Prop. 1984/85:199

om radio- och TV-sändningar i kabelnät

Prop. 1984/85: 199

Regeringens preposition 1984/85: 199

om radio- och TV-sändningar i kabelnät;

beslutad den ll april 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

OLOF PALME BENGT GÖRANSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågor om lokala kabelsändningar av ljudra— dio- och TV-program till allmänheten. F.n. gäller att sådan verksamhet inte får bedrivas av andra än programföretagen inom Sveriges Radio- koncernen och ett mindre antal tillståndshavare som av regeringen berätti- gats att vidaresända program från satelliter i fast trafik med stöd av en provisorisk lag. Deras tillstånd gäller bara till 1985 års utgång.

Genom propositionen sker en betydande utvigdning av möjligheterna att få sändningstillstånd.

Varje sändningstillstånd skall avse ett visst område. normalt högst en kommun.

Kabelsändningar Uppdelas i vidaresändningar av programkanaler från satelliter i fast trafik —— satellitsändningar — och tillståndspliktiga sändning- ar av annat slag egensändningar. Tillstånd till satcllitsändningar skall kunna ges till var och en som förfogar över ett kabelnät (nätinnehavare) och till s.k. lokala kabelsändarföretag. i princip ett i varje kommun. Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag skall vidare kunna få till- stånd att upplåta kanaler i ett kabelnät åt andra för egensändningar. Till- stånd att själva bedriva sådana sändningar skall däremot endast de lokala kabelsändarföretagen kunna få.

Med ett lokalt kabelsändarföretag avses en svensk juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och i vilken ingår företrä- dare för olika intressen och meningsn'ktningar inom tillståndsområdet.

Särskilda regler föreslås med avseende på de sända programmens inne- håll. Reglerna avser yttrandefrihetsbrott. våldsskildringar och pornogra- fiska program samt kommersiell reklam och sponsrade program. Tillstånd skall kunna återkallas enligt närmare regler.

IJ

Prop. 1984/85: 199

Frågor om lokala kabelsändningar såsom tillstånd och återkallelser prö- vas av en särskild statlig myndighet, kallad kabelnämnden. Nämndens beslut skall kunna överklagas till domstol.

Verksamheten föreslås reglerad i en särskild lag om lokala kabelsänd- ningar vilken träder i kraft den ljanuari 1986.

Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Proposi- tionen innehåller därför tre huvuddelar: Lagrådsremissen (s. 9). lagrå- dets yttrande (5. 75) och föredragande statsrådets ställningstagande till lagrådets synpunkter (s. 88). För att få skälen till lagförslagen helt klara för sig måste läsaren ta del av alla tre texterna.

'.»:

Prop. 1984/85: 199

Propositionens lagförslag

1. Förslag till Lag om ändring i radiolagen (1966: 755)

Härigenom föreskrivs att 5 % radiolagen (1966: 755)' skall ha nedan an— givna lydelse.

Nam ra ,, de ly de [5- () Föreslagen lydelse

5 53

De företag som regeringen bestämmer (programföretag) ha rätt att sända radioprogram i rundradiosändning från sändare här i landet.

Varje programföretag avgör ensamt vilka radioprogram som skola före— komma i rundradiosändning som företaget anordnar. Härvid skall pro- gramföretaget iakttaga bestämmelserna i 6 s och 7 å andra stycket.

Radioprogram i rundradiosändning som har upptagits trådlöst på cen- tralantennanläggning får utan särskilt tillstånd sändas vidare till mottagare inom fastighet som är ansluten till anläggningen.

Om rätt att sända ljadradiopro- grum i vissa lokala rundradiosänd— ningarfrån radiosändare finns sär- skilda förskrifter i närradiolagen (l982:459).

()m rätt att sända radiotidningar finns föreskrifter i lagen (1981 : 508) om radiotidningar.

Om rätt att sända program i vissa lokala rundradiosändningar finns särskilda föreskrifter i närradiola- gen (1982: 459).

Om rätt till rundradiasändning från trddsiindare av sådana radio- program som har tagits emotfrån en satellit ifast trafik finns före- skrifter i lagen (I984:II5)' om för- .s'Öksrerksam/ret med särskild tråd- sändning.

Om rätt att sända program i 10- kala randradiosändningar från trådsändare finns särskilda före- skrifter i lagen (I985:0(')())' om 10- kala kabelsändningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Förslag till Lag om lokala kabelsändningar

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

] ä I denna lag finns föreskrifter om trådsändningar av radioprogram i lokala rundradiosändningar (lokala kabelsändningar).

2 & 1 lagen förstås med radiosändning. trådsändning, rundradiosändning och radioprogram detsamma som i radiolagen (1966: 755). Vidare förstås med

kabelnät: anläggning för lokala kabelsändningar,

' Lagen omtryckt 1972: 240. : Senaste lydelse 1984: 114.

Prop. 1984/85: 199 4

kanal: det genom frekvensangivelse eller på annat därmedjåmförligt sätt särskilt bestämda utrymme i ett kabelnät som behövs för sändning av radioprogram.

prugramkanal: det samlade utbud av radioprogram som under en ge— mensam beteckning sänds i en kanal.

vidaresändning samtidig och oförändrad återutsändning av en sänd- ning.

sate/litsaridning: vidaresändning av programkanaler från satelliter i fast trafik.

egensändning: sändning av annat slag än vidaresändning.

3 & Frågor om lokala kabelsändningar prövas av en för hela landet ge- mensam kabelnämnd. Nämnden skall även utöva tillsyn över verksamhe- ten med lokala kabelsändningar.

4 & För lokala kabelsändningar krävs tillstånd om det inte är fråga om 1. vidaresändningar'cnligt 5 & tredje stycket radiolagen (1966: 755) eller

2. sändningar som enbart kan tas emot i bostäder och som inte når fler än femtio bostäder.

5 & Varje tillstånd skall avse ett visst område. Detta område får omfatta högst en kommun.

Om det finns särskilda skäl får kabelnämnden dock besluta att ett till- stånd skall avse två eller flera kommuner eller delar av dem.

6 & Tillstånd kan ges till _

1. den som äger eller annars förfogar över ett kabelnät. om denne är svensk medborgare, svensk juridisk person eller utlänning som har hem- vist i Sverige (nätinnchavare) och

2. en sådan svenskjuridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och i vilken ingår företrädare för olika intressen och meningsriktningar inom tillståndsområdet (lokalt kabelsändarföretag).

7 5 Tillstånd att bedriva lokala kabelsändningar får avse satellitsändning- ar och egensändningar.

8 & Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till satellitsåndningar. Lokala kabelsändarförctag kan få tillstånd till cgensändningar.

9 & Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd att upplåta kanaler åt andra för cgensändningar.

10 (5 Nätinnehavare som har fått tillstånd är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla en kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretags egen- sändningar av televisionsprogram.

Om det i ett kabelnät elleri någon del av det finns endast ett litet antal kanaler. får kabelnämnden medge undantag från skyldigheten enligt första stycket. Ett sådant undantag gäller intill dess ytterligare en kanal kan utnyttjas i nätet.

11 & Den. som har fått tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler. är skyldig att se till att de boende i fastigheter som ansluts till kabelnätet på ett tillfredsställande sätt kan ta emot radioprogram som sänds med stöd av 5 5 första stycket radiolagen (1966: 755) och som vid tillståndsperiodens början är avsedda att tas emot inom tillståndsområdet.

Om skyldighet att tillgodose mottagning av ytterligare radioprogram kan komma i fråga vid omprövning av tillståndet, skall sökanden alltid vara

Prop. 1984/85: 199 ' 5

förbehållen rätt att själv för tclevisionssändningar förfoga över minst två kanaler i kabelnätet eller. om endast en kanal återstår. denna.

12 Q' Tillstånd får ges endast om sökanden kan förväntas fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med den avsedda verksamheten.

13 & Tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler får ges endast om sökanden i god tid har berett dem som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten.

14 & Innan tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler meddelas skall kabelnämnden bereda den eller de kommuner. inom vilka sändningarna avses äga rum, tillfälle att yttra sig.

15 få Satellitsändningar och egensändningar får inte förekomma i samma kanal eller i en kanal i vilken vidaresändningar enligt 5 .5 tredje stycket radiolagen (1966:755) förekommer. Ett lokalt kabelsändarföretag och en- var som har fått sändningsrätt genom upplåtelse skall bedriva sina egen— sändningar i särskilda kanaler.

Egensändningar inom ett tillståndsområde får inte innehålla vidaresända radioprogram som vid samma tillfälle vidaresänds inom ett annat till- ståndsområde utanför kommunen eller det större tillståndsområde som kabelnämnden kan ha fastställt. '

16 & Inom en kommun eller det större tillständsområde som kabelnämn- den kan ha fastställt fär viss del av överföringen ske genom radiosändning.

17 & Ett tillstånd får meddelas för högst tre är.

lSå För lokala kabelsändningar gäller inte 6 och 7.5.5 radiolagen (t966:755).

Satellitsätidningar 19 5 Tillstånd till satellitsändningar innebär rätt till vidaresändning av programkanaler från satelliterna.

Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om vilka pro- gramkanaler han vidaresänder.

20 (& Tillståndet till satellitsändningar får återkallas. om tillståndshavaren 1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 5 1 eller 2 eller 2. har brutit mot föreskrifterna i 10 .fi. 1] %$ första stycket eller 15 .5 första stycket.

21 & Kabelnämnden får förbjuda vidaresändning av en programkanal från satellit för en tid av högst ett år, om

1. det i programkanalen vid ett flertal tillfällen har förekommit program eller programinslag som innefattar hot mot eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras. hudfärg. nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse eller som innehåller en skildring av sexuellt våld eller tvång eller grovt våld mot människor eller djur.

2. programkanalen har varit ensidigt inriktad på våldsskildringar eller pornografiska program eller

3. det i programkanalen under en längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter.

Det sagda gäller dock endast om kabelnämnden med hänsyn till överträ- dclscrnas art och programkanalens karaktär och inriktning finner att ett förbud för programkanalen år godtagbart från yttrandef'rihets- och infor- mationsfrihetssynpunkt.

Prop. 1984/85: 199 6

22 & Kabelnämnden skall. i den utsträckning som behövs för efterhands— granskning av programkanaler från satelliter som vidaresänds i landet. se till att programkanalerna spelas in och att inspelningarna bevaras.

Egensäna'ningur (ll' Inka/(1 kubelsändadi'ireurg 23 & Tillstånd att bedriva egensändningar innebär även rätt att ställa sändningstid till förfogande för annan. Varje lokalt kabelsändarföretag skall vid utövandet av sin sändningsrätt sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Företaget skall hålla kabelnämnden underrättad om i vilka kanaler det avser att bedriva egensändningar.

24 så Tillståndet att bedriva egensändningar får återkallas. om det lokala kabelsändarföretaget

1. inte längre uppfyller kraven enligt () ä 2.

2. har brutit mot 15 ä.

3. har bedrivit sändningar utan att behörig programutgivare funnits.

4. har sänt program som innehållit en skildring av sexuellt våld eller tvång eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot männi— skor eller djur, om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt.

5. har sänt pornografiska program.

6. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommer- siell verksamhet i sändningarna eller

7. har sänt program eller programinslag. om pengar eller annan egen- dom har ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Tillståndet får också återkallas. om företaget har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i lokala kabelsånd- ningar. lnnan en sådan dom har vunnit laga kraft får tillståndet återkallas interimistiskt.

Egensändningar i upplåtna kanaler

25 & Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt för tillståndshavaren att genom avtal medge annan att ensam bedriva egen- sändningar i en kanal. Medgivandets verkan förfaller om det tillstånd som enligt 9 & meddelats för upplåtaren upphör att gälla.

Medgivande att bedriva egensändningar får ges endast till svensk med- . borgare. svenskjuridisk person eller utlänning som har hemvist i Sverige.

Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om hur många kanaler som han Upplåter och till vem upplåtelse sker.

26 & Upplåtelse av kanal bör ske genom skriftligt avtal. "l”illståndshavaren får i fråga om sändningarnas innehåll inte föreskriva annat än att detta skall vara förenligt med gällande lagstiftning.

27 & Kabelnämnden får besluta att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna. om han

1. inte längre uppfyller kraven enligt 25 å andra stycket.

2. har brutit mot 15 ä.

3. har bedrivit sändningar utan att behörig programutgivare funnits.

4. har sänt program som innehållit en skildring av sexuellt våld eller

Prop. 1984/85 : 199 7

tvång eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot männi- skor eller djur. om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt.

5. har sänt pornografiska program,

6. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommer- siell verksamhet i sändningarna eller

7. har sänt program eller programinslag. om pengar eller annan egen- dom har ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Beslut att sändningarna skall upphöra får också fattas om den som bedriver dessa har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt miss- bruk av yttrandefriheten i lokala kabelsändningar. Innan en sådan dom har vunnit laga kraft får kabelnämnden interimistiskt besluta att sändningarna skall upphöra.

Beslut enligt första stycket 2—7 och andra stycket får avse en tid om högst ett år.

28 5 Om beslut enligt 27 .b' har meddelats skall tillståndshavaren genast se till att egensändningarna upphör. Tillståndshavaren får under tid som bestämts enligt nämnda paragraf ej medge att sändningarna återupptas.

29 & Tillstånd att upplåta kanaler för egensändningar får återkallas. om tillståndshavaren -

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 s 1 eller 2 eller

2. har brutit mot 10 &. 11 & första stycket eller 28 ä.

3. har brutit mot 25 & första stycket genom att medge flera sändnings- rätt i samma kanal.

Avslutande bestämmelser

30 & Kabelnämndens ordförande och vice ordförande skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv.

31 & Om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar gäller särskilda bestämmelser.

32 & Kabelnämnden får återkalla ett tillstånd enligt denna lag. om till- ståndshavaren inte betalar avgift i ärende om lokala kabelsändningar inom föreskriven tid och tillståndshavaren förelagts att betala avgiften vid på- följd att tillståndet annars kan återkallas.

33 & När ett tillstånd enligt denna lag återkallas får kabelnämnden be- stämma en tid om högst ett år inom vilken nytt tillstånd inte kan ges.

34 ;i Den som bedriver egensändningar skall på uppmaning av kabel— nämnden tillställa nämnden sådan inspelning som avses i lagen (1985: 000) — — —. Om han inte rättar sig efter en sådan uppmaning kan nämnden förelägga vite.

35 & Kabelnämndens beslut enligt 5. 6, 8 och 9 515. 10 å andra stycket. 17. 20. 21. 24. 27. 2.9. 32 och 33 åå får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut enligt denna lag får ej överklagas.

Prop. 1984/85: 199 ' 3

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart. om inte annat förordnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Tillstånd enligt lagen får inte ges för tid under vilken sökanden bedriver sändningar med stöd av lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning. Den som bedriver sådana sändningar får ej heller medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller själv bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.

3. Sammanslutning som bedriver sändningar. för vilka bestämmelserna i lagen (l978:479) om försöksverksamhet med närradio gäller. får inte samtidigt medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.

3. Förslag till Lag om ändring i närradiolagen (1982: 459)

Härigenom föreskrivs att punkt 3 i övergångsbestammelserna till närra- diolagen (1982: 459) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3.' Sådana försök med trädsänd— ningar av televisionsprogram. som pågår vid utgången avjuni 1982. får äga rum även därefter, dock längst till utgången av år 1985.

3. Sådana försök med trådsänd- ningar av televisionsprogram. som pågår vid utgången avjuni 1982, får äga rum även därefter. dock längst till utgången av mars 1986. För dessa sändningar skall de äldre bestämmelserna gälla.

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

4. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med sär- skild trådsändning

Härigenom föreskrivs att övergångsbestämmelserna till lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Denna lag träder i kraft den 15 april 1984. Lagen gäller till utgång- en av år 1985.

Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 15 april 1984. Lagen gäller till utgång- en av mars 1986. Tillstånd enligt .? _å'får dock inte meddelas efter ur- gången av år 1985.

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Senaste lydelse 1983: 1082

Prop. 1984/85: 199 9

Utdrag UTBILDNINGSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1985-02—21

Närvarande: statsrådet 1. Carlsson. ordförande. och statsråden Lundkvist. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson, Bo- ström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson, Holmberg. Hell- ström. Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Göransson

Lagrådsremiss om radio- och TV-sändningar i kabelnät

1. Inledning

Regler för eter- och trådsändning av ljudradio- och TV-program finns i radiolagen (19662755. omtryckt 1972z240. ändrad senast 1984: 114). Ytt- randefriheten i radio och TV regleras i radioansvarighetslagen (1966: 756). Till radiolagen ansluter bl. a. lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning.

Den 20 augusti 1982 tillkallades en kommitté (U l982:()7) med uppdrag att utreda vissa massmediefrågor'. De ursprungliga utredningsdirektiven (Dir 1982: 62) ersattes den 23 februari 1983 i sin helhet med tilläggsdirektiv (Dir 1983: 19). Kommittén, som antog namnet massmediekommittén. av- gav den 16 augusti 1984 betänkandet (SOU 1984: 65) Via satellit och kabel. Betänkandet har remissbehandlats.

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels kommitténs sammanfattning av betänkandet som bilaga 1, dels de lagförslag som läggs fram i betänkan- det som bilaga 2, dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanfattning av remissyttrandena som bilaga 3.

Under år 1984 har två slags försöksverksamhet med kabelsändningar av TV-program pågått i Sverige. Dels har regeringen gett tillstånd till försöks- verksamhet med vidaresändning av program som tagits emot från satelliter i fast trafik, dels har Sveriges Television AB medgett vissa försök med

' Vid betänkandets avlämnande hade kommittén följande sammansättning: kansli- chefen LeifAndersson. ordförande, sakkunnige Björn Andersson. riksdagsledamö— tema Georg Andersson och Anders Björck. direktören Bert Levin samt riksdagsle- damöterna Sven-Erik Nordin och Yvonne Sandberg—Fries.

Prop. 1984/85: 199 10

lokal programverksamhet inom ramen för företagets tillstånd att bedriva rundradiosändningar.

Vid beredningen av detta ärende har jag särskilt samrått med cheferna förjustitie-. kommunikations- och finansdepartementen.

2. Bakgrund

Satelliter har under lång tid använts för överföring av radio- och TV-pro— gram. ] första hand har det gällt överföring mellan kontinenter. där motta- garna har varit de nationella radio— och TV- företagen i olika länder. Ett exempel på sådan överföring är den som sker mellan den nordamerikanska kontinenten och Europa med hjälp av olika satelliter. ägda av den interna- tionella organisationen Intelsat. Satelliter används också i bl. a. USA och Kanada för att inom länderna förmedla radio- och 'l'V—program över långa avstånd.

Massmediesituationen i Sverige påverkas i första hand av utvecklingen av sådana europeiska satelliter. vars sändningar kan tas emot i vårt land. Den europeiska teleorganisationcn Eutelsat håller på att etablera ett sy- stem av satelliter för telekommunikation i Europa. kallat Eutelsat [. Syste- met kan användas för olika slags telekommunikationer. inkl. TV-sändning- ar. De två första satelliterna i systemet är redan i funktion och en tredje satellit planeras. Det är fråga om satelliter för s. k. fast trafik. i dagligt tal kommunikationssatelliter. Kännetecknande för sådana satelliter är att de sänder med relativt låg effekt och att signalen täcker en stor yta på jorden. Följaktligen fordras en ganska stor och dyrbar mottagarutrustning för acceptabel mottagningskvalitet. l beteckningen "fast trafik" ligger att satelliterna i första hand är avsedda för överföring av signaler till ett litet antal fasta mottagningsstationer. varifrån signalerna efter omvandling kan transporteras vidare till de slutliga mottagarna.

Redan Eutelsat 1-systemets föregångare, experimentsatelliten Orbital Test Satellite (OTS). kom att användas för utsändning av TV-program avsedda att spridas till allmänheten genom vidaresändning i kabelnät. Intresset för en sådan användning av Eutelsat-satelliterna har också varit stort. 1 den första satelliten. vars egentliga uppgift är att tjänstgöra som reserv för den andra satelliten. har all kapacitet hyrts av televerkcn i olika europeiska länder. som avser att upplåta kanaler till olika företag som önskar sända TV—progräm till kabelnät. Satcllitkapaciteten hyrs på opriori- terad basis. dvs. tjänsterna måste upphöra om reservsatelliten behövs för att ersätta huvudsatelliten. Program avsedda att vidaresändas i kabelnät i Europa sänds f. n. också över en av Intelsats satelliter. Också signalerna från den sovjetiska kommunikationssatelliten Horizont kan tas emot i Sverige.

Prop. 1984/85: 199 11

Flera nya kommunikationssatelliter planeras. Massmediekommittén re— dovisar sådana planer från bl.a. Frankrike. Storbritannien. Förbundsrepu- bliken Tyskland och Luxemburg. Även amerikanska bolag har offentlig- gjort planer på uppsändning av satelliter för överföring av TV-program från USA till kabelnät i Europa.

S. k. direktsändande sate/liter skiljer sig från de hittills nämnda genom att de har avsevärt högre sändarstyrka och en signal som täcker ett mindre geografiskt område. Frekvenser för sändningar har fördelats mellan sta- terna vid en internationell konferens är 1977. Någon motsvarande fre- kvensfördelning har inte gjorts i fråga om kommunikationssatelliter. Signa- lerna från direktsändande satelliter kommer att ha en sådan styrka att de skall kunna tas emot direkt av allmänheten i det land till vilket sändningar- na är riktade. Den motlagningsutrustning som erfordras skall vara så billig att enskilda hushåll kan ha råd med den. Signaler från direktsändande satelliter kommer att kunna tas emot också utanför det område för vilket de är avsedda. men kraven på mottagarutrustning blir då högre. Direktsän- dande satelliter planeras i Europa av Frankrike. Storbritannien. Förbunds- republiken Tyskland samt av ett antal andra länder i den europeiska rymdorganisationen ESA. Sverige. Norge och Finland samarbetar om satelliten Tele-X. som är en direktsändande satellit. Någon direktsändande satellit. vars sändningar kan tas emot i Europa. finns emellertid ännu inte i drift.

Som massmediekommittén har framhållit finns det tecken som tyder på att de tekniska skillnaderna mellan direktsändande satelliter och kommuni- kationssatelliter kommer att minska. Förbättrad antennteknik har gjort att kravet på signalstyrka för enskild mottagning kan minskas. vilket kan leda till att de direktsändande satelliterna kan ges lägre sändarcffekt. Samtidigt kan kommunikationssatellitcrna komma att få högre effekt.

Olika satelliter ställer. som nämnts. olika krav på utrustning på marken. Kostnaderna för den omfattande utrustning som krävs för att ta emot program från kommunikationssatelliter är höga. Om sådana satelliter skall användas för sändning av TV-program till hushållen får därför mottagning- en i regel atTangeras gemensamt. genom att hushållen ansluts med kabel. Mottagning av program från direktsändande satelliter kommer i princip att vara möjlig för enskilda hushåll i det område som signalen är riktad emot. I många fall kommer emellertid enskild mottagning inte att kunna ordnas. t. ex.för många boende i flerfamiljshus vars lägenheter ligger i skugga för satellitsignalerna. Mottagning av program från direktsändande satelliter. avsedda för andra länder. kommer vidare sannolikt att kräva så dyrbar utrustning att kollektiv mottagning blir den naturliga lösningen. Det finns därför skäl att anta att utbyggnaden av kabelnät kommer att bli av avgö- rande betydelse för möjligheten att ta emot satellitprogram av alla olika slag.

Prop. 1984/85: 199 12

Jag har här uppehållit mig vid kabelnätens betydelse för förmedling av satellitprogram. Kabelnäten har även andra användningsområden. Jag syf— tar i första hand på centralantennfunktionen. dvs.mottagning och vidare- sändning av etcrsända rundradioprogram. den användning som i dag är den vanliga. Ungefär hälften av 'l"V-hushällen i Sverige är f.n. anslutna till centralantennanläggningar. Dessa omfattar i allmänhet ett litet antal hus- håll och är oftast inte byggda för att kunna förmedla mer än ett fåtal 'l'V—kanaler.

F.tt kabelnät kan också användas för överföring av videogram eller av program som produceras för att sändas direkt i nätet. Massmediekommit- tén använder termen egensändningar för sådana sändningar.

Utbyggnaden av kabelnät för TV-distribution framställs ibland som ett första steg i en utveckling varigenom många olika tjänster skall kunna erbjudas hemmen över kabelnät. De tjänster som brukar nämnas är olika slag av tcxtkommunikation. bildtelefon. förmedling av beställningar och betalningar. larmtjänster och spel av olika slag. Framtidsutsikterna för detta slag av tjänster är svårbedömda. Många av de diskuterade tjänsterna kan också tillhandahållas över ett moderniserat telefoninät. med större överföringskapacitet än i dag. Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare i vår att behandla dessa frågor i ett förslag till en särskild proposition.

Utvecklingen inom satellit— och kabelområdet är osäker i en rad avseen- den. Osäkerheten gör att det är svårt att ha någon mer bestämd uppfattning om vilka effekter den nya tekniken kommer att ha i kultur- och mediepoli- tiskt hänseende. Massmediekommittén har emellertid sökt göra en sådan bedömning. Kommittén kommer fram till att effekterna på olika kultur- verksamheter av ett ökat TV-utbud förmodligen blir ganska små. Ett undantag utgör biografbesöken. Dessa har under många år minskat i antal. bl.a.beroende på konkurrens från TV och video. Denna minskning tror kommittén kommer att fortsätta.

En förbättrad medieutbildning i skolan är enligt kommittén nödvändig oavsett vilken omfattning satellit- oeh kabeldistribuerade TV-program kommer att få i fortsättningen.

Det är naturligtvis svårt att med säkerhet säga något om programutbudet i de kommande satellitkanalerna. Hittillsvarande erfarenheter och redovi- sade planer tyder emellertid på att programmen i stor utsträckning kommer att bestå av film. musikprogram. sport, serier och annan lätt underhållning. Massmediekommittén för ett resonemang om effekterna av en sådan ut- veckling. Kommittén konstaterar att en förskjutning i tittandet från infor- mativa program till underhållningsprogram inträffade redan då TV 2 inför- des. Den ytterligare förskjutning i tittandet som satellitprogrammen kan leda till bedöms bli liten i förhållande till vad som redan har ägt rum.

Jag har i årets budgetproposition (prop. 1984/85: 100. bil. l(). s. 156) förordat att särskilda medel skall avsättas för kultur i skolan. Avsikten är

Prop. 1984/85: 199 13 att man genom olika projekt i enskilda skolor skall bygga tipp ett större medvetande om kulturfrågornas betydelse i undervisningen och en större vana vid att arbeta med sådana frågor. Film. video och TV har självfallet en särskild betydelse i detta sammanhang.

Även om enskilda stater kan besluta om regler för innehållet i satellitpro- gram som förutsättning för att de skall få vidaresändas i respektive land är det mer effektivt att låta sådana regler gälla för programmen redan då de sänds upp till satelliten. Överläggningar om sådana regler har förts inom Europarådets ram. Dessa överläggningar har resulterat i en rekommenda- tion om utnyttjande av satellitkapacitet för TV och ljudradio. vilken nyli- gen har antagits av Europarådets ministerkommitté (Recommendation no. R (84) 22 on the use of satellite capacity for television and sound radio). Rekommendationen innebär bl.a.att en stat som ställer satellitutrymme till förfogande för ljudradio- eller TV-sändningar skall se till att program— men överensstämmer med tillämplig lagstiftning. Dessutom föreskrivs vis- sa minimiregler för programinnehållet.

Hänvisningar till S2

3. Massmediekommitténs förslag

Kommitténs sammanfattning av sitt betänkande återges i bilaga 1 och dess lagförslag redovisas i bilaga 2. Jag skall här endast översiktligt beröra huvuddragen i kommittéförslaget.

Kommittén föreslår att rätten att anlägga kabelnät skall förbli fri. Några särskilda planer för kabelutbyggnad behövs inte av kultur- och massmedie- politiska skäl. En eventuell utbyggnad skall finansieras genom avgifter från dem som ansluts till näten. inte med bidrag från stat eller kommun. Kom- mittén lägger inte fram några förslag om att näten skall vara av ett visst tekniskt utförande eller att uppbyggnaden skall följa en viss struktur. Kommittén påpekar emellertid att de skilda förutsättningarna för telever- ket och andra nätanläggare kan komma att leda till en viss marknadsupp- delning, där televerket inriktar sig på basnäts- eller ortsnätsutbyggnaden medan andra inriktar sig på mindre enheter. framför allt utbyggda central- antennanläggningar. Arbetet på en teknisk standardisering bör t. v. bedri- vas utan någon statlig reglering. Vid behov bör dock föreskrifter om visst tekniskt utförande kunna meddelas.

Vissa användningar av kabelnät bör enligt kommittén kräva tillstånd från staten. förutsatt att sändningarna riktas till allmänheten i bostäder och att de kan tas emot i fler än 50 bostäder. Varje tillstånd skall avse ett visst område. som i princip inte skall vara större än det kommunen omfattar. Tillstånd bör fordras för samtidig oeh oförändrad vidaresändning av pro- gram som har tagits emot från satelliter i fast trafik. Tillstånd bör vidare krävas för egentliga egensändningar. Kommittén föreslår en ny lag om kabelsändning som skall gälla för dessa båda slag av verksamhet. När det

Prop. 1984/85: 199 14

gäller program från direktsändande satelliter anser kommittén att den nuvarande generella rätten enligt radiolagen att vidaresända trådlöst mot— tagna rttndradioprogram i centralantennanläggningar innebär att sådana program får vidaresändas utan tillstånd.

Tillstånd enligt den föreslagna nya lagen föreslås kunna ges till ägare av kabelnät och till särskilt tillskapade lokala operatörsföretag. Nätägare och lokala operatörsföretag skall kunna få tillstånd att dels vidaresända pro- gram från satelliter i fast trafik. dels upplåta kanaler i nätet till annan för egensändningar. Lokala operatörsföretag föreslås vidare kunna få ti115tänd att själva svara för lokala sändningar. En nätägare som får tillstånd till vidaresändning av satellitprogram bör. enligt kommittén. bli skyldig att utan kostnad ställa en kanal i kabelnätet till förfogande för det lokala operatörsföretagets lokala sändningar. Ansvaret för att programreglerna följs föreslås ävila den som fått sändningstillstånd. Kommittén anser också att även i de fall då en kanal upplåts till annan ansvaret bör ligga hos nätägaren eller det lokala operatörsföretaget. De skall bl.a. vara skyldiga att utse programutgivare. För att det lokala operatörsföretaget skall kunna få sändningstillstånd skall det ha lokal förankring och bred ägarsamman- sättning. Sändningsverksamheten i den lokala kanalen skall bedrivas så att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet råder.

Vissa villkor föreslås för tillstånd. Samråd skall ha skett med företrädare för de boende i området. Ansökningar om tillstånd skall remitteras till kommttncn för yttrande. Det skall prövas om de företag som söker tillstånd har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra verksamhe- ten. Tillstånd skall lämnas för ett begränsat område. normalt högst en kommun. och för en begränsad tidsperiod. inledningsvis högst tre år.

Den som får tillstånd att vidaresända satellitkanaler eller att upplåta kanaler till andra för egensändningar skall se till att de boende som ansluts till kabelnätet kan ta emot de etersända svenska rundradioprogram som är avsedda att tas emot i området.

Sändningsverksamheten i kanaler för egensändningar bör ha lokal inrikt- ning. Kommittén föreslår förbud mot gemensam programsättning genom att radiosändare matar lokala programkanaler i flera Olika kabelnät. Vidare föreslås att lokala kanaler inte skall få innehålla andra former av sändning- ar. t.ex. satellitprogram eller etersända rundradioprogram.

De innehållsregler som föreslås riktar sig mot program med våldsinslag eller pornografiska inslag eller program som innehåller hets mot folkgrupp.

Vidare föreslås förbud mot kommersiell reklam och s. k. sponsrade pro- gram i lokala sändningar. För satellitprogram förordas regler mot sådan reklam som särskilt riktar sig till svenska konsumenter. Överträdelse av programreglerna kan leda till att sändningstillståndet dras in.

Kommittén föreslår att en särskild statlig myndighet. kabelnämnden. skall inrättas för att pröva frågor om tillstånd för sändningar i kabelnät. Nämnden bör få en opolitisk sammansättning. Beslut i viktigare frågor

Prop. 1984/85:199 15

skall kunna överklagas till kammarrätt. Nämndens verksamhet skall finan- sieras med avgifter från dem som fått tillstånd.

Något straff— eller skadeståndsrättsligt ansvar skall enligt kommitten inte gälla för den som fått tillstånd till samtidig och oförändrad vidaresändning av satellitprogram i kabelnät. För andra slag av tillståndspliktiga ljudradio— och TV—sändningari kabelnät föreslås en särskild kabelansvarighetslag.

Vidare föreslår kommittén att en särskild avgift skall tas ut för använd— ning av film i vidaresändning av satellitprogram och i lokala sändningar. I första hand förordas en avtalslösning, men om en sådan inte går att genomföra bör lagstiftning tillgripas. Kommittén pekar även på att avgifter skulle kunna användas för att stödja den lokala programverksamheten.

De försök som f.n.pågår med stöd till lokala medieverkstäder under ledning av visningsnåmnden inom Svenska Filminstitutet bör enligt kom- mittén utvidgas till att gälla även sändningar i lokala kabelnät.

Kommittén behandlar också vissa andra frågor. nämligen regler för teledata och annan datakommunikation till allmänheten samt för text—TV och s. k. radiotext. reklam i videogram. upphovsrätt, bevarande och doku- mentation. rätten att i efterhand ta del av program som sänts i radio och TV, massmediernas rätt till nyhetsbevakning samt medieutbildning och medieforskning. Jag återkommer till vissa av dessa frågor i det följande.

4. Remissinstanserna

Här återges vissa huvudpunkter i remissopinionen. För en mer detalje- rad sammanställning hänvisas till bilaga 3.

Många remissinstanser betonar osäkerheten om den framtida utveck- lingen eller uttrycker tveksamhet inför de sammanfattande bedömningar som kommittén har gjort. I allmänhet godtas ändå de slutsatser som kommittén har dragit och vad den i sak har föreslagit. Några framhåller att de föreslagna reglerna måste betraktas som provisoriska.

Förslaget om etableringsfrihet för nätanläggning tillstyrks eller lämnas utan erinran av ett stort antal remissinstanser. Åtskilliga anser dock att någon slags plan för utbyggnaden skulle vara befogad.

Televerkets roll diskuteras av många. Från flera håll framhålls betydel- sen av att de konkurrensutsatta delarna av verksamheten särredovisas. Några anser att verket bör upplåta de kanalisationer och kabeltrummor som verket disponerar åt andra nätanläggare.

Förslaget om en s. k. gratiskanal för lokala sändningar som villkor för en nätägares tillstånd till satellitsändningar tillstyrks nästan över lag.

När det gäller det föreslagna lokala operatörsföretaget betonar några remissinstanser vikten av att sådana företag kommer till stånd och att de

Prop. 1984/85: 199 16

står öppna för alla som vill medverka. Andra remissinstanser är tvek— samma till om sådana företag kommer att kunna bildas.

Enligt kommitten skall varje nätägare i egenskap av innehavare av tillstånd att upplåta kanaler ansvara för programmens innehåll. Många remissinstanser motsätter sig eller är tveksamma till detta förslag. Några anser att de lokala operatörsföretagen skall ha huvudansvaret för alla sändningar. Andra förordar i stället att ansvaret skall ligga på dem som tillhandahåller programmen.

"De flesta remissinstanserna tillstyrker att Sveriges Radio- koncernens etersända program alltid skall tillhandahållas. Några betonar dock att detta inte bör gälla en eventuell betal-TV i Sveriges Radio-koncernens regi.

Förslaget att bl. a. tidningar skall kunna ges sändningsmöjligheter i egna kanaler välkomnas av vissa remissinstanser medan andra intar en negativ hållning till utveckling av lokala tidningskanaler. bl.a.med hänsyn till risken för lokala mediemonopol.

Förslaget om ett koncessionssystem tillstyrks eller lämnas utan erinran av de flesta remissinstanserna. Några år principiellt kritiska mot ett koncessionssystem men godtar. för den händelse ett sådant system genom- förs. i stort den gränsdragning som kommitten har gjort mellan fri och tillståndspliktig sändningsverksamnet. Vissa motsätter sig dock att till- stånd skall krävas för vidaresändning av program från kommunikationssa- telliter. Ett fåtal remissinstanser anser att tillståndskravet skall gälla även för direktsändande satelliter medan andra motsätter sig varje form av reglering av innehållet i kabelsändningar till allmänheten.

Ett antal remissinstanser förordar en högre gräns än 50 hushåll för de kabelnät som skall vara fria från tillståndskrav, medan de flesta inte berör frågan.

Bland de remissinstanser som diskuterar kommunernas roll i tillstånds- givningen tillstyrker några kommitténs förslag medan betydligt flera. främst kommuner. anser att kommunerna borde ges ett större inflytande än kommittén föreslår. Några menar att kommunerna borde svara för tillståndsgivningen.

Av de remissinstanser som har synpunkter på förslaget om en central kabelnämnd tillstyrker några att ett permanent organ inrättas medan andra förordar temporära lösningar.

Flera remissinstanser tillstyrker uttryckligen förSIaget att nämnden skall ges en opolitisk sammansättning. Andra önskar dock att kommuner. poli- tiska partier eller folkrörelser skall vara företrädda i nämnden.

Flera remissinstanser diskuterar kabelnämndens uppgifter. Några anser att uppgiften att pröva om brott mot programreglerna har skett inte bör ligga på nämnden. Andra betonar nämndens informationsuppgifter. Några anser att nämnden bör ansvara för olika avtal och överenskommelser för kabelfrågor och för fördelning av radiolänkfrekvenser för överföring mel— lan och till kabelnät. Också ansvar för utveckling och forskning föreslås åvila nämnden.

Prop. 1984/85: 199 17

Några remissinstanser anser att tillståndsgivning för satellitsändningar bör gälla generellt och inte för varje enskild satellitkanal.

Några remissinstanser föreslår att sändningarna i vissa fall skall kunna omfatta mer än en kommun. Andra kritiserar de föreslagna förbttden mot gemensam programsättning och blandade kanaler.

De flesta remissinstanser som uttalar sig i frågan tillstyrker de föreslagna programreglerna. liksom att brott mot reglerna skall kunna leda till indrag— ning av sändningstillståndet. Några instanser anser dock att indragning av tillståndet är en alltför långtgående åtgärd.

Några remissinstanser är kritiska mot att de föreslagna reglerna kan leda till att samma program kan komma att prövas parallellt i kabelnämnden och i domstol.

Många remissinstanser framhåller de höga kostnaderna för lokal ka- bel-TV—produktion och är kritiska mot att inga llnansicringsmöjligheter anvisas i betänkandet.

Avgifter på satellitprogram föreslås av nägra remissinstanser som en finansieringsmctod för lokala program medan andra förordar reklamllnan- siering. Några menar att överskott från satellitprogrammen kan användas för den lokala produktionen om de lokala operatörsföretagen svarar för såväl satellitdistribution som lokala sändningar.

Det föreslagna förbudet mot satellitreklam som under en lång tidsperiod och i betydande omfattning har riktats mot Sverige avstyrks av några remissinstanser. medan andra anser att sådana regler är nödvändiga.

Ökat-stöd till lokala medieverkstäder tillstyrks av nägra remissinstanser. Några framhåller att det inte går att utnyttja nuvarande tnedieverkstäder för mer kontinuerlig programproduktion.

De remissinstanser som behandlat frågan instämmer med kommittén i fråga om behovet av utbildning och forskning om massmedier.

S [försöksverksamhet

Två olika slag av försöksverksamhet med kabel-TV har inletts under år l984. Det ena gäller vidaresändning av program från kommunikationssatel- liter enligt lagen om försöksverksamhet med särskild trådsändning. Rege- ringen har gett tillstånd till försök på ett B(l-tal orter. Vidare har Sveriges Television AB medgett försök med lokala programsändningar inom ramen för företagets tillstånd att bedriva rundradiosändningar. Sådana medgivan- den har lämnats för ett 40-tal orter. ] vissa fall förekommer båda slagen av försöksverksamhet på samma ort och i samma kabelnät. Försöksperioder- na sträcker sig i båda fallen längst till utgången av år 1985. Erfarenheterna av försöken är ännu mycket begränsade. På några orter har emellertid försöken med lokala TV-sändningar inte kommit igång eller avbrutits efter kort tid. Vid utgången av år 1984 var ca 45 000 hushåll anslutna till satellit- ? Riksdagen IOM/85. ] sum/. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 18

sändningarna. Underhållningskanalen ”Sky Channel" vidaresändes i samtliga nät. Övriga satellitkanaler som befordrades var populärmusikkan' alen "Music Box", den franskspråkiga "TV 5" samt sovjetisk television via Horizont—satelliten. Intresset för satellitprogrammen har varit större än vad som har kunnat tillgodoses inom ramen för den omfattning som för- söksverksamheten ansetts böra ha.

6. Allmänna överväganden

Fram till nu har de tekniska möjligheterna att ta emot TV i Sverige i princip varit begränsade till de svenska programmen. ] gränstrakterna förekommer att man tar emot grannländernas program. men detta "gräns- tittande" har inte fått på långt när samma betydelse som i en del andra länder.

Genom framväxten av satelliter för överföring av radio- och TV-pro- gram förändras förutsättningarna radikalt. Med satelliter i kombination med kabelnät blir det möjligt att överföra ett mycket stort antal program- kanaler till hushållen. Utländska program kan visas i svenska hem med samma tekniska kvalitet som de svenska programmen. På några år har situationen förändrats från en knapphet. betingad av tillgången på eterfre- kvenser. till ett överflöd. där gränserna inte sätts av tekniken utan av andra faktorer.

Det är självklart att den nya tekniken skapar många värdefulla möjlighe- ter. Genom att TV-distributionen inte längre blir begränsad till marksän- dare med liten räckvidd förbättras förutsättningarna för ett fritt informa- tionsutbyte över gränserna. Flödet av information mellan olika länder kan härigenom öka. ] särskilt hög grad är detta av intresse för de nordiska länderna där den nya tekniken kan bidra till att stärka samhörigheten. Om program från invandrarnas hemländer sänds via satellit och kabel får invandrarna lättare att hålla sitt språk och sin kultur levande. Ett bredare programutbud kan leda till förbättrade möjligheter att tillgodose specialin- tressen. Kabelnäten möjliggör också lokala sändningar som endast när de hushåll som är anslutna till näten. Även om dessa bara kommer att kunna utnyttjas av dem som bori områden som är anslutna till kabelnät anserjag det värdefullt att sådana möjligheter skapas.

Jag vill understryka att vi. både när det gäller satellitsändningar och lokala sändningari kabelnät, befinner oss i början av en utveckling om vars fortsatta förlopp det är omöjligt att i dag ha någon säker uppfattning. För att olika slags verksamhet i kabelnät skall kunna utvecklas är det emeller- tid angeläget att man redan nu kan fastställa regler. Det ligger därför ett stort värde i att massmediekommittén står enig bakom huvuddelen av sina förslag. Skulle det visa sig att utvecklingen kommer att gå i en sådan riktning att reglerna inte längre framstår som ändamålsenliga kan det

Prop. 1984/85: 199 19

emellertid bli nödvändigt att göra ändringar efter förhållandevis kort tid. Ändringar kan också aktualiseras i samband med beredningen av yttrande- frihetsutredningens (Ju 1977: ft)) betänkande (SOU 1983: 70) Värna yttran— defriheten. som f. n. pågår inom justitiedepartementet. Avsikten är att grundlagsförslag med anledning av detta betänkande skall kunna behand— las av riksdagen i anslutning till 1988 års val.

Helhetsintrycket av remissbehandlingen är positivt när det gäller huvud- principcrna i kommitténs förslag. De många synpunkterna inom olika delområden vittnar emellertid i sig om en osäkerth inför både satellitpro- grammen och de lokala programsändningarna. Jag tar i det följande tipp dessa två slag av sändningsverksamhet var för sig.

När det gäller satellitprogrammm är flera remissinstanser kritiska mot kommitténs beskrivning av de kulturpolitiska konsekvenserna. De anser att kommittén har tagit för lätt på risken att programmen kan få en ensidig inriktning på film. sport och lättare underhållning och att de härigenom kommer att leda till en förilackning av lyssnar— och tittarvanorna. Särskilt framhålls risken för att barn kan komma att tillbringa en stor del av dagen med att se på TV-program som de inte kan förstå.

Jag har förståelse för den om som ligger bakom kritiken. Det är emeller- tid svårt att förutse utvecklingen av satellitprogrammen och tittarvanorna. Framtiden rymmer både risker och möjligheter. Det har offentliggjorts planer på produktion av program som skall sändas samtidigt i olika språk- versioner så att varje land skall kunna få sändningarna textade på sitt eget språk. Distribution av kanaler med ett omfattande nyhetsutbud planeras också. Vid sidan av de i huvudsak kommersiellt inriktade satellitkanalerna planeras också samarbete mellan olika europeiska rundradioföretag om satellitprogram. Jag återkommer till det nordiska samarbetet inom detta område.

Företrädare för Sveriges Radio-koncernen har länge framhållit risken för att multinationella företag med syftet att kommersiellt exploatera den stora marknad som Västeuropa utgör kommer att söka konkurrera ut de natio- nella rundradioföretagen i kampen om de mest attraktiva programmen. Dessa program skulle också i första hand förbehållas dem som bor i kabelanslutna hus. företrädesvis i tätorterna. och som har råd att ansluta sig.

Enligt min mening är det självklart att företag inom Sveriges Radio-kon- cernen som betjänar alla lyssnare och tittare även i fortsättningen bör spela den ledande rollen i radio- och TV-verksamheten i vårt land. Endast på så sätt får alla i Sverige möjlighet att ta del av ett omväxlande och kvalificerat programutbud som omspänner såväl nyheter. information och debatt som kultur och underhållning. Det är också bara genom de nationella radio- och TV-företagen som man kan säkerställa en programverksamhet som är förankrad både i Sverige som helhet och i de olika delarna av vårt land.

Prop. 1984/85: 199 20

Vår inhemska radio och TV kan stärkas på olika sätt. Resurser som möjliggör ett slagkraftigt programutbud kan garanteras. Verksamheten kan utökas med nya kanaler. vilka bör få tillgång till marknätet. Genom regler om att sådana etersända rundradioprogram alltid skall kunna tas emot av dem sotn är anslutna till kabelnät tillförsäkras alla i Sverige tillgång till ett utökat etersänt programutbud.

Den nordiska planeringen för samarbete inom radio- och TV-området är inne i ett avgörande skede. litt praktiskt samarbete kring nordisk program- verksamhet via satellit skulle innebära en avsevärd förstärkning av den nordiska samhörigheten. På samma sätt som i fråga om de inhemska radio- oeh 'l'V-kanalerna är det önskvärt att sådana nordiska kanaler blir tillgäng- liga i alla kabelnät. Det är vidare önskvärt att spridningen av grannländer- nas marksända rundradioprogram till större delar av vårt eget land under— lättas.

Samarbete mellan radiobolagen sker inte enbart inom Norden utan ock- så inom den europeiska rundradioorganisationen European Broadcasting Union (EBU). Genom att uppträda samlat har de europeiska nationella rundrt'idioft'iretagen goda möjligheter att behålla sin styrka i förhållande till de multinationella företag som vill lägga under sig den europeiska ka- bel-TV-marknaden.

Viljan att skydda den nationella radion och televisionen finns i alla europeiska länder. Man önskar slå vakt om såväl möjligheten att bedriva en självständig radio- och TV-politik som. i de länder där man tillämpar reklamfinansiering. finansieringskällorna för programverksamheten. lnga stater önskar att utländska företag skall dominera radio- och 'fV-utbudet inom resp. land. Bl.a. av dessa skäl har inom Europarådet utarbetats rekommendationer om reklam i satellitsändningar samt om utnyttjande av satellitutrymme för radio- och 'fV—ändamål.

Det är min förhoppning att här nämnda åtgärder skall vara tillräckliga för att uppnå en önskvärd balans mellan Sveriges Radio-koncernens verksam- het oeh de utländska satellitsändningt'trna. När ytterligare erfarenhet har vunnits får ställning tas till om även andra åtgärder kan behöva vidtas.

När det gäller den lokala programwrksunr/wlwr avspeglar många re- missyttranden en skepsis till möjligheten att få till stånd sådan verksamhet. Dessa farhågor har sin grund i erfarenheten att det är komplicerat och dyrbart att bedriva lokal 'fV-produktion och att det brukar vara svårt att hålla i gång en produktionsverksamhet med icke- professionella under någon längre tid.

Många remissinstanser pekar på svårigheterna att hitta finansieringsmöj- ligheter för de lokala programmen. Några förordar reklam som en lämplig linansieringskälla medan andra anser att verksamheten bör bekostas ge— nom bidrag från det allmänna eller genom att intäktsmedel omfördelas från verksamheten med vidaresändning av satellitprogram.

Prop. 1984/85: 199 Zl

Ett annat skäl till att vissa remissinstanser uttrycker tveksamhet inför kommitténs förslag om lokal sändningsvcrksamhct är att de befarar att tidningsföretag kommer att få en dominerande ställning i progrz'tlmverksam— heten och att detta kommer att leda till lokala mediemonopol.

Kommittén har föreslagit att lokala sändningar inte skall få innehålla program som sänds ut centralt genom radiosändning för att samtidigt spridas i flera kabelnät. Enligt kommitten bör inte heller kanaler där det lokala innehållet blandas med t.ex. satellitsändningar tillåtas. Några re- missinstanser motsätter sig dessa begränsningar. Vissa av dem motiverar sin avvisande hållning med att det skulle bli lättare att komponera ett attraktivt innehåll i de egna sändningarna om man fick använda centralt utsända program eller satellitprogrz'tm i kombination med det lokala materi- alet.

För egen del harjag viss förståelse för de olika farhågor och invändning- ar som remissinstanserna har gett uttryck för. Erfarenheterna av lokal TV-produktion i vårt land är ännu mycket begränsade och många frågor kommer inte att kunna besvaras förrän efter en tids verksamhet. Kommit- téns förslag till regler för egenså'indningar syftar till att befästa sändningar- nas lokala karaktär och att möjliggöra också för de mindre resursstarka att delta i den lokala programverksamheten. Särskilt under en uppbyggnads- period framstår sådana regler som välmotiverade. Jag anser att kommit- te'ns förslag är väl avvägt och vill därför inte avvika från principerna i förslaget.

