kommun är det utmärkt att kontaktlärare. som funnits i försöket med etappindelade kurser, ersätts av ämnesföreträdare för peda- gogisk ledning och samordning mellan ämnen. Komvux i Kalmar anför att erfarenheterna från försöksverksamheten talar för nödvändigheten av att sådana resurser ställs till förfogande.

Östergötlands läns landstingskmnmun tillstyrker för särskilda komvux- enheter, men inte för integrerade.

SA CO/SR framhåller att det krävs att särskilda resurser tillförs för att en sådan reform inte skall gå ut över den övriga verksamheten.

16.6 Syo-funktionärer i komvux

Utredningensförslag se betänkandet s. 305 .

(Jfr. även avsnitt 7.2 .) SA V föreslår att tjänster som syo-funktionär skall vara kommunalt regle- rade.

Eskilstuna kommun tillstyrker förslaget. Lycksele kommun anser att syo-organisationen för vuxenstuderande måste stärkas och den externa efterfrågan på syo tillgodoses. Syon bör skötas av gymnasiets syo-funktionärer om gymnasiet och komvux finns vid samma enhet.

Vindelns kommun anser att syo-tjänster t. ex. i mindre kommuner mäste kombineras med annat arbete. t. ex. inom SSA-rådet elleri form av under- visning.

Prop. 1983/84: 169 ' 183

TCO ser mycket positivt på att syo även inom komvux skall bedrivas integrerat med övrig pedagogisk verksamhet.

SACO/SR anser att statligt reglerade tjänster för syofunktionärer bör inrättas. [ dessa tjänster bör kunna ingå kommunalt reglerad tjänst. Nuva- rande syokonsulenter i komvux bör få kompletterande utbildning för ämnesbehörighet och praktisk pedagogisk behörighet.

Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning tillstyrker samma tjänstekonstruktion för syo i komvux som för syo i ungdomsskolan. På så sätt ges också syo-konsulenterna vid komvux möjlighet till utbildnings- komplettering och fortbildning på samma villkor. Fortbildningen bör vara av den karaktären att den är användbar inom övriga skolformer och inte bara i komvux. Föreningen vänder sig mot förslaget att kommunen ska bestämma om omfattningen av tjänsten. Syo-resursen bör ha bestämda beräkningsgrunder som är centralt fastställda.

16.7 Lärare i grundvux

Utredningens förslag7 se betänkandet s. 309. Länsskolnämnden i Stfidertnatilands län anser att det är viktigt för att ge grundvux stadga med egna lärartjänster. särskild utbildning för grundvux- lärare och behörighetsregler för grundvuxlärare.

Eskilstuna kommun anser det angeläget att få väl lämpade lärare till den känsliga utbildningsform som grundvux utgör.

Gotlands kommun anser att erfarenhet av vuxenutbildning bör bli en viktig faktor vid lärartillsättning.

Vuxenutbildningsrädet i Uppsala anser att särskilda lärartjänster. lärar- utbildning och fortbildning behövs inom grundvux samt att det behövs en organisation av huvudlärarkaraktär inom grundvux.

Enligt TCO motsvarar f. n. antalet undervisningstimmar inom grundvux ca I 300 tjänster. De tilltänkta nya lärarkategorierna kommer att konkurre- ra om ett tjänsteunderlag som måste bedömas som utomordentligt litet. och som inte ger den trygghet i anställningen som arbetstagare har rätt att . kräva. Enligt TCO:s uppfattning torde det vara betydelsefullt för grund- vux. med dess mycket heterogena sammansättning av deltagare. att lärare med olika utbildningsbakgrund bildar ett lärarlag. De lärarkategorier som i dag undervisar inom grundvux bör framgent användas. Skolväsendet be-. höver lärare med breda behörigheter som möjliggör en flexibel använd- ning. TCO avvisar särskilda tjänster inom grundvux.

16.8 Utbildningsbehov av lärare inom grundvux

Utredningens förslag se betänkandet s. 310. Enligt RRV:s mening måste grundvux betraktas som en övergångsut- bildning. RRV avstyrker reguljär lärarutbildning i grundvux. Möjligtvis

Prop. 1983/84: 169 184

kan det finnas behov av viss kompletterande utbildning och vidareutbild- ning av låg- och mellanstadielärare som tjänstgör inom grundvux.

UHÄ betonar behovet av lärarutbildning/lärarfortbildning för grundvux. Det måste skapas utbildningsmöjligheter för de lärare som tjänstgör eller avser att tjänstgöra inom grundvux.

AMS anser att en särskild lärarutbildning bör kunna ge en kvalitativt förbättrad grundutbildning.

SIV tillstyrker förslaget att en reguljär utbildning och kompletteringsut- bildning anordnas för lärare inom grundvux. SIV understryker vikten av att tvåspråkiga personer utbildas till lärare.

Länsskolnämnden i Östergötlands län tillstyrker utredningens förslag men tillägger att dessa utbildningar inte bör koncentreras till ett fåtal orter. Hemspråkslärarutbildningen bör ökas med hänsyn till grundvux bchov. Samtliga lärare som tjänstgör inom grundvux men saknar adekvat utbild- ning skall få kompletteringsutbildning.

Gotlands kommun anser att behovet av fortbildning bör poängteras mycket starkt.

TCO anför att många av de lärare. som i dag undervisar inom grundvux. saknar tillräcklig utbildning för uppgiften. varför det krävs en komplette- rande utbildning. Utbildningsbchovet varierar emellertid starkt. Det finns nu verksamma lärare som inte har en behörighetsgivande lärarutbildning. men under en mångårig verksamhet samlat värdefull kunskap. Den bör tas till vara i en kompletterande utbildning som kan ge dem behörighet till tjänst.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att en reguljär och adekvat tit- bildning och fortbildning för lärare inom grundvux har högsta prioritet.

17 Statsbidrag till komvux

17.1 Statsbidragssystem

Utredningens förslag se betänkandet s. 326-327. Kriminali'årdsstyrelsen och försvarets sko/nämnd uttalar sig för ett friare resursutnyttjande. som minskar nuvarande tröskeleffekter.

SHR tillstyrker alternativ 2. SIV förordar alternativ 2. Om alternativ 1 genomförs borde invandrar- glcsa kommuner i bidragshänsecnde betraktas som glesbygd.

Statskontoret får i annat sammanhang anledning att återkomma till frå- gan om ett nytt statsbidragssystem för gymnasieskolan och komvux.

RRV erinrar om uppdraget till statskontoret att kartlägga förutsättning- arna för ett schablonsystem för statsbidraget till gymnasieskola och kom- vux. Med hänsyn härtill avstår RRV från att ta ställning till utredningens förslag.

Prop. 1983/84: 169 [85

Mot bakgrund av de begränsade resurser som f. n. står till komvux förfogande anser SÖ en viss central styrning av resurserna vara nödvän- dig. De av kommittén angivna tröskeleffekterna torde kunna undanröjas om de för kommunen tilldelade timmarna får användas även i undervisning av B-skoleform eller för likartade åtgärder. Risk med de av utredningen föreslagna statsbidragssystemen är att de ämnen som" av tradition betrak- tas som svära. exempelvis färdighetsämnen som svenska. främmande språk och matematik kommer att ges utökade resurser. vilket i motsvaran- de utsträckning kommer att minska möjligheterna att anordna kurser för de prioriterade målgrupperna i exempelvis övriga kurser i etapp ] och i yrkesinriktad utbildning. Eftersom gymnasieskolans statsbidragssystem och eventuella konsekvenser för komvux f. n. är föremål för översyn av statskontoret. torde det ej vara lämpligt nu att ändra statsbidragssystemet för komvux. ] avvaktan på en fullständig utvärdering av decentraliseringen till länsskolnämnderna av gymnasieskolans planering avstår SÖ t. v. från att föreslå ändringar i arbetsfördelningen mellan SÖ och länsskolnämnder- na vad avser fördelning av undervisningstimmar till de enskilda kommu- nerna.

Enligt länsskolnätande/t i Södermanlands län tar alternativ 2 rättvise- hänsyn på ett helt annat sätt än dagens system. men det förefaller inte ge den klarhet och enkelhet. som bör eftersträvas för att få ett nytt bidrags- system att fungera tillfredsställande. Alternativ 1 är lite stelt och inte helt fritt från orättvisor men är lätthanterligt och går att administrera utan större problem. Det tar också bort de nu mycket besvärande tröskeleffek- terna. Alternativ 1 är därför att föredra. '

Länssskolnämnden i Östergötlands län förordar alternativ 1. Länsskolnämnden [ Värmlands län önskar ett statsbidragssystem som stimulerar till samverkan mellan ungdomsskolan. komvux och AMU. Ut- redningens båda alternativ innebär väsentliga förbättringar. Alternativ ] förefaller enklast. Alternativ 2 torde bäst uppfylla de grundläggande kra- ven som utredningen uppställt. Beräkningssättet verkar mer komplicerat. Nämnden förordar de mindrcjusteringar som alternativ 1 innebär.

Länsskolnämnden i Västerbottens län anser att alternativ ] ger förutsätt- ningar att nå de mål som är'ställda i direktiven för kommittén"; Länsskol- nämnderna och inte SÖ bör ansvara för att fördela alla timmar.

Länsskolnämnden i Stockholms län föredrar alternativ l som inte inne- bär en så stor förändring jämfört med vad som nu gäller. Alternativ 2 rymmer ett för stort mått av osäkerhet. Att den framräknade resursen skulle bli en totalresurs som kommunen får frihet att disponera tillstyrker länsskolnämnden som angeläget.

Lättsskolnt't'mnden i l-'('isterm')rrlands län förordar ett kocfftcientbaserat system men med en garantiresurs för kommuner i glesbygd. liksom för de mindre kommunerna i den mellangrupp som av utredarna klassificeras Övriga kommucr. Kostnaden för garantiresursen kan täckas av att koeffi-

Prop. 1983/84: 169 186

cienten för kommuner med mer än 50 000 undervisningstimmar sänks något. Inget av alternativen tycks i sig stimulera kommunerna till att anordna prioriterad utbildning men båda underlättar för kommunerna att starta sådan utbildning. Länsskolnämnderna bör ges en klart definierad och aktiv roll som tillsynsmyndighet i regionerna.

Länsskolnämruien i Malmöhus län anser att alternativ 2 bör utvecklas vidare och prövas. Alternativet ansluter sig enligt nämndens uppfattning bäst till den organisatoriska och pedagogiska modell som etappsystemet utgör. De förenklingar som systemet innebär möjliggör inte bara en friare anpassning till de lokala behoven och underlättar den regionala samplane- ringen. Om dessutom en ram på lO % av den totala timresursen får dispo- neras av länsskolnämnderna kan den regionala samplaneringen resultera i snabba och välplanerade insatser i delar av regionen, där särskilda behov finns.

För Svenska kommunjörbundet verkar alternativ I att vara det system som närmast bör utvecklas vidare och prövas. Svenska kommunförbundet värdesätter därvid dels kopplingen till nuvarande bidragssystem med vissa marginella justeringar. dels den garantiresurs som förhoppningsvis skall möjliggöra för små kommuner att påbörja utbildning för prioriterade grup- per. De förenklingar som systemet innehåller bör medverka till att priori- terade målgrupper gynnas. Den 5. k. schablonresursen är omgärdad med onödigt krångliga bestämmelser som medför ökat administrativt arbete. En översyn av reglerna bör göras.

Arvidsjaurs kom/nun tillstyrker alternativ ]. Länsskolnämnden bör ha en särskild resurs av "disponibla undervisningstimmar att fördela till kom- munerna.

Gotlands kommltn tillstyrker alternativ [. Alternativ 2 får en för gles- bygdskomvux negativ effekt. Dessutom torde det bli svårigheter att avgöra resursgrundande deltagare i kurser med hög omsättning. typ kurs på kri- minalvårdsanstalt. där deltagarna deltar varierande perioder. från en vecka till en termin. Även beräkningsgrunder vid avhopp kan vålla problem.

Göteborgs kommun är tveksam till förslaget om att införa ett nytt stats- bidragssystem. Så länge nuvarande beslut om timtak finns kvar synes det för både stat och kommun vara enklast att bevara nuvarande statsbidrags- system. Om en förändring skall göras. förordar Göteborgs kommun alter- nativ ]. Fördelarna med detta alternativ är dels att det behåller det bästa av nuvarande system. vilket är väl utprovat. dels att det lämnar en större frihet än tidigare för den enskilda kommunen att utnyttja statsbidraget. Mot alternativ 2 kan enligt Göteborgs kommun en rad invändningar resas.

Södertälje kommun tillstyrker alternativ ]. Dock bör kommuner. som anordnar undervisning på kriminalvårdsanstalter. få ett extra tillägg. efter- som denna undervisning är mycket resurskrävande.

Vindelns kommun har funnit att alternativ 1 är fördelaktigare än alterna- tiv 2 för en mindre kommun varför alternativ ] förordas.

