Upphävd författning

Lag (1928:376) om skatt på lotterivinster

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1928-12-02
Ändring införd
SFS 1928:376
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri.

[S2]Skatten utgör trettio procent av vinstens värde. För andra vinster än vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor.

[S3]Skatt skall inte betalas för

 1. vinst vid vadhållning genom totalisator vid hästtävlingar eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationer,
 2. vinst i lotteri, när vinsten inte utgörs av pengar,
 3. vinst i sådant spel som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel,
 4. vinst i pengar som utfallit på lott i lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 11 § lotterilagen (1982:1011),
 5. annan vinst i pengar som uppgår till högst etthundra kronor och som inte utgör vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa.

[S4]Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som belöper på vinsten.

[S5]Skatt skall inte betalas för vinster som utfallit på lotter som inte sålts, eller för vinster som inte tagits ut av vinnaren. Lag (1991:321).

2 §  Skattskyldig är den som anordnar lotteriet.

[S2]Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljningens början, vid utgången av den tid som har bestämts för lottförsäljningen.

[S3]Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varigenom vinsterna bestäms. Lag (1986:126).

3 §  Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid eller att vinst har utfallit på en osåld lott, är den skattskyldige berättigad att få tillbaka den skatt som erlagts för vinsten. Beskattningsmyndigheten beslutar om återbetalning efter ansökan av den skattskyldige. Ränta utgår inte på återbetalat belopp. Lag (1986:126).

3 a § har upphävts genom lag (1984:152).
5 § har upphävts genom lag (1984:152).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1935:29

  Omfattning
  ändr. 1 § 2 mom, 3 §

Ändring, SFS 1938:173

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom

Ändring, SFS 1939:205

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom

Ändring, SFS 1942:276

  Omfattning
  ändr. 1 § 1 mom, 2 §

Ändring, SFS 1945:407

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§, övergångsbest.

Ändring, SFS 1946:75

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1958:75

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1960:23

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1964:798

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1966:219

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 3 a §

Ändring, SFS 1972:823

Ändring, SFS 1974:856

  Förarbeten
  Prop. 1974:159
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 3 a, 4 §§; nuvarande 4 § betecknas 5 §; ny 4 §

Lag (1982:1014) om ändring i lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier, som med stöd av lotteriförordningen (1939:207) kunnat påbörjas före den 1 januari 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:170
  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1984:152) om ändring i lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med stöd av lotterilagen (1982:1011) kunnat påbörjas före den 1 juli 1984.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 3 a , 5 §§; ändr. författningsrubr., 2-4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:964) om ändring i lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med stöd av lotterilagen (1982:1011) kunnat påbörjas före den 1 januari 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:46
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:126) om ändring i lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.
  2. De äldre bestämmelserna gäller i fråga om obligationer som har getts ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Lag (1986:524) om ändring i lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster

Lag (1988:840) om ändring i lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster

Lag (1991:321) om ändring i lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster

Ändring, SFS 1991:1482

  Omfattning
  upph.