Upphävd författning

Förordning (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-12-30
Ändring införd
SFS 1981:639
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksnämnd får föreskriva att bidrag (utjämningsbidrag) skall lämnas för sådana råvaror som anges i bilagan till lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och som används vid tillverkning av varor som anges i bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

[S2]Utjämningsbidrag för sådana varor som anges i bilaga 1 lämnas endast om utjämningsavgift enligt 5 § denna förordning tas ut eller om varorna förs ut ur landet.

2 §  I fråga om sådana varor som anges i bilaga 3 till denna förordning och som har tillverkats av råvaror, upptagna i bilagan till lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, får jordbruksnämnden föreskriva att bidrag (exportbidrag) skall lämnas när varorna förs ut ur landet.

3 §  Jordbruksnämnden får föreskriva att importavgift som avses i 21 a § andra stycket lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område skall tas ut på varor som anges i bilaga 3.

4 §  Bidrag enligt 1 eller 2 § eller avgift som avses i 3 § får bestämmas till ett belopp som motsvarar högst skillnaden mellan priset på den svenska marknaden på råvaror som använts vid tillverkningen och priset på sådana råvaror på världsmarknaden eller, i vissa fall, på särskilda marknader.

5 §  Jordbruksnämnden får föreskriva att utjämningsavgift som avses i 21 a § första stycket lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område skall tas ut på varor som anges i bilaga 1.

[S2]Utjämningsavgiften skall bestämmas så att de utjämningsavgifter som inflyter vid tillverkning av varorna motsvarar kostnaderna för de utjämningsbidrag som lämnas för de varor som avsätts inom landet.

5 a §  Utjämningsavgift eller importavgift som avses i 21 a § lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område utgår inte om varan förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Förordning (1987:1293).

6 §  Frågor om utjämningsbidrag och exportbidrag prövas av jordbruksnämnden.

[S2]Riksskatteverket prövar dock frågor om utjämningsbidrag till den som enligt 7 § andra stycket denna förordning erlägger utjämningsavgift till verket.

7 §  För varor som tillverkas inom landet erlägger tillverkaren utjämningsavgiften till jordbruksnämnden.

[S2]Den som är skattskyldig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt erlägger dock utjämningsavgiften för varor som tillverkas inom landet till riksskatteverket för

 1. choklad- och konfektyrvaror som är skattepliktiga enligt samma lag,
 2. kex, småkakor o. d., våfflor och rån (wafers) enligt tulltaxenr 19.05.

[S3]Avgiften skall erläggas inom den tid och i den ordning som jordbruksnämnden eller, i fråga om varor som avses i andra stycket, riksskatteverket bestämmer. Förordning (1987:1293).

8 §  Vid import av varor som avses i 7 § andra stycket får riksskatteverket förordna att den som är registrerad som skattskyldig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt skall erlägga utjämningsavgiften till riksskatteverket.

[S2]Jordbruksnämnden får för särskilt fall förordna att importavgift och, i fråga om annan import än som avses i första stycket, utjämningsavgift skall erläggas till nämnden.

9 §  Jordbruksnämnden får medge befrielse från eller återbetalning av utjämningsavgiften för varor som tillverkas endast i mindre omfattning och för varor som har förts ut ur landet eller till frihamn eller som läggs upp på provianteringslager.

[S2]Jordbruksnämnden får medge befrielse från eller återbetalning av importavgiften för varor som förs ut ur landet eller till frihamn eller som läggs upp på provianteringslager.

[S3]Jordbruksnämnden får vidare medge befrielse från och återbetalning av importavgift och utjämningsavgift, om särskilda skäl föreligger.

[S4]I fråga om förfarandet vid återbetalning av avgifter skall 8--11 §§ förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område tillämpas. Förordning (1984:64).

10 §  Riksskatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om avgift som enligt denna förordning skall erläggas till verket. Förordning (1984:203).

