Upphävd författning

Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Ändring införd
SFS 1985:1106
Ikraft
1986-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Föreskrifter om obligatorisk kontroll m.m.

1 §  Myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller motsvarande skall ha eller sakna vissa egenskaper (föreskrivande myndigheter) skall samråda med statens mät- och provråd, innan de meddelar nya eller ändrade föreskrifter om obligatorisk kontroll inom områden där riksprovplatser eller auktoriserade provplatser utsetts.

2 §  Innan en föreskrivande myndighet meddelar nya eller ändrade föreskrifter om obligatorisk kontroll inom ett område där riksprovplats utsetts, skall samråd ske med provplatsen.

[S2]En riksprovplats skall hålla den föreskrivande myndigheten underrättad om iakttagelser som provplatsen gör och som är av betydelse för myndighetens verksamhet.

3 §  Föreskrivande myndigheter får överlämna till en riksprovplats som är bolag eller stiftelse att pröva frågor som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande, organisation, produkt eller anläggning.

[S2]AB Svensk Bilprovning prövar fråga som gäller godkännande av fordon inom bolagets kontrollområden enligt förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m., om inte annat är särskilt föreskrivet.

Utseende av riksprovplatser och auktoriserade provplatser (kontrollorgan)

4 §  Om inte annat är särskilt föreskrivet

 1. bereds ärenden om utseende av områden för obligatorisk eller frivillig kontroll inom vilka riksprovplatser eller auktoriserade provplatser kan utses, av statens mät- och provråd, som därvid skall samråda med berörda föreskrivande myndigheter. Finner rådet att en riksprovplats bör utses för ett visst kontrollområde eller att auktoriserade provplatser bör kunna utses för ett visst område, skall rådet överlämna handlingarna i ärendet jämte eget yttrande till regeringen.
 2. meddelar rådet beslut om auktorisation, om regeringen medgett att auktoriserade provplatser får utses för visst kontrollområde eller för frivillig kontroll.

Verksamheten vid riksprovplatser och auktoriserade provplatser

5 §  En riksprovplats får inte bedriva sådan verksamhet vid sidan av obligatorisk kontroll som kan antas påverka provplatsens oberoende ställning. Sådana förändringar i förhållanden som kan antas få betydelse för bedömningen av provplatsens oberoende ställning skall utan dröjsmål meddelas statens mät- och provråd.

[S2]Verksamhet vid en riksprovplats som bedrivs vid sidan av obligatorisk kontroll skall ekonomiskt och på annat sätt kunna skiljas från verksamhet som gäller obligatorisk kontroll.

6 §  En riksprovplats skall följa det internationella arbetet för utveckling och harmonisering av kontrollmetoder och genom egen utvecklingsverksamhet eller på annat sätt säkerställa att obligatorisk kontroll kan bedrivas sakkunnigt och effektivt.

Avgifter m.m.

7 §  Om inte regeringen har föreskrivit vilken ersättning som en riksprovplats får uppbära får

 1. en riksprovplats som inte är myndighet fastställa ersättning för obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som statens mät- och provråd meddelar efter samråd med riksrevisionsverket,
 2. en riksprovplats som är myndighet fastställa ersättning för obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som myndigheten meddelar efter samråd med riksrevisionsverket.

8 §  En auktoriserad provplats som är utsedd för visst kontrollområde eller för frivillig provning, skall betala kostnaden för auktorisationen enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket föreskriver.

Tillsyn m.m.

9 §  Tillsynsmyndighet enligt 10 § lagen (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. är statens mät- och provråd.

10 §  Statens mät- och provråd får meddela närmare föreskrifter om verksamheten vid riksprovplatser och auktoriserade provplatser som inte är myndigheter.

[S2]Statens mät- och provråd får meddela allmänna råd för verksamheten vid riksprovplatser och auktoriserade provplatser som är myndigheter.

11 §  Riksprovplatserna och de auktoriserade provplatserna skall på begäran lämna statens mät- och provråd upplysningar om den obligatoriska kontroll som bedrivs och även i övrigt ge rådet möjlighet att följa denna verksamhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1986, då förordningen (1974:898) om riksprovplatser m. m. och förordningen (1976:139) om beslutanderätt för riksprovplatser som ej är myndighet skall upphöra att gälla.
 2. Auktorisation som enligt äldre bestämmelser meddelats för termografering av byggnader gäller fortfarande. I fråga om sådan auktorisation tillämpas äldre bestämmelser.
Ikraftträder
1986-02-01

Ändring, SFS 1989:526

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. och förordningen (1974:899) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. intill dess statens mät- och provstyrelse har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.
  Omfattning
  upph.