Upphävd författning

Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
SFS 1984:306 i lydelse enligt SFS 1998:1111
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk leder och samordnar bekämpningen och de förebyggande åtgärderna enligt lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur samt beslutar om ersättning av statsmedel. Förordning (1993:1484).

2 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur. Statens jordbruksverk får även meddela föreskrifter om vilka laboratorier som skall anlitas för undersökning enligt nämnda stadgande. Förordning (1993:1484).

3 §  Till den veterinär som har förordnats enligt 3 eller 5 §§ lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur liksom för de laboratoriekostnader som föranleds av bekämpningen lämnas ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1484).

4 §  Ersättning av statsmedel får lämnas till den som på grund av beslut enligt lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter orsakas

 1. kostnad eller förlust genom att djur avlivas eller ägg oskadliggörs,
 2. kostnader för smittreningsåtgärder utöver normal rengöring,
 3. kostnader för sanitetsslakt,
 4. produktionsbortfall,
 5. kostnad eller förlust i annat fall om Jordbruksverket finner att det finns särskilda skäl.

[S2]För egen arbetsinsats och för anställda beräknas ersättningen efter den arbetslön som på orten i allmänhet betalas arbetstagare för likartat arbete. För inlejd arbetskraft lämnas ersättning med högst det belopp som djurägaren betalat. Förordning (1993:1484).

4 a §  Ersättning enligt 4 § lämnas inte

 1. vid produktion av mer än 5 000 slaktkycklingar per år och vid avel i olika led för en sådan produktion, eller
 2. vid slaktnötsproduktion som bygger på inköp av mer än 150 kalvar under den senaste tolvmånadersperioden före salmonellautbrottet. Förordning (1985:379).

5 §  I andra fall än som avses i 4 a § lämnas ersättning enligt 4 §

 1. vid annan djuruppfödning än fjäderfäproduktion med högst 70 procent av kostnaden eller förlusten,
 2. vid fjäderfäproduktion med högst 70 procent, om besättningen står under salmonellakontroll enligt föreskrifter som medelats av Jordbruksverket, och i annat fall med högst 50 procent av kostnaden eller förlusten.

[S2]För hundar och katter som avlivas lämnas dock ersättning endast vid yrkesmässig uppfödning. Förordning (1993:1484).

6 §  Jordbruksverket får besluta om ersättning med högre belopp än som anges i 5 §, om det finns särskilda skäl. Förordning (1993:1484).

7 §  Har beslut som avses i 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur eller Jordbruksverkets föreskrifter om salmonellakontroll inte följts, får verket besluta om lägre ersättning än som anges i 5 §. Förordning (1993:1484).

8 §  Till ansökan om ersättning för djur som har avlivats skall fogas intyg om djurens värde.

9 §  Behövs för beräkning av ersättning som avses i 4 § första stycket 1 särskild värdering, skall en värderingsman förordnas av Jordbruksverket.

[S2]Värderingsmannen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1484).

10 §  Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.

11 §  Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning, om hur värderingsmän skall utses och om värderingen av uppkomna förluster. Förordning (1993:1484).

12 §  Ansökan om ersättning skall göras hos Jordbruksverket inom sex månader från den dag beslut enligt 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur har upphävts. Om ansökan inte görs inom den angivna tiden är rätten till ersättning förlorad, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (1993:1484).

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1111).

14 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur och denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1484).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då förordningen (1983:936) om bekämpande av salmonella hos djur skall upphöra att gälla.
  I fråga om ersättning för kostnader och förluster som har uppkommit på grund av åtgärder före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:379) om ändring i förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  I fråga om ersättning för kostnader och förluster som uppkommit före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 5 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1993:1484) om ändring i förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:228) om ändring i förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1111) om ändring i förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1999:660

Övergångsbestämmelse

Förordningen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om bekämpning som avses i 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur har fattats före den 1 oktober 1999.
Omfattning
upph.