Prop. 1983/84: 169 - 187

Årjängs kommun tycker sig i nuläget finna att alternativ 1 skulle vara att föredra. '

Kalmar kommun menar att alternativ ] ger kommunen täckning för de faktiska kostnaderna för undervisningen. vartill kommer ett schabloniserat bidrag i enlighet med nuvarande system. Alternativet ger till synes goda möjligheter för uppföljning av kostnaderna. Alternativ 2 ger utrymme för en flexibel användning av statsbidraget. Detta kan emellertid också inne- bära svårigheter för uppföljningar. Med hänsyn till ovanstående förordar Kalmar kommun alternativ l._

Alternativ 2 förordas av komvux i Kalmar. Detta alternativ ger utrymme åt den för rationell utbildning nödvändiga flexibiliteten. Modellen decen- traliserar och gynnar kreativ utveckling av komvux. Utredningen föreslår att högst 10 % av totalresursen skall få användas till andra kostnader än lärarlöner. Denna andel bör ökas till 15 %.

Enligt Eskilstuna kommun underlättar båda alternativen för kommuner- na att anordna prioriterad utbildning och båda alternativen gör det möjligt för kommunerna att anpassa resursanvändningen till prioriterade målgrup- per. Alternativ 2 är ett friare statsbidragssystem än det nuvarande syste- met och alternativförslag ]. Förslaget har dessutom prövats i en del för- sökskommuner och upplevts mycket positivt. .En mycket stor fördel är att man kan garantera elever kursstart även om antalet kursdeltagare inte uppgått till det erforderliga. när man beslutat starta kursen. Eskilstuna komvux gjorde på uppdrag av komvux-utredningen en beräkning av vilka konsekvenser alternativ 2 skulle få i förhållande till gängse statsbidragssys- tem under ett visst läsår och fann bl.a. att det skulle vara enkelt att handlägga och administrera. Eskilstuna kommun föreslår att ett nytt stats- bidragssystem enligt alternativ 2 införs.

Umeå kommun förordar alternativ 2. Detta system ger rörlighet och flexibilitet. Det ger större möjlighet till lokal anpassning till utbildningsbe- h0v som bättre kan tillgodose olika elevgruppers behov. Det bör även ge en större möjlighet till lokalt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Lycksele kommun instämmeri utredningens principer för ett nytt stats- bidragssystem. men kommunerna får ej åsamkas nya kostnader. Alternativ 1 är det minst krångliga och det som bäst svarar mot principerna. Alterna- tiv 2 har avgjorda fördelar. men samtidigt många osäkra faktorer. Lycksele kommun förordar därför i nuläget inte något av alternativen.

Årjängs kommun är positiv till redovisade förslag till ändrade former för statsbidrag.

Vuxenutbildningsrådet i Uppsala anser att inget av alternativen till nytt statsbidragssystem bör införas. Ett nytt och enklare statsbidragssystem behövs. men utredningens förslag behöver överarbetas. för att bättre inrik- ta verksamheten mot vuxenutbildningens grundläggande mål.

Alternativ 1 är det principellt mest tilltalande. Vuxenutbildningsrådet är tveksamt inför påståendet att alternativ 2 är

Prop. 1983/84: 169 188

ett enkelt system. Eftersom systemet är elevbaserat torde varje avhopp och varje under terminen nyinskriven elev medföra förändringar i resurs- tilldelningen. Tolkningen av vilka kursdeltagare som skall vara resursgrun- dande är osäker. Alternativ 2 leder till diskriminering av yrkesinriktad utbildning där elevgrupperna inte får överstiga lo elever. '

Man kan på ett bättre sätt verka för en regional utjämning genom att SÖ fördelar den totala timresursen på de olika länen. varefter länsskolnämn- den inom denna länsram fördelar timmarna till kommunerna. Varje kom- mun bör garanteras rätt att vid behov disponera tipp till 1 000 undervis-' ningstimmar/år för kurser med fem deltagare eller flera. I kommuner med omfattande komvux förslår inte 1 000 undervisningstimmar. Vuxenutbild- ningsrådet i Uppsala föreslår att som garantiresurs får användas 10 '? av det antal undervisningstimmar som kommunen totalt tilldelas per läsår. dock lägst 1 000 undervisningstimmar per år. Rådet anser alltså att statsbi- dragssystemets lösning bör sökas i linje med förslagsalternativet l. dock i omarbetad form.

Landstingsförbimdet vill inte förorda något av alternativen. utan före- slår att reglerna för statsbidrag till komvux får en utformning som överens- stämmer med motsvarande regler för gymnasieskolan.

Östergötlands läns landstingskommun finner knytningen till faktiskt antal kursdeltagare i alternativ 2 tilltalande. men koefficienterna är diskri- minerande mellan olika huvudmän. och ointressanta för regional utjäm- ning. Landstinget förordar i dagsläget alternativ ]. Viktigast är dock att det system som slutligen väljs. blir så likt gymnasieskolan 'som möjligt. SÖ:s arbete med finfördelning måste övertas av'länsskolnämnden.

Ävcn Kristianstads lärts landstingskommun anser att det enda riktiga vore att statsbidragssystemet vore identiskt lika till sin konstruktion mel- lan gymnasieskolan och komvux.

LO anser att det av resursskäl inte bör utgå statsbidrag till kurser med alltför lågt deltagarantal. Genom exempelvis regional samverkan hör det vara möjligt att skapa underlag för komvux-kurserna även om kravet är I2 deltagare per kurs. LO anser dock att det i glesbygd bör finnas möjlighet att starta kurser med lägre deltagarantal. LO förordar att statsbidraget utformas enligt alternativ ].

TCO ställer sig bakom utredningens principer för ett nytt statsbidrags- system men understrykcr att det finns motsättningar inbyggda i dessa. TCO anser att båda alternativen innebär förenklade bidragsbestämmelser samt tillgodoser en ökad frihet och kan därför acceptera båda förslagen. TCO:s uppfattning är dock att alternativ 2 i större utsträckning än alterna- tiv l gynnar mindre kommuner samt medger en lokal frihet vad gäller studiegruppernas storlek m. m.

SACO/SR anser att konsekvenserna av de båda alternativen inte blivit tillräckligt belysta och förordar därför inte något av alternativen.

SOSVUX anser att det bästa av utredningens alternativ är alternativ 1.

Prop. 1983/84: 169 ' 189

Detta ger ett enklare och mer lättöverskådligt system. SOSVUX tycker att dispens skall kunna ges ät kommunerna när det gäller regler om minimian- talet kursdeltagare. En viss styrning från SÖ måste också till vid utnyttjan- det av schablontillägget. Detta för att inte resurserna till stödundervisning helt tas bort och de elever som har behov av stödundervisning inte får denna.

LRF instämmer i de principiella krav utredningen anser bör ställas på Statsbidragssystemet för komvux. Ett schabloniserat och koefftcientba- serat system vore att föredra kombinerat med nägra stimulansinslag mot de uppställda prioriteringarna. Det borde vara möjligt att ytterligare bear- beta det av utredningen som alternativ ?. presenterade förslaget. Exemplen uppvisar några betänkliga inslag. som t. ex. minskade resurser för de minsta kommunerna och sådana med lågt genomsnittligt deltagarantal. Detsamma gäller kommuner med många yrkesinriktade kurser. Kom- muner med en viss minsta andel prioriterade kurser borde kunna tilldelas ett stimulansbidrag utöver schablonen.

Lantbrukets och Skogsbrukets _vrkesnätnnder ser positivt på utredning- ens delförslag att skapa ett statsbidragssystem utan markerade tröskelef- fekter. Den föreslagna koefficienten för landsting i alternativ 2 är dock ogynnsam för jord. skog- och trädgårdsutbildningarnas del. dä rekryte- ringsvillkoren för dessa är likartade med annan glesbygdsutbildning. Koef- ftcienten bör därför höjas. LRF delar denna synpunkt.

Enligt HCK är det av största betydelse att statsbidragssystemet stimu- lerar kommunerna till aktiv rekrytcring och utbildning av korttidsutbildade i handikappgruppcrna.

17.2 Statsbidrag till tekniska stödåtgärder inom komvux och grundvux

Utredningens förslag se betänkandet ..v. 33/. Nu gällande bestämmelser innebär enligt SHR en viss administrativ otymplighet. Det vore rimligt att skolstyrelsen fritt kunde disponera vissa medel för dessa ändamål och redovisning ske till SÖ i efterskott. Handi- kappades rätt till tekniska stödågärder skall enligt SHR garanteras även i fortsättningen.

Läns_t'kolnänlml'en i Östergötlands län tillstyrker. Enligt IICK måste målsättningen för komvux och grundvux vara att öka andelen. elever med handikapp. och därmed behovet av särskilda stödåt- gärder. Genomförs lntegrationsutredningens (SOU 1982: 19) förslag kom- mer det att finnas samlade handikappkunskaper på alla länsskolnämnder- na. Realiseras också komvux-utredningens förslag finns utmärkta förut- sättningar för samarbete mellan vuxenutbildningen och handikappresursen på länsskolnämnderna. HCK anser att fördelningen av statsbidragen skall ligga på länsskolnämnderna. Däremot bör kostnader för dövtolk kunna rekvireras från SÖ för att undvika att tolkkostnader tar länsskolnämndens resurs i anspråk.

Prop. 1983/84: 169 190

DHR menar att kommunerna bör få täckning för de merkostnader som speciella åtgärder för handikappade studerande medför. Detta statsbidrag bör administreras av SÖ. Statsbidraget bör vara "öronmärkt" och inte inrymmas inom det allmänna statsbidraget till vuxenutbildningen. Den ideala studiesituationen. dvs. undervisning på teckenspråk. är enligt SDR svår att uppnå. Det finns ytterst få lärare som är teckenspråkskunniga. Undervisning med tolk medför en ganska avsevärd kostnad. Det finns knappast några samordningsvinster att göra genom att fördela tolkresur- serna pä länsskolnämndsnivå. vilket det kan finnas för andra tekniska hjälpmedel.

18 Föreskrifter för komvux och grundvux

Utredningensförslag se betänkandet s. 335 och 383-389 samt s. 341-343.

Statskontoret, CSN, länsskolnämnderna i S("idermanlands. Östergöt- lands och Värmlands län. Eskilstuna och Södertälje kommuner samt Ös- tergötlands och Kristanstads läns landstingskommuner tillstyrker utred- ningens förslag om en genomgripande översyn av hela författningskom- plexet och syftet därmed. CSN ställer sig vidare positiv till en översyn av timersättningssystemet och är beredd att medverka i ett sådant arbete.

Länsskolnämnden iKristianstads län anför att det i kommuner med låg timtilldelning av grundvuxtimmar finns risk för att kravet på att en elev skall kunna börja relativt omgående inte kan uppfyllas. Länsskolnämnden föreslår att antingen kraven på tillträde eller tilldelningsprinciperna ändras.

Sko/förfarlningsutredningen upplyser att den överväger om det är möj- ligt och lämpligt att föra samman förordningsförcskrifter för flera olika skolformer. däribland grundvux och komvux. till en "utbildningsförord- ning” och en "personalförordning". Skolförfattningsutredningen anser att grundläggande föreskrifter om grundvux och komvux bör tas in i skolla- gen. Utredningen föreslår vissa ändringar i förhållande till komvux-utred- ningens förslag.

Svenska kommMiljö/”bundet anser att frågor om utbildningens mäl. hu- Vudmannaskap och kostnadsansvar för olika skolformer. skolledning m. m. är av sådan central betydelse att de bör finnas i lag och detta då lämpligen på likartat sätt för alla skolformer. Skollagen bör dock inte belastas med detaljregler om komvux och grundvux. Ett primärt önskemål är att regler om skilda skolformers organisation och verksamhet framgår av så få författningar som möjligt.

Svenska kommunförbundet noterar att strävan att detaljreglera kommu- nernas skolverksamhet verkar oförändrat hög. Rent allmänt ifrågasätts behovet av vissa detaljregler. Kommunförbundet gör den allmänna kom- mentaren att även förordningen om kommunal och statlig vuxenutbildning är i stort behov av en genomgripande översyn. En sådan översyn syns lämpligen böra ske samtidigt som man genomför utredningens förslag till ändringar i skollagen .

Prop. 1983/84: 169 . 191

19 Statlig tillsyn, genomförande, kostnadsberäkningar

19.1 Statlig tillsyn

Utredningens förslag se betänkandet s. 348. RRV har tidigare förordat att länsskolnämnderna skall få vidgade upp- gifter beträffande regional samplanering och samverkan.

SÖ tillstyrker utredningens förslag om ett fortsatt statligt tillsynsansvar med förstärkta regionala insatser genom länsskolnämndernas försorg.

Länsskolm'imnden i Östergötlands län anser att de nya uppgifter som utredningen föreslår kräver att länsskolnämnderna beaktar behovet av vuxenpedagogisk kompetens.

Länsskolnämnden i Kristanstads län framhåller att nämndernas roll bör förstärkas mer än utredningen föreslår.

Länsskolnämnden i Värmlands län påpekar att utredningen föreslår stora och viktiga uppgifter för länsskolnämnderna. Nämnden instämmer i princip i dessa förslag då nämnden bör ha en samlad överblick över hela utbildningssituationen i länet. Detta innebär emellertid ökade arbetsupp- gifter och det torde vara tveksamt om det blir möjligt utan ökade resurser för expertis. "

Östergötlands läns landstingskommtm anser att länsskolnämnderna bör överta vissa av SÖ:s uppgifter.

