Upphävd författning

Förordning (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:447
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om statens järnvägar planerar att lägga ned vagnslasttrafiken vid en järnvägsstation skall chefen för marknadsregionen snarast, dock senast åtta månader före den planerade tidpunkten, meddela ett preliminärt beslut om nedläggningen och samtidigt underrätta den berörda kommunen om beslutet.

2 §  En kommun som med hänsyn till sin trafikförsörjning motsätter sig nedläggningen får begära att regeringen prövar frågan. En framställning om det skall ges in till kommunikationsdepartementet senast sju månader före den planerade tidpunkten för nedläggningen. Till framställningen skall fogas en kopia av marknadsregionchefens underrättelse. En kopia av framställningen skall sändas till marknadsregionchefen.

3 §  Marknadsregionchefens underrättelse till kommunen skall innehålla en erinran om vad kommunen enligt 2 § skall göra för att få nedläggningen prövad av regeringen.

4 §  När marknadsregionchefen fått kännedom om kommunens framställning enligt 2 § skall han snarast lämna uppgifter om den berörda trafikens omfattning och ekonomi till statens järnvägars huvudkontor.

5 §  Dessa föreskrifter innebär inte någon inskränkning i rätten att enligt förvaltningslagen (1986:223) överklaga statens järnvägars beslut i nedläggningsfrågor. Förordning (1986:1079).

Ändringar

Förordning (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik

Förarbeten
Prop. 1984/85:114
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:1079) om ändring i förordningen (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik

    Omfattning
    ändr. 5 §
    Ikraftträder
    1987-01-01

Förordning (1988:799) om upphävande av förord- ningen (1985:447) om hand- läggning av ärenden om ned- läggning av vagnslasttrafik