Upphävd författning

Ädellövskogsförordning (1984:120);

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-03-29
Ändring införd
SFS 1984:120
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i ädellövskogslagen (1984:119).

2 §  Andelen lövträd och ädla lövträd i ett bestånd skall bestämmas med ledning av trädens grundyta. Med ett träds grundyta avses ytan av ett tvärsnitt genom stammen 1,3 meter över marken.

3 §  Besked som avses i 4 § ädellövskogslagen (1984:119) lämnas kostnadsfritt till markägaren.

4 §  Ansökan om medgivande enligt 7 § första stycket ädellövskogslagen (1984:119) att påbörja slutavverkning skall göras skriftligen hos skogsvårdsstyrelsen. Detsamma gäller ansökan om medgivande enligt 5 § andra stycket samma lag om befrielse från skyldigheten att bevara ädellövskog, i vilket fall skogsvårdsstyrelsen med eget yttrande överlämnar ansökningshandlingarna till länsstyrelsen.

5 §  Statsbidrag får lämnas enligt denna förordning till anläggning och vård av ädellövskog.

[S2]Bidrag får lämnas till

 1. fullständiga åtgärder för anläggning av ädellövskog med högst 80 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,
 2. röjning av plantskog eller ungskog med högst 60 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,
 3. sådan utsyning av ädellövskog som utförs av skogsvårdsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden,
 4. skogsbruksplan som upprättas eller godkännes av skogsvårdsstyrelsen till den del planen avser ädellövskog med ett belopp motsvarande hela kostnaden för åtgärden,
 5. sådan rådgivning angående skötsel av ädellövskog som lämnas av skogsvårdsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden. Förordning (1991:826).

6 §  Frågor om bidrag prövas av skogsvårdsstyrelsen.

7 §  Vid prövningen av frågor om bidrag skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. Förordning (1991:826).

8 §  I beslut genom vilket bidrag beviljas skall sökanden åläggas att

 1. inom viss tid utföra det arbete som avses med bidraget,
 2. underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som skogsvårdsstyrelsen föreskriver,
 3. iaktta de villkor och föreskrifter i övrigt som skogsvårdsstyrelsen bestämmer.

9 §  För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§. Förordning (1989:4).

10 §  Skogsvårdsstyrelsens bidragsbeslut får överklagas hos skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:4).

11 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av ädellövskogslagen (1984:119) får meddelas, såvitt avser prövningen enligt 5 § andra stycket lagen, av statens naturvårdsverk och i övrigt av skogsstyrelsen, varvid samråd skall ske mellan de båda myndigheterna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ädellövskogsförordning (1984:120)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då kungörelsen (1974:436) om bevarande av bokskog skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före den 1 juli 1984.
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1989:4) om ändring i ädellövskogsförordningen (1984:120)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1989:283) om ändring i ädellövskogsförordningen (1984:120)

Förordning (1991:826) om ändring i ädellövskogsförordningen (1984:120)

  Omfattning
  ändr. 5 §; ny 7 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1993:1096

  Omfattning
  upph.