Kristianstads läns landstingskomtnun påpekar att länsskolnämnderna bör få vidgade uppgifter för komvux. Att fördela det disponibla antalet undervisningstimmar mellan kommunerna bör få ankomma på länsskol- nämnden. Övriga tillsynsuppgifter som föreslås ligga på SÖ biträds av nämnden. Uppgiften att fastställa läroplaner skall enligt utredningen kvarligga hos SÖ. Det kan enligt LRF:s mening ifrågasättas om det överensstämmer med den decentralisering av ansvar och beslut inom skolväsendet som efter- strävats de senaste åren.

19.2 Genomförande

Utredningmsförslag se betänkandet s. 349.

Östergötlands läns landstingskommun avstyrker. De tre parallellt be- drivna utredningarnas förslag måste vävas samman.

Enligt Kristianstads läns landstingskommun bör propositionsarbetet samordnas med gymnasieutredningen i första hand. Även AMU bör av- vaktas. Tidpunkten för framläggande av en samlad proposition bör därför i nuläget ej låsas.

Eskilstuna kommun tillstyrker förslaget.

SOSVUX anser att en viss resurstilldelning för genomförandet behövs. Annars finns risken att många av de viktiga förändringarna aldrig når ut till dem som berörs av förändringarna.

Prop. 1983/84: 169 192

19.3 Kostnadsberäkningar

Utredningens överväganden se betänkandet s. 349-355. Vad utredningen föreslår om formerna för statlig tillsyn. genomförande och kostnadsberäkningar ger inte nu anledning till andra kommentarer från statskontorets sida än att härmed sammanhängande frågor på ett avgöran- de sätt kommer att påverkas av eventuella beslut om ett nytt statsbidrags- system och dcn avvägning mellan lokal frihet och central styrning som regering och riksdag väljer i det sammanhanget.

RRV anser det svårt att bedöma om utredningens kostnadsberäkningar är realistiska. Utredningen framför önskemål i vaga termer. Dessutom framför utredningen önskemål om ökade insatser som inte direkt påverkar kostnaderna för just vuxenutbildningen. bl. a. mera vuxenpedagogisk forskning. inrättande av professur i vuxenpedagogik och bättre studieso- ciala villkor för eleverna inom grundvux. RRV anser. att åtminstone de senare förslagen rimligtvis inte kan genomföras inom ramen för nuvarande resurser inom resp. område.

Länsskolnätnnden i Kristianstads län anser att utredningen borde ha redovisat kostnadsalternativ till det förslag till ekonomisk lösning som framgår av kapitlet om kostnadsberäkningar.

Länsskolnämnden i Värmlands län instämmmeri utredningens uppfatt- ning att kostnaderna för komvux inte bör betraktas isolerat utan ställas i .relation till kostnaderna för andra skolformer och de totala utbildnings- kostnadcrna bör betraktas i ett större samhällsperspektiv.

Östergötlands läns landstingskonunmt motsätter sig en eventuell omför- delning från ungdomsutbildningen till vuxenutbildning.

Svenska konunanför-bundet finner att tttredningen i sina överväganden och förslag har sökt att balansera behovet av ökade insatser inom ramen för kostnadsmässigt oförändrade resurser. Utredningen har i sina alterna- tiva förslag till statsbidragssystem byggt in en i förhållande till nuläget friare resursanvändning. Svenska kommunförbundet kan dock inte linna att enbart en friare resursanvändning skall kunna täcka de kostnadsökning- ar som följer om utredningens förslag genomförs. I flera avseenden innebär förslagen en avsevärt höjd ambitionsnivå. Speciellt gäller detta för mål- grupper som skall prioriteras. Kommunförbundet understryker därför be- hovet av ökade statliga insatser för prioriterade målgrupper. Komvux möjligheter att effektivare än tidigare fullgöra sina uppgifter i utbildning av invandrare. i grundvux. i yrkesinriktad fort- och vidareutbildning under tider av hög arbetslöshet etc. ställer krav på nya förstärkta resurser.

F.nligt TCO:s uppfattning kan ökade utbildningskostnader för komvux och grundvux motiveras med hänsyn till att kostnaderna därigenom kan minska på andra områden. Komvux är dessutom en jämförelsevis billig utbildningsform för samhället.

Prop. 1983/84: 169 193

SAMMANFATTNING Av PROMEMORI-AN (DS U 1983: 5") RIKS- REKRYTERANDE VUXENUTBILDNING — DISTANSUNDER- VISNING. STATENS SKOLOR FÖR VUXNA

Inledning (kapitel 1)

Förslagen i promemorian bygger på de förslag som komvux-utredningen framförde i delbetänkandet "Statens skolor för vuxna. Varvad undervis- ning och brevundervisning i grundskolans och gymnasieskolans ämnen" (Ds U 1979: 12). I arbetet har remissinstansernas synpunkter-på betänkan- det bcaktats. Vidare har hänsyn tagits till komvux-utredningens läroplans- arbete och till förslagen i huvudbetänkandet "Komvux — kommunal ut- bildning för vuxna"(SOU l982: 29").

Arbetet har inneburit att analysera htlr statens skolor för vuxna bör användas som komplement till komvux för att tillgodose utbildningsbehov som inte kan klaras på lokal nivå.

Promemorian är att betrakta som en princippromemoria. Åtskilliga frå- gor återstår att ta ställning till när beslut fattats i huvudfrågorna. bl.a. frågor som förutsätter förhandlingar och avtal.

Komvux-utredningens förslag 1979 angående SSV och remissinstansernas synpunkter (kapitel 2)

En kort beskrivning av komvux-utredningens förslag från l979 lämnas, liksom av remissinstansernas synpunkter. En fylligare sammanfattning av utredningsförslaget ligger som bilaga I till promemorian. I bilaga 2 till promemorian återfinns den sammanställning av remissvaren som tidigare har publicerats i prop. I980/81: 100 bil. 12.

Utveckling vid SSV efter 1979 (kapitel 3)

I kapitlet redovisas vad som framkom av problem och önskemål om förändringar vid en överläggning med företrädare för SSV. SÖ och kom- vux-utredningen i mars 1982.

Statens skola för vuxna i Härnösand (SS VII)

—- har utvecklat en metodik: "Från kravanalys till åtgärdsprogram". - har helt gått över från femveckors skolperioder till enveckas lärarledd undervisning vid skolan med förbe'redelse- och uppföljningsdagar. Ett problem är att dessa mest utnyttjas av studerande från Härnösandsre- gionen. -— har utvecklat ett intimt samarbete med myndigheter och utbildningsan- ordnare i regionen.

Prop. 1983/84: 169 194

— har utvecklat och bedrivit försöksverksamhct med yrkesinriktade ut- bildningar i samarbete med näringsliv och fackliga organisationer. har utvecklat särskild företagarutbildning i samarbete med glesbygdsde- legationen. bedriver utbildning i språk i samarbete med Utbildningsradion, SIDA, Nämnden för u-landsutbildning och Sandö-skolan.

bedriver utbildning för hörselskadade i samarbete med Kristinaskolan. — har ett intimt samarbete med komvux i åtskilliga glesbygdskommuner i form av handledda självstudier. där SSVH tillhandahåller viss handled- ningsresurs.

SSVH:s önskemål för framtiden:

De allmänna ämnena måste uppta relativt stor volym, eftersom många yrkesutbildningar kräver inslag av allmänna ämnen. Den varvade undervisningen och brevundervisningen bör betraktas som en studieform: distansundervisning med lärarhandledning i större eller mindre omfattning.

— Samarbetet med Utbildningsradion, Hermods och Brevskolan bör ut- vecklas, särskilt beträffande material med inslag av ljud och bild (vi- deo). Samarbetet med komvux bör byggas ut. Resurserna för komvux och SSV bör betraktas som en resurs med möjlighet till överföring. Intag- ningen till SSV bör ske via den lokala intagningsnämnden. SSV bör i samarbete med branscherna utveckla kursplaner och material för nya yrkesinriktade utbildningar och bedriva försöksverksamhet. — SSV bör ha möjlighet att anordna utbildning på uppdrag av myndighe- ter. organisationer och företag mot avgift.

Statens skola för vuxna i Norrköping ( SS VN ) har i större utsträckning behållit femveckors skolperioder. Det är nöd- vändigt föratt möjliggöra heltidsstudier för fullständig kompetens, — har ökat antal cnveekas skolperioder. särskilt inom yrkessektorn. Den- na utveckling kommcr att fortsätta vid införandet av etappsystemet. har utvecklat yrkesinriktade kurser inom ett antal områden. ' — har mindre brevundervisning än tidigare. Den väntas minska ytterligare. Väl fungerande ADB-rutiner har införts för hanteringen av insändnings- uppgifter m.m..

har etablerat samarbete med Utbildningsradion och ordnar uppföljv ningskurser.

har startat viss utbildning för handikappade. särskilt synskadade.

SSVN:s önskemål för framtiden:

Både femveckors- och enveckaskurser bör utvecklas och anpassas till etappsystemet.

SSVN planerar utveckling av yrkesinriktade utbildningar i samarbete med branscherna.

Prop. 1983/84: 169 195

SSVN planerar särskilda utbildningsinsatser för invandrare i samarbete med SIV och invandrarnas organisationer. SSVN vill ta över hela ansvaret för brevundervisningen.

Elevutvecklingen vid SSV efter 1977/78 redovisas. Antalet elever i var- vad undervisning har ökat, medan antalet elever i brevundervisning har minskat. Fr.o.m. läsåret 1982/83 får inte kostnaderna för SSV öka. Där- igenom kommer inte heller antalet elever att kunna öka nämnvärt.

Den yrkesinriktade utbildningen har utvecklats särskilt kraftigt under de senaste budgetåren. Utvärderingen av försöksverksamheten med yrkesin- riktad utbildning vid SSV redovisas i bilaga 3 till promemorian. Det över- vägande flertalet deltagare har fullföljt utbildningen. Både deltagare och företrädare för branscherna är nöjda med utbildningen. Skolorna Ifram- håller att den yrkesinriktade utbildningen varit arbets- och tidskrävande för skolornas personal.

Förändringar som genomförts fr. 0. m. läsåret 1982/83 (kapitel 4)

Fr.o.m. läsåret 1982/83 gäller Lvux 82 i tillämpliga delar även för SSV. Från samma tid debiterar SSV avgifter för undervisningsmateriel för eleveri både varvad undervisning och brevundervisning. Fr. o. m. samma budgetår utgår inte längre studiestöd för brevundervisning. Dessa förhål- landen bedöms påverka rekryteringen.

Antalet undervisningstimmar för komvux har under de senaste åren inte fått öka i förhållande till förbrukningen föregående år. Trycket på SSV kommer härigenom att öka.

Inte heller vid SSV får antalet undervisningstimmar öka budgetåret 1982/83 jämfört med föregående år. Därmed har i princip koefficientsyste- met för beräkning av undervisningsresurs satts ur spel.

Utredningsförslag och propositioner som berör SSV (kapitel 5)

På uppdrag av industridepartementet har Bengt Lorendahl undersökt behovet av en fördjupad företagarutbildning. I rapporten "SFU särskild företagarutbildning i samverkan mellan statlig vuxenutbildning och tit- vecklingsfonder i tre Norrlandslän” (Industridepartementet oktober 1981) föreslås innehåll och organisation för en sådan utbildning. ' -

] betänkandet "Hantverk. Produktion med tradition" (SlND l981:2) redovisar SlND utvecklingen inom hantverksyrkena i landet. Ett stort ' behov av fortbildning finns inom åtskilliga hantverksyrken.

Glesbygdsdelegationen föreslår i rapporten "Politik för glesbygden" (Dsl 1981124) bl.a. en rad utbildningsinsatser för att tillgodose glesbyg- dens behov. '

Regeringens ställningstaganden i anslutning till dessa förslag finns dels i prop. 1981/82: 113 "Program för regional utveckling och resurshushåll-

Prop. 1983/84: 169 196

ning". dels i prop. 1981/82: 118 "Småföretag. Åtgärder för de små och medelstora företagen samt innovationspolitikens inriktning”.

I en informationsskrift från Utbildningsekonomiska utredningen "Ut- bildning. produktion. samhälle. Om utbildning som tillväxtmotor pro- blem och möjligheter” konstateras bl.a. att det finns ett stort behov av fortbildning och vidareutbildning inom näringslivet.

Regeringen gav ijuni 1982 SÖ i uppdrag att efter samråd med SlND och glesbygdsdelegationen inventera. utarbeta och fastställa kursplaner för yrkesinriktade utbildningar av det slag isom anges i prop. 1981/82: 113 .

Förändringar av komvux (kapitel 6)

Fr.o.m. läsåret 1982/83 gäller en ny läroplan för komvux. Lvux 82. Den

' gäller också i tillämpliga delar för SSV. Enligt Lvux 82 skall bl.a.

de allmänna ämnena indelas i etapper. varje etapp indelas i en grunddel och en fördjupningsdel.

de yrkesinriktade ämnena uppdelas i delmoment och moduler. SÖ utarbeta och fastställa kommentarmaterial i anslutning till läropla- nen. — en lokal arbetsplan utarbetas vid varje Skolenhet med komvux.

