Upphävd författning

Radiostörningsförordning (1985:625)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:625 i lydelse enligt SFS 1998:1145
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Säkerhetskrav m. m.

1 §  Elektrisk materiel som kan orsaka radiostörningar genom elektromagnetiska vågor skall utföras så att sådana störningar förebyggs.

2 §  Elsäkerhetsverket får efter samråd med Telestyrelsen föreskriva

 1. att radiostörningar från materiel som avses i 1 § inte får överskrida en viss nivå eller att materielen skall vara utförd på visst sätt, och
 2. att materielen får släppas ut på marknaden endast om den som gör det kan intyga att materielen uppfyller kraven enligt 1. Förordning (1993:1328).

3 §  Är materiel i föreskrivet utförande försedd med störningsskydd, får skyddet inte tas bort eller sättas ur funktion. Förordning (1993:1328).

4 § har upphävts genom förordning (1993:1328).
5 § har upphävts genom förordning (1993:1328).

Tillsyn

6 §  Elsäkerhetsverket har tillsyn över att denna förordning följs liksom föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

[S2]Bestämmelser om sådan tillsyn finns i 12 kap.2-5 §§ellagen (1997:857). Förordning (1997:859).

7 §  Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådant uttaget prov som anges i 12 kap. 5 § andra stycket ellagen (1997:857) och om skyldighet att ersätta verkets kostnader för provning som avses i nämnda bestämmelse. Förordning (1997:859).

8 § har upphävts genom förordning (1993:1328).
9 § har bytt beteckning genom förordning (1993:1328).

Överklagande

10 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Elsäkerhetsverkets beslut enligt 12 kap. 5 § första eller andra stycket ellagen (1997:857) får dock inte överklagas. Förordning (1998:1145).

Ansvar

11 §  Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot föreskrifter som har meddelats enligt denna förordning eller med stöd av bemyndigande i förordningen finns i 13 kap. 1 § första stycket 3 ellagen (1997:857). Förordning (1997:859).

Verkställighetsföreskrifter

12 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Elsäkerhetsverket. Förordning (1992:1237).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Radiostörningsförordning (1985:625)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1972:384) om åtgärder mot radiostörningar. Elektrisk materiel som provats och godkänts enligt den upphävda förordningen behöver inte registreras enligt den nya förordningen.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1992:910) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1237) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 8, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1328) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625)

  Omfattning
  upph. 3, 4, 5, 8 §§, rubr. närmast före 3, 8, 9 §§; nuvarande 9 § betecknas 3 §; ändr. 2, 6, 7, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1, 6 §§; nya rubr, närmast före 10, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1328

Förordning (1995:234) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:859) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625)

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1145) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2013:511) om upphävande av radiostörningsförordningen (1985:625)

Omfattning
upph.