11 § har upphävts genom förordning (1984:203).

12 §  Riksskatteverket får efter samråd med jordbruksnämnden meddela närmare föreskrifter i fråga om

 1. kontroll och utbetalning av utjämningsbidrag enligt 6 § andra stycket,
 2. kontroll och uppbörd av utjämningsavgift enligt 7 § andra stycket.

[S2]Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av jordbruksnämnden.

Bilaga 1

Varor för vilka utjämningsbidrag får lämnas och för vilka utjämningsavgift får tas ut (intern prisutjämning)

Tulltaxenr Varuslag
ur 16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga tullbelagda varuslag
16.05 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
ur 17.04 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med undantag av fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat i bulk
ur 18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, med undantag av glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck
ur 19.04 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor)
ur 19.05 Kex, småkakor o. d.; våfflor och rån (wafers)
ur 21.03 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; beredd senap
ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar innehållande fisk, kräftdjur eller blötdjur men inte kött eller andra djurdelar
ur 22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 viktprocent (starköl)
Förordning (1987:1293).

Bilaga 2

Varor för vilka utjämningsbidrag får lämnas utan att utjämningsavgift tas ut (intern prisutjämning)
Vid tillverkning av farmaceutiska specialiteter utgår utjämningsbidrag för sådana jordbruksråvaror som förbrukats vid tillverkningen.
Vid tillverkning av kemiska produkter utgår utjämningsbidrag för fettvaror som förbrukats vid tillverkningen under förutsättning att fettvaruavgift utgår för varan eller råvara till denna. Sådant bidrag utgår också vid annan teknisk användning av sådana fettvaror.
Vid tillverkning av dextran utgår utjämningsbidrag för socker som förbrukats vid tillverkningen.

Bilaga 3

Varor för vilka importavgift får tas ut och för vilka exportbidrag får lämnas (extern prisutjämning)

Tulltaxenr Varuslag
ur 04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta (inte enbart sötade) eller innehållande frukt, bär eller kakao, även koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel
ur 08.11 Frukt, bär och nötter (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med tillsats av socker
ur 16.01 Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod, innehållande mindre än 40 % köttvara
ur 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt: produkter innehållande mindre än 40 % köttvara
ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat i bulk
ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao
ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01--04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocci, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd
19.03 Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse
ur 19.04 Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
ur 19.05 Bakverk, även innehållande kakao, med undantag av kex, småkakor o. d., våfflor och rån (wafers)
ur 20.04 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst
ur 20.05 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst
20.06 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker
20.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ur 20.08 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: produkter baserade på spannmål
ur 20.09 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust), med tillsats av socker, med undantag av saft av passionsfrukt, mango, guava eller ananas
ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar innehållande kött eller andra djurdelar
21.05 Glassvaror, även innehållande kakao
21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsatts av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09
ur 22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt inte överstigande 2,8 viktprocent (lättöl och öl)
ur 22.06 Äppel- och päronvin med en alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent men inte 1,8 viktprocent
ur 35.02 Äggalbumin
ur 35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: innehållande mer än 20 % stärkelse eller stärkelseprodukter
ur 35.07 Enzympreparat, innehållande födoämnen
ur 38.09 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t. ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: varor innehållande mer än 20 % stärkelse eller stärkelseprodukter som bas, med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar som väger per styck högst 1 kg netto
Förordning (1988:64).

Ändringar

Förordning (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

Förordning (1982:749) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

  Omfattning
  ändr. bil. 3

Förordning (1984:64) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

  Omfattning
  ändr. 9 §; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:203) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:229) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 3
  Ikraftträder
  1986-06-01

Förordning (1987:1293) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

  Omfattning
  ändr. 5 a, 7 §§, bil. 1, 3; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:64) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

  Omfattning
  ändr. bil. 3
  Ikraftträder
  1988-03-01

Ändring, SFS 1991:914

  Omfattning
  upph.