Det mesta i Lvux 82 kan utan vidare tillämpas även på SSV. Timplaner- na gäller däremot inte för SSV. Avsnittet Metoder och arbetsformer kan inte utan vidare föras över till SSV.

l prop. 1982/83: 2 har regeringen föreslagit kompletteringar till Lvux 82. Riksdagen har beslutat i huvudsak enligt förslaget. Man kan förutsätta att etappindelningcn av gymnasieskolkurser och de särskilda avgångsbetyg som införs i komvux fr.o.m. läsåret 1983/84 kommer att gälla även för SSV.

l komvux-utredningens slutbetänkande "Komvux — kommunal utbild- ning för vuxna" (SOU 1982: 29) föreslås åtskilliga förändringar för kom- vux. Om de genomförs kommer de att få konsekvenser för SSV.

l betänkandet lämnas två alternativa förslag till utformningen av det framtida statsbidragssystemet för komvux. Båda alternativen gör det lät— tare särskilt för mindre och medelstora kommuner att anordna prioriterad utbildning oavsett deltagarantal. Ett förslag till ny definition av kurs kom- mer att underlätta för glesbygdskommuner att anordna utbildning.

Komvux-utredningen föreslår att bestämmelserna om elevområden upp- hävs. Sökande som bor i glesbygdskommuner skall ha lika stor rätt till ett differentierat kursutbud i närbelägna större kommuner som de människor som är kyrkobokförda där.

Komvux—utredningen föreslår en rad åtgärder för att underlätta för kom- munerna att anordna yrkesinriktad utbildning.

Vidare föreslås en närmare samverkan mellan komvux. gymnasieskolan och AMU i syfte att underlätta för människor särskilt i små och medelstora kommuner att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.

Prop. 1983/84: 169 197

Åtskilliga förslag i betänkandet leder till förändringar också för SSV. Det gäller t. ex. förslag om ändrad intagningsålder och om betyg i grund-" skolkurser.

Förslag (kapitel 7)

7.1 Behov av riksrekrytcrande vuxenutbildning och" huvudmannas/tapet för denna utbildning

Riksrekryterande vuxenutbildning bör även i fortsättningen anordnas både i Härnösand och i Norrköping. De båda skolorna bör ha statligt huvudmannaskap med skolstyrelsen som styrelse för resp. skola.

7.2 Mål. målgrupper och prioriteringarför SSV Mål för SSV:

SSV skall medverka till att förverkliga vuxenutbildningens allmänna mål genom att erbjuda vuxna kompetensinriktad utbildning i form av distans- undervisning med eller utan lärarhandledning. SSV skall utgöra ett kom- plement till komvux och ett alternativ för människor som av olika rskäl inte kan delta i motsvarande utbildning inom komvux. SSV skall 1. anordna utbildning enligt samma kursplaner i allmänna ämnen och enligt

samma etappindelning som fastställts för komvux och ge samma kompe- tens både i enstaka ämnen och 'som allmän behörighet,

2. förmedla kunskaper i det egna yrket eller utbilda för nytt yrke" genom att anordna yrkesinriktad utbildning enligt kursplaner som fastställts för SSV av SÖ efter samråd med arbetsmarknadens parter. Målgrupper för SSV: SSV vänder sig till vuxna som inte kan få sitt behov av kompetensgiå' vande utbildning tillgodosett inom komvux. F.ör korttidsutbildade. resurs— svaga och socialt utsatta personer bör distansundervisningen i så" stor utsträckning som möjligt kombineras med lärarhandledning och gruppsam- mandragningar.

En annan ' Viktig målgrupp för SSV är yrkesverksamma vuxna som behöver komplettera sitt yrkeskunnande eller vill förändra sin situation i arbetslivet utan att kunna ta ledigt från sitt arbete under längre perioder.

SSV vänder sig vidare till vuxna med viss studievana som behöver

"'.—komplettera sin tidigare utbildning och skaffa sig" behörighet för fortsatta

studier.

Utbildningar vid SSV bör prioriteras i följande ordning:

1. Överbryggande utbildning för vissa grupper motsvarande den som ges i

- grundskolan. '

. Arbetsmarknadsinriktad utbildning.

3. Behörighetskomplettering. dvs. utbildning i de avslutande etapperna eller i vi5sa ämnen i vilka kurser inte kan anordnas inom komvux inom räckhåll för de studerande.

4. Övrig utbildning.

IJ

Prop. 1983/84: 169 198

7.3 Information. rekrytering, syo

Informationen om och rekryteringen till SSV bör i största möjliga ut- sträckning ske via kommunala informationskanaler. broschyrer och syo- funktionärer. Syon i komvux bör även svara för syo till presumtiva stude- rande vid SSV. Syon vid SSV bör i första hand inriktas mot SSV:s egna elever. Syo-resursen för SSV bör ha samma omfattning som f.n.. dvs. 4.5 tjänster att fördelas lika på de båda skolorna. De mål och riktlinjer för syo som föreslagits för komvux (" prop. 1982/83: 2 ) bör gälla även för syon vid SSV.

7.4 Intagning

En central intagningsnämnd bör inrättas för intagning till distansunder- visning vid SSV. Den skall utses av SÖ och bestå av en ordförande och fyra ledamöter representerande bl.a. de båda skolornas styrelser. Intag- ningsnämndens uppgifter skall vara att besluta om rutiner för intagning. fastställa kriterier 'för urval och avgöra dispensansökningar och tvek- samma ärenden inom ramen för de föreskrifter som regeringen och SÖ utfärdat samt i övrigt följa utvecklingen vid SSV. Intagningsnämnden skall sammanträda minst två gånger per läsår. Intagning till SSV skall kunna göras kontinuerligt av rektor för resp. skola på delegation enligt riktlinjer som intagningsnämnden fastställer. .

Intagningsärendena skall beredas av resp. skolas expeditioner. Av an- sökningshandlingarna skall framgå av vilken anledning vederbörande söker till SSV. Om så inte är fallet eller i tveksamma fall bör SSV inhämta yttrande från komvux i den sökandes hemkommun. .

lntagningsbestämmelserna för SSV bör anpassas till vad som gäller för komvux i fråga om intagning av sökande som redan har betyg i motsvaran- de ämne. Vidare bör åldern för intagning i gymnasieskolkurser i allmänna ämnen höjas till 20 år. om motsvarandeändring beslutas för komvux.

7.5 Distansllndervisningens organisation Begreppet distansundervisning införs i stället för de båda begreppen varvad undervisning och ren brevundervisning. De sökande tas in till distansundervisning vid SSV. De bör ha möjlighet att studera enbart med hjälp av brevmaterial eller att få lärarhandledning i större eller mindre omfattning allt efter sina behov och inom ramen för de resurser som SSV disponerar (i vissa fall även med utnyttjande av resurserna för komvux enligt avsnitt 7.7 ). Resurserna för SSV bör omvandlas till en totalresurs med möjlighet till överföring från materialanslag till löneanslag och om- vänt. De båda skolorna bör i princip ha samma omfattning. även om det i ett övergångsskede är naturligt att SSVN har en större andel av studerande med ingen eller mycket lite lärarhandledning.

Prop. 1983/84: 169 199

7.6 Läroplansjrågor

SÖ bör få i uppdrag att utarbeta förslag till komplettering av läroplan för komvux i fråga om SSV och fastställa timplaner för SSV. Läroplanen bör därefter kallas Läroplan för kommunal och statlig vuxenutbildning. Även de förändringar i läroplansfrågor som komvux-utredningen föreslagit i sitt huvudbetänkande bör genomföras inom SSV om de genomförs i komvux.

7.7 SSV och komvux

Samarbetet mellan komvux och SSV bör byggas ut. SSV bör bl. a." kunna ge utbildning i de avslutande etapperna och i mera udda ämnen för komvux-studerande, anordna yrkesinriktade utbildningar som "pilotut- bildningar". vilka komvux sedan kan ta över, samt svara för utbildningar som det regionalt finns för litet underlag för. Komvux bör kunna medverka med lärarhandledning och gruppsammandragningar för distansstuderande vid SSV. Resurserna för komvux och SSV bör därför betraktas som en totalresurs, och SÖ bör ha möjlighet att omfördela resurser mellan ansla- gen för komvux och SSV. -

7.8 Yrkesinriktad utbildning

Försöksverksamheten med yrkesinriktad utbildning vid SSV avslutas. Yrkesinriktad utbildning skall utgöra ett reguljärt inslag i utbildningen vid SSV och skall prioriteras. SÖ fastställer kursplaner för yrkesinriktad ut- bildning vid SSV. ] princip bör de kursplaner som fastställts för komvux också kunna tillämpas vid SSV med de modifieringar i fråga om innehåll och timplaner som är nödvändiga med hänsyn till att utbildningen åtminstone delvis bedriVS som distansundervisning. Vilka kurser som skall anordnas vid SSV beslutas av styrelsen för resp. skola efter samråd med arbetsmarknadens parter. Ansvaret för utveckling av nya kursplaner bör ligga på SÖ i samarbete med SSV och parterna på arbetsmarknaden. '

7.9 Försöksverksamhet med at'giftsfinansierad utbildning vid SSV

Under en treårsperiod bör SSV få anordna försöksverksamhet med avgiftsfinansierad utbildning vid sidan av den statsbidragslinansierade verksamheten. Utbildningen bör anordnas till självkostnadspris i samarbe- te med myndigheter. organisationer eller företag. Avgifterna skall täcka kostnader för administration, lokaler och utrustning, material och lärar- Iöner m.m. Vilka kurser som skall anordnas inom ramen för försöksverk- samheten beslutas av styrelsen för resp. skola. Försöksverksamheten skall utvärderas av SÖ bl. a. i fråga om effekterna på den övriga verksamheten vid SSV. SÖ bör därefter föreslå åtgärder i fråga om avgiftsfinansierad utbildning vid SSV.

Prop. 1983/84: 169 ' 200

7.10 Undervisning för handikappade

SSV bör prioritera undervisning för sådana handikappade för vilka di- stansundervisning i kombination med internatsammandragningar är sär- 5kilt lämplig. Undervisningen för handikappade vid SSV bör liksom inom komvux kunna anordnas i mindre grupper. Därför föreslås (i avsnitt 7.16 ) en högre koefficient i fråga om timtilldelning för undervisning av handikap- pade. 1 övrigt bör denna undervisning följa samma läroplan. kursplaner. timplaner och andra föreskrifter som övrig utbildning vid SSV. Statsbidrag till tekniska stödåtgärder bör utgå enligt samma bestämmelser som för komvux.

7 . ]] Materia[produktionför (listanstmdert'isning

Styrelsen för resp. skola beslutar vilka läromedel som skall användas i distansundervisningen. 1 den mån som lämpliga läromedel producerats av Hermods eller Brevskolan bör i första hand dessa väljas. Om inga särskilda läromedel producerats för distansundervisning. bör SSV ta initiativet till att sådana läromedel utvecklas eller att läromedel producerade för annan skolform kompletteras med anvisningar för självstudier och insändnings- uppgifter. Detta bör ske i nära samarbete mellan SSV. Hermods. Brevsko- lan och förlag. De resurser som samhället disponerar för produktionsstöd bör kunna utnyttjas. SSV- bör också kunna utnyttja sina resurser för utvecklingsarbetc för att utarbeta anvisningar för självstudier och insänd- ningsuppgiftcr till läromedel producerade för annan skolform.

7. I.? Granskning av insändningsuppgif'ter

SSV bör ha hela det administrativa och pedagogiska ansvaret för di- stansundervisning. alltså även för granskningen av insändningsuppgifter. De resurser som anslås till granskning av insändningsuppgifter bör ingå i totalresursen för SSV och disponeras av skolorna. SSV bör även i fortsätt- ningen ha möjlighet att uppdra åt Hermods eller Brevskolan att svara för granskningen av insändningsuppgifter. om detta ter sig ändamålsenligt. Centrala förhandlingar bör upptas med personalorganisationerna om in- räkning av granskning av insändningsuppgifter i lärartjänst vid SSV.

7.13 Personal _

Behovet av ytterligare administrativa resurser för SSV bör beaktas i samband med anslagsäskanden från de båda skolorna. när effekterna av de föreslagna organisatoriska förändringarna kan överblickas. En viss omför- delning av administrativa resurser mellan SSVN och SSVH bör dock övervägas i samband med att omorganisationen genomförs.

Vid SSV utses ämnesföreträdare med uppgift att svara för den pedago- giska lednings- och samordningsfunktionen inom ett ämne eller ämnesom- råde. De resurser som SSV f.n. disponerar för huvudlärar- och institu-

Prop. 1983/84: 169 201

tionsföreståndartjänster bör utgöra en totalresurs och fördelas lika på de båda skolorna. Styrelsen för resp. skola skall för varje läsår fastställa hur resurserna skall fördelas på olika ämnen eller ämnesområden.

7.14 Loka/er och utrustning. inbyggd utbildning

De principer för kostnadsfördelning mellan stat och kommun i fråga om kostnader för lokaler och utrustning som hittills gällt bör tillämpas även i framtiden. De båda kommunerna Härnösand och Norrköping bör i princip få full ersättning av staten för driftkostnaderna för utbildningen vid SSV. Om nya utbildningar som SSV avser att starta kräver ökade kostnader i fråga om lokaler och utrustning. bör frågan prövas i samband med anslags- äskanden från resp. skola.

