Upphävd författning

Lag (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:477
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får överlämna till Sveriges turistråd eller en under Turistrådet lydande särskild delegation att besluta i frågor om bidrag eller annat stöd inom Turistrådets verksamhetsområde.

2 §  Den som hos Sveriges turistråd eller delegation som avses i 1 § har tagit befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd

Förarbeten
Prop. 1983/84:145
Ikraftträder
1984-07-01

Lag (1992:444) om upphävande av lagen (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd

  Övergångsbestämmelse

  Vad som i 2 § den upphävda lagen sägs om tystnadsplikt skall dock fortfarande gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph.