Upphävd författning

Lag (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
SFS 1972:704 i lydelse enligt SFS 1997:161
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller vid val av kyrkofullmäktige och av direktvalda kyrkoråd.

[S2]Vad som i lagen sägs om församlingar skall tillämpas också på kyrkliga samfälligheter där kyrkofullmäktige skall utses.

[S3]Vid val av ett direktvalt kyrkoråd skall vad som i denna lag sägs om kyrkofullmäktige och kyrkofullmäktig tillämpas på kyrkorådet respektive på ledamot av kyrkorådet. Lag (1988:195).

2 §  För val enligt denna lag finns en central valmyndighet. Regeringen bestämmer vilken myndighet som skall vara central valmyndighet. Lag (1974:216).

3 §  Vid val i hela riket av kyrkofullmäktige är valdag tredje söndagen i september.

[S2]Vid val av kyrkofullmäktige som inte omfattar hela riket är valdag den söndag som centrala valmyndigheten bestämmer efter samråd med länsstyrelsen. Sådant val får inte hållas samtidigt med val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige inom valdistriktet. Lag (1997:161)

3 a §  Om en ändring i församlingsindelningen skall träda i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige äger rum, skall redan det valet avse församlingen enligt den nya indelningen. Lag (1981:526).

Valkretsar, valdistrikt och valnämnd m. m.

4 §  Vid val av fullmäktige i församling skall varje församling utgöra en valkrets.

[S2]Vid val av fullmäktige i kyrklig samfällighet skall varje i samfälligheten ingående församling eller sådan grupp av församlingar som har bestämts enligt 4 a § tredje stycket utgöra en valkrets. Stiftsstyrelsen får förordna att valbarheten skall vara inskränkt till valkretsen. Lag (1990:297).

4 a §  I varje församling i en kyrklig samfällighet skall väljas en ledamot i samfällighetens fullmäktige. Av det återstående antalet ledamöter skall i varje församling väljas en ledamot för varje gång som antalet röstberättigade i församlingen är jämnt delbart med det tal som erhålls, när antalet röstberättigade i samfälligheten delas med det återstående antalet ledamöter i samfällighetens fullmäktige. Om det antal ledamöter som skall utses enligt dessa regler inte uppgår till det antal som har bestämts för samfälligheten, skall för att detta antal skall kunna uppnås de församlingar i vilka antalet röstberättigade mest överskjuter de tal som är bestämmande för fullmäktiges antal inom församlingarna vara berättigade att var för sig i ordning efter överskottens storlek välja ytterligare en ledamot. Är överskottstalen lika för två eller flera församlingar, avgörs företrädet genom lottning.

[S2]Länsstyrelsen skall före maj månads utgång det år då val i hela riket av kyrkofullmäktige skall äga rum fastställa det antal ledamöter i fullmäktige som varje församling skall utse enligt första stycket.

[S3]Stiftsstyrelsen får besluta att alla eller vissa församlingar i samfälligheten skall föras samman till en eller flera grupper vid tillämpningen av första och andra styckena. Om så har skett, skall det som sägs i första och andra styckena om församling i stället avse gruppen. Lag (1990:297).

4 b §  Stiftsstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket om inskränkt valbarhet och 4 a § tredje stycket om valkretsindelning får överklagas hos Kammarkollegiet av berörda församlingar, pastorat och flerpastoratssamfälligheter. Kammarkollegiets beslut får inte överklagas. Om ärendet är av principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, får Kammarkollegiet dock med eget yttrande överlämna det till regeringen för avgörande.

[S2]Länsstyrelsens beslut enligt 4 a § andra stycket om antalet ledamöter i fullmäktige får överklagas hos Valprövningsnämnden. Valprövningsnämndens beslut får inte överklagas. Lag (1990:297).

5 §  Varje församling bildar ett valdistrikt.

[S2]Ingår delar av församling i olika valdistrikt vid val till riksdagen, skall varje del bilda eget valdistrikt vid val av kyrkofullmäktige. Länsstyrelsen får dock förordna att sådana delar av församling tillsammans skall utgöra ett valdistrikt. Innan beslut härom meddelas, skall församlingen och valnämnden beredas tillfälle att yttra sig.

[S3]I fråga om beslut som avses i andra stycket äger 4 kap.4 och 5 §§ samt 8 § första stycketvallagen (1997:157) motsvarande tillämpning. Lag (1997:161)

6 §  Uppgifter som enligt denna lag ankommer på valnämnd fullgöres av valnämnden i den kommun inom vilken valdistriktet finns. I valdistrikt inom nybildad kommun fullgöres uppgifterna av den valnämnd som utsetts för den nybildade kommunen.

[S2]Om valdistrikt omfattar delar av flera kommuner, förordnar länsstyrelsen valnämnden i någon av kommunerna att i fråga om valdistriktet fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnd. Innan beslut härom meddelas, skall församlingen och valnämnderna i kommunerna beredas tillfälle att yttra sig.

7 §  Bestämmelserna om valförrättare i 4 kap.6 och 7 §§ samt 8 § andra stycketvallagen (1997:157) äger motsvarande tillämp- ning vid val av kyrkofullmäktige. Lag (1997:161)

Röstlängd

8 §  Vid upprättandet av röstlängd skall utöver vad som sägs i 7 kap.vallagen (1997:157) följande särskilda bestämmelser iakttagas. Röstlängd för territoriell församling skall innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i församlingen om de

 • fyller 18 år senast på valdagen, - är svenska medborgare, - är utlänningar och varit folkbokförda i landet tre år i följd före valdagen, - enligt Svenska kyrkans centralstyrelses register över kyrkotillhöriga den 15 augusti valåret tillhör Svenska kyrkan, eller - inte är medlemmar i icke-territoriell församling.

[S2]För val i en icke-territoriell församling upprättas särskild röstlängd.

[S3]Omfattar valdistrikt, som avses i vallagen, två eller flera församlingar eller distrikt eller delar av församlingar eller distrikt vid val av kyrkofullmäktige, skall särskild del av röstlängden uppläggas för varje församling eller kyrkligt valdistrikt eller del därav. Om det behövs med anledning av beslutad ändring i församlingsindelningen, skall särskild del av röstlängden läggas upp för det område av församlingen som indelningsändringen avser.

[S4]I fråga om rättelse av uppgifter i röstlängd skall 7 kap.11 och 13 §§vallagen tillämpas. Lag (1997:161)

Valsedlar

9 §  Till valsedlar för val av kyrkofullmäktige för kyrklig samfällighet skall användas särskilt papper som tillhandahålls genom centrala valmyndighetens försorg. Lag (1981:526).

10 §  Valsedlarna skall vara i format 105x148 millimeter (A 6). För val av kyrkofullmäktige för församling skall användas vita och för val av kyrkofullmäktige för kyrklig samfällighet blå valsedlar.

[S2]På valsedel skall finnas partibeteckning. Valsedel bör dessutom innehålla

 1. namn på en eller flera kandidater,
 2. beteckning som visar för vilken valkrets sedeln är avsedd (valkretsbeteckning) samt
 3. uppgift om det val för vilket sedeln gäller (valbeteckning).

[S3]Varje kandidat skall anges på sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Därför bör någon form av identifieringsuppgift sättas ut vid kandidatens namn. Lag (1987:1335).

11 §  Om valsedel upptager mer än ett kandidatnamn, skall namnen upptagas i en följd under varandra och förses med nummer som visar ordningen mellan dem.

[S2]Namnen gäller själva valet samt, i den mån de ej därvid tages i anspråk, val av ersättare för kyrkofullmäktige i församling där sådana skall finnas. Lag (1991:1655).

11 a §  Efter beställning av ett parti som är representerat i en sådan fullmäktigförsamling för kyrklig samfällighet som valet gäller tillhandahåller centrala valmyndigheten partiet papper till valsedlar för detta val i den mängd partiet önskar.

