Upphävd författning

Förordning (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:471
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§, tillämpas på statens lantbrukskemiska laboratorium.

[S2]I fråga om laboratoriet utövas myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och enligt allmänna verksstadgan av lantbruksstyrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till laboratoriet.

Uppgifter

2 §  Laboratoriet skall som centrallaboratorium bedriva lantbrukskemisk analysverksamhet. Verksamheten omfattar kemiska, fysikaliska och biologiska undersökningar på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden.

3 §  Det åligger laboratoriet särskilt att

 1. bevaka behovet av analys- och provtagningsmetoder för den lantbrukskemiska analysverksamheten och i samarbete med forsknings- och försöksorgan utarbeta, utveckla och pröva sådana metoder samt offentliggöra metoder som prövats lämpliga,
 2. inspektera de lantbrukskemiska stationer som står under lantbruksstyrelsens tillsyn samt verka för enhetliga undersökningar och resultatredovisningar inom verksamhetsområdet,
 3. på uppdrag göra analyser och därmed sammanhängande undersökningar inom verksamhetsområdet i den utsträckning detta behövs för funktionen som centrallaboratorium,
 4. på uppdrag göra analyser för forsknings- och försöksinstitutioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden.

4 §  För tjänster som laboratoriet utför på uppdrag utgår avgift enligt taxa som fastställs av lantbruksstyrelsen efter förslag av laboratoriet och efter samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

5 §  Lantbruksstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

6 §  Chef för laboratoriet är en föreståndare.

[S2]Vid laboratoriet finns i övrigt peronal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]Till laboratoriet är knuten en lantbrukskemisk nämnd som lantbruksstyrelsen utser.

Ärendenas handläggning

7 §  Av lantbruksstyrelsen avgörs, utöver vad som följer av särskilda bestämmelser samt 1, 4 och 9 §§, ärenden som angår

 1. framställning till regeringen,
 2. frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. viktigare frågor om laboratoriets organisation och arbetsformer,
 4. kassarörelse och medelsredovisning,
 5. föreskrifter om provtagnings- och analysmetoder vid de lantbrukskemiska stationerna,
 6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till lantbruksstyrelsen. Förordning (1984:885).

8 §  Ärenden som inte skall avgöras av lantbruksstyrelsen avgörs av föreståndaren. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1984:885).

Tjänstetillsättning

9 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av chefen för lantbruksstyrelsen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av lantbruksstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av laboratoriet.

Besvär

10 §  Ett beslut av laboratoriet får överklagas hos lantbruksstyrelsen genom besvär, om inte annat är föreskrivet.

[S2]I fråga om sådana beslut eller förslag i ärenden om tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.

Ändringar

Förordning (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1984:885) om ändring i förordningen (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-12-25

Ändring, SFS 1988:859

  Omfattning
  upph.