Jag förordar alltså att kommitténs förslag i allt väsentligt läggs till grund för lagstiftning på området.

Innan jag går in på enskildheterna i det regelsystem somjag förordar vill jag i all korthet redovisa huvudpunkterna i det.

Tillstånd skall krävas dels för rätt att sända vidare radio- och TV-pro- gram från satelliter i fast trafik. dels för rätt att bedriva andra slag av sändningar. s. k. egensändningar. i kabelnät.

Som hittills står det var och en fritt att i kabelnät sända vidare etersända radio- och TV-program i rundradiosändningar från t. ex. direkt- sändande satelliter eller Sveriges Radio-koncernen.

—— Tillstånd att bedriva kabelsändningar skall kunna ges dels till ägaren eller den som annars förfogar över ett kabelnät, nätinnehavaren. dels till ett för ändamålet särskilt tillskapat sändarföretag. ett lokalt kabelsändar- företag.

— Nätinnehavaren kan endast få rätt att sända vidare satellitprogram. Det lokala kabelsändarföretaget kan, utöver den rätten. även få rätt att bedriva egensändningar.

Nätinnehavaren. liksom det lokala kabelsändarföretaget. kan härut- över få rätt att upplåta hela kanaleri kabelnäten åt andra för egensändning- ar.

En särskild _vttrandefrihetsrättslig ansvarighetslagstiftning införs för

Prop. 1984/85: 199 22 egensändningarna. Härutöver införs vissa särskilda regler för innehållet. nämligen avseende reklam, våld och pornografi. Vid överträdelse av dessa regler samt vid yttrandefrihetsbrott får sändningstillståndet återkallas.

— Varje sändningstillstånd begränsas till att omfatta ett visst område. i princip högst en kommun.

En statlig myndighet. kabelnämnden. inrättas med uppgift att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn över verksamheten.

Tillgången på kabelutrymme för lokala sändningar skall garanteras ge- nom att nätinnehavare åläggs att utan kostnad ställa en kanal till förfogan- de för de lokala kabelsändarföretagens sändningar. Egensändningarnas lokala karaktär betonas genom att central programsättning och kanaler med ett blandat innehåll av lokala program och t.ex. satellitprogram inte tillåts.

Skälen mot reklam i radio och TV har angetts i många olika samman- hang. senast i tilläggsdirektiven till massmediekommittén. Dessa skäl är effekterna för dagspressens annonsintäkter, risken för otillbörlig påverkan från reklamintressen pä programverksamheten samt ogynnsamma verk- ningar från konsumentpolitisk synpunkt. Vissa remissinstanser pläderar för en ändrad inställning till reklamen. Bl.a.hävdas att tillkomsten av internationell satellitreklam ger utländska företag konkurrensfördelar. vil- ket skulle motivera reklam även i svensk radio och TV. Det finns emeller- tid enligt min mening ingen anledning att frångå hittillsvarande principer för reklam i radio och TV.

Finansiering av de lokala sändningarna får i första hand ske genom abonnemangsavgifter och genom ekonomiskt åtagande från de organisatio- ner m. m. som svarar för programmen. Kabelnämnden bör emellertid få möjlighet att ge visst stöd till lokal programverksamhet. Kabelnämndens verksamhet bör finansieras med en särskild avgift, som skall erläggas av alla som erhåller tillstånd för vidaresändning av program från satelliter i fast trafik. Förslag om avgiftens storlek och närmare regler för avgiften bör föreläggas riksdagen i höst.

Kabelsändningar kan komma att bli en viktig distributionsform för film. De som bedriver sådana sändningar bör därför. i likhet med vad som gäller för biografägare och videogramuthyrare, bidra till Svenska Filminstitutets verksamhet med stöd till svensk filmproduktion m. m. Kabelnämnden bör ges i uppdrag att lägga fram förslag om hur frågan om en avgift för detta ändamål skall lösas.

Den nu gällande radiolagen från år 1966 är inte anpassad till dagens tekniska förutsättningar. Det framgår t.ex. inte helt klart av själva lagen hur sändningar från satelliter av olika slag skall behandlas i tillständshän- seende. Avgränsningen av begreppet rundradiosändning vållar svårighe- ter, vilket blir allvarligare ju mer intresset för kabelsändningar ökar. Ut- vecklingen av olika distributions- och återgivningstekniker för rörliga bilder aktualiserar också en översyn av lagstiftningen. För att Sverige skall

Prop. 1984/85: 199 23

kunna efterleva Europarådets nyligen antagna rekommendation om utnytt- jande av satellitkapacitet behövs vidare möjligheter att ställa krav på innehållet i sändningar som från vårt land riktas mot satelliter. Radiolagen torde inte ge sådana möjligheter. Det har vidare uttryckts önskemål om att kunna utnyttja radiolänksändningar för att vidarebefordra grannländernas rundradioprogram till centralantennanläggningar i Sverige. Radiolagen torde inte medge att sådana sändningar vidaresänds.

l massmediekommitténs uppdrag ingick att göra en översyn av den radiorättsliga lagstiftningen. Detta uppdrag har kommittén av tidsskäl inte kunnat fullgöra. ] stället föreslår kommittén att en ny utredning snarast tillkallas för att göra en sådan översyn. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att en sådan utredning tillkallas.

De lagbestämmelser som behövs om kabelsändningarna. utöver de nyss- nämnda ansvarsbestämmelserna. tas in i en ny lag. kallad lag om lokala kabelsändningar.

Massmediekommittén har lagt fram vissa förslag om text—TV och radio- text samt annan datakommunikation till allmänheten. Med radiotext avses överföring av tcxtmeddelande till särskilda mottagare genom den vanliga ljudradiosignalen. Förslagen innebär bl.a.att etableringsfrihet skall råda för text-TV och radiotext i kabelnät som sänds utan samband med andra program, liksom för andra former av datakommunikation till allmänheten. Ett frivilligt ensamansvarssystem föreslås. Reklam bör få förekomma om sidorna med reklaminslag endast kan uppsökas av tittarna genom ett medvetet val. Däremot bör reklam inte vara tillåten i det som kommittén benämner kabeltext. dvs. textsidor som sänds i en bestämd följd och där bestämda sidor inte kan uppsökas. Kommitténs förslag till lagreglering innebär emellertid att kabelsänd fristående text-TV och kabeltext behand- las på samma sätt. Enligt lagförslaget skulle alltså "reklam bli tillåten också i kabeltext. En sådan konsekvens kan enligt min mening inte godtas. Den nyssnämnda utredningen bör få i uppdrag att föreslå en användbar gräns- dragning mellan olika slag av textkommunikation till allmänheten.

I fråga om de radio- och TV-program som i dag kan tas emot av hushållen finns det särskilda lagregler om vem som kan göras straffrättsligt ansvarig och åläggas skadeståndsskyldighet på grund av yttrandefrihets- brott. Bestämmelserna återfinns. vad gäller de program som sänds av programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen. i radioansvarighetsla- gen (1966: 756). vad beträffar närradiosammanslutningarnas program i la- gen (1982: 460) om ansvarighet för närradio och i fråga om radiotidningar i lagen (1982: 521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar.

Kommittén har föreslagit en ansvarighetslag också för lokala kabelsänd— ningar. något som remissinstanserna allmänt har tillstyrkt. Ett förslag till ansvarighetslag bereds f.n.inom justitiedcpartementet. Avsikten är att riksdagen skall kunna behandla frågan i sådan tid att lagstiftningen kan

Prop. 1984/85: 199 34

träda i kraft samtidigt med den av mig föreslagna lagen om lokala kabel- sändningar. dvs.den ljanuari 1986.

När det gäller samtidig och oförändrad vidaresändning av programka- naler från satelliter i fast trafik har den som verkställer kabelsändningen inte tillräckliga kontollmöjligheter för att förebygga yttrandefrihetsbrott i programmen. Massmediekommittén har av detta skäl ansett att satellit- sändningarna inte bör omfattas av regelsystemet. Vid remissbehandlingen har JK och riksåklagaren godtagit kommitténs synsätt medan vissa andra instanser har ställt sig kritiska. Jag anser att ett system med ensamansvar inte kan införas för detta slags sändningar.

På ännu en punkt villjag klargöra min inställning. Det gäller kommitténs förslag att ansvarig programutgivare för program som sänds i s. k. upplåtna kanaler inte skall utses av det sändande rättssubjektet utan av den som har tillstånd att upplåta kanaler. Detta förslag har utsatts för kritik och jag kan i princip instämma i denna. Jag anser alltså att programutgivarc skall utses av den som sänder i en upplåten kanal. och inte av den som upplåter kanalen.

Ett system med tillståndsprövning som det jag förordar kan ses som ingrepp i den yttrandefrihet och informationsfrihet som varje medborgare är tillförsäkrad enligt regeringsformen. Det kan också uppfattas som en begränsning av det fria informationstlödet över gränserna. för vilket det längst gående skyddet finns i Europarådskonvcntioncn om de mänskliga rättigheterna. Detsamma gäller de möjligheter till återkallelse av tillstån- den på grund av programmens innehåll somjag anser bör finnas. Samtidigt ger ett system med tillståndsprövning möjligheter att skapa bättre förut— sättningar för att utöva yttrandefriheten och informationsfriheten än vad som annars skulle kunna bli fallet. Med hänsyn härtill villjag redogöra för hurjag ser på förhållandet mellan mina förslag och regeringsformens och konventionens bestämmelser.

Enligt 2 kap. 12 & regeringsformen får en begränsning göras bara för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Be- gränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. En begränsning får inte göras enbart på grund av politisk. religiös. kulturell eller annan sådan åskådning.

Enligt 2 kap. 13 & regeringsformen får yttrandefriheten och informa- tionsfriheten begränsas med hänsyn till rikets säkerhet. folkförsörjningen. allmän ordning och säkerhet. enskilds anseende. privatlivets helgd eller förebyggandct och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhct begränsas. ] övrigt får begränsningar av yttrandefrihe- ten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske skall särskilt

Prop. 1984/85: 199 25

beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska. religiösa. fackliga. vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Artikel lll i Europarådskonventionen slår fast att envar skall ha rätt till yttrandefrihct. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser. Artikeln hindrar inte en stat från att kräva tillstånd för radio-. televisions- eller biografföretag.

Artikel lt) gäller mottagning och spridning av upplysningar och åsikter med hjälp av vilka medel som helst. sålunda också mottagning och ren vidaresändning av satellitsignalcr. Bestämmelsen tillåter uttryckligen ett koncessionssystem för bl.a. radio- och TV-företag. Den som driver verk- samhet för vidaresändning av satellitprogram kan jämställas med ett så- dant företag. Av villkoren i andra artiklari konventionen framgår att beslut om utfärdande och återkallande av koncessioner inte får grundas på god- tycke, vara diskriminerande eller lägga onödigt långtgående hinder för sändningar. såsom för användningen av kabel. Hinder såsom formföre- skrifter. villkor. inskränkningar eller straffpåföljder skall vara angivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

Det koncessionssystem som jag föreslår avser att säkerställa att egen- sändningar kan komma till stånd. att deltagande blir möjligt för alla som vill sända samt att garantier skapas för att egensändningarna när ut till alla som är anslutna till kabelnäten. Som ett villkor för tillstånd att sända satellitprogram eller att upplåta kanaler åt andra för egensändningar före- skrivs därför en förpliktelse för nätinnehavare att ställa en kanal i nätet till förfogande för det lokala kabelsändarföretagets egensändningar. ] fråga om de lokala kabelsändarföretagen föreskrivs att företrädare för olika intressen och meningsriktningar inom tillståndsområdet skall ingå. Vid utövandet av sin sändningsrätt skall kabelsändarföretaget sträva efter vi- dastc möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. För att skydda egen- sändningarnas lokala karaktär föreslås vidare att det i kanaler där sådana sändningar bedrivs inte får förekomma sändningar av annat slag. t. ex. sa- tellitsändningar eller vidaresändningar av etersända rundradioprogram. Av samma skäl får inte heller program som har tagits emot från radio- eller trådsändare och som samtidigt vidaresänds i andra kommuner vidaresän- das i kanal för egcnsändningar.

Genom villkor som anknyts till tillståndsgivningcn säkerställs också att de som är anslutna till kabelnäten har möjlighet att ta del av programutbu- det från Sveriges Radio-koncernen.

Jag kan konstatera att alla de villkor som jag hittills har berört syftar till att säkerställa att de möjligheter som skapas genom kabeltekniken verkli- gen kommer att utnyttjas för att öka yttrandefriheten och möjligheterna att erhålla information. De inskränkningar som görs i en nätinnehavares rätt att förfoga över sin egendom syftar till att göra möjligheten att yttra sig och bli hörd tillgänglig för alla samt att garantera att ingen kabelansluten blir

Prop. 1984/85: 199 26

sämre ställd när det gäller att ta del av svensk etersänd rundradio än han skulle ha varit utan kabelnätet. Dessa ändamål ärinte bara godtagbara i ett demokratiskt samhälle. utan bidrar även till att förstärka och fördjupa demokratin.

Det är svårt att se att föreskrifter av detta slag skulle kunna införas på annat sätt än som villkor för tillstånd. Koneessionssystemet är därför nödvändigt för att ifrågavarande ändamål skall kunna tillgodoses.

De möjligheter som föreslås till ingripande mot visst programinnehåll avser dels. för satellitsändningarna. hets mot folkgrupp o.dyl.. dels. för alla sändningar, våld. pornografi och reklam. Jag anser att förebyggande av rasdiskriminering är ett sådant särskilt viktigt skäl som enligt 2 kap. 13 & regeringsformen får föranleda begränsningar av yttrande— och informa- tionsfriheterna. Detsamma gäller ifråga om förebyggande av psykiska ska- dor hos främst barn och ungdomar genom påverkan av innehållet i vålds- filmer och pornografiska filmer. Inskränkningar av yttrandefriheten av dessa skäl sker redan genom reglerna om förhandsgranskning av biograf- film.

Frågor om rätten att bedriva kabelsändningar skall prövas av en statlig myndighet. Den skall ledas av personer som är lagfarna och erfarna i domarvärv. För handläggningen av ärendena gäller förvaltningsrättens regler. Härigenom säkras att myndigheten kommer att fungera på ett domstolsliknande sätt. Dess beslut skall kunna överklagas till domstol.

Sammanfattningsvis bedömerjag att det koncessionssystem och de möj- ligheter till ingripande på grund av programinnehållet somjag föreslår inte strider mot bestämmelserna i regeringsformen eller Europarådskonven- tionen.

7. Särskilda frågor

Hänvisningar till S7

  • Prop. 1984/85:199: Avsnitt 3

7.1. Koncessionsplikt

Mitt förslag: Tillstånd bör krävas för vissa trådsändningar av radiopro- gram i lokala rundradiosändningar. Tillstånd skall sålunda fordras för vidaresändning av programkanaler från satelliter i fast trafik (satellit- sändningar) samt för andra sändningar (egensändningar). Tillstånd skall också krävas för att upplåta kanaler åt andra för egensändningar. Där- emot bör det fortfarande inte fordras tillstånd för vidaresändning av radioprogram i rundradiosändning som mottagits trådlöst. Tillstånd skall inte behövas om det är fråga om sändningar till bostäder som inte kan tas emot i fler än 5.0 bostäder.

Kommitténs förslag: Som mitt förslag utom att kommittén föreslår att tillstånd inte skall krävas för trådsändning som inte kan tas emot i bostä- der.

Prop. 1984/85: 199 27

Remissinstanserna: Kommitténs förslag tillstyrks ellcr lämnas utan erinran av de flesta remissinstanserna. Några anser att tillstånd inte skall behövas för vidaresändning av program från satelliter i fast trafik. men det finns också remissinstanser som förordar krav på tillstånd även för vidaresänd- ning av program från direktsändande satelliter. Några remissinstanser anser att 50 hushåll är en för låg övre gräns för de kabelnät för vilka tillstånd inte skall krävas.

Skälen för mitt förslag: Jag vill först beröra den principiella frågan om etableringsfrihet eller koncessionssystem för sändningari kabelnät.

Yttrandefrihetsutredningen (Ju 1977: 10) har i betänkandet (SOU l983:7tl) Värna yttrandefriheten föreslagit en principiell rätt att bedriva verksamhet för trädsåndning till allmänheten av ljud. bilder och text. Utredningen föreslår att varje svensk medborgare eller svensk juridisk person skall ha rätt gentemot det allmänna att bedriva sådan verksamhet. Denna principiella sändningsfrihet skall inte hindra att det allmänna fast- ställer ordningsföreskrifter som inte tar sikte på innehållet. Yttrandefri- hetsutredningen föreslår vidare särskilda regler som skall göra det möjligt att begränsa sändningsfriheten för att främja allmänhetens tillgång till dags- händelser eller för att ingripa mot ett utbud som är ensidigt inriktat på våldsframställningar eller pornografiska skildringar. Med den förstnämnda begränsningen avser utredningen både möjligheten att förhindra att någon skaffar sig ensamrätt till sändningar från evenemang och möjligheten att föreskriva att Sveriges Radio-koncernens rikstäckande programutbud för- medlas via tråd, Ingripande mot utbud med våld och pornografi bör enligt utredningen ske i former som ligger sa nära de yttrandefrihetsrättsliga som möjligt.

Massmediekommittén för ett resonemang om för- och nackdelar med olika principer för hur rätten till trådsändningar skall regleras. Enligt kommittén behöver skillnaderna mellan system med etableringsfrihet och koncessionssystem inte vara så stora i praktiken. Ett koncessionssystem kan mycket väl utformas så att garantier skapas för en långtgående yttran- defrihet.

Kommittén anför följande skäl för sitt förslag om ett koncessionssystem och mot en lösning som bygger på en principiell sändningsfrihet.

Även om det sker en utbyggnad av kabelnät kommer det. enligt kommit- te'n. att kunna uppkomma trängsel också i kabelnäten. Skillnaden i förhål- lande till det utrymme som kan användas för etersändning kommer inte att bli så stor att den kan anföras som skäl för sändningsfrihet i trådsändning.

Kommittén anser vidare att en fri sändningsrätt gentemot det allmänna kan ge nätägaren en monopolställning som i praktiken kan begränsa yttran- defriheten och _vttrandemöjlighetcrna avsevärt. Med ett koncessionssys- tem kan nätägarfunktioncn skiljas från ansvaret för den lokala program- sättningen. Man kan undvika att operatören skaffar sig en monopolställ-

Prop. 1984/85: 199 28

ning i programmässigt hänseende utan garanterade möjligheter för andra att päverka programutbud eller få sända.

En fri sändningsrätt i förhållande till det allmänna kan enligt kommittén leda till en mindre lämplig utformning av programreglerna. Det blir svärt att ange positiva riktlinjer för verksamheten. Om ingripanden skall ske först efter ätal och dom vid allmän domstol kan systemet bli mycket svärhanterligt. 1 ett koncessionssystem är det däremot möjligt att utforma programreglerna pä ett smidigare sätt.

Behovet av en rationell och effektiv organisation av kabelsändnings- verksamheten talar för att ett fåtal aktörer är verksamma inom varje nät. vilket i sin tur förutsätter att garantier kan skapas för en vid yttrandefrihet och goda yttrandemöjligheter. Detta kräver en viss reglering.

Mot denna bakgrund föreslär kommittén ett system som bygger på tillständsprövning. 'l'illständ för sändningsverksamhet föreslås kunna ges till ett begränsat antal parter som därefter ges skyldighet och möjlighet att låta många olika intressenter medverka.

Mitt förslag ligger mycket nära kommitténs. Det innebär att jag avvisar en modell med fri sändningsrätt i kabelnät. ] huvudsak instämmerjag i den motivering som kommittén har lämnat. Jag vill emellertid särskilt beröra några av de frågor som har haft betydelse för mitt ställningstagande.

Kabelnät kan byggas ut med mycket hög kanalkapaeitet. Härigenom skapas tekniska möjligheter för en mycket kraftig ökning av möjligheten att bedriva radio- och TV-sändningar till allmänheten. Det är emellertid kostsamt att anlägga kabelnät. Sändningsverksamheten. särskilt av 'l'V-program. är dyrbar och komplicerad. Garantier behöver därför skapas för att näten skall bli tillgängliga även för sådan verksamhet som inte i första hand kan bedrivas med lönsamhetsmäl. På så sätt skapas förutsätt- ningar att den ökade kapaciteten verkligen kommer att leda till förbättrade yttrandemöjligheter. I ett koncessionssystem kan sådana regler utformas som villkor för sändningstillständ. medan det blir svårt att hitta en lämplig utformning i ett system som bygger på en principiell sändningsfrihet. Behovet av att skapa garantier för vidsträckta yttrandemöjligheter talar därför enligt min mening för ett koncessionssystem.

Jag anser vidare att praktiska och ekonomiska skäl talar för att den lokala programverksamheten pa varje ort koncentreras till en eller ett fåtal aktörer som i sin tur ges skyldighet att sörja för en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet. Resurserna för lokal programverksamhet kommer med säkerhet att vara begränsade. Särskilt för resurssvaga grupper och organisationer är det nödvändigt att samverka med andra och att kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som samlas i ett organ som bedri- ver en kontinuerlig sändningsverksamhet. Förslaget om lokala kabelsän- darförctag möjliggör enligt min mening att en sådan samverkan kommer till stånd.

Prop. 1984/85: 199 ' i 39

Hittillsvarande erfarenheter talar för att det är sändningarna från kom- munikationssatelliter som kommer att vara det dominerande programutbu- det och det innehåll som kommer att motivera utbyggnad av kabelnät. Med ett tillståndssystcm kan vissa villkor knytas till sådana sändningar i syfte att gagna annan sändningsverksamhet. Villkoren kan avse avgifter och skyldighet att tillhandahålla kanalutrymme för egensändningar. Den nor— mala situationen i fråga om satellitprogram är vidare att den som bestäm- mer innehållet i de sändningar som tas emot och vidarebefordras i kabelnä- ten ftnns utomlands och därför inte kan ställas till ansvar i Sverige. De som svarar för verksamheten i Sverige har inget inflytande över programinne- hållet. Detta gör att sändningsfrihct i kombination med kriminalisering av sändningar med visst innehåll inte är en framkomlig väg att upprätthåller en viss kontroll över innehållet i satellitsändningarna. Om man vill ha en möjlighet att effektivt ingripa mot program med ett oacceptabelt innehåll måste man därför ha möjlighet att förbjuda fortsatta vidaresändningar.

Detta är i själva verket vad yttrandefrihetsutredningen föreslår i fråga om distributörer som har ett renodlat utbud av våld och pornografi. På denna punkt är den praktiska skillnaden liten mellan yttrandefrihetsutred- ningens förslag och den modell jag föreslår.

Enligt radiolagen fordras regeringens tillstånd för rundradiosändning. Det enda undantaget gäller för vidaresändning av program i rundradio- sändning som har tagits upp trådlöst på en centralantennanläggning. Så- dana program får utan särskilt tillstånd sändas vidare till mottagare inom fastighet som är ansluten till anläggningen. För innehållet i rundradiopro- gram ställer radiolagen upp bestämda krav. Några motsvarande krav på innehållet ställs inte på sådana radiosändningar som inte är avsedda att tas emot direkt av allmänheten. dvs.som inte är rundradiosi-indningar. De sändningar som befordras med hjälp av satelliter i fast trafik är inte rundra- diosändningar. Rundradiosändning blir det fråga om först när programmen vidaresänds på sådant sätt att de kan tas emot direkt av allmänheten.

Massmedickommitten anser inte att tillstånd skall fordras för att vidare- sända program från direktsändande satelliter. Kommitténs ställningstagan— de bygger på antagandet att de direktsändande satelliter vilkas sändningar kommer att bli aktuella för mottagning i vårt land kommer att drivas inom ramen för nationell rundradioverksamhct och styras av regler och prin- ciper för sådan verksamhet. Kommittén pekar emellertid samtidigt på att utvecklingen kan gå i en annan riktning. vilket skulle kunna ge anledning till andra lösningar. Vidare framhåller kommitten att skillnaderna mellan olika slags satelliter kan komma att minska.

Jag instämmer i kommitténs förslag på denna punkt. Jag vill emellertid. liksom kommittén. understryka dels att framtidsutsikterna för direktsän- dande satelliter f.n. är mycket svåra att bedöma. dels att de tekniska skillnaderna mellan olika satellittyper kan vara på väg att suddas ut. Förutsättningarna i fråga om huvudmannaskap och programregler för

Prop. 1984/85: 199 30

eventuella framtida direktsändande satelliter kan därför bli andra än de som ligger till grund för kommitténs förslag. Liksom kommitten anser jag att det i en annan situation kan finnas skäl att ompröva nuvarande stånd- punkt. En utjämning av de tekniska skillnaderna mellan olika typer av satelliter kan vidare leda till problem med att avgränsa tillståndspliktiga sändningar från sådana som inte kräver tillstånd. Frågan om att hitta andra zwgränsningsmetoder bör därför tas upp i det fortsatta radiorättsliga över- synsarbetet.

Kommittén föreslår att tillstånd inte skall krävas för trådsändning som inte riktar sig till bostäder utan bara till lokaler. Förslaget syftar bl. a. till att tillgodose önskemål om att kunna direktsända från t. ex. idrottsevene- mang eller gudstjänster till särskilda lokaler på andra orter. Jag kan instäm- ma i att en sådan förändring vore önskvärd. En konsekvens av kommitténs förslag är emellertid att de regler för innehållet som kommittén föreslär skall gälla för kabelsändningar inte kommer att gälla för sådana sändningar till lokaler. Regeringen har i en proposition (prop. 1984/85: llb) bl.a. föreslagit en ändring av biografförordningen. Ändringen innebär att samma regler i fråga om förhandsgranskning som gäller för offentlig förevisning av biograffilm skall gälla för offentlig visning av videogram. Om massmedie- kommitténs förslag genomfördes skulle vi komma i en situation där regler- na för offentlig återgivning av ett och samma program skulle vara mycket olika beroende på om det var fråga om filmvisning eller uppspelning av videogram eller om trådsändning. Också gränsdragningen mellan uppspel- ning av videogram och trådsändning skulle då kunna ställa till svårigheter. En sådan konsekvens kan enligt min mening inte godtas. Jag är därför inte beredd att nu frångå kravet på tillstånd för trådsändningar till lokaler. Jag har emellertid. som jag tidigare nämnt. för avsikt att föreslå regeringen att låta utreda vissa ändringar av den radiorättsliga lagstiftningen. En av de viktigaste uppgifterna för utredningen. som denna skall behandla med förtur. är att finna en lämplig gränsdragning mellan det tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga området. Härvid förutsätter jag att inte bara sändningar av den karaktärjag här berört utan också sändningar till exem- pelvis kunderna på ett varuhus. patienterna på ett sjukhus och gästerna på ett hotell. skall falla utanför det tillståndspliktiga omrädet. Utredningen bör lägga fram förslag i sådan tid att ändrade regler kan träda i kraft den 1 juli 1986.

Prop. 1984/85: 199 - 3|

Hänvisningar till S7-1

7.2. Vem kan få tillstånd?

Mitt förslag: Tillstånd till vidaresändning aV'progrztmkztnaler från satel- liter i fast tratik skall kunna ges till ägaren eller den som annars förfogar över ett kabelnät (nätinnchavare) och till lokala kabelsändarföretag. Tillstånd att bedriva egensändningar skall kunna ges till lokala kabel— sändarföretag. Tillstånd att upplåta kanalutrymme åt andra för egen- sändningar skall kunna ges till både nätinnehavare och lokala kabelsän- darföretag.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt med undantag för vissa i huvudsak terminologiska frågor.

Remissinstanserna: Vissa remissinstanser befarar att det inte kommer att bildas några lokala kabelsändarföretag. Möjligheten att upplåta lokala ka— naler till enskilda intressenter välkomnas av en del remissinstanser medan nägra motsätter sig att t. ex. tidningsföretag får egna kanaler. Ett samlat ansvar för kabelsändarföretaget förordas av vissa remissinstanser. Från några håll förordas att även nätägare bör kunna få bedriva egna sändning- ar. åtminstone om den egna verksamheten.

Skälen för mitt förslag: Ett kabelnät för TV-distribution till hushållen kan bestå av flera olika delar. Mottagare av sändningar från satelliter och utrustning för lokala sändningar kan mata ett ortsnät — kallas även basnät till vilket de olika fastigheternas nät. fastighetsnäten. är anslutna. Ägar- förhållandena till kabelnäten kan variera. Det vanliga är att ortsnätet ägs av det företag som svarar för kabelsändningarna medan fastighetsnäten ägs av de enskilda fastighetsägarna. Andra konstruktioner förekommer emel— lertid. Det företag som svarar för kabelsändningarna kan äga såväl ortsnät som fastighetsnät. I andra fall anlägger fastighetsägare kabelnät som en- dast betjänar det egna fastighetsbeständet. Om nätinnehavaren inte själv äger alla delar av nätet får han genom avtal tillförsäkra sig nyttjanderätt till övriga delar så att t. ex. alla anslutna kan ta emot det lokala kabelsändar- företagets program (se vidare avsnitt 7.5). De förpliktelser som enligt lagförslaget åvilar nätinnehavaren gäller för nätet som helhet. Vad som i det enskilda fallet blir ett kabelnät enligt lagen om lokala kabelsändningar kommer att grundas på vilka ortsnät och fastighetsnät som omfattas av nätinnehavarens ansökan om tillstånd.

I den följande redogörelsen använder jag. när så kan ske. de av mig föreslagna termerna även närjag t. ex. refererar remissinstansernas inställ- ning. Kommitténs term lokala operatörsföretag motsvaras sålunda av ter— men lokalt kabelsändarföretag medan begreppet nätägare motsvaras av nätinnehavare.

12

Prop. 1984/85: 199

Jag har i föregående avsnitt berört argumenten för en ordning där ett mindre antal aktörer är verksamma i varje kabelnät. Mitt förslag avser att tillgodose olika berättigade intressen. Nätinnehavaren får genom förslaget möjlighet till en lönsam användning av kabelnätet. framför allt för satellit- sändningar. Däremot ges inte nätinnehavaren någon möjlighet att. i kraft av att han förfogar över kabelnätet. bestämma inriktningen av den lokala programverksamheten i nätet. Önskemålet att få till stånd en lokal pro— gramverksamhet som är öppen för en mycket vid krets av medverkande tillgodoses främst genom förslaget om lokala kabelsändarföretag. Möjlig- heten att sända i upplåtna kanaler innebär att sådana sändningar kommer att kunna komma till stånd utan särskild prövning av någon myndighet i det enskilda fallet. Samtidigt som den föreslagna ordningen ger stora möjlighe- ter för olika grupper att få sina önskemål tillgodosedda är antalet aktörer begränsat. Detta bör ge systemet viss stadga.

I detta sammanhang finns det anledning att ställa frågan om det från kultur- och mediepolitisk synpunkt finns anledning att ställa några särskil- da krav på hur ägarfrågorna löses. Massmediekommittén ansåg inte att några sådana skäl förelåg. Enligt min mening bör man vara uppmärksam på tendensen att stora bostadsföretag svarar för anläggande av kabelnät. En kabelutbyggnad som kommer till stånd i första hand på initiativ av enskilda fastighetsägare kan leda till att anslutningen begränsas till vissa företags fastighetsbestånd. De boende i fastigheter med andra ägare skulle då av konkurrensskäl kunna bli vägrade anslutning. Jag anser inte att det f. n. finns underlag för några föreskrifter om hur ortsnät och fastighetsnät bör vara uppbyggda. Om allvarliga missförhållanden skulle uppstå kan det emellertid finnas anledning att ompröva denna ståndpunkt.

l vissa situationer kan det vara praktiskt och ekonomiskt lämpligt att knyta samman olika delar av ett kabelnät genom trådlös förbindelse i stället för genom kabel. Olika delar av ett och samma kabelnät kan alltså bindas samman med t. ex. radiolänkförbindelse. Vidare kan ett lokalt ka- belsändarföretag utnyttja radioförbindelse för att mata olika kabelnät inom företagets tillståndsområde med program. Detta bör vara tillåtet.

Om kabelnät byggs ut i ett område skapas möjlighet att utnyttja näten för lokala sändningar. Sådana sändningar kan utgöras av bl.a. information. nyheter. utbildningsprogram eller underhållning. Precis som i fråga om närradion kan lokal-TV ge det lokala organisationslivet möjlighet att sända till medlemmar. sympatisörer och andra. En viktig skillnad i förhållande till ljudradion är emellertid att TV—produktionen drar högre kostnader och är mer komplicerad. Om lokal TV-verksamhet skall kunna utvecklas på olika orter i Sverige torde det därför vara nödvändigt att alla intresserade parter samverkar. Kommitténs förslag om lokala kabelsändarföretag syftar till att finna en lämplig form för sådan samverkan. Det lokala kabelsändar- företaget bör kunna samordna insatser från dels programproducenter med en mer kontinuerlig produktion. dels sådana som är tillfälligt verksamma i

Prop. 1984/85: 199 33

TV-mediet. Med största sannolikhet kommer resurserna på de flesta håll inte att räcka till för mer än medverkan i det lokala kabelsändarföretagets verksamhet.

Mot denna bakgrund kan man ifrågasätta om detär ändamålsehligt att ge enskilda intressenter. t. ex. dagstidningar. möjlighet att sända i egen kanal. Jag har noterat att vissa remissinstanser pekar på risken att en uppsplitt- ring av resurserna mellan flera lokala kanaler kan leda till att ingendera verksamheten överlever på sikt.

Jag anser emellertid att underlaget f. n. inte är tillräckligt för att frångå kommitténs förslag. Det är dock viktigt att noga följa utvecklingen och vara beredd att vidta åtgärder om det skulle behövas. Jag tänker då särskilt på önskemålen att egensändningarna verkligen får ett brett lokalt innehåll och att lokala mediemonopol bör undvikas. Om detta inte skulle uppnås eller om den lokala karaktären skulle gå förlorad. t. ex. genom att innehål- let till övervägande del består av centralt producerade program. kan det bli aktuellt att överväga ändrade regler.

Hänvisningar till S7-2

7.3. De lokala kabelsändarföretagen

Mitt förslag: Det lokala kabelsändarföretaget skall vara en juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och i vilken ingår företrädare för olika intressen och meningsriktningar inom tillståndsområdet. Det får ankomma på kabelnämnden att avgöra när dessa förutsättningar föreligger. Normalt bör endast ett sådant företag verka i samma kommun. Den sändningsverksamhet som de lokala kabelsändarföretagen svarar för bör präglas av en vidsträckt yttrande— frihet och informationsfrihet.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i sak med mitt förslag. Kommittén föreslår emellertid ingen uttrycklig föreskrift om att företagets ändamål skall vara begränsat till lokala kabelsändningar.

Remissinstanserna: Några remissinstanser anser att kravet att det lokala kabelsändarföretaget skall ha en bred ägarsammansättning kan vara svårt att uppfylla och att det kan leda till svårigheter att komma i gång med verksamheten. I några yttranden förordas att kommunen alltid skall vara med i kabelsändarföretagen. Några remissinstanser anser att det lokala kabelsändarföretaget bör ha huvudansvaret för all sändningsverksamhet i det lokala kabelnätet. dvs även för satellitsändningarna. l något fall föror- das att samordningsansvaret läggs hos den lokala närradioft'ireningcn. Ett par remissinstanser anser att nätägarens uppgifter bör vara skilda från programoperatörcns.

3 Riksdagen [ 984185 . I Jam/. Nr 199

Prop. 1984/85: 199 34

Skälen för mitt förslag: Även om det hittills har varit möjligheten att sprida satellitprogram som har drivit fram utbyggnaden av kabelnät är det möjlig- heten tilr egensändningar som i första hand gör kabeltekniken intressant som informationsmedium. Erfarenheterna av lokala sändningar i TV är dock mycket begränsade i vårt land. De slutsatser som kan dras av mot- svarande verksamhet i utlandet är att det är dyrbart och besvärligt att bedriva TV-produktion och att försök med lokala egensändningar därför löper stor risk att misslyckas. särskilt om de organisationer. företag och institutioner som medverkar inte har erfarenhet av 'l'V—produktion. Det finns därför anledning att befara att verksamheten efter en första försöks- period kan komma att domineras av t. ex. ekonomiskt framgångsrika tid- ningsföretag eller resursstarka organisationer med tillgång till internatio- nella erfarenheter och eentralt producerat material. En utveckling som gick i den riktningen skulle leda till en ökad obalans på informationsområ- det och därmed stå i strid med målen för den statliga massmediepolitiken.

Det är därför angeläget att den lokala programverksamheten får en sådan organisation att även deltagare med jämförelsevis små resurser och begränsade erfarenheter av 'l'V—mediet har möjlighet att medverka. De lokala kabelsändarföretagen kommer att spela en nyckelroll härvidlag. Såväl programlcvcrantörer med en stor och regelbunden verksamhet som sådana som endast sporadiskt kan medverka med program bör kunna få plats inom de lokala kabeIsändarföretagens sändningsverksamhet. Verk- samheten bör stå öppen för alla som har en lokal förankring oavsett åsiktsinriktning. förutsatt att programmen inte ståri strid med programreg- lerna. Efter hand som verksamheten utvecklas bör de lokala kabelsändar- företagen ktrnna skaffa värdefulla erfarenheter som kan utnyttjas av dem som vill ställa program till förfogande.

De lokala kabelsåndarförctagen kan komma att få en grannlaga uppgift när det gäller att samordna önskemål från olika intressenter. Enligt min mening bör ett sådant företag ktrnna vara organiserat på flera olika sätt. En möjlighet är att en stiftelse bildas med ett antal stiftare som företräder olika intressegrupper. En annan är att företaget organiseras som ett aktiebolag där aktierna är fördelade mellan ett antal lokalt verksamma organisationer. institutioner och företag med olika inriktning. En tredje möjlighet är att kabelsändarförctaget är ett aktiebolag vars aktier ägs av en ideell förening med medlemmar med olika intresseinriktning. Mellanformer eller helt and- ra konstruktioner är också tänkbara.

I likhet med kommitten anser jag därft'frr att det inte i lagen skall ställas mer preciserade krav på htrr de lokala kabelsi'rndarföretagen skall vara uppbyggda. Utöver kraven att de skall vara juridiska personer i vilka ingår företrädare för olika intressen och meningsriktningar inom tillståndsområ- det anserjag dock att det bör krävas att de skall har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar. Genom dessa regler skapas enligt min mening förutsättningar för att de skall krrnna sköta sina samordningsuppgifter på

Prop. 1984/85: 199' 3 '-Jt

ett opartiskt sätt. Liksom kommitten anserjag det vara lämpligt att kom- munen normalt deltar i företaget. Något krav på sådant deltagande bör emellertid inte ställas tipp. .

Normalt bör endast ett lokalt kabelsändarföretag verka i samma kom- mun. 1 mycket stora kommuner kan det dock eventuellt finnas skäl att godta en uppdelning så att olika sådana företag är verksamma i olika delar av kommunen.

Vid fördelningen av sändningstider skall det lokala kabelsändad—öretaget se till att åsikter inom ett så brett spektrum som möjligt kommer till uttryck. Däremot bör kabelsändarföretaget inte påverka utformningen av de enskilda programmen. Företaget bör. som jag tidigare nämnt. inte få rätt att ställa andra krav på de ingående programmen än att de inte strider mot programreglerna. Självklart bör delägarskap i eller annan anknytning till det lokala kabelsändarförctaget inte utgöra en förutsättning för att få sända.

Det kan inte uteslutas att lokala kabelsändarföretag kommer att få ta på sig en betydligt mer aktiv roll än att enbart samordna önskemål från utomstående programleverantörer. När så blir fallet är det naturligt att företaget strävar efter allsidighet i den samlade programverksamheten. ] praktiken innebär detta att kabelsändarföretaget då bör verka för att så mänga olikartade intressen som möjligt deltar.

Jag är somjag tidigare nämnt. inte beredd att frångå kommitténs förslag att tillstånd att bedriva satellitsändningar och upplåtelse av kanaler för egensändningar bör kunna ges till såväl ägare av kabelnät som till lokala kabelsändarföretäg. Inrättandet av ett lokalt kabelsändarföretag bör alltså inte vara ett villkor för att sändningsverksamhet skall kunna påbörjas. Här. som på många andra punkter i det regelverk som jag föreslär. gör osäkerheten om den framtida utvecklingen att regleringen inte bör gå längre än till att sörja för ändamålsenliga grundförutsättningar för verk- samheten. Kabclnämnden blir av stor betydelse när det gäller att omsätta reglerna i praktiken och att följa utvecklingen och föreslå åtgärder när det behövs.

Jag återkommer under avsnitt 7.9.1 till frågan om ansvarsft'irdelningen mellan nätinnehavaren och den som svarar för egensändningarna.

Hänvisningar till S7-3

7.4. Allmänna förutsättningar för tillständsgivningen

Mitt förslag: Tillstånd för lokal kabelsändning skall ges av en särskild myndighet. Villkoren för verksamheten anges i lag.

Innan någon inger en ansökan om tillstånd för satellitsändningar eller upplåtelse av kanaler för egensändningar skall han i god tid ha berett dem som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten. Vederbörande kommun eller kommuner skall genom kabelnämndens försorg få yttra sig om ansökningarna. Den sökandes ekonomiska förutsättningar skall prövas av kabelnämnden.

Prop. 1984/85: 199 36

Kommitténs förslagzöverensstämmer i sak med mitt förslag. Samråd skall emellertid ha skett med ett organ som företräder de boende i området i fråga.

Remissinstanserna: Förslaget om att tillständsvillkoren ges i form av lag- stiftning tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser. [ något fall förordas att tillståndsvillkoren i stället fastställs genom avtal.

Förslaget om samråd med de boende berörs av vissa remissinstanser. Bl. a. anser några att formen för samrådet borde preciseras mera.

Frågan om kommunernas roll tilldrar sig stort intresse. Många remissin- stanser anser att kommunerna bör ges större inflytande över tillståndsgiv- ningen än de får enligt kommitténs förslag. Några menar att kommunerna. åtminstone på sikt. bör svara för tillståndsgivningen medan andra önskar ge kommunen vetorätt vid beslut om tillstånd. Kraven på ökat kommunalt inflytande motiveras oftast med kabelnätens betydelse för regionalpolitik och fysisk planering. Andra remissinstanser ger ett uttryckligt stöd åt kommitténs förslag när det gäller omfattningen av kommunernas medver- kan vid tillståndsbesluten.

Skälen för mitt förslag: Vilket programutbud som kan förmedlas i de lokala kabelsändningarna blir beroende av flera olika faktorer, t.ex. vilka pro- gram som är tillgängliga i satelliter, det sätt på vilket uppgörelser med rättighetshavarna utformas. fastighetsnätens kapacitet och struktur och de enskilda hushållens intresse och betalningsvilja. Det kommer givetvis inte att vara möjligt att vid ett tillfälle. innan verksamheten har påbörjats, fatta några bindande beslut i dessa frågor. eller ens att pejla en informerad opinion. Trots detta bör enligt min mening samråd med de boende och andra berörda krävas. Det är angeläget att de människor till vilka sänd- ningarna skall riktas på ett tidigt stadium blir informerade om vad som planeras och att en dialog om programinnehåll m. ni. kan inledas. Jag anser inte att det i lagen bör föreskrivas närmare om hur samrådet skall gå till än att samtliga berörda i god tid skall beredas tillfälle att framföra sina syn- punkter på verksamheten. Samrådet kan t.ex.ske vid möten till vilka samtliga berörda kallats. genom skriftlig kommunikation eller genom en kombination av olika sätt. Om de boende är organiserade i t.ex. bostads- rättsföreningar eller samfällighetsföreningar bör samråd kunna ske genom att föreningarna underrättas i god tid. Det bör ankomma på kabelnämnden att avgöra när kravet på samråd är uppfyllt. .

Jag har i det föregående konstaterat att det saknas kultur- och mediepoli- tiska skäl för att närmare reglera utbyggnaden av kabelnät för TV-ända- mål. Frågan om andra användningsområden för kabel-TV—näten kommer att behandlas av chefen för kommunikationsdepartementet i förslag till en särskild proposition under våren 1985. Mot denna bakgrund finner jag kommitténs förslag beträffande kommunernas medverkan i tillståndsgiv-

Prop. l984/85: 199 37

ningen väl avvägt. Då en ansökan om tillstånd till satellitsändning eller kanalupplåtelse har kommit in till kabelnämnden skall denna ge de kom- muner som berörs tillfälle att inom viss tid yttra sig över ansökningen. Ändamålet med detta förfarande är att ge kommunerna tillfälle att innan verksamheten påbörjas informera kabelnämnden och sökanden om sina bedömningar och synpunkter. Kabelnämnden får inte fatta något beslut innan kommunen fått möjlighet att yttra sig. I praktiken kommer kommu- nerna. i sin egenskap av markägare och ägare till allmännyttiga bostadsfö- retag. att få stort inflytande i samband med utbyggnaden av olika kabelnät.

Det bör ställas vissa krav i ekonomiskt hänseende på den som bedriver verksamhet för kabelsändning. Verksamheten innebär att åtaganden görs gentemot abonnenter på rätt lång sikt. lnnan tillstånd ges bör därför sökandens ekonomiska förutsättningar att bedriva den avsedda verksam- heten prövas.

7.5 Skyldighet att tillhandahålla kanaler m.m.

Mitt förslag: Nätinnehavare som får tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler för egensändningar skall kostnadsfritt tillhan- dahålla en kanal för lokalt kabelsändarföretags egensändningar av TV-program. Tillståndshavare skall se till att de boende i fastigheter som ansluts till kabelnätet kan ta emot radioprogram som sänds med stöd av 5 & första stycket radiolagen och som är avsedda att tas emot inom tillståndsområdet. Tillståndshavarens skyldighet att avstå från kanaler i kabelnätet. utöver vad som var aktuellt när han första gången fick tillstånd. begränsas dock på sådant sätt att han. om han endast förfogar över en eller två kanaler i nätet för satellitsändningar eller upplåtelse av kanaler för egensändningar. inte är skyldig att avstå från någon ytterligare kanal. För kabelnät med mycket liten kanalkapacitet bör kabelnämnden kunna meddela dispens från kravet att en kanal skall ställas till det lokala kabelsändarföretagets förfogande.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mina förslag med undantag för begränsningen av nätinnehavarens skyldighet att avstå kanaler och dis- pensmöjlighetcr för kabelnät med liten kapacitet.

Remissinstanserna: Förslagen tillstyrks av de flesta remissinstanserna. Några anser att en eventuell framtida betal-TV—kanal i Sveriges Radio- koncernens regi inte obligatoriskt skall behöva befordras till de boende. Även andra begränsningar diskuteras i några yttranden.

Skälen för mitt förslag: En förutsättning för att lokala sändningar skall kunna utvecklas är att de befordras i de enskilda kabelnäten. Det framstår

Prop. 1984/85: 199 38

som lämpligt att göra tillhz'indahållandet av en kanal för sådana sändningar till ett villkor för tillstånd till satellitsändningar och upplåtelse av kanaler för egensändningar. Jag har tidigare förordat att normalt endast ett lokalt kabelsändarföretag skall finnas i varje tillståndsområdc. Detta företag bör disponera kanaler i samtliga kabelnät i området.

För kabelnät med mycket liten kanalkapacitet. jag tänker närmast på äldre centralantennanläggningar som bara kan ta någon enstaka kanal utöver 'l'V ] och TV 2. är det inte rimligt att som villkor för tillstånd enligt lagen kräva att en kanal skall ställas till förfogande för det lokala kabelsän- darförctaget. Ett sådant krav skulle leda till att tillstånd för satellitsändning eller kanalupplåtelse inte skulle kunna ges eftersom det tillgängliga kanal- utrymmet skulle tas i anspråk för det lokala kabelsändarföretagets sänd- ningar. Målet med det nämnda villkoret. att bereda plats för dessa sänd- ningar. skullc då inte uppnås. Villkoret skulle därför i dessa fall utgöra en alltför långtgående inskränkning i ni'itägarens rätt att förfoga över sitt kabelnät. Kabelnämnden bör därför i dessa fall kunna meddela dispens från villkoret att en kanal skall ställas till det lokala kabelsändarföretagets förfogande. Skulle kapaciteten i nätet senare utökas skall givetvis dispen- sen upphöra att gälla.

Så länge de TV—program som kan tas emot av abonnenterna i de flesta delarna av vårt land är begränsade till de båda nationella kanalerna behövs inga bestämmelser om vilka kanaler som skall befordras i centralantennan- läggningar. Om antalet 'fV-kanaler som kan tas emot ökar. genom att satellitprogram kan tas emot, kan det uppkomma en konkurrens om utrym- met i kabelnäten. Även om de ortsnät som nu anläggs har kapacitet att samtidigt överföra 20 programkanaler eller mer. har många fastighetsnät. i varje fall inledningsvis. inte högre kapacitet än 5—6 kanaler. Om flera kanaler befordras i ortsnätct kan endast ett urval föras fram till abonnen- terna i fastighetsnät med låg kapacitet. En grundläggande förutsättning vid detta urval bör enligt min mening vara att var och en som är ansluten till ett kabelnät skall kunna ta in de rundradioprogram som sänds frän marksta- tioner och som är avsedda att tas emot på orten med normal antennutrust- ning. En förpliktelse att se till att den möjligheten finns även när nya kanaler kommer till bör enligt min mening ingå i lagen.

I likhet med kommittén anserjag att det inte obligatoriskt bör krävas att programmen befordras i kabelnätet om mottagningen kan ordnas på annat sätt. t.ex.genom att en äldre centralantennanläggning utnyttjas. I lagen bör omfattningen av tillståndshavarcns förpliktelse anges genom en hän- visning till 5 & första stycket radiolagen. Det innebär f. n. två TV—kanaler och tre radiokanaler. ] framtiden kan antalet kanaler komma att utökas. Detta skulle då leda till en ökning av antalet program som tillståndshavaren måste se till att abonnenten kan ta emot. Det är emellertid inte rimligt att tillkomsten av nya program skall leda till att tillståndshavaren helt förlorar möjligheten att använda nätet för satellitsändningar eller upplåtelse för

Prop. 1984/85: 199 39

egensändningar. En begränsning av skyldigheten bör därför införas i enlig- het med vad jag förordat.

Även för eventuella nordiska satellitprogram bör övervägas motsvaran- de regler. Om en svensk bctal-TV-kanal från marksända-tre skulle införas kan det finnas skäl som talar för att samma regler skall gälla för den som för de kanaler jag nyss berört. Dessa frågor får tas upp i samband med beslut om sådana sändningar.

Hänvisningar till S7-4

7.6. Tillständens geografiska omfattning

Mitt förSIag: Tillstånd för lokal kabelsändning bör begränsas till att omfatta ett visst område. normalt högst en kommun. Kabelnämnden bör dock kunna besluta att sändningstillständ skall omfatta flera kom— muner om särskilda skäl ger anledning till det.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i sak med mitt förslag. Dessutom föreslär kommittén att tillstånd bör kunna medges för ett mindre område än ansökningen avser med hänsyn till möjligheten att fullborda utbyggna- den inom rimlig tid. Vidare föreslår kommittén att tillstånd skall kunna återkallas om sändningarna inte har påbörjats inom tre månader från tillståndstidens början eller om avbrott i sändningarna har förekommit under en sammanhängande tid om tre månader.

Remissyttrande—na: Förslaget lämnas med några undantag utan erinran. Några remissinstanser understryker att det på grund av lokala förhållanden kan vara befogat att i vissa fall låta större områden omfattas av sändnings- tillstånd.

Skälen för mitt förslag: Det är angeläget att de områden som omfattas av tillstånd inte blir större än att egensändningarnas lokala karaktär kan bibehållas. Normalt bör därför tillstånden omfatta högst en kommun. Så stora områden torde i första hand komma i fråga för lokala kabelsändar- företag. Någon gång kan det vara lämpligt att låta flera kommuner, som ingår i ett näringsgeografiskt sammanhängande område. bilda ett tillstånds- område. Förslaget att kabelnämnden skall kunna medge mindre områden än vad den sökande begärt. liksom förslaget att tillstånd skall kunna återkallas om verksamheten inte kommer i gång eller vid längre avbrott. torde ha till syfte att undvika att företag under ett uppbyggnadsskede "'mutar in" områden där de för ögonblicket inte avser att påbörja verksam- het. När det gäller tillståndsområdenas storlek ankommer det på kabel— nämnden att bestämma vad som är lämpligt i varje särskilt fall. Jag är inte övertygad om att de av kommittén föreslagna tremånadersgränserna fyller ett behov. Skulle allvarliga missförhållanden uppkomma bör det vara möjligt att senare införa sådana regler.

Prop. 1984/85 : 199 40

Hänvisningar till S7-6

7.7. Koncessionstidens längd

Mitt förslag: Tillstånd till lokal kabelsändning bör ges för högst tre är.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Förslaget har med några undantag inte berörts av remissinstanserna. Några instanser förutsätter att förlängt tillstånd efter koneessionstidens slut automatiskt skall lämnas om inte missbruk av sänd- ningsrätten har förekommit. I något fall kritiseras den "självgående byrå- krati" som ständiga omprövningar av tillstånden anses kunna leda till.

Skälen för mitt förslag: Tre år är internationellt sett en kort koncessionstid. Svårigheten att förutse utvecklingen gör emellertid att det inte framstår som lämpligt att nu föreslå längre koncessionstid än den kommittén före- slagit.

Hänvisningar till S7-7

7.8. Programregler för satellitsändningar

7.8.1 Allmänt

Mitt förslag: Tillstånd till satellitsändningar innebär generell rätt att vidaresända programkanaler från satelliter i fast trafik. Vissa regler om programmens innehåll m. m. föreslås. Dessa bör avse rasdiskriminering m. m., våldsskildringar och pornografiska program samt reklam. Kabel- nämnden bör kunna utfärda förbud mot vidaresändning av programka- naler vars innehåll befunnits strida mot dessa regler.

Kommitténs förslag: Tillstånd för vidaresändning av satellitprogram bör lämnas för varje enskild programkanal. Kommittén föreslär programregler som gäller våld. pornografi. hets mot folkgrupp samt reklam. Vidare anser kommittén att tillstånd skall få lämnas endast om den sökande kan visa att de programkanaler som han ämnar sända är avsedda för samtidig och oförändrad vidaresändning till allmänheten samt att sådan vidaresändning är tillåten i det land varifrån kanalerna sänds till satelliten. Om sändningar- na i en viss programkanal bedöms strida mot programreglerna skall kabel- nämnden kunna dra in sändningstillståndet för denna programkanal.

Remissinstanserna: Några remissinstanser ställer sig tveksamma till vill- koret att sändningarna skall vara samtidiga och oförändrade. Tidsförskjut- ningar eller uteslutningar ur programmen bör vara tillåtna. Andra remissin- stanser kritiserar förslaget att tillstånd skall lämnas för varje programkanal emedan det skulle leda till ett mycket stort antal beslut med tanke på

Prop. 1984/85:199 41

antalet kabelnät och antalet satellitkanaler. Ett alternativ som förordas är att programkanaler skall få återutsändas om inte kabelmyndigheten har förbjudit dem. Förslaget att kabelmyndighetcn i administrativ ordning skall kunna dra in sändningstillståndet vid brott mot programreglerna tillstyrks i något fall. men flera remissinstanser förordar att återkallelse skall kunna ske endast efter prövning av domstol. Några remissinstanser är allmänt kritiska till förslaget att införa regler för innehållet i kabelsänd- ningar. När det gäller synpunkter på de enskilda reglernas utformning återkommerjag längre fram.

Skälen för mitt förslag: Det sätt på vilket frågan om innehållet i rundradio- sändningar regleras i radiolagen är helt anpassat till situationen med en nationell koncern för radio- och TV— sändningar till allmänheten. Program- företagen skall iaktta de grundläggande regler om opartiskhet och saklig- het. yttrandefrihet och informationsfrihet samt respekt för demokratin och människovärdet som är intagna i lagens 6 &. Där anges också att ytterligare regler kan tas in i avtal mellan staten och programföretagen. För gransk- ning i efterhand svarar radionämnden. Förhandsingripande från myndighet hindras genom censurförbudet i radiolagens8 %$.

För vidaresändning i kabelnät av program från kommunikationssatelliter blir förutsättningarna helt andra. De program som vidaresänds i Sverige kommer som regel att komma från utländska sändare och deras innehåll kan inte direkt påverkas genom svensk lag. De som enligt svensk lag svarar för rundradiosändningen, dvs. de som vidaresänder satellitprogram— men. har ingen möjlighet att i förväg ta del av innehållet i sändningarna och har små möjligheter att påverka detta.

Programkanaler från kommunikationssatelliter kan komma att sändas från svensk sändare. Sådana sändningar är enligt den svenska radiolagen inte rundradiosändningar. Några krav på programmens innehåll kan därför med lagens nuvarande utformning inte ställas. Den utredning som skall se över radiolagstiftningen bör lägga fram förslag som gör det möjligt för Sverige att uppfylla de krav som ställs i den tidigare nämnda rekommenda- tionen.

Som jag nämnt har Europarådets ministerkommitté nyligen antagit en rekommendation om utnyttjandet av satellitkapacitet för TV och ljudradio. Rekommendationen innebär bl. a. att de sändningar som riktas mot satelli- ten med syfte att de skall vidarespridas till allmänheten i kabelnät skall följa vissa regler. Dels skall antingen lagstiftningen i det land som ställer satellitutrymme till förfogande eller i mottagarlandet gälla. dels skall en uppsättning minimiregler för programinnehållet tillämpas. Det är glädjande att denna rekommendation har kunnat komma till stånd. Jag anser emeller- tid inte att vi för den skull helt kan undvara nationella regler för innehållet i satellit-TV—programmen.

Prop. 1984/85: 199 42

Sådana regler skulle kunna utformas på olika sätt. En möjlighet vore att staten träffade avtal om innehållet med företag som sänder satellitprogram och att vidaresändning endast tilläts av de programkanaler för vilka avtal förelåg. ()m innehållet stred mot avtalsvillkoren skulle fortsatt vidare- sändning kunna förbjudas.

Jag avvisar. i likhet med massmediekommittén. lösningar av detta slag när det gäller utländska sändningar. Det kan bl. a. tänkas att avtal, av skäl som inte hade med innehållet att göra. inte kunde träffas. Då skulle kanalen av formella skäl inte kunna tillåtas för vidaresändning. även om innehållet vore fullt godtagbart.

Kommittén föreslår i stället att ett tillstånd skall kunna lämnas för varje programkanal som är avsedd för samtidig och oförändrad vidaresändning till allmänheten och för vilken sådan vidaresändning är tillåten i det land från vilket kanalen sänds till allmänheten. Om innehållet i en programkanal strider mot programreglerna skall de tillstånd som avser denna kanal kunna återkallas. För att detta skall kunna ske bör dock enligt kommitténs förslag programkanalens karaktär vara belagd genom att den har sänts i kabelnät i vårt land under viss tid. Kommittén föreslär att kabelnämnden skall få besluta om en viss tid. högst ett är. inom vilken förnyat tillstånd inte skall kunna ges.

Jag instämmer i princip i kommitténs förslag. Jag anser emellertid att ytterligare ett steg kan tas i riktning mot en förenklad hantering av till- ständsfrågorna. ] stället för att tillstånd meddelas för varje kanal för sig bör enligt min mening tillstånd till satellitsändningar ges en generell giltighet. Om utvecklingen av antalet satellitkanaler och antalet kabelnät blir den som vissa bedömare väntar sig kommer annars hanteringen av tillstånds- ärenden att bli mycket omfattande. Jag föreslår därför att tillstånd skall omfatta samtliga programkanaler.

Med mitt förslag kan ett ingripande mot en programkanal vars innehåll strider mot programreglerna inte få formen av återkallande av ett givet tillstånd. I stället måste en inskränkning ske i samtliga lämnade tillstånd genom att kabelnämnden meddelar förbud mot vidaresändning för viss tid. Ett sådant förbud bör alltså gälla för alla som har eller, under den tid förbudet gäller. får tillstånd för kabelsändning. Innan beslut om förbud fattas skall programkanalen ha sänts i kabelnät i Sverige så länge att det har gått att bilda sig en uppfattning om dess karaktär.

Kommittén föreslår att den sökande skall kunna visa att samtidig och oförändrad vidaresändning till allmänheten av de programkanaler han avser att vidaresända är tillåten i det land varifrån kanalerna sänds till satelliten. Kommittén hänvisar i sin motivering till det arbete som pågick inom Europarådet med den rekommendation om utnyttjande av satellitka- pacitet som nu antagits av Europarådets ministerkommitté. I sin slutliga utformning innehällcr rekommendationen inte något villkor om att mottag- ning skall få ske i det land som svarar för eller tilläter uppsändningcn. Med

Prop. 1984/85: 199 43

den utformning som rekommendationen har fått har värdet av ett sådant villkor ansetts 'ara ringa samtidigt som tillämpningen kan tänkas ge upp- hov till svårigheter.

För egen del kanjag konstatera att de syften som kommitten velat uppnå med det föreslagna villkoret har uppnåtts med den utformning rekommen— dationen slutligen har fått. Något motsvarande villkor återfinns därför inte i mitt förslag.

Enligt kommitténs förslag skall den sökande visa att de programkanaler som han önskar sända är avsedda att samtidigt och i oförändrat skick vidaresändas till allmänheten. Med mitt förslag om generella tillstånd är en sådan ordning mindre lämplig. varför jag inte föreslår någon bestämmelse om detta i lagen om lokala kabelsändningar. I sammanhanget kan nämnas att enligt upphovsrättslagen (l960: 729) torde samtycke från olika rättig- hetshavare. bl.a.den som anordnar satellitsändningen. i de flesta fall er— fordras för vidaresändning av satellitprogram.

[ begreppet vidaresändning ligger att sändningen skall vara samtidig och oförändrad. Programmen skall alltså vidaresändas när de tas emot från satelliten. Det bör sålunda inte vara tillåtet att spela in programmen och sända dem vid ett senare tillfälle. Sådana sändningar bör behandlas enligt de regler som gäller för egensändningar. Att en sändning skall vara oför- ändrad innebär att tillägg i form av t. ex. speakertext, textad översättning eller lokalt programmaterial inte får göras vid utsändningen. Däremot bör det givetvis vara tillåtet att koda eller avkoda sändningarna. att välja mellan olika textalternativ eller språkversioner som redan finns i ur- sprungssändningen och att företa vidaresändning endast under en del av den tid då sändningar från satelliten pågår.

7.8.2. Rusdiskriminering. våld och pornografi

Mitt förslag: Kabelnämnden bör kunna besluta att en programkanal inte får vidaresändas om det i programkanalen vid ett flertal tillfällen har förekommit program eller programinslag som innefattar hot mot eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras. hudfärg. nationellt eller etniskt ur- sprung eller trosbekännelse eller som innehåller en skildring av sexuellt våld eller tvång eller grovt våld mot människor eller djur. Nämnden bör också kunna förbjuda vidaresändning av programkanaler som har varit ensidigt inriktade på våldsskildringar eller pornografiska program. En förutsättning för att beslut om förbud skall kunna meddelas är att nämnden med hänsyn till överträdelsernas art och programkanalens karaktär och inriktning finner att ett ingripande mot programkanalen är godtagbart från yttrande- och informalionsfrihetssynpunkt. Beslut om förbud mot vidaresändning bör gälla för hö .t ett är.

Prop. 1984/85: 199 44

Kommitténs förslag: Överensstämmer i sak med mitt förslag. Kommittén beskriver emellertid det innehåll som skall kunna föranleda att tillstånd fär återkallas genom att hänvisa till motsvarande regler i brottsbalken . video— våldslagen och biografförordningen. Villkoret att ingripandet skall vara godtagbart från yttrande- och informationsfrihetssynpunkt återfinns inte uttryckligen i kommitténs förslag.

Remissinstanserna: Förslagen tillstyrks av de flesta remissinstanser som har behandlat frågan. Några remissinstanser motsätter sig att kraven på kabel-'l'V—program sätts högre än för andra medier. t. ex. biograffilm eller videogram. Några remissinstanser anser att en indragning bör föregås av domstolsprövning eller är kritiska mot att kabelnämnden måste tolka och tillämpa regler i videovåldslagen och biografförordningen samt brottsbal- kens definition av hets mot folkgrupp.

Skälen för mitt förslag: Det är enligt min mening nödvändigt med program- regler som gör det möjligt att ingripa mot inslag med våld, pornografi och rasdiskriminering i satellitprogram. Att konstruera regler som möjliggör sådana ingripanden är emellertid förenat med vissa svårigheter. Den typis- ka situationen vid vidaresändning av satellitprogram torde. somjag nämnt. komma att bli att den som i Sverige svarar för vidaresändningen inte har något inflytande över vilka program som befordras med hjälp av satelliten. Detta gör det inte realistiskt att. på det sätt som görs i videovåldslagen. gå vägen över en kriminalisering av spridningen. Förhandsgranskning är ute- sluten såväl av praktiska skäl som på grund av censurförbudet i 89" radiolagen . Den möjlighet som då återstår är att föreskriva att åtgärder skall kunna vidtas i administrativ ordning mot en programkanal som har sänts ut i Sverige. Sådana åtgärder skall grundas på en bedömning av kanalens allmänna karaktär, dokumenterad genom inslag såsom våld och pornografi.

Kommittén har sålunda föreslagit att vidaresändning skall kunna förbju- das för programkanaler som präglas av ett utbud av visst slag. lngripanden bör kunna göras när det är fråga om kanaler som är ensidigt inriktade på väldsframställningar eller pornografiska skildringar. Det är för sådana kanaler befogat att sätta gränserna för vad som kan tolereras lägre än för enskilda filmer eller videogram enligt biografförordningen eller videovålds- lagen. Vidare bör det vara möjligt att rikta ingripanden mot programka- naler som. utan att vara ensidigt inriktade på sådant material. dock vid upprepade tillfällen innehållit program med grova våldsinslag. pornogra- fiska skildringar med inslag av våld eller tvång eller framställningar som innefattar rasdiskriminering m.m.

Kommitténs förslag får till följd att kabelnämnden måste göra bedöm- ningar av hur vissa programinslag skulle ha bedömts vid prövning enligt reglerna i brottsbalken . videovåldslagen och biografförordningen. Denna

Prop. 1984/85: 199 45

konstruktion. som innebär att nämnden skall försöka bedöma hur domstol eller annan myndighet skulle tillämpa resp. regelsystem. har kritiserats i remissbehandlingen. Sådana bedömningar kan vara mycket vanskliga att göra. Det skulle också kunna inträffa att ett program som har lett till ingripande av nämnden senare prövas enligt någon av författningarna och att den prövningen leder till motsatt resultat. Därför är konstruktionen mindre lämplig. Jag har i stället valt att beskriva det innehåll som skall kunna föranleda förbud mot vidaresändning direkt i lagtexten. Formule- ringarna är utformade efter mönster av beskrivningen av hets mot folk- grupp i brottsbalken samt den lydelse som I få videovåldslagen har getts i propositionen (l984/85: 116) om åtgärder mot våldsskildringari videogram m. m. För programkanaler med ensidig inriktning på våld och pornografi har någon mer ingående beskrivning inte ansetts erforderlig. Avsikten är inte att i sak avvika från massmediekommitténs förslag. Enligt videovålds- lagen och biografförordningen skall hänsyn tas till det sätt på vilket händel- serna skildras och det sammanhang i vilket de förekommer. Detta gör det möjligt att ta hänsyn till bl.a. konstnärliga kvaliteter vid bedömningen av enskilda filmer. Mitt förslag att ingripanden skall få göras endast om det är godtagbart från yttrande- och informationsfrihetssynpunkt avser att möj- liggöra motsvarande hänsynstaganden vid bedömningen av utbudcts ka- raktär i en programkanal.

Med hänsyn till att kabelsändningarna riktar sig till enskilda hem och att programutbudet inte är känt på förhand är det enligt min mening befogat att låta strängare regler beträffande våld och pornografi gälla för sändning- ar i kabel-TV än för enskilda filmer eller videogram.

Hänvisningar till S7-8-2

7.8.3. Reklam [satellitprogram

Mitt förslag: Kabelnämnden skall kunna meddela förbud mot vidare- sändning av programkanal där det under längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Kommitténs bor- gerliga ledamöter har reserverat sig mot förslaget.

Remissinstanserna: Förslaget har kommenterats av många remissinstan- ser. Några godtar förslaget eller anser att det inte går tillräckligt långt. Andra anser att förslagets innebörd är oklar och att det skulle vålla stora svårigheter att fastställa vilka reklaminslag som skulle medföra att vidare— sändning förbjuds. De remissinstanser som motsätter sig förslaget an- vänder olika argument. Några menar att yttrandefrihets- och informations- frihetsskäl talar mot att en hel programkanal skulle kunna stoppas på grund av reklaminslagens inriktning. Andra hävdar att förslaget leder till försäm-

Prop. 1984/85: 199 46

rade konkurrensförulsättningar för svenska företag. inom många remissin- stanser som stöder eller inte tar ställning till förslaget förekommer borgerli- ga reservationer där kommitténs förslag avstyrks.

Skälen för mitt förslag: l tilläggsdirektiven till massmediekommitten re- dovisade jag tre skäl mot reklam i TV. Dessa är dels att reklamköparna kan påverka programinnehållet på ett sätt som inte är acceptabelt. dels att reklam i TV kan få negativa konsekvenser för dagspressens ekonomiska situation. dels 'l'V—reklamens ogynnsamma följder frän konsumentsyn— punkt. Jag angav att dessa skäl inte bara är giltiga för svensk radio och TV titan också när det gäller motsvarande program i nya distributionsformer.

Under senare tid har emellertid dessa skäl ifrågasatts från olika håll. Bl.a. har det hävdats att TV-reklamen inte skulle leda till minskade re- klaniinkomster för pressen. ] stället sktifle direktreklamen minska. Man hävdar vidare att en situation med reklamfinansierade utländska satellit- program som kan tas emot i Sverige kommer att medföra försämrade konkurrensförutsättningar för det svenska näringslivet och på så sätt hota

'älfärd och sysselsättning.

Diskussionen har inte övertygat mig om att det finns anledning att nu frångå ståndpunkten att reklam i TV inte skall förekomma i Sverige. Denna princip bör i och för sig tillämpas oavsett sändningarnas ursprung. Be- gränsningarna bör emellertid avse endast sådan reklam som särskilt riktas till svenska konsumenter. Vid bedömningen bör kabelnämnden ta hänsyn till om reklamen utgår från speciellt svenska förhållanden. Därvid bör beaktas bl. a. om språket är svenska, om upplysningar lämnas om priser i svenska kronor, om försäljningsställen i Sverige eller om användning av varorna eller tjänsterna i svensk miljö. Förslaget riktar sig inte mot enstaka reklaminslag titan syftar till att förhindra att det uppkommer prograiiika- naler med ett omfattande reklaininnehall. riktat mot Sverige. Med hänsyn härtill torde det knappast uppstå några svårigheter att urskilja det reklam- innehåll som skulle kunna leda till förbiid mot vidaresändning.

Hänvisningar till S7-8-3

7.9. Programregler för egensändningar

7.9.1. Allmän!

Mitt förslag: Om det i sändningar som bedrivs av ett lokalt kabelsändar- företag förekommer innehåll som strider mot programreglerna får sändningstillständet återkallas. Om sådant innehåll förekommeri egen- sändningar i upplåten kanal får kabelnämnden besluta att den som bedriver sändningarna skall upphöra med dem. Tillständshavaren skall då se till att sändningarna upphör. Först om han inte gör det kan hans tillstånd att upplåta kanaler för egensändningar återkallas. L________________

Prop. 1984/85: 199 47

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt i fråga om sändningar av lokala progrt'tmföretag. När det gäller sändningar i upplåten kanal föreslår kommitten att tillståndet för den som upplåtit kanalutryntme såsom direkt ansvarig för programinnehållet skall kttnna återkallas om den som kanalen har upplåtits åt bryter mot programreglerna.

Remissinstanserna: Av de remissinstanser som berör kommitténs förslag är de flesta kritiska mot förslaget att den som upplåter kanaler till annan för egensändningar i olika avseenden skall ges ansvar för såndningarnas inne- håll. De föreslår i stället att de sändande skall ges en ställning som är oberoende av den som upplåter kanalutrymmet.

Skälen för mitt förslag: Massmediekommitten motiverar sitt förslag med strävan att skapa ett enkelt system. där sändningsrätten innehas av ett litet antal aktörer som i sin tur. genom civilrättsliga avtal. kan medge andra att sända. Den sanktion som kabelnämnden kan tillgripa vid brott mot pro- gramreglerna är återkallelse av tillståndet att upplåta kanaler.

Jag anser. som framgår av det föregående. att kommitténs förslag bör genomföras när det gäller systemets huvudprineiper. Det finns enligt min mening både principiella och praktiska fördelar med en ordning där kanal— utrymme i kabelnät kan upplåtas för egensändningar utan att tillstånd av kabelnämnden krävs i varje enskilt fall.

Däremot finner jag att det av kommittén föreslagna sanktionssystemet kan leda till vissa mindre önskvärda konsekvenser. Om överträdelser av programreglerna från någon som sänder i upplåten kanal leder till att tillståndet att upplåta kanalutrymme återkallas. kommer alla som sänderi upplåtna kanaler att mista sina sändningsmöjligheter. Publiken komnter att förlora möjligheten att ta del av program i sådana kanaler. Detta år enligt min mening en alltför långtgående verkan av att en sändande bryter mot programreglerna. Kommitténs förslag lägger också allt för stora kontroll- uppgifter på den som upplåter kabelutrymme. Uppgifterna att utse programutgivare och att ansvara för att de program som skall sändas följer programreglerna är sådana att det är pritteipiellt betänkligt att lägga dem på upplåtaren.

Jag förordar i stället en ordning där kabelnämndens sanktion vid överträ— delse av programreglerna i upplåten kanal i första hand riktas mot den som har sänt programmet. Nämnden bör kunna föreskriva att denne skall upphöra med sändningarna. Den som upplåtit kanaltttrymme för verksam- heten skall då se till att dennes sändningar omedelbart upphör. Först om upplåtaren inte gör det kan hans eget tillstånd återkallas.

Prop. 1984/85: 199 48

7.9.2 ngmmnwn skall vara lokala

Mitt förslag: 1 kanaler där egensändningar sänds bör det inte få före- komma andra slags sändningar. t. ex. satellitsändningar eller samtidiga vidare-sändningar av rundradioprogram. [ de lokala kanalerna bör inte heller få förekomma radiodistribtterade program. som samtidigt sänds ut i en eller flera andra kommuner.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser är kritiska mot förslagen att det inte skall vara tillåtet med gemensam. samtidig programsättning eller kana- ler med blandat innehåll. inskränkningarna anses försvåra sammansätt- ningen av ett slagkraftigt programutbttd. Dessutom pekar några remissin- stanser på möjligheten att med hjälp av annan teknik anordna rikstäckande kanaler trots de föreslagna begränsningarna.

Skälen för mitt förslag: Kabeltekniken kan få stor betydelse för lokalsam- hällena genom att den möjliggör sändningar som är begränsade till kabelnä- tens tåckningsområden. Det ligger ett särskilt värde i att lokalt verksamma föreningar. grupper och andra organ får möjlighet att nå allmänheten med nyheter, information. debatt och kulturprogram. Som jag tidigare har nämnt visar erfarenheterna att det är svårt att producera attraktiva lokala program, särskilt för personer och grupper utan erfarenhet av TV-mediet. ()m inga regler ställdes upp till skydd för den lokala programverksamheten finns det därför risk att de lokala programmen skulle trängas ut av centralt producerat material. Innehållet i de lokala kanalerna skulle då i huvudsak kunna komma att bestå av centralt framställt och utsänt material där eventuella lokala inslag gavs en mycket undanskymd roll. ] en situation där en kanal innehöll program från en rad olika källor skulle det vidare vara svårt för lyssnare och tittare att avgöra varifrån programmen kom.

Enligt min mening bör man slå vakt om den lokala karaktären hos verksamheten. Det viktigaste medlet för detta är de lokala kabelsändar- företagen. Man bör emellertid också skapa regler som begränsar möjlighe- terna att fylla de lokala kanalerna med centralt utsända program. Därför bör kommitténs förslag om förbud mot gemensam programsättning genom radiosända program samt mot kanaler med blandat innehåll genomföras. Massmediekommittén diskuterar möjligheten att även föreskriva att lokala sändningar endast skall få innehålla lokalt producerat material. men avstår från att gå så långt i sina förslag. ()ckså jag anser att en sådan föreskrift skttlle vara onödigt långtgående.

Prop. 1984/85 : 199 49

Hänvisningar till S7-9-1

  • Prop. 1984/85:199: Avsnitt 7.3

7.9.3. Rasdiskriminering, våld och pornografi

Mitt förslag: Kabelnämnden bör kunna återkalla sändningstillståndet om det i egensändningar har förekommit program som i en dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i lokala kabelsändningar. lnnan domen vunnit laga kraft får tillståndet återkallas interimistiskt. Tillstånd får vidare återkallas om det i program har förekommit en skildring av sexuellt våld eller tvång eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot människor eller djur. om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständighe— terna i övrigt. Likaså får tillstånd återkallas om det har förekommit pornografiska program.

Kommitténs förslag: Sändningstillståndet får återkallas om ett program har sänts som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihets- brott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i kabel- sändning. Sändningstillståndet får också återkallas om ett program eller programinslag har sänts som innehåller uttalande eller annat meddelande som avses i bestämmelserna i 16 kap. 8.5 brottsbalken om hets mot folkgrupp. Vidare får tillståndet dras in om program har sänts som innehål- lit våldsinslag eller pornografiska inslag. När det gäller bedömningen av sådana inslag föreslår kommittén att reglerna i biografförordningen och videovåldslagen skall tillämpas.

Remissinstanserna: De remissinstanser som har berört frågan tillstyrker med något undantag förslaget att det skall finnas regler för programmens innehåll. Också förslaget att överträdelse av reglerna skall leda till att sändningstillståndet återkallas tillstyrks av många remissinstanser. Bland dessa betonar vissa att ingripanden bör kunna ske snabbt. Förslaget att en dom för yttrandefrihetsbrott först skall ha vunnit laga kraft kan då leda till onödigt dröjsmål. Några remissinstanser är emellertid kritiska. och menar att en indragning kan stå i strid med konsumentintresset. Förslaget om att indragning skall ske i administrativ ordning tillstyrks av enstaka remissin- stanser medan ett större antal förordar att indragning skall få ske först efter domstolsprövning. Några remissinstanser kritiserar att kabelnämnden måste tolka och tillämpa regler i bl. a. biografförordningen och videovålds- lagen. l stället förordas att ett eget regelsystem skapas för verksamheten.

Skälen för mitt förslag: Liksom när det gäller satellitsändningar bör det finnas regler som gör det möjligt att ingripa mot inslag med våld. porno- grafi samt rasdiskriminering i egensändningarna.

I fråga om grövre yttrandefrihetsbrott förordar jag att kabelnämnden 4 Riksdagen [984/85. ] .t'uml. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 50

skall kunna tillgripa sanktioner redan efter fällande dom i första instans. Härigenom blir det möjligt att snabbt reagera mot sändningar med bl. a. ra— sistiskt innehåll utan att frångå kravet på domstolsprövning. Regeln bör utformas så att kabelnämnden får återkalla tillståndet interimistiskt innan domen vunnit laga kraft. Den lösningen är enligt min mening en godtagbar avvägning mellan rättssäkerhetens krav och behovet att kunna ingripa någorlunda snabbt och effektivt.

Det kan tänkas att domen överklagas och ändras. Vid alla ändringar, såsom en mildringi högre instans. skall nämnden ompröva återkallelsefrå- gan. Självfallet bör en sedermera frikännande dom genast leda till att tillståndet återges.

I fråga om program med våldsinslag eller pornografiska inslag föreslår kommitten att kabelnämnden skall göra en bedömning av hur videovåldsla- gen eller biografförordningen skulle ha tillämpats i fråga om programmen. Jag har ingen annan åsikt än kommittén när det gäller bestämmelsernas innehåll i sak. men anser. i enlighet med vadjag anfört under avsnitt 7.8.2 . att beskrivningen av det innehåll som kan leda till att sändningstillstånd återkallas i stället bör tas in i lagtexten. Återkallelse bör kunna tillgripas i fråga om grova våldsskildringar eller skildringar av sexuellt våld eller tvång samt pornografiska program. Formuleringarna överensstämmer i berörda delar med den formulering som l & videovåldslagen har fått i den tidigare nämnda propositionen. Hänsyn skall tas till om sändningen är försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheter- na i övrigt. Med detta förbehåll uppnår man att regeln inte drabbar konst- närligt värdefulla eller seriöst syftande skildringar.

Hänvisningar till S7-9-3

7.9.4. Reklam

Mitt förslag: Kommersiell reklam bör inte få förekomma i egensänd- ningarna. Inte heller bör s. k. sponsrade program få förekomma. dvs. ett program eller programinslag bör inte få sändas om pengar eller annan egendom ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. De ledamöter som företrätt moderata samlingspartiet och folkpartiet har reserverat sig till förmån för att reklam skulle vara tillåten i lokala sändningar.

Remissinstanserna: Meningarna är delade. Inom många remissinstanser som uttalar sig mot reklam eller inte berör frågan förekommer reserva- tioner från borgerliga ledamöter till förmån för att reklam skall vara tillå- ten. Vissa av de remissinstanser som avvisar reklam i lokala sändningar motiverar sin hållning med omsorg om pressens situation. Andra menar att reklam i kabelsändningar inte skulle skada pressen. Några remissinstanser

Prop. 1984/85: 199 ;l

skisserar lösningar där intäkter av lokal reklam skulle komma bl.a. lokala tidningar till del. Många framhåller reklamintäkternas betydelse för att finansiera lokal programverksamhet. Ett mindre antal remissinstanser motsätter sig förslaget om förbud mot sponsrade program.

Skälen för mitt förslag: Jag har redovisat attjag inte anser att det finns skäl att frångå ståndpunkten att reklam inte skall förekomma i svensk TV. Kommitténs förslag bör därför genomföras också när det gäller egensänd- ningarna. Inte heller när det gäller förbudet mot 5. k. sponsrade program finnerjag anledning att frångå kommitténs förslag.

7.9.5. Rätten till nylzelsbcvakning

Mitt förslag: Jag förordar inte några särskilda regler till skydd för massmediernas rätt att bedriva nyhetsbevakning.

Kommitténs förslag: 1 egensändningar får inte sändas program från ett evenemang om den som sänder med arrangören har ingått ett avtal genom vilket annan förhindras att bedriva nyhetsförmedling i fråga om evene— manget.

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har berört frågan. Sve- riges Radio AB tillstyrker förslaget. Företaget föreslår också att kabel- nämnden skall ges i uppdrag att avväga när det allmänna intresset av att ett visst evenemang etersänds skall ta över arrangörens intresse att förfoga över sitt evenemang. Riksidrottsförbundet betonar arrangörernas rätt till sina arrangemang.

Skälen för min bedömning: Frågan gäller dels massmediernas. och då särskilt företagens i Sveriges Radio-koncernen. möjligheter att sända kor- tare nyhetsinslag från t.ex. idrottsevenemang. dels förutsättningarna för företagen i Sveriges Radio-koncernen att i konkurrens med andra förvärva sändningsrätter. Massmediekommittén anser inte att frågan om massme- diernas rätt till nyhetsbevakning f.n.utgör något stort problem och be- dömer inte heller att problemet kommer att få någon större aktualitet i framtiden. Koncernens möjligheter att förvärva sändningsrätter har sam- band med hela den förskjutning i konkurrenssituationen som skapas ge- nom uppkomsten av nya möjligheter att sända TV—program. Det är själv- klart att denna utveckling placerar ägare till attraktivt programstoff. det må gälla idrottsevenemang, filmer eller annat. i en gynnsammare förhandlings- position. Det är emellertid för tidigt att uttala sig om vilka effekter den förändrade situationen på sikt kommer att få för Sveriges Radio-koncer- nens möjligheter att fylla sina olika uppgifter.

EJ

Prop. 1984/85: 199 5

Kommitténs förslag till skydd för massmediernas nyhetsbevakning tar sikte på den speciella situationen att den sändande och arrangören har slutit ett avtal som hindrar andra medier från att förhandla om vanlig nyhetsbevakning. Enligt min mening är det tveksamt om den föreslagna bestämmelsen kommer att ha avsedd effekt. Möjligheterna till kringgåen- den synes kunna bli stora. Dessutom torde bevissvårigheterna bli betydan— de. Jag förordar därför inte någon bestämmelse av den föreslagna innebör- den.

Skulle utvecklingen visa att allvarliga missförhållanden verkligen upp— kommer fär frågan om åtgärder givetvis prövas på nytt.

7.10. Kabelnämnden

Mitt förslag: En särskild statlig myndighet. kabelnämnden. bör inrättas för frågor om kabelsändning. Nämnden bör få till uppgift att pröva frågor om tillstånd till kabelsändning. att öva tillsyn över verksamhe- ten. att följa utvecklingen inom området i Sverige och utomlands samt att vid behov avge förslag till nya eller förändrade regler för kabelsänd- ningar. Nämnden bör också kunna ge stöd till lokal programverksam- het. Viktigare beslut av nämnden bör kunna överklagas till kammarrätt. Nämnden bör ha högst sju ledamöter.] lagen om lokala kabelsändningar bör föreskrivas att nämndens ordförande och vice ordförande skall ha domarkompetens. Det ankommer på regeringen att meddela övriga föreskrifter om nämndens organisation och verksamhet. Det bör även ankomma på regeringen att besluta om nämndens lokalisering.

Nämndens verksamhet bör finansieras med årliga avgifter som tas ut av dem som erhåller tillstånd för satellitsändningar. Förslag om avgif- tens storlek och övriga regler beträffande avgiften bör föreläggas riks- dagen senare.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag vad gäller den föreslagna myndigheten.

Kommittén föreslår vidare att stiftelsen Svenska Filminstitutet skall få möjligheter att inleda försök med att kombinera verksamhet i medieverk- städcr med sändningar i lokala kabel-TV—nät. Försöken föreslås bli finansi- erade genom omprioritering inom de statliga resurserna för lilmpolitiska insatser.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser betonar den föreslagna lagstift- ningens provisoriska karaktär. Bl. a. anser några remissinstanser att beslu— tanderätten på sikt bör föras över till kommunerna. medan någon ser fördelar med en ordning där länsstyrelserna får besluta. Dessa remissin- stanser förordar i allmänhet att den nya myndigheten inte ges en perma-

'Jl ba

Prop. 1984/85: 199

nent organisation. Vissa remissinstanser instämmer i kommitténs förslag om att myndigheten bör ges en opolitisk sammansättning med företrädare för juridisk. teknisk och ekonomisk sakkunskap. Andra förespråkar att nämnden ges en bredare sammansättning med representanter för bl.a. organisationer. kulturliv och kommunala intressen.

Kabelnämndens finansiering berörs av en remissinstans. som förutsätter att kostnaderna inte kommer att belasta de sändande.

Förslaget om utökat stöd till medicverkstäder får ett positivt mottagande av de remissinstanser som yttrar sig om det. Några pekar dock på svårig— heten att kombinera en kontinuerlig programproduktion med andra upp- gifter. Nägra remissinstanser pekar pä behovet av handledarutbiIdning eller hjälp från Sveriges Television eller Utbildningsradion.

Skälen för mitt förslag: Jag instämmer i kommitténs förslag att frågor om kabelsändning bör handhas av ett centralt statligt organ. Mina skäl för detta är i huvudsak följande.

Den här aktuella verksamheten är ny och osäkerheten om den framtida utvecklingen är betydande. Det är därför. som kommittén framhåller. viktigt att dels beslut i ärenden om tillstånd redan från början följer en enhetlig praxis, dels de erfarenheter som kommer fram genast kan tas till vara och vid behov leda till förslag om förändrade regler. Detta talar enligt min mening för att en central statlig myndighet anförtros uppgiften att pröva ärenden om kabelsändning.

Nästa fråga är om uppgiften kan läggas på ett befintligt organ. Radio- nämnden och den föreslagna närradionämnden är organ med delvis liknan- de uppgifter. lnget av dessa organ har emellertid en lämplig sammansätt- ning för att fullgöra de uppgifter som enligt min mening bör ävila en myndighet för kabelsändningar.

En ny central myndighet bör därför inrättas. Jag avser att senare föreslå regeringen att tillkalla en särskild organisationskommitte' för att förbereda inrättandet av myndigheten.

Den föreslagna myndighetens uppgifter är givetvis i första hand att pröva ansökningar om tillstånd enligt lagen om lokala kabelsändningar och att besluta i ärenden om indragning av sådana tillstånd samt att öva tillsyn över verksamheten. Nämnden bör bl.a. samla in information om vilka satcllitkanaler som förmedlas och vilka avgifter som tas ut av abonnen- terna. Vidare bör nämnden för viss efterhandsgranskning se till att inspel- ningar görs av programkanaler frän satelliter som vidaresänds i Sverige. ] lämplig omfattning, på grund av anmälningar eller självmant, bör också egensändningarna cfterhandsgranskas. Myndigheten bör dessutom ges uppgiften att följa utvecklingen i Sverige och utomlands i fråga om kabel- sändningar och satelliter för massmedieändamäl. På grundval av erfaren- heter och informationer som samlas hos myndigheten bör den kunna ta initiativ till nya eller ändrade regler när det finns anledning till det.

Prop. 1984/85: 199 54

Nämnden bör också kunna ge stöd till lokal programproduktion. Jag har tidigare pekat på de kostnader och andra svårigheter som är förknippade med lokal programproduktion. Jag har också föreslagit regler för att skyd— da de lokala sändningarna och slå vakt om deras lokala karaktär.

Jag instämmer med massmediekommitten i att den lokala programpro- duktionen bör finansieras lokalt. genom abonnentavgifter eller av dem som svarar för programmen. Samtidigt är jag medveten om att verksamheten skulle kunna underlättas betydligt genom lämpligt utformade stödinsatser. Insatser av detta slag utesluter givetvis inte att den lokala egensändnings- verksamheten stöds genom lokala överenskommelser mellan olika parteri kabel—TV—verksamheten.

Den föreslagna avgiften har sådan karaktär att regler om den bör ges i lag. F. n. finns inte tillräckligt underlag för att lägga fram förslag om sådana regler. Organisationskommittén bör utarbeta förslag beträffande avgiftens storlek och övriga regler i fråga om avgiften. Jag räknar med att förslag kan läggas fram för riksdagen i samband med förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 1985/86.

Nämnden bör ha högst sju ledamöter. Kravet på domarkompetens hos ordföranden och vice ordföranden bör tas in i lagen. i likhet med kommit- te'n anserjag att nämnden i övrigt bör bestå av personer med en fackmässig kompetens inom olika sakområden som har betydelse för dess uppgifter.

7.1] Avgift för visning av film i kabelnät

Mitt förslag: Kabelnämnden bör lägga fram förslag om hur frågan om en avgift till Stiftelsen Svenska Filminstitutet från dem som visar film i kabelnät skall lösas. I första hand bör en avtalslösning eftersträvas. Om en sådan inte kan uppnås bör nämnden lägga fram förslag till lagstift- ning.

Kommitténs förslag: I första hand bör avtalslösningar väljas. Om det inte går att komma fram till avtal bör man kunna överväga lagstiftning.

Remissinstanserna: Frågan behandlas av ett fåtal remissinstanser. som i huvudsak är positiva till förslaget.

Skälen för mitt förslag: För stöd till produktion av svensk film m. m. finns sedan lång tid tillbaka en ordning med omfördelning av inkomster inom branschen. I enlighet med l982 års film- och vidcoavtal erlägger biograf- ägare en tioprocentig avgift på hiljettintäkterna till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. som använder medlen till produktionsstöd och andra filmkulturella ändamål. Uthyrare av videogram till hemvideomarknaden erlägger en liknande avgift. Även Sveriges Television AB bidrar till Filmin- stitutets verksamhet.

Prop. 1984/85:199 55

Kabel-TV kan komma att utvecklas till en viktig kanal för distribution av film. Det gäller både för vidaresändningar av program från kommunika— tionssatelliter och för egensändningar. Många bedömare. däribland mass— mediekommitte'n. anser att utbyggnaden av kabelnät kommer att leda till en ytterligare tillbakagång för filmvisningen på biograf. Det är angeläget att kabel-TV, i likhet med andra distributionsformer för film. bidrar till att den svenska filmproduktionen kan fortleva. De som distribuerar film i kabel- sändningar bör därför erlägga avgifter till Svenska Filminstitutet.

Jag instämmer med kommittén om att avtalslösningar är att föredra inom detta område. Förutsättningarna för att uppnå avtalslösningar skiljer sig emellertid åt för olika branscher. Inom filmbranschen finns sedan gammalt en väl utvecklad organisationsstruktur. I videobranschen bildades i sam- band med förhandlingarna en organisation för de företag som förser uthyr- ningsmarknaden med videogram. Detta var nödvändigt för att få till stånd ett avtal.

Verksamheten med kabelsändningar befinner sig ännu på försöksstadiet och uppbyggnaden av en organisationsstruktur inom branschen har just inletts. Det går inte att säga om och när frågan om avgift för visning av film i kabelnät skall kunna lösas genom avtal med representativa organisatio- ner.

Med det underlag som f. n. föreligger är det inte möjligt att lägga fram förslag i frågan om avgifter för visning av film i kabelnät. För det fordras en viss ytterligare erfarenhet av hur verksamheten kommer att utvecklas såväl när det gäller kabelnätens uppbyggnad som i fråga om programinne- hållet. Uppbyggnaden av representativa organisationer har också stor betydelse. Kabelnämnden bör ges i uppdrag att lägga fram förslag till hur avgiftsfrågorna skall lösas. I första hand bör nämnden inrikta sig mot en avtalslösning. Om det av olika skäl inte skulle gå att få till stånd en sådan bör nämnden i stället lägga fram förslag om lagstiftning.

7.12. Ikraftträdande. övergångsfrågor

Mitt förslag: Lagen om kabelsändning bör träda i kraft den i januari 1986. Kabelnämnden bör inrättas vid samma tidpunkt. Organisations— kommittén bör kunna företa vissa förberedande handläggningsåtgärder så att kabelnämnden redan kort tid efter inrättandet kan avgöra inkom- na ansökningar. Särskilda övergångsregler bör införas så att satellit— sändningar som sker med stöd av tillstånd enligt lagen om försöksverk- samhet med särskild trådsändning och när-TV—sändningar som får be- drivas med stöd av bestämmelserna om närradio kan få fortsätta tills

kabelnämnden har prövat en ansökan om tillstånd enligt den nya lagen i resp. kabelnät, dock längst till och med utgången av mars 1986.

Prop. 1984/85: 199 56 Kommitténs förslag: Lagen bör träda i kraft den 1 januari 1986.

Skälen för mitt förslag: Lagen om försöksverksamhet med särskild tråd- sändning gäller till utgången av är 1985. Det framstår därför som lämpligt att låta lagen om kabelsändning träda i kraft den ljanuari 1986. Härigenom bör det också vara möjligt. att förbereda inrättandet av kabelnämnden så väl att nämnden kan börja fungera omedelbart efter årsskiftet.

Jag förutser att många ansökningar enligt den nya lagen kommer att kunna ges in redan under andra halvåret 1985. För att dessa skall kunna vara klara för avgörande redan då kabelnämnden träder i funktion bör vissa förberedande handläggningsåtgärder vidtas redan under år 1985. Exempelvis bör kompletterande uppgifter kunna krävas in där det är uppenbart att ansökningshandlingarna är ofullständiga. Ansökningarna bör också kunna remitteras till vederbörande kommun för yttrande. Organisa- tionskommitte'n bör kunna svara för detta.

F.n.pågår verksamhet med satellitsändningar inom ett antal orter i Sverige med stöd av tillstånd enligt lagen om försöksverksamhet med särskild trådsändning. Vidare förekommer när-TV på en plats i Sverige med stöd av bestämmelserna om närradio. Man kan förutsätta att tillstånd enligt den nya lagen kan komma att sökas för sändningarna. Det framstår som mindre lämpligt om avbrott i sändningarna skulle framtvingas därför att de lagar som hittills gällt för dem har upphört att gälla innan kabelnämn- den har hunnit fatta beslut om nya ansökningar. Övergångsregler bör därför införas som tillåter att sändningarna fortsätter tills ansökningen har avgjorts av kabelnämnden.

Beträffande den försöksverksamhet med lokala kabelsändningar som bedrivs efter beslut av Sveriges Television AB ankommer det på företaget att fatta beslut. Jag utgår emellertid från att verksamheten upphör senast vid utgången av mars 1986 eller när kabelnämnden har hunnit behandla ansökningar som innefattar motsvarande verksamhet.

Hänvisningar till S7-12

7.13. Lagtekniska frågor m. m

Mitt förslag: De väsentliga bestämmelserna om den lokala program- verksamheten i kabelnät ges i en särskild lag. benämnd lag om lokala kabelsändningar. 1966 års radiolag består som ramlag för all sändning via eter och träd. I denna finns sålunda fortfarande bestämmelser om vidaresändning i kabelnät av rundradiosändningar. såsom från direkt- sändande satelliter. Vidare innehåller radiolagen åtskilliga föreskrifter som gäller även för kabelsändningar, exempelvis begreppsbestämning— ar, straffbestämmelser för olovlig sändning och det allmänna censurför- budet. En lagteknisk översyn av det radiorättsliga regelsystemet skall göras av en särskild utredning.

Prop. 1984/85: 199 57 Kommitténs förslag: I huvudsak detsamma som mift.

Remissinstanserna. De remissinstanser som berört lagtekniska frågor god- tar den av kommittén förordade utformningen. Många av dem betonar behovet av att regelverket ses överi syfte att göra det modernare och mera överskådligt.

Skälen för mitt förslag: 1966 års radiolag är den grundläggande författning- en för radio— och TV—verksamhcten i landet. Den är visserligen främst avsedd att reglera den verksamhet som bedrivs inom Sveriges Radio-kon- cernen men gäller i flera hänseenden också för sådan annan medieverk- samhet utanför koncernen. som tillkommit under senare år. Denna inbe- griper närradiosändningar, sändningar av dagstidningar för synskadade och vidaresändningar i kabelnät av program från satelliter i fast trafik. För varje nämnd sändningsverksamhet finns särskilda föreskrifter utöver dem i radiolagen . vilka tagits in i fristående lagar. (se närradiolagen. 1982z459. lagen. l981:508. om radiotidningar och lagen. 1984: 115. om försöksverk- samhet med särskild trådsändning). För programverksamheten inom Sve- n'ges Radio-koncernen. för närradiosändningarna och för sändningarna av radiotidningar finns vidare särskild lagstiftning om det yttrandefrihetsrätts- liga ansvaret. (se radioansvarighetslagen. 1966: 756, lagen, 1982:460. om ansvarigth för närradio och lagen. 1982:521. om ansvarighet för radio- och kassettidningar). Till radiolagen ansluter även en rad ytterligare för- fattningar på området.

Redan denna kortfattade redovisning av författningsregleringen på ra- dio- och TV—området visar att den med tiden har kommit att bli tämligen omfattande och svåröverskädlig. Massmediekommittén hade enligt sina direktiv att också göra en allmän översyn av den radiorättsliga lagstiftning- en men har av tidsskäl inte kunnat göra en sådan genomgripande genom- gång av lagstiftningen. Mot bakgrund av sina utredningsresultat fann dock kommittén en sådan genomgång motiverad. Dess författningsförslag. mc- nar kommittén. bör därför ses som lösningar i avvaktan på den samlade översynen av lagstiftningen.

Jag har samma inställning som kommittén och remissinstanserna i fråga om utredningsbehovet. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om det fortsatta utredningsarbetet. För tiden intill dess en sådan utredning kan ge resultat förordar jag att verksamheten med lokala kabel- sändningar regleras i en särskild lag. vilken på samma sätt som exempelvis närradiolagen knyts till radiolagen . Radiolagens bestämmelser bör lämnas intakta. Ett ytterligare skäl att välja denna lagtekniska utväg är den på- gående behandlingen av yttrandefrihetsutredningens lagförslag som _ju bl.a. syftar till en sammanhållen reglering av de grundläggande villkoren för radio- och TV—verksamhetcn i landet.

Prop. 1984/85 : 199 58

Den valda lagstiftningstekniken innebär att radiolagen kommer att gälla för den lokala kabelsändningsverksamheten i alla de hänseenden där den särskilda lagen inte ger avvikande regler. Jag vill i det följande redogöra för förhållandet mellan några av radiolagens bestämmelser och den särskilda kabelsändningslagcn.