[S2]Görs beställning av annat parti än som anges i första stycket eller av annan än den som är behörig företrädare för partiet, får centrala valmyndigheten besluta att papper till valsedlar skall tillhandahållas endast om beställaren betalar papperet i förskott. Lag (1981:526).

12 §  Församling får besluta att parti som är eller genom valet blir representerat i kyrkofullmäktige i församlingen skall erhålla bidrag av församlingen till partiets kostnader för valsedlar. Beslutet skall innehålla att ersättning utgår till varje sådant parti efter enhetliga grunder.

[S2]Detsamma gäller kyrkliga samfälligheter där det ingår en församling med ett direktvalt kyrkoråd. Beslut om bidrag skall därvid avse ett parti som är eller genom valet blir representerat i kyrkorådet i församlingen. Lag (1988:195).

13 §  I lokal där röstning äger rum skall väljarna ha tillgång till blanka valsedlar.

[S2]Lantbrevbärare som tar emot ytterkuvert för budröst bör medföra blanka valsedlar.

[S3]Blanka valsedlar tillhandahålls genom centrala valmyndighetens försorg. Lag (1997:161)

13 a §  Om någon har angetts som kandidat på en valsedelsblankett som tillhandahålls av någon vid ett val utan att han har samtyckt till det, kan han anmäla detta till länsstyrelsen. Till anmälningen, som skall göras skriftligen, skall fogas ett exemplar av valsedeln. Länsstyrelsen skall föra en förteckning över de anmälningar som kommer in före valet. Lag (1988:162).

Röstkort m. m.

14 §  Vid val av kyrkofullmäktige skall, i den mån centrala valmyndigheten ej förordnat annat, för var och en som enligt gällande röstlängd är röstberättigad vid valet upprättas röstkort med uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter om valet till ledning för den röstberättigade.

[S2]För val av kyrkofullmäktige för församling och för kyrklig samfällighet som äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort.

16 §  Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om tid och sätt för röstning och om de bestämmelser i övrigt som gäller för valet.

Allmänna bestämmelser om röstningen

17 §  Röstning sker på valdagen i vallokalen för det valdistrikt där väljaren är upptagen i röstlängd. Röstberättigad, som på grund av vistelse utom riket eller på annan ort inom riket eller av annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på valdagen i vallokalen för det valdistrikt där han är upptagen i röstlängd, får rösta på ett särskilt röstmottagningsställe eller på ett postkontor inom riket.

[S2]Om val av kyrkofullmäktige för församling och för kyrklig samfällighet äger rum samtidigt, skall väljare som röstar på postkontor vid ett och samma tillfälle utöva sin rösträtt i de val som han vill deltaga i. Lag (1997:161)

18 §  I fråga om röstningen i vallokal, på ett särskilt röstmottagningsställe och på postkontor gäller i övrigt 8 kap. 3 §, 9 kap.1, 2, 6-8 och 14-17 §§, 10 kap. 3 § första stycket, 4-8 §§, 11 kap. 6 §, 7 § andra stycket, 12 kap. 7 § och 8 §andra stycketvallagen (1997:157) i tillämpliga delar. Lag (1997:161)

19 §  Kuvert tillhandahålls endast genom centrala valmyndighetens försorg.

[S2]Valkuvert skall vara utformade på ett sådant sätt att färgen på den valsedel som väljaren lagt i kuvertet kan ses utan att valhemligheten röjs. Lag (1993:1400).

20 §  Om avlämnande av valsedel genom bud (röstning med ytter- kuvert för budröst) finns bestämmelser i 36 §. Lag (1997:161)

21 §  I lokal där röstning äger rum skall ett exemplar av denna lag samt av vallagen (1997:157) finnas tillgängliga. Lag (1997:161)

22 §  Åtgärd eller anordning som det enligt denna lag åligger kommun, valnämnd eller valförrättare att vidtaga eller ombesörja bekostas av kommunen.

