Upphävd författning

Förordning (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Ändring införd
SFS 1984:43
Ikraft
1984-03-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan beräknas för varje redovisningsår dels resurstimmar för en kommuns eller motsvarande huvudmans gymnasieskola i dess helhet (skolstyrelsens förstärkningsresurs), dels resurstimmar för varje skolenhet (skolenhetsbunden förstärkningsresurs).

[S2]Skolstyrelsens förstärkningsresurs eller en skolenhetsbunden förstärkningsresurs kan få tillskott genom extra resurstimmar enligt denna förordning. Extra resurstimmar skall i första hand tilldelas skolor på orter med relativt begränsat elevunderlag och främst skolor som tillämpar alternativa timplaner på de tre- och fyraåriga linjerna. Förordning (1985:549).

2 §  I hela landet får varje redovisningsår 1 900 veckotimmar tas i anspråk som extra resurstimmar.

[S2]Skolöverstyrelsen fördelar dessa timmar mellan länsskolnämnderna.

3 §  Varje länsskolnämnd bestämmer för sitt län hur tillgängliga extra resurstimmar skall fördelas mellan skolhuvudmän och, vid behov, även mellan skolenheter.

4 §  Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den tillämpas första gången i fråga om extra resurstimmar för redovisningsåret 1984/85.
Förarbeten
Prop. 1983/84:40
Ikraftträder
1984-03-06

Förordning (1985:549) om ändring i förordningen (1984:43) om extra resurs- timmar i gymnasieskolan

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.