Upphävd författning

Lag (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto;

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:501
Ikraft
1984-06-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsgivare skall betala in medel på räntebärande konto (likviditetskonto) i riksbanken enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Staten är inte skyldig att betala in medel på likviditetskonto.

[S3]Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse, helt eller delvis, från skyldighet att betala in medel på likviditetskonto.

2 §  Andra arbetsgivare än landstingskommuner, kommuner och kyrkliga kommuner skall på likviditetskonto betala in ett belopp motsvarande 6 procent av del del av lönesumman för år 1983 som överstiger 20 miljoner kronor. Med lönesumman avses underlaget för år 1983 för arbetsgivaravgift till folkpensioneringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Om beloppet inte uppgår till minst 10 000 kronor skall inbetalning inte göras.

[S2]För inbetalning enligt första stycket gäller följande. Senast den 31 augusti 1984 skall arbetsgivaren, i avräkning på det slutliga beloppet, betala in ett belopp motsvarande 3 procent av avgiftsunderlaget för preliminär arbetsgivaravgift för år 1983 till folkpensioneringen (preliminär inbetalning). Om detta belopp inte uppgår till minst 5 000 kronor skall någon preliminär inbetalning på likviditetskonto inte göras. Återstoden av beloppet enligt första stycket skall betalas in senast den 31 januari 1985 (slutlig inbetalning).

[S3]Om den preliminära inbetalningen överstiger vad arbetsgivaren enligt första stycket skall betala in på likviditetskonto skall riksbanken betala tillbaka överskjutande belopp jämte 7 procent årlig ränta därå från inbetalningsdagen. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller.

3 §  Landstingskommuner, kommuner och kyrkliga kommuner skall senast den 31 januari 1985 på likviditetskonto betala in ett belopp motsvarande 3 procent av den del av lönesumman för år 1983 som överstiger 20 miljoner kronor. Med lönesumman avses det underlag för arbetsgivaravgift som anges i 2 § första stycket. Om beloppet inte uppgår till minst 10 000 kronor skall inbetalning på likviditetskonto inte göras.

4 §  Riksförsäkringsverket skall i god tid före den 31 augusti 1984 och den 31 januari 1985 underrätta varje arbetsgivare om hans skyldighet enligt 2 eller 3 § och därvid ange det belopp som skall inbetalas. Avskrift av sådan underrättelse skall tillställas riksbanken.

[S2]Belopp som skall betalas in på likviditetskonto avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

5 §  På medel som står inne på likviditetskonto utgår årlig ränta med 7 procent, vilken läggs till kapitalet vid utgången av kalenderår. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller.

6 §  Om inbetalning på likviditetskonto inte sker inom föreskriven tid skall arbetsgivaren betala ränta på beloppet till statsverket. Räntan är 2 procent för varje påbörjad kalendermånad efter den månad då beloppet rätteligen skulle ha betalats till dess inbetalning sker, dock längst till och med december 1986.

[S2]Ränta enligt första stycket fastställs av riksbanken och skall betalas inom den tid som riksbanken bestämmer i varje särskilt fall. Ränta som inte betalas inom föreskriven tid får omedelbart drivas in i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen (1953:272). Restavgift utgår dock inte.

[S3]Riksbanken får medge befrielse, helt eller delvis, från skyldighet att erlägga ränta, när särskilda skäl föreligger. Lag (1984:1114).

7 §  Det belopp som en arbetsgivare har betalat in på lividitetskonto skall med ränta enligt 5 § av riksbanken betalas tillbaka till arbetsgivaren den 30 april 1987 eller den tidigare dag som regeringen föreskriver eller beslutar i särskilda fall. Lag (1986:500).

8 §  Riksbankens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar

Lag (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto

Förarbeten
Prop. 1983/84:200
Ikraftträder
1984-06-28

Lag (1984:1114) om ändring i lagen (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:84
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1985-01-04

Lag (1986:500) om ändring i lagen (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto

Ändring, SFS 1994:103

  Omfattning
  upph.