Upphävd författning

Förordning (1984:248) om skatt på lotterivinster

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-05-10
Ändring införd
SFS 1984:248
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När lotterinämnden eller en länsstyrelse meddelar tillstånd till ett lotteri med skattepliktig vinst enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, skall nämnden eller länsstyrelsen lämna uppgifter till riksskatteverket om

 1. 1) anordnarens namn och adress,
 2. 2) den som fått uppdrag att öva tillsyn över lotteriet,
 3. 3) skattepliktiga vinster enligt uppgjord plan,
 4. 4) den för lottförsäljningen bestämda tiden,
 5. 5) den tidpunkt som bestämts för dragningen i lotteriet.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även när lotterinämnden eller en länsstyrelse utser kontrollant för ett lotteri som anordnas efter tillstånd av regeringen.

2 §  Den som har utsetts till kontrollant för ett lotteri skall övervaka att lotteriets anordnare följer de regler som gäller enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter för redovisning av skatt.

[S2]Lämnar inte den skattskyldige någon deklaration skall kontrollanten på begäran av riksskatteverket lämna de uppgifter som behövs för att fastställa skatten.

3 §  Riksskatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:248) om skatt på lotterivinster

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då kungörelsen (1964:805) om uppbörd och redovisning av särskild skatt å vissa lotterivinster skall upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med stöd av lotterilagen (1982:1011) har kunnat påbörjas före den 1 juli 1984.
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1992:122) om upphävande av förord- ningen (1984:248) om skatt på lotterivinster

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om premieobligationer som getts ut före den 1 april 1986 samt för lotterier som påbörjats före den 1 januari 1992.
  Omfattning
  upph.