Särskilda bestämmelser om röstning i vallokal

23 §  Vallokal skall hållas öppen för röstning minst två timmar mellan klockan 8 och 15, dock ej under tid för allmän gudstjänst, samt därjämte mellan klockan 18 och 20. Centrala valmyndigheten får bestämma att vallokalen i visst valdistrikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har tillfredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

[S2]Valtider för varje valdistrikt bestämmes av valnämnden efter hörande av kyrkorådet. Lag (1978:908).

24 §  När vallokalen har öppnats för röstning, visar valförrättaren de närvarande att varje valurna är tom. Härefter får röstningen börja.

25 §  Röstningen går till på följande sätt.

[S2]När väljaren kommer in i vallokalen, får han ett valkuvert för vart och ett av valen. Han uppsöker därefter en av de avskilda platserna och lägger där för varje val in sin valsedel i ett valkuvert. Valsedeln får inte vikas.

[S3]Väljaren lämnar iordningställda valkuvert till valförrättaren. Om denne begär det, skall väljaren uppge sitt fullständiga namn, sin födelsetid och sitt hemvist inom valdistriktet. Valförrättaren kontrollerar att väljaren är upptagen som röstberättigad i röstlängden, att han ej redan röstat i valet, att han ställt i ordning endast ett valkuvert för varje val och att kuvert ej är försett med obehörig märkning. Valförrättaren lägger därefter i väljarens närvaro valkuverten i valurnorna. I samband härmed antecknas i röstlängden att väljaren röstat. Lag (1981:526).

26 §  Är ett valkuvert tomt eller försett med obehörig märkning, får det ej tas emot. Detsamma gäller om det inte klart framgår att kuvertet innehåller någon valsedel. Har väljaren lämnat mer än ett valkuvert för något val, får endast ett av dessa tas emot. Om väljaren begär det, skall samtliga kuvert för det valet återlämnas till honom. Lag (1981:526).

27 §  När vallokalen stängts för röstning och de som är närvarande fått tillfälle att lämna sina valsedlar, förklaras röstningen avslutad.

28 §  Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. I an- slutning till vallokalen eller i denna skall anordnas lämplig plats där de partier som deltager i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrättaren skall tillse att väljarna där har tillgång till blanka valsedlar. Lag (1997:161)

29 §  Kommunen bör på valdagen ordna med valskjutsar för de väljare som bor avlägset eller isolerat och som endast med avsevärd kostnad eller tidsspillan kan infinna sig i vallokalen.

Särskilda bestämmelser om röstning på postkontor

30 §  När val skall förrättas bestämmer centrala valmyndigheten efter samråd med Posten Aktiebolag på vilka postkontor röstning skall genomföras. Vid val som omfattar hela riket skall röstning alltid kunna äga rum på minst ett postkontor i varje kommun.

[S2]På de postkontor där röstning genomförs skall man, vid val i hela landet, kunna rösta från och med den artonde dagen före valdagen till och med torsdagen före valdagen. Vid annat val skall man på dessa postkontor kunna rösta från och med den tionde dagen före valdagen till och med torsdagen före valda- gen.

[S3]Röstning på postkontor äger rum under tid då postkontor är öppet för allmänheten. På förslag av Posten Aktiebolag får centrala valmyndigheten begränsa den tid då röstning får ske på postkontor. Röstning skall dock alltid kunna äga rum under minst en timme varje dag då postkontoret är öppet för allmänheten.

[S4]Den centrala valmyndigheten får bestämma att särskild röstmot- tagning skall anordnas vid sjukhus, ålderdomshem, kriminal- vårdsanstalt eller liknande vårdinrättning eller vårdanstalt. Om särskild röstmottagning anordnas skall 12 kap.3, 4 och 6 §§vallagen (1997:157) tillämpas. Röstning på ett sådant särskilt röstmottagningsställe får anordnas tidigast sjunde dagen före valdagen. Lag (1997:161)

31 §  Röstmottagare på postkontor är den som Posten Aktiebolag utser. Lag (1993:1690).

32 §  Röstning på postkontor går till på följande sätt.

[S2]När väljaren har visat upp sitt röstkort för röstmottagaren, får han av denne ett valkuvert för vart och ett av valen. Han uppsöker därefter en av de avskilda platserna och lägger där för varje val in sin valsedel i ett valkuvert. Valsedeln får inte vikas.