Även SSV bör ha rätt att anordna inbyggd utbildning enligt tim- och kursplaner som fastställts av SÖ efter samråd med arbetsmarknadens parter. Styrelsen för resp. skola bör besluta om vilka kurser som skall anordnas som inbyggd utbildning inom ramen för det antal undervisnings- timmar som skolan disponerar.

7.15 Information och samråd

Rektor skall vara skyldig att minst en gång per termin informera all personal och kursdeltagarna om förändringar i verksamheten vid SSV. Formerna för fullgörande av denna informationsskyldighet bör inte regle- ras i författning.

Rektor skall vara skyldig att samråda med företrädare för lärare och övrig personal samt med företrädare för kursdeltagarna före beslut i viktiga frågor. Detta samråd skall ske i den s.k. SSV-konferensen som skall finnas vid varje SSV-enhet. Styrelsen för utbildningen beslutar om sammansätt- ning och arbetsformer för SSV—konferensen.

Samarbetsnämnd får finnas om styrelsen för utbildningen beslutar det. Styrelsen beslutar om samarbetsnämndens sammansättning och arbets- former. Beslut om skiljande av elev från undervisningen fattas av styrelsen för utbildningen eller av samarbetsnämnden om samarbetsnämnd med företrädare för styrelsen inrättats.

Samråd i pedagogiska frågor mellan skolledare. lärare. syo-funktionär och företrädare för kursdeltagarna skall äga rum minst en gång per termin. Styrelsen bestämmer formerna för detta samråd. "Elevvårdskonferens. syo-konferens och andra konferenser får sammankallas av rektor vid be- hov.

7.16 Resursberäkning

SSV bör under det budgetår som förslagen i denna promemoria genom- förs få disponera samma antal undervisningstimmar som f. n.. dvs. 28 600 timmar. Denna undervisningsresurs fördelas av SÖ på de båda skolorna. SÖ bör också få möjlighet att tilldela SSV ytterligare timmar ur anslaget för

Prop. 1983/84: 169 202

komvux för speciella utbildningar som SSV genomför t. ex. som försöks- verksamhct. För utbildningen utgör SÖ:s timplaner rekommendationer. Inom ramen för tilldelad resurs får SSV dock endast använda följande antal undervisningstimmar per kursdeltagare och skolperiod:

för teoretiska ämnen 2.1 undervisningstimmar. för yrkesinriktad utbildning 3 undervisningstimmar. för kurser för handikappade 6 undervisningstimmar. Antalet kursdeltagare i distansundervisning utan avsikt att delta i lärar; . ledd undervisning vid SSV maximeras till 10000 kursdeltagare per budget- år. SSV tilldelas en resurs motsvarande 1.5 undervisningstimmar per kurs- deltagare för handledning. Resurserna för SSV bör få användas flexibelt så att resursen för undervisning också får användas till handledning av dis- tansstuderande och granskning av insändningsuppgifter. och resurser ur materialanslaget bör få användas till undervisning, lärarhandledning m.m. Dessutom bör anslaget till komvux få användas för handledning av distans- studerande vid SSV efter överenskommelse med komvux i den distansstu- derandcs hemkommun. SSV bör ha rätt att ta ut en högre avgift än f.n. för material för självstudier dock högst motsvarande kostnaderna för mate- rialet för att få ökat utrymme för lärarhandledning för distansstuderan- de.

7.17 Skolpoäng och skolledarresurs

Verksamhetens omfattning vid SSV bör beräknas på följande sätt:

. varje påbörjat 900-tal undervisningstimmar ger 1.5 poäng varvid varje undervisningstimme i yrkesinriktad utbildning räknas som l.5 undervis- ningstimmar. Varje påbörjat 300-tal elever vid SSV ger dessutom 1.5 poäng.

Skolledarresursen vid en SSV-enhet bör relateras till verksamhetens omfattning och beräknas på samma sätt som vid en särskild skolenhet för komvux. Förutom rektor bör vid varje SSV-enhet finnas följande tjänster som studierektor:

21—35,5 poäng ] arvodestjänst. 36—4l ,5 poäng l ordinarie tjänst. 42—535 poäng 1 ordinarie tjänst och ] arvodestjänst. 54— poäng 1 ordinarie tjänst samt enligt bestämmande av sty-

relsen för utbildningen ] eller 2 arvodestjänster.

7 . 1 8 Skolutveckling och fortbildning

För SSV bör inrättas ett särskilt anslag för utveckling av distansunder- visningen som en särskild skolform och för personalfortbildning ifråga om distansundervisning. Anslagets storlek bör beräknas enligt samma prin- ciper som för grundskolan och gymnasieskolan. dvs. med en viss procent av lärarlöneanslaget till SSV. Procentsatsen bör vara densamma som för grundskolan (för budgetåret 1983/84 2.4 %).

Prop. 1983/84: 169 203

Dessutom bör SÖ och länsskolnämnderna i Östergötlands och Väster- norrlands län inom ramen för sina resurser särskilt beakta behovet av forsknings- och utvecklingsarbetc och personalfortbildning i fråga om di- stansundervisningen.

7.19 Föreskrifter. _tillsvn

En genomgripande översyn bör göras av de delar av förordningen om kommunal och statlig vuxenutbildning som gäller SSV i syfte att om möjligt samla föreskrifterna för SSV i en särskild förordning.

SÖ och länsskolnämnderna i Östergötlands resp. Västernorrlands län bör även i framtiden vara tillsynsmyndigheter för verksamheten vid SSV. SÖ bör spela en mera aktiv. roll t.ex. när det gäller att kartlägga utbild- ningsbehov och bl. a. i samråd med arbetsmarknadens parter utarbeta och fastställa kursplaner för nya yrkesinriktade utbildningar. Samtliga läns- skolnämnder bör stimulera till samverkan mellan olika utbildningsanord- nare och till SSV kanalisera utbildningsbehov som inte kan tillgodoses på lokal eller regional nivå.. '

7.20 Genomförande, kastnadsberiikningar

Förslagen i denna promemoria bör genomföras fr. o. m. budgetåret l984/85. Verksamheten bör successivt utvecklas i den riktning som angi- vits. SÖ bör bemyndigas att utfärda de övergångsbestämmelser som blir nödvändiga. SÖ bör under vart och ett av budgetåren 1984/85 och 1985/86 få disponera 500000 kr. dels för centrala och gemensamma insatser. dels att fördelas på de båda skolorna för planering. fortbildning och genomfö- rande av förslagen.

De i denna promemoria föreslagna förändringarna i fråga om SSV skall rymmas inom ramen för de resurser som SSV f.n. disponerar utom försla- get till ny beräkning av skolledarresurs för SSV. vilket medför att ytterliga- re en tjänst som studierektor kan inrättas vid SSVH.

Prop. 1983/84: 169 204

SAMMANFATTNING Av REMISSYTTRANDENA ÖVER PRO- . MEMORIAN (DSU 1983:5) RIKSREKRYTERANDE VUXENUT- BILDNING DISTANSUNDERVISNING. STATENS SKOLOR FÖR VUXNA '

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av kriminalvårds- styrelsen. statens handikappråd (SHR). statskontoret. Skolöverstyrelsen (SÖ). statens institut för läromedelsinformation (SIL). länsskolnämnderna i Östergötlands och Västernorrlands län. statens skola för vuxna i Norrkö- ping (SSVN). Svenska kommunförbundet. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Härnö- sands skolstyrelse för Härnösands kommun och styrelsen för statens skola för vuxna i Härnösand (SSVH). Norrköpings kommun. Liber Grafiska AB (Liber) och Brevskolan. Yttranden har dessutom inkommit från Utbild- ningsradion (UR). clevkåren vid SSVH och en facklig företrädare för SACO/SR-medlemmar vid SSVN.

] Allmänt

SHR, statskontoret. SIL. länsskolnämnderna i Östergr'itlands och Väs- ternorrlam'ls län. S venska kommmijiir'hundet. TC O. SACO/SR. .S'AF."H('ir- nösands skolstyrelse, N(.>rrköpings kommun. Brevskolan och elavkårcn vid SSVH tillstyrker promemorian helt eller i väsentliga delar.

SÖ avvisar att regeringen nu fattar beslut rörande SSV. SO anser att en kommunalisering är möjlig. De skäl som anförs för ett bibehållande av SSV är inte övertygande. Många av delförslagen från utredningsmannen förut- sätter samverkan med komvux. Alternativet att inom komvux tillgodose de utbildningsbehov som SSV svarat för bör därför analyseras och övervä- gas innan förslag läggs om SSV:s framtida utformning. SO anser därför att en försöksverksamhct bör genomföras med syfte att belysa konsekvenser

- av ett kommunalt övertagande. Detta bör lämpligen ske under en begrän- sad period i anslutning till arbetet med reformeringen av de frivilliga skolformerna.

SSVN pekar på ett par missvisande sifferuppgifter. De båda skolorna har ungefär samma omfattning av den yrkesinriktade utbildningen och SSVN har f.n. två syo-konsulenttjänster.

SACO/SR erinrar om att SSV sedan slutet av 1960-talet har utretts av SÖ, riksrevisionsvcrket. riksdagens revisorer. utbildningsdepartementet och komvux-utredningen. Det är mycket angeläget att statsmakterna nu fattar beslut om de båda skolornas framtid. så att personal och elever kan få arbetsro och SÖ. berörda kommuner och skolorna kan börja planera för verksamheten på längre sikt än ett år i taget.

Prop. 1983/84: 169 205

2 Behov av riksrekryterande vuxenutbildning och huvudmannaskap för denna utbildning

Promemoria/is förslag. se betänkandet s. 27 och bilaga 3. avsnitt 7.1.

Krimina/vårdsstyrelsen. SIL, länsskolnämnden i Östergötlands län. Svenska kommunförbundet. Norrköpings kommun och LO tillstyrker för- slaget.

SACO/SR tillstyrker men ifrågasätter att resp. skolstyrelse skall vara styrelse för SSV. Denna skall vara riksrekrytcrande och tillgodose utbild- ningsbehov på många olika håll i landet. varför en särskild styrelse med representanter också för regionala organ och för riksintressen bör tillska- pas.

Även elevkåren vid SSVH vill ge styrelsen en annan sammansättning. Låt vara att kommunen innehar ordförandeposten men länsarbetsnämnd. utvecklingsfond. länsstyrelse och eventuellt kommunförbund bör också vara representerade. En separat styrelse skulle ha mer tid att ägna sig åt SSV-frågor. Kunskapen om skolformen skulle öka hos ledamöter m.m.

3 Mål, målgrupper och prioriteringar för SSV

Prfmzemorians förslag. se betänkandet s. 28 och 29 och bilaga 3. avsnitt 7.2 .

SIL. SSVN. Svenska kommunhiirbundet. UR och LO tillstyrker försla- gen. '

Enligt kriminalvårdsstyrelsen utgör SSV jämte komvux en ovärderlig resurs såväl för kriminalvårdens personal som klienter. Distansundervis- ningens syfte har blivit att tillgodose de behov. som inte kan klaras på lokal nivå. Det är angeläget att behörighetskompletteringen kan följa de rikt- "linjer och läroplaner. som fastställts för komvux. Möjlighet till smidig övergång från brevundervisning till varvad undervisning och vidare till komvux är en förutsättning i motivering av presumtiva elever för en lämplig kurs.

SHR menar att handikappades behov av kompetensinriktade studier i första hand bör tillgodoses av komvux. Brister vad gäller studielokaler. färdtjänst. assistans etc. får inte utgöra skäl för att människor med handi- kapp hänvisas till varvad undervisning eller brevundervisning. Att distans— undervisning kan fungera väl för handikappade visar dock den försöks- verksamhet för vuxendöva som pågår i Härnösand. En förutsättning härför är att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt kombineras med lärarhandledning och gruppsammandragningar.

Om beslut skall fattas nu tillstyrker SÖ gemensamma mål för komvux och SSV och en gemensam läroplan. Det bör också understrykas att SSV är en svårare utbildningsform och bör vända sig till vuxna med komplette- ringsbehov. Det kan vara ändamålsenligt att tidigare studievana hänvisas till SSV så att komvux på hemorten kan vända sig direkt till de prioriterade

Prop. 1983/84: 169 .. 206

målgrupperna. SÖ tillstyrker förslaget om prioritering av utbildningarna vid SSV. '

Liinsskolnämnden [ Östergötlands län instämmer i behovet av omfat- tande lärarhandledning men konstaterar samtidigt att komvux därmed torde framstå som ett likvärdigt eller bättre alternativ. Målgrupperna för SSV bör preciseras ytterligare i förhållande till komvux målgrupper.

SACO/SR ser ingen anledning att göra en uppdelning i två målgrupper. Huvudmålgrupp för SSV bör vara sådana vuxna studerande som av olika skäl inte kan få sitt utbildningsbehov tillgodosett inom komvux.

SACO/SR anser att distansundervisning är en krävande studieform. Studieovana och utsatta gruppers utbildningsbehov bör så långt som möj- ligt tillgodoses på andra sätt, som ger bättre förutsättningar för handled- ning och annat stöd.