I l & radiolagen bestäms vissa grundläggande begrepp som kommer till användning också på kabelsändningsområdet. Sålunda anger begreppen rundradiosändning och radioprogram också det tillståndspliktiga området för kabelsändningar. Endast trådsändningar, avsedda att tas emot direkt av allmänheten — utan mellanliggande mottagare-sändare —. kräver där- med tillstånd. Det ankommeri princip på den som bedriver kabelsändning— ar att avgöra om de sändningar som han tänker utföra skall betraktas som rundradiosändningar eller ej. Bedömningen är många gånger inte lätt att göra. För att i någon mån underlätta den bör. som jag tidigare anfört. sådana sändningar som enbart kan tas emot i bostäder och inte når fler än femtio. undantas från lagens tillämpningsområde.

Vidare kommer straffbestämmelserna i 10 & radiolagen att gälla för vissa olovliga förfaranden i samband med kabelsändningar. Förfarandcn som träffas är att utan tillstånd bedriva egensändningar eller sända vidare programkanaler från satelliter i fast trafik. Vidare träffas en vidaresänd- ning av en sådan programkanal från en satellit i fast trafik, för vilken kabelnämnden meddelat förbud mot vidaresändning under viss tid. Det kan hända att någon bedriver egensändningar i en kanal utan att nätinneha- varen cller kabelsändarförctaget har fått tillstånd av kabelnämnden att upplåta kanaler för egensändningar. Han kan då dömas enligt radiolagen . Om sändning då sker med nätinnehavarens medgivande torde straffrättens medverkansregler bli tillämpliga på denne. Om nätinnehavaren har fått det erforderliga upplätelsetillståndet och sändning sker utan avtal med honom kan den som sänt dömas enligt radiolagen . I fråga om sändning av pro- gramkanaler från satelliter i fast trafik harjag. som framgått. inte funnit det lämpligt att som villkor för tillstånd föreskriva att samtycke till vidare- sändning föreligger från den som anordnar satellitsändningen. Ett sådant skall givetvis inhämtas, men en prövning från kabelnämndens sida av om det föreligger skulle enligt min mening föra för långt. Frånvaron av detta villkor för tillstånd gör att en sändning i strid mot dens vilja som anordnar satellitsändningen inte är straffbar enligt radiolagen .

Jag har tidigare redogjort för att lagen om lokala kabelsändningar inte avser att reglera all tänkbar trådsändningsverksamhet i landet. Utanför lagens tillämpningsområde faller sålunda verksamhet för trådsändning som får ske med stöd av 5 så radiolagen och med stöd av lagen om radiotidning- ar. Enligt 5 & tredje stycket radiolagen får radioprogram i rundradiosänd- ning som har upptagits trådlöst på centralantennanläggning utan särskilt tillstånd sändas vidare till mottagare inom fastighet som är ansluten till

Prop. 1984/85: 199 59

anläggningen. Varje sändning som i etern är en rundradiosändning enligt radiolagen får sålunda fritt sändas vidare i en centralantennanläggning. Enligt massmediekommittén måste den s. k. nedlänken från en direktsän- dande satellit betraktas som en sådan rundradiosändning. Dessa satellitsig- naler liksom rundradiosändningar över marksändarnätet får då till- slåndsfritt sändas vidare. Kommitten föreslår ingen annan ändring av dessa förhållanden än att uttrycket centralantennanläggning ersätts med uttrycket kabelnät, dvs. anläggning för kabelsändning. och att bestämmel— sen om den tillståndsfria vidaresändningen i ett sådant nät förs från radio- lagen till den föreslagna kabelsändningslagen. Kommittén finner inga skäl att närmare bestämma hur stor eentralantennanläggningen får vara eller hur många abonnenter den får ha. Kommittén framhåller att en gräns för anläggningens geografiska utbredning i praktiken sätts av kravet på att rundradiosändningen skall ha upptagits trådlöst på anläggningen.

Jag delar massmediekommitte'ns uppfattning om innebörden av bestäm- melsen om rätten att sända vidare rundradiosändningar i en centralantenn- anläggning. Med hänsyn till att inte all trådsändningsverksamhet skall regleras i den nu föreslagna lagen om lokala kabelsändningar förordar jag att den nuvarande regeln i 5 5 tredje stycket radiolagen står kvar i denna lag. Den bör också behållas i den utformning den har. Det bör lämnas åt det aviserade utredningsarbetet att behandla frågor om såväl terminologi som lagteknik och systematik. I kabelsändningslagen bör anges att sänd— ningar med stöd av denna bestämmelse faller utanför lagens tillämpnings- område.

Rätten för programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen att sända radioprogram i rundradiosändning innefattar också rätt att sända från trådsändare. Också en dagstidning har den rätten enligt den särskilda lagen om radiotidningar.

Dessa rättigheter påverkas förstås inte av den föreslagna regleringen för lokala kabelnät. Ett programföretag eller en dagstidning kunde tänkas vilja bedriva egensändningar i upplåtna kanaler. I fråga om programföretaget är det dock uppenbart att dess eventuella sändningar från trådsändare alltid skall ske enligt de villkor som knutits till sändningsrätten enligt radiolagens bestämmelser. Lika uppenbart är att en dagstidning. om den vill komma i åtnjutande av de förmåner som är förknippade med sändningsrätten enligt radiotidningslagen. skall bedriva eventuella trådsändningar enligt den la- gens villkor. Om tidningen så vill står det den dock fritt att läsa tipp ett tidningsinnehåll i en trådsändning på de villkor som kabelsändningslagen ställer upp. Den tänkbara konkurrenssituationen mellan radiolagens till— ståndssystem och kabelsändningslagens påkallar därför inga uttryckliga bestämmelser.

I radiolagen bör i 5 s tas in en hänvisning till den nya lagen om lokala kabelsändningar. Samtidigt bör nuvarande hänvisning till 1984 års försöks- lag utgå. Av formella skäl bör en redaktionell ändring göras i radiolagens

Prop. 1984/85: 199 60

fjärde stycke. Vidare bör övergångsbestämmelserna till närradiolagen och till 1984 års lörsökslag ändras så att det blir möjligt att bedriva sändningar enligt bestämmelserna i 1978 års närradiolag resp. 1984 års försökslag till utgången av mars 1986.

8. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utbildningsdepartementet upprättats förslag till

1. Lag om ändring i radiolagen (1966: 755)

2. Lag om lokala kabelsändningar

3. Lag om ändring i närradiolagen ( 1982: 459)

4. Lag om ändring i lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med sär- skild trådsändning Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4.

9 Specialmotivering Förslaget till lag om lokala kabelsändningar.

Allmänna bestämmelser

1 & I denna lag finns föreskrifter om trådsändningar av radioprogratn i lokala rundradiosändningar (lokala kabelsändningar).

2 & I lagen förstås med radiosändning. trådsändning. rundradiosändning och radioprogram detsamma som i radiolagen (1966: 755). Vidare förstås med

kabelnät: anläggning för lokala kabelsändningar. kanal: det utrymme som behövs i ett kabelnät för sändning av radiopro- gram.

programkanal: det samlade utbud av radioprogram som under en ge- mensam beteekning sänds i en kanal.

I avsnitt 7.13 om lagtekniska frågor m. m. harjag redovisat skälen för att reglera rundradioverksamhet i lokala kabelnät i en särskild lag.

I 2 & första meningen upptas en hänvisning till vissa begreppsbestäm- ningar som finns i radiolagen. Hänvisningen förklaras av att radiolagen begränsar tillämpligheten av sina definitioner till samma lags text. Att lagen om lokala kabelsändningar inte ens på sitt begränsade område ersät— ter radiolagen i dess helhet framgår också motsättningsvis av 18 få, i vilken erinras om att 6 och 7 åå radiolagen inte gäller för kabelsändningar. Av det sagda följer alltså bl. a.att radiolagens förbud i 8 & mot myndighets för- handsgranskning av radioprogram också gäller kabelsändningar och att sådana sändningar utan tillstånd, exempelvis efter det ett tidsbegränsat

Prop. 1984/85: 199 61

tillstånd löpt ut eller utanför det tillåtna omrädet. skall bestraffas enligt radiolagen .

Att den särskilda lagen gäller endast vissa slags trädsändningar framgår av 7 och 9 så. Lokal kabelsändning kan sålunda bedrivas med stöd av tillstånd enligt andra författningar. såsom av programföretagcn inom Sveri- ges Radio-koncernen enligt radiolagen eller av tidningsföretag enligt lagen om radiotidningar, eller helt fritt enligt bestämmelsen om centralantennan- läggningar i 5 & tredje stycket radiolagen. Den tänkbara konkurrenssitua- tionen har berörts i avsnitt 7.13.

Vad som skall förstås med lokala rundradiosändningar bestäms i 5 si. Uttrycket kanal används i lagen för att beteckna det utrymme i tråden som behövs för att överföra ett visst slags radioprogram. Kravet på utrym- me är olika för ljudradio resp.rörliga bilder. Ljudradioprogram kräver sålunda mindre utrymme än TV—program.

Uttrycket kanal är rent tekniskt. När det sammantagna programinnehå'lll som under en gemensam beteckning förmedlas i en kanal avses, talas om programkanal. Sveriges Televisions TV 1 är en programkanal. Ett utbud från en satellit, som identifieras genom en sammanhållande titel. såsom "Sky Channel". "Music Box". ”TV Cinq" eller "Screen Sport" är programkanaler. Det kan hända att viss del av utbudet i en kanal kommer att vara så tydligt skild från övriga delar i kanalen att den kan betraktas som en egen programkanal. Den ena delen sänds kanske på eftermiddagen, den andra på kvällstid. Det kan bli aktuellt att uppmärksamma en sådan åtskillnad om ett förbud mot vidaresändning enligt 21 s övervägs. En förutsättning för att kunna behandla programkanaler. som därtill kan vara anordnade av ett och samma sändarföretag. olika är dock att de helt otvetydigt skiljer sig åt. I första hand kommer detta till synes genom skilda beteckningar.

3 & Frågor om lokala kabelsändningar prövas av kabelnämnden. Nämn- den skall även utöva tillsyn över verksamheten med lokala kabelsändning- ar.

Den centrala myndighetens uppgifter på kabelsändningsomrädet har berörts i avsnitt 7.10 .

4 så För lokala kabelsändningar krävs tillstånd om det inte är fråga om l.vidaresändningar enligt 5 & tredje stycket radiolagen (1966: 755) eller 2. sändningar som enbart kan tas emot i bostäder och som inte när fler än femtio bostäder.

De allmänna skälen för att ha ett koncessionssystem för lokala kabel- sändningar har redovisats i avsnitt 6 och 7.1 . l 7 och 9 så beskrivs den typ av verksamhet som efter tillstånd kan komma i fråga. 1 förevarande para- graf—anges att vidaresändningar av rundradiosändningar i centralantennan-

Prop. 1984/85: 199 62

läggning faller utanför lagens tillämpningsomräde och regleras av radiola- gen.

Koncessionsplikt gäller för all sändningsverksamhet enligt lagen om den är avsedd för allmänheten. Huruvida så är fallet avgörs enligt radiolagens bestämning av vad som menas med rundradiosändning. Innebörden av punkt 2 är att ingen sådan prövning behöver göras om sändningens motta- gargrupp finns enbart i bostäder och ej i fler än femtio. Med bostad förstås vad som i vanligt språkbruk betecknas som sådan, dvs. främst villor, lägenheter och fritidsbostäder. Också lägenheter i s. k. servicehus och liknande inrättningar inbegrips, dvs. där människor bor varaktigt, väsentli- gen på samma självständiga sätt som i andra bostadslägenheter. Att sänd- ningen dessutom kan tas emot i någon enstaka samlingslokal i ett bostads- hus bör inte göra sändningen tillståndspliktig. Bostadsbegreppet omfattar inte exempelvis sjukhus. fängelser eller hotellrum.

S & Varje tillstånd skall avse ett visst område. Detta område får omfatta högst en kommun.

Om det finns särskilda skäl får kabelnämnden dock besluta att ett till- stånd skall avse två eller flera kommuner eller delar av dem.

Tillståndens geografiska utsträckning har behandlats i avsnitt 7.6 . Till- stånd som omfattar en hel kommun torde komma i fråga främst för lokala kabelsändarföretag. I övrigt skall kabelnämnden fastställa tillståndsområ- det genom att beskriva kabelnätets läge. Om en utbyggnad av kabelnätet är nära förestående får området avse den tänkta utbredningen.

6 ;; Tillstånd kan ges till

f.den som äger eller annars förfogar över ett kabelnät, om denne är svensk medborgare, svensk juridisk person eller utlänning som har hem- vist i Sverige (nätinnchavare) och

2. en sådan juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabel- sändningar och i vilken ingår företrädare för olika intressen och menings- riktningar inom tillståndsområdet (lokalt kabelsändarföretag).

Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag är de enda rättssubjekt som kan få tillstånd att bedriva verksamhet för kabelsändning. jämför avsnitten 7.2 och 7.3.

Ett kabelnät kan bestå av olika delar med skilda ägare. En ansökan av en nätinnehavare kommer därmed ofta att avse både nätdelar som han äger och nätdelar som han genom avtal skaffat sig rätt att utnyttja för sändning- ar. Uppgifter härom kan kabelnämnden godta. Enligt 13 s skall sökanden visa att samråd skett med dem som berörs av sändningarna. Det framstår som naturligt att av olika nätägare det blir den som förfogar över sändar- utrustningen som gör ansökan.

Kabelnämndens prövning av det lokala kabelsändarföretagets samman- sättning och representativitet måste självfallet prövas mot bakgrund av de

Prop. 1984/85: 199 63

lokala förutsättningarna i det enskilda fallet. Av vikt är att företrädare för olika intressen och meningsriktningar beretts tillfälle att ingå i företaget.

7 & Tillstånd att bedriva lokala kabelsändningar får avse

l. vidaresändningar av programkanaler från satelliter i fast trafik (satel- litsändningar) och

2. sändningar av annat slag än som avses i l (egensändningar).

1 avsnitt 2 finns en beskrivning av vad som avses med satelliter i fast trafik.

Ett tillstånd till satellitsändningar är generellt, dvs. det ger rätt att sända vidare alla de programkanaler från satelliter i fast trafik som kan tas emot eller kan komma att tas emot i Sverige. Av 21 & framgår att en viss programkanal kan ha förbjudits för vidaresändning i Sverige. Om tillstånd söks under tid då ett sådant förbud gäller bör en erinran om det förhållan- dettas in i tillståndsbeslutet.

8 & Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till sa- tellitsändningar. Lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till cgensändningar.

De i paragrafen behandlade frågorna har redovisats i avsnitt 7.2.

9 & Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd att upp- låta kanaler åt andra för egensändningar.

Verksamheten i upplåtna kanaler behandlas i avsnitt 7.2 . Givetvis krävs inte tillstånd för att tillhandahålla kanaler åt lokala kabel- sändarföretag med tillstånd att bedriva egensändningar eller att upplåta kanaler.

10,5 Nätinnehavare som har fått tillstånd är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla en kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretags egen- sändningar av televisionsprogram.

Om det i ett kabelnät eller i någon del av det endast finns ett litet antal kanaler, får kabelnämnden medge undantag från skyldigheten enligt första stycket. Ett sådant undantag gäller intill dess ytterligare en kanal kan utnyttjas i nätet.

Skyldigheten för nätinnehavaren att avstå en kanal i kabelnätet till det lokala kabelsändarförctaget behandlas i avsnitt 7.5 . Kanalen skall kunna utnyttjas för televisionssändningar. Denna sändningsmöjlighet skall finnas i hela det kabelnät som nätinnehavarens tillstånd avser. Någon skyldighet för nätinnehavaren att tillhandahålla sändningsutrustning eller ge annat bistånd föreligger emellertid inte.

Innehållet i bestämmelsen i andra stycket behandlas i avsnitt 7.5.

Prop. 1984/85: 199 64

11 & Den. som har fått tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler. är skyldig att se till att de boende i fastigheter som ansluts till kabelnätet på ett tillfredsställande sätt kan ta emot radioprogram som sänds med stöd av 5 & första stycket radiolagen (l966:755) och som vid tillståndsperiodens början är avsedda att tas emot inom tillståndsområdet.

Om skyldighet att tillgodose mottagning av ytterligare radioprogram kan komma i fråga vid omprövning av tillståndet, skall sökanden alltid vara förbehållen rätt att själv för televisionssändningar förfoga över minst två kanaler i kabelnätet eller, om endast en kanal återstår. denna.

Andra stycket innefattar en garanti vad gäller en tillståndshavares rätt att i framtiden själv disponera över vissa kanaler i ett kabelnät. Regeln utgår från att tillståndshavaren då han får sitt första tillstånd för ett visst kabelnät disponerar som mest två kanaler för andra ändamål än de i 10 å och II s' första stycket angivna. Under dessa förutsättningar skall han. om skyldigheten enligt l] % första stycket utvidgas. alltid vara förbehållen dispositionsrätten till två kanaler.

Regeln är även tillämplig på delar av ett kabelnät. Om sålunda ett fastighetsnät som ingåri ett större kabelnät har ett mindre antal kanaler än nätet i övrigt kan regeln blir tillämplig på fastighetsnätet medan en utvidg- ning av skyldigheterna enligt ll & första stycket skulle komma att gälla för övriga delar av kabelnätet.

125 Tillstånd får ges endast om sökanden kan förväntas fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med den avsedda verksamheten.

Bestämmelsen har berörts i avsnitt 7.4.

13 å Tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler får ges endast om sökanden i god tid har berett dem som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten.

Lagrummets syfte är att ge information och att skapa förutsättningar för meningsutbyte och dialog mellan den som avser att bedriva kabelsänd- ningsverksamhet och mottagarna. Kabelnämnden skall endast pröva om sökanden har uppfyllt vad som enligt paragrafen krävs av honom. Däremot har nämnden inte till uppgift att behandla vad som kan ha framkommit vid kontakterna mellan sökanden och de berörda personerna. Jfr avsnitt 7.4 .

14 & Innan tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler meddelas skall kabelnämnden bereda den eller de kommuner. inom vilka sändningarna avses äga rum. tillfälle att yttra sig.

Innehållet har behandlats i avsnitt 7.4.

15 & Satellitsändningar. egensändningar av lokalt kabelsändarföretag och egensändningar enligt 9 % skall bedrivas i skilda kanaler. Sådana sändning-

Prop. 1984/85: 199 65

ar får inte heller bedrivas i en kanal i vilken vidaresändningar enligt 5 & tredje stycket radiolagen(1966: 755) förekommer.

I en kanal för egensändningar får inte vidaresändas radioprogram som samtidigt vidaresänds i ett annat till'ståndsområde. såvida fråga inte är om vidaresändningar inom samma kommun eller inom två eller llera kom— muner. för vilka kabelnämnden har fastställt ett tillståndsomräde enligt 5 & andra stycket.

må Inom en kommun eller det större område som kabelnämnden kan fastställa enligt 5 å andra stycket får viss del av överföringen ske genom rt'tdiosändning.

Reglerna i förevarande paragrafer syftar till att ge egensändningarna en lokal prägel. Den allmänna bakgrunden till reglerna har redovisats i avsnit- ten 7.2 och 7.9.2. Innehållet i lb s berörs i avsnitt 7.2 .

Den önskade lokala karaktären på utbudet säkras inte genom regler som har avseende direkt på innehållet i sändningarna. I stället förbjuds vissa tekniska förfaranden som skulle skymma bort den lokala karaktären. näm- ligen. i 15 & första stycket, att blanda olika former av sändningar i samma kanal och. i 15 å andra stycket. att samtidigt gemensamt programsätta kabelnät i flera kommuner.

Att genom tråd- eller radiosändning binda samman kabelnät i flera kommuner och samtidigt sända samma program i flera kommuner är givet- vis otillåtet. Rätten att bedriva sändningar ärju begränsad till en kommun eller det större område som kabelnämnden får fastställa enligt 5 &. Det kunde emellertid tänkas att någon vill vidaresända radioprogram inom sitt tillständsområde. vilka har tagits emot från en sändare (inom eller utom kommunen) och vilka samtidigt vidaresänds i andra kommuner. Praktiskt tänkbara är s. k. långdistansöverföringar genom radiolänkförbindelser äg- nade att nå flera kommuner. Andra stycket tar sikte påjust sådana förfa— randen.

Av lö & framgår att viss del av överföringen. dvs. till eller mellan olika kabelnät inom tillståndsområdet. får ske genom radiosändning. För an- vändning av sådant överföringssätt gäller vidare reglerna i kungörelsen (1967: 446) om radiosändare.

17 5 Varje tillstånd gäller för högst tre år.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.7 i den allmänna motiveringen. Kabelnämnden kan bestämma en kortare tid om speciella omständigheter föranleder att ett tillstånd bör omprövas innan tre år förflutit.

185 För lokala kabelsändningar gäller inte 6 och 7ålå radiolagen (l966:755).

Bakgrunden till denna bestämmelse redovisas i avsnitt 7. l3.

5 Riksdagen [984/85. I saml. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 of.)

Hänvisningar till US1

Satu/limitndningar

19 & Tillstånd till satellitsändningar innebär rätt till samtidig och oföränd- rad vidaresändning av programkanaler från satelliterna. Tillståndsht'waren skall hålla kabelnämnden underrättad om vilka pro- gramkanaler han vidaresänder.

Tillstånd till satellitsändningar innebär rätt att vidaresända samtliga de programkanaler från satelliter i fast trafik som förekommer i landet eller kan komma att erbjudas. Frågor om tillståndsgivningen och innebörden av oförändrad vidaresändning har berörts i avsnitt 7.8.1 .

Att vidaresändningen skall vara samtidig och oförändrad ligger i och för sig i begreppet vidaresändning. I lagen anges denna innebörd av begreppet närmast för att understryka skillnaden gentemot egensändningar. Avsikten är inte att lägga någon annan innebörd i begreppet än det har i 5 & tredje stycket radiolagen eller förutsatts ha när det gäller trådsändningarna enligt lagen om försöksverksamhet med särskild trådsändning.

Uppgiftsplikten enligt andra stycket behövs för att kabelnämnden skall ha kännedom om vilka programkanaler som vidaresänds i landet. Den skall bl. a.i lämplig omfattning efterhandsgranska innehållet i kanalerna.

Program som sänds från satelliter i fast trafik är inte avsedda att motta- gas direkt av allmänheten. För vidaresändning av programmen behövs samtycke av den som anordnar satellitsändningen. I lagen ställs inte upp något krav att den generellt medgivna sändningsrätten gäller enbart pro- gram beträffande vilka anordnaren avsett och samtyckt till vidaresänd- ning. Som annars ankommer det på berörda parter att se till att sändnings- verksamheten försiggår enligt de civilrättsliga. bl. a. upphovsrättsliga. för- utsättningar som krävs.

Ett generellt meddelat tillstånd kan vara begränsat till följd av att en viss programkanal förbjudits enligt 21 st.

20 & Tillståndet till satellitsändningar får återkallas. om tillståndshavaren l.intc längre uppfyller kraven enligt 6 & I eller 2 eller 2. har brutit mot föreskrifternai 10 &. II äförsta stycket eller 15 äförsta stycket.

Ett tillstånd till satellitsändningar förenas enligt lagen med vissa villkor. Sanktionen för brott mot villkoren är återkallelse av tillståndet och kan sålunda drabba dels nätinnehavaren om han inte tillhandahåller en särskild kanal utan kostnad för kabelsändarföretaget (10 å). dels nätinnehavaren och kabelsändarförctaget om inte mottagning av Sveriges Radio-koncer- nens sändningar tillgodoses (ll & första stycket) och dels nätinnehavaren och kabelsändarförctaget om sändningar av olika slag blandas i samma kanal (15 & första stycket.).

Prop. 1984/85: 199 67

21 ä' Kabelnämnden får förbjuda vidaresändning av en programkanal för en tid av högst ett är. om

l.det i programkanalen vid ett flertal tillfällen har förekommit program eller programinslag som innefattar hot mot eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras. hudfärg. nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse eller som innehåller en skildring av sexuellt våld eller tvång eller grovt våld mot människor eller djur.

2.programkanalen har varit ensidigt inriktad på väldsskildringar eller pornografiska program eller.

3.det i programkanalen under en längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter

och nämnden med hänsyn till överträdelsernas art och programkanalens karaktär och inriktning finner att ett förbud för programkanalen är godtag— bart från yttrandefrihets- och informationsfrihctssynpunkt.

Innebörden av de programregler som nämns i förevarande paragraf behandlas i avsnitt 7.8.2 och 7.8.3 .

22 & Kabelnämnden skall. i den utsträckning som behövs för efterhands— granskning av programkanaler som vidaresänds i landet. se till att pro- gramkanalerna spelas in och att inspelningarna bevaras.

Ett ingripande mot en satellitsändning förutsätter att den sänts vidare i något kabelnät i landet. En annan förutsättning är att den spelats in så att nämnden kan ta del av den. Ingen enskild åläggs inspelningsplikt som fallet är i fråga om de referensinspelningar som skall göras enligt den särskilda ansvarighetslagstiftningen. I stället skall kabelnämnden ombesörja inspel- ning. Denna kan göras i egen regi eller på nämndens uppdrag av televerket eller annan som vidaresänder satellitprogram. I motsats till vad som gäller för de enskilda sändande rättssubjekten i fråga om de nämnda referensin- spelningarna får nämnden låta spela in ett urval av programmen. nämligeni den utsträckning nämnden bedömer det erforderligt.

Om användningen av de inspelade programmen gäller följande. Alla i Sverige vidarebefordrade satellitsändningar åtnjuter skydd enligt den upphovsrättsliga lagstiftningen. antingen på grund av att rättigheter finns till deras innehåll eller på grund av att rättigheter finns till utsändning- arna som sådana.

Den inspelning som gjorts av det utsända materialet får därför användas endast av kabelnämnden och endast för sådan efterhandsgranskning som åläggs den i förevarande paragraf. När inspelningen inte längre behövs bör den förstöras. om inte samtycke till annan användning getts av berörda rättighetshavare.

Hos myndigheter som televerket och kabelnämnden är inspelningarna allmän handling. Envar har därför rätt att få inspelningen uppspelad för sig hos myndigheten eller. mot avgift. få en kopia av inspelningen. Den som

Prop. 1984/85: 199 68

fått en kopia i sin hand får dock inte använda den vidare i strid mot upphovsrättens regler. t. ex. genom utsändning i kabelnät.

Egt'nxr'indningur av lokalt! kuhe/sändur/firemg 235 Tillstånd att bedriva egensändningar innebär även rätt att ställa sändningstid till förfogande för annan. Varje lokalt kabelsändarföretag skall vid utövandet av sin sändningsrätt sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Företaget skall hålla kabelnämnden underrättad om i vilka kanaler det avser att bedriva egensändningar.

Det lokala kabelsändarförctaget har i motsats till nätinnehavaren rätt att självt sända program som det producerat eller på annat sätt anskaffat. I paragrafen erinras om att företagets sändningsrätt också innefattar rätt att låta andra utnyttja sändningstid i den eller de kanaler som företaget förfo- gar över. Det står företaget fritt att låta den senare. delen av verksamheten bli den huvudsakliga.

Kabelsändarföretaget ansvarar för all programverksamhet som företaget har hand om enligt denna paragraf. Enligt det förslag till ansvarighetslag— stiftning som chefen för justitiedepartementet senare kommer att lägga fram skall företaget utse programutgivare. Denne skall svara straffrättsligt och skadeståndsrättsligt för sändningarna. Företaget ansvarar för att pro- gramverksamheten i dess kanaler står i överensstämmelse med reglerna i kabelsändningslagen. bl. a. reglerna för programmens innehåll i 24 &. Över- trädelser härav kan ytterst leda till att kabelsändarföretagets sändningstill— stånd återkallas.

Föreskriften i andra stycket är ett målstadgande. som inte är sanktio- nerat genom någon återkallelsemöjlighet. Det innebär ett ansvar för mång- fald i kanalerna. Företaget skall sålunda sträva efter att så många intressen och meningsriktningar som möjligt får komma till uttryck i programverk- samheten. I första hand bör företaget söka nå det målet genom att bereda olikartade sändande subjekt sändningsmöjligheter. Men företräde bör ock- så kunna ges ät vissa slag av programformer så att ett varierat utbud kan erbjudas. eller åt ett visst programinnehåll. särskilt sådant som speglar lokala förhållanden. Kabelsändarföretagets uppgifter kan kort uttryckt anges vara att sträva efter mångfald. variation och lokal prägel. Dess programkanaler är tänkta att vara ett alternativ till satellitsändningarna och de nationella TV-sändningarna. Kabelsändarföretagets breda sammansätt- ning är en av förutsättningarna för att dess programverksamhet får den beskrivna. önskade inriktningen.

24 & Tillståndet att bedriva egensändningar får återkallas. om det lokala kabelsändarförctaget

l.inte längre uppfyller kraven enligt () %$ 2. 2.bryter mot 15 ä.

3. sänder program utan att behörig programutgivare finns.

Prop. 1984/85: 199 69

4.har sänt program som innehållit en skildring av sexuellt våld eller tväng eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot männi- skor eller djur. om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt.

5. har sänt pornografiska program.

6. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommersi- ell verksamhct i programmen eller

7. har sänt program eller programinslag. om pengar eller annan egendom har ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Tillståndet får också återkallas om företaget har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta _vttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i lokala kabelsänd- ningar. Innan en sådan dom har vunnit laga kraft får tillståndet återkallas interimistiskt.

I paragrafen anges under vilka förutsättningar ett lokalt kabelsändarförc- tags tillstånd att bedriva egensändningar får återkallas.

Första stycket Punkt ]

Vad som skall utmärka ett lokalt kabelsändarföretag har angetts i 6 s' 2. som har kommenterats i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.3). Om företaget inte längre uppfyller de uppställda kraven bör det vara möjligt att återkalla företagets sändningstillständ. Som exempel kan nämnas att före- taget upphör att vara en juridisk person eller att i företaget inte längre ingår företrädare för olika intressen och meningsriktningar inom tillståndsområ- det. I detta sammanhang vill jag erinra om att ett tillstånd alltid riktar sig till en viss juridisk person. Om denna ersätts av en annan juridisk person krävs således ett nytt tillstånd för att sändningarna skall få fortsätta.

Punkt 3

Om hur programutgivare skall utses och hur uppgifter om denne skall vara tillgängliga för allmänheten skall bestämmelser finnas i ansvarighets- lagen.

Punkt 4

Enligt I % videovåldslagen får filmer och videogram med närgångna eller långvariga skildringar av att någon utsätts för rätt eller sadistiskt våld inte i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte spridas till allmänhe- ten genom saluhållning eller annat tillhandahållande eller genom visning. Förbudet gäller dock bara om spridandet med hänsyn till framställningens syfte och sammanhang samt omständigheterna i övrigt är uppenbart oför- svarligt.

I proposition 1984/85: ll6 föreslås ändrad lydelse av bl.a. ] & video- våldslagen. Enligt förslaget skärps bestämmelsen så att den kommer att stämma närmare överens med statens biografbyrås praxis i fråga om för-

Prop. 1984/85: 199 70

bud mot offentlig visning av biograffilm. Det straffbara området omfattar enligt förslaget alla skildringar av sexuellt våld eller tvång. Bestämmelsen föreslås också utvidgad till att omfatta skildringar av våld mot djur och våld som inte har någon människa som direkt eller indirekt upphov. Ut- trycken långvariga skildringar och rätt eller sadistiskt våld föreslås ersatta av utdragna skildringar resp. grovt våld. Slutligen föreslås att förbudet inte skall gälla om spridandet är försvarligt med hänsyn till framställningens syfte och sammanhang samt omständigheterna i övrigt.

Det s. k. extremvåldsförbud som jag föreslår överensstämmer helt med förslaget i prop. l984/85: llo. Prövningen skall ske självständigt av kabel- nämnden som givetvis därvid får hämta ledning i uttalanden i propositio- nen och i den praxis som kan komma att utbildas.

Punkt 5

Den föreslagna regeln syftar till att motverka sändandet av pornogra- fiska filmer.

Ordet pornografisk förekommeri 16 kap. IO a & och ll & brottsbalken . dvs. straffbuden mot barnpornografibrott och otillåtet förfarande med por- nografisk bild. samt i 10% allmänna ordningsstadgan (19562617). som förbjuder anordnandet av offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning.

Med pornografisk bild enligt 16 kap. ll & brottsbalken förstås enligt motiven en bild som. utan att besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden. på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv.

Begreppet pornografisk föreställning infördes i allmänna ordningsstad- gan år l973 på förslag av brottskommissionen i betänkandet (Ds Ju 1973: 5) Åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ord- ningen. Brottskommissionens definition av begreppet pornografisk före- ställning godtogs av riksdagen. Med begreppet avses i enlighet härmed en föreställning vid vilken sexuella situationer eller händelseförlopp fram- ställs på ett ohöljt och utmanande sätt. Brottskommissionen anförde vi- dare (Ds Ju l973z5 s. 108):

Av begreppet pornografisk föreställning får vidare anses framgå att det här endast är fråga om föreställningar som i huvudsak eller till övervä- gande delen innehåller pornografiskt material. Enstaka inslag av striptease eller liknande framställningar i t.ex.en varietéföreställning kan sålunda inte medföra att föreställningen skall räknas som pornografisk. Detsamma gäller givetvis i ännu högre grad i fråga om teaterföreställningar. För rubriceringen är sålunda inte bara de sexuella inslagens karaktär och omfattning av betydelse. I begreppet pornografisk föreställning får även anses ingå att det primära syftet med föreställningen skall vara att förmedla pornografi.

Syftet med den regel som jag föreslår är inte att träffa enstaka inslag av sexualskildringar i program där annat innehåll överväger. utan att motver-

Prop. 1994/85: 190 7l

ka sändandet av program med ett utpräglat pornografiskt innehåll. Vid tillämpningen bör man därför kunna hämta vägledning av motiven till allmänna ordningsstadgan i vad dessa avser en beskrivning av begreppet pornografisk föreställning.

Punkterna 6 och 7

Med reklam avses här liksom enligt kommitténs förslag endast sådana reklammeddelanden som till innehåll och syfte är rent kommersiella. Det är samma slags reklam som avses i lagen (l978:8()()) om namn och bild i reklam. och som när det gäller tryckta skrifter anses kunna regleras vid sidan av tryckfrihetsförordningen .

Avsikten med det föreslagna reklamförbudet är i första hand att förhind- ra att programverksamheten finansieras med betalda reklaminslag. Detta syfte uttrycks i lagen så. att företaget inte får "medge" reklam i program- men.

1 lagen bör också föreskrivas att ett lokalt kabelsändarföretag inte får göra reklam för egen kommersiell verksamhet i programmen. För närra- dions del gäller motsvarande grundsats.

Sponsringsförbudet omfattar inte bara sponsring av näringsidkare utan också sådan sponsring som inte är direkt kommersiellt betingad utan (. ex. syftar till att påverka programverksamheten i politisk riktning (jfr. för närradions del prop. l98l/82: l27 s. Zl). Förbudet gäller således sändning av program eller programinslag som har bekostats med pengar eller annan egendom som har ställts till sammanslutningens förfogande under förut— sättning att programmet eller inslaget sänds (jfr. lt) & andra stycket närra- diolagcn).

Andra stycke! Innehållet i andra stycket har behandlats i avsnitt 7.9.3 .

I:"gensändningar [ upplåtna kanaler 255 Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt att medge andra att bedriva egensändningar i en hel kanal. Medgivande att bedriva egensändningar får ges endast till svensk med- borgare. svenskjuridisk person eller utlänning som har hemvist i Sverige. Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om hur många kanaler som han upplåter och till vem upplåtelse sker.

I 26-29 #55 behandlas villkoren för egensändningar i upplåtna kanaler. Såväl nätinnehavaren som det lokala kabelsändarföretaget kan få tillstånd till denna typ av verksamhet. Av 10 &" framgår att nätinnehavaren i vissa fall skall ställa en kanal till förfogande för kabelsändarföretagets i egen regi bedrivna egensändningar. I en sådan kanal får inte förekomma sådana sändningar som avses i denna paragraf. Om företaget vill upplåta kanaler

Prop. 1984/85: 199 72

åt andra för egensändningar enligt denna paragraf får det försäkra sig om ytterligare kanaler hos nätinnehavaren. För sådan användning av ytterliga— re kanalcr behöver inte nätinnehavaren i sin tur tillstånd enligt 9 &.

Vid upplåtelse ät annan enligt denna paragraf skall en hel kanal ställas till förfogande. Det är alltså inte fråga om att fördela sändningstider mellan flera sändande i en eller flera kanaler. Sådan verksamhet kan bedrivas endast av det lokala kabelsändarförctaget och då enligt reglerna i 23— 24 åå.

Att den som fått en kanal upplåten åt sig skall utse en ansvarig program- utgivare för sändningarna kommer att framgå av bestämmelserna i an- svarighetslagstiftningen. I—Ian svarar också för att programreglerna i 27 & iakttas. Han har alltså i dessa hänseenden samma ställning som kabelsän- darförctaget i fråga om dess sändningar enligt 23 och 24 åå.

26 & Upplåtelse av kanal bör ske genom skriftligt avtal. 'I'illståndshavaren får i fråga om sändningarnas innehåll inte föreskriva annat än att detta skall vara förenligt med gällande lagstiftning.

Medgivandet enligt 25 & är en förutsättning för att sändningarna skall anses lovliga i radiolagens mening, (jfr. avsnitt 7.13 ). För upplåtelse av en kanal rekommenderas därför skriftlig form.

Av andra stycket framgår att upplätaren inte får som villkor för upplåtel- sen eller i övrigt kräva att programmen i de kanaler han upplåter skall ha ett visst innehåll eller en viss inriktning.

27 & Kabelnämnden får besluta att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna under en tid av högst ett år, om han

1. inte längre uppfyller kraven enligt 25 5 andra stycket. 2.brytcr mot 15 ä.

3. sänder program utan att behörig programutgivare finns. 4.har sänt program som innehållit en skildring av sexuellt våld eller tvång eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot männi- skor eller djur, om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt.

5. har sänt pornografiska program,

6. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommersi- ell verksamhet i programmen eller

7. har sänt program eller programinslag, om pengar eller annan egendom har ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Beslut att sändningarna skall upphöra får också fattas om den som bedriver dessa har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt miss- bruk av yttrandefriheten i lokala kabelsändningar. Innan en sådan dom har vunnit laga kraft får kabelnämnden interimistiskt besluta att sändningarna skall upphöra.

Prop. 1984/85 : 199 73

28 & Om beslut enligt 27 s har meddelats. skall tillståndshavaren genast se till att egensändningarna upphör. Tillståndshavaren får under tid som har bestämts enligt nämnda paragraf ej medge att sändningarna återupptas.

Förutsättningarna för att ingripa mot egensändningar i upplåtna kanaler är när det gäller deras innehåll desamma som för egensändningar av det lokala kabelsändarft'iretaget enligt 24 &.

Ansvaret för att reglerna iakttas vilar i första hand på den som med tillståndshavarcns medgivande faktiskt bedriver sändningarna. Denne får därför också anses som part i ett ärende om en ifrågasatt överträdelse av reglerna. Ett beslut av innehåll att sändningarna skall upphöra skall enligt 28 & verkställas av tillståndshavaren.

29 & Tillstånd att upplåta kanaler för egensändningar får återkallas. om tillständshavaren

l.inte längre uppfyller kraven enligt 6 % l eller 2 eller

2. har brutit mot l0 &, ll & första stycket. 25 & första stycket eller 28 s".

Reglerna motsvarar dem i 20 & (utom vad gäller hänvisningen där till 15 5 första stycket) och 24 å ]. Härutöver upptas som grund för återkallel- se att upplåtelse inte avser en kanal i sin helhet enligt föreskriften i 25 5 första stycket samt att brott begås mot skyldigheten enligt 28 s.

Avslutande bestämmelser

30 & Kabelnämndens ordförande och vice ordförande skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv.

Nämndens uppgifter behandlas i avsnitt 7.10 i den allmänna motivering- en.

3! :$ Om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar gäller särskilda bestämmelser.

325 Kabelnämnden får återkalla ett tillstånd enligt denna lag om till- ståndshavaren inte betalar avgift i ärende om lokala kabelsändningar inom föreskriven tid och tillståndshavaren förelagts att betala avgiften vid på- följd att tillståndet annars kan återkallas.

Avgiftsfrågor behandlas i avsnitt 7. l I.

En bestämmelse motsvarande 32 & har ansetts motiverad i fråga om de sändande sammanslutningarna i närradion Ufr. lagrådsremiss med förslag till lag om ändringi närradiolagen. 1982: 459. beslutad den 31 januari l985).

33 5 När ett tillstånd återkallas fär kabelnämnden bestämma en tid om högst ett år inom vilken nytt tillstånd inte kan ges.

Prop. 1984/85: 199 74

34?" Den som bedriver egensändningar skall på uppmaning av kabelv nämnden tillställa nämnden sådan inspelning som avses i bestämmelserna om ansvarighet för lokala kabelsändningar. Om denne inte rättar sig efter en sådan uppmaning. kan nämnden förelägga vite.

lnspelningsplikt skall åligga dels det lokala kabelsändarföretaget för sändningar enligt 23 &. dels dem som bedriver sändningar efter medgivan- de enligt 25 €.

35 35 Kabelnämndens beslut enligt 5. 6. 8 och 9 ss. 10 å andra stycket. 17. 20. 21. 24. 27. 29. 32 och 33 5.5 får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut enligt denna lag får ej överklagas.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart. om inte annat förordnas.

[. Denna lag träderi kraft den ljanuari 1986.

2. Tillstånd enligt lagen får inte ges för tid under vilken sökanden bedriver sändningar med stöd av lagen (1984: 1 15) om försöksverksamhet med särskild trädsändning. Den som bedriver sådana sändningar får ej heller medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller själv bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.

3. Sammanslutning som bedriver sändningar för vilka bestämmelserna i lagen (1978: 479) om försöksverksamhet med närradio gäller får inte samti— digt medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller bedri- va egensändningar i upplåtna kanaler.

För den som bedriver sändningar under första kvartalet 1986 med stöd av 1984 års försökslag bör bestämmelserna i den lagen fortfarande gälla. Motsvarande bör gälla för den som under samma tid sänder när-TV. Jfr avsnitt 7.12 .

Hänvisningar till US2

10. Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över lagförslagen.

11. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. 1984/85: 199 75

Utdrag LAGRÅDET PROTOKOI .L

vid sammanträde

1985-04-09

Närvarande: justitierådet Mannerfelt. regeringsrådet Wahlgren.justitierå- det Rydin.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 21 februari 1985 har regeringen på hemställan av statsrådet (.iöransson beslutat inhämta lagrå- dets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i radiolagen (1966: 755).

2. lag om lokala kabelsändningar.

3. lag om ändring i närradiolagen ( 1982: 459).

4. lag om ändring i lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med sär- skild trädsändning.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Erik Es- sen.

Vid ärendets behandling har förelegat en till lagrådet inkommen skrift jämte bilagor från Moderata Ungdomsförbundet.

Förslagen föranleder följande yttranden inom lagrådet.

Förslaget till lag om lokala kabelsändningar

Allmänna synpunkter Lagrådet:

Vissa centrala inslagi det remitterade förslaget till lag om lokala kabel- sändningar föranleder närmare granskning från grundlagssynpunkt. Vad som kommer i bliekfältet är bestämmelserna i regeringsformen (RF) om yttrandefrihet och informationsfrihet. Även motsvarande regleri Europa- rådskonventionen måste beaktas. Frågan om förslagets förenlighet med RF och Europarådeskonventionen har behandlats i remissprotokollet (av- snitt 6). Lagrådet vill för sin del anföra följande i ämnet.

1. Genom 2 kap. l % RF är varje medborgare tillförsäkrad yttrandefrihet och informationsfrihet gentemot det allmänna. Yttrandefriheten beskrivs i paragrafen som en frihet att i tal. skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar. åsikter och känslor. lnformationfrihe— ten anges vara en frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Beträffande informationsfriheten gäller enligt RF i huvudsak detsamma som i fråga om yttrandefriheten. Av 12 och 13 åå i nämnda kapitel följer att yttrandefriheten under särskilt angivna förutsättningar kan begränsas genom lag. Vad som gäller i sådant hänseende har närmare redovisats i remissprotokollet (avsnitt 6). Särskilt är i sammanhanget att erinra om att enligt 13 S'- första stycket

Prop. 1984/85: 199 76

begränsningar av yttrandefriheten - bortsett bl.a. från kommersiell re- klam får ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Att märka är vidare att enligt samma paragr'afs tredje stycke såsom begränsning av yttrandefriheten inte anses meddelande av föreskrifter som utan avseende på ett yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden.

Begränsningar i yttrandefriheten förekommer i tämligen stor utsträck- ning pä radiolagstiftningens område ("inbegripet TV). Sålunda har bara de företag som regeringen bestämmer. s.k. programföretag. givits rätt att sända radioprogram i rundradiosändning från sändare här i landet (5 5 första stycket radiolagen 1966: 755). Sådan begränsning som med något annan innebörd gällde redan före RF:s tillkomst men fick sitt nuvarande innehåll därefter har ansetts betingad av sådana ”särskilt viktiga skäl" som avses i 2 kap. 13 & första stycket RF (jfr Holmberg—Stjernquist. Grundlagarna s. 127). Vidare har programföretag att iaktta vissa bestäm- melser om hur programverksamheten skall bedrivas (se bl.a. 6 & samma lag).

Tillstånd krävs också för rätt att sända närradio (3.8? närradiolagen 19821459). Ett tillstånd till sådan sändning kan ges endast till vissa lokala ideella föreningar och en del andra slag av sammanslutningar (4 å). I fråga om närradiosändningar gäller även andra inskränkande regler. Av dessa kan särskilt framhållas förbudet mot kommersiell reklam (10 5 första stycket) och möjligheten att i vissa fall återkalla meddelat sändningstill- stånd (13 å).

Begränsande föreskrifter gäller också i fråga om rätten att sända radio- tidningar (se lagen 1981 : 508 om radiotidningar).

Slutligen kan nämnas att sådan sändning som avses i lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning inte får äga rum utan tillstånd av regeringen.

De inskränkningar i yttrandefriheten som enligt det anförda har gjorts i gällande lagstiftning på radions område har uppenbarligen riksdagen ansett vara förenliga med grundlag.

Tryckfrihetsförordningen (TF) utgör ett särskilt grundlagsskydd för ytt- randefriheten i tryckta skrifter. [ fråga om radiosändningar finns inte motsvarande skydd. Yttrandefrihetsutredningen har i betänkandet (SOU l983:70) Värna yttrandefriheten lagt fram förslag till en yttrandefrihets- grundlag. utformad efter mönster av TF och avsedd att gälla vid sidan av denna. Den föreslagna yttrandefrihetsgrundlagen omfattar bl.a. sändning- ari radio och TV. Förslaget bereds för närvarande ijustitiedepartementet. Enligt remissprotokollet är det meningen att ett grundlagsförslag med anledning av betänkandet skall kunna behandlas av riksdagen i anslutning till 1988 års val.

Beträffande radioprogram saknas alltså grundlagsstadgad motsvarighet till TF:s föreskrift (1 kap. 2 &) att förhandsgranskning inte får ske och att

Prop. 1984/85: 199 77

förbud mot tryckning inte får förekomma. En motsvarande princip för det radiorättsliga området har dock fastslagits genom 8 & radiolagen som avses bli tillämplig även för den föreslagna kabelsändningslagen.

2. Den i lagrådsremissen föreslagna lagen om lokala kabelsändningar bygger på att tillstånd (koncession) i princip skall krävas till sådana sänd- ningar. Tillstånd kan ges endast till vissa rättssubjekt och bara under särskilt angivna förutsättningar. Ett sändningstillständ fär avse endast ett visst område. som normalt får omfatta högst en kommun. Kabelsändar- verksamheten skall med andra ord ha lokal karaktär. Tillstånd kan återkal- las enligt närmare regler. När det gäller satellitsändningar kan vidare- sändning av en programkanal förbjudas för viss tid. Vad angår egensänd- ningar i upplåtna kanaler kan beslutas att sådana sändningar skall upphöra under viss tid. Tillstånd att upplåta kanaler för egensändningar kan också återkallas. Frågor om lokala kabelsändningar skall prövas av en särskilt inrättad statlig myndighet. kallad kabelnämnden. Den skall också ha tillsyn över sändningsverksamheten.

3. Det föreslagna systemet sådant det här i korthet har beskrivits inne- bär sam också har berörts i remissprotokollet (avsnitt 6) — att ingrepp görs i den grundlagsfästa yttrandefriheten och informationsfriheten; frågan om kommersiell reklam behandlas särskilt nedan under punkt 4. Delade meningar torde kunna råda i frågan. om dessa ingrepp när det gäller kabelsändningar i alla hänseenden är påkallade av sådana särskilt viktiga skäl som avses i 2 kap. 13 5 första stycket RF. Vad som skall anses utgöra skäl av angivet slag är en fråga av företrädesvis politisk natur och det ankommer inte på lagrådet att göra politiska bedömningar. Till det nu anförda bör tilläggas följande. 1 det remitterade förslaget finns två bestämmelser som var på sitt sätt syftar till att koneessionssystemet så litet som möjligt skall verka begränsande på yttrandefriheten och informa- tionsfriheten. Sålunda föreskrivs i 21 å andra stycket att tillstånd att vi- daresända satellitsändningar får återkallas endast om kabelnämnden med hänsyn till övenrädelsernas art och programkanalens karaktär och inrikt- ning finner att förbud för programkanalen är godtagbart från yttrandefri- hets- och informationsfrihetssynpunkt. Vidare föreskrivs i 23 å andra stycket att varje lokalt kabelsändarföretag vid utövandet av sin rätt till egensändningar vari inbegrips rätten att ställa sändningstid till annans förfogande —- skall sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informa- tionsfrihet (betr. uttryckssättetjfr 2 kap. 13 å andra stycket RF). Tillämpas de båda nu nämnda bestämmelserna på sätt som avses i remissprotokollet. torde den yttrandefrihets- och informalionsfrihetsbegränsning som for- mellt följer av ett koncessionssystem inte behöva bli särskilt kännbar för den enskilde.

4. Det remitterade förslaget innehåller förbud mot kommersiell reklam. l fråga om satellitsändningarna är förbudet dock av praktiska skäl i viss mån uppmjukat. Ett reklamförbuds förhållande till RFzs regler till skydd för yttrandefriheten föranleder några särskilda synpunkter. '

Prop. 1984/85: 199 78

Enligt 2 kap. 13 s" första stycket RF får "friheten att yttra sig i närings- verksamhet" begränsas utan att några särskilt föreskrivna hänsyn behöver tas. Denna bestämmelse avser att ge öppning för begränsningar bl.a. när det gäller kommersiell reklam (se SOU 1983: 70 s. 214. Petrén—Ragncmalm. Sveriges grundlagar s. 76 f och Holmberg—Stjernquist. a. a. s. 127).