[S3]Väljaren lämnar valkuvert och röstkortet till röstmottagaren. Denne kontrollerar att väljaren har ställt i ordning endast ett valkuvert för varje val och att kuvert ej är försett med obehörig märkning. Därefter lägger röstmottagaren i väljarens närvaro in mottagna valkuvert i ett fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort, vilket placeras närmast fönsterkuvertets fönster, och tillsluter fönsterkuvertet. Röstmottagaren tar slutligen hand om fönsterkuvertet samt antecknar på en särskild förteckning väljarens namn och den valnämnd till vilken fönsterkuvertet skall sändas. På fönsterkuvertet antecknas det värdepostnummer som är angivet i förteckningen.

[S4]Väljare som ej är känd för röstmottagaren skall legitimera sig. Gör han ej det, får han icke rösta. Lag (1987:1335).

33 §  Är ett valkuvert tomt eller försett med obehörig märkning, får det ej tas emot. Detsamma gäller om det inte klart framgår att kuvertet innehåller någon valsedel. Har väljaren lämnat mer än ett valkuvert för något val, får endast ett av dessa tas emot. Om väljaren begär det, skall samtliga kuvert för det valet återlämnas till honom. Lag (1981:526).

34 §  Röstmottagare skall sända mottagna fönsterkuvert till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i röstlängd. Försändelsen skall anordnas som värdepost. Lag (1997:161)

35 §  I fråga om den vidare behandlingen av röster som har avgivits på postkontor tillämpas samma förfarande som anges i 15 kap.vallagen (1997:157) med följande undantag.

[S2]Fönsterkuvert, som kommer in till valnämnden efter valdagen eller så sent denna dag att de ej kan beräknas komma valförrättarna till handa innan röstningen i vallokalen slutar, skall behållas av valnämnden som därefter förfar med dem på det sätt som anges i 17 kap. 10 § vallagen. Lag (1997:161)

[S3]Särskilda bestämmelser om röstning med ytterkuvert för budröst.

36 §  Väljare, som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder inte kan inställa sig i vallokalen för det valdistrikt där han är upptagen i röstlängd, får lämna valsedel genom bud. Bud får den vara som är väljarens make, sambo, barn, barnbarn, fader, moder eller syskon eller makes eller sambos barn. Den som yrkesmässigt eller på ett därmed likartat sätt ger väljaren vård av mera varaktigt slag eller på annat sätt brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter får också vara bud. Budet skall ha fyllt 18 år.

[S2]Väljare som betjänas av Posten Aktiebolags lantbrevbärare får lämna ytterkuvert för budröst genom denne, om röstning äger rum vid det postkontor till vilket lantbrevbäraren är knuten. Vid val som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyndigheten på förslag av Posten Aktiebolag begränsa antalet linjer vid vilka valsedel får lämnas genom lantbrevbärare. Lag (1997:161).

37 §  I fråga om anordnande av ytterkuvert för budröst tillämpas 14 kap. 4 , 5 och 8 §§vallagen (1997:157). Ett ytterkuvert för budröst får vara anordnad, vid val i hela landet tidigast 24 dagar och vid annat val tidigast 10 dagar före valdagen. I fråga om avlämnande av ytterkuvert för budröst till lantbrevbärare tillämpas vidare 14 kap. 9 § vallagen. Lag (1997:161)

38 §  Ytterkuvert för budröst enligt 36 § första stycket lämnas på valdagen i vallokalen för det valdistrikt där väljaren är upptagen i röstlängd. Ett sådant ytterkuvert får lämnas också på postkontor där röstning äger rum.

[S2]Ytterkuvert för budröst enligt 36 § andra stycket lämnas på postkontor till vilket lantbrevbäraren är knuten. Ytterkuvertet får mottagas även under tid då postkontoret ej är öppet för allmänheten. Lag (1997:161)

39 §  I fråga om ytterkuvert för budröst tillämpas i övrigt 10 kap.10-15 §§, 11 kap.14-21 §§ och 12 kap.15-21 §§vallagen (1997:157). Lag (1997:161)

40 § har upphävts genom lag (1981:526).

