Upphävd författning

Förordning (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:624
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller vid intagning till sådana grundskoleanknutna studievägar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor som avses i 9 kap. 1 § andra stycket skolförordningen (1971:235).

2 §  I den mån avvikande föreskrifter inte meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer gäller förordningen även i fråga om

 1. externatplatser vid riksinternatskolornas utbildning på linjer enligt läroplanen för gymnasieskolan,
 2. utbildning på linjer enligt läroplanen för gymnasieskolan vid skolor som omfattas av privatskolförordningen (1967:270).

3 §  Om inte annat följer av andra föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall urval vid intagningen göras genom ett system med prioritetsgrupper enligt 4--8 §§.

Prioritetsgrupper

4 §  När antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande, skall var och en av de behöriga sökandena hänföras till någon av prioritetsgrupperna 1--3.

5 §  Till prioritetsgrupp 1 hör de som är under 18 år eller fyller 18 år det kalenderhalvår då utbildningen startar. Vid intagning till minst tvååriga studievägar gäller som ytterligare förutsättning att sökanden inte redan har fullgjort en minst tvåårig gymnasial utbildning.

[S2]Intagningsnämnden får i enskilda fall besluta att en sökande skall hänföras till prioritetsgrupp 1 trots att han är äldre eller har en minst tvåårig gymnasial utbildning, om det med hänsyn till speciella omständigheter är rimligt att låta sökanden få en sådan gynnad ställning. Förordning (1984:1018).

6 §  Övriga sökande hör till prioritetsgrupp 2, om inte annat följer av 7 §.

7 §  Vid intagning till minst tvååriga studievägar skall till prioritetsgrupp 3 föras sökande som redan har fullgjort en minst tvåårig gymnasial utbildning. Detta gäller oavsett vilken ålder sökanden har.

[S2]Om intagningsnämnden finner att en sådan sökande har visat särskilda skäl att få genomgå även den sökta utbildningen får nämnden placera sökanden i prioritetsgrupp 2 eller, om förutsättningen enligt 5 § andra stycket är uppfylld, i prioritetsgrupp 1. Den som är under 18 år eller fyller 18 år det kalenderhalvår då utbildningen startar kan dock aldrig placeras i prioritetsgrupp 2. Förordning (1984:1018).

8 §  Platserna skall i en första intagningsomgång fördelas bland sökande i prioritetsgrupp 1.

[S2]I en andra omgång skall överblivna platser fördelas bland sökande i prioritetsgrupp 2. Om några platser därefter finns kvar, skall de fördelas bland sökande i prioritetsgrupp 3.

Fördelningen i prioritetsgrupp 1

9 §  Om sökandena i prioritetsgrupp 1 är flera än antalet platser, skall föreskrifterna i 10--18 §§ tillämpas.

10 §  Ett skäligt antal platser skall avsättas för dem inom prioritetsgruppen som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga eller som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan (fri kvot).

11 §  Övriga platser skall tilldelas två sökandegrupper i proportion till antalet förstahandssökande i varje grupp.

[S2]Till den ena gruppen (grupp A) förs de som söker till utbildning som startar terminen efter den då de får slutbetyg från årskurs 9 i grundskolan, sameskolan, en riksinternatskola eller en privatskola som omfattas av privatskolförordningen (1967:270) eller från årskurs 10 i specialskolan.

[S3]Till den andra gruppen (grupp B) förs de som fått sådant slutbetyg tidigare än terminen före den sökta utbildningens start. Förordning (1985:701).

12 §  Sökandena i grupp A tillgodoräknas poäng för följande urvalsgrunder:

 1. slutbetyget,
 2. underrepresenterat kön.

[S2]Vid sådana preliminära beslut som avses i 9 kap. 18 § skolförordningen (1971:235) skall höstterminsbetyget från högsta årskursen vara urvalsgrund i slutbetygets ställe. Förordning (1985:701).

13 §  Sökandena i grupp B tillgodoräknas poäng för följande urvalsgrunder:

 1. slutbetyget,
 2. underrepresenterat kön,
 3. intresse för sökt utbildning,
 4. verksamhet utöver grundskoleutbildningen. Förordning (1985:701).

14 §  Företrädet mellan sökande inom en grupp bestäms efter ett jämförelsetal. Detta utgörs av summan av sökandens poäng.

15 §  Poäng för betyg utgörs av medelvärdet av sökandens betyg enligt föreskrifter som skolöverstyrelsen meddelar.