Sådan begränsning förekommer redan i lagstiftningen såsom framgår av närradiolagen. Spörsmälet huruvida förbudet mot kommersiell reklam i den lagen strider mot 2 kap. 12 och 13 så RF har i rättsfallet RÄ 1983 2: 5 prövats av regeringsrätten och besvarats nekande.

Frågan om lämpligheten i och för sig att föreskriva förbud mot reklam i kabelsändningar har lagrådet från sina utgångspunkter inte anledning att yttra sig om.

5. Med ett koncessionssystem följer som redan antytts att återkallelse av tillstånd och beslut om sändningsförbud kan ifrågakomma. Ett för återkallelse— och förbudsfallen gemensamt spörsmål av intresse är hur bcslutsfunktionen är anordnad. Den skall enligt förslaget tillkomma kabel- nämnden.

Kabelnämnden har sin förebild i den i prop. 1984/85: 145 föreslagna närradionämnden (motsvarande närradiomyndigheten. dvs. närradiokom- mitte'n. enligt gällande lydelse av närradiolagen). Ordföranden och vice ordföranden i kabelnämnden skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv. Hur nämnden. som skall ha högst sju ledamöter. avses bli sammansatt i övrigt framgår inte av lagförslaget. Meningen är att regeringen skall med- dela föreskrifter om nämndens organisation. Ärenden hos nämnden skall handläggas enligt förvaltningsrättsliga regler och dess beslut skall i princip kunna överklagas till domstol. närmare bestämt kammarrätten.

Som framgått finns på närradions område en modell till den föreslagna regleringen i fråga om kabelnämnden och dess uppgifter. Förslaget i vad det avser kabelnämnden torde inte kunna anses oförenligt med grundlag. På längre sikt synes böra övervägas att prövningen av frågor om återkallel- se och sändningsförbud på grund av programs innehåll redan i första instans får prövas av domstol.

6. Mot bakgrund av vad som har anförts i det föregående kan konstate- ras att något grundlagshinder mot det remitterade lagförslaget om lokala kabelsändningar formellt inte föreligger. Av remissprotokollet ( avsnitt 6 ) framgår att föredragande departementschefen är inställd på att förnyade överväganden om lagstiftningens ändamålsenlighet kan bli nödvändiga tämligen snart. Lagförslaget synes sålunda i viss mån ha karaktären av ett provisorium. Ett tillfälle till en mera allsidig prövning av yttrandefrihets— frågor och vad som har samband därmed torde yppa sig vid den avsedda behandlingen av betänkandet Värna yttrandefriheten. En tids ytterligare erfarenheter av utvecklingen av den ännu relativt oprövade verksamheten med kabelsändningar bör då kunna ge ett bättre underlag för bedömningen av frågan om yttrandefrihetsreglernas lämpligaste utformning.

Prop. 1984/85: 199 79

7. I fråga om förhållandet mellan föreliggande lagrådsremiss och de regler i Europarådskonventionen som är av intresse i sammanhanget må anmärkas följande. Som framgår av massmediekommittens betänkande SOU l984:65 har kommitten övervägt konventionsreglerna med utgångs- punkt i en rapport avgiven 1982 av en holländsk expertutredning. den s. k. Boukemakommitten (bet. s. 457 0.

Som ett allmänt omdöme torde kunna gälla att Europarådskonventio- nens regler inte hindrar bestämmelser av den art som föreslagits i lagråds- remissen. En viss tveksamhet kan måhända föreligga när det gäller fören- ligheten med konventionsreglerna av ett i princip absolut förbud mot kommersiell reklam. Möjligen erbjuder Europarådskonventionen på denna punkt ett starkare skydd mot reklamförbud än RF. Det föreligger svårighe- ter att ge något säkert svar på denna fråga, särskilt som klar praxis inte synes föreligga och tillämpningen av konventionstexten förefaller att för- ändras med tiden. Ett faktum torde dock vara att den kommersiella rekla- men även enligt konventionsrcglerna anses ha lägre skydd än annan infor- mation. Såvitt lagrådet kan bedöma synes inga allvarliga betänkligheter kunna anföras mot det remitterade förslaget i här behandlat hänseende.

Hänvisningar till US3

Manner/bli:

1 de allmänna synpunkterna har lagrådet avslutningsvis under punkt 3 uttalat att, om förslagets 21 13" andra stycket och 23 &" andra stycket tilläm- pas på sätt som avses i remissprotokollet. den yttrandefrihets- och infor- mationsfrihetsbegränsning som formellt följer av ett koncessionssystem inte torde behöva bli särskilt kännbar för den enskilde. Jag vill tillägga följande såvitt angår regleringen i 23 & andra stycket.

Det angivna stadgandet sägs i remissprotokollet (specialmotiveringen till 23 5) vara ett målstadgande, som inte är sanktionerat genom någon återkal- lelsemöjlighet. Erfarenheten visar emellertid att en handlingsregcl som inte är förenad med något sanktionshot (en s.k. lex imperfecta) ej sällan är ett ineffektivt instrument i lagstiftningen. Med hänsyn härtill och då det nu aktuella stadgandet frän yttrandefrihetssynpunkt framstår som principiellt viktigt något som belyses av remissprotokollet i nyssnämnda avsnitt —— synes det böra förenas med viss sanktionsmekanism. En lämplig form för en sådan synes vara att ett lokalt kabelsändarföretag som under en till- ständsperiod visat bristande vilja att. såsom 23 å andra stycket föreskri- ver. "sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet"', bör ha att räkna med att detta förhållande kan få negativ inverkan när kabelnämnden för nästa treårsperiod har att pröva frågan om förnyat tillstånd. Därvid bör till en början kunna ifrågakomma att det nya tillstån- det förenas med villkor som är ägnade att åstadkomma bättring från det lokala kabelsändarföretagets sida. I sådant fall kan vara lämpligt att. såsom 17 äger möjlighet till, ge tillståndet betydligt kortare giltighetstid än tre år, så att man inom kortare tid kan få klarhet i om det lokala kabelft'iretaget har

Prop. 1984/85: 199 80

vilja att ställa sig lagstiftningens intentioner till efterrättelse. Uppfylls inte berörda villkor. bör som en sista sanktionsåtgärd stå öppet för kabelnämn— den att vägra förnyat tillstånd. En ordning av nu angivet slag är även ägnad att ge ökad tyngd åt kabelnämndens under löpande tillståndsperiod gjorda påpekanden inom ramen för dess tillsynsverksamhet (3 5).

Med hänsyn till det anförda förordarjag att efter sammanförande av förslagets 13 och 14 åå i en enda paragraf( 13 å) som en ny bestämmelsei 14 % upptas stadgande av den innebörden att. när ansökan görs om förnyat tillstånd. kabelnämnden skall pröva huruvida sökanden under närmast föregående tillståndsperiod tillfredsställande iakttagit sådan skyldighet som föreskrivs i 23 å andra stycket samt att. om detta ej har skett. kabel- nämnden får förena tillståndet med villkor, som kan leda till bättre iaktta- gande av nämnda skyldighet. och i sista hand vägra förnyat tillstånd.

Underlag för sin bedömning får kabelnämnden förutsättas erhålla genom sådan utredning som enligt 13 och 14 && i remissförslaget skall företas och genom sin tillsynsverksamhet. 1 sin egenskap av tillsynsmyndighet torde kabelnämnden vidare kunna förutses få mottaga klagomål av enskilda och organisationer som ej fått sändningstid eller förmenar sig ha fått för ringa eller ogynnsamt förlagd sändningstid.

För att den handlingsnorm. som den nu beskrivna sanktionsmekanismen anknyter till. inte skall framstå som obestämd och svårgripbar kan ifråga- sättas om inte i 23 å andra stycket orden "sträva efter — —" borde ersättas med ett något mera konkret uttryck. t.ex.tillgodose intresset av att vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet bli rådande i före- tagets programutbud.

De särskilda sttämmelxernu

25

Lagrådet:

Av definitionerna i förslagets andra stycke avser en begreppet kanal. Rent språkligt leder definitionen tanken till att kanalbegreppet är ett ut- tryck för en kabels sändningskapacitet. Definitionen är alltså vag och ger inte klart uttryck för vad som torde vara åsyftat. Begreppets betydelse framgår främst av 9 och 10 så. 11 å andra stycket och 15 tå och inverkar även på andra bestämmelser. Lagrådet vill utan att besitta tekniska kunskaper - göra följande försök till definition: "kuna/: det genom fre- kvensangivelse eller på annat därmed jämförligt sätt särskilt bestämda utrymme i kabelnät som behövs för sändning av radioprogram."

Det skulle vidare enligt lagrådets mening bli lättare att läsa och förstå fortsättningen av lagtexten om redan i förevarande paragraf fanns också förklaringar av vissa ytterligare begrepp. vilka nu återfinns först i 75 (satellitsändningar och egensändningar) och 19 & (vidaresändning). Lagrå- det föreslår därför att definitioner av dessa begrepp införs i Zå efter definitionen av programkanal. Deftnitionerna torde lämpligen kunria utfor-

Prop. l984/85: 199 81

mas så. att med vidaresändning förstås samtidig och oförändrad återut- sändning av en sändning. med sale/Iitsändning vidaresändning av pro- gramkanaler från satelliter i fast trafik och med egensändning sändning av annat slag än vidaresändning. Om den av lagrådet föreslagna ordningen godtas. kan 7 och 19 55 skrivas kortare.

75

Lagrådet :

Om lagrådets förslag att i 2 & upptages några ytterligare definitioner vinner bifall. kan förevarande paragraf lämpligen ges denna lydelse: ”Till— stånd att bedriva lokala kabelsändningar får avse satellitsändningar och egensändningar."

13 och 14 5.5 Lagrådet:

Förevarande paragrafer innehåller bestämmelser som rör förfarandet i frågor om meddelande av tillstånd. Sålunda föreskrivs i 13 så att tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler får ges endast om sökan- den i god tid har berett den som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten. ] I4ä finns bestämmelser om att kabelnämnden skall bereda den eller de kommuner. inom vilka sändningarna avses äga rum, tillfälle att yttra sig.

Under föredragningen inför lagrådet har upplysts att innehållet i föreva- rande paragrafer bör förstås så. att kabelnämndens beslut om tillstånd inte skall kunna angripas av någon som inte i vederbörlig ordning beretts tillfälle att komma till tals i ärendet. Detta betyder med andra ord att varken den som berörs av sändningarna (13 5) eller kommunen (14 &) är att anse som sakägare i tillståndsärenden och sålunda inte heller äger rätt att anföra besvär över kabelnämndens beslut. Med hänsyn till att rättsverk- ningar. innebärande nackdelar för här berörda slag av intressenter. inte synes kunna uppkomma i tillståndsärenden har lagrådet inte något att erinra mot den ordning som sålunda föreslagits.

19 å Lagrådet:

Till följd av vad lagrådet vid 2.5 föreslagit bör orden "samtidig och oförändrad" i första stycket av nu förevarande paragraf utgå.

20 & Lagrådet."

Gemensamt för denna paragraf och vissa andra bestämmelser i förslaget är att de är utformade som fakultativa föreskrifter. dvs. kabelnämnden "får" återkalla tillstånd (20. 24. 29 och 32 ss). förbjuda vidaresändning av programkanal (21 &) eller besluta om upphörande med sändningar (27 ä). 6 Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 199

Prop. 1984/85: 199 82

Detta förhållande föranleder en särskild synpunkt. eftersom någon motpart inte finns i denna typ av sanktionsärenden. Att kabelnämnden "får" meddela beslut av nämnda slag innebär givetvis inte av nätnnden äger handla efter gottfinnande. En enhetlig praxis och likabehandling av lika fall måste eftersträvas.

När det gäller det i 20 s 1 nämnda fallet att någon inte längre uppfyller kraven enligt () ä 1 synes inte valfrihet föreligga vid prövningen av återkal- lelsefrägan. Detta förhållande bör dock inte anses utgöra hinder mot att. i enkelhetens intresse. även det fallet styrs av verbet får.

Det nu sagda äger motsvarande tillämpning i fråga om 27 & första stycket 1 och 29 ä 1 i förslaget.

21.5

Lagrådet

Lagrådet vill peka på en effekt av förslaget i denna paragraf. Kabel- nämnden skall få förbjuda vidaresändning av en programkanal från satellit för viss tid. om vissa i paragrafen angivna omständigheter föreligger. Exempel på sådana omständigheter är att i kanalen vid ett flertal tillfällen har förekommit program som innefattar hot mot folkgrupp eller att kanalen har varit ensidigt inriktad på våldsskildringar eller pornografiska program. Även vidaresändning av kommersiell reklam kan i vissa fall föranleda förbud. Motsvarande förbudsmöjlighet synes inte stå öppen när det gäller flertalet av sådana grova överträdelser som anges i 7 kap. 4 ä TF.

23.5?

Manner/fell och Rydin:

Denna paragrafi förslaget innehåller i första stycket en viss precisering av vad den tillståndstyp som avses i 8 5 andra stycket innebär. Att tillstånd enligt sistnämnda lagrum medför rätt för tillståndshavarcn att själv bedriva egensändning har såsom självklart ej ansetts behövligt att utsäga. Precise- ringen gäller att tillståndstypen innebär även rätt att ställa sändningstid till förfogande för annan. Det är i specialmotiveringen till paragrafen förutsatt att enligt den kommande kabelansvarighetslagen tillståndshavaren skall ha ansvar för all programverksamhet som förekommer i vederbörande kanal och att han har att utse programutgivare. 1 specialmotiveringen till 25 & betonas de skillnader som föreligger mellan där avsedda upplåtelsefall och i 23 & första stycket åsyftade fall.

Genom den nu redovisade distinktionen har man undgått sådan oklarhet som lagrådet fann vara för handen i det lagstiftningsärende angående närradion som redovisats i prop. 1984/85: 145 . Vi finner att den i förslaget nu gjorda regleringen tillfredsställande klargör gränsen mellan 23 ä-fall och 25 ä-fall. förutsatt att man i tillämpningen är klart medveten om vad som är "en kanal".

Under föredragningen har nämnts att meningen är att i fall som avses i

Prop. 1984/85: 199 83

första stycket det lokala kabelsändarföretaget skall ha väsentligen samma ställning som ett Sveriges Radio "i miniatyr". Den som får sändningstid ställd till sitt förfogande synes böra få samma radiorättsliga ställning som den som självständigt producerar ett program i de riksomfattande radio- och TV-sändningarna.

Wahlgren:

I 235 första stycket finns en bestämmelse enligt vilken tillstånd att bedriva egensändningar även innebär rätt att ställa sändningstid till förfo- gande för annan. Denna bestämmelse är förvirrande och möjligen t.o.m. vilseledande. Enligt motiven svarar kabelsändarförctaget för all program- verksamhet som företaget har hand om enligt 23 &. Vidare aviseras i motiven att ett förslag till ansvarighetslagstiftning. som senare kommer att läggas fram. avses skola innehålla regler om att kabelsändarförctaget skall utse programutgivare. vilken skall svara straffrättsligt och skadestånds— rättsligt för sändningarna. Företaget ansvarar för att programverksamhe- ten i dess kanaler står i överensstämmelse med reglerna i kabelsändnings- lagen, bl.a. reglerna för programmens innehåll i 24 :$. heter det vidare i motiven. Där sägs också att överträdelser av nämnda regler ytterst kan leda till att kabelsändarförctagets sändningstillstånd återkallas.

l förevarande sammanhang bör erinras om att den som sänder radiopro- gram i rundradiosåndning utan att inneha tillstånd till sådan sändning har gjort sig skyldig till brott mot radiolagen (se 10 :$ första stycket 4 radiola- gen). Oavsett att enligt 23 :$ första stycket i det remitterade förslaget tillstånd att bedriva egensändningar också innebär rätt att ställa sändnings- tid till förfogande för annan. kan denna bestämmelse inte anses ge den som sålunda får förfoga över sändningstider något tillstånd att sända radiopro- gram i rundradio. såvida inte 10 5 första stycket 4 radiolagen ändras i detta hänseende. Vidare synes det både oegentligt och onödigt att i lagtext ta in en bestämmelse om rätt att ställa sändningstid till förfogande för annan. om inte särskilda radiorättsliga effekter därav anses kunna uppkomma. Av de nyss återgivna motivuttalandena att döma är emellertid detta tydligen inte alls avsikten.

En ytterligare olägenhet med förevarande bestämmelse i 23% första stycket är att det kan bli svårt att upprätthålla den princip som kommit till uttryck i det i lagrådsremissen föreslagna stadgandet i 15 & första stycket. nämligen att varje sändande subjekt skall bedriva sina respektive sänd- ningar i egen. frän de andra skild kanal. Sändningar av "andra". till följd av att sändningstid ställs till förfogande. synes knappast. i varje fall inte utifrån. i princip skilja sig från fall av kanalsammanblandning. dvs. brott mot [5 5 första stycket i det remitterade förslaget.

Hur det än må förhålla sig med det sistnämnda problemet föreslår jag med anledning av vad som i övrigt anförts i denna fråga att bestämmelsen i 23 s*" första stycket får utgå. Detta betyder inte att ett lokalt kabelsändar—

Prop. 1984/85: 199 84

företag därmed skulle stå titan möjlighet att ställa sändningstid till förfo- gande för annan med den innebörd som en sådan åtgärd är avsedd att ha enligt det remitterade förslaget. Att ställa sändningstid till förfogande för annan innebär alltjämt att detta måste ske inom ramarna för kabelsändar- företagcts radiorättsliga ansvar.

24 % Lagrådet:

I denna paragrafangcs de fall då tillstånd att bedriva egensändningar får återkallas (se härom även vid 20 %$). Det synes något oklart hur långt de föreslagna bestämmelserna sträcker sig. Tolkade på sedvanligt sätt innebär ordalagen att det i fall som sägs i första stycket 3. 4 och 7 formellt är tillräckligt. att ett enda program av angivet slag har sänts för att återkallel- se skall kunna komma i fråga. När det gäller punkterna 5 och 6 i samma stycke förefaller däremot enligt lagtexten en förutsättning för återkallelse vara att flera program har sänts. Under den fortsatta handläggningen av lagstiftningsärendct torde böra klargöras vad som avses med den föreslag- na regleringen i det nu berörda hänseendet. Därvid bör tillses att den avsedda innebörden också kommer till uttryck i lagtexten.

Wahlgren:

Föreskrifterna i 24 så innebär bl.a. vid en jämförelse med 33 å -— en yttersta tidsgräns såvitt avser den spärrtidsliknande ordning som innebär att kabelnämnden får bestämma att nytt tillstånd inte kan ges med anled- ning av den grund som föranlett tillståndsåterkallelsen. Denna tidsgräns är angiven till ett år.

Avsikten är tydligen den att den yttersta tidsgränsen skall räknas från den dag då kabelnämnden meddelade beslutet om återkallelse. Härvid är att märka den komplikation som föreligger enligt andra stycket i förevaran- de paragraf. Däri föreskrivs nämligen att kabelnämnden kan meddela interimistiskt beslut om återkallelse innan en fällande dom i ett mål om yttrandefrihetsbrott har vunnit laga kraft. Därmed torde fall kunna inträffa där den tid under vilken ifrågavarande spärrtid gäller redan har gått till ända när lagakraftägande dom i målet föreligger. En fråga blir då om i ett sådant fall ytterligare spärrtid kan bestämmas i samband med att denna dom föreligger. Om så inte anses böra vara fallet synes ett uttalande härom önskligt.

Ett ytterligare spörsmål av visst intresse i detta sammanhang är frågan huruvida kabelnämnden sedan den här berörda spärrtiden gått till ända men innan lagakraftägande dom föreligger och således något slutligt beslut om tillståndsindragning kan föreligga — kan utfärda nytt tillstånd. Något hinder häremot synes inte föreligga. men en sådan ordning kan ge upphov till olägenheter.

Prop. 1984/85: 199 85

25.5

Manner/i'll och Rydin:

I denna paragraf anges i ft'i'trsta stycket i den närmare innebörden av sådant tillstånd som allmänt omnämns i 9 &. Tillstånd till upplåtelse sägs innebära rätt att medge andra att bedriva egensändningar i en hel kanal. ] paragrafens andra och tredje stycken ges vissa formalbestämmclscr.

Gränsdragningen mellan förevarande 25 å och 23 :$ har av oss berörts under sistnämnda paragraf.

I första stycket torde böra uttryckligen anges att medgivandet skall lämnas i avtal ("jfr 26 %>"). Därmed klargörs att det är en ömsesidigt förplik- tande transaktion. Upplåtaren blir således civilrättsligt förpliktad att ställa kanalen till förfogande.

I en andra mening av första stycket torde böra fastslås att ett medgi- vandes verkan förfaller när upplåtarens tillstånd enligt 9 & upphör att gälla.

Med hänsyn till det anförda föreslås att första stycket ges följande avfattning: ”Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt för tillståndshavaren att genom avtal medge annan att ensam bedriva egensändningar i en kanal. Medgivandets verkan förfaller om det tillstånd som enligt 9 & meddelats för upplåtaren upphör att gälla."

När någon sänder med stöd av upplåtelse av kanal. bör han inte anses sända utan tillstånd i den mening som avses i IO & första stycket 4 radiola- gen. Tillståndshavarens medgivande enligt förevarande paragraf. vilket har sin grund i kabelnämndens beslut. får anses göra hans avtalspartner legitimerad att sända.

Wahlgren:

Det remitterade förslagets 25 & första stycket behandlar innebörden av den tillståndsform som antytts redan i 9 & och som medför rätt att upplåta kanaler åt andra för cgensändningar. Denna rätt beskrivs sålunda som en rätt att medge andra att bedriva egensändningar i en hel kanal. Bestämmel- sen i 25 9" första stycket ger ett i mitt tycke alltför vagt uttryck för vad som egentligen åsyftas därmed. Av motiven framgår att vid upplåtelse enligt denna paragrafen hel kanal skall ställas till förfogande. Det kan alltså inte i detta sammanhang vara fråga om att fördela en kanal mellan flera sän- dande. något som i remissprotokollet beskrivs som fördelning av sänd- ningstider och behandlas enligt reglerna i 23 och 24 åå.

Det i 25 5 första stycket begagnade uttrycket "upplåtelse av kanaler i ett kabelnät" för tanken till en civilrättslig upplåtelse. ett intryck som för- stärks av bestämmelsen i 26 å första stycket i förslaget att upplåtelse av kanal bör ske genom skriftligt avtal. Att upplåtelsen också civilrättsligt alltid måste avse en hel kanal framgår emellertid inte helt klart av bestäm- melserna. En del av det konstitutiva i själva tillståndet från kabelnämnden att upplåta kanaler ligger i rätten för tillståndshavaren att i sin tur upplåta sändningsrätt. dvs.den sändande torde därmed anses bli legitimerad att

Prop. 1984/85: 199 86

sända och undgår straffansvar enligt IO & första stycket 4 radiolagen. Vad beträffar upplåtelsens omfattning ligger i tillståndet för det upplåtande kabelföretaget närmast en skyldighet. nämligen att ställa endast hela kana- ler till förfogande vid varje upplåtelse. Denna dubbla funktion hos tillstån- det och i synnerhet dess radiorättsliga betydelse bör enligt min mening få komma till tydligare uttryck i förevarande stycke. Jag föreslår sålunda att det får följande innehåll: ”Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt för tillståndshavarcn att. om han till annan upplåter hel kanal, även medge denne att bedriva egensändningar i denna kanal. Upplåter tillståndshavaren kanal i annat fall gäller bestämmelserna i 23 och 24 ås Den här föreslagna lydelsen innebär i fråga om upplåtelse av annat än hela kanaler ingenting annat än att sådana upplåtelser blir att bedöma enligt reglerna om fördelning av sändningstid. vilka berörts i det föregående. Till sådana upplåtelser torde tillstånd från kabelnämnden inte erfordras. Å andra sidan blir det upplåtande företaget radiorättsligt fullt ansvarigt för sändningar av den till vilken upplåtelse skett.

Jag instämmer i övriga ledamöters förslag i vad det innebär att en andra mening tilläggs i förevarande paragrafs första stycke.

27 & Lagrådet:

Enligt första stycket i denna paragraf får kabelnämnden besluta att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sänd- ningarna under en tid av högst ett år. om i punkterna l—7 angivna förut- sättningar är för handen. Förutsättningarna enligt punkt 1 är att vederbö- rande inte längre uppfyller kraven enligt 25 å andra stycket, dvs.att han inte vidare är svensk medborgare. svensk juridisk person eller utlänning som har hemvist i Sverige. Det torde inte vara avsett att ett upphörande- beslut i sådana fall skall vara tidsbegränsat. Ett klargörande härav synes böra ske i lagtexten.

Det har under föredragningen inför lagrådet upplysts att. om ett interi- mistiskt beslut har meddelats med stöd av andra meningen i andra stycket. den tid varunder det interimistiska beslutet har förelegat avses skola inräk- nas i dcn tid varunder beslut enligt första stycket längst får gälla. Även i detta hänseende synes ett förtydligande av lagtexten vara på sin plats.

I enlighet med det sagda får lagrådet föreslå att orden "under en tid av högst ett år” i första styckets inledning utgår och att till paragrafen fogas ett tredje stycke av denna lydelse: "Beslut enligt första stycket 2—7 och andra stycket får avse en tid av högst ett år."

Vad som vid 24 & sagts om utformningen av punkterna 3—7 i samma paragraf gäller också i fråga om motsvarande punkter i nu förevarande paragraf.

Prop. 1984/85: 199 87

Wahlgren;

I fråga om denna paragraf föreligger ett förhållande av likartat slag som det jag berört vid 24 å. nämligen komplikationen av en yttersta tidsgräns för sanktioncns giltighet. ett år. och möjligheten. enligt andra stycket. att meddela interimistiskt beslut om sanktionen. Såtillvida föreligger en skill- nad som att det i förevarande paragraf inte är fråga om en spärrtidslik- nande anordning utan om en period under vilken ett beslut av kabelnämn- den skall gälla. Om tidsbestämmelser skall gälla för interimistiska beslut något som under föredragningen inför lagrådet angetts vara avsikten synes. om ett år hunnit förflyta mellan ett interimistiskt beslut enligt paragrafen och den tidpunkt då en lagakraftägande dom i målet om yttran— defrihetsbrott föreligger. något utrymme för slutligt beslut i sanktionsfrå— gan inte föreligga. Detta förhållande synes böra uppmärksammas.

35å

Mannwfelr:

Utformas 14 å i enlighet med det förslag somjag framfört i anslutning till lagrådets allmänna synpunkter. bör den paragrafen upptas i förevarande paragrafs uppräkning av överklagbara fall.

Övriga förslag

Lagrådet: Förslagen lämnas utan erinran.

Prop. l984/85: 199 88

Utdrag UTBl LDN lNGSDEPARTEM ENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1985-04-11

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Bo- ström. Bodström. Göransson. Dahl. R. Carlsson. Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Göransson

Proposition om radio- och TV-sändningar i kabelnät

1 Anmälan av lagrådets yttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i radiolagen(1966: 755).

2. lag om lokala kabelsändningar.

3. lag om ändring i närradiolagen (1982: 459).

4. lag om ändring i lagen (l984: 115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Lagrådets slutsats av sina allmänna synpunkter är att något grundlags- hinder mot det remitterade lagförslaget om lokala kabelsändningar formellt inte föreligger. Lagrådets prövning av lagförslaget mot Europarådskon- ventioncns regler mynnar ut i bedömningen att dessa inte torde hindra bestämmelser av den art som föreslagits. Yttrandet i övrigt innehåller ett antal förslag till ändrad utformning eller förtydliganden av innebörden i vissa särskilda bestämmelser. Jag är i allmänhet beredd att godta dessa förslag.

Jag har. som lagrådet noterar. i remissprotokollet framhållit min inställ- ning att förnyade överväganden om lagstiftningens ändamålsenlighet kan bli nödvändiga tämligen snart. eftersom det är en relativt oprövad verk- samhet som nu regleras. Det kan. som lagrådet antyder. gälla spörsmålen om prövning av vissa frågor om kabelsändningar redan i första instans bör göras av domstol och om ytterligare regler för programinnehållet. Jag väljer också att till en sådan framtida prövning, grundad på då föreliggande erfarenheter. hänskjuta det förslag. som en av lagrådets ledamöter för fram. nämligen att skyldigheten enligt 23 å andra stycket för det lokala

Prop. l984/85: 199 89

kabelsändarförctaget, att vid utövandet av sin sändningsrätt sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. förenas med viss sanktionsmekanism.

Jag övergår så till lagrådets påpekanden om innebörden eller utform- ningen av vissa särskilda bestämmelser. Jag har ingen erinran mot att bland definitionerna i 2 å upptas också förklaringar av uttrycken vidare- sändning, satcllitsändning och egensändning och att de därav betingade följdändringarna i förslagets 7 och 19 åå vidtas. Jag vill också godta lagrå- dets förslag att ge begreppet kanal bättre konkretion.

I övrigt noterarjag att lagrådet förtydligat innebörden i vissa hänseenden av flera paragrafer på ett sätt som väl stämmer överens med vad jag förutsatt bör gälla. Det rör 13. 14. 20 — och i samma hänseende särskilt 27 och 29 åå —— 23 och 25 åå. I några fall föreslås omformuleringar. I fråga om 25 å finner jag meningen med bestämmelsen komma till klarare uttryck genom den av lagrådet föreslagna avfattningen. Också 27 å bör omformu- leras på sätt lagrådet förordat.

I fråga om 24 å efterlyser lagrådet ett klargörande av omfattningen av de föreslagna bestämmelserna i punkterna 3—7. Lagrådets påpekanden synes föranledda av mångtydigheten i ordet program. Jag är medveten om att ordet. så som det används i 24 5. kan betyda antingen ett program eller flera program eller närmast program— eller sändningsverksamhet. Härtill kommer att ordet. om också vedertaget. inte i sig är en klart bestämbar enhet. ] punkten 3 betyder "sänder program" närmast "bedriva sändning- ar”. Jag förordar att i stället det senare uttrycket används för övrigt i analogi med skrivsättet i övriga punkter ändrat till perfektum. I punkterna 4 och 7 innebär regleringen att det formellt är tillräckligt att ett enda program sänts för att återkallelse skall kunna komma i fråga. Det får dock överlämnas åt kabelnämnden att bedöma om tillståndet skall återkallas redan vid en enstaka överträdelse. För återkallelse enligt punkt 5 förutsätts dock att flera program av där angivet slag förekommit. I punkt 6 är det snarast företeelsen reklam som avses, inte att den förekommer i ett eller flera program. Jag förordar därför att uttrycket "i programmen" här er— sätts med uttrycket "i sändningarna". Vad jag nu anfört gäller också motsvarande punkter i 27 ?-

PrOposition på grundval av mina förslag kan inte avlämnas till riksdagen inom den tid som anges i riksdagsordningen för propositioner som avses bli behandlade av riksdagen under innevarande riksmöte. Jag ser det emeller- tid av flera skäl som högst angeläget att ärendet ändå kan avgöras under detta riksmöte. Som jag har redovisat pågår redan viss sändningsverksam- het motsvarande den som nu föreslås reglerad. Det gäller satellitsändning- ar. s. k. när-TV och egensändningari Sveriges Televisions regi. För satel— litsändningarna och när-TV-sändningarna gäller provisorisk lagstiftning. som upphör vid det kommande årsskiftet. Det är önsvän att den-na sänd- ningsverksamhet får fortsätta utan avbrott. men det är också angeläget —

Prop. 1984/85: 199 90

för att kunna kontrollera utvecklingen — att verksamheten i så fall kan fogas in i det regelsystem jag nu föreslår. Det finns vidare starka önskemål om att kunna få börja med egensändningar i större skala och då enligt regler som är särskilt anpassade därtill. inte. som nu, enligt de regler som gäller för Sveriges Television.

För att det nu föreslagna regelsystemet skall kunna börja fungera redan vid årsskiftet krävs omkring ett halvårs förberedelsctid. Av de skäljag nu anfört bör ärendet behandlas av riksdagen under våren.

Jag har i övrigt vidtagit vissa redaktionella ändringar i förslaget till lag om lokala kabelsändningar.

2 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar.

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte. 3 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar

att genom proposition föreslä riksdagen att anta de förslag som föredragan- den lagt fram.

Prop. 1984/85: 199 9l

Massmediekommitténs sammanfattning av sitt betänkan- de (SOU 1984: 65) Via satellit och kabel

I betänkandet behandlas frågor. som aktualiseras av den nya medieut— vecklingen och den nya tekniken framför allt satelliter och kabelnät —. ett antal frågor som tidigare har behandlats i andra kommittéer men inte föranlett några beslut och några frågor som aktualiserats bl. a. av riksda- gen. I denna sammanfattning redovisas huvuddragen i kommitténs förslag vad gäller satelliter och kabelnät samt några andra frågor. som kommittén ägnat särskild uppmärksamhet åt. Detta är alltså inte en sammanfattning av samtliga kapitel i betänkandet. vilket dessutom innehåller utförliga redovisningar av gällande regler på olika områden samt tekniska beskriv- ningar. redogörelser för och erfarenheter från olika försöksverksamheter med kabel-TV.

En bärande tanke i massmediekommitténs förslag är att de nya medierna skall kunna utnyttjas så att en vid yttrande- och informationsfrihet skapas. I dag är det tillåtet för den enskilde att ta emot radio- och TV-program också från andra länder. även om de sänds via satellit. Någon ändring föreslås inte på denna punkt. Enligt gällande radiolagstiftning får program från direktsändande satelliter vidaresändas utan tillstånd i kabelnät. t. ex. i en centralantcnnanläggning. Inte heller i detta avseende föreslås någon ändring. I framtiden skall också enligt kommitténs förslag programkanaler från kommunikationssatelliter få vidarespridas i kabelnät i samtidig och oförändrad form. En förutsättning är dock att särskilt tillstånd har givits. Sådan vidarespridning är inte tillåten i dag även om regeringen enligt en särskild tidsbegränsad lag om försöksverksamhet kan ge tillstånd. Det föreslås också att kabelnäten öppnas för lokal programverksamhet av olika slag.

Kommittén föreslår inga omfattande programregler. Dock är det nöd- vändigt med vissa begränsningar av vad som bör få förekomma både när det gäller lokala kabel—TV—sändningar och vidarespridning av programka- naler från kommunikationssatelliter. Begränsningarna gäller program som innehåller grovt våld. pornografi. hets mot folkgrupp samt reklam.

Anläggning av kabelnät

Kommitténs förslag när det gäller kabelnät rör enbart användning för massmedieändamäl. Kommittén har utgått från att utbyggnaden av kabel- nät för dessa ändamål inte kommer att finansieras över statsbudgeten utan genom avgifter från användarna. dvs.de anslutna abonnenterna. Därför lägger kommittén inte heller fram några förslag om nationella planer för utbyggnad av kabelnät för massmedieändamål. Om en utbyggnad av kabel- nät skall ske som ett led i den allmänna telekommunikationsutvecklingen i

Prop. 1984/85: 199 92

landet eller av industri- och sysselsättningspolitiska skäl kan en annan bedömning göras. Detta har emellertid inte varit en uppgift för massmedie— kommitte'n. Sett i ett vidare perspektiv är anläggning av kabelnät för i första hand TV—överföring ett viktigt steg i etableringen av ett allmänt bredbandsnät i landet.

Kommittén föreslår att etableringsfrihet skall råda också i fortsättningen när det gäller anläggning av kabelnät. Detta innebär att televerket inte föreslås få någon särställning. l vissa avseenden har dock verket bättre förutsättningar för anläggning av kabelnät än andra tänkbara nätanläggare. t. ex. genom tillgång till kanalisation i gator och vägar.

En särskild fråga är hur kabelnät skall kunna byggas ut med ett rimligt mått av geografisk rättvisa. Denna fråga är nära förknippad med möjlighe- terna till kostnadsutjämning mellan kabelnät i olika orter. Kommittén lägger dock inte fram några förslag om vilka taxor som får tillämpas vid anslutning till kabelnät och för att få tillgång till olika programkanaler och alltså inte heller om taxeutjämning. Televerket har förklarat sig berett att på sikt bedriva sin verksamhet på så sätt att bästa möjliga geografiska rättvisa uppnås.

Var och hur kabelnät kommer att anläggas beror på de ekonomiska bedömningar som nätanläggare gör. Kommittén har inte funnit anledning att föreskriva för nätanläggare att de skall bygga nät i områden där det bedöms ekonomiskt olönsamt.

Verksam/ter i kabelnät Olika slags tjänster

De massmediala tjänster. som kan bli aktuella i ett kabelnät, är vidare- sändning av program från programföretagen inom Sveriges Radiokoncer- nen samt rundradiosändningar från marksändare i grannländer och från direktsändande satelliter. program från kommunikationssatelliter samt lo- kala egensändningar. Kabelnäten kan också användas för tvävägskom- munikation av olika slag inom massmedieområdet men även för andra former av tvåvägskommunikation. t. ex. konferens-TV och alarmsystem. Dessa senare användningsområden faller emellertid utanför kommitténs uppdrag och omfattas därför inte av förslagen.

Aktöreri kabelnät

] ett kabelnät kan olika roller och aktörer urskiljas. Det är fråga om nämnläggaren/nätägaren. som bygger och svarar för driften av kabelnä- tet. kabelopm-atören. som tillhandahåller tjänsterna i nätet och har att tillse att gällande regler följs samt programleverantören, som tillhandahåller program eller tjänster som operatören i sin tur distribuerar till abonnen- terna i kabelnätet.

Prop. 1984/85: 199 93

Fri sändningsrätt eller koncession

Kommittén har ingående prövat frågan om det skall tillämpas en fri sändningsrätt gentemot det allmänna när det gäller rundradiosändningar i kabelnät eller om sändningar skall få ske efter tillstånd (koncession) och har funnit det mest ändamålsenligt att som grund för rundradioverksamhet i kabelnät ha ett system som bygger på tillståndsgivning. Den sotn fått sändningstillständ kan få tillstånd att upplåta utrymme i kabelnät till annan för sändningsverksamhet. Kravet på koncession skall endast gälla kabel- sändningar till allmänheten i bostäder och endast erfordras för sändningar som kan mottas i mer än 50 bostäder. För kabelnät. t. ex. en centralantenn- anläggning som omfattar färre bostäder. föreslås ingen reglering alls.

Motiv för ett tillståndsförfarande är bl.a. att vid tillämpning av fri sändningsrätt gentemot det allmänna avgör nätägaren vem som får sända och vad som får sändas i ett kabelnät. Vid ett tillståndsförfarande kan garantier skapas för en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet i lokala sändningar.

Kabelnämnden

Kommittén föreslår att tillståndsgivningen skall handhas av en statlig myndighet. kabelnämnden.

Kabelnämnden föreslås bli ett icke-politiskt sammansatt organ som be- står av personer med juridisk kompetens och personer med särskilda kunskaper inom området i fråga. Nämndens verksamhet bör på sikt finan- sieras med avgifter från tillståndssökande och tillståndsinnehavare.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att sända i kabelnät kan ges till nätägare och särskilt tillska- pade lokala operatörsfc'iretag. Nätägare skall vara en svensk juridisk per- son eller fysisk person som är svensk medborgare eller har hemvist i landet. Ett lokalt operatörsföretag skall vara lokalt förankrat och ha en bred sammansättning. Delägare kan vara föreningar. institutioner. lokala företag. kommunen m.fl. Det går enligt kommitténs mening inte att i detalj föreskriva hur sammansättningen bör vara i varje ort. Det får ankomma på kabelnämnden att avgöra när kravet på lokal förankring och bred ägarsam- mansättning är uppfyllt.

Tre former av tillstånd

Kommittén föreslår tre typer av tillstånd för sändningari kabelnät: a. tillstånd till samtidig och oförändrad vidarespridning av programkanaler från kommunikationssatelliter.

b. tillstånd till lokala sändningar i särskild lokal kanal samt c. tillstånd att upplåta utrymme i kabelnät till annan för sändningsverk- samhet. t.ex. till tidningsföretag.

Nätägare kan ges tillstånd dels till vidarespridning av kommunikations-

Prop. 1984/85: 199 94

satellitkanaler. dels att upplåta utrymme i kabelnät till annan för sand- ningsverksamhet. Det lokala operatörsföretaget skall kunna få samtliga tre former av tillstånd.

Villkor för att få tillstånd att vidaresända programkanaler frän kommuni- kationssatelliter samt att uppläta kanaler till annan för sändningsverksam- het C Samråd med de boende

.f"-. &

(_ _:

Den tillständssökande skall samråda med företrädare för de boende inom det aktuella området om vilka programkanaler som skall framföras i kabelnätet. Kommittén anser det viktigt att de som är närmast berörda. dvs. de boende inom området. får möjlighet att framlägga sina syn- punkter pä utbudets sammansättning. Ytterst mäste beslutet dock fattas av den som begär tillstånd. men kommittén utgår från att stor vikt kommer att fästas vid de synpunkter som lämnas vid samrådet. Remiss till kommunen

Kommunerna har en viktig roll vid anläggandet av kabelnät. bl. a. som markägare och ansvariga för planfrågor. Kommittén föreslår att berörd kommun skall ges tillfälle att yttra sig över ansökningar om tillstånd för sändningar i kabelnät.

' Bedömning av operatörens ekonomiska förutsättningar

Kommittén understryker att den som svarar för verksamheten i ett kabelnät har ett stort ansvar mot enskilda hushåll och även mot fastig- hetsägare. bostadsrättsföreningar rn. fl. som ansluter sig till nätet. Ope- ratören ikläder sig också ett ansvar gentemot programleverantörer. rät- tighetsinnehavare m.fl. Därför skall kabelnämnden ha möjlighet att kunna värdera de ekonomiska förutsättningarna för den sökande att svara för verksamheten.

Sveriges Radio-programmen

Den som får tillstånd åläggs att svara för att Sveriges Radio koncernens etersända radio- och TV—kanaler tillhandahålls alla som ansluts till ka- belnät. Denna rätt skall också tillförsäkras dem som inte abonnerar på kabelnätets tjänster men bor i en fastighet som försetts med eller anslu- tits till sådant nät.

Gratis lokal kanal

Nätägare som får tillstånd att svara för vidarespridning av program från kommunikationssatelliter eller får tillstånd att upplåta kanalutrymmc ät annan skall ställa en kanal till förfogande för lokala egensändningar. Denna kanal skall det lokala operatörsft'iretaget få disponera titan kost— nad. Om det lokala operatörsföretaget önskar tillgång till fler kanaler för detta ändamål får det regleras genom särskilda överenskommelser med nätägaren.

C' Programregler

När det gäller vidarespridning av program från kommunikationssatel— liter föreslår kommittén att vissa grundläggande bestämmelser skall

Prop. 1984/85: 199 95

gälla. Tillstånd skall endast kunna ges för sådana programkanaler som enligt den ursprunglige sändarens avsikt skall nå allmänheten via kabel- nät i samtidig och oförändrad form. Det ankommer på operatören att träffa uppgörelser med upphovsmän och övriga rättighetshavare. Vidare erfordras att de aktuella programkanalerna som skall vidarespridas får tas emot i det land varifrån de sänds tipp till satelliten. vilket kan vara en viss garanti mot ett icke önskvärt programutbud.

Satellitkanaler med inriktning på våld och pornografi skall inte få vidarespridas. Kommittén utvecklari betänkandet närmare vilka kriteri- er som därvid skall tillämpas. Det gäller här kanaler med en ensidig inriktning på våldsframställningar eller pornografiska skildringar eller kanaler där mycket grova inslag av denna typ förekommer. Kommittén anser också att om det vid upprepade tillfällen har förekommit program- inslag med hets mot folkgrupp i en kanal skall sändningsrätten för kanalen i fråga kunna återkallas. Förbud mot fortsatt spridning av kana- ler meddelas av kabelnämnden. Kommitténs majoritet föreslår att kana- ler. som under lång tidsperiod och i betydande omfattning innehållit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskild till svenska konsumenter, inte skall få vidarespridas i kabelnät. Enstaka reklamin- slag som riktar sig till svenska konsumenteri sändningar från kommuni- kationssatelliter kan inte föranleda ett förbud.

Villkor för lokala sändningar

Lokala egensändningar föreslås kunna ske dels i den särskilda kanal som det lokala operatörsföretaget kommer att disponera. dels i kanaler som upplåts av nätägaren och./eller operatörsföretaget.

Operatt'årsföretagets sändningsrätt i den särskilda lokala kanalen skall i första hand användas för att ge intresserade lokala institutioner. förening- ar. företag. enskilda m.fl. möjlighet att medverka med program. Opera- törsföretaget skall ha skyldighet att svara för att en vidsträckt yttrandefri- het och informationsfrihet råder i kanalen genom att ställa sändningsut- rymme till förfogande för intresserade programleverantörer. Operatörs- företagets uppgift blir i hög grad att fördela sändningstider och komponera programutbudet i den särskilda lokala kanalen.

Sändningsverksamheten i kanaler som uppläts behöver inte uppfylla dessa villkor.

Programregler

Kommittén föreslär inte att sammansättningen av det lokala programut— budet skall regleras av lagbestämmelser som t.ex. att en viss andel av programmen skall vara lokalt präglade. Kommittén framhåller emeller- tid att den för sin del anser att företräde bör ges åt program som speglar lokala förhållanden. l den särskilda kanalen bör en målsättning vara att skapa ett så brett och allsidigt sammansatt utbud som möjligt.

Det lokala operatt'örsft'iretaget resp. nätägaren är ansvarig för att pro-

Prop. 1984/85 : 199 %

grammen i sändningarna är i överensstämmelse med gällande program- regler. För att kunna utöva detta ansvar måste operatörsföretaget resp. nätägaren ha möjlighet att i förväg ta del av program för att förhindra att någonting sänds som strider mot reglerna.

Följande programregler skall gälla både för den särskilda lokala kana- len och i upplåtna kanaler: Hets mot folkgrupp får inte förekomma. inte heller annat yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten. Det skall inte vara tillåtet att sända program med grova våldsframställningar eller pornografiska skildringar. Prövningen av hu- ruvida sådant programinnehäll har förekommit skall enligt kommitténs mening knytas an till brottsbalken . biografförordningen och videovålds- lagen.

Enligt majoritetens uppfattning får inte. i någon form av lokala sänd- ningar förekomma reklam eller sponsring. Som motiv för denna ständ— punkt framförs särskilt omsorgen om dagspressen. CJ Ingen central programavveckling Både för den särskilda lokala kanalen och för upplåtna kanaler föreslås förbud för s.k. central programavveckling. Det innebär att det inte är tillåtet att via radiolänk sända ut program till flera olika kabelsystem i landet där programmen sprids vidare till abonnenterna omedelbart och utan förändring. . J inga blandade kanaler Enligt kommitténs uppfattning skall lokala egensändningar inte få sän- das i kanalcr där det normalt vidaresänds program från satelliter eller från t. ex. Sveriges Radio-företagen.

Lag om kabelsändning

De regler som föreslås gälla för användning av kabelnät bör enligt kommittén tas in i en särskild lag om kabelsändning. Tillstånd att bedriva rundradioverksamhet i kabelnät kan ytterst återkallas av kabelnämnden om tillståndsinnehavaren sänder program som står i strid med villkoren för verksamheten eller i övrigt bryter mot regler och bestämmelser.

Flera av de beslut som kabelnämnden har att fatta skall kunna överkla- gas hos kammarrätten genom besvär.

Lagen om kabelsändning föreslås träda i kraft den l januari 1986.

Telea'am

Kommittén föreslår att etableringsfrihet skall gälla på teledataområdet. Radiolagen föreslås ändrad så att det klargörs att teledatavcrksamhet inte kräver tillstånd.

Kommittén konstaterar att det inte är meningsfullt att avgränsa teledata från annan form av datakommunikation oeh databehandling. som är till- gänglig för allmänheten. Därför bör i princip samma regler gälla för hela detta område. Detta är ett skäl till att kommittén inte anser att reklam kan

Prop. 1984/85: 199 97

förbjudas i teledata. Dock bör endast s.k. uppsökt reklam få förekomma. En användare skall inte behöva överraskas av reklam på en textsida där man har anledning att förvänta sig annan information.

Kommittén föreslår dock ingen lagstiftning utan förutsätter att bransch— organisationen Videotexföreningen i Sverige utformar etiska regler för verksamheten som bl.a. innebär att endast uppsökt reklam förekommer.

Text-TV

Kommittén skiljer mellan etersänd och trådsänd text-TV. Vidare kan man skilja mellan programtextning och fristående textsidor. Den etersända programtextningen är en integrerad del av själva programverksamheten inom Sveriges Television och inom Utbildningsradion. Därför måste sam- ma regler gälla för detta slag av text—TV-verksamhet som för programverk- samheten i övrigt.

När det gäller fristående text—TV-sidor i rikssändningar föreslår kommit- te'n att Sveriges Radio får svara för verksamheten också i fortsättningen. om ingen förändring av programföretagens ställning genomförs inför nästa avtalsperiod som kan motivera ett annat synsätt. Kommittén föreslår också att kommuner och landsting skall beredas möjligheter till lokal och regional text-TV-sändning inom ramen för SR-företagens sändningsrätt. De som vill utnyttja denna möjlighet bör själva tekniskt kunna svara för verksamheten och stå för kostnaderna.

Trådsänd text-TV har stora likheter med annan datakommunikation till allmänheten. För fristående text-TV—sidor som sänds i ett kabelnät bör samma regler gälla som för teledata och annan datakommunikation till allmänheten. För sådan text-TV som är avsedd att tas emot samtidigt som de vanliga TV-programmen i kabelsändningar, t.ex. översättningstexter, ' bör samma regler gälla som för lokala kabel-TV-sändningar.

Reklam !" videogram

Kommittén har också haft till uppgift att pröva frågan om reklam i videogram. Med hänsyn till att det i stort sett handlar om samma slag av reklam som på biografer samt att det är fråga om kassetter som måste förhyras föreslår kommittén inga regler om förbud mot reklaminslag i videogram. Däremot är det inte tillåtet att sända sådana reklaminslag i kabelnät i lokala sändningar eftersom det skulle strida mot det reklamför- bud i kabelsändningar. som majoriteten i kommittén föreslår.

