Upphävd författning

Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1983-07-14
Ändring införd
SFS 1983:738 i lydelse enligt SFS 1998:212
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att bekämpa och hindra spridning av uppkommen salmonellainfektion hos husdjur och hos andra djur som hålls i fångenskap får statens jordbruksverk besluta om

 1. slakt eller annan avlivning av djur eller oskadliggörande av ägg,
 2. isolering av djur eller andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor som kan vara infekterade,
 3. smittrening av lokaler eller föremål som kan vara infekterade,
 4. andra åtgärder som är nödvändiga från bekämpningssynpunkt, såsom i fråga om transport av djur eller varor, provtagning eller vaccination.

[S2]Ett beslut enligt första stycket skall upphävas, så snart det blivit klarlagt att förutsättningarna för beslutet inte längre föreligger. Lag (1991:397).

2 §  Den som yrkesmässigt håller fjärderfä skall låta utföra och bekosta undersökning av djuren i fråga om salmonella enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som har ett kläckeri och producerar fjäderfä.

[S2]Den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg eller yrkesmässigt håller fjäderfä för produktion av ägg är skyldig att föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:363).

3 §  Tillsynen över efterlevnaden av beslut enligt 1 § utövas genom veterinär som jordbruksverket bestämmer.

[S2]Veterinären har rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.

[S3]Den som innehar djur eller varor eller annan egendom som berörs av ett beslut enligt 1 § är skyldig att lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag (1991:397).

4 §  Jordbruksverket får meddela föreläggande som uppenbart behövs för efterlevnaden av denna lag. I beslut om föreläggande får lantbruksstyrelsen sätta ut vite.

[S2]Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreläggande, får jordbruksverket förordna om rättelse på hans bekostnad.

[S3]Polismyndigheterna skall lämna den handräckning som behövs för att denna lag skall efterlevas. Lag (1991:397).

5 §  Jordbruksverket får besluta att befogenhet som ankommer på verket enligt 1 §, 3 § första stycket och 4 § första och andra styckena helt eller delvis skall ankomma på länsstyrelsen.

[S2]Jordbruksverket får också besluta att befogenhet som ankommer på verket enligt 1 § helt eller delvis skall ankomma på den veterinär som verket bestämmer. Lag (1993:1479).

6 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot beslut enligt 1 §,
 2. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt föreskrift som meddelats med stöd av 2 §,
 3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § andra stycket lämnar oriktig uppgift rörande något förhållande av betydelse, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Den som har överträtt ett vitesföreläggande enligt 4 § döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

[S3]Innefattar brott som avses i första stycket 1 olovlig transport av djur eller varor, skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

7 §  Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. När veterinär först beslutat i saken, skall Jordbruksverket föra det allmännas talan vid allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (1998:212).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984, då förordningen (1961:309) om bekämpande av salmonellainfektion hos djur m. m. skall upphöra att gälla.
  Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas även i fråga om beslut som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:172
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1990:1494) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:27
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:397) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:398) om ändring i lagen (1990:1494) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§ i 1990:1494
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1993:1479) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:88, Prop. 1993/94:68, Bet. 1993/94:JoU11
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:630) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:367, Prop. 1993/94:203, Bet. 1993/94:UU23
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:630

Lag (1995:56) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:363) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:260, Prop. 1994/95:145, Bet. 1994/95:JoU15
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-04-15

Lag (1998:212) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.
 2. För beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:198, Prop. 1997/98:92, Bet. 1997/98:JoU22
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-06-01

Ändring, SFS 1999:658

Övergångsbestämmelse

Lagen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om bekämpning som avses i 1 § i den lagen har fattats före den 1 oktober 1999.
Omfattning
upph.