Upphävd författning

Förordning (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
SFS 1984:281
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Studerandekårer vid statliga högskoleenheter och sammanslutningar av sådana kårer kan få statsbidrag enligt denna förordning för anordnande av hälsovård.

[S2]I fråga om studerandekårer finns bestämmelser i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]studerandeorganisation studerandekår och sammanslutning av studerandekårer,

[S3]statsbidragsberättigad hälsovård sådan hälsovård som anordnas för studerande vid högskoleenheter och som har till ändamål att bevara och förbättra de studerandes fysiska och psykiska hälsa genom förebyggande åtgärder och genom sociala och kurativa insatser,

[S4]redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa år,

[S5]bidragsår redovisningsår för vilket bidrag lämnas.

[S6]Till hälsovård enligt denna förordning räknas inte motionsidrott.

3 §  De studerandeorganisationer som vill få statsbidrag skall ansöka om att få sluta avtal om hälsovård.

4 §  Styrelsen för en högskoleenhet sluter avtal om hälsovård för de studerande vid enheten. Styrelsen för universitetet i Uppsala sluter dessutom avtal om hälsovård för de studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet. Styrelsen för universitetet i Göteborg sluter avtal om hälsovård för de studerande vid universitetet och vid Chalmers tekniska högskola. Förordning (1988:510).

5 §  För varje redovisningsår fastställer regeringen de belopp som de avtalsslutande högskolestyrelserna disponerar för bidrag till sådan hälsovård som avses i denna förordning.

Avtal om statsbidragsberättigad hälsovård

6 §  En studerandeorganisation får sluta avtal om hälsovård för sådana studerande vid statliga högskoleenheter som är medlemmar i organisationen eller i en kår som tillhör organisationen.

[S2]En studerandeorganisation får även sluta avtal för andra studerande vid statliga högskoleenheter än sådana som avses i första stycket, om den kår dessa studerande tillhör medger det.

7 §  Ansökan om att få sluta avtal skall vara skriftlig. Den bör lämnas in till rektorsämbetet vid högskoleenheten före den 1 mars innan det redovisningsår, som avses bli det första bidragsåret, börjar löpa.

8 §  I ansökan skall lämnas uppgift om

 1. inriktningen av den hälsovård som studerandeorganisationen ämnar anordna,
 2. vilka studerande som avses få tillgång till vården och
 3. vilket eller vilka redovisningsår avtalet bör avse.

9 §  Om en ansökan rör sådana studerande som avses i 6 § andra stycket, skall till ansökan fogas ett skriftligt medgivande från den kår de studerande tillhör att avtal får slutas för dem.

10 §  En studerandeorganisation som vill sluta avtal med styrelser för två eller flera högskoleenheter skall underrätta samtliga berörda styrelser om till vilka enheter ansökningar lämnats in. Det åligger därefter styrelserna att samråda med varandra i fråga om innehållet i de olika avtalen.

11 §  Ett avtal om statsbidragsberättigad hälsovård enligt denna förordning skall endast innehålla

 1. en förklaring av organisationen att den åtar sig att under ett eller flera redovisningsår anordna hälsovård med viss inriktning för vissa studerande och
 2. en förklaring av högskolestyrelsen att organisationen, om den uppfyller sina åtaganden, får statsbidrag under den tid som avses i 1 med det belopp som styrelsen enligt regeringens beslut disponerar för ändamålet eller med en andel av beloppet.

12 §  Vad som sägs i denna förordning om en studerandeorganisation gäller i förekommande fall även två eller flera organisationer som vill anordna hälsovård gemensamt. Sådana organisationer skall av högskolestyrelsen förklaras gemensamt berättigade till statsbidrag.

13 §  Om ett sådant medgivande som avses i 9 § har givits med förbehåll i fråga om avtalets innehåll, blir avtalet bindande först sedan det godkänts av den berörda kåren.

14 §  Om en ansökan innehåller ett yrkande om att få sluta avtal för sådana studerande som enligt ett gällande avtal redan har tillgång till statsbidragsberättigad hälsovård under den tid som yrkandet avser, skall yrkandet avvisas.

[S2]Om en högskolestyrelse i annat fall finner att en ansökan inte kan ligga till grund för förhandlingar om ett avtal, skall styrelsen avslå ansökan.

[S3]Ansökan skall även avslås

 1. om ett avtal inte slutits innan det redovisningsår, som enligt ansökan avsågs bli det första bidragsåret, börjar löpa eller
 2. om ett avtal, som för sin giltighet är beroende av godkännande, inte godkänts inom sådan tid som avses i 1.

15 §  Om ett åtagande av väsentlig betydelse för rätten till statsbidrag inte uppfylls, får högskolestyrelsen, efter samråd med universitets- och högskoleämbetet, säga upp avtalet att upphöra efter tre månader från uppsägningsdagen.

16 §  Varje studerandeorganisation som är avtalsslutande part får säga upp avtalet till upphörande vid utgången av löpande redovisningsår.

17 §  Under avtalstiden får avtal slutas om att förpliktelserna enligt det löpande avtalet skall vara bindande för ytterligare ett bestämt antal redovisningsår. Sådana avtal om förlängning sluts utan särskild ansökan.

[S2]Om det löpande avtalet blivit bindande först efter ett sådant godkännande som avses i 13 §, blir avtalet om förlängning bindande endast om det godkänns av den berörda kåren.

18 §  Det åligger varje högskolestyrelse som sluter avtal att tillställa universitets- och högskoleämbetet uppgifter om innehållet i avtalen och att underrätta ämbetet om uppsägningar.

Utbetalning av statsbidrag m.m.

19 §  Statsbidrag lämnas för ett redovisningsår i sänder.

20 §  Den högskolestyrelse som har slutit avtal betalar ut bidraget med en fjärdedel kvartalsvis i förskott.

21 §  Studerandeorganisationen skall på begäran lämna högskolestyrelsen, riksrevisionsverket och universitets- och högskoleämbetet de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning i fråga om statsbidraget och kontroll av att avtalet efterlevs.

22 §  Beslut av en högskolestyrelse enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Statsbidrag får lämnas första gången för redovisningsåret 1985/86.
Förarbeten
Prop. 1982/83:129
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1988:510) om ändring i förordningen (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för hög- skolestuderande

Förordning (1992:726) om upphävande av förordningen (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.
  Omfattning
  upph.