Answarsfrågor

Kommittén lägger fram utkast till kabelansvarighetslag. dvs. bestämmel- ser om ansvaret för innehållet i sändningari kabelnät. Lagen är i stort sett utformad efter mönster av radioansvarighctslagen. Ansvarighetslagen fö- reslås endast avse lokala egensändningar. Lagförslaget innebär att det för varje pregram som sänds i lokala sändningar skall finnas en ansvarig 7 Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 199

Prop. 1984/85: 199 98

programutgivare med uppgift att förebygga _vttrandefrihetsbrott. Program- utgivaren skall utses av tillståndsinnehavaren. men ingenting hindrar att den som utses är en företrädare för programleverantören.

Den senare möjligheten framstår som naturlig när det gäller programle— verantörcr med regelbundna och ofta förekommande sändningar. t.ex. för dem som utnyttjar möjligheten att sända program i upplåtna kanaler.

Vad gäller ansvaret för program som vidaresänds från satellit konstate— rar kommittén att operatören inte har möjlighet att i praktiken utöva kontroll av programinnehället. Därför bör för sådana sändningar inte infö- ras några särskilda ansvarighets- och skadeståndsregler.

Vad sedan gäller ansvaret för vissa text-medier. t.ex. tcledata. föreslår kommittén att ett frivilligt ensamansvar införs för databaslagrad informa- tion som är tillgänglig för allmänheten. Kommittén lägger inte fram något lagförslag utan anser att en lagstiftning bör kunna baseras på det förslag som informationsteknologiutredningen presenterade år l98l.

Bevarandefrågor

Kommittén föreslår att alla upptagningar av lokala program skall be- varas i sex månader från sändningen som underlag för granskning av om yttrandefrihetsbrott har begåtts eller om programregler har överträtts. Sådana inspelningar skall på begäran tillställas kabelnämnden. Vad gäller program som sänds från satelliter. och för vilka tillstånd för vidaresprid- ning har meddelats av kabelnämnden. bör dokumentationspliktcn åvila kabelnämnden.

En bevarandeskyldighet föreslås slutligen för sådan databasinformation som det finns ansvarig utgivare för. Här bör dock en bevarandetid om en månad vara tillfyllest.

Vad gäller bevarande för forskningsändamål förutsätter kommittén att arkivet för ljud och bild lägger fram förslag om principer för bevarande.

Ejfekter ut' nya medier

En av kommitténs uppgifter har varit att redovisa tänkbara effekter av det ökade medieutbudet via satellit och kabelnät. Kommitténs synpunkter grundar sig på ett material som lämnats av massmedieforskare och forsk- ningsinstitutioner. bl.a. Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio (SR/PUB.) samt statens kulturråd. [ ett särskilt avsnitt redoviss vad massmedieforskare i landet anser om hur barn och ungdom påverkas av massmedierna. framför allt av televisionen.

Kommitténs bedömning utgår från att hushållen i Sverige kommer att skaffa sig tillgång till ett ökat radio- och TV-utbud, i första hand genom att ansluta sig till framväxande kabelsystem. I vilken omfattning detta kom- mer att ske är dock inte möjligt att nu förutskicka. Enligt kommitténs bedömning kommer det ökade TV-utbudet inte att leda till någon nämn- värd ökning av TV—tittandet under den tid som Sveriges Television sänder

Prop. 1984/85 : 199 99

sina program Under övriga tider. dvs. dagtid och sen kvällstid. finns det anledning att räkna med ett ökat tittande. Som en begränsande faktor när det gäller tittandet på utländska program framhålls dock att dessa sänds på utländska språk.

Kommittén gör också den bedömningen att de svenska TV—tittarna i allt väsentligt även i den nya mediesituationen kommer att välja TV—program från den svenska televisionen framför de utländska. När det gäller tittarnas val av program är det realistiskt att räkna med att en del av den tittartid som den svenska TV-publiken kommer att ägna åt satellitutbudet vilket troligen kommer att domineras av sport. underhållning och film kommer att tas från informativa program i svensk television.

Vad sedan gäller konsekvenserna för läsmedierna är kommitténs be— dömning att det ökade utbudet av radio- och TV—program via satellit eller kabelsystem inte kommer att förorsaka dagspressen några större problem. Det finns heller ingenting som talar för att bokläsandet skulle förändras mer påtagligt.

Kommittén lämnar en utförlig redovisning av utvecklingen inom en rad olika kulturområden: teatern. föreningslivet. studiecirkelverksamheten, museer. konserter. filmen. Men undantag av biograferna, som fått vidkän— nas en kraftig nedgång av besöksantalet sedan mitten av 1950-talet när televisionen infördes i vårt land. kan en klar stabilitet och i vissa fall aktivitetsökning konstateras. I den nya situationen är det troligt att bio- grafbranschen kommer att påverkas negativt med tanke påatt satellitutbu— det till stor del kommer att utgöras av film. Inom övriga av de nämnda områdena bedöms inte några större förändringar komma att ske.

När det gäller barns och ungdomars TV—tittande konstaterar forskarna att tittandet inte enbart har en negativ inverkan på barn och ungdom. De lär sig också mycket av sitt TV—tittande. Forskningsresultaten är dock inte entydiga vad gäller effekterna. På en punkt är forskningsrönen däremot tämligen entydiga. nämligen att underhållningsvåld och särskilt grovt sa- distiskt våld som präglar en del av vidcoutbudet har lett till ökad aggres- sion hos vissa barn och ungdomar och en avtrubbning inför våldet i

verkligheten.

Övriga frågor

Kommittén har haft i uppdrag att pröva några frågor. som berör Sveriges Radio. Det gäller dels massmediernas rätt till nyhetsbevakning. dels rätten att få tillgång till programutskrifter och programkopior från Sveriges Ra- dio-företagen. Vad gäller den första frågan är kommittén inte beredd att föreslå någon lagstiftning. som garanterar SR-företagen en rätt till nyhets- bevakning. En sådan lagstiftning skulle vara alltför långtgående och in- skränka arrangörers rätt till sina arrangemang. Kommittén menar dock att ett lokalt operatörsföretag inte skall ha rätt att teckna sådana avtal som utesluter andra massmedier från möjligheten till normal nyhetsbevakning.

Prop. 1984/85: 199 100

De som sänder program i övrigt skall inte heller få träffa sådana överens- kommelser.

Frågan om programutskrifter från Sveriges Radio-företag bör enligt kommitténs mening i första hand lösas inom SR-företagen. Efter de över- läggningar som ägt rum finns det anledning att utgå från att SR-företagen redan från hösten 1984 kommer att vara mer generösa än hittills när det gäller att tillmötesgå önskemål om programutskrifter och programkopior. Frågan bör sedan regleras i avtalen mellan staten och SR-företagen. Om det inte visar sig möjligt att få till stånd en förändring bör i lag fastställas vilka regler som skall gälla.

Prop. 1984/85: 199 101

Massmediekommitténs författningsförslag i betänkandet (SOU 1984: 65) Via Satellit och kabel

] Förslag till Lag om ändring i radiolagen (1966: 755)

Härigenom föreskrivs att 1 och 5 55 radiolagen (l966:755)' skall ha nedan angivna lydelse.

Förasla Jen lvdelxe !— _

l ?

Nuvarande lydelse

] denna lag förstås med radiosändning: ljud. bild eller annat meddelande som sänds med hjälp av elektromagnetiska vågor vilkas frekvenser äro lägre än 3 000 gigahertz och vilka utbreda sig i rymden utan särskilt anordnad ledare.

trådsändning: ljud. bild eller annat meddelande som sänds med hjälp av elektromagnetiska vågor vilka äro bundna vid särskilt anordnad ledare,

ru n d r a dio s å n d nin g: radiosändning eller trådsändning som är av- sedd att mottagas direkt av allmänheten. om sändningen icke är avsedd endast för en sluten krets. vars medlemmar äro förenade genom en påtaglig gemenskap av annat slag än ett gemensamt intresse att eller se sändningen.

s ä n d a r e: anordning för radiosändning (radiosändare) eller trådsänd- ning (trådsändare),

mottagare: anordning för mottagning av radiosändning eller träd-

sändning,

radioprogram: radiosänd- nings eller rrådsiindnings innehåll. om detta består av annat än. utom angivande av namn eller källa, enkla meddelanden om tid. väder- lek. nyheter eller dylikt.

5?

De företag som regeringen be- stämmer (programföretag) ha rätt att sända radioprogram i rundradio- sändning från sändare här i landet.

' Lagen omtryckt 1972: 240 3 Senaste lydelse 1984: 114

radioprogram: radiosänd- nings innehåll. om detta består av annat än enkla meddelanden om tid. väderlek. nyheter eller dylikt eller trådxr'imlni/Ltzx innehåll. om detta består av annat än stillbilder man ljud eller enkla meddelanden om tid. väderlek. nyheter eller dy- likt.

De företag som regeringen be- stämmer (programföretag) ha rätt att sända radioprogram i rundradio- sändning från sändare här i landet. Vad som har sagts nu gäller dock inte trådsändning som inte kan tas emot i bostäder.

Prop. 1984/85: 199 102 Nuvarande lydelse I—"(inaslagwr lyda/sa

Varje programföretag avgör ensamt vilka radioprogram som skola före- komma i rundradiosz'indning som företaget anordnar. Härvid skall pro- gramft'iretaget iakttaga bestämmelserna i 6 så och 7 9" andra stycket.

Radioprogram i l'tualradiosäiul- (ha rätt attfrån trialsämlarc lzär ning som har upptagits träd/öst på i landet bedriva rundradiosänd- rwara/antunnanläggning får utan ningar av sådana radioprogram särskilt tillstånd sändas vidare till som kan tas ena")! i bostäder finns mottagare inom fastighet som är särskilda _li'irs/tri/PW i lagen ansluten till anläggningen. (19:85:000) om ltalwlsändning.

Om rätt att sända program i vissa lokala rundradiosändningar finns särskilda föreskrifter i närradiolagen (1982: 459).

Om rätt att sända radiotidningar finns föreskrifter i lagen (1981 : 508) om radiotidningar.

Om rätt till randradiosändning från trådsändare av sådana radio- program .mm har tagits emotfrän I'll satellit ifast tra/ik finns jön»- skrifter i lagen (1984:/15) om jör- söksverksamliet med särskild tråd- sändning.

Dcnna lag trädcri kraft den 1 januari 1986.

2 Förslag till Lag om kabelsändning

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

] ä I denna lag finns särskilda föreskrifter om rätt att bedriva kabelsänd- ningar. Med kabelsändning avses en rundradiosändning från en trådsän- dare här i landet av sådana radioprogram som kan tas emot i bostäder. Med kabelnät avses en anläggning för kabelsändning.

] lagen förstås med radiosändning. trådsändning. rundradiosändning. sändare och radioprogram detsamma som i radiolagen (1966: 755).

2 så För prövning av frågor om kabelsändning och för tillsyn över kabel- sändningsverksamheten finns en kabelnämnd. Närmare föreskrifter om kabelnämnden meddelas av regeringen.

3 & Kabelsändningar som kan tas emot i mer än 50 bostäder får inte bedrivas utan tillstånd av kabelnämnden. såvida det inte är fråga om

1. samtidig och oförändrad vidaresändning av rundradiosändningar som har tagits emot direkt från en radiosändare eller en satellit eller

Prop. 1984/85: 199 103

2. sändningar frän trådsändare med stöd av 5 .b" första stycket radiolagen (1966: 755).

Kabelnämnden fär medge att viss överföring inom det område som avses i beslutet om tillstånd sker genom radiosändning i stället för genom träd— sändning.

4 5 Tillstånd enligt denna lag kan avse rätt till

1. vidaresändning av programkanaler som har tagits emot från en satellit i fast trafik.

2. lokala sändningar i särskild kanal eller

3. upplåtelse av kanaler för lokala sändningar.

5 & 'l'illständ enligt denna lag kan ges till

1. ägaren av ett kabelnät. om denne är svensk medborgare, svensk juridisk person eller utländsk medborgare som har hemvist här i landet och det är fråga om sådan verksamhet som avses i 4 lå ] eller 3 och

2. lokalt operatörsföretag som avses i 15 ä.

6 & 'l'illständ som avses i 45 1 eller 3 för ett kabelnäts ägare medför skyldighet för denne att kostnadsfritt upplåta en kanal i nätet för sådana sändningar som avses i 4 så 2.

Tillstånd som avses i 4 ä 1 för ett kabelnäts ägare och tillstånd som avses i 4 s 2 skall på begäran förenas med tillstånd som avses i 4 s 3.

7 & Tillstand enligt denna lag gäller under högst tre år.

Om tillstånd söks före utbyggnaden av kabelnätet. får kabelnämnden föreskriva att tillståndet förfaller. om nätet inte har byggts ut inom viss tid. Nämnden fär vidare fastställa det område inom vilket kabelnätet skall vara beläget samt föreskriva att sändningarna skall ha påbörjats senast vid viss tidpunkt.

Vidaresändning av programkanaler som har tagits emot från en satellit i fast trafik.

8 & Tillstånd till kabelsändning av programkanaler som har tagits emot från en satellit i fast trafik innebär rätt till samtidig och oförändrad vidare- sändning av kanalerna.

9 & lnnan tillstånd enligt 8 !=" meddelas skall den eller de kommuner inom vilka sändningarna avses äga rum beredas tillfälle att yttra sig.

10 5 Tillstånd enligt 8 sfär ges endast om sökanden kan visa att

1.han kan förväntas fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer av verksamheten.

2. han i fråga om valet av programkanaler som avses i 8 5 har samrått med ett organ som företräder boende inom området.

3. programkanalerna är avsedda att samtidigt och i oförändrat skick vidaresändas till allmänheten och

4. sadan vidaresändning är tillåten i det land varifrån kanalerna sänds till satelliten.

]] & Som villkor för tillstånd enligt 8 åfär föreskrivas att den sändnings- berättigade skall se till att de boende som ansluts till kabelnätet kan ta

Prop. 1984/85: 199 104

emot sådana radioprogram som sänds från radiosändare med stöd av 5 så första stycket radiolagen(19661755) och som är avsedda att kunna tas emot på den ort. som avses i ansökan.

12 5 Tillstånd till sändning av en programkanal beträffande vilken rätten att sända har återkallats med stöd av 14 & 1—4 får inte meddelas under tid som avses i beslut med stöd av 31 5.

13 & Tillstånd enligt 8 .5 får återkallas om tillständshavarcn l.inte längre uppfyller kraven enligt 10 ft ]. ?.. har brutit mot föreskriften i 6 & första stycket eller 3. har brutit mot vad som föreskrivits med stöd av 11 å.

14 & Tillstånd enligt 8 5 får återkallas såvitt gäller berörd programkanal, om

l.sändningarna inte längre uppfyller kraven enligt IO & 3 eller 4,

2. sändningarna vid upprepade tillfällen har innehållit framställning som avses i 16 kap. 8 ä brottsbalken. våldsinslag som avses i ] ä lagen (1981 : 485) om förbud mot spridning av filmer och videogram mcd våldsin- slag eller sådan pornografisk skildring som för en biograffilm vid tillämp- ning av förordningen (1959: 348) med särskilda bestämmelser om biograf- föreställningar m.m. (biografförordningen) skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biografföreställning.

3. sändningarna har varit ensidigt inriktade på pornografiska skildringar eller på sådana våldsframställningar som för en biograffilm vid tillämpning av biografförordningen skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biografförcställning för barn som är under 15 år,

4. sändningarna under en lång tidsperiod och i betydande omfattning har innehållit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter,

5.sändningarna inte har påbörjats inom tre månader från det att till- ståndstiden börjat löpa eller

6. avbrott i sändningarna har förekommit under en sammanhängande tid av tre månader.

Lokala sändningar i särskild kanal

15 5 Ett lokalt operatörsföretag skall vara en juridisk person samt ha en bred lokal ägarsammansättning och kunna förväntas fullgöra de ekonomis- ka förpliktelser som följer av verksamheten.

16 & Operatörsföretaget skall vid utövandet av sin sändningsrätt i den särskilda kanalen beakta att en vidsträckt yttrandefrihet och informations- frihet skall råda i kanalen.

När företaget ställer programtid till förfogande för annan får det inte föreskriva annat i fråga om programmens innehåll än att detta skall vara förenligt med lagstiftningen och de för verksamheten gällande programreg- lerna.

17 & Kommersiell reklam får inte förekomma i programverksamheten. Ett program eller programinslag får inte bekostas med pengar eller annan egendom som har ställts till förfogande för operatörsföretaget eller den som fått programtid av företaget under förutsättning att programmet eller inslaget sänds.

Prop. 1984/85: 199 105.

18 & 1 den särskilda kanalen får inte sändas sådana radioprogram som avses i 3 % första stycket eller 8 &.

Operatörsföretaget får inte sända från ett evenemang. om företaget med arrangören har ingått avtal genom vilket annan förhindras att bedriva nyhetsförmedling i fråga om evenemanget. Företaget får inte heller medge sändning från ett evenemang. om det framkommer att den som fått pro- gramtid av företaget har träffat ett sådant avtal.

19 ä' l den särskilda kanalen får inte sändas sådana radioprogram som har tagits emot från en radiosändare och vilka är avsedda att samtidigt utsändas i ett eller flera andra kabelnät.

20 & Operatörsföretaget får inte sända program eller programinslag som innehåller uttalande eller annat meddelande som avses i 16 kap. 8 s' brotts- balken.

21 &” Tillstånd att berdriva lokala sändningar i särskild kanal får återkal- las. om operatörsföretaget

]. inte längre uppfyller kraven enligt 15 ä,

2. har brutit mot föreskrifterna i 16—20 5.5. 3.har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i kabelsändning,

4. har sänt ett program som innehållit våldsinslag som avses i l 5 lagen (1981 : 485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsin- slag eller våldsinslag som för en biograffilm vid tillämpning av förord- ningen (1959z348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m. (biografförordningen) skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biografföreställning eller sådana pornografiska inslag som för en biograffilm vid tillämpning av biografförordningen skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biografföreställning för barn som är under 15 år eller

5.inte har utnyttjat rätten att sända under tre på varandra följande månader.

Upplåtelse av kanaler för lokala sändningar

22 5 Den som ansöker om tillstånd att upplåta kanaler för lokala sänd- ningar skall i ansökan ange hur många kanaler som han avser att upplåta.

23 & Att tillstånd att bedriva kabelsändningar med stöd av denna lag i vissa fall skall förenas med tillstånd som avses i 22 ;. framgår av 6 å andra stycket.

För tillstånd som avses i 22 5 och som har begärts särskilt skall bestäm- melserna i 9 %$. 10 ä 1 och 2 samt 11 & tillämpas på motsvarande sätt.

24 5 Den som upplåter kanaler får inte föreskriva annat i fråga om programmens innehåll än att detta skall vara förenligt med lagstiftningen och de för verksamheten gällande programreglerna.

25 & Den som upplåter kanaler får inte medge kommersiell reklam i programverksamheten. Ett program eller programinslag i en kanal som har upplåtits får inte bekostas med pengar eller annan egendom som har ställts

Prop. 1984/85: 199 106

till förfogande för upplåtaren eller den som kanalen har upplåtits åt under förutsättning att programmet eller inslaget sänds.

26 & För programverksamheten i kanaler som har upplåtits skall 18— 20 N tillämpas på motsvarande sätt.

27 & Tillstånd som avses i 22% får återkallas dels om upplätaren har brutit mot föreskrifterna i () & första stycket eller 24 & eller mot vad som föreskrivits med stöd av 23 å andra stycket. dels om den som en kanal har upplåtits åt

1.har' brutit mot föreskrifterna i 25 eller 26 å. 2.har sånt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i kabelsändning.

3. har sänt ett program som innehållit sådana våldsinslag eller pornogra- fiska inslag som avses i 21 ä 4 eller

4.inte har utnyttjat rätten att sända under tre på varandra följande månader.

Avslutande bestämmelser

23 & Föl” kabelsändning som sker med stöd av denna lag gäller inte 6 och 7 åå radiolagen(1966: 755).

29 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyn- digas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om kabelsändning.

30 & Kabelnämnden får återkalla tillstånd enligt denna lag om tillstånds- havaren inte erlägger avgifter i ärenden om kabelsändning inom föreskri- ven tid. såvida han har förelagts att erlägga avgifterna vid påföljd att tillståndet annars kan återkallas.

31 & När ett tillstånd återkallas får kabelnämnden bestämma en tid om högst ett år inom vilken nytt tillstånd inte får sökas.

32 & Den som har fått tillstånd enligt denna lag skall på uppmaning av kabelnämnden tillställa nämnden sådan inspelning som avses i 14 & kabel- ansvarighetslagen (1985: 000).

()m tillståndshavaren inte rättar sig efter en sådan uppmaning. kan nämnden förelägga vite. Talan om utdömande av vitet förs vid tingsrätt av allmän åklagare efter anmälan av kabelnämnden.

33 & Kabelnämndens beslut i frågor om tillstånd enligt 5 & 75 andra stycket. 10— 14 5.5. 21 &. 23 å andra stycket. 27 och 30 55 samt vite enligt 32 å får" överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Prop. 1984/85: 199 107

3 Förslag till Kabelansvarighetslag

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

] & Denna lag gäller yttrandefriheten i ljudradio- och televisionsprogram (radioprogram) som får sändas på grund av tillstånd enligt lagen ( l985: 000) om kabelsändning. Lagen är dock inte tillämplig på samtidig och oföränd- rad vidaresändning av radioprogram som har tagits emot från en satellit i fast trafik.

Bestämmelserna i 2 s' första stycket samt 5. 6. och 8— 13 ss är inte tillämpliga på program eller programinslag som består i direktsändning av en dagshändelse eller av en sådan gudstjänst eller offentlig tillställning som anordnas av någon annan än den som sänder programmet eller programin- slaget.

1 frågor som inte behandlas i denna lag gäller vad som föreskrivs i andra författningar.

2 & Missbruk av yttrandefriheten i radioprogram medför ansvar och ska- deståndsskyldighet endast när gärningen innefattar yttrandefrihetsbrott. Vad som har sagts nu gäller också förverkande av egendom och annan särskild rättsverkan av brott.

Med yttrandefrihetsbrott i radioprogram avses i denna lag framställning eller offentliggt'irande som enligt 7 kap. 4 eller 5 ätryckfrihetsförordningen skulle ha varit att anse som tryckfrihetsbrott. om gärningen hade begåtts genom en tryckt skrift. Yttrandefrihetsbrott föreligger endast om radiopro- grammet har blivit sänt.

Bestämmelser i brottsbalken eller i annan lag om påföljd för de brott. som avses i 7 kap. 4 och 5 åå tryckfrihetsförordningen. eller om förver- kande av egendom eller annan särskild rättsverkan av sådant brott gäller också när brottet är att anse som yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram.

Programutgivare

3 & För varje radioprogram skall finnas en programutgivare med uppgift att förebygga yttrandefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot programutgi- varens vilja.

Programutgivare skall vara myndig och ha hemvist i Sverige. Han får inte vara i konkurstillstånd.

4 & I fråga om radioprogram som sänds av ett lokalt operatörsföretag som avses i 15 s lagen (19851000) om kabelsändning förordnas programut- givare av ordföranden i företagets styrelse eller, efter bemyndigande av denne. av företagets chef.

] fråga om andra radioprogram än sådana som avses i första stycket förordnas programutgivare av den som sänder programmet.

Uppgift om vem som är programutgivare skall före sändningen anteck- nas i ett register som förs av den som sänder programmet och som är tillgängligt för allmänheten.

Prop. 1984/85: 199 108

Ansvarighet m. m.

S & Programutgivaren är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i radioprogram för vilket han är förordnad.

Om någon programutgivare inte förordnats eller om uppgift härom inte registrerats före sändningen. vilar det ansvar för yttrandefrihetsbrott i programmet som programutgivaren skulle ha burit i stället på den som haft att förordna programutgivare.

6 & Ingen annan får dömas till ansvar för yttrandefrihetsbrott i ett radio- program eller för medverkan till ett sådant brott än den som är ansvarig enligt 5 &.

Den som har lämnat ett meddelande för offentliggörande i ett radiopro- gram eller anskaffat uppgifter eller underrättelser för att offentliggöra dem i ett sådant program eller för att lämna ett meddelande som nyss har sagts är fri från ansvar och skadeståndsskyldighet. Om ett sådant förfarande under motsvarande förhållanden skulle ha kunnat föranleda ansvar eller skadeståndsskyldighet enligt tryckfrihetslörordningen. får dock dömas till ansvar eller skadeståndsskyldighet.

7 _5 För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram svarar den som enligt 5 så är ansvarig för brottet. Om brottet hänför sig till ett program eller programinslag som avses i l å andra stycket. åligger skade- ståndsskyldigheten gärningsmannen eller. om flera har medverkat till brot- tet. gärningsmannen och övriga medverkande i förening.

Den som har sänt radioprogrammet är skyldig att ersätta skadan tillsam— mans med den som är ansvarig för brottet.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är ansvarig för skadan enligt första eller andra stycket.

8 & Frågor som rör missbruk av yttrandefriheten i ett radioprogram skall bedömas efter samma grunder som enligt 1 kap. 4 åtryckfrihetsförordning- en gäller för bedömningen av missbruk av tryckfriheten.

Den som är ansvarig enligt 5 eller 7 5 för innehållet i ett radioprogram skall anses ha haft kännedom om innehållet och medgett att programmet sändes.

9 & I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram får fråga inte väckas om vem som. utan att vara ansvarig för brottet eller skadeståndsskyldig enligt denna lag. har författat eller fram- ställt programmet, framträtt i detta eller lämnat meddelande för offentlig- görande i programmet.

Fråga om vem som är ansvarig för ett brott som avses i 6 % andra stycket andra meningen får utan hinder av första stycket i denna paragraf handläg- gas i samma rättegång som ett mål som anges där.

Bestämmelser om rättegången m. m.

10 å Mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram tas upp av Stockholms tingsrätt. Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen. kostnader och andra omständigheter. kan ett

Prop. 1984/85: 199 109

sådant mål tas upp även av någon annan tingsrätt som är behörig att pröva tryckfrihetsmål.

Beträffande rättegången gäller i övrigt i tillämpliga delar 12 kap. och 14 kap. 1—3 åå tryckfrihetsförordningen samt lagen (194.911641 med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål. jämte anslutande före- skrifter. De som ärjurymän för tryckfrihetsmäl är behöriga att medverka även i mål som avses i denna paragraf.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även mål om ansvar eller skadeståndsskyldighet på grund av ett brott som avses i 6 å andra stycket andra meningen och som inte gäller det sätt på vilket uppgifter eller underrättelser har anskaffats. Är fråga om ett brott. varigenom någon har anskaffat uppgifter eller underrättelser men inte offentliggjort dessa i ett radioprogram eller meddelat dem till någon annan för ett sådant offentlig- görande skall dock vad som nyss har sagts gälla endast om det är uppen- bart att anskaffandet har skett för offentliggörande i ett radioprogram.

11 å Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram väcks av justitiekanslern, Åtalet skall väckas inom sex månader från det att pro- grammet sändes. Justitiekanslern är åklagare även i andra mål som. skall handläggas i samma ordning som mål om yttrandefrihetsbrott i ett radio- program.

Tystnadsplikt

12 å En programutgivare. den som är eller har varit anställd hos den som sänt programmet eller någon annan som har tagit befattning med ett radio- program eller med ett nyhetsmeddelande för ett sådant program får inte röja vad han därvid har fått veta om vem som har författat eller framställt ett program. framträtt i programmet eller lämnat meddelande för offentlig- görande i ett program. om inte

l.denne har samtyckt till det.

2. det i ett sådant mål som anges i 9 å första stycket är fråga om huruvida den. mot vilken talan förs, enligt denna lag är ansvarig för brottet eller skadeståndsskyldig.

3. det i ett fall som avses i 6 å andra stycket är fråga om ett sådant brott mot rikets säkerhet som anges i 7 kap. 3 å första stycket 1 tryckfrihetsför- ordningen.

4. rätten i ett fall. som avses i 6 å andra stycket och där det är fråga om ett brott enligt 7 kap. 3 å första stycket 2 eller 3 tryckfrihetsförordningen, anser det behövligt att det vid förhandling lämnas uppgift om huruvida den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för brottet har lämnat meddelan- det,

5. rätten av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse anser det vara av synnerlig vikt att uppgift i saken lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran.

Brott mot denna paragraf bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. Atal får väckas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal. Åklagare ärjustitiekanslern.

Efterforskningsförbud

13 å Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska den som har författat eller framställt ett radioprogram. framträtt i ett sådant pro-

Prop. 1984/85: 199 110

grant eller lämnat ett meddelande för offentliggörande i ett radioprogram i vidare mån än som behövs för åtal eller annat ingripande som inte strider mot denna lag. Får efterforskning förekomma. skall därvid beaktas den tystnadsplikt som är föreskriven i 12 5 första stycket.

För efterforskning i strid med första stycket första meningen döms till böter eller fängelse i högst ett år. Åklagare ärjustitickanslern.

Skyldighet att bevara granskningsexemplar, m. m.

14 & Den som sänder ett radioprogram skall se till att programmet spelas in och att inspelningen bevaras minst sex månaderfrån sändningen. Rätten att kostnadsfritt ta del av en sådan inspelning och få en utskrift av vad som har yttrats i programmet har

1.justitiekanslern.

2.en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har be- gåtts i programtnet eller att han har lidit skada på grund av ett yttrandefri- hetsbrott i programmet. om det inte är uppenbart att han inte berörs av innehållet i detta på ett sådant sätt att han kan vara mälsägande.

15 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt 14 & döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för brott som avses i första stycket.

Avslutande bestämmelse

16 å Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1986.

4 Förslag till Lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 och 8 && samt 4 kap. 4 & rättegångs- balken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse F ärar/agan lydelse

36 kap. 5 ä'

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 5 eller 3 kap. 1 ;" sekretesslagen (1980: 100) eller bestämmelse. till vilken hänvisas i något av dessa lagrum. ej äger lämna uppgift mä ej höras som vittne därom utan tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Ej heller må advokat. läkare. tandläkare, barnmorska. sjuksköterska.

' Senaste lydelse 19831497.

Prop. 1984/85: 199 11 |"

Nuvarande lydelse I—"örex/agc'rt lydelse

kurator vid familjerådgivningsbyrå. som drives av kommun, landstings— kommun. församling eller kyrklig samfällighet. eller deras biträden höras angående något. som pågrund av denna deras ställning förtrotts dem eller de i samband därmed erfarit. med mindre det äri lag medgivct eller den. till vilkens förmån tystnadsplikten gäller. samtycker därtill.

Rättegångsombud. biträde eller försvarare mä ej höras som vittne om vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom. med mindre parten med— giver. att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än försvarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott. för vilket icke är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat. Präst inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i sådant samfund intaget" motsvarande ställning må icke höras som vittne angående något som han vid enskilt skriftermäl eller under s_iälavärdande samtal i övrigt har erfarit.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 åtryckfrihetsförordningen, 9 & radioansvarighetslagen (1966: 756). l & lagen (1982:460) om an- svarighet för närradio eller 11 % la- gen (1982: 521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda para- grafer.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 ätryckfrihetsförordningen. 95 radioansvarighctslagen (1966: 756). 1 & lagen (1982—1601 om an— svarighet för närradio. 11 5 lagen (l982z521) om ansvarighet för ra— dio- och kassettidningar eller [2 .6 kabeln/Lrvarigh(*lslagen ( 19.35.0001 får höras som vittne om förhållan— den som tystnadsplikten avser en— dast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

s tl Rätten mä förelägga den som skall höras som vittne att. innan han infinner sig för avgivande av vittnesmål, uppliva sin kunskap om vad vittnesförhöret gäller genom att granska för vittnet tillgängliga räkenskaps— böcker. anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller före— mål. om sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för vittnet.

Om rätten enligt 3 kap. 35 5 tryckfrihetsförordningen. 9 s första stycket 5 radioansvarighetslagcn (1966:756) eller 11 s 5 lagen (1982:521) om ansvarighet för ra- dio- och kassettidningar skall pröva om någon. som är skyldig att hem- lighålla en uppgift som avses där, ändå får höras som vittne därom. skall rätten först. om inte särskilda skäl föranleder annat. inhämta ytt-

: Senaste lydelse 1983: 497.

Om rätten enligt 3 kap. 3 s' 5 tryckfrihetsförordningen. 9 s' första stycket 5 radioansvarihetslagen (1966:756). 11 ä 5 lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kas— settidningcr eller I.? #.fi'irsla stycket 5 kahelunst'arighutslagen (1985: 0001 skall pröva om någon. som är skyldig att hemlighålla en uppgift som avses där. ändå får höras som vittne därom. skall rätten först. om

Prop. 1984/85: 199 Nuvarande lydelse

rande från det företag. hos vilket han har erhållit vetskap om uppgif— ten.

Föreslagen lydelse

inte särskilda skäl föranleder annat. inhämta yttrande från det företag. hos vilket han har erhållit vetskap om uppgiften.

49 kap. 4 s* Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt. om rätten.

l.avvisat ombud. biträde eller försvarare; 2.0gillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte-

gången;

3. förelagt en part eller någon an- nan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn el- ler besiktning eller också enligt 3 kap. 3 så 5 tryckfrihetsförordningen. 9 9; första stycket 5 radioansvarig- hetslagen (1966: 756) eller ll & 5 la- gen (I9822521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningslörsäkran:

3. förelagt en part eller någon an- nan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn el- ler besiktning eller också enligt 3 kap. 3 så 5 tryckfrihetsförordningen. 9 5 första stycket 5 radioansvarig- hetslagen (19661756). ll & 5 lagen (l982:521) om ansvarighet för ra- dio- och kassettidningar eller 12 9" första stycket 5 MIM/ansvarighets- lagen (1985: 000) funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under san- ningsförsäkran;

4.utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om ansvar för förseelse i rättegången eller angående skyldighet för någon. som ej är part eller intervenient att gottgöra i rättegången vållad kostnad;

5.utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde. försvarare. vittne. sakkunnig eller annan. som ej är part eller intervenicnt'.

6.utlåtit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.eller i brottmål angående häktning eller åtgärd som avses i 25—28 kap.:

7. avslagit begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag förordnat annan än part föreslagit;

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 5 eller 7 i fråga som gäller allmän rättshjälp. eller

9. avslagit begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottsmål eller om ersätt— ning eller förskott till part. som åtnjuter sådan förmån.

Särskild talan skall föras genom besvär. Är fråga om beslut. som avses i l. 2. 3. 7. 8 eller 9. åligge den som vill föra talan att. om beslutet meddelats vid sammanträde för förhandling. genast och eljest inom en vecka från den dag. då han erhöll del därav. anmäla missnöje; försummas det. äge han ej vidare rätt till talan. Rätten pröve genast. om anmälan rätteligen gjorts.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1986.

3 Senaste lydelse 1983: 497.

Prop. 1984/85: 199 1 13

5 Förslag till Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 s sekretesslagen (1980: 100)] skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap. 1 53

Att friheten enligt 1 kap. 1 & tryckfrihetsförordningen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 5 första stycket 1 och 2 samt 5 & 1 och 2 samma förordning. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt. i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 så första stycket 3 och 5 5 3 tryckfrihetsförordningen i övrigt är begränsad. år de där tystnadsplikten följer av

2. 3 kap. 3 s tryckfrihetsförord- 2. 3 kap. 3 & tryckfrihetsförord- ningen. 9 5 radioansvarighetslagen ningen. 9 & radioansvarighetslagen (1966: 756). ] ålagen (1982z460) om (l966:756). ] älagen(l982:460) om ansvarighet för närradio eller 11 & ansvarighet för närradio. 11 & lagen lagen (1982: 521) om ansvarighet för (1982: 521 om ansvarighet för radio- radio- och kassettidningar och kassettidningar eller 12 55 ka-

belansvarighetslagen (1985: 000)

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1986.

' Lagen omtryckt 1982: 1106. 2 Senaste lydelse 1983: 498.

Prop. 1984/85: 199 114

Sammanställning av remissyttranden över massmedie- kommitténs betänkande (SOU 1984: 65) Via satellit och kabel

] Inledning

1.1 Remissinstanser m.m.

Över massmediekommittens betänkande (SOU 1984: 65) Via satellit och kabel har remissyttranden efter anmodan avgetts av Göta hovrätt. kam- marrätten i Stockholm. justitiekanslern (JK). riksåklagaren (RÅ). försva- rets materielverk. postverket. televerket. marknadsdomstolcn. näringsfri- hetsombudsmannen (NO). konsumcntvcrket. statens kulturråd (KUR). arkivet för ljud och bild (ALB). statens biografbyrä. radionämnden. press- stödsnämnden. skolövcrstyrelscn (SÖ). universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsör_i_ ning (DFI). arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). statens invandrarverk (SIV). bostadsstyrelsen, statens planverk. statens industriverk (SIND). styrelsen för teknisk utveckling (STU). statens delegation för rymdverksamhet (DFR). patent- och registreringsverket (PRV). statskontoret, riksrevi- sionsverket (RRV). upphovsrättsutredningen (Ju l976:02). datadelega— tionen(B 1982r03). informationsdclcgationen (B 198101). konsumentpoli- tiska kommittén (Fi 1983: 03) och närradiokommittén (U 1978: 11).

Följande kommuner har yttrat sig. nämligen Borlänge. Gävle. Jönkö- ping. Kalmar. Kungsbacka. Luleå. Lund. Malmö. Stockholm. Sundsvall. Umeå. Uppsala. Västerås och Örebro.

Vidare har remissyttranden avgetts av Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Sveriges Radio AB (SR). Sveriges Lokalradio AB (LRAB). Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Svenska Arbetsgivareför- eningen (SAF). Tidningarnas Arbetsgivareförening (TA). Landsorganisa- tionen i Sverige (LO). Tjänstemännens Ccntralorganisation (TCO). Konst- närliga och Litterära Yrkesutövarcs Samarbetsnämnd (KLYS). Svenska Musikerförbundet. Svenska Teaterförbundet. Sveriges Författarlörbund (SFF), Svenska Journalistförbundct (SJF). SIF-klubben vid Sveriges Ra- dio-koncernen (SIF-SR). Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM). Svenska Artisters och Musikers lntresseorganisation (SAMI). Förhandlingskartellen Copyswede. Sveriges Industriförbund. Standardi— seringskommissionen i Sverige (SIS). Svenska Elektronikindustriförening- en. Leverantörföreningen Kontor Data AB (LKD). Sveriges Radio- & Hemelektroniklcverantörer (SRL). Centralantennmaterielleverantörernas Förening (CANT). Riksdataförbundet (RDF). Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Ericsson). Philips Norden AB (Philips). Luxor lx'onsumentelek- tronik AB (Luxor). Saab Space AB. European Business Satellite AB

Prop. 1984/85:199 115

(EBS). Esselte Video AB. AB Bonnier—företagen. Svenska 'l'idningsutgiva- rcförcningcn (TU). Videotexföreningen i Sverige. Stiftelsen Svenska Film- institutet. Sveriges Biografägareförbund. Folkets Husföreningarnas Riks- organisation. Riksföreningen Våra Gårdar. Föreningen IFPI-VIDEO. För- eningen Filmcentrum. Annonsorföreningen. Sveriges Reklambyräför- bund. Swedish Association of Commercial Television Companies (SACT). HSB:s Riksförbund ek. för. (HSB). Svenska Riksbyggen förening u. p.a. (Riksbyggen). Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation ek. för. (SBC). Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Sveriges Fas- tighetsägareft'irbund. Hyresgästernas Riksförbund. Sveriges Villaägareför- bund. Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Handikappförbundens Central— kommitte (HCK). H:.tndikappinstitutet. Riksförbundet Hem och Skola. Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare (FSMK). Svenska kyrkans centralräd för evangelisation och församlingsarbete. Sveriges fri- kyrkoråd/De fria kristna samfundens räd (SFR/SAMRÅD), Filadelfiaför— samlingen i Stockholm. Scth"s Kabel-"IV AB. Sveriges Närradioförbund. Smålandspostens Boktryckeri AB (Smålandsposten). l—Iallpressen AB. Sundsvalls Tidning. Nya Norrland/Dagbladet AB och Sydsvenska Dagbla- dets AB.

Yttranden har också kommit in från kulturdelegationen inom Svenska kommunförbundets länsavdelning i Gävleborgs län. utbildnings— och kul- turnämndcn vid Norrbottens läns landsting. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Värmlands läns landstings förvaltningsutskott. Dramatiska institu- tet (DI). DIK-förbundet. Publicistklubben (PK). Sveriges Film- och Video- producenters Förening (SVIP) och Riksförbundet för sexuellt likaberätti— gade (RFSL).

UHÄ. LO. Svenska Filminstitutet och HCK har till sina yttranden fogat yttranden av olika underinstanser enligt följande.

UHÄ: regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion. rektorsämbetet vid Stockholms universitet samt centrum för masskommunikationsforskning. institutionsstyrelsen för journalisthögskolan och juridiska fakultetsnämn- den vid universitetet. Tekniska högskolan i Stockholm och sektionsnämn- den F. vid högskolan. rektorsämbetet vid Uppsala universitet. rektorsäm- betet vid universitetet i Linköping samt förvaltningsnämnden vid tekniska högskolan och universitetsbibliotcket. rektorsämbetet vid Lunds universi- tet samt styrelsen för samhällsvctenskap ochjuridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd vid universitetet. rektorsämbetet vid Göteborgs univer— sitet samt hun'ianistiska sektionsnämnderna och samhällsvetenskapliga fa- kultetsnämnden vid universitetet. rektorsämbetet vid Chalmers tekniska högskola samt rektorsämbetet vid Umeå universitet: UHA hänvisar till de överlämnade yttrandena.

LO: Statsanställdas Förbund: LO ansluter sig till yttrandet. Svenska Filminstitutet: visningsnämnden för film och video. HCK: Synskadades Riksförbund.

Prop. 1984/85: 199 116

Vidare har kommunerna bifogat yttranden av bl. a. kommunala nämnder och organ enligt följande.

Kommunstyrelsen i Gävle kommun har såsom sitt yttrande åberopat yttrande av kulturnämnden i kommunen.

Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har såsom sitt yttrande åbe- ropat yttrande av kulturnämnden i enlighet med åberopat yttrande av kulturchefen i kommunen.

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har såsom sitt yttrande åberopat yttrande av utredningschefen i kommunen.

Kommunstyrelsen i Luleå kommun har såsom sitt yttrande delvis åbero- pat yttrande av kulturnämnden i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lunds kommun har överlämnat ett av chefen för AV-centralen (Läromedelscentralen) avgivet yttrande.

Kommunstyrelsen i Stockholms kommun har såsom sitt yttrande åbero- pat en av borgarrådsberedningcn antagen promemoria vari hänvisas till yttranden av informations- och konsumentnämnden samt socialnämnden i kommunen.

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun har såsom sitt yttrande åbero- pat yttrande av kulturnämnden i kommunen.

Kommunstyrelsen i Umeå kommun har såsom sitt yttrande åberopat yttrande av programgruppen i kommunen.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har bifogat yttrande av demokra- ti- och informationsnämnden i kommunen.

Kommunstyrelsen i Västerås kommun har såsom egna yttranden över- lämnat yttranden avgivna av informationschefen samt kultur- och fritids- nämnden i kommunen.

Bonnierföretagen ansluter sig till IFPI-VIDEO:s yttrande. Annonsörföreningen och Sveriges Reklambyråförbund har avgett ge- mensamt yttrande.

Hallpressen hänvisar till TA:s och TU:s yttranden. Nya Norrland/Dagbladet ansluter sig till TU:s yttrande. i vilket också Sydsvenska Dagbladet instämmer.

Flera remissinstanser har begränsat sina yttranden till att avse vissa särskilda frågor.

1.2 Sammanställningens systematik

Sammanställningen omfattar remissinstansernas synpunkter på förslag och bedömningar i följande avsnitt i kommitténs betänkande:

Kap. 3 Kultur- och mediepolitisk bedömning Avsnitt 3.6 Kommitténs slutsatser 3.6.1 Effekter av nya medier 3.6.2 Förhällningssättet till ny teknik och nya medier

Prop. 1984/85: 199 117

Kap. 11 Avsnitt 11.2

11.2.11 Avsnitt 11.3 11.3.4 Avsnitt 11.4 11.4.4 11.4.5

Avsnitt 11.5 Avsnitt 11.7 Avsnitt 11.8

11.8.1 11.8.2 Kap. 12 Avsnitt 1 |.) IJ IJ IJ |.)

we+eh '.'-J h.)—

Avsnitt

Avsnitt 12.6 12.6.2 12.6.3 Avsnitt 12.7

Avsnitt 12.8 Avsnitt 12.9

Kap. 20

Avsnitt 20.3 20.3.1 20.3.2

Kap. 24 Avsnitt 24.2

Kap. 25 Avsnitt 25.1 25.1.5 Avsnitt 25.2 25.24

Utbyggnad av kabelnät Förutsättningar för planmässig utbyggnad av kabelnät för i första hand massmedieändamäl Sammanfattande bedömningar Alternativ för utveckling av kabelnät Finansiering av ombyggnad av fastighetsnät Etablering av kabelnät Televerkets roll Mottagning av sändningar från kommunikationssatelliter och radiolänktraftk Geografisk rättvisa och kostnadsutjämning Tekniska standardkrav Etersändningar som komplement till kabelnät Radiolänköverföring i kabelnät Etersändningar för direktmottagning av allmänheten

Användning av kabelnät för massmediala ändamål Vilka roller kan urskiljas i verksamheten i ett kabelnät? Aktörerna Samspelet mellan olika funktioner eller roller Operatörsrollen Fri sändningsrätt gentemot det allmänna eller tillstånd för sändning

Fri resp. tillståndspliktig sändningsverksamhet Fri sändningsverksamhet Tillständspliktig sändningsverksamhet Regler och villkor för sändningar i kabelnät av radio- och TV-program till allmänheten i bostäder Försök med medicverkstäder

Kabelnämnden

Bevarande och dokumentation Överväganden och förslag Bevarande för granskningsändamål Bevarande för forskningsändamål

Avgifter för användning av film i kabel-TV-verksamhet Overväganden och förslag

Medieutbildning och medieforskning Behov av medieutbildning Överväganden Massmedieforskning

Överväganden

Remissinstansernas synpunkter på kommitténs överväganden om re-

klam i sändningar i kabelnät. om rätten att i efterhand få ta del av program och om massmediernas rätt till nyhetsbevakning har i förekommande fall inarbetats i de delar av sammanställningcn som avser regler och villkor samt finansiering.

En icke-systematiserad sammanställning av remissyttrandena i vad avser kommitténs förslag i Kap. 18 Upphovsrättsliga frågor och 1 Kap. 19 Ansvarsfrågor har gjorts inom utbildningsdcpartementet. Frågor om an-

Prop. 1984/85: 199 118

svarighet kommer att tas upp vid beredningen inom justitiedepartementet av förslag till ansvarighetslag m.m. Remissyttrandena har översänts till justitiedepartementet.

Nägon sammanställning av remissyttranden över kommitténs förslag i vad avser regler för telcdata och annan datakommunikation till allmänhe- ten samt för text—TV och radiotext har inte gjorts. Dessa och andra frågor kommer att tas upp i det fortsatta utredningsarbetet angående den radio- rättsliga lagstiftningen m.m. Remissyttrandena kommer att överlämnas till resp. utredning.

2 Allmänna synpunkter på förslagen

De instanser som har yttrat sig om Kap. 3 Kultur- och mediepolitiska bedömningar är oftast kritiska mot kommitténs behandling av dessa frågor. Remissinstanserna framhåller genomgående att samhällets insatser skall utgöra motåtgärder till medicutbudets negativa effekter. Vissa av dessa instanser ansluter sig dock till kommitténs slutsatser.

Under rubrikerna "Utbyggnad av kabelnät” och "Användning av kabel- nät" redovisas remissinstansernas inställning till kommitténs förslag om anläggning av kabelnät och om verksamhet i kabelnät. I båda avsnitten är det instansernas synpunkter på förslagens förutsättning. på skälen för och emot dem samt på de praktiska slutsatser av dem som redovisas. Remiss— instansernas syn på det föreslagna regelsystemets närmare utformning vad gäller användning av (Sändning i) kabelnät återges under rubriken "Regler och villkor för användning av kabelnät."

Åtskilliga instanscr intar en kritisk hållning till de förutsättningar och sammanfattande bedömningar angående utbyggnad av kabelnät som kom- mittén har valt men godtar de slutsatser som kommittén har dragit och vad den i sak har föreslagit.

Åtskilliga instanser är kritiska till att ett koncessionssystem har valts för kabelverksamheten men godtar. för den händelse att ett koncessionssys- tem genomförs. i stort den gränsdragning som kommittén har gjort mellan fri sändningsverksamhet och tillståndspliktig dito.

3 Kultur- och mediepolitisk bedömning 3.1 Effekter av nya medier Kommitténs bedömningar

Hushållen i Sverige kommer att skaffa sig tillgång till ett ökat radio- och TV-utbud: i första hand genom att ansluta sig till framväxande kabelsys— tem.

Det ökade TV-utbudet kommer inte att leda till någon nämnvärd ökning

Prop. 1984/85: 199 119

av "TV-tittandet under den tid som Sveriges Television sänder sina pro- gram.

Det är dock sannolikt att tittandet kommer att öka på dagtid och under sen kvällstid för vissa grupper.

En faktor som kommer att begränsa tittandet på utländska program är att programmen sänds på utländska språk. ofta andra än engelska.

De svenska tittarna kommer i allt väsentligt att även i den nya medie- situationen välja TV-program från den svenska televisionen framför de utländska.

Det är dock realistiskt att räkna med att en del av den tittartid som svenska TV-tittare kommer att ägna åt satellitutbudet vilket troligen kommer att domineras av sport. underhållning och film kommer att tas från informativa program i svensk television.

Förändringarna i tittar- och lyssnarvanor av det ökade utbudet via satellit kommer att bli marginella ijämförelse med effekterna av det natio- nellt ökade utbudet under de senaste årtiondena av radio- och TV-pro- gram.

Vad gäller konsekvenserna för andra medier gör kommittén följande bedömningar.

Det ökade TV-utbudet via satellit och kabel kommer inte att förorsaka dagspressen några större problem.

Det finns ingenting som talar för att bakläxa/idel skulle förändras mer påtagligt.

Inom kulturområdena teater. dans och musik samt bildkonst (museer och utställningar) kan under 1970-talet en klar stabilitet och i vissa fall en ökning av aktiviteten konstateras. Så är också fallet vad gäller verksamhet ijöreningxliv och .s'tudiecirkelverksamlu't. Inom de nämnda områdena väntas inga förändringar p.g.a. kabel-TV.

Undantaget utgör [viagra/branschen den har påverkats negativt samti- digt som konsumtionen av film har mångdubblats. Det förefaller troligt att ett omfattande utbud via satellit av program som till stor del utgörs av film kommer att påverka biografverksamheten i Sverige negativt.