I fråga om målgrupperna anser Norrköpings kommun att SSV bör ha stor frihet att utveckla Sitt kunnande för att möta olika behovsgrupper. som inte kan få sitt utbildningsbehov tillgodosett på annat sätt. SSV kan fungera som en innovatör på vuxenutbildningsområdet och finna former för utbildning. som senare kan överföras på komvux eller andra vuxenut- bildningsorganisationer.

Brevskolan understryker att för utbildningsmässigt eftersatta grupper är det nödvändigt att utveckla anpassade kombinationer av distansundervis- ning. lärarhandledning och gruppsammandrag. Såväl studieförbund som fackliga organisationer besitter en betydande erfarenhet av rekrytering och undervisning. när det gäller korttidsutbildade grupper. Ett mer okonven- tionellt utvecklat samarbete med dessa organisationer inrymmer betydan- de utvecklingsmöjligheter som väl bör kunna förenas med förslagets tanke- gångar.

4 Information. rekrytering. syo

Promemoriansförs/ag, se betänkandet s. 32 och bilaga 3. (ll-'SIIIII 7.3.

Krimina[vårdsstyrelwn tillstyrker enhetlig praxis för rekrytering. syo och information.

SIIR beklagar att inga resursförstärkningar föreslås. Människor med handikapp är beroende av en väl utvecklad syo.

SIL betonar vikten av att komvux och dess syo-personal fortlöpande följer och stödjer dem som av skilda anledningar valt att studera inom SSV. Även elevvårdande resurser kan behövas inom SSV.

Liinsskolniimnden [ Västernorrlands län anser att SSV bör garanteras minst nuvarande syo-resurs. SSV behöver även i fortsättningen arbeta med extern syo.

Enligt SS VN är f. n. syon underdimensionerad för elever i brevundervis- ningen. Då SSV föreslås få hela det administrativa och pedagogiska ansva- ret för distansundervisningen finns risk att den föreslagna syo-resursen blir

Prop. 1983/84: 169 207

otillräcklig.

Syo-resurserna i komvux är otillräckliga enligt Svenska kommunfk'irbun- det och SACO/SR. Svenska kommunförbundet vill att syo-funktionen vid SSV inriktar sitt arbete så att presumtiva studerande nås av information om möjligheterna till distansundervisning i SSV.

SAF anför att information om SSV:s verksamhet och speciellt den yrkesinriktade utbildningen bör riktas till de partgemensamma yrkesnämn- derna liksom till arbetsgivare- och arbetstagareförbunden.

Enligt Härnösands skolstyrelse innebär förslaget visserligen att informa- tionen om SSV kommer att väsentligt förbättras. men om branschorgan. organisationer. myndigheter och komvux och dess handläggare skall kun- na ge korrekt och aktuell information om SSV erfordras att de har tillgång till informationsmaterial som producerats av SSV. SSV behöver därför tillräckliga resurser för att informera om skolformen och dess möjligheter.

Härnösands skolstyrelse föreslår att syo-resursen för SSVH även i fort— sättningen beräknas utifrån antalet studerande och att erforderliga medel antingen erhålles genom extra anslag eller att Styrelsen inom ramen för ett totalanSIag för skolan får genomföra erforderliga personalförstärkningar inom syo-området.

Enligt Norrköpings kommun bör i princip komvux vara ansvarig för information om olika vuxenutbildningsmöjligheter. För detta krävs ett nära samarbete mellan SSV och komvux. Särskilt viktigt är att den uppsö- kande verksamheten utformas så att man når organisationer. grupper och enskilda. som måste få sin utbildning inom SSV. En ökning av syo-resur- sen är sålunda väl motiverad.

Uppfattningen att information om SSV i huvudsak skall ske genom komvux är för optimistisk, anser elevkåren vid SSVH. om inte resurser skapas för SSV att hålla komvux studievägledare fullständigt informerade om SSV:s möjligheter. Elevkåren stöder en utökning av SSV:s syo-re- surser. SSVH har f.n. 2.8 syo-tjänster. Den delning som föreslås skulle ge SSVH en sänkning till 2.25 tjänster. En sådan lösning avvisas.

S Intagning Promemoriansförslag. se betänkandet s. 35 och bilaga 3 . avsnitt 7.4 .

SHR. SÖ. SIL och Norrköpings kommun tillstyrker. SSVN vill ha samma regler för intagning till komvux och SSV. lntag- ningen av elever till SSV måste kunna göras kontinuerligt på delegation av rektor för resp. skola enligt de riktlinjer som intagningsnämnden fast- ställer. SSVN ställer sig tveksam till värdet av att det av ansökningshand- lingarna skall framgå av vilken anledning vederbörande söker till SSV.

SACO/SR finner det onödigt att ta kontakt med komvux i den sökandes hemkommun utom i de fall då urval måste göras till utbildning. I sådana fall är det rimligt att sökande som inte har tillgång till motsvarande utbildning i sin hemkommun får gå före andra sökande.

Prop. 1983/84: 169 208

Liber anser det tveksamt om SSV behöver ha egen intagningsnämnd. Decentralisering borde genomföras också inom vuxenutbildningen. varför det förefaller logiskt att inrätta regionala intagningsnämnder knutna till länsskolnämnderna eller vuxenutbildningsråden. All informations—. rekry- terings- och syo-verksamhet skulle då kunna ske regionvis. De önskemål om utbildning som inte kan tillgodoses inom en region bör kunna slussas till SSV. menar Liber.

6 Distansundervisningens organisation

Promemorians förslag. se betänkandet s. 42 och bilaga 3. avsnitt 7.5.

SÖ. SIL. Svenska kommunförbundet och UR tillstyrker. Enligt länsskolnämnden i Östergötlands län är uppdelningen mellan varvad undervisning och brevundervisning inte längre relevant. Bland- former har redan utvecklats. Dessutom har även andra medier än det tryckta ordet börjat användas.

Förslaget ger enligt SS VN stora möjligheter att med resurserna för SSV omvandlade till en totalresurs ge mera varierad och anpassad studiehand- ledning till studerande med speciella behov. Då någon ökning av de totala resurserna för SSV i nuvarande ekonomiska situation knappast är möjlig. betyder det att antalet elever måste minska och hårdare prioriteringar göras. anser SSVN.

Sammanslagning av anslagen utbildningskostnader och undervisnings- material till en totalresurs tillstyrks av Norrköpings kommun.

Brevskolan är tveksam till att omvandla materialanslag och löneanslag till en totalresurs med fri användning.

7 Läroplansfrågor

Promemoriansförslag. se betänkandet s. 43 och bilaga 3. avsnitt 7.6.

SII. fäster uppmärksamheten på att behovet av läromedel praktiskt taget alltid starkt underskattas vid revisioner av läroplaner. Detta gäller i hög grad läromedel för handikappade.

SÖ förordar att resurser tilldelas för läroplansarbete. om det slutliga beslutet blir avveckling av SSV och som avlösning etablering av regionvis anordnad/riksanordnad komvux. Under den försöksperiod som SÖ föror-. dar bör SSV fullt ut omfattas av Lvux 82.

Länssko[nämnden i Östergötlands län. SS VN och Norrköpings kommun tillstyrker förslaget. Länsskolnämnden anser att läroplanen därefter bör kallas Läroplan för kommunal och statlig vuxenutbildning.

Prop. 1983/84: 169 209

8 SSV och komvux

Promemorians förslag, se betänkandet s. 45—46 och bilaga 3. avsnitt 7.7.

Enligt kriminalt-'åra'ssfyre/sen är komvux möjligheter att anordna under- visning på etapperna 2—4' vid kriminalvårdsanstalter begränsade. Den enda studievägen blir då SSV. Distansundervisning är dock en svår studie- form. För att motverka studieavbrott är det av betydelse att komvux-en- heter (kommuner) vid behov tilldelas resurser för studiehandledning för elever vid SSV. _

SHR och SIL tillstyrker förslaget om SSV:s ansvar för "pilotutbildning- ar”. Detta är enligt SHR intressant inte minst med tanke på det behov av mer eller mindre skräddarsydda utbildningar som vissa svårt handikappa- de kan ha. "Pilotutbildningar" borde enligt SHR och SIL kunna gälla även mer teoretisk utbildning. En statlig "'pilotverksamhet" skulle kunna bidra till nytänkande och flexibilitet på skolans område. SIL anser att lärare vid komvux i samråd med SSV bör kunna ge hjälp och stöd även till dem som valt ren brevundervisning.

Länsskolniimnden i Östergötlands län anser att SSV som komplement till komvux förutsätter en nära samverkan mellan dessa och andra utbild- ningsanordnare. Sådan samverkan bör avse både en planeringssamverkan och en samverkan med det lokala skolväsendet i fråga om lärare. lokaler och utrustning.

Enligt SSVN är det nödvändigt att samarbetet mellan komvux och SSV byggs ut och att SÖ får rätt att omfördela undervisningstimmar mellan komvux och SSV.

Svenska kommunförbioidet ser fördelar med en vidgad samverkan mel- lan komvux och SSV men kan inte oreserverat tillstyrka förslaget att resurserna för komvux och SSV skall betraktas som en totalresurs och att SÖ skall få möjlighet att omfördela resurser mellan komvux och SSV. Kommunernas engagemang i komvux i form av lokaler. utrustning. perso- nal m.m. innebär åtaganden av långsiktig karaktär. Undervisningstimmar i komvux kan inte med kort varsel ändras genom centrala beslut av SÖ i samråd med SSV. Kommunförbundet hävdar att om en omfördelning erfordras skall detta kunna förutses och ingå som förslag i SÖ:s anslags- framställning.

Möjlighet till omfördelning av undervisningstimmar mellan komvux och SSV kan vara en positiv åtgärd. anser Norrköpings kommun. Det utveck- lingsarbetc förslaget ger upphov till bör bygga på lokala-regionala samver- kansinitiativ och utgå från "pilotutbildningar".

l4 Riksdagen 1983/84. I saml. Nr [69

Prop. 1983/84: 169 210

9 Yrkesinriktad utbildning

Pro/nemorians förslag, se betänkandet s. 47—48 och bilaga 3_ avsnitt 7.8 , Enligt kriminalvårdsstyrelsen är avsaknaden av yrkesutbildning ofta kännetecknande för kriminalvårdsklientel. samtidigt som kriminalvårdens resurser för yrkesutbildning är begränsade. Det är angeläget att yrkesut- bildningar som planeras inom SSV i varje fall kan påbörjas brevledes. så att även intagna i anstalt kan bli föremål för yrkesutbildning genom SSV.

SIL. länsskolnämnden i Östergötlands län. SSVN. LO. SACO/SR och Norrköpings- kommun tillstyrker. Länsskolnämnden anser att planeringen av den yrkesinriktade utbildningen bör ske i nära samarbete med komvux. LO anser det särskilt angeläget att SSV ges möjlighet att utveckla yrkesin- riktade kurser inom udda yrkesområden. Yrkesutbildningcn bör utformas i samråd med arbetsmarknadens parter. SACO/SR understryker att över- bryggande utbildning på grundskolenivå i första hand skall ges av komvux och folkhögskola.

SAF understryker att SSV oftast i samråd med komvux även får till uppgift att anordna kompletterande yrkesundervisning för elever i yrkesut- bildning inom yrken som samlar endast ett fåtal elever t. ex. inom lärlings- utbildningen.

Liber ställer sig frågande till att det inom SSV skulle utvecklas yrkesin- riktad utbildning eftersom AM U—centra finns.

10 Försöksverksamhet med avgiftsfinansierad utbildning vid SSV

Promemorians förslag. se betänkandet s. 49 och bilaga 3. avsnitt 7.9.

SÖ förordar resurser för utvärdering av försöksverksamhct med före- tagsköpt utbildning om det slutliga beslutet blir avveckling av SSV.

SSVN anser att den föreslagna försöksverksamheten kan medföra intressanta utvecklingsmöjligheter för skolan.

Försöksverksamheten tillstyrks av Norrköpings kommun. SSV:s uppgift . som uppdragsutbildare för myndigheter. företag och organisationer är väl motiverad under förutsättning att komvux inte kan anordna utbildningarna i fråga.

Enligt Liber är det förvånande att SSV skall bygga upp resurser och kompetens att bedriva avgiftsfinansierad utbildning mot organisationer och företag. En sådan verksamhet finns i dag vid brevskolorna och denna resurs borde kunna utnyttjas mera.

11 Undervisning för handikappade

Promemorians förslag. se betänkandet s. 5! och bilaga 3, avsnitt 7.I().

SHR förutsätter att denna undervisning sker i nära samarbete med de fyra rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Det gäller givetvis framför allt utvecklingen av läromedel.

Prop. 1983/84: 169 211

Statskontoret efterlyser en analys av förutsättningarna att sammanföra hanteringen av ärenden om statsbidrag till tekniska stödåtgärder till SIL. alternativt talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Länsskolnämnden i Östergötlamz's län understryker att utveckling av undervisning för handikappade är ett angeläget område. I första hand bör behovet av utbildning för dessa grupper tillgodoses inom komvux. Den allmänna principen bör vara att handikappade så långt som möjligt integre- ras i den övriga undervisningen. Nämnden delar i övrigt bedömningen i promemorian.

Län.es—kolnämmien i Västernorrla/uis lätt anser att handläggningstiden för statsbidrag till tekniska stödåtgärder måste bli kortare. så att kursstar- ten inte försenas för enskilda elever.

