Upphävd författning

Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Ändring införd
SFS 1984:62
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om prisreglering på jordbrukets område samt föreskrifter om licens vid import och export av sådana varor som anges i bilagan till lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område.

[S2]Ytterligare bestämmelser om import och export finns i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

[S3]Med prisregleringslagen avses i denna förordning lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område. Med prisreglerade varor avses i förordningen sådana varor som anges i bilagan till prisregleringslagen.

Bestämmelser om avgifter m.m.

2 §  Statens jordbruksnämnd får meddela sådana föreskrifter som avses i 1 a § prisregleringslagen.

[S2]Företag, vars verksamhet helt eller delvis bedrivs under gemensam ledning, skall anses som ett företag när avgift enligt 10 § första stycket i) prisregleringslagen fastställs.

[S3]Jordbruksnämnden får i särskilda fall besluta att sådana avgifter som avses i 14 § nämnda lag skall erläggas till nämnden. Förordning (1985:766).

3 §  Varor som har förts från en ort inom landet till en frihamn skall, om de förs från frihamnen utan samband med utförsel, förtullas eller behandlas på det sätt som anges i 7 § första stycket 1 och 2 tullagen (1987:1065). Vid förtullningen skall sådana avgifter betalas som avses i 14 § prisregleringslagen. Förordning (1987:1294).

4 §  Avgifter enligt 14 § prisregleringslagen tas dock inte ut om varorna förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Förordning (1987:1294).

5 §  Avgifter enligt 18 § prisregleringslagen utgår ej om varorna förs ut under sådana omständigheter som för en exportlicenspliktig vara medför rätt till utförsel utan licens enligt 9 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

6 §  Jordbruksnämnden får medge befrielse från sådana avgifter som avses i 7--10, 14 och 18 §§prisregleringslagen, om det föreligger särskilda skäl.

7 §  Jordbruksnämnden får vid utförsel av varor medge återbetalning av sådana avgifter som anges i 6 §. Med utförsel jämställs att varorna förs till en frihamn eller läggs upp på provianteringslager.

[S2]Nämnden får även i andra fall medge återbetalning av sådana avgifter, om det föreligger särskilda skäl.

8 §  Ansökan om återbetalning av en avgift skall ha kommit in till jordbruksnämnden, i fråga om utförda varor inom ett år från utförseln och i övriga fall inom ett år från det avgiften erlades. Nämnden kan i särskilda fall medge att ansökningstiden förlängs.

9 §  Återbetalning av avgifter enligt 14 § prisregleringslagen får medges för förtullade varor som förs ut i oförändrat eller förändrat skick. Detsamma gäller i fråga om utförsel av sådana varor som till mängd och beskaffenhet motsvarar förtullade varor.

[S2]Återbetalning medges ej om mer än två år förflutit från det varorna angavs till förtullning till dess förutsättningarna för återbetalning inträdde. Jordbruksnämnden får i särskilda fall medge förlängning av tidsfristen.

[S3]Inte heller medges återbetalning för varor för vilka utjämningsbidrag eller exportbidrag kan lämnas enligt förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror. Nämnden får dock medge återbetalning, om det föreligger särskilda skäl.

[S4]Den som vill erhålla återbetalning skall ha sin bokföring ordnad på sådant sätt att behövlig kontroll kan ske. Han skall vidare ge nämnden möjlighet att granska bokföringen och att i övrigt göra den kontroll som behövs.

10 §  Vid utförsel av varor för vilka söks bidrag eller begärs återbetalning av eller befrielse från avgift skall anspråken anmälas till tullmyndigheten i den ordning generaltullstyrelsen efter samråd med jordbruksnämnden bestämt.

[S2]Jordbruksnämnden får medge att anspråk enligt första stycket inte behöver framställas i samband med utförseln. Förordning (1985:341).

11 §  Föreskrifter om kontroll vid utförsel av varor som avses i 10 § och av varor för vilka utförselavgift skall betalas meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med jordbruksnämnden. Förordning (1985:341).

