Upphävd författning

Lag (1985:677) om lokala kabelsändningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-27
Ändring införd
SFS 1985:677
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Vissa begrepp

1 §  I denna lag finns föreskrifter om lokala trådsändningar av radioprogram som når fler än 100 bostäder (lokala kabelsändningar). Lag (1986:1216).

2 §  I lagen förstås med radiosändning, trådsändning och radioprogram detsamma som i radiolagen (1966:755). Vidare förstås med

[S2]kabelnät: anläggning för lokala kabelsändningar,

[S3]kanal: det genom frekvensangivelse eller på annat därmed jämförligt sätt särskilt bestämda utrymme i ett kabelnät som behövs för sändning av radioprogram,

[S4]programkanal: det samlade utbud av radioprogram som under en gemensam beteckning sänds i en kanal,

[S5]vidaresändning: samtidig och oförändrad återutsändning av en sändning,

[S6]satellitsändning: vidaresändning av programkanaler från satelliter i fast trafik,

[S7]egensändning: sändning av annat slag än vidaresändning. Lag (1986:1216).

3 §  Frågor om lokala kabelsändningar prövas av en för hela landet gemensam kabelnämnd. Nämnden skall även utöva tillsyn över verksamheten med lokala kabelsändningar.

Tillstånd till sändningar

4 §  För lokala kabelsändningar krävs tillstånd om det inte är fråga om vidaresändningar med stöd av 5 a § fö rsta stycket v 5 a §radiolagen (1966:755). Lag (1986:1216).

5 §  Tillstånd kan ges till

 1. den som äger eller annars förfogar över ett kabelnät, om denne är svensk medborgare, svensk juridisk person eller utlänning som har hemvist i Sverige (nätinnehavare) och
 2. en sådan svensk juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och i vilken ingår företrädare för olika intressen och meningsriktningar inom tillståndsområdet (lokalt kabelsändarföretag). Lag (1985:1056).

6 §  Tillstånd att bedriva lokala kabelsändningar får avse satellitsändningar och egensändningar. Lag (1985:1056).

7 §  Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till satellitsändningar.

[S2]Lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till egensändningar. Lag (1985:1056).

8 §  Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd att upplåta kanaler åt andra för egensändningar. Lag (1985:1056).

9 §  Tillstånd får ges endast om sökanden kan förväntas fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med den avsedda verksamheten. Lag (1985:1056).

10 §  Tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler får ges endast om sökanden i god tid har berett dem som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten. Lag (1985:1056).

11 §  Innan tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler meddelas skall kabelnämnden bereda den eller de kommuner, inom vilka sändningarna avses äga rum, tillfälle att yttra sig. Lag (1985:1056).

12 §  Varje tillstånd skall avse ett visst område. Detta område får omfatta högst en kommun.

[S2]Om det finns särskilda skäl får kabelnämnden dock besluta att ett tillstånd skall avse två eller flera kommuner eller delar av dem. Lag (1985:1056).

13 §  Ett tillstånd får meddelas för högst tre år. Lag (1985:1056).

Innebörden av tillstånd m. m.

14 §  Tillstånd till satellitsändningar innebär rätt till vidaresändning av programkanaler från satelliterna.

[S2]Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om vilka programkanaler han vidaresänder. Lag (1985:1056).

15 §  Tillstånd att bedriva egensändningar innebär även rätt att ställa sändningstid till förfogande för annan.

[S2]Varje lokalt kabelsändarföretag skall vid utövandet av sin sändningsrätt sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

[S3]Företaget skall hålla kabelnämnden underrättad om i vilka kanaler det avser att bedriva egensändningar. Lag (1985:1056).

16 §  Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt för tillståndshavaren att genom avtal medge annan att ensam bedriva egensändningar i en kanal. Medgivandets verkan förfaller om det tillstånd som enligt 8 § meddelats för upplåtaren upphör att gälla.

[S2]Medgivande att bedriva egensändningar får ges endast till svensk medborgare, svensk juridisk person eller utlänning som har hemvist i Sverige.

[S3]Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om hur många kanaler som han upplåter och till vem upplåtelse sker. Lag (1985:1056).

17 §  Upplåtelse av kanal bör ske genom skriftligt avtal.

[S2]Tillståndshavaren får i fråga om sändningarnas innehåll inte föreskriva annat än att detta skall vara förenligt med gällande lagstiftning. Lag (1985:1056).

18 §  Inom en kommun eller det större tillståndsområde som kabelnämnden kan ha fastställt får viss del av överföringen ske genom radiosändning. Lag (1985:1056).

20 §  Nätinnehavare som har fått tillstånd är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla en kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretags egensändningar av televisionsprogram.

[S2]Om det i ett kabelnät eller i någon del av det finns endast ett litet antal kanaler, får kabelnämnden medge undantag från skyldigheten enligt första stycket. Ett sådant undantag gäller intill dess ytterligare en kanal kan utnyttjas i nätet. Lag (1985:1056).

21 §  Den, som har fått tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler, är skyldig att se till att de boende i fastigheter som ansluts till kabelnätet på ett tillfredsställande sätt kan ta emot radioprogram som sänds med stöd av 5 § första stycket radiolagen (1966:755) och som vid tillståndsperiodens början är avsedda att tas emot inom tillståndsområdet.