SSVN menar att distansundervisning kan för vissa vuxna invandrare och vissa handikappgrupper vara den enda möjliga studieformen.

Norrköpings kommun ser mycket positivt på en utveckling av utbild- ningsmöjligheter för sådana handikappade för vilka SSV är en lämplig utbildningsanordnare. -

12 Materialproduktion för distansundervisning

Promemoriansförslag. se betänkandet s. 52—53 och bilaga 3 . avsnitt 7.11 .

SHR anser att valet och utvecklingen av läromedel måste'ske på pedago- gisk grund. oberoende av producent. Det framgår inte klart av förslaget.

SÖ förordar resurser för utvecklingsarbetc. om det slutliga beslutet blir avveckling av SSV.

SIL påpekar att nuvarande ramar för SIL:s produktionsstöd måste vid- gas väsentligt om också distansundervisningens behov skall tillgodoses.

Utredarens motiveringar och förslag i fråga om materialproduktion för distansundervisning finner Svenska ktmimun/örbundet vara väl avvägda.

SACO/SR erinrar om att läromedel i Lvux 82 definieras som ”allt som lärare och kursdeltagare kommer överens om att använda för att nå upp- ställda mål i'undervisningen”. Med denna definition av läromedel kan styrelsen knappast besluta om vilka läromedel som skall användas. I stället bör skolledare. lärare och kursdeltagare gemensamt i det pedagogiska samråd som föreslås kunna besluta om vilka läromedel som skall använ- das.

Norrköpings kommun menar att den läromedelscentral. som skolstyrel- sen i Norrköping disponerar. också bör medverka vid framtagning av läromedel.

LO anser att Brevskolans erfarenheter av distansundervisning bör tas tillvara. Samarbetet mellan SSV och Brevskolan bör därför utvecklas.

Enligt Brevskolan kräver distansundervisning en god materialkvalitct. En alltför stor ryckighet i efterfrågan på distansundervisningsmaterial kan på sikt allvarligt skada kvalitet. tillgänglig ämnesbredd samt förutsättning-

Prop. I983/84: 169

IQ _- I'J

arna att begränsa kostnaderna. Riskerna för en sådan utveckling kan dock i viss mån motverkas i enlighet med förslag om produktionsstöd. Det förut- sätter att nämnda produktionsstöd ges tillräckliga anslag. Brevskolan un- derstryker särskilt behovet av stöd för s. k. smala ämnen.

UR förordar en systematisk undersökning och analys av förutsättningar- na för en vidgad samverkan mellan SSV och UR. Distansundervisning med inslag av ljud och bild etcr- eller markdistribuerade och andra lämpli- ga läromedel borde kunna utvecklas ytterligare och i vissa sammanhang erbjuda möjligheter till rationaliseringar och besparingar samtidigt som nya kvaliteter och stimulansmöjligheter tillförs verksamheten.

13 Granskning av insändningsuppgifler

Promemoriansförslag. se betänkandet s. 54 och bilaga 3. avsnitt 7.12.

Kriminalvårdsstyrelsen. SIL. Svenska kommmuförbttndel. SAC O/SR och Norrköpings kommun tillstyrker förslaget. SIL ifrågasätter dock möj- ligheten att inom de snäva ramar som ges brevskolorna ge dem en annan roll i detta sammanhang än läromedelsproducentens.

Enligt SÖ bör SSV ensam ha det administrativa och pedagogiska ansva- ret.

Enligt SSVN har den redan påbörjade rättningen av insändningsupp- gifter för elever i varvad utbildning vid SSVN haft goda effekter med bättre kontakt mellan lärare och elever under hemmaperioderna och färre stu- dieavbrott. De resurser som tidigare anslagits för granskning av insänd- ningsuppgifter genom LiberHermods och Brevskolan. bör ingå i totalre- sursen för SSV och disponeras av skolorna.

Liber erinrar om att komvux—utredningen l979 föreslog att den varvade undervisningen bör handhas av de båda statliga vuxenskolorna medan däremot brevundervisningen bör överföras till brevskolorna. Detta förslag är såväl ur pedagogisk som ekonomisk och administrativ synpunkt det överlägset bästa. Det är därför med stor förundran Liber konstaterar att brevskolorna i detta förslag endast engageras i distansundervisningcn i den mån SSV ej anser sig kunna klara av verksamheten på egen hand.

Om all distansundervisning för vuxna inotn läroplansbunden undervis- ning helt skall skötas av SSV krävs. menar Liber. en betydande investe— ring för att bygga upp en administrativ och distributiv apparat vid de båda skolorna samtidigt som man behöver förstärka den pedagogiska kompeten- sen — med andra ord man inrättar en statlig distansskola. Vidare tttnyttjar man då inte den existerande organisation och kompetens som finns hos brevskolorna. DeSsa kommer dessutom icke ha möjlighet att hålla en beredskap i form av produkter och tjänster. för vilka det inte finns en garanti att den utnyttjas.

Brevskolan instämmer i förslaget. Ansvaret för distansundervisningen bör finnas samlat på en plats. Förslaget utgår emellertid från att SSV bör

Prop. 1983/84: 169 ' 213

ha möjlighet att uppdra åt Hermods och Brevskolan att svara för gransk- ningen om detta ter sig ändamålsenligt. Brevskolan framhåller att uppdrag att ombesörja granskning bör ha en viss omfattning och varaktighet med hänsyn till den organisation som verksamheten kräver.

14 Personal

Promemoriansförr/ag. se betänkandet s. 55 och bilaga 3, avsnitt 7 . 13 .

Enligt SACO/SR tycks systemet med institutionsföreståndare och hu— vudlärare fungera bra. Det finns därför ingen anledning att avskaffa dessa tjänster. Timtalen i de olika ämnena vid SSV är betydligt lägre än i gymnasieskolan. Timtalsgränsen för arvodering av dessa tjänster bör där- för sättas lägre.

Vid SSV genomförs vissa enstaka kortare kurser för vilka skolans fast anställda lärarpersonal endast undantagsvis tagits i anspråk. Lärarperso- nalen har i betydande omfattning haft fyllnadstjänstgöring vid andra skol- enheter. SACO/SR anser att det bör vara naturligt att i första hand utnyttja den fast anställda personalen inom SSV:s ram.

Ett ökat behov av administrativa resurser för SSV bör enligt SSVN uppstå med tanke på de föreslagna organisatoriska förändringarna. och det tycks orealistiskt att kunna omfördela administrativa tjänster från SSVN till SSVH.

Norrköpings kommun tillstyrker administrativ förstärkning men motsät- ter sig ett överförande av administrativa resurser från SSVN till SSVH. dä resurserna f.n. knappt täcker behovet.

15 Lokaler och utrustning, inbyggd utbildning

Promemoriansftfirslug. se betänkandet &. 57 och bilaga-3, avsnitt 7.14.

SIL anser att staten bör-svara för lokalanpassning. t. ex. akustikanpass- ning och speciella anordningar för rörelsehindrade vid SSV.

Svenska kommunförbundet förutsätter att frågor om lokaler. utrustning. personal etc. för SSV i Härnösand och Norrköping löses i direkta avtal mellan staten och berörda kommuner. Som tidigare skall principen om full kostnadstäckning gälla.

Ht't'rnt'isanu's sko/styrelse anför att allt sedan tttbildningcn vid SSVH startade har Härnösands kommun ställt lokaler med vissa inventarier till förfogande för den statliga vuxenutbildningen. Önskemål finns om en ändring av principerna för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Skolstyrelsen föreslår att staten svarar för samtliga lokalkostnader för undervisningen vid SSVH och att förhandlingar mellan stat och kommun angående hyreskostnader för undervisningslokaler vid SSVH genomförs snarast så att de kan gälla fr.o.m. läsåret 1984/85.

Prop. 1983/84: 169 214

När det gäller inbyggd utbildning anser Norrktfipings kommun en utbygg- nad väsentlig. Vidare bör SSV:s uppgift att bevaka olika gruppers förbi- sedda utbildningsbehov understrykas. Behovet av lärlingsutbildning inom ett flertal hantverksyrken. vissa vuxna invandrares utbildningsbehov lik- som vissa handikappgruppers behov nämns.

16 Resursberäkning

Promemoriansjörslag. se betänkandet s. 62—63 och bilaga 3. avsnitt 7.16.

SHR tillstyrker en särskild koefficient i fråga om timtilldelning för un- dervisning av handikappade. De har behov av undervisning i mindre grup- per. Ökade ekonomiska satsningar pä handikappområdet är nödvändigt om ord somjämlikhet och delaktighet skall kunna få någon reell innebörd. Resurserna för handikappområdet måste antingen specialdestineras eller den statliga satsningen ökas. SIL har samma uppfattning.

SÖ avstyrker föreslagna resursberäkningar. Antalet undervisningstim- mar bör tillsammans med bestämmelser om antal deltagare per kurs utgöra grunden för resursen till SSV. De två anslagen bör slås ihop till ett. Därvid bör antalet närvarande deltagare följa bestämmelserna för komvux och samma individ endast vara resursgrundande en gång per kursperiod och ämne. Utöver denna grundresurs bör ett schablontillägg — högre än kom- vux-schablonen — räknas fram för bl.a. syo. handledning och extra stöd.

Länsskolnämnden i Västerbottens lätt anser att den föreslagna resursen för kurser för handikappade är knapp och bör ökas något inom den givna ramen.

SSVN anser. att SSV bör tilldelas ytterligare timmar av anslaget för komvux för speciella utbildningar som SSV genomför. t. ex. som försöks- eller "pilotverksamhet."

Norrköpings kommun anser, att definitionen av elevantal — antal kurs- deltagare bör klarläggas. I övrigt tillstyrks förslagen.

Skolpoäng och skolledarresurs

Protnemoritinsförslag. se betänkandet s. 65 och bilaga 3, avsnitt 7.17.

SÖ anser att en skolledarresurs för en SSV-enhet bör beräknas på samma sätt som skolledarresursen vid en särskild enhet för komvux.

Länsskolnt'imndcn t' l-"ästernorrlttn(ls lätt anför att SSVH. med det före- slagna poängberäkningssystemet för skolledarresurs uppnår endast 40 po- äng och därmed ej den föreslagna arvodestjänsten som studierektor. Beho- vet av en sådan tjänst är enligt nämnden väl dokumenterat varför poäng- systemet behöverjusteras.

Enligt SSVN finns f.n. två ordinarie studierektorstjänster. och förslaget innebär att endast en ordinarie studierektorstjänst skall finnas. Förslaget medför en trygghetsförsämring för en studierektor vilket måste bli föremål för möjlighet till tillämpning av övergångsbestämmelser.

Prop. 1983/84: 169 215

Det är enligt SACO/SR angeläget att en andra studierektorstjänst inrät— tas vid SSVH.

Härnösands skr.)lst_vrelse vill att elevantalet skall påverka skolledarre- sursen i något större utsträckning än vad som framgår av förslaget. Planc- ring och administration av bl. a. yrkesinriktad utbildning för handikappade

*har ökat kraven på skolledarresurser vid SSVH. Skolstyrelsen har sedan 1976 med kommunala medel arvoderat en extra studierektor.

Elevkåren vid SSVH önskar en utökning av antalet skolledare. Ur elev- kärens synpunkt är det viktigt att största möjliga resurs hamnar på själva skolan. där eleverna kan dra direkt nytta av den. Elevkåren föreslår vissa justeringar av förslaget.

En facklig företrädare för SACO/SR-medlemmar vid SSVN anför att förslaget för SSVN:s del innebär försämrad status för-den ena studierek- torstjänstcn. Detta skulle inte vara förenligt med god personalpolitik.

18 Skolutveckling och fortbildning

Promemoriansförslag, se betänkadet s. 66 och bilaga 3. avsnitt 7.18.

SHR. SÖ. SIL. SS VN, Härnösands skolstyrelse och Norrköpings kom- mun tillstyrker. SHR och SIL anser att projekt inom specialpedagogik borde kunna utvecklas inom SSV. Skolstyrelsen i Härnösand anser att ett omfattande utvecklingsarbetc inom distansundervisningsområdct är ange- läget. Det bör ges möjlighet att genom reservation överföra delar av anslaget från ett budgetår till ett annat för att erhålla tillräckligt stora resurser för exempelvis specialutbildning av lärare/lärargruppcr.

Brevskolan anför att forskning och utvecklingsarbetc bör ske i nära samarbete med producent av material för distansundervisning. Personalut- bildningen bör på liknande sätt samordnas.

19 Föreskrifter, tillsyn

Promemoriansförslag. se betänkandet s. 67 och 68 och bilaga 3. avsnitt 7.19 .

Länsskolnämnden i Östergötlands län konstaterar att den och länsskol- nämnden i Västernorrlands län har ett särskilt ansvar för SSV. l prome- morian föreslås att samtliga länsskolnämnder. i det regionala samråd som komvux-utredningen föreslagit. bör undersöka och till SSV kanalisera utbildningsbehov som inte kan tillgodoses på regional nivå. Nämnden stöder principiellt förslaget men konstaterar samtidigt att de resurser som nämnderna f. n. förfogar över är begränsade.

SS VN menar att det vore önskvärt om SÖ kunde spela en mera aktiv roll vid kartläggning av utbildningsbehov och utarbetandet av kursplaner för nya yrkesinriktade utbildningar. som är lämpade för SSV.

