Upphävd författning

Förordning (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-06-20
Ändring införd
SFS 1984:674 i lydelse enligt SFS 1995:903
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsunderlagen för de avgifter som staten skall betala enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och enligt lagen (1995:287) om anställningsstöd.

[S2]De statliga myndigheterna skall lämna Riksförsäkringsverket de uppgifter som verket behöver för att beräkna avgiftsunderlagen. Förordning (1995:319).

2 §  Riksförsäkringsverket fastställer de avgifter som avses i 1 § första stycket.

[S2]Avgifterna fastställs dels som preliminära avgifter senast den 18 februari under utgiftsåret, dels som slutliga avgifter före utgången av april månad året efter utgiftsåret.

[S3]Finner riksförsäkringsverket att de preliminära avgifterna behöver ändras för att bättre överensstämma med den slutliga avgiften skall riksförsäkringsverket fastställa nya preliminära avgifter.

3 §  De avgifter som avser personal vid de affärsdrivande verken eller riksbanken och dess industrier eller avser riksdagsledamöter betalas av verken, riksbanken respektive riksdagen till riksförsäkringsverket genom insättning på statens checkräkning i riksbanken för riksförsäkringsverkets räkning.

[S2]De avgifter som avser annan statlig verksamhet skall regleras av riksförsäkringsverket.

4 §  De preliminära avgifterna skall betalas med en tolftedel av avgiftsbeloppet den 18 i varje månad med början i februari månad under utgiftsåret t. o. m. januari månad året efter utgiftsåret.

[S2]Är den slutliga avgiften högre än den preliminära avgiften, skall så snart som möjligt betalas ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga och den preliminära avgiften.

[S3]Är den slutliga avgiften lägre än den preliminära avgiften skall riksförsäkringsverket i fråga om avgifter enligt 3 § första stycket betala tillbaka det belopp som betalats för mycket. Beträffande återbetalning av avgifter enligt 3 § andra stycket skall verket minska de närmast följande betalningarna av den preliminära avgiften.

5 §  Riksförsäkringsverket skall fördela influtna avgifter till härför avsedda fonder eller inkomsttitlar på statsbudgeten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 då kungörelsen (1969:412) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1995:319) om ändring i förordningen (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Den skall dock tillämpas även i fråga om avdrag för arbetsgivaravgifter för lönekostnader som avser mars månad 1995.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:903) om upphävande av förordningen (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen tillämpas dock på avgifter som avser tiden före den 1 juli 1995 med det undantaget att de slutliga avgifterna för tiden 1 januari--30 juni 1995 skall fastställas för utgången av oktober månad samma år.
Omfattning
upph.