Upphävd författning

Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
SFS 1984:282
Ikraft
1984-06-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § andra stycket och 18 §, tillämpas på forskningsinstitutet för atomfysik. Bestämmelserna i 14 § verksstadgan skall dock tillämpas endast på sådan anställd som inte är professor.

[S2]Institutet skall varje år ge in förslag till anslagsframställning enligt föreskrifter som meddelas av universitets- och högskoleämbetet. Förordning (1987:499).

Uppgifter

2 §  Institutet skall på vetenskaplig grund bedriva forskning och utbildning inom atomfysik i vid bemärkelse, särskilt den acceleratorbaserade atom-, kärn- och elementarpartikelfysiken med angränsande områden.

Organisation

3 §  Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighet för institutet.

4 §  Institutet leds av en styrelse som består av sju personer. I styrelsen ingår institutets föreståndare. Bland de övriga ledamöterna utser regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på institutet.

5 §  Föreståndaren är chef för institutet.

6 §  Vid institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

7 §  Vid institutet finns ett rådgivande kollegium, som består av föreståndaren, professorerna samt innehavarna av tjänster som forskare och förste forskningsingenjör. Föreståndaren är ordförande i kollegiet.

[S2]I kollegiets överläggningar i ett särskilt ärende skall också delta forskningsingenjörer och forskningsassistenter som berörs av ärendet.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster som lägst forskningsassistent,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och föreståndaren och minst två av de övriga i 4 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:998).

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, föreståndaren och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

12 §  När föreståndaren är förhindrad att utöva sitt uppdrag, utövas det av föreståndarens ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av föreståndaren även i övrigt i föreståndarens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]I den ordinarie föreståndarens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan föreståndarens medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på föreståndaren eller på en särskild förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

14 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:998).

16 §  Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

18 §  Kollegiet behandlar frågor om forskningen och forskarutbildningens innehåll och organisation, dispositionen av årliga anslag och av lokaler och materiel samt förslag till anslagsframställning. Kollegiet får hos styrelsen eller föreståndaren föreslå åtgärder som rör institutets verksamhet och utveckling.

Tjänsteåligganden

19 §  En professor är skyldig att inom sitt ämnesområde bedriva forskning, undervisa, bedöma de studerandes prestationer och handleda studerande. Undervisningen skall omfatta 65 timmar för år. Den skall efter styrelsens bestämmande fullgöras vid institutet, universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm eller annan högskoleenhet i landet.

20 §  En professor är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta sig att vara föreståndare för institutet eller föreståndarens ställföreträdare.

21 §  Innehavaren av en tjänst som forskare eller forskningsassistent är i första hand skyldig att bedriva forskning. Dessutom är innehavaren skyldig att handleda dem som bedriver forskning eller studier vid institutet.

Tjänstetillsättning m.m.

22 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas för högst fyra år. Av dem utses tre av universitets- och högskoleämbetet och två av naturvetenskapliga forskningsrådet. Av de tre ledamöter som utses av universitets- och högskoleämbetet utses en efter förslag av universitetet i Stockholm och en efter förslag av tekniska högskolan i Stockholm.

23 §  Föreståndaren utses för högst fem år av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]Föreståndarens ställföreträdare utses för högst fem år av styrelsen.

[S3]Behörig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare är den som är arbetstagare vid institutet och som har de vetenskapliga och andra kvalifikationer som behövs. Förordning (1986:998).

24 §  Ordinarie tjänster som professor tillsätts av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]I ärenden om tillsättning av ordinarie tjänster som professor skall styrelsen inhämta yttranden om sökandes vetenskapliga kompetens från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den berörda tjänsten omfattar. Till sakkunniga skall styrelsen företrädesvis utse personer från de nordiska länderna. Förordning (1987:499).

25 §  I fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor skall bestämmelserna i 19 kap.67--76 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Därvid skall vad som sägs om högskolemyndighet avse institutets styrelse.

[S2]Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte gälla i fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor. Förordning (1987:499).

25 a §  Institutet får inom ramen för sitt förvaltningsanslag inrätta och tillsätta extra tjänster som professor. Vid tillsättning av sådana tjänster skall bestämmelserna i 19 kap.77 och 78 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Vad som där sägs om högskolemyndighet skall avse institutets styrelse. Förordning (1987:499).

26 §  Andra tjänster tillsätts av institutet.

27 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas på dem som innehar tjänster som professor.

Överklagande

28 §  Institutets beslut får överklagas hos universitets- och högskoleämbetet, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1987:499).

[S2]Institutets förslag till tjänst som tillsätts av regeringen får överklagas hos regeringen.

[S3]Beslut om inbjudan att söka en tjänst får inte överklagas. Förordning (1987:499).

29 §  Beslut som har meddelats av universitets- och högskoleämbetet med anledning av överklagande av beslut av institutet får inte överklagas. Förordning (1987:499).

30 §  Beslut av institutet i ärenden om tjänstledighet och i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklags hos statens arbetsgivarverk. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (1987:499).

Bisysslor

31 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om föreståndaren av universitets- och högskoleämbetet och i fråga om andra arbetstagare av styrelsen. Förordning (1987:499).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen den 29 juni 1964 med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik.
Ikraftträder
1984-06-12

Förordning (1986:363) om ändring i förordningen (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:998) om ändring i förordningen (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 9, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:499) om ändring i förordningen (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 27 §; ändr. 1, 24, 25, 28, 29, 30, 31 §§; nya 25 a §, rubr. närmast före 28, 31 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:734

  Omfattning
  upph.