Upphävd författning

Förordning (1984:979) med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:979
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beslut enligt 1 kap. 4 § lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter om att tillägga en kyrklig samfällighet ytterligare befogenheter eller att bilda en ny samfällighet inom ett stift meddelas av domkapitlet eller kammarkollegiet enligt föreskrifterna i denna förordning.

[S2]I ett sådant ärende om samfällighetsbildning får den myndighet som prövar ärendet även meddela beslut som avses i 1 kap. 8 § första stycket och 10 §, 2 kap. 31 § första stycket och 32 § andra stycket samt 5 kap. 1 § tredje stycket nyssnämnda lag, 4 § andra stycket och 4 a § tredje stycket lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval samt 1 § andra stycket lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade.

2 §  Domkapitlet beslutar i ärenden om samfällighetsbildning, om de församlingar som berörs av åtgärden har samtyckt till den och ärendet gäller

  1. att församlingarna inom ett pastorat skall få utgöra en kyrklig samfällighet som även har hand om andra ekonomiska församlingsangelägenheter än dem som enligt lag eller annan författning ankommer på pastoratet,
  2. att några församlingar inom ett pastorat skall få bilda en kyrklig samfällighet för en eller flera ekonomiska församlingsangelägenheter.

3 §  Kammarkollegiet beslutar i andra ärenden om samfällighetsbildning än sådana som ett domkapitel enligt 2 § får besluta i. Om ett ärende enligt 5 § första stycket har överlämnats till kammarkollegiet, beslutar dock kollegiet i ärendet även om domkapitlet enligt 2 § får besluta i saken.

[S2]Om ett ärende är av särskild vikt från allmän synpunkt, skall kammarkollegiet med eget yttrande överlämna det till regeringen för avgörande.

4 §  I ett ärende om samfällighetsbildning får kammarkollegiet besluta att församlingar som berörs av samfällighetsbildningen inte längre skall utgöra en sådan kyrklig samfällighet som avses i 1 kap. 4 § första stycket lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter.

5 §  En ansökan om samfällighetsbildning skall göras hos domkapitlet. Om domkapitlet enligt 2 § inte får besluta i saken, skall domkapitlet med eget yttrande överlämna ärendet till kammarkollegiet.

[S2]När ett beslut om samfällighetsbildning har bifallits och vunnit laga kraft, skall en kopia av beslutet sändas till riksskatteverket, kammarkollegiet, statistiska centralbyrån, kyrkofondens styrelse, länsstyrelsen, den lokala skattemyndigheten samt annan som berörs av beslutet.

6 §  Domkapitlets beslut enligt 1 § andra stycket och 2 § får överklagas hos kammarkollegiet genom besvär. Kammarkollegiets beslut i en överklagad fråga får inte överklagas. Kammarkollegiets beslut i övrigt i besvärsärendet får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Kammarkollegiets beslut i andra ärenden enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1984:979) med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning

Förarbeten
Prop. 1984/85:31
Ikraftträder
1985-01-01

Ändring, SFS 1988:1081

    Omfattning
    upph.