12 §  När prisreglerade varor anmäls till hemtagning och anges till förtullning, skall, enligt föreskrifter som meddelas av jordbruksnämnden, den tullskyldige eller, om varorna förs in för annans räkning, denne lämna skriftliga uppgifter om varornas avsändningsland och ursprungsland, kvantitet och värde samt förete handlingar för att styrka uppgifternas riktighet.

13 §  Jordbruksnämnden får meddela sådana föreskrifter som avses i 32 § prisregleringslagen om ändring genom färgning eller annan åtgärd av den ursprungliga beskaffenheten av vete eller råg för foderändamål (denaturering).

14 § har upphävts genom förordning (1984:204).

Bestämmelser om import och export

15 §  Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång för prisreglerade varor med ursprung i något av följande länder, nämligen Albanien Bulgarien Folkrepubliken Kina Demokratiska Folkrepubliken Korea Mongoliet Polen Rumänien Sovjetunionen Tjeckoslovakien Tyska Demokratiska Republiken Ungern Vietnam.

16 §  Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång för gödselmedel hänförliga till 31 kap.tulltaxelagen (1987:1068). Förordning (1987:1294).

17 §  Jordbruksnämnden får - efter samråd med statens utsädeskontroll - föreskriva importlicenstvång för vete oavsett ursprungsland i syfte att begränsa importen av icke bakningsdugligt vete.

18 §  Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång vid återinförsel av sådana svenska prisreglerade varor som tidigare har utförts till annat land. Nämnden får dock inte kvantitativt begränsa återinförseln.

19 §  Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång för prisreglerade varor när det behövs för att uppfylla Sveriges handelspolitiska åtaganden.

20 §  Jordbruksnämnden får föreskriva ensamrätt för Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, att föra in i landet bet- och rörsocker i fast form. En sådan föreskrift får dock inte inskränka rätten för andra att föra in dylika varor i fall som avses i 6 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

21 §  Jordbruksnämnden får föreskriva exportlicenstvång för prisreglerade varor oavsett varornas bestämmelseland.

22 §  Jordbruksnämnden får föreskriva ensamrätt för Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening, och för Sveriges oljeväxtintressenter, förening u.p.a., att föra ut ur landet sådana varor som för föreningarna anges i bilagan till denna förordning. En sådan föreskrift får dock inte inskränka rätten för andra att föra ut dylika varor i fall som avses i 9 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

Bestämmelser om stöd

22 a §  Jordbruksnämnden får, utöver vad som följer av 2 §, meddela närmare föreskrifter om stöd i prisreglerande och marknadsreglerande syfte. Förordning (1989:414).

Övriga bestämmelser

23 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksnämnden.

24 §  Vid meddelande av föreskrifter enligt denna förordning skall jordbruksnämnden, om det behövs, samråda med generaltullstyrelsen.

Bilaga

Varor inom Svensk spannmålshandels verksamhetsområde
_______________________________________________________________________ Tull- Varuslag taxenr ________________________________________________________________________ 10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg 10.02 Råg 10.03 Korn 10.04 Havre 11.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg ur 11.02 Finmalet mjöl av råg, korn eller havre ur 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av vete, råg, korn eller havre ur 11.04 Vete, råg, korn och havre som bearbetats på annat sätt (t. ex. skalats, valsats, bearbetats till flingor eller pärlgryn, klippts eller gröpats); groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda 11.07 Malt, även rostat 23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter.
Varor inom Sveriges oljeväxtintressenters verksamhetsområde
________________________________________________________________________ Tull- Varuslag taxenr ________________________________________________________________________ 12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade ur 12.07 Senapsfrön, även sönderdelade ur 12.08 Mjöl av raps- eller rybsfrön ur 23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olja ur raps-, rybs- eller senapsfrön, även malda eller i form av pelletar. Förordning (1987:1294).

Ändringar

Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

Ikraftträder
1984-04-01

Förordning (1984:204) om ändring i förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:341) om ändring i förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 10, 11 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:766) om ändring i förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:1294) om ändring i förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 16 §§, bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:414) om ändring i förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

  Omfattning
  nya 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1991:914

  Omfattning
  upph.