Norrköpings kommun understryker vikten av ett ökat engagemang från SÖ:s och länsskolnämndernas i Östergötlands och Västernorrlands län sida. '

Prop. 1983/84: 169 216

20 Genomförande, kostnadsberäkningar

Promemorians förslag, se betänkandet s. 70 och bilaga 3. avsnitt 7.20.

Länsskolnänmden i Östergt'itlands län och SS l-"N tillstyrker tidsplanen. Norrköpings kommun tillstyrker förslagen.

Liber efterlyser en ordentlig ekonomisk analys. Det vore önskvärt att en ekonomisk bedömning av alternativa modeller för bedrivande av distans- undervisning görs innan beslut i SSV-frågan tas. I samband härmed vore det också önskvärt med en diskussion med brevskolorna beträffande deras roll i en framtida vuxenutbildning med hjälp av distansundervisning.

Prop. 1983/84: 169 217

SAMMANFATTNING AV SKOLFÖRFATTNINGSUTREDNING- ENS BETÄNKANDE (DS U 1982: 5) KONFERENSER I SKOLAN. I DE DELAR SOM GÄLLER KOMVUX OCH SSV, JÄM'I'E SAM- MANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDENA I DESSA FRÅ- GOR

] Skolförfattningsutredningens överväganden och förslag

Skolförfattningsutredningens överväganden och förslag rör främst grundskolan och gymnasieskolan. Utredningen behandlar emellertid även bl.a. kommunal och statlig vuxenutbildning (komvux och SSV). Se betän— kandet s. 83—87 och l7l—l78.

Skolförfattningsutredningen anser att samma grundläggande föreskrifter om samverkan om möjligt bör gälla för olika skolformer som gerjämförlig utbildning. Principerna för medinflytande för såväl olika personalgrupper som elever (och vårdnadshavare) bör vara enhetliga. En annan sak är att det kan behövas större utrymme för variationer inom andra skolformer än inom grundskolan och gymnasieskolan.

De Samarbetsnämnder som nu skall finnas inom komvux har en fixerad sammansättning. De fungerar huvudsakligen som samrådsorgan. Emeller- tid skall de även avgöra frågor om att skilja elever från undervisningen enligt 49% förordningen (1971 : 424) om kommunal och statlig vuxenutbild- ning.

Skolförfattningsutredningen anser att en fråga av detta slag. som kan vara särskilt ingripande för den enskilde. bör prövas av styrelsen för utbildningen. Om en sådan ändring görs. finns det enligt skolförfattningsut- redningens mening inte längre behov av att med hänsyn till enskildas rättssäkerhet ha kvar några föreskrifter om samarbetsnämnder inom kom- vux.

Det är betydelsefullt att det inom varje skolenhet med komvux finns ett samverkansorgan för behandling av vissa övergripande frågor. I ett sådant organ bör finnas företrädare för de olika intressegrupper som är verk- samma inom skolenheten. nämligen olika personalgrupper samt elever. De lokala variationerna mellan olika skolenheter med komvux är mycket stora. Det bör därför också vara möjligt att i stor utsträckning lokalt kunna bestämma hur ett sådant samverkansorgan mera i detalj skall utformas. Mot bakgrund härav förordar skolförfattningsutredningcn att det vid varje skolenhet med komvux skall finnas en motsvarighet till skolkonferensen förslagsvis benämnd komvuxkonferens. Föreskrifterna om samarbets- nämnd bör då kunna utmönstras. Något hinder mot att ha kvar samarbets- nämnd som ett frivilligt organ bör naturligtvis inte finnas.

Prop. 1983/84: 169 218

Kurskonferensen inom komvux har inte till skillnad från klasskonfe- rensen i gymnasieskolan — att formellt besluta i några frågor som är av det slag att det av hänsyn till enskildas rättssäkerhet kan anses vara nödvän- digt med centralt meddelade föreskrifter om kurskonferens. Inom komvux beslutar nämligen rektor eller studierektor i t.ex. frågor om elevernas studiesituation och om tillstånd att gå om kurs med anledning av sjukdom. Enligt skolförfattningsutredningens mening finns därför inte något behov av centralt meddelade föreskrifter om kurskonferenscr. Olika intresse- gruppers rätt till medinflytande i skilda frågor bör kunna garanteras med en allmänt utformad föreskrift.

Skolförfattningsutredningen anser att inte heller elevvårdskonferens och klassråd behöver vara obligatoriska inom komvux.

Vad som nu sagts hindrar naturligtvis inte att motsvarigheter till t.ex. kurskonferens. elevvårdskonferens eller klassråd kan och bör inrättas när detta är lämpligt med hänsyn till de lokala förhållandena vid en skolenhet. het.

Sammanfattningsvis innebär skolförfattningsutredningens förslag när det gäller konferenssystemet inom komvux följande: Endast komvuxkon- ferensen blir obligatorisk. I övrigt får inom varje skolenhet bestämmas vilka organ som skall finnas med hänsyn till de lokala förhållandena vid skolenheten.

Skolförfattningsutredningen ger också förslag till ändringar i förordning- en om kommunal och statlig vuxenutbildning. Bl.a. föreslås att det i 10.5 tas in föreskrifter om att det vid varje skolenhet med kommunal eller statlig vuxenutbildning skall finnas en komvuxkonferens och att det efter beslut inom skolenheten dessutom får inrättas lokala samverkansgrupper.

2 Remissinstansernas synpunkter

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av sammanlagt 78 instanser. bl. a. socialstyrelsen. statskontoret. riksrevisionsverket. statens arbetsgivarverk. Skolöverstyrelsen. kammarrätten i Sundsvall. 21 läns- skolnämnder. förvaltningsrättsutredningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Tjänstemännens centralorganisation. Centralorgani- sationen SACO/SR. Landsorganisationen i Sverige. Svenska Arbetsgiva- reföreningen. Handikappförbundens centralkommitté. fyra landstings- kommuner och 28 kommuner.

De flesta remissinstanserna har yttrat sig över förslagen som helhet eller inriktat sig på grundskolan och gymnasieskolan. Ganska få har uttalat sig speciellt om vuxenutbildningen.

Åtskilliga remissinstanser tillstyrker förslagen generellt eller med mind- re invändningar och tillägg.

Kammarrätten i Sundsvall anför att det av utredningens direktiv inte kan utläsas att så omfattande förändringar avsetts som nu föreslås. Man

Prop. 1983/84: 169 219

kan inte bortse från den risk för minskad rättssäkerhet eller försämrat medinflytande och information som kan följa av förslagen att slopa ett flertal samverkansgrupper och att lokala skolmyndigheter ges större möj- ligheter att påverka samverkansgruppernas sammansättning.

SÖ tillstyrker förenklingar men har vissa avvikande förslag om hur de skall genomföras. Inga synpunkter beträffande komvux lämnas.

Av de få som har yttrat sig särskilt över de förslag som gäller komvux tillstyrker länsskoltu'imnderna i' Stockholms. Söder/nanlands. .h'inköpings. Älvsborgs och Västernorrlands län samt Järfälla. Stockholms. Helsing- borgs. Malmö. it-Iariestads och Bollnäs kommuner.

Länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län anser att komvux-konfe- rensen inte bör vara obligatorisk. Däremot bör rektor ha samrådsplikt gentemot eleverna.

Länsskolnämnden i Örebro län finner det för komvux logiskt att ge kurskonferensen motsvarande ställning som klasskonferensen på gymna- sieskolan. '

I.änsskolnämm/en i Västmanlands län framhåller att det borde vara möjligt att till kurskonferensen liytta rektors befogenhet att besluta om elevs kvarsittning. '

Oskarshamns kommun menar att — utöver komvux-konferensen — bör vid varje skolenhet med komvux finnas en elevvårdskonferens. Frågan om avstängning eller förvisning av elev bör beträffande både gymnasieskolan och komvux avgöras av två av skolstyrelsen utsedda ledamöter samt rektor (samarbetsnämnd).

Hallstaliamtnars kommun ifrågasätter om inte syo-sammankomsten bör behålla sin status som obligatorisk konferens inom komvux med hänsyn till komvux-elevernas speciella behov.

Samarbetsorganisationenför Sveriges i'nxenstmlerande avstod från att avge remissyttrande. .

Prop. 1983/84: 169

Innehåll Regeringens proposition ...................................... Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... 1 Inledning ................................................. 2 Bakgrund och allmänna överväganden ....................... 2.1 Motiv för vuxenutbildning ............................. 2.2 Mål ................................................. 2.3 Målgrupper och prioriteringar .......................... 2.4 Yttre organisation .................................... 2.5 Inre organisation - ..................................... 2.6 Den regionala obalansen ............................... 2. SSV och dess distansundervisning ...................... 3 Vissa utredningsförslag m.m. rörande grundvux, komvux eller SSV. som inte behandlas i detta sammanhang ................. 4 Mål. målgrupper. information. rekrytering och intagning ....... 4.1 Kommunernas ansvar att främja vuxnas deltagande i utbild- ning ................................................. 4.2 Information om och rekrytering till vuxenutbildning ...... 4.3 I princip kostnadsfri utbildning ......................... 4.4 Slopande av elevområdcn inom komvux m.m. ........... 4.5 Interkommunal ersättning ............................. 4.6 Målgruppen för grundvux . . . . . . . . . . . . . . . . ." ............. 4.7 Intagningsnämnd för komvux .......................... 4.8 Mål. målgrupper och prioriteringar för SSV .............. 4.9 Intagningsnämnd för SSV ............................. 4.10 Ålderskrav .......................................... 5 Betygs- och kompetensfrågor. läroplansfrågor ................ 5.1 Nybörjarkurser i franska och tyska överförs till gymnasie- nivån ............................................... 5. Ändrad betygsskala i grundskolekurser ..................

., 5.3 Grundskolekompetens inom ramen för komvux och SSV 5.4 Betyg i vissa särskilda yrkesinriktade kurser .............

5.5 Orienteringskurser för vuxenstuderande ................. 5.6 Undervisning på invandrarspråk ........................ 5.7 Kartläggning av utbildningsbehov m.m. ................. 5.8 Översyn av Lvux 82 .................................. Vissa frågor rörande arbetets organisation m.m. .............. 6.1 Elevantal i kurs i komvux ............................. 6.2 Undantag beträffande elevantal bl.a. i kurser för intagna i kriminalvårdsanstalt .................................. 6.3 Glesbygdsbegreppet i regler om deltagarantal ............ 6.4 Samläsning m.m. i komvux ............................ 6.5 Deltidsstudier i grundvux .............................. 6.6 Timersättning för studier i grundvux .................... 6.7 Beslut om skiljande av elev från utbildning i grundvux 6.8 Konferenser m.m. igrundvux och komvux resp. i SSV . . . Praktik ................................................... 7.1 Praktisk arbetslivsorientering (prao) .................... 7.2 Inbyggd utbildning .................................... Arbetsfördelning och samarbete ............................. 8.1 Arbetsfördelning och samarbete mellan komvux och SSV 8.2 Arbetsfördelning mellan kommunal och landstingskommunal komvux .............................................

.220

sid.

Unga—»—

'—J1

I

JS-IJOXDOOxI

[

15 16

16 17 18 19 20 21 24 24 26 27 28

28 "29 30 32 33 34 36 38 39 39

40 41 42 43 44 46 46 49 51 Q')

53 54

Prop. 1983/84: 169 221

8.3 Företagsintern utbildning och uppdragsutbildning ......... 57 8.4 Regionalt samarbete .................................. 60 9 Statsbidrag och resursutnyttjande ........................... 63 9.1 Ändring i statsbidragssystemet för grundvux ............. 65 9.2 Införande av en särskild delram av undervisningstimmar för start av kurser med lägre deltagarantal än normalt ........ 65 9.3 Schablontilläggens användningsområden ................ 67 9.4 Statsbidrag till inbyggd utbildning i komvux .............. 69 9.5 Kostnader för inbyggd utbildning vid SSV ............... 70 9.6 Stödåtgärdcr för elever med handikapp .................. 70 10 Den rättsliga regleringen .................................. 72 l 1 Genomförande ............................................ 73 12 Hemställan ............................................... 74 13 Beslut ................................................... 76

Bilaga 1 Sammanfattning av komvux-utredningens huvudbetän- kande (SOU 1982:29) Komvux kommunal utbildning för vuxna .............................................. 77 BilagaZ Sammanfattning av remissyttrandena över komvux-utred- ningens huvudbetänkande (SOU 1982: 29) Komvux kom-

munal utbildning för vuxna ........................... 121 Bilaga 3 Sammanfattning av promemorian (Ds U 1983: 5) Riksrekry-

terande vuxenutbildning distansundervisning. Statens skolor för vuxna .................................... 193

Bilaga 4 Sammanfattning av remissyttrandena över promemorian (Ds U 1983: 5) Riksrekryterande vuxenutbildning distans- undervisning. Statens skolor för vuxna ................. 204 Bilaga 5 Sammanfattning av skolförfattningsutredningens betänkan- de (Ds U 1982: 5) Konferenser i skolan. i de delar som gäller komvux och SSV. jämte sammanställning av remissyttran- dena i dessa frågor .................................. 217

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984