Upphävd författning

Ädellövskogslag (1984:119);

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-03-29
Ändring införd
SFS 1984:119 i lydelse enligt SFS 1991:645
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag syftar till att bevara landets ädellövskogar för framtiden.

[S2]I fråga om skötseln av ädellövskog på skogsmark gäller i övrigt bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429).

[S3]I naturvårdslagen (1964:822) finns särskilda bestämmelser som kan tillämpas om ytterligare åtgärder behövs för det ändamål som anges i första stycket.

2 §  Med ädla lövträd avses i denna lag de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

3 §  Med ädellövskog avses i denna lag:

 1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar.
 2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Av de ädla lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal skall uppgå till minst ett hektar.

[S2]Har skogsvårdsstyrelsen enligt 7 § beslutat viss trädslagssammansättning vid föryngring av ädellövskog, skall skogen betraktas som ädellövskog även om andelen lövträd under en tid är lägre än som anges i första stycket. Lag (1991:645).

4 §  Skogsvårdsstyrelsen skall på begäran lämna besked om visst skogsbestånd eller trädbestånd på betesmark är att anse som ädellövskog.

5 §  I bestånd som avses i 3 § får inte vidtas åtgärder som innebär att beståndets egenskap av ädellövskog förloras. Efter slutavverkning i skogsbestånd skall ny ädellövskog anläggas på området.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen medge undantag från första stycket. I samband med medgivande av undantag får länsstyrelsen föreskriva att ny ädellövskog anläggs på annat ställe inom en brukningsenhet. För anläggning av ny ädellövskog gäller 7 § andra-- fjärde styckena.

6 §  Utan hinder av 5 § första stycket får mark användas i enlighet med detaljplan eller i enlighet med beslut som gäller för företag vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning. Lag (1987:162).

7 §  Slutavverkning i skogsbestånd som avses i 3 § får inte påbörjas innan skogsvårdsstyrelsen lämnat medgivande därtill.

[S2]I samband med medgivande enligt första stycket får skogsvårdsstyrelsen meddela föreläggande om det sätt på vilket slutavverkningen och den därav föranledda anläggningen av ny ädellövskog skall genomföras. Föreläggande får även meddelas i annat fall, om avverkning skett utan medgivande enligt första stycket eller särskilda åtgärder behövs för skydd eller vård av viss ädellövskog.

[S3]I föreläggande enligt andra stycket får vite sättas ut. Om föreläggandet inte följs, får skogsvårdsstyrelsen förordna att däri angiven åtgärd skall vidtas på den försumliges bekostnad.

[S4]Som villkor för medgivande enligt första stycket får skogsvårdsstyrelsen kräva att säkerhet ställs för att föreskrivna åtgärder fullgörs. Lag (1991:645).

8 §  Av allmänna medel kan lämnas bidrag till kostnader för åtgärder, som behövs för att trygga återväxten av ädellövskog.

9 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom avverkning eller andra åtgärder bryter mot 5 § första stycket första meningen, 7 § första stycket eller mot ett föreläggande om avverkning som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som har överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (1991:645).

10 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Statens naturvårdsverk får överklaga länsstyrelsens beslut.

[S2]Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos skogsstyrelsen.

[S3]Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten. Lag (1990:97).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ädellövskogslag (1984:119)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984, då lagen (1974:434) om bevarande av bokskog skall upphöra att gälla.
  Ersättningsbestämmelserna i 6 § lagen om bevarande av bokskog gäller dock alltjämt om beslut att vägra tillstånd till avverkning av bokskog meddelats före den nya lagens ikraftträdande. Beslut enligt 2, 3, 5 eller 10 § förstnämnda lag skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelse i den nya lagen, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:94
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1987:162) om ändring i ädellöv- skogslagen (1984:119)

Lag (1990:97) om ändring i ädellöv- skogslagen (1984:119)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:57
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:618) om ändring i ädellöv- skogslagen (1984:119)

Lag (1991:645) om ändring i ädellöv- skogslagen (1984:119)

Förarbeten
Prop. 1990/91:90
Omfattning
ändr. 3, 7, 9 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1993:553

  Omfattning
  upph.