16 §  Den som har ansökt om plats vid en utbildning där vid närmast föregående intagning i hela landet andelen intagna elever av sökandens kön var mindre än 30 procent tillgodoräknas 0,2 poäng för underrepresenterat kön.

17 §  Varje sökande i grupp B som, med upprepning från närmast föregående ansökningstillfälle, för andra gången anger den aktuella studievägen som förstahandsönskemål tillgodoräknas 0,4 poäng för intresse för sökt utbildning. Förordning (1985:701).

18 §  Sökande i grupp B som efter grundskoleutbildningen har skaffat sig arbetslivserfarenhet eller fullföljt ytterligare utbildning eller gjort bådadera tillgodoräknas sammanlagt högst 0,5 poäng för verksamhet utöver grundskoleutbildningen.

[S2]Skolöverstyrelsen meddelar bestämmelser om grunderna för poängberäkningen. Därvid skall som riktlinje gälla att 0,5 poäng motsvarar tio månaders verksamhet. Förordning (1985:701).

Fördelningen i prioritetsgrupp 2

19 §  Om platserna räcker för alla i prioritetsgrupp 1 och det blir ett för sökandena i prioritetsgrupp 2 otillräckligt antal platser över, skall föreskrifterna i 20--26 §§ tillämpas.

20 §  Om platserna är mycket få, skall intagningsnämnden göra en fri bedömning av hur företrädet skall bestämmas mellan sökandena.

[S2]I andra fall gäller 21--26 §§.

21 §  Ett skäligt antal av de överblivna platserna skall avsättas för dem inom prioritetsgruppen som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga eller som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

22 §  Övriga kvarblivna platser skall fördelas bland sökande med slutbetyg från årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande.

23 §  Sökande som avses i 22 § tillgodoräknas poäng för följande urvalsgrunder:

 1. slutbetyget,
 2. underrepresenterat kön,
 3. intresse för sökt utbildning,
 4. verksamhet utöver grundskoleutbildningen.

24 §  Företrädet mellan sökande som avses i 22 § bestäms efter ett jämförelsetal. Detta utgörs av summan av sökandens poäng.

25 §  I fråga om poäng för betyg, underrepresenterat kön och intresse för sökt utbildning tillämpas 15--17 §§.

26 §  För verksamhet utöver grundskoleutbildningen tillgodoräknas sökande som avses i 22 § sammanlagt högst 1,5 poäng.

[S2]Skolöverstyrelsen meddelar bestämmelser om grunderna för poängberäkningen. Därvid skall som riktlinje gälla att 1,5 poäng motsvarar 30 månaders verksamhet.

Fördelningen i prioritetsgrupp 3

27 §  Om platserna räcker för alla i prioritetsgrupperna 1 och 2 och det blir ett för sökandena i prioritetsgrupp 3 otillräckligt antal platser över, skall föreskrifterna i andra och tredje styckena tillämpas.

[S2]Om de överblivna platserna är mycket få, skall intagningsnämnden göra en fri bedömning av hur företrädet skall bestämmas mellan sökandena.

[S3]I andra fall skall föreskrifterna i 21--26 §§ tillämpas.

Övriga föreskrifter

28 §  Förordningen gäller vid intagning till Stockholms musikgymnasium utan hinder av uppställt särskilt behörighetsvillkor beträffande kunskaper och färdigheter i musik.

29 §  Intagningsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

30 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
 2. Förordningen gäller i fråga om intagning till utbildning som inleds efter utgången av juni 1985.
 3. Skolöverstyrelsen får för viss eller vissa linjer eller specialkurser, på vilka andelen äldre intagna varit stor under de senaste åren, meddela föreskrifter om möjligheter för intagningsnämnderna att vid intagning till sådan utbildning som inleds under något av läsåren 1985/86 och 1986/87 besluta att ett visst mindre antal platser skall reserveras för sökande i prioritetsgrupp 2.
En intagningsnämnd får med stöd av sådana föreskrifter fatta därmed avsedda beslut endast om en stor del av sökandena till studievägen vid de gymnasieskolor som intagningsnämnden handhar intagningen till brukar vara sådana äldre som inte redan har en minst tvåårig gymnasial utbildning.
Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1984:1018) om ändring i förordningen (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Den gäller i fråga om intagning till utbildning som inleds efter utgången av juni 1985.
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:701) om ändring i förordningen (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studie- vägar i gymnasieskolan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.
  De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid intagning till utbildning som inleds efter utgången av juni 1986.
  Omfattning
  ändr. 11-13, 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1985-09-01

Ändring, SFS 1987:743

  Omfattning
  upph.