Upphävd författning

Förordning (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:528
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun kan enligt föreskrifter i denna förordning beviljas statsbidrag till kostnader för

 1. lokala folkbibliotek,
 2. länsbibliotek,
 3. lånecentraler,
 4. utveckling av folkbiblioteksverksamheten.

[S2]Med länsbibliotek respektive lånecentral avses sådant folkbibliotek som regeringen har godkänt som länsbibliotek respektive lånecentral.

[S3]Med kommun jämställs kommunalförbund.

2 §  Ändamålet med statsbidragen är att

 1. bidra till att höja biblioteksstandarden i kommuner med låg biblioteksstandard,
 2. bidra till att tillgodose särskilda gruppers behov av folkbiblioteksservice,
 3. stimulera experiment med och utveckling av nya former av folkbiblioteksverksamhet.

Statsbidrag till kostnader för lokala folkbibliotek

3 §  Statsbidrag till kostnader för lokalt folkbibliotek kan lämnas i form av lokalt utvecklingsbidrag till en kommun vars lokala folkbiblioteksverksamhet väsentligt understiger den genomsnittliga nivån i landet.

[S2]Särskilt statsbidrag till kostnader för lokalt folkbibliotek kan lämnas för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

[S3]Statsbidrag kan även lämnas till kostnader för lokalt folkbibliotek för etablering av arbetsplatsbibliotek.

Lokalt utvecklingsbidrag

4 §  Som villkor för lokalt utvecklingsbidrag gäller att kommunen är beredd att långsiktigt sträva efter att stärka den lokala folkbiblioteksverksamheten.

5 §  Lokalt utvecklingsbidrag till en kommun kan utgå längst under fem år och till ett sammanlagt belopp av högst två miljoner kronor.

Bidrag till arbetsplatsbibliotek

6 §  Statsbidrag till en kommun för att etablera arbetsplatsbibliotek får beviljas endast en gång. Det får dock fördelas på högst tre år.

Statsbidrag till kostnader för länsbibliotek

7 §  Bidragsunderlaget för statsbidrag till kostnader för länsbibliotek är grundbelopp.

[S2]Särskilt statsbidrag till kostnader för länsbibliotek kan lämnas för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

[S3]Statsbidrag kan även lämnas till kostnader för länsbibliotek för inköp av talböcker.

Grundbelopp

8 §  Bidragsunderlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 217 grundbelopp för år. Grundbeloppens storlek fastställs årligen av regeringen. För verksamheten vid varje länsbibliotek beräknas lägst fem grundbelopp. Statsbidrag utgår med 55 procent av grundbeloppen. Förordning (1986:279).

Bidrag till inköp av talböcker

9 §  Statsbidrag lämnas under en period om fem år från och med den 1 juli 1985 för länsbibliotekens inköp av talböcker.

[S2]En kommun kan beviljas statsbidrag endast en gång. Som villkor gäller att en för länet gemensam plan för talboksförsörjningen redovisas.

Statsbidrag till kostnader för lånecentral

10 §  Statsbidrag till kostnader för lånecentral utgår med belopp som regeringen bestämmer.

[S2]Särskilt statsbidrag till kostnader för lånecentral kan lämnas för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Statsbidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten

11 §  En kommun kan beviljas statsbidrag i form av projektbidrag för att utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet.

[S2]Detta utvecklingsarbete skall i första hand syfta till att finna

 1. former för det läsfrämjande och uppsökande arbetet,
 2. metoder för att ta till vara utvecklingen inom informationsteknologin.

Projektbidrag

12 §  Projektbidrag skall i första hand beviljas till en kommun som är beredd att medverka i en av statens kulturråd utarbetad plan för utvecklingsarbetet.

Särskilda bestämmelser

13 §  Fråga om statsbidrag för inköp av talböcker prövas av talboks- och punktskriftsbiblioteket. Övriga frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av statens kulturråd.

14 §  Huvuddelen av statsbidraget för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk skall fördelas till länsbibliotek och lånecentraler. Innan beslut fattas skall kulturrådet samråda med statens invandrarverk i frågor som rör fördelningen av tillgängliga medel på bibliotek och språk.

15 §  Som villkor för statsbidraget för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk får föreskrivas att litteratur som har inköpts för bidraget skall i samråd med statens kulturråd erbjudas annat bibliotek eller annan lånecentral, om invandrarnas antal och nationalitet inom kommunen eller länet undergår betydande förändring.

16 §  Om verksamheten som länsbibliotek eller lånecentral nedläggs, beslutar statens kulturråd i vad mån litteratur och annat material, för vilka statsbidrag har utgått, skall föras över till annat bibliotek.

17 §  Statens kulturråd skall fortlöpande underrätta regeringen om inriktningen av utvecklingsarbetet.

18 §  Beslut av statens kulturråd och av talboks- och punktskriftsbiblioteket enligt denna förordning får inte överklagas.

19 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd. I fråga om talböcker meddelas föreskrifterna dock av talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen (1975:467) om statsbidrag till folkbibliotek skall upphöra att gälla.
Folkbibliotek som enligt äldre föreskrifter har godkänts som länsbibliotek eller lånecentral skall anses vara godkänt enligt de nya föreskrifterna.
Förarbeten
Prop. 1984/85:141
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:279) om ändring i förordningen (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek

Ändring, SFS 1996:1608

  Omfattning
  upph.