[S2]Om skyldighet att tillgodose mottagning av ytterligare radioprogram kan komma i fråga vid omprövning av tillståndet, skall sökanden alltid vara förbehållen rätt att själv för televisionssändningar förfoga över minst två kanaler i kabelnätet eller, om endast en kanal återstår, denna. Lag (1985:1056).

22 §  Satellitsändningar och egensändningar får inte förekomma i samma kanal eller i en kanal i vilken vidaresändningar med stöd av 5 a § första stycket radiolagen (1966:755) förekommer. Ett lokalt kabelsändarföretag och envar som har fått sändningsrätt genom upplåtelse skall bedriva sina egensändningar i särskilda kanaler.

[S2]Egensändningar inom ett tillståndsområde får inte innehålla vidaresända radioprogram som vid samma tillfälle vidaresänds inom ett annat tillståndsområde utanför kommunen eller det större tillståndsområde som kabelnämnden kan ha fastställt. Lag (1986:1216).

Återkallelse av tillstånd i vissa fall, m.m.

23 §  Kabelnämnden får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren

 1. inte längre uppfyller det krav som gäller enligt 5 §1 eller 2,
 2. har brutit mot föreskrifterna i 16 §, 20 § första stycket, 21 § första stycket, 22 § eller 26 §,

[S2]3, inte betalar avgift i ärende om lokala kabelsändningar inom föreskriven tid och har förelagts att betala avgift vid påföljd att tillståndet annars kan återkallas.

[S3]Tillstånd till egensändningar får vidare återkallas om tillståndshavaren

 1. har medgett kommersiell reklam i sändningarna eller gjort reklam för egen kommersiell verksamhet i dessa,
 2. har sänt program eller programinslag mot ersättning i pengar eller annan egendom som ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds,
 3. har bedrivit sändningar utan att behörig programutgivare funnits.

[S4]När ett tillstånd återkallas på grund av att tillståndshavaren har brutit mot föreskrifterna i 20 § första stycket eller 22 §, får kabelnämnden bestämma en tid om högst ett år inom vilken nytt tillstånd inte får ges. Detsamma gäller när ett tillstånd återkallas enligt andra stycket 1 eller 2.Lag (1985:1056).

24 §  Fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit får förbjudas för en tid av högst ett år om det i programkanalen under en längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter.

[S2]Ett förbud får dock meddelas endast om det med hänsyn till sändningarnas art och programkanalens karaktär och inriktning bedöms att ett förbud för programkanalen är godtagbart från yttrandefrihets- och informationsfrihetssynpunkt. Lag (1985:1056).

25 §  Kabelnämnden får besluta att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna om han

 1. inte längre uppfyller kraven enligt 16 § andra stycket,
 2. har brutit mot 22 §,
 3. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommersiell verksamhet i sändningarna eller
 4. har sänt program eller programinslag mot ersättning i pengar eller annan egendom som ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds eller
 5. har bedrivit sändningar utan att behörig programutgivare funnits.

[S2]Ett beslut enligt 2, 3 eller 4 får avse en tid av högst ett år. Lag (1985:1056).

26 §  Har med stöd av 25 § denna lag eller 12 § andra stycket lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar förordnats att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna, skall tillståndshavaren genast se till att sändningarna upphör. Han får inte medge att sändningarna återupptas under den tid som förordnandet gäller. Lag (1985:1056).

27 §  I lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar finns ytterligare bestämmelser om inskränkningar i rätten att sända enligt denna lag. Lag (1985:1056).

Kabelnämndens verksamhet m. m.

28 §  Kabelnämndens ordförande och vice ordförande skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv. Lag (1985:1056).

29 §  Om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar gäller särskilda bestämmelser. Lag (1985:1056).

30 §  Kabelnämnden skall, i den utsträckning som behövs för efterhandsgranskning av programkanaler från satelliter som vidaresänds i landet, se till att programkanalerna spelas in och att inspelningarna bevaras. Lag (1985:1056).

31 §  Den som bedriver egensändningar skall på uppmaning av kabelnämnden tillställa nämnden sådan inspelning som avses i 9 § lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar. Om han inte rättar sig efter en sådan uppmaning kan nämnden förelägga vite. Lag (1985:1056).

32 §  Kabelnämndens beslut enligt 5, 7, 8, 12 och 13 §§, 20 § andra stycket, samt 23, 24 och 25 §§ får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut som kabelnämnden fattar enligt denna lag får ej överklagas.

[S2]Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (1985:1056).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:677) om lokala kabelsändningar

Förarbeten
Prop. 1984/85:199
Ikraftträder
1986-01-01

Lag (1985:1056) om ändring i lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
  2. Tillstånd enligt lagen får inte ges för tid under vilken sökanden bedriver sändningar med stöd av lagen (1984:115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning. Den som bedriver sådana sändningar får ej heller medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller själv bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.
  3. Sammanslutning som bedriver sändningar, för vilka bestämmelserna i lagen (1978:479) om försöksverksamhet med närradio gäller, får inte samtidigt medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:199
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 19, 23, 25, 30 §§; nuvarande 5-19, 23, 25, 26, 30, 31, 35 §§ betecknas 12, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 9, 10, 11, 22, 18, 13, 19, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 32 §§; ändr. 16, 32 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 23-27, 30, 31 §§, rubr. närmast före 4, 14, 23, 28 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1216) om ändring i lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:109
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 22 §§
  Ikraftträder
  1987-02-01

Lag (1991:1072) om ändring i lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar

Ändring, SFS 1991:2027

  Omfattning
  upph.