När det gäller barns och ungdomars TV—tittande konstaterar forskarna att tittandet inte enbart har en negativ inverkan. De lär sig också mycket av sitt TV-tittandc. Forskningsresultatcn är inte entydiga vad gäller effekter- na. På en punkt är forskningsrönen däremot tämligen entydiga. nämligen att underhållsvåldet och särskilt det grova sadistiska våld som präglar en del av videoutbudet har lett till ökad aggression hos vissa barn och ungdo- mar och till en avtrubbning inför våldet i verkligheten. Kommittén delar forskarnas uppfattning att det finns anledning att räkna med en viss ökning av tittandet hos barn och ungdom. För vissa grupper kan det bli mycket omfattande.

Prop. 1984/85:199 120

Remissinstunsernas inställning

Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i frågan om konsekvenser av de nya medierna anser att utredningens bedömning av utvecklingen är överdrivet positiv. En sådan uppfattning framförs av bl.a. SÖ. KUR. TCO. KL YS. SFF. Svenska leaterförbundet. Svenska musiketjörbundet och Riksförbundet Hem och Sko/u. KUR konstaterar att utredningen ger en bild av en relativt oproblematisk utveckling frånsett antagandena om barns och ungdomars framtida massmedieanvändning. KUR påpekar att de långsiktiga effekterna av utvecklingen inom massmedia är svåra att förutse och att utredningen ger ett otillräckligt beslutsunderlag i fråga om den framtida utvecklingen och i fråga om ekonomiska resurser för lokala sändningar. KLYS anser att kommitténs framtidsbild inte kan läggas till grund för en bedömning om behovet av samhällsinsatser i korrigerande syfte. Svenska musikerfrfirbundet menar att kommittén försöker bagatelli- sera den tekniska utvecklingens effekter på folkets kulturvanor. Svenska teuterförlmndet har en liknande uppfattning.

Kommitténs uppfattning att TV-tittandet troligen inte kommer att öka i tid räknat under den tid som SVT sänder sina program. men att tittandet kan komma att öka på dagtid och på sen kvällstid för vissa grupper ifrågasätts av SÖ. som anser att nya alternativ kan leda till nya tittarvanor, oavsett vilken tid programmen sänds på. Riksförbundet Hem och Skala framför en likartad invändning och hänvisar till danska och svenska under- sökningar, som visar att ett ökat utbud av lättillgängliga program medfört ökat TV-tittande bland barn och ungdom.

Kommitténs bedömning att TV-tittarna även i den nya mediesituationen kommer att välja TV-programmen från den svenska televisionen framför utländska program delas av Riksidrottsförbundet, som tillägger att ett villkor för ett sådant val är att programutbudet är konkurrenskraftigt i förhållande till utländska program. Även SR och LRAB instämmeri utred- ningens uppfattning. men päpekar att preferensen för inhemska program inte kommer att gälla förhyrda kanaler som är speciellt riktade till den svenska allmänheten.

Riksidrottsförbundet delar inte kommitténs bedömning att tidigare tek- niska medieinnovationer har betytt mer än vad satellitsändningar i framti- den kommer att betyda för svenska tittare. Förbundet anser att endast ett programutbud som uppskattas av tittarna kan konkurrera med de interna- tionella sändningarna.

Universitetet i Umeå pekar på att den ökade mångfalden i medieutbudet och möjligheten att individuellt utforma sin konsumtion troligen kommer att leda till ökade skillnader i fråga om individuella respektive sociala mediekonsumtionsvanor. Även Umeå kommun anser att en utbyggnad av kabel-TV innebär en förändring mot en mer differentierad struktur och ökade skillnader i medievanor. SFF vänder sig särskilt mot att kommittén

Prop. 1984/85: 199 12!

inte försökt bestämma hur olika grupper kan komma att påverkas av det ökade TV-utbudet. SFF befarar att de ur kulturell synpunkt eftersatta grupperna kommer att påverkas negativt.

Med anledning av kommitténs bedömning att utbudet i satellitprogram- men troligen kommer att domineras av sport, underhållning och film fram- håller några remissinstanser betydelsen av det programinnehåll som kan komma att förmedlas via satellit och kabel-TV. Universitetet i Stockholm framhåller att den väsentliga frågan är vilket slags underhållning och vilken slags film som kommer att prägla det nya utbudet. Universitetet pekar på att satellitutbudet kommer att vara präglat av värderingar och ideal som kännetecknar den kommersiella masskulturen i stort. Kommittén borde ha diskuterat hur ett sådant kulturinnehåll förhåller sig till de. kultur- och mediepolitiska målen i Sverige och i vad mån det kan komma att påverka innehållet i SVT:s programutbud. Universitetet i Umeå pekar på att det förväntade ökade utbudet av engelsk och amerikansk underhållning och fiktion kan medföra en ökad genomslagskraft för engelsk och amerikansk kultur på bekostnad av den inhemska kulturen. Även KLYS menar att det nya TV-utbudet kommer att vara kommersiellt präglat. vilket aktualiserar det kulturpolitiska delmålet att motverka kommersialismens negativa verkningar.

Kommitténs bedömning att det ökade TV-utbudet, som till stor del kommer att utgöras av film. kommer att påverka biografbranschen nega- tivt och att antalet biografer kommer att minska delas av Svenska teater- förbundet, Svenska jilminslitutet. Sveriges hiografägare/Örhund. Folkets Husföreningar/tas riksorganisation. Riksföreningen Våra gårdar och F ör- eningen Filmeentrum. Svenska _lilminstitutet pekar på risken för att ökan- dc medietekniska investeringar förminskar resurserna för produktion av barn- och ungdomsfilmer. För att säkra barns och ungdomars möjlighet att få ett eget filmutbud bör resurser tillföras produktion av barn- och ung- domsfilm för biografer. En sådan satsning bör, enligt iilminstitutet. kombi- neras med ett statligt ansvar för att det i varje kommun finns en biograf som satsar på "olönsam” publik och repertoar. Sveriges biografägare "(ir- buna' anser att utredningen underskattat de negativa effekter som den nya mediesituationen kommer att medföra för landets biografer. Förbundet framhåller att nedläggningen av biografer inte kommer att inskränka sig till glesbygd. utan även kommer att drabba medelstora och stora städer. Folkets Hnsji'irettingar/tas riksorganisation pekar på att regionala skill- nader i kulturutbytet riskerar att uppkomma eftersom kommersiella biovis- ningar snart inte är möjliga i orter med mindre än 50000 invånare. Riksor- ganisationen framhåller filmens värde som inslag i en folklig kulturpolitik och beklagar att utredningen inte analyserat förhållandet mellan film- och mediepolitik. Riksföreningen Våra gårdar för ett liknande resonemang och framhåller att den nuvarande utvecklingen kan leda till att det snart inte finns några biografer att visa film på. varvid filmen direkt måste gå till

Prop. 1984/85: 199 l22

TV-mediet. Filmeentrum anser att kommittén ägnat för lite utrymme åt filmen och biograferna och att kommitténs behandling av dessa frågor karaktäriseras av en brist på politiska helhetsgrepp. Filmccntrum vänder sig mot att kommittén nöjer sig med att konstatera att det ökade TV—utbu- det kommer att påverka biografbranschcn negativt.

Kommitténs uppfattning att de olika kulturområdena. förutom filmen. inte kommer att påverkas av den väntade utvecklingen på radio— och 'l'V-omrädct delas inte av remissinstanserna. KUR. Borlänge kommun. KI, l'S. Svenska musiketj/iirbunu'et. Svenska teater/i'irhunclet. SA MI. SFF, Svenska filminstitutel, Folkets Husjoreningarnas riks-organisation och Föreningen Filmeentrum anser att det nya medicutvecklingen på sikt förmodligen kommer att leda till mer mediebaserade och passiva kultur- vanor. som ger mindre utrymme för det levande kulturutbudet.

Svenska musikerfi'irbundet anser att en fortsatt teknisk utveckling och en ökad lättillgänglighet av kommersiella TV-program utgör ett allvarligt hot mot det levande kulturlivet. KL YS har en liknande uppfattning. Svens- ka teaterförbundet framhåller att det finns risk för att de nya medierna på sikt slår ut de äldre medierna som boken. utställningen. teatern m.fl.. vilka inte kan ersättas av radio och TV. Förbundet anser att det slag av övervä- ganden som utredningen gör i fråga om biografbranschens problem också är tillämpliga på andra områden. SAMI framhåller att de nya tekniker som hittills etablerats endast i liten utsträckning skapat nya arbetstillfällen för de kategorier som SAMI representerar. eftersom utvecklingen gått mot ökat nyttjande av repriser och utländskt massproducerat programmaterial. SAMI delar inte kommitténs uppfattning att det inom musikområdet skulle föreligga ett komplementärt förhållande mellan massmedieanvändning och icke mediala kulturvanor. Svenska _lilminstitutet anser det troligt att den hemelektroniska utvecklingen kommer att skapa en ökad benägenhet till passiv kulturkonsumtion i hemmet. SFF för ett liknande resonemang.

Folkets husft'ireningarnas riksorganisation framhåller att samhällets me- diepolitik måste garantera medborgarna möjligheter till stimulans och ak- tivt deltagande i levande kulturliv. ([)m människorna endast är passiva mottagare av ett medieburet utbud finns risk för att demokratin på sikt urholkas.

Kommitténs konstaterande att en ökning av TV-tittandet kan komma att bli mycket omfattande för vissa grupper av barn och ungdomar kommente- ras av några remissinstanser. Stockholms universitet menar att de negativa effekterna av det ökade TV-utbudet komtner att förstärkas. trots de före- slagna begränsningarna med avseende på grovt våld och pornografi. bero- ende på att utbudet mångfaldigas och TV-tittandet bland barnen ökar. KUR instämmer i kommitténs beskrivning av barns och ungdomars framti- da massmedieanvändning men framhåller att vissa utsatta grupper av barn och ungdomar. som förväntas bli storkonsumenter av TV. kan komma att grundlägga dåliga medievanor. Borlänge kommun påpekar att utredning-

Prop. 1984/85: 199 123

en inte närmare berört konsekvenserna för särskilt utsatta grupper bland barn och ungdom. Uppsala kommun framför likartad synpunkt och fram- håller att kommunerna har ett särskilt ansvar för denna grupp av barn och ungdomar. Uppsala kommun menar att åtgärder mot grovt våld och porno- grafi troligen kommer att kunna kringgås och att barnen kommer att utsättas för en intensiv indoktrinering som skapar normer som strider mot läroplanens målsättningar. l'c'isterr'is kommun finner det olyckligt om de grupper av unga människor som redan har en otillräcklig kontakt med samhället ytterligare skulle isoleras och utsättas för risken för social ut— slagning på grund av ett ökat TV-tittande. Örebro kommun menar att frågan om negativa effekter för barn och ungdom inte kan avfärdas så enkelt som kommitten gör. Luleå kommun anser att kommitténs redovis- ning av forskningen om TV:s inverkan på barn är för ensidig och att resonemangen är alltför ytliga. Kommunen pekar påatt ett samband mel- lan negativa sociala och ekonomiska faktorer och omfattande TV-tittande belagts i olika sammanhang. Sundsvalls kommun menar att kommittén inte helt har fullgjort kraven i utredningsdirektiven om att uppmärksamma den nya teknikens effekter på barns villkor. Kommunen efterlyser slutsatser om vilka åtgärder som bör vidtas när medieutbudet radikalt förändras.

Rik-*Zfi'jl'bandet Hem och Skola saknar en bedömning av effekterna av ökad sändningstid för barns TV-tittande och pekar på att undersökningar visat att barn som mår dåligt gärna flyr till det ensamma umgänget med TV: n och videon.

Angående kommitténs konstaterande att det inte finns några entydiga belägg för TV-mediets skadlighet. invänder Uppsala kommun att kommit- tén överlämnar ansvaret och bevisbördan på dem som är oroliga för barns och ungdomars 'l'V-Vanor. Universitetet i Umeå" menar att kommittén väljer att lägga störst vikt vid de resultat och tolkningar som minimerar de negativa effekterna av massmediekonsumtion. Enligt universitetets upp- fattning bör tyngdpunkten läggas vid de mest negativa forskningsresultaten sålänge de kvarstår som sannolika.

”CK. Handikappinstitutet och Värmlands läns landstings _Rirvaltnings— utskott understryker behovet av att olika handikappgruppers intressen bevakas i anslutning till utvecklingen av den nya informations- och kom- munikationstekniken, Ilandikappinstitutet påpekar att den nya tekniken skapar oanade möjligheter för rikare liv för personer med handikapp. men att handikappfrågorna i alltför liten grad behandlats i utredningen. Institu- tet föreslår att det tillsätts en särskild utredning för att undersöka konse- kvenserna av den informationsteknologiska utvecklingen för personer med funktionshinder. SIV anmärker att kommittén förbigått frågan om invand- rarnas rätt att bevara och utveckla sin kultur i Sverige. Verket poängterar att den nationella kulturen i Sverige inte är enhetligt svensk och att de nya befolkningsgruppcrnas behov måste beaktas i den fortsatta utvecklingen av nya medier.

Prop. 1984/85: 199 124

3.2 Förhållningssätt till ny teknik och nya medier K ommittens bedömningar

Kommittén framhåller att begreppen kulturpolitik och mediepolitik är svåra att avgränsa. Åtgärderna inom medieområdet respektive kulturom- rådet har växt fram utifrån sinsemellan skilda förhållanden. Dessa åtgärder har delvis en gemensam värderingsgrund och vissa åtgärder kan sägas vara såväl kultur- som mediepolitiska. Riktlinjerna för den statliga kulturpoliti- ken presenterades i prop. 1974128 Den statliga kulturpolitiken och formu- lerades som åtta mål. Kulturpolitikcns roll visavi nya kommunikationsme- dier berördes inte närmare. Kommittén diskuterade vissa ledande kultur— politiska principer som kan vara tillämpliga på frågan om förhållningssättet till nya medier. I fråga om mediepolitik påpekar kommittén att det inte finns någon samlad politik med generellt giltiga principer. ] stället handlar det om skilda principer som knutits till olika medier. Det är dessutom svårt att dra en klar gräns mellan kulturpolitik och olika former av mediepolitik och att föra en verksamhetsform till det ena eller andra området. Kommit- tén redovisar de grundläggande principerna för olika massmedier och sammanfattar att flera olika synsätt och motiv ligger till grund för samhäl- lets agerande.

Mot bakgrund av de kulturpolitiska riktlinjernas karaktär framstår det inte som ändamålsenligt att pröva eller relatera användningen av ny kom- munikationsteknologi. i det aktuella fallet kabelnät. mot vart och ett av de kulturpolitiska målen. Dessa har olika betydelse för skilda verksamheter. Målen kan alltså inte tas som rättesnöre för att avgöra om ny kommunika- tionsteknik skall få etablera sig i samhället eller ej.

Kommittén refererar till två synsätt. Det ena utgår från det tryckfrihets- rättsliga perspektivet så som det kommer till uttryck i grundlagsregleringen av det. tryckta ordet och i utredningsförslag om teledata och videogram. Det andra. som har klara kulturpolitiska inslag. präglar radio- och 'I'V-poli- tiken. Filmpolitiken och riktlinjerna för närradion har inslag av båda syn- sätten.

Det ärinte givet att vare sig pressmodellen eller rundradiomodellcn skall läggas till grund för förslag om verksamhet i kabelnät. Det gäller att finna sådana lösningar att yttrandefriheten blir så stor som möjligt och att yttrandemöjlighetcr ges åt så många som möjligt.

Kommittén anger två möjliga förhållningssätt. Det ena är att nya medier bör utvecklas på marknadsmässig grund. Det andra är att nya medier bör utvecklas med hjälp av statliga beslut och med statliga ekonomiska bidrag. Om man låter nya medier utvecklas på marknadsmässig grund. kan de kulturpolitiska målen tjäna som grund för en bedömning av huruvida detär nödvändigt med särskilda kon'igerande eller främjande åtgärder. Om ut- vecklingen och användningen av ett nytt medium grundar sig på statliga beslut och förutsätter statliga ekonomiska insatser. kan en mer kulturpoli- tisk inriktning framstå som mer naturlig.

Prop. 1984/85: 199 1 I») 'Jl

Kabelnät kan användas för radio- och TV-sändningar på två sätt. Det ena är samtidig och oförändrad vidaresändning av program som har tagits emot från rundradiosändare på marken eller från satelliter. De riktlinjer som har formulerats för den nationella radio- och TV-verksamheten kan inte läggas till grund för ett förhållningssätt till utländska sändningar. Vad som kan åstadkommas är vissa regler t. ex. om spekulativt våld och reklam ej skall förekomma. Stat och kommun kan inte ha någon skyldighet att svara för att utländska sändningar görs tillgängliga. Det andra använd- ningssättet är lokala egensändningar som endast kan tas emot via kabelnät. Om kabelnät används för ny och kompletterande programverksamhet på lokal nivå. kan. enligt massmediekommitte'n. andra bedömningar göras. Det gäller bl.a. beträffande valet mellan fri etableringsrätt och system med tillståndsgivning.

Kommittén anger dels vad som enligt dess mening talar mot principen om fri etableringsrätt. dels vad som enligt dess mening talar för systemet med tillståndsgivning.

Mot principen om fri etableringsrätt för användningen av kabelnät för massmedieändamål talar: Yttrandemöjligheterna för andra än nätägare be- gränsas. om inte regler skapas som ger andra tillträde till nätet.

För systemet med tillståndsgivning för användningen av kabelnät för massmedieändamål talar:

— Enklare att hävda efterlevnaden av grundläggande programregler såsom förbud mot våld och pornografi.

— Praktiska skäl.

— I nästan alla länder tillämpas i dag system med tillständsgivning för kabelsändningar. där sådana förekommer. Med målsättningen att flesta möjliga äsiktsriktningar skall kunna göra sig hörda är det rimligt att den lokala programverksamheten får utvecklas med ett minimum av programpolitiska riktlinjer. Vissa grundläggande principer om programmens karaktär måste dock hävdas. Dessa är: Kommersiell reklam skall ej få förekomma i kabelnät. Den lokala kabel-TV-verksamheten mäste organiseras på ett sådant sätt. att ingen part får en dominerande ställning. —— Sändande företags verksamhet får ej hindra de nationellt verkande företagen att förmedla nyheter av allmänt intresse genom förvärv av exklusiva sändningsrättigheter. — Användningen av kabelnät för lokala TV-sändningar bör präglas av lokala ställningstaganden till verksamhetens inriktning.

—- Vissa typer av verksamhet i kabelnät bör beläggas med särskilda av- gifteri syfte att främja t. ex. lokal programproduktion eller annan kultur- verksamhet.

Prop. 1984/85: 199 126

Rvmixxinslann'rnux inställning

Kommitténs uppfattning att det föreligger en oklarhet mellan kulturpoli- tik och mediepolitik och att mediepolitiken inte är lika klart detinierad som kulturpolitiken delas av [((/R. som anser det önskvärt med gemensamma kultur-och massmediepolitiska riktlinjer. Enligt rådet vore det en marke- ring av principiell vikt om en integrerad kultur- och massmediepolitik kunde utvecklas. l'äxlcråx kommun har en likartad uppfattning och fram- håller vikten av att mediepolitiken sätts in i sitt kulturpolitiska samman- hang och att mediepolitiska mål utarbetas. Kommunen anser att samhäl- lets roll klarare måste anges i ett sådant program. Fi/mt'entrmn understry- ker behovet av en övergripande mediepolitik. Föreningen menar att bris- ten på en sådan politik och en rädsla för att ta kraftfulla politiska grepp färgar betänkandet i dess helhet. SFF./SAMRÅD ser det som en förstärk- ning av yttrandefriheten att ny kommttnikationsteknik utnyttjas till förmån för förbättrad regional och lokal information och för fria sammanslutning- ars behov att deltaga i en allmän opinionsbildning. BIK-förbundet ttnder- stryker kommitténs uppfattning om vikten av att användningen av nya medier relaterats till de av riksdagen fastställda kulturpolitiska målen. Svenska [euIerj/i'irhttndet anser att utredningen mer borde ha hållit isär kulturpolitik och mediepolitik. Även om mediepolitiken bör anknyta till värderingar som ligger till grttnd för kulturpolitiken. måste klara skiljelinjer upprätthållas. .S'vcnskujilminslitutm efterlyser en analys av varför gränser— na mellan kultur- och mediepolitik suddats ut. Enligt institutets uppfatt- ning ligger orsaken i att radio och TV gradvis fått allt större uppgifter och befogenheter inom kulturlivet. bl.a. i fråga om visning av långfilm i TV.

Några remissinstanser anser att kommittén i alltför hög grad utgått från ett accepterande av den medietekniska utvecklingen. En sådan synpunkt framförs bl. a. av T("() som menar att förslaget till reglering av kabel-TV- utbyggnad bygger på ett accepterande av tekniken och inte på de kultur- och mediepolitiska målen. Örebro kommun anser att slutsatser om använd- ning och utformning av ny teknik och nya medier skall utgå från principen att tekniken skall tjäna sociala och kulturella mål. såsom samhällsdebatt och lokalt kulturliv. Enligt kommunens uppfattning har kommitten inte tillämpat ett sådant synsätt. Svenska tmlc'r/örhmulet anser att statens kulturpolitik inte utgör någon effektiv motkraft mot. utan snarare är en yttring av utvecklingen inom mcdicområdct. SIF-SR pekar på faran med att anpassa viktiga delar av medie- och kulturpolitiken till den tekniska utvecklingen och till industripolitiska intressen. Klubben betonaratt tekni- ken mäste anpassas till samhällets kulturpolitiska mål. Filmcuntrtmz fram- för likartade synpunkter och betonar att mediapolitik i första hand måste vara kulturpolitik och inte industri- och sysselsättningspolitik.

HSB anser att en måttlig höjning av nuvarande avgifter för TV i syfte att uppnå utökade sändningstider och bättre programkvalite'. vore att föredra framför investeringar i kabel-'I'V. Enligt förbttndets mening är utbudet av

Prop. 1984/85: 199 127

'l'V-program i Sverige redan nu tillräckligt stort för ått tillgodose flertalets anspråk.

Några remissinstanser. däribland KUR, KI,, YS. SIF-SR oeh Riksförbun— det Hem och Skola framhåller att utvecklingen inom medieområdet bör underkastas styrning från samhällets sida. KLYS delar inte kommitténs uppfattning att de kulturpolitiska målen inte kan tas som rättesnöre för att avgöra om ny kommunikationsteknik skall få etablera sig i samhället eller ej. KLYS förordar att samhället avstår från att satsa pengari verksamhe- ten. men samtidigt ser till att den utvecklas inom av samhället fastställda regler. Enligt SIF-SR lämnar kommitten alldeles för fritt spelrum för utländska och enskilda intressen att operera inom mediesektorn. För att uppnå de mål som samhället ställt upp för SR:s verksamhet krävs. enligt SIF-klubben, ett väl utbyggt regelverk. som gör det möjligt för public service— verksamheten i radio och TV att behålla sin funktion. Riksji'irbun— det Hem och Skola delar inte utredningens uppfattning att de riktlinjer som formulerats för den nationella radio- och TV-verksamhetcn inte kan läggas till grund för ett förhållningssätt till utländska sändningar. Förbundet för- ordar att regler för samtidig vidarespridning utarbetas med bredast möjliga förankring. Förbundet gör bedömningen att det finns möjligheter för Sveri- ge att komma fram till vissa gemensamma regler tillsammans med de länder som svarar för satellitsändningar.

Flertalet av de remissinstanser som behandlar frågan om konsekvenser- na av de nya medierna framhåller behovet av motåtgärder mot det ökade TV-utbudets negativa konsekvenser. KUR betonar att medieutvecklingcn bör ledas in i kulturpolitiskt acceptabla banor genom en stimulans och styrning av medieutvecklingen parallellt med en fortsatt satsning på det levande kulturlivet. KUR pekar särskilt på risken för att balansen mellan mediebaserad och levande kultur rubbas om samhällsstödet till den le- vande kulturen minskar. varvid nya medier kommer att fylla tomrummet efter ett tynande. levande kulturliv. Sundsvalls kmmnun anser att en avvägning mellan yttrandefrihetsaspekter och hänsyn till mediernas effek- ter på barn och ungdomar är befogad. l-"ästarax kommun framhåller att samhället bör ta ställning till hur utvecklingen inom medieomrädet skall kunna styras så att eventuella skadeverkningar kan elimineras. Kom- munen påpekar att frågan om TV-tittandets inverkan på barn och ungdo- mar har hög prioritet för kommunen. KI. YS utgår från att medieutveckling— en kommer att kräva kraftfulla kulturpolitiskt't insatser och framhåller att det kommersiellt präglade utbudet aktualiserar det kulturpolitiska delmålet att motverka kommersialismens negativa verkningar.

Remissinstanserna delar genomgående kommitténs uppfattning att den nationella radio— och "IV-verksamheten även fortsättningsvis måste kunna tillhandahålla ett brett programutbud som gör att företagen kan fylla funk- tionen av att vara en radio och TV i allmänhetens tjänst. SÖ. KUR. Lumlxtingsförln(nde!. TCO. KL )"S. SFF. SIF-SR och Rik.t'_fi'irl)luult't Hem

Prop. 1984/85: 199 178

[-

oeh Skola framhåller dessutom att SVT:s programutbud måste spela en avgörande roll som motvikt till det kommersiellt präglade internationella utbudet.

KUR betonar att SR måste få en effektiv och rationell organisation. en mer klart preciserad roll och tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna möta konkurrensen från den internationella marknaden. Liknande syn- punkter framförs av TCO, KLYS och SFF. KLYS tillägger att det ökade internationella utbudet via satellit borde kunna frigöra resurser för en ökad nationell egenproduktion, genom att behovet av inköp av utländska pro- gram minskar. SAMI pekar på behovet av en utökad nationell programpro- duktion för att möta en utveckling där arbetstillfällen för kulturarbetare minskar i takt med att nyttjandet av repriser och utländskt massproducerat programmaterial ökar.

KUR poängterar särskilt att barns behov av egna program mäste tillgo- doses bättre än vad som sker i dagens utbud. KUR förordar att detta skrivs in i det nya avtalet med staten. Även SIF-SR och Stockholms universitet framhåller behovet av program som tillgodoser barns och ungdomars intressen.

SÖ föreslår att ett ökat tittande på internationella program skall motver- kas genom ytterligare satsning på informationsprogram i svensk TV. SÖ delar utredningens uppfattning att TV-program har positiva effekter i fråga om språkinlärning och allmän orientering och påpekar att TV också har en viktig kulturförmedlande uppgift. SÖ betonar att satsningar inom dessa områden för att skapa motvikt till ett utökat utbud av underhållningspro- gram måste göras på ett målinriktat sätt i samråd mellan SR och SÖ. SÖ förordar att SVT:s utbud liksom tidigare bör präglas av en inriktning på information och bildning och att såväl det svenska som det utländska utbudet skall vara tillgängligt som läromedel i skolan utan upphovsrättsliga hinder. Riksförbundet Hem och Skola har liknande synpunkter. Förbundet föreslår att SVT ges i uppdrag att belysa möjligheter och risker med den nya medieutvecklingcn. Den inhemska televisionen böri sitt eget program- utbud prioritera alternativa och kvalitativt goda program som bidrar till att stärka barns och ungdomars egna förenings- och kulturaktiviteter. SVT bör dessutom genom sina program informera om hur barn och ungdomar påverkas av TV-tittande och om riskerna med att tillbringa mycket tid framför TV:n.

KUR framhåller att SR-koncernens verksamhet även fortsättningsvis måste behandlas som en del av det kulturpolitiska området och att de kulturpolitiska målen såsom i nuvarande avtal skall prägla riktlinjerna för verksamheten. En sådan roll förutsätter att SR utnyttjar de konstnärliga resurser som kulturinstitutioncr och oberoende kulturutövare represen- terar och att SR ökar sitt samarbete med teatrar och musikinstitutioner för att behålla en kulturell egenart i landet.

SIF-SR understryker kraftigt vikten av att värna om en framtida radio

Prop. 1984/85: 199 129

och TV i allmänhetens tjänst. som kan svara för en orädd och seriös samhällsbevakning. Klubben betonar vikten av att i framtiden satsa på en programverksamhet som sätter begriplighet och demokrati högt. till skill— nad från inriktning på enstaka dagshändelser i nyhetsbevakningen. Enligt SIF—klubbens uppfattning kommer en allt mindre del av utbudet i radio och TV att vara producerat utifrån public serviceprinciperna.

Riksidrutts/örbunde! påpekar att det utökade internationella utbudet av sport. underhållning och film talar för ett utökat svenskt utbud där nya programidéer kan prövas. Förbundet menar att idrotten spelar en viktig roll i den nya mediesituationen och att svensk idrott måste ses som en intressant programvara, som skulle. kunna konkurrera med det internatio- nella utbudet.

Kommitténs resonemang om lokal TV-vcrksamhet delas av bl. a. KUR. närrudit;knmmilten. l-'ii.s'terås kommun. Riksji'irhmulet Hem nell Skola och Värmlands läns landstings fört'altningsutskott. KUR delar kommitténs uppfattning att kabelnäten kan erbjuda nya möjligheter för det lokala kulturlivet. Rådet anser att radio och TV i framtiden skulle. kunna göras till värdefulla instrument för kulturell utveckling både på ett nationellt och ett lokalt eller regionalt plan. Om de lokala näten i tillräcklig omfattning förses med nationellt producerat material av god kvalitet kan de utgöra en mot- vikt till internationella satellitsändningar. Närradio/((min;ittén anser att det bör vara en central målsättning att skapa förutsättningar i kabelnäten för lokal programproduktion. som kan utgöra en motvikt till passivt tittande. Kommittén konstaterar att lokal produktion av radio och TV stimulerar kreativitet och tittande och lyssnande som har egen aktivitet som förutsätt— ning. Viisterås kommun anser att kabel—TV och en lokal kanal skulle kunna bidraga till att öka intresset för den lokala kulturverksamheten. HSB anser att det enda positiva med kabel-TV är att den möjliggör vissa lokala sändningar. Förbundet konstaterar samtidigt att utländska erfarenheter visar att lokala TV-sändningar inte lockar särskilt många tittare. att pro- grammen inte är särskilt nydanande och att det finns svårigheter att driva lokal-TV inom rimliga ekonomiska ramar. Riksfiiirlmndet Hem och Sko/u uppskattar möjligheten att med hjälp av kabel-TV sprida information om den lokala TV-verksamheten och förmedla samhällsinformation. Förbun- det hyser dock farhågor beträffande organisationernas förutsättningar att använda sig av tekniken. Riksid:-()trsjli'irhmulet räknar med att en utökad. friare etablering av sändningstillständ kan utnyttjas i folkbildningssyfte och att ett ökat svenskt utbud, med idrottsrörelsen som intressent. kom- mer att stimulera till ökade aktiviteter och till tillströmning till idrottens föreningar. Svenska teatetförbmulet saknar kvalitativa aspekter och en bedömning av produktionsmöjlighetcrna för den lokala kabel—TV-produk- tionen. Fi/ntt'enlrum framhåller att till kabel-TV-nätet anslutna stadsdels- videografer för kollektiv användning av medierna och inrättande av medie- verkstädcri varje kommun skapar förutsättningar för en aktiv och skapan- de medieanvändning. 9 Riksdugen 1984/85. ! sum/. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 130

KUR finner det naturligt att kommunerna av kulturpolitiska skäl satsar på det lokala kulturlivet och föreningslivet och att insatser för att främja egna aktiviteter på medieomrädet blir angeläget i kommunerna. Sundsvalls kommun påpekar att kommunerna kan komma att behöva stödja bädc lokal TV-produktion och förbättra stödet till lokala förenings- och kultur- aktiviteter. för att balansera ett ensidigt utbud. Lands!ingsji'irlnuulet kon— staterar att kommuner och landsting av ekonomiska skäl kommer att ha smä möjligheter att producera egna TV-program. Deras viktigaste tipp- gifter torde bli att medverka till ökade kunskaper om TV-mediet och att ge förutsättningar för ett livaktigt lokalt och regionalt kulturliv. Umeä kom- mun framför en likartad synpunkt.

Kommitténs uppfattning att vissa verksamheter i kabelnät bör kunna avgiftsbeläggas för att främja lokal programproduktion delas av KUR. Jt'inköpings. Örebro och Gävle kommuner. KUR understryker vikten av att frågan omfinansiering av lokal programproduktion ytterligare beaktas i syfte att finna lösningar som kan möjliggöra kvalitativa lokala egensänd- ningar i samverkan med kulturlivet. Ji'inkopitrgs kommun anser att det finns starka skäl för att finansiera den lokala programproduktionen med avgifter. som bör kunna baseras på samma principer som gäller för intäkter till nätägaren. Örebro kommun betonar att frågan om lokal programpro- duktion är helt avhängig av hur den kan finansieras. Kommunen ser inga kulturpolitiska skäl mot avgiftsuttag i någon form.

Jönköpings. .S'unu'sva/ls och Örebro kommuner anser att kommittén bortsett från den statliga kulturpolitikens delmål att främja decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturen. när kommunerna givits rollen som remissorgan till den föreslagna kabelnämnden och de lokala operatörerna/nätägarna. Borlänge och Uppsala kommuner ger ut- tryck för en liknande uppfattning. l-"ästeräs kommun förordar att kommu- nernas roll definieras i ett mediepolitiskt handlingsprogram. Filmeentrum anser att kommunerna bör få ett mediepolitiskt ansvar och att kabelnämn- den bör bli ett service- och utbildningsorgan för kommunerna som. enligt föreningens mening. bör svara för tillständsgivningen. DIK-ji'irbundet be- klagar att kommittén inte lämnat förslag till åtgärder för att förbättra kommunernas beredskap att leva upp till sitt kulturpolitiska ansvar.

4 Utbyggnad av kabelnät

Följande 65 remissinstanser har yttrat sig om eller kommenterat försla- gen i kapitel 11 Utbyggnad av kabelnät. JK. postverket. televerket. NO. statens kulturråd (kulturrådetj. lmstadsstyrelsen. statens planverk (plan- verket). DFR. statskontoret, RRV. närradiokommittén, Borlänge kom- mun. Gävle kommun. Jönköpings kommun. Kalmar kommun, Luleå kom- mun. Malmö kommun, Stockholms kommun. Sundsvalls kommun. Umeå

Prop. 1984/85: 199 13!

kommun. Uppsala kommun. lf't'isterås kommun. Örebro kommun. Svenska kmnmun/örbundet. Lun(lstingsjörlmndet. SR. LRAB. 1.0. TCO, KLYS. SFF. SJF. SIF-SR. SAMI. Sveriges Industri/örbund. SIS. Svenska Elek- tronikindustri/äreningen. LKD. SRL. ("AN'I'. RDF. Ericsson. Luxor. SAAB—Space AB. TU. ll'Pl—l-VDEO. Filmeentrunt. IISB. Riksbyggen, SABO. Sveriges Fustiglletsiigarcifi'irbund. H_vresgt'isternus Riksförbund. Sveriges Vi/lttt'igurefill-bund, Hundikt'tppinstitutel. .S'FR/SAt'l-IRÅD. Setlz's Kabel-TV AB. Sveriges Närradiofi'irbund, Sundsvalls Tidning. utbild- nings- (N'/I kulturnämnden vid Norrbottens läns landsting. ABF. lf'ärm- lands läns landstingsji'irvz'lltningsutsktitt och DIE-förbundet.

4.1 Förutsättningar och sammanfattande bedömningar Kommitténsförslag

Kommittén har valt att föreslå ett system. där en fortsatt fri etablerings- rätt för nätanläggning kombineras med att berörd kommun ges möjlighet att yttra sig över näts utbredning. kapacitet rn. m. i samband med att beslut om tillstånd tas vid användning av nätet för vissa tjänster.

Kultur- och mediepolitiska bedömningar är utgångspunkt för kommit- téns överväganden om skäligheten i en utbyggnad av kabelnät efter av centrala eller lokala politiska organ fastlagda planer.

Naturligtvis kan andra motiv än kultur- och mediepolitiska anföras för en utbyggnad, men kommittén har inte sett det som sin uppgift att närmare gå in på dessa.

Om en utbyggnad av kabelnät skall ske som ett led i den allmänna telekommunikationsutvecklingen i landet eller av industri- och sysselsätt- ningspolitiska skäl. kan en annan bedömning göras. Sett i ett vidare per- spektiv är anläggning av kabelnät för i första hand TV- överföring ett viktigt steg i etableringen av ett allmänt bredbandsnät i landet.

Kommitténs bedömning är dock att det i dagens läge inte är ändamålsen- ligt att lägga fast planer som tar sikte på ett visst teknikval eller vissa specifika systemlösningar.

Även om inga bindande planer läggs fast för tekniskt utförande av kabelnät. finns det emellertid ett betydande behov av standardiseringsar- bete.

En standardisering på frivillighetens grund har inletts och den har stora fördelar bl. a. med hänsyn till möjligheten att snabbt genomföra och revide- ra standarden.

Remissinstansernus inställning Ett fåtal instanser uttalar sig explicit positivt om de förutsättningar som kommittén anger för och om de sammanfattande bedömningar som den gör beträffande utbyggnaden av kabelnät. Malmö kommun. KL )"S. SAMI och IFPI-VIDEO gör sådana uttalanden.

Prop. 1984/85: 199 I '.!J IJ

Malmo kommuns inställning till nya medier är. att de skall vara ekono- miskt självbärande. dvs. inte skatteiinansierade. och att plats skall finnas för folkrörelser och andra ideellt verkande föreningar och organisationer att utan kostnad och styrning disponera visst utrymme i tillkommande kanaler. Malmö kommun menar också. att den nya mediesituation inte i sig får innebära att något ansvar läggs på kommunerna. Den lagstiftning som massmediekommittén föreslår synes till alla delar kunna svara mot de ovan relaterade synpunkterna på kabel TV problematiken. konkluderar Malmö kommun. och ansluter sig till förslaget. KLYS finner det mot bakgrund av att direktiven angivit det som angeläget att planmässighet. samordning och ekonomisk rättvisa skall prägla en eventuell kabel "TV-utbyggnad förvåna- de att kommittén skjutit dessa frågor ifrån sig utan att ge några konkreta förslag om hur utvecklingen skall kunna bevakas av det allmänna. KLYS instämmer" i att det inte nu är motiverat att lägga fast nägra riksomfattande planer för en kabel-TV—utbyggnad. SAMI delar kommitténs uppfattning att det inte utifrån kultur- och mediepolitiska utgångspunkter finns några skäl att lägga fast nationella planer för utbyggnad av kabelnät i landet. Tillgång till utländska TV-program via sådana nät motiverar inte att staten lägger fast utbyggnadsprogram. SAMI instämmer i kommitténs slutsats att "Etableringsfrihet under koncession bör räda" och att "verksamheten skall bedrivas utan samhällsanslag. dvs. genom abonnemangsavgifter och utan reklamintäkter". Sammanfattningsvis tillstyrker IFPI-VIDEO kom- mitténs förslag i stora delar och delar kommitténs inställning till etable- ringsfrihet för kabelnät. IFPI-VIDEO anser att "principen om etablerings- frihet är viktig" och att ”det också är av stor betydelse att det finns jämlikhet mellan olika media och att inte vissa media ges grundlagsmässiga eller andra fördelar och att lagreglerna sålunda är konkurrensneutrala".

Ett antal instanser lämnar förutsättningarna för och de sammanfattande bedömningarna om utbyggnaden av kabelnät utan erinran eller kommen- terar dem utan att ta ställning till dem. Så gör NO. bosmds—styrelsen. DFR. närrudiokommittén. Kalmar kommun. Stockholms kommun. Umeå kont- mun. Landstingsjifirbmtdet, SR. LRAB. Ericsson. Luxor. Saab-Space AB. HSB. Riksbyggen. Hyresgästernas Riksförbund. Sveriges Vil/(Jägareför- bund. Handikappinstitutet. SFR/SAMRÅD. Setlz's Kabel TV. Sveriges Närradio/Örbund och ABF.

Många instanser är kritiska mot kommitténs val av förutsättningar och mot dess sammanfattande bedömningar vad gäller utbyggnad av kabelnät. Till dessa hör./K. postverket. tell-'verket. kulturrädet. planverket. statskon- toret. RR l". Svenska kommunförbundel. B(n'länge kommun. Gävle kom— mun. Jänköpings kommun. Luleå kommun. Sundsvalls kommun. Umeå kommun. Uppsala kommun. Västerås kommun. Örebro kommun, LO, TCO. SFF. SJF. SIF-SR. Filnu'entrum. utbildnings- och kulturnämnden i Nt')rrbottetts läns landsting. Värmlands läns landstings förvaltningsut- skott. Sveriges Industrift'irbund. LKl). SRL. RDF. TU. Fastighetsägare-

'.'-J '.:J

Prop. 1984/85: 199 l

förbundet och Sundsvalls Tidning. Flera av dessa instanser är positiva till förslagen i sak.

Kritiken innebär å ena sidan ståndpunktstaganden för att inte bara utbyggnad (anläggning) utan även användning t'sändnings- och spridnings- verksamhetl av kabelnät skall vara fri från koncessionsplikt. Det är då ofta en principiell och total etableringsfrihet som förordas. Denna hållning intas av JK. Sveriges Industriförbund. LKD. ("ANT. RDF. TU. Fastighets- ägareförbundet och Sundsvalls Tidning.

Kritiken innebär å andra sidan ständpunktstaganden för en mer plan- mässig utbyggnad av kabelnät som ett led i den allmänna telekommunika- tionsutveeklingen i landet. Det är då ofta en planmässig utbyggnad med sikte på ett visst tcknikval eller vissa tekniska systemlösningar som föror- das. Denna hållning intas av postverket. televerket. plunverket. statskrm— toret. RRV. Svenska kommunjörbundet. Borlänge kommun. Gävle kom- mun. Jönköpings kommun. Luleå kommun. Sundsvalls kommun. Umeå kommun. Uppsala kommun. l-"ästeräs kommun. Örebro kommun. LO tStatsanstä/ldasförbund). TCO. SJF. SIF-SR. Filmeentrum. DIKJ'ör/mn— det. utbildnings- och kulturnämnden i Norrbottens läns landsting och Värmlands läns landstings förvaltningsutskott.

JK anser att ”en svensk yttrandefrihetslagstiftning inte i längden kan bygga på den betydande olikhet mellan medier som frånvaron att varje etableringsfrihet på etermediernas område representerar. Denna fråga bör i fortsättningen behandlas med utgångspunkt i en principiell etableringsfri- het"

Sveriges Industriförbund och TU anför liknande synpunkter. LKD bc- klagar att kommitténs uppdrag avgränsats till att lägga fram förslag utifrån kultur- och massmediepolitiska utgångspunkter. LKDzs naturliga utgångs- punkt är att telenätet är ett omfattande tekniskt system för överföring av all slags information. Sundsvalls Tidning skriver "betänkandet har fått en stark slagsida genom att man på nätägarsidan i sann liberal anda föreslår etableringsfrihet" medan det faktiskt redan föreligger ett televerkets mo- nopol. "Denna fiktiva etableringsfrihet är en eftergift för frihetsambitioner som på intet sätt hittar sin motsvarighet i verkligheten" fortsätter Sunds- valls Tidning och avslutar "att vidmakthålla monopolet. som redan är faktiskt och där alla konkurrensambitioner framstår som fåfänga. kan knappast ses som en eftergift gentemot yttrandefriheten utan mer som ett uttryck för realpolitik".

Televerket ser utbyggnaden av kabel TV-nät som ett första led i en telekommunikationsstrategi som på lång sikt syftar till att åstadkomma ett landstäckande bredbandsnät ("SOU l984:65 s. 233). Verket anser det stra- tegiskt riktigt att vid kabelnätsutbyggnaden redan från början bygga med inriktning mot ett framtida bredbandsnät med integrerad användning (SOU 1984265 5. 233). Enligt verkets mening är det angeläget att statsmakterna snarast beslutar om principer för utbyggnad och utnyttjande av ny teknik

Prop. 1984/85: 199 l 34

för massmedieändamål. Genom att regering och riksdag fär insyn i telever- kets rullande treärsplaner tillgodoses behovet vad gäller fastställt-inde av planer för utbyggnad. Något behov av att i annan ordning fastställa planer för kabelnätsutbyggnaden i landet anser verket inte föreligga (SOU l984: 65 s. 233). Televerket ansluter sig därför i stort till förslaget (remiss- yttrandet).

Postverket förordar viss samordning vid uppbyggnad av nät. Samord- ning förefaller enklast att ordna genom att tillstånd till utbyggnad förknip- pas med tekniska minimivillkor.

LO anser att kabel TV har kommit att dominera diskussionen på ett sätt som inte är rimligt. Kabel'l'V utgör nämligen i framtiden endast en bland mänga telekommunikatit'msmöjligheter. 1.0 (SF) betraktar kommitténs förslag utifrån kommunikations-. industri- och sysselsättningspolitiska aspekter och inte som kommittén utifrån kultur- och massmediepolitiska utgångspunkter. LO (SF) anser det vara klart olämpligt att låta kabel TV-verksamhet utgöra första steget mot friare former för telekommunika- tionsmöjligheter. LO (SF) förordar en nationell planerad satsning på bred- bandsnät som "hjärnVägar" in i informationssamhället. Näten skall vara samhällsägda genom televerket som skall ha monopol. TCO anser mot bakgrund av att kabel TV- nät är ett första steg i en telekommunikations- strategi att det av bl. a. regionalpolitiska skäl finns tunga argument för att riksdagen bör fastställa en nationell plan för utbyggnad av kabel-nät i landet. SJF. SIF-SR och Filmeentrum anför liknande synpunkter.

Kommunernas roll:

Svenska kmnmuntorbundet och ett tiotal kommuner förordar en mer planmässig utbyggnad av kabelnät och anser att kommunerna bör ha betydande inflytande över nätanläggning. Kraven på inflytande sträcker sig från åsikten. att frågan om det kommunala inflytandet bör ytterligare övervägas. över uppfattningen. att utbyggnaden av kabelnät skall klart relateras till den övriga kommunala och regionala planeringen. till mening- en. att kommunerna bör ha ett så starkt inflytande över utbyggnad och användning av kabelnät att prövningen av ansökningar om sändningsrätt bör ligga på kommunerna i stället för på ett centralt organ.

Svenska kommun/?irbunder förmodar att televerket blir så gott som ensam anläggare av kabelnät. Mindre företag kommer sannolikt att endast syssla med mindre nät såsom fastighetsnät och ccntralantennanläggningar. Förbundet påpekar att kommunens möjlighet att i detta läge påverka utformningen av näten är avhängigt tolkningen av den rätt som följer av avtal mellan kommunen och televerket angående anordnande av teleled- ningar i och över kommunens mark. Svenska kommunförbundet hävdar att den är 1977 mellan televerket och förbundet träffade överenskommel- sen om ett normalavtal inte avser ledningar och kablar av nu aktuellt slag. Mot bakgrund av bl.a. att televerket anser att den rätt som följer av detta

Prop. 1984/85: 199 135

avtal även avser kabelnät och att kommittén har åsikten att frågan ytterst avgörs av de enskilda kommunerna anser Svenska kommunförbundet att frågan om det kommunala inflytandet över nätanläggning ytterligare bör övervägas.

Gävle kommun anser också att beslutsordningen för etablering av nät bör övervägas ytterligare mot bakgrund av att det kan sättas i fråga om kommunernas möjligheter att hävda sina intressen är tillräckligt stora enligt förslaget. Jt'inkr'ipings kommun anser att det är helt orimligt att televerket med stöd av överenskommelsen från [977 på ett så betydande sätt skulle ges rätten att bestämma över mediautvecklingen. Kommuner- nas roll när det gäller nätens utbyggnad bör klart markeras. [ samband med beslut om utbyggnad bör kommunerna också kunna göra anspråk på in- täkter av utbyggnaden. Kalmar kommun påpekar att kommunerna får en roll genom att de är ansvariga för planfrågor. Luleå kommun anser att analys och konkreta slutsatser om kommunernas roll saknas i förslaget. medan illa/mf") kommun har den uppfattningen. att den nya massmediesi- tuationen inte skall innebära ytterligare ansvar för kommunerna. Stork- lrolms kommun anser att kommunernas inflytande över nätutbyggnaden behöver stärkas. Enligt Borlänge kommun bör frågan om lokala TV-kana- ler givetvis avgöras på det lokala planet. ] första hand bör alltså tillstånds- givningen ankomma på kommunerna. Sundsvalls kommun anser att kom- munerna bör ha ett så starkt inflytande över kabelutbyggnaden att pröv- ningen av ansökningar om sändningsrätt på sikt bör prövas av kommuner- na i stället för av det centrala organet kabelnämnden. Centrala tekniska anvisningar kan bibehållas parallellt. Även Umeå kommu/r vill att konces- sionsbeslut för lokala nät skall ligga på kommunen och betonar att kom- munen skall tillförsäkras ersättning för upplåtelse av allmän mark för kabel-"l'V-ledning. Uppsala kommun argumenterar också för en kommunal tillståndsgivning innefattande även själva utsträckningen av näten. "vilket förutsätter att näten inte redan är nedlagda". Lokal tillståndsgivning går att kombinera med centralt fastställda normkrav. Uppsala kommun vänder sig mot televerkets tolkning av 1977 års normalavtal. Västerås kommun anser att kommitténs "förslag" att enskilda kommuner bör lösa frågan om avtalets innehåll ger ett ojämnt styrkeförhållande och möjligheter till alltför kraftiga regionala skiljaktighcter. Västerås kommun efterlyser ett starkare kommunalt inflytande på utbyggnaden. Örebro kommun anser det naturligt att kommunerna får ett betydande inflytande på utbyggnaden av kabelnät. Även tillståndsgivningen för sändning bör ligga på kommunerna. Örebro kommun anser inte att 1977 års normalavtal även innefattar kabelnät.

SRL. CAN?" och Luxor finner det rimligt att berörd kommun ges möjlig- het att yttra sig över näts utbredning. kapacitet m.m.. men gör gällande att en sådan yttranderätt inte får leda till att etableringsfrihcten i praktiken begränsas eller till att kömmunala kabclbolag eller televerket får ett försteg framför andra företag. IFPI-VIDEO anser att det är väsentligt att kommu-

Prop. 1984/85: 199 136

nernas möjlighet att påverka besluten om etablering begränsas. [ annat fall riskeras att besluten blir godtyckliga och inskränkande och att kommuner av olika skäl söker förhindra etablering.

