Upphävd författning

Förordning (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1984-11-08
Ändring införd
SFS 1984:810
Ikraft
1984-12-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för att främja forskning och utveckling inom företag vars verksamhet i hög grad beror av den egna tekniska kompetensen och utrustningen (teknikbaserade företag).

Förutsättningar för bidrag

2 §  Bidrag får lämnas till teknikbaserade företag för utveckling av produkter eller kunnande eller för produktionsutrustning som baserar sig på ny eller avancerad teknik.

3 §  Bidrag får endast lämnas till företag som har högst 500 anställda och vars aktier, andra delaktighetsbevis och skuldebrev inte är noterade vid Stockholms fondbörs. Ingår företaget i en koncern, gäller vad som sagts om antalet anställda i koncernen i dess helhet och vad som har sagts om börsnoterade handlingar varje företag i koncernen.

4 §  Bidraget skall normalt lämnas för forsknings- och utvecklingskostnader under ett kalenderår med ett belopp som motsvarar en viss andel av företagets basunderlag enligt 5 §. Andelen skall bestämmas med särskild hänsyn tagen till graden av ökning av företagets forsknings- och utvecklingsinsatser. Bidraget får årligen utgå med högst ett belopp som motsvarar tio basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

5 §  Ett företags basunderlag skall motsvara två och en halv gånger företagets beräknade lönekostnader för den period bidragsansökan avser till anställda som under minst en fjärdedel av sin arbetstid skall utföra forsknings- eller utvecklingsarbete. I lönekostnaden skall endast inräknas vad som kan komma att hänföras till sådant arbete.

6 §  Ett bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med det.

Förfarandet i stödärenden m.m.

7 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen och ges in till styrelsen för teknisk utveckling senast den 1 december året före det kalenderår för vilket bidrag söks.

[S2]Ansökan om bidrag som avser kalenderåret 1985 skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 1984.

8 §  Sökanden skall på begäran av styrelsen för teknisk utveckling lämna de uppgifter styrelsen begär i bidragsärendet.

9 §  Styrelsen för teknisk utveckling beslutar i frågor om bidrag. Beslut skall meddelas senast den 15 februari det år för vilket bidrag söks.

10 §  Styrelsen för teknisk utveckling skall bevaka statens rätt i förhållande till den som har mottagit bidraget.

11 §  Innan styrelsen för teknisk utveckling fattar beslut i bidragsärenden, skall yttrande inhämtas från dess nämnd för forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag.

12 §  Den som har fått bidrag skall till styrelsen för teknisk utveckling enligt vad styrelsen närmare bestämmer redovisa erfarenheterna av det arbete för vilket bidrag har beviljats.

13 §  Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om den bidragsgrundande kostnaden för ett projekt i hög grad överstiger den verkliga kostnaden eller om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av bidragstagaren eller denne bryter mot villkor som har föreskrivits för bidraget. I sådana fall får utbetalat bidrag återkrävas helt eller delvis.

14 §  Beslut som innebär att bidraget helt eller delvis skall återbetalas, får inte meddelas sedan fem år förflutit från det den oriktiga uppgiften lämnades eller bidragstagaren brutit mot något villkor för bidraget.

15 §  Beslut i bidragsärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

16 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av styrelsen för teknisk utveckling.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag

Förarbeten
Prop. 1983/84:135
Ikraftträder
1984-12-04

Förordning (1987:425) om upphävande av förord- ningen (1984:810) om forsk- ningsbidrag till teknik- baserade småföretag

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.
  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden, i vilka ansökan om stöd kommit in till styrelsen för teknisk utveckling före den 1 juli 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:74
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1987-07-01