Preliminär rösträkning och slutlig sammanräkning

41 §  Omedelbart efter det att röstningen i vallokal förklarats avslutad räknar valförrättarna preliminärt de avgivna rösterna. Rösträkningen är offentlig och skall genomföras utan avbrott.

[S2]Den preliminära rösträkningen i vallokal genomförs enligt 16 kap.vallagen (1997:157). Lag (1997:161)

42 §  Omedelbart efter det att den preliminära rösträkningen i vallokalen har avslutats sänds röstlängd, protokoll och de särskilda kuvert och omslag som avses i 16 kap. 4 § vallagen (1997:157) till valnämnden. Lag (1997:161)

42 a §  Det åligger valnämnden att se till att samtliga handlingar som avses i 42 § kommer in till nämnden och att, om så ej är fallet, infordra det som fattas.

[S2]Valnämnden vidarebefordrar omgående röstlängder och övrigt material till länsstyrelsen. Sker översändandet med post, skall försändelsen anordnas som värdepost. Lag (1993:1690).

42 b § har upphävts genom lag (1985:204).

43 §  Den slutliga sammanräkningen verkställes av länsstyrelsen vid offentlig förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen skall kungöra tid och plats för sammanräkningen. I kungörelsen anges i förekommande fall i vilken ordning som de olika valen kommer att räknas, om ej hinder möter. Kungörelsen skall anslås på församlingarnas anslagstavlor samt senast dagen före sammanräkningens början införas i ortstidning inom länet.

[S2]I fråga om den slutliga sammanräkningen tillämpas, med undantag för vad som sägs om personligt röstetal, i övrigt 18 kap. 2 § andra stycket, 3, 5-10 §§, 11 § första stycket 1 och andra stycket 4 samt 15-17, 30-32, 44-46, 55 och 64-66 §§vallagen (1997:157) som avser val av kommunfullmäktige och utseende av ersättare för fullmäktige.

[S3]Vad som sägs i 18 kap. 55 § vallagen om beslut som har fattats med stöd av 5 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (1991:900) skall vid tillämpningen av första stycket i stället gälla beslut som har fattats med stöd av 13 kap. 4 §, 16 kap.2 och 3 §§ eller 17 kap.7-9 §§kyrkolagen (1992:300). Lag (1997:161)

[S4]44--48 §§ har upphävts genom lag (1981:526).

Bevis och överklagande av valutgången

49 §  Bestämmelserna i 19 kap.13 och 14 §§vallagen (1997:157) om bevis för den som blivit utsedd till ledamot av kommun- fullmäktige eller till ersättare äger motsvarande tillämpning vid kyrkofullmäktigval. Lag (1997:161)

50 §  Beslut, varigenom länsstyrelsen har fastställt utgången av val eller av förrättning för utseende av efterträdare för fullmäktige eller av ytterligare ersättare, får överklagas hos Valprövningsnämnden.

[S2]Ett beslut får överklagas av den som enligt röstlängd var röstberättigad vid valet samt av den som enligt beslut av skattemyndigheten i ett ärende som sägs i 7 kap.11 och 13 §§vallagen (1997:157) var utesluten från rösträtt. Det får också överklagas av ett parti som har deltagit i valet.

[S3]Skrivelsen med överklagandet skall ges in till länsstyrelsen och vara denna till handa tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet eller förrättningen avslutades. Har skrivelsen kommit in till Valprövningsnämnden före överklagandetidens utgång, skall den omständigheten att inlagan kommit in till länsstyrelsen först därefter dock inte föranleda att överklagandet inte tas upp till prövning. Valprövningsnämnden prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid.