Sat/t's Kabel-TV AB finner det vara oacceptabelt att televerket via sin tolkning av normalavtalet kan bygga kabel—TV i en kommun mot kommu- nens vilja. Televerket bör få direktiv att förhandla med varje kommun om ledningsdragning på samma sätt som privata kabel- TV-byggare. "Telever- kets och kommunernas gamla avtal kan inte gälla all framtida teknikut- veckling". Filntcentrurn anser att både utbyggnad och verksamhet skall vara planerad av samhället. stat och kommun. Utbyggnadstakten. täthet och tidpunkter bör utgöra ett rent kommunalt ansvar hävdar DIK-förbun- det.

Plam'erket anför att förslaget om en fri etableringsrätt för kabelnät kommer att begränsa kommunernas möjligheter att relatera nätutbyggna- den till sina samlade intressen. Fri etableringsrätt kan vara svår att förena med önskan att stödja servieeonerna. Det är därför väsentligt att de konkreta utbyggnadsplanerna för kabelnäten kan belysas i förhållande till den kommunala planeringen.

Statens roll:

Några få av de instanser som förordar en mer planmässig utbyggnad av kabelnät anser att staten skall ha stort inflytande över nätanläggning. Detta kan åstadkommas genom att televerket fär hela ansvaret eller genom att utbyggnaden integreras i olika typer av samhälleliga program eller planer: kulturpolitiska, mediepolitiska. industripolitiska. sysselsättningspolitiska, regionalpolitiska. bebyggelsepolitiska. datapolitiska, för mikroelekronik m.fl. Bland rcmissinstansernas svar finns enstaka yttranden med klart markerade sådana krav. LO (genom SF). TCO. SJF och SIF-SR. anser att statsmakterna skall ta ansvar för en planmässig nätutbyggnad. Filmcen- trum och BIK-förbundet anser att utbyggnaden skall vara planerad. styrd och finansierad av samhället. RRV framhåller vikten av att den massme- diala teknikutvecklingen samordnas med bl. a. det nationella programmet för mikroelektronik.

Utbildnings- och kulturnämnden i Norrbottens läns landsting och Värm- lands läns landstings förvaltningsutskott framhåller särskilt att samhället av regionalpolitiska skäl måste ta ansvar för nätutbyggnaden i landet.

Prop. 1984/85: 199 137

4'2 ”**"mäSSig utbyggnad av kabelnät? Fri Elablcringsrätt för nätanläggning?

Kollektiv mottagning och spridning av utländska TV-program utvecklas på marknadsmässiga grunder?

K (mimi ! läns _ förs! (1 ;!

Utifrån kultur- och massmediepolitiska utgångspunkter finns det i dag inte några skäl att lägga fast nationella planer för utbyggnaden av kabelnät.

Kollektiva lösningar för mottagning och spridning av utländska TV- program mäste fä utvecklas på marknadsmässiga grunder: dvs. användare får stå för kostnaderna.

Fri etableringsrätt för nätanläggning kombineras med att berörd kom— mun ges möjlighet att yttra sig över nätets utbredning. dess kapacitet m. m.i samband med att beslut om tillstånd tas angående användning av nätet för vissa tjänster.

Remini/2.51anser/ras inställning

Tefl't't'rkl'l kan i huvudsak instämma i de överväganden och förslag som kommittén redovisar.

Som bakgrund för sin uppfattning beskriver televerket bredbandsnät. fibernät. radiolänk (optokabel'). lokala ctersändare. ccntralantcnnanlägg— ningar med trädstruktur (kaskadkopplade nät). stjärnformiga fastighetsnät och anger deras användningsomräden. Enligt televerket är bredbandsnät dyra och lämpar sig för stora tättbefolkade orter. Fibernät är i dag konkur— renskraftig i mellanortsnät. För små orter och glesbygd måste komplement iform av s. k. terrestra sändare och radiolänk tillgripas. Ytteromräden i en tätort kan anslutas till befintliga ortsnät med liberteknik eller radiolänk. Skäl att bygga om befintliga fastighetsnät är främst behov av att kunna betala individuellt säväl vid etersänd betal-TV via terrester sändare som vid mottagning av sändningar från satellit i kabelnät elleri parabolbestyc— kade fastighetsnät (SMATV). Dagens centralantennanläggningar har låg kvalitet och liten kapacitet. De måste byggas om oberoende av om de skall förmedla betal—TV eller anslutas till ett stort kabelnät respektive ett SMATV-nät (s.k. parabolöar). Centralantennanläggningar i trädstruktur innebär svårigheter vad gäller dekodrar för individuell betalning. Stjärnfor— miga fastighetsnät (kabel) medger långtgående möjligheter till individuell betalning utan att dekodrar behövs i lägenheten.

SR och LRAB stöder principen att det är abonnenterna som genom sina avgifter skall svara för finansieringen av utbyggnaden. Likaså är det rimligt att hushållen bara behöver betala fördel utbud i kabelnäten som de vill ta emot.

Enligt planter/(ct är informationsteknologin en av de samhällsfaktorer som initierar en utveckling mot ökad koncentration av arbetsplatser och

Prop. 1984/85: 199 138

människor till regionernas huvudorter och dä främst universitetsorterna. Verket är kritiskt till fri etableringsrätt.

Kulturrådet gör en värdering av marknadssituationen och drar slutsat- sen att det kan finnas risk för att kultur- och mediepolitiska hänsyn kom- mer att spela en underordnad roll för utbyggnaden. "Garantier mot en sädan utveckling bör skapas i statsmakternas kommande beslut” hävdar kulturrädet.

Statskontoret pekar på risken för ”onödiga läsningar" vad gäller nät— struktur och tekniska lösningar. En lägsta ambitionsnivä bör vara att nu åtminstone styra kabel 'l'V-utbyggnaden nägot. En högre ambitionsnivä är att redan nu fastställa en strategi för utbyggnaden av en ny infrastruktur inom kommunikationsomrädet. Därför bör en samlad bedömning av kabel— nätens roll komma till stånd. Som underlag för en sådan bör en systematisk bedömning göras av olika intressenters behov av bredbandstjänster. Olika försöksverksamheter är också angelägna. RR l-' betonar som ovan nämnts vikten av samordning med bl.a. det nationella programmet för mikroelek- tronik.

Nt'irrudiukmnmittén uttalar sympatier för lagom stora nät och en viss samhällelig styrning för att "främja att nätuppbyggnaden blir rationell". Med hänsyn till den utbyggnadspotential som ligger i etablerandet av kabelnät för alla möjliga sorters kommunikationer kan kommitténs slutsats enligt SFF vara "mycket äventyrlig".

1.0 (SF) och TCO samt SJF och SIF-SR förordar som framgår av det föregående avsnittet starkt en planmässig och av statsmakterna styrd nätutbyggnad. SIF-SR:s uppfattning är att ”om det skall ske en kabelut- byggnad sä måste det ske icke kommersiellt. enligt planer fastlagda av riksdagen och med ett ordentligt regelverk som också innefattar det lokala sändaransvaret". Filmrentrmn anser att "betänkandet allmänt sett är ett knäfall inför de ekonomiska krafter som driver på utvecklingen inom massmedieområdet. Detta är bl. a. elekronik- och dataindustrin. Det ärju där som tyngdpunkten i det framtida samhället formas. Kabel TV och andra medier blir närmast spin off-effekter i de stora sammanhangen. Rädslan för att ta kraftfulla politiska grepp färgar hela betänkandet. Fram— tiden mälas upp med hjälp av förenklade framskrivningar av gällande tendenser inom kultur- och medieomrädet. Samma krafter som alltid har styrt förutsätts fortsätta styra utvecklingen. Mödosamt försöker man ju i någon mån reglera effekterna på det svenska samhället. I alla fall säger man det på pappret.” . . . "Filmeentrum är starkt kritisk till denna uppgi- venhet inför utvecklingen av det framtida mediasamhället. Förslaget inne- bär ju bara att redan starka organisationer. företag och regioner kommer att få fördelar. Det starka blir ännu starkare. Redan etablerade blir ännu mer etablerade. Det utgör ett hot mot demokratin och yttrandefriheten."

Sveriges Imlttstriförbund anser att etableringsfriheten att anlägga är ett steg i rätt riktning men påpekar att kommittén samtidigt föreslär restriktio-

Prop. 1984/85: 199 139

ner som allvarligt kan förhindra den indttstriella utvecklingen. Liknande synpunkter anförs av RDF. TU godtar förslaget som en övergängslösning. LKD. SRL. (TANT. Ericsson. Luxor och II-"PI-l-"IDL'O uttalar sitt tillfreds- ställelsc med att det skall räda fri etablering av kabelnät.

HSB. Riksbyggen. Hyre.t_s;t'i_vternax Riksförbund. Sveriges Vil/ttt'iyure— förbund och Sl—"I'tiS'At't-IRÅD tillstyrker den föreslagna etableringsfriheten för nätutbyggnad.

4.3 Geografisk rättvisa

Ix'otnmittent Filar/ale

Det är inte rimligt att tvinga nätanläggare att bygga nät i områden. där det inte bedöms vara företagsckonomiskt rimligt att göra det.

Televerket har förklarat sig berett att på sikt bedriva sin verksamhet pä sä sätt att bästa möjliga rättvisa uppnås.

Retnisxinstansernas inställning

Postverket päpekar beträffande geografisk rättvisa. att en helt efterfrå- gestyrd utbyggnad av kabelnät kan få allvarliga konsekvenser för postdis- tributionen i glesbygd.

Kulturrådet menar att principen om geografisk rättvisa är ett angeläget område av sådan art. att man kan tänka sig principen att med avgifter på vissa varor och tjänster finansiera insatser inom området.

Plunverket pekar särskilt på telekommunikationernas stora betydelse för samhällets rumsliga organisation. Kommitténs förslag får till följd att be- folkningen och arbetsplatserna i mindre orter och i glesbygdsomräden blir de som i sista hand bereds möjligheter att ansluta sig till kabelnätet. Ont telekommunikationerna och planverket anser att kabel TV måste ses som ett av de första stegen i etableringen av ett allmänt s.k. bredbandsnät för telekommunikationer — tilläts byggas ut på renodlat tekniskt-ekono- miskt sätt. kommer de att verka i geografiskt koncentrerande riktning. Befolkningsminskningen i de mindre och medelstora kommunerna i skogs- länen liksom i kommunerna i norra inlandet riskerar att permanentas. Konsekvenserna för den regionala utvecklingen samt mark- och bebyggel- setttvccklingen bör därför belysas innan ställning tas till formerna för kabelnätsutbyggnaden.

[in helt marknadsstyrd utveckling förstärker troligen koncentrationsten- denserna till ett fåtal bärkraftiga orter och regioner. En viss stimulans eller styrning torde vara nödvändig för att utnyttja kommunikationsteknologin i regionalpolitiska syften. hävdar statskontoret. som också förordar att en samlad bedömning av kabelnätens roll i de allmänna telekommunikations- utvecklingen kommer till stånd.

RRV framhåller vikten av att den massmediala teknikutvecklingen sam- ordnas mcd bl.a. det nationella programmet för mikroelektronik.

Prop. 1984/85: 199 140

LO påstår att kommitténs resonemang om både fri etableringsrätt och långsiktiga mål om geografisk rättvisa inte stämmer inbördes. Läggs där- emot kabcl TV-nät in som ett mål i televerkets långsiktiga strategi för rikstäckande bredbandsnät kan bl. a. geografisk rättvisa på sikt förverkli— gas. Förutsättningen för detta är dock att televerket tilldelas ansvaret och uppdraget att lägga näten.

'1'(.'() drar ur uppfattningen att utbyggnaden av kabel-'fV-nät är ett första steg i utbyggnaden av ett vittomfattande bredbandsnät den slutsatsen. att ett kabel-'l'V-nät har stor infrastrukturell betydelse. Fjärr- och mellanorts- näten bör. bl. a.av regionalpolitiska skäl. byggas ut planmässigt för geogra- fisk rättvisa.

SIF-SR finner att det finns all anledning att undvika en omfördelning av samhällsresurser till tätbefolkade centra. Det görs bäst genom en samhälle- lig utbyggnad av kabelnätet med målet att det skall bli tillgängligt för alla.

Kalmar kommun gör reflektionen att den nya tekniken möjliggör decen- tralisering men att det fordras krafttag för att nå en sådan utveckling. Det är "helt otillräckligt att nöja sig med att televerket förklarar sig berett att på sikt bedriva sin verksamhet så att bästa möjliga system kan uppnås".

Stockholms kommun anser att det kommunala inflytandet behöver stär- kas: "Det är nödvändigt för att nå geografisk jämlikhet" heter det.

Umeå kommun finner inte att förslaget ger godtagbara garantier för en geografisk rättvis och regionalpolitiskt medveten nätutbyggnad.

Örebro kommun siar att kabel-TV aldrig kommer att stå till buds för alla hushåll: mindre tätorter och glesbygder kommer att stå utanför detta medium.

Också Landstingsförhtmdet tror att kabel-TV sannolikt under lång tid kommer att karaktäriseras av stor geografisk ojämlikhet. Vad gäller finan- sieringen föreslär landstingsförbundet att möjligheten undersöks att avsät- ta någon del av koncessionsavgiften eller av intäkterna från satellitsänd- ningar för att bl. a. främja lokal programverksamhet.

Luleå kommun säger sig apropå televerkets redovisade utbyggnads- planer (SOU l984165 s. lll) "inte kunna acceptera en uppfattning från statsmakternas eller från televerkets sida att Sverige slutar i södra Norr- botten". Uthildnings- och kulturnc'imnden vid Norrbottens läns landsting och Värmlands läns landstings fört'altningsutskott anför liknande syn- punkter och betonär de regionalpolitiska kraven på en jämn utbyggnad.

Filmeentrum finner att kommitténs förslag ger uttryck åt en brist på mediapolitik.

Hyresgästernas Riksförbund har förståelse för att det inte är möjligt att ge hela landet ett vidgat TV-utbud och vidgad information genom kabelnät.

Handikappinstitutet anknyter till kommitténs resonemang om geogra- fisk rättvisa och menar att rättvisan även kräver att funktionshinder hos människor kompenseras. Det är angeläget att i det fortsatta arbetet även behandla denna rättviseaspekt.

Prop. 1984/85: 199 141

SI-"R/SAll-IRÅD anser att televerket genom sin "ställning som officiellt verk" bör åläggas att underhålla nätanläggning i områden som av geogra- fiskt-ekonomiska skäl anses olönsamma.

4.4 Kostnadsutjämning

Kommitténs förslag

Det är inte möjligt att skapa ett system som innebär att avgifterna från nätanslutningen och utnyttjandet av näten redan från början sätts på en sådan nivå. att det i tätortsområden genereras överskott. vilka sedan kan subventionera utbyggnaden i glesbygdsområden.

Om det visar sig att televerket kommer att få svara för den helt övervä- gande delcn av ortsnätsutbyggnaden. kan det finnas skäl att på nytt ta upp frågan om en genomförd kostnadsutjämning över landet. En kostnadsut- jämning bör då komineras med riktlinjer som syftar till större geografisk rättvisa.

Remissinstansermts inställning

Postverket gör gällande att en helt efterfrägestyrd utbyggnad av tele- kommunikationsnät skulle minska postens möjligheter till egen kostnads- utjämning.

Kulturrädet delar kommitténs bedömning vad gäller kostnadsutjämning. Planrerket anser att kommitte'ns förslag att taxesättning av lokala kabel— nät skall ske pä kommersiella grunder också kommer att få till följd att bcfolkningskoncentrationen ökar och vill att konsekvenserna skall belysas innan ställning tas.

Kalmar kommun anför att en förutsättning föratt nä decentralisering är att telctaxorna används som ett instrument.

Umeå kommun föreslår en koncessionsavgift syftande till att finansiera ur allmän synpunkt angelägen kabeltttbyggnad som annars inte kommer till stånd.

Örebro kommun konstaterar att kommitténs förslag innebär att mindre tätorter och glesbygder inte kommer att ha tillgång till kabel-TV.

Enligt Landslingsfi'irluuzdet är det viktigt att noga följa hur taxenivän fé'trändras. Det är väsentligt att tasekonstruktioncn inte hindrar t. ex. pati- enter pä ett sjukhem att ta del av kabelutbudet.

LO är kritisk till kommitténs förslag i denna del. Kabelnätutbyggnad skall integreras i televerkets verksamhet — endast då kan kostnadsutjäm— ning på sikt förverkligas.

TCO anser att fjärrnäten kan finansieras solidariskt för att garantera ett landsomfattande stamnät. Lokala nät bör kunna finansieras med abonne— mangsavgifter i enlighet med kommitténs förslag. Frågan bör utredas ytter- ligare.

KLYS föreslår att ett särskilt organ bör kunna anförtros uppgiften att

Prop. 1984/85:199 l42

följa bl.a. kostnadsutjämningsfrägan och komma med korrigerande förslag om så befinns erforderligt.

SJ!" anser att kabelnät liksom telenät skall finansieras solidariskt.

Filmeentrum är starkt kritiskt till förslaget. Hyresgästernas Riksji'irbund ansluter sig i huvudsak till förslaget. ABF förutsätter att anläggning av kabelnät sker på ett sådant sätt att det ger en rättvis tillgång till det ökade utbudet.

4.5 Tekniska standardkrav

K ommittåns förs/at:

Arbetet med att utarbeta en svensk standard för kabelnät som används för rundradio och som ligger i nivå med nuvarande utvecklingsstadium behöver snarast påbörjas.

Behov av en särskild lagstiftning i syfte att åstadkomma en strikt kon- troll av anläggningar och typgodkännande av materiel har inte påvisats.

lin standardisering på frivillighetens grund kan ha stora fördelar bl.a. med hänsyn till möjligheten att snabbt genomföra och revidera standarden.

Remissinstansernas inställning

Enligt televerket är det synnerligen angeläget att teknikrelaterade re- striktioner begränsas till ett minimum. SIS noterar med tillfredsställclse att kommittén föreslår standardisering på frivillighetens grund. SIS stryker under betydelsen av att i redan etablerade samarbetsorgan nå samför- ståndslösningar angående fordringar och provningsmetoder för utrustning. komponenter och kablar. Därigenom kan tekniska regler successivt anpas- sas till den tekniska utvecklingen och bringas i överensstämmelse med internationella standarder. Ericsson har samma synsätt på standardise- ringsfrågorna.

CANT anser att det är nödvändigt att en gemensam standard etableras beträffande krav på kabel- och antennanläggningar. Det finns redan sådana gemensamt antagna rekommendationer i branschen och CANT har ett auktorisationssystem. CANT är tveksam till en central tillsynsmyndighet för detta. Under inga omständigheter kan det accepteras att televerket får en sådan uppgift med hänsyn till att televerket kan betraktas som en konkurrent och använder myndighetsfunktionen som konkurrensmedel. .S'ABO påpekar att det nu är aktuellt att se över många äldre centralantenn- anläggningar i deras bostadsbestånd och att det därför är angeläget att snabbt få fram en svensk teknisk standard för kabelnät. Riksbyggen in- stämmer i detta. En framtida sammankoppling av de många små nätsyste- men skulle nämligen underlättas av större klarhet vad gäller teknisk stan- dard.

SR och LRAB anser att det är av största vikt att man snarast fastläggcr det tekniska systemet för tv- och radiodistributionen i kabelnätet. Om

Prop. 1984/85: 199 |43

näten börjar byggas ut med hittills känd teknik, finns det stor risk att felinvesteringar görs; dvs.att näten efter en tid måste förses med annan elektronisk utrustning för att klara distributionen av s. k. C-M ACT/PACK- E'f—signaler. Med hänvisning till att nätägaren skall tillhandahålla SR-kon- cernens progratn. till de speciella nordiska kraven på ljud- och datakanalen samt till risken för kapitalförstöring föreslär SR och LRAB att det i direktiven till standardiseringsorganen för en framtida kabeltransmissions- standard slås fast att vissa kabelkanaler skall vara transparenta för C-MAC/PACHET-signaler. För övriga kanaler bör kraven vara sådana. att de nationella. eller lokalt producerade programmen kan tas emot med den typ av mottagare som f. n. finns i hemmen utan någon tillsats eller omkopp- Iing. SR och LRAB understryker vikten av att standardiseringsarbetet snarast påbörjas och bedrivs med skyndsamhet.

Enligt 7'U:s mening är det viktigt att de basnät som televerket planerar att anlägga ges en sådan kapacitet. att utbudet av tv-kanaler kommer att motsvara efterfrågan. TU förordar att televerket bygger ut sitt kabelsys- tem i form av en s. k. stjärnstruktur varigenom varje hushåll kan få sin egen anslutning till en växelstation i basnätet. Det är angeläget att det utvecklas ett dekodersystem som innebär att man kan välja mellan ett abonnemang- system och ett system med debitering för enskilda program tttan att tv-tit- taren behöver byta dekoder.

Postverket framhåller att varje rikstäckande distributionsnät är beroen- de av att teknisk utrustning på olika håll i landet kan samordnas. Postver- ket förordar därför en viss samordning vid uppbyggnaden. eftersom det annars kan bli omöjligt att till rimlig kostnad upprätthålla ett nationellt nät för skriftlig kommunikation sedan kabeltekniken etablerats. Samordningen förefaller enklast att ordna genom att tillstånd till tttbyggnad förknippas med tekniska minimivillkor. Beslut om detta måste dock fattas efter ytter- ligare utredning om en eventuell utbyggnad av ett nät parallellt med tele— verkets. Enligt Borlänge kommun torde det vara fullt möjligt att centralt ttppställa renodlade tekniska normkrav för kabelutbyggnaden på samma sätt som i dag sker inom planväsendet. Umeå kommun menar att kommu- nerna eventuellt bör ges rätt att föreskriva tekniska normer. då det behövs för att säkerställa kabelförsörjningen till t. ex. näringslivsmässigt priorite- rade områden.

I.() förordar att någon form av teknisk minimistandard för kabel—'l'V-nät skall krävas och att denna aspekt bör utredas omedelbart. TCO anser att det är viktigt att etableringen av kabel-TV-nät styrs av tekniska standard- krav. Annars finns risk för att anläggningar av dålig teknisk kapacitet kommer till stånd och att nätanläggare utan ansvar men med mål att ”göra snabba pengar" kommer in på marknaden. De tekniska standardkraven bör även gälla för de mindre nät som kommittén föreslär skall undantas från reglering av tillstånd för sändning.

Prop. 1984/85: 199 144

4.6 Finansiering av ombyggnad av fastighetsnät (Komplettering av ROT- programmet)

Kmnmittens förslag

Ett sätt att främja ett långsiktigt motiverat tcknikval borde vara att hänföra installationen av stjärnformiga fastighetsnät! till räntcbidragsgrun- dande underhållsåtgärd inom det s.k. ROT-programmet om statligt ränte- stöd vid förbättring av bostadshus. Berörda intressenter bör aktualisera en komplettering av ROT-programmet på denna punkt. om denna stödform bedöms vara av värde.

Remissinstrtnsernus inställning

Närradiokummitten stöder förslag att modernisering och utbyggnad av kabelnät skall tas in i det bidragsgrundande underlaget för statsbidrag enligt det bostadspolitiska ROT-programmet. LO tycker att tanken om någon form av stöd för att främja en ombyggnad till fastighetsnät i stjärn- nätsform är positiv. Enligt HSB bör det övervägas att ombyggnad av centralantenn hänförs till låne- och räntebidragsgrundande åtgärd. även om den sker utan samband med ombyggnad i övrigt. Riksbyggen har samma uppfattning. SABO menar att reglerna för låne- och räntebidrags- grundande åtgärder bör ses över så att ett fastighetsnät med långsiktigt god funktion kan finansieras med statligt stöd.

Hvresgästernas Riksförbund uttalar sitt bestämda stöd för lösningar. som medger individuell anslutning. Förbundet anser att starka skäl talar mot att abonnenterna tvingas betala för alla tjänster som ett nät erbjuder även om de inte utnyttjar dem. Det är angeläget att de boende får ett starkt inflytande beträffande fastighetsnätcn. Installation av stjärnformiga nät medger individuell anslutning och sådana lösningar bör möjligen rekom- menderas och stödjas av statsmakterna.

Bostau'sstyrelsen har uppfattningen att det i första hand är de boende och fastighetsägaren som bör bestämma vilken teknik lägenheten skall vara utrustad med. Det finns därför inte anledning att främja någon viss teknik genom att lämna stöd till utbyte av teknik i centralantennanlägg- ningar. Styrelsen överväger doek att införa stöd till underhåll av befintliga centralantennanläggningar. Fristighetsägarefi'irlmntlet finner det vara vä— sentligt att möjligheter ges till någon form av individuell anslutning till nåt. Hyresgästen betalar då direkt till nätägare. operatör eller programleveran- tör. Det är angeläget att möjlighet till att_finansiera en eventuell ombygg- nad till stjärnnät ges till fastighetSågare/hyresvärd. Men de s. k. ROT-lånen är i regel ointressanta för privata hyresvärdar på grund av de skattemässiga effekterna. Däremot är det angeläget att anslutningen kan anses som sådan standarhöjning vartill ombyggnadslån kan erhållas. Om hyresvärden finner det lämpligt att ansluta sin fastighet till kabelnät är det rimligt att alla hans hyresgäster fär bidra till kostnaderna genom hyreshöjning på samma sätt

Prop. 1984/85: 199 145

som man får göra det för andra standardhöjande gemensamma anordning— ar.

4.7 Televerkets roll

4. 7. I Konkurrensneutralitet Kommitténsförslag

Det har i debatten framförts krav på att televerket skall öppna sin kanalisation för envar som önskar anlägga kabelnät. Först härigenom skttlle en likvärdig konkurrenssituation uppstå. Televerket har avvisat tanken bl.a. med hänvisning till sekretesskraven. Kommittén finner det inre rimligt att ålägga televerket att upplåta sina anläggningar.

Remissinslansernrls inställning

Mot bakgrund av att komplicerade sekretess- och äganderättsfrågor skulle uppstå om andra gavs tillträde till televerkets kanalisation ansluter sig DFR till slutsatsen. att det är inte ritnligt att ålägga televerket att upplåta sina anläggningar. LO har uppfattningen att kabel-TV utgör en tjänst i ett bredbandsnät och anser att televerkets ansvar skall omfatta nätets alla delar. Att televerket skulle ställa sin kanalisation till förfogande för envar som önskar anlägga kabelnät tillbakavisar LO på det bestämdas- te. RRV anser att den starka ställning som televerket torde komma att få inte är oproblematisk. RRV förutsätter att det. innan några beslut tas i kabel—'l'V-frågan, klarläggs vilket ansvar och vilken roll televerket bör ha i ett framtida informationssamhälle. TCO anser att fjärr- och mellanortsnä- ten skall byggas ut och ägas av samhället genom televerket, medan där- emot utbyggnaden av lokala nät kan ske på kommersiella villkor. Telever- ket måste spela en huvudroll i uppbyggnaden av kabel-TV-nät. men tele— verket bör inte ha någon ensamrätt när det gäller lokala nät.

NO hävdar att utan ett tillförsäkrat tillträde till televerkets kulvertar och kanalisationer kommer andra företag att drabbas av betydande fördyring- ar. Det är tveksamt om dessa företag kommer att i någon större omfattning kunna utnyttja den formellt fria etableringsrätten. Konkurrensneutralitet mellan televerket och privata anläggare av kabelnät borde enligt NO:s uppfattning förutsätta att televerket upplåter sina kttlvertar och kanalisa- tioner till andra företag.

Sveriges industriförbund menar. att det uppstår klara konkurrensnack- delar mellan televerket och andra nätägare, om verket ensamt skttlle kunna utnyttja existerande kanalisation. En lösning som innebär samutnyttjandc på ekonomiskt lika villkor måste snarast komma till stånd. Svenska elek- trrmikindustriföreningen ser en fara för den svenska industrin däri att televerket kan sätta ttpp administrativa hinder för andra kabelföretags utnyttjande av televerkets kulvertar för ledningsdragning. Det är synnerli- gen angeläget att televerkets skyldigheter till denna och annan leverans-

lO Riksdagen 1984/85. ! saml. Nr 199

Prop. 1984/85: 199 146

beredskap klart formuleras samt att få till stånd bl.a. fasta prislistor för televerkets ledningsdragning m.m. Frågan om anläggning av kabel-TV är i grunden en fråga om konkurrensneutralitet. Föreningen föreslår att en särskild partsammansatt nämnd inrättas för att handlägga och övervaka televerkets agerande i de frågor. där konkurrensneutralitcten aktualiseras. Seths' Kabel—TV AB föreslär att både Televerkets Kabel-TV-AB eller Televerkets Kabel-TV-Division och privata företag skall få tillgång till televerkets kanalisation genom köp eller hyra och hänvisar till en norsk lösning sotn innebär att televerket lägger kabel och Televerkets Kabel-TV- -Division eller privat anläggare kan köpa den färdiga anslutningen till ett fastställt löpmeterpris. Att sälja eller hyra ut televerkets kanalisation till privata byggare och till verkets egna Kabel-TV-AB för samma pris är en lösning som till en del tillfredsställer kravet att kabel-TV-verksamhet ej skall subventioneras av televerkets övriga verksamhet. Ericsson hävdar att televerket bör anmodas att upplåta plats i kanalisationen. Detta kan ske t. ex. genom att televerket ombesörjer installation av kabel vilken ägs av annan leverantör.

Enligt LKD är det viktigt att företag ges jämbördiga konkurrensförut- sättningar för nätanläggning och att statsmakterna stimulerar konkurren- sen inom detta område.

SRL. CANT och LUXOR pekar samtliga på den risk som det innebär att televerket är samtidigt föreskrivande myndighet. monopolföretag och af- färsdrivande företag. Lämpliga organisationsformer bör övervägas för att begränsa riskerna för att konkurrensen snedvrides. Även RDF anser att andra intressenter bör få tillgång till televerkets kulvertar. Saab Space AB menar att frågan om televerkets konkurrensfördelar borde ha blivit före- mål för ytterligare diskussioner i betänkandet. Enligt HSB bör det övervä- gas att lösa de säkerhets- och behörighetsproblem som hindrar fastighets— ägaren att använda av televerket disponerade kanaler i byggnaden för kabel-TV. Riksbyggen har samma uppfattning.

Riksbyggen menar vidare att sammanslutningar av och företrädare för bostadskonsumenter. som själva tar initiativ till etablering av kabelnät. bör få dra kabel i televerkets kulvertar och kanalisationer. Dessa frågor bör vara lösta innan lagstiftningen om kabel-TV träder i kraft. Enligt SAB(_)1s uppfattning bör SABO-företagen i första hand vara ägare till näten i de egna fastigheterna och bostadsområdena. 1 andra hand bör bostadsföreta— gen bibehålla rätten till ersättning för framtida tjänster via fastighetsnätcn. Bostadsföretag bör också ha rätt att koppla samman fastighetsnät till sammanhängande nät. Närradiokmnmmen stryker också under det ange- lägna i att näten kan kopplas samman.

Hyresgästernas Riksförbund betonar att det för konsumenterna är vik— tigt att det skapas reell anläggningskonkurrens till televerket. Fastighets- ägai'e/i'irbundet instämmer i ledamoten Levins särskilda yttrande avseen- de vikten av att konkurrensneutralitet uppnås. SFR/"SAMRÅD delar upp-

Prop. 1984/85: 199 |47

fattningen att televerket inte bör ha monopolrättigheter till kabelutbygg- nad.

4.7.2 .S'ärredt')visning av kostnader Kattitttittt"ns_/'("irslag

Televerkets engagemang inom kabel-TV—omrädet skeri konkurrens med andra företag och skall drivas med krav på företagsekonomisk lönsamhet. Vidare skall konkurrensutsatt verksamhet bedrivas med stringent genom- förda krav pä separat redovisning inom televerket eller i bolagsform.

Det vore värdefullt. om televerket så snart som möjligt redovisade vilka principer. som kommer att tillämpas i fråga om kostnadsfördelning vid samutnyttjande av kanalisation. växelstationer. byggnader m.m.

Rentissinstanser/tas inställning

NO betonar starkt betydelsen av att kommitténs uppfattning om särre- dovisning av televerkets kabelverksamhet kommer att omsättas fullt ut i praktiken. RRV instämmer också i kommitténs krav på televerket i detta avseende. .S'tatsknntoret anser att televerkets faktiska monopol på orts- nätsutbyggnad åter aktualiserar frågan om att på ett ändamålsenligt sätt ät- skilja televerkets uppgifter som statligt affärsdrivande verk med monopol från de uppgifter som verket utför i reell konkurrens med andra företag. Statskontoret citerar uttalanden i prop 1980/81: 66 om att bolagsformen för den konkurrensutsatta verksamheten har obestridliga fördelar. IFPI-Vl- DEO och Bonnier ("iremgen delar kommitténs uppfattning att televerkets engagemang i kabel—TV skall ske i konkurrens med andra företag och drivas med krav på företagsekonomisk lönsamhet. Televerkets kabelverk- samhet skall redovisas separat och då den är utsatt för konkurrens får den inte subventioneras av verksamhet som enligt statsmakternas beslut skall drivas med ensamrätt. Televerket borde så snart som möjligt redovisa vilka principer som kommer att tillämpas i fråga om kostnadsfördelning vid samutnyttjande av kanaler. växelstationer. byggnader m.m. Televerket har redan ett stort försprång och det bör förhindras att få monopol på kabelnät. Verket bör inte heller vara kabeloperatör eller programleveran- tör på andra villkor än andra intressenter. Filnu'entrum finner "kommit- téns förtröstan på televerkets samhällsansvar vara anmärkningsvärd. Tele- verkets affärsmässiga ambitioner ärju uppenbara och att överlåta utbygg- naden till dem förtydligar betänkandets brist på mediapolitisk vilja".

4.8 Etersändningar som komplement till kabelnät rn. m

4.8.1 Elerst'itidningar av lokala prog/"attt Kommitté/ts förslag

Om man önskar främja en utveckling av lokalt förankrad sändningsverk- samhet bör etersändningar väljas framför sändningar i kabelnät. Härige-

Prop. 1984/85: 199 148

nom skulle som regel alla invånare i en kommun eller region omedelbart kunna nås. Till skillnad från sändningari kabelnät skulle dock kanalkapaci- teten vara begränsad och verksamheten skulle konkurrera om eterutrym- met med andra tänkbara sändningar.

Remissinstansernas inställning

Televerket instämmer i kommitténs bedömning och tillägger: "För att den lokala kanalen skall få ett värde inom rimlig tid bör spridning via lokala etersändare övervägas åtminstone under en övergångstid. Vid sidan av nuvarande TV-kanaler finns frekvensmässig tillgång till ytterligare två markbaserade TV—kanaler, den ena med en något begränsad täckning. Eftersom även andra förslag till användning av dessa kanaler framförts får dock de lika behoven prövas i särskild ordning". Kulturrådet pekar också på möjligheter att komplettera sändningar i kabelnät med lokala etersänd- ningar i glesbygdsområdcn.

Gävle kommun påpekar att det är osäkert om utbyggnaden av kabelnä- ten får stor omfattning. Utländska erfarenheter visar att många lokal-TV- bolag inte är ekonomiskt bärkraftiga. Därför blir etersändningar intres- santa. De har också den fördelen att hela kommunen täcks. Örebro kont- mun instämmer och menar att etersända lokala program har stora fördelar framför sändningar i kabel. En utveckling av ytterligare ett TV-nät vore därför att föredra.

Angående ljudradiosändningar anser SR-LRAB att läng. mellan- och kortvågsbanden ej är lämpade för etersändning av lokala program. Den låga ljudkvaliteten och den stora risken för störningar begränsar använd- barheten i jämförelse med det nu allmänt för ändamålet utnyttjade FM-bandet. Vidare bör nämnas att enligt tidigare fastställd policyinrikt- ning för lång- och mellanvågsbanden arbetade Sverige redan vid 1975 års frekvenskonferens för att dessa band i framtiden skall reserveras för exklu- 5iva tilldelningar för långdistansmottagning. Kortvågsbanden används in- ternationellt överhuvud taget ej i kortdistanstäckning.

LO (SF) ftnner kommitténs resonemang om radiolänksändarstationer intressant icke minst mot bakgrund av sin uppfattning om hur glesbygd och mindre orter skall erbjudas kabel-TV-möjlighet. LO (SF) anser att vidare- sändning av program med hjälp av radiolänk skall vara tillåten.

HSB anför att de praktiska och organisatoriska förutsättningarna för nätuppbyggnaden är svåröverskådliga. Det vore av värde om man i ett inledningsskede kunde provisoriskt få koppla samman fastighetsnät inom en boendekonsumentorganisation av HSB:s typ via eterlänk. på samma sätt som nu sker på försöksorterna. Därmed skulle man kunna skapa underlag för ett tekniskt och innehållsmässigt bra utbud samt ge även små bostadsrättsföreningar möjligheter att vinna erfarenhet av sändningarna. En fortsatt verksamhet av delvis försökskaraktär torde vara motiverad av att hittillsvarande försök inte fullföljts i planerad omfattning.

Prop. 1984/85: 199 l49

4.8.2 Radiolänkövetjli'iring i kabelnät Kommitténs_l'örslat' Radiolänkar skulle i mänga fall kunna utgöra teknisktlekonomiskt lämp- liga komplement till regelrätta sändningar via kabel vid etablerandet av större nät för kabel-TV. Radiolänkar bör i den radiorättsliga regleringen så långt som möjligt jämställas med kabelanvändning. De tekniska lösningar som väljs bör inte vara sådana. att överspill frän utländska direktsändande satelliter omöjliggörs.

Remissinstansernus inställning

SR-I.RAB delar kommitténs påpekande att uppenbar risk föreligger för att radiolänksändare katt störa mottagningen frän kommunikationssatel- liter. Det bör påpekas att problemet växerju längre norrut mottagningssta- tionerna befinner sig. eftersom elevationsvinkeln för antennerna minskar med ökad latitud. lnstrålningsriskcn från länksändarna ökar därmed och är stor i synnerhet i norra Sverige. Problemet är anmält till och kommer att diskuteras vid den världsomfattande ITU-konferensen l985 (WARD/ORB 85).

DFR påpekar att radiolänksändare kan störa mottagningen på stora avstånd. upp till tio mil. Kommitténs slutsats är att man f. n. inte skall ge mottagningsstationerna något företräde. men att televerket samtidigt i sin länkutbyggnad i möjligaste mån tar hänsyn till eventuellt existerande mot- tagningsenhetcr. Enligt DFst mening ger detta televerket en ytterligare klar konkurrensfördel, eftersom televerket kommer att ha enklare att planera för störningsfrihet i sina egna stationer och störningsrisken kom- mer att kunna bli ett hinder för en verklig etableringsfrihet om inte ett klarare ansvar åläggs televerket att lösa svärare störningsproblem. Ett sådant ansvar motiveras av att endast televerket förfogar över de medel med vilka störningarna kan undanröjas nämligen frekvensbyte på kritiska länksträckor eller omläggning till fiber- eller kabeltransmission av aktuella länksträckor. Mot bakgrund av ovan anförda skäl vill DFR föreslå att televerket åläggs ett ansvar för att uppkomna. svårare störningar från radiolänkar ijordstationer för mottagning av satellitsignaler för matning av kabel-TV-nät undanröjs.

Set/t's Kabel TV AB anför om radiolänköverföring i och till kabelnät: Televerket Radio har under de gångna åren byggt ut ett rikstäckande radiolänknät. Det är brist på frekvenser för radiolänköverföring nu och i framtiden. Vi förutsätter att Televerkets Kabel-TV Division ej skall ha någon särställning. när det gäller att få använda radiolänköverföring. Vi 'bedömer det också ineffektivt att bygga upp flera parallella radiolänkför- bindelser (. ex. på sträckan Stockholm — Göteborg. Vi föresläratt Telever- ket Radio distribuerar radiolänk: Dansk TV via Göteborg till Stockholm och Finsk TV via Stockholm till Göteborg. Såväl privata byggare som

Prop. l984/85: 199 150

Televerkets Kabel-TV Division köper tjänsten till samma pris av Telever- kets Radio. 'l'illdelning av frekvenser sker nu av Televerket Radio. Om man tilldelas en frekvens pä ll GHz-bandet. finns utrustning att tillgå. Tilldelas man en frekvens på 19 GHz-bandet, kommer den utrustningen att vara betydligt dyrare och tilldelas man en udda frekvens. tillkommer utvecklingskostnader. För att få en rättvis fördelning av frekvensområden hemställer vi att Kabelnämnden ocksä här skall ha avgörande beslut. när det gäller tilldelning av frekvenser för radiolänköverföring i och till kabel- nät.

lf'z'irm/undx läns landstings _f'o'rt'rtltningsutxkutt har förståelse för att kombinationer med lokala etersändningar kräver en noggran prövning och utgår från att regeringen i den fortsatta behandlingen av mediefrågorna finner det angeläget att återkomma till dessa möjligheter som har särskilt intresse när det gäller utvecklingen av en lokalt och regionalt förankrad TV-verksamhet. I debatten har anförts att erfarenheter finns från bland annat danska försök med sådana kombinerade eter- och kabelsändningar. En teknisk lösning som nämnts i detta sammanhang innebär att en av de för närvarande två lediga kanalerna i det befintliga riks-TV-nätet reser- veras för regional/lokal "TV-verksamhet. eventuellt i kombination med när-TV-verksamhet i lokala kabelnät. Redan med dagens teknologi kan antalet tillgängliga radiofrekvenser ökas så att etersändningar över mindre områden blir möjliga.

4.8.3 Mottagningssmtionerför kommunikationssutellitsc'indningar Kommitténs förslag

Det skall vara fritt att. sett utifrån aspekten störningsrisker. sätta upp en mottagningsstation för kommunikationssatellitsändningar.

Remissinstansternas inställning

Televerket känner oro för konsekvenserna av störande utstrålning från undermåliga anläggningar. Televerket kommer därför att fortsätta arbetet med att utarbeta tekniska normer och kommer vid behov att föreslå nöd- vändig lagstiftning. Detta kan i så fall lämpligen ske i samband med den fortsatta översynen av radiolagen .

SRL, CANT och Saab-Space AB tar också upp frågan om alternativ till kabelnät.

SRL. C'ANT anför: "l betänkandet utgår man från förutsättningen att ett rikstäckande stamnät kommer att byggas upp. Vi bedömer att detta kom- mer att ta avsevärd tid. Inom de närmaste åren kommer däremot en snabb utveckling av lokala centralantennanläggningar att ske med möjlighet att förutom hittillsvarande programöverföring även kunna distribuera pro- gram frän satelliter respektive lokalt producerat programmaterial. Vi anser det vara av stor vikt att en sådan verksamhet ges utvecklingsmöjligheter

,

inom ramen för den kommande lagstiftningen.'

Prop. 1984/85: 199 . 151

l Saub Spare AB:s yttrande anförs: "Vi är medvetna om att kommitténs direktiv är starkt kopplade till en framtida utbyggnad av kabelnät. Den geografiska aspekten pä utbyggnaden liksom möjligheten att använda al- ternativ teknik. behandlas (lock alltför summariskt. Vi menar att kommit- te'n borde ha belyst konsekvenserna för främst våra glesbygdsområden av ett relativt omfattande och attraktivt utbud av radio- och TV—program via direktsändande satelliter. Speciellt borde därvid programinnehållet i ett nordiskt TV-satellitsystem diskuterats med hänsyn till glesbygdsbefolk- ningens berättigade krav på ett tillfredsställande programutbud i närtid och i ett scenario titan tillgång till kabelsystem".

5 Användning av kabelnät

Kommittén har i betänkandet behandlat de frågor som berörs i detta avsnitt (= Användning av kabelnät. 12.4— 12.61 även i avsnitt 12.7 Regler och villkor för sändningar i kabelnät av radio- och TV-program till allmän- heten i bostäder. [ föreliggande avsnitt redovisas vissa mer övergripande synpunkter på utredningens förslag. 1 övrigt hänvisas till det följande avsnittet med remissinstansernas synpunkter i anledning av avsnitt 12.7 i kommitténs betänkande.

Följande 60 instanser har yttrat sig om eller kommenterat förslagen i kapitel 12 Användning av kabelnät för massmediala ändamål Avsnitt 12.4 Vilka roller kan urskiljas i verksamheten i ett kabelnät'). Avsnitt 12.5 Fri sändningsrätt gentemot det allmänna eller tillstånd för sändning och Av- snitt 12.6 Fri resp. tillståndspliktig sändningsverksamhet. JK, telet-kaet. NO. kulturrådct, radionämnden, DFR. statskontoret, närrttdiokommittän, Borlänge kommun. Gävle kommun. Kalmar kommun. Kungslnu'ku kom- mun, Lunds kommun. Stockholms kommun, Sundsvalls kommun, Umeå kommun, Västerås kommun. Svenska kommutt/Firbundet. Landstings/ör- bltndet. SR. LRAB, UR. SAF. TA, LO, TCO, KLYS, Svenska teater/ör- bundet. SFF, SJF. SIF-SR, SA MI. Sveriges industriförbund. SRL. CA NT. RDF, Luxor, Esselte Video AB, TU. Folkets Husfi'irc'ningttrnus riksorgani- sation, IFPI Video, Filmcentrum, HSB. Riksbyggen. SBC. SABO. Hyres- gästernas Riksförbtutd, Sveriges vil/(lägare/örbund. HCK. Handikappin- stitutt't, Riksförbundet Hem och Sko/u, SFR/SAMRÅD, Filadel/iztförsatn- lingen i Stockholm, Sveriges Närradio/örlntnd. Små/undsposten, Sunds- valls tidning, Utbildnings- och kulturnämnden vid Norrbottens läns lunds- ting. ABF. Värmlands läns landstings jo"rt'u/tningsutskott. DIK-ji'irbundet och PK.

Prop. 1984/85:199 152

5.1 Olika roller och aktörer Kommitténs förslag

1 ett kabelnät kan olika roller och aktörer urskiljas: Nätanh't'ggttren/Nä- tägaren bygger och svarar för driften av kabelnätet.

Is'abeloperatt'iren tillhandahåller (= distribuerar) tjänsterna i nätet och ser till att gällande regler följs.

Programleverantören tillhandahåller (=levererar) program eller tjäns- ter. som kabeloperatörcn i sin tur distribuerar till abonnenternai kabelnä- tet.

Rcmissinstansernas inställning

Närradiokommitten finner massmediekommitte'ns distinktion mellan de tre rollerna i kablarna vara användbar och kunna godtas som beskrivning av en juridisk rollfördelning. Däremot anser närradiokommitte'n att an- svarsfördelningen mellan rollerna bör bli en delvis annan än den som massmediekommittén föreslär. Enligt närradiokommittén skulle det vara bättre om allt ansvar i första hand förläggs till en och samma huvudman- naroll och att andra. lokalt betingade lösningar endast väljs i andra hand. Närradiokommittén skisserar i sitt yttrande en lösning:

"Operatören bör vara huvudansvarig för driften i kabelnäten. Med ope- ratörens ansvar skall också följa ett ansvar för programinnehället. Opera- tören skall dock kunna upplåta en kanal till programutgivare med eget tryckfrihetsansvar och som utsetts av olika programleverantörer. Opera- törsrollen bör förstärkas och preciseras. Med denna grundsyn blir nätäga- rens roll att tillhandahålla ett fungerande kabelnät. Normalt skall nätäga- ren ansvar ej sträcka sig längre, men nätägarrollen skall kunna utvidgas till rådighet över innehållet i kanalerna om andra intressen saknar engage- mang för programverksamheten.”

KLYS stryker under vikten av att ansvaret för verksamheten inte splitt- ras upp på alltför många händer. Operatörsfunktionen är av central bety- delse. KLYS tillstyrker i huvudsak de regler som föreslås för tillstånd att vidaresända program resp. upplåta kanaler i kabelnät. KLYS instämmeri förordet för att verksamheten bedrivs fristående från SR—koncernen. Detta underlättar realiserandet av en av KLYS/COPYSWEDE lanserad princip på medie—området, nämligen att avtal om utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade prestationer bör ske så nära det faktiska utnyttjandet som möj- ligt. KLYS menar också att samhället har anledning att ställa upp regler som tvingar operatören att ”göra rätt för sig". KLYS tillstyrker ett regel- system som möjliggör sådan kontroll. SAMI anför liknande synpunkter.

TA förordar sändningsfrihet enligt en modell som innebär att nätägaren inte har något inflytande över vare sig programutbud eller programinne- häll. Nätägarens roll i kabel "TV-verksamhet inskränkes till den uppgift som televerket i dag har när det gäller sändning av program från Sveriges Radios olika bolag. Enligt TA är det av vikt att begränsa televerkets

Prop. 1984/85: 199 153

uppgifter till att gälla ansvar för kabelnätet som sådant. "Att tilldela televerket. som är ett statligt monopolföretag. någon annan roll än den som har direkt samband med anläggning och underhåll av kabelnät skulle uppenbart strida mot en för ett öppet samhälles fortbestånd grundläggande princip.” ... "Principen. som finns inskriven iTF. garanterar varje svensk medborgares rätt att till 'säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” ge uttryck åt sina tankar och åsikter och "meddela uppgifter i vad ämne som helst' utan "några av myndighet eller annat organ i förväg lagda hinder".

TU anser att man redan i en mer provisorisk lagstiftning bör eftersträva en klarare och mer renodlad utformning av de olika funktioner som skall fullgöras i samband med kabelsändning. TU anför: Nätägarefunktionen är att anlägga och underhålla kabelnät. Uthyrarfunktioncn består i att hyra ut det tillgängliga sändningsutrymmet (= ställa ett kommunikationsnät till förfogande). Sändarens funktion är att bedriva en programverksamhet.

Sveriges Niirradiry'örbund utgår från att den frihet och det ansvar som föreningarna har i närradiosändningar även kommer att gälla kabelsänd TV. även om programansvaret här ligger hos operatörsföretaget och inte hos den enskilda sändande organisationen. Programansvaret mäste utfor- mas så att direktsändning av program inte förhindras.

Smålandsposten anför:

"Det är av vikt för vidarespridning av lokala TV-program per tråd att så stor frihet som möjligt ges programleverantörerna. Det är alltså angeläget att lagstiftningen utformas så. att så få hinder som möjligt finns för lokala operatörer att få sändningstillstånd. Eftersom Smp är ett tidningsföretag anser vi att det inom företaget finns en journalistisk kompetens att även bedriva kabel-TV-verksamhet. Det är av yttersta vikt att man inom ka- bel-TV-lagstiftningens ram ger möjlighet för operatörer att kritiskt kunna granska det samhälle man opererar