Upphävd författning

Förordning (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
SFS 1984:927
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på centralnämnden för fastighetsdata.

Uppgifter

2 §  Nämnden har till uppgift att

 1. i samverkan med lantmäteriverket, domstolsverket och andra berörda myndigheter genomföra fastighetsdatareformen,
 2. utföra koordinatregistrering av fastigheter och samfälligheter,
 3. svara för driften av fastighetsdatasystemet,
 4. i samverkan med lantmäteriverket och domstolsverket utveckla system och metoder för fastighetsdatasystemets utnyttjande inom olika verksamhetsområden,
 5. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 6. i övrigt fullgöra vad som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller som regeringen bestämmer.

[S2]Nämnden skall i anslutning till sina uppgifter enligt första stycket uppmärksamma möjligheterna att komplettera fastighets- och inskrivningsregistren med sådana uppgifter om fastigheter och samfälligheter som nu inte ingår i motsvarande register eller att bygga upp andra register som innehåller sådana uppgifter om fastigheter som är av betydelse för statliga och andra myndigheters planerande och förvaltande verksamhet.

[S3]Nämnden fullgör i övrigt uppdrag mot ersättning enligt grunder som nämnden fastställer efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1987:353).

Organisation

3 §  Nämnden leds av en styrelse som består av sju personer. I styrelsen ingår nämndens generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på nämnden. Förordning (1986:289).

4 §  Generaldirektören är chef för nämnden.

[S2]Inom nämnden finns sju enheter, nämligen en teknisk enhet, en driftsenhet, en fastighetsregisterenhet, en inskrivningsregisterenhet, en utvecklingsenhet, en administrativ enhet och en stabsenhet.

[S3]Varje enhet förestås av en chef. En av dessa är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1986:289).

5 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk eller principiell betydelse,
 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:289).

7 §  Styrelsen är beslutför när minst fyra av de i 3 § första stycket angivna ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:772).

8 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av en annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1986:289).

9 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den enhetschef som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte heller sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som nämnden har meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning (1986:289).

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 8 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:289).

11 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att nämndens befogenheter att besluta kan vara begränsade i vissa hänseenden.

12 § har upphävts genom förordning (1986:772).

13 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1986:289).

14 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

15 §  Generaldirektören förordnas av regeringen.

[S2]Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1986:289).

16 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1986:289).

17 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om enhetschefer.

Ändringar

Förordning (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

Ikraftträder
1985-01-01

Förordning (1986:289) om ändring i förordningen (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fas- tighetsdata

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6-10, 12, 13, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:772) om ändring i förordningen (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:353) om ändring i förordningen (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:278

  Omfattning
  upph.