[S4]Snarast möjligt efter överklagandetidens utgång skall länsstyrelsen samtidigt kungöra samtliga överklaganden och sända skrivelserna till Valprövningsnämnden. Kungörelsen införs i ortstidning inom den kommun som församlingen ingår i. I kungörelsen anges viss kort tid inom vilken förklaring över överklagandena skall ha kommit in till Valprövningsnämnden. Länsstyrelsen skall dessutom skyndsamt inkomma till Valpröv- ningsnämnden med yttrande över överklagandena. Bestämmelserna i 27 och 28 §§förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut skall inte tillämpas.

[S5]Den som vill överklaga har rätt att hos länsstyrelsen genast få utdrag ur protokoll eller annan handling över förrättningen. Lag (1997:161)

51 §  I fråga om handläggningen och prövningen av ett över- klagande som avses i 50 § tillämpas 1 kap. 19 §, 19 kap.16-20 och 23 §§vallagen (1997:157).

[S2]Bestämmelserna i 19 kap. 21 § vallagen tillämpas när läns- styrelsen enligt 43 § gör en anmälan med tillämpning av 18 kap. 17 § vallagen. Lag (1997:161)

52 §  Ett beslut varigenom någon har utsetts till kyrkofullmäktig eller till ersättare gäller även om beslutet har överklagats. Utses med anledning av överklagandet någon annan till fullmäktig eller ersättare, gäller det beslutet så snart det val eller den förrättning varigenom han blivit utsedd har avslutats.

[S2]Bestämmelserna om inhibition i 29 § förvaltningslagen (1986:223) gäller inte beslut som sägs i denna paragraf. Lag (1991:1655).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

Ändring, SFS 1974:216

  Förarbeten
  Prop. 1974:35
  Omfattning
  ändr. 2, 50 §§; nya 51, 52 §§

Ändring, SFS 1975:311

  Förarbeten
  Prop. 1975:27
  Omfattning
  ändr. 5, 30, 36-40, 46 §§

Ändring, SFS 1975:1107

Lag (1972:704) (1976:405) om kyrkofullmäktigval

  Omfattning
  omtryck

Lag (1977:713) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Lag (1978:908) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Lag (1979:376) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Lag (1981:526) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:170
  Omfattning
  upph. 40, 44-48 §§; ändr. 4, 5, 8-10, 13, 19, 25, 26, 30, 32-35, 39, 41-43; nya 3 a, 11 a, 42 a, 42 b §§

Lag (1982:147) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Lag (1982:412) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Lag (1982:1053) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Lag (1984:977) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:31
  Omfattning
  ändr. 4, 4 a §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:204) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:119
  Omfattning
  upph. 42 b §; ändr. 30, 35, 41, 42 a §§: omtryck
  Ikraftträder
  1985-05-14

Lag (1986:1164) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 50, 52 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:1335) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:21
  Omfattning
  ändr. 3, 4 a, 8, 10, 17-19, 30-32, 34-36, 38, 43, 50-52 §§, rubr. närmast före 30, 49 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-02-01

Lag (1988:162) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:22
  Omfattning
  ändr. 15, 30, 37 §§; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:195) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:67
  Omfattning
  ändr. författningsrubr. 1, 12, 43 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1990:297) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:101
  Omfattning
  ändr. 4, 4 a §§; ny 4 b §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:364) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

Lag (1972:704) (1991:96) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Omfattning
  omtryck

Lag (1991:1655) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 11, 43, 49, 50, 52 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:344) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

Lag (1993:1400) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, beträffande 37 § den 1 januari 1995, och i övrigt den 1 januari 1994.
  2. Vid val år 1994 får den som är gift och vill lämna valsedel genom sin make göra det också enligt de äldre bestämmelserna i 36 §.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:45, Prop. 1993/94:21, Bet. 1993/94:KU12
  Omfattning
  ändr. 8, 19, 36, 37, 50 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1690) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 30, 31, 36, 42, 42 a §§
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1972:704) (1994:288) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Omfattning
  omtryck

Lag (1995:747) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:372, Prop. 1994/95:201, Bet. 1994/95:SkU26
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:161) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
Omfattning
ändr. 3, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder
1997-06-01

Ändring, SFS 1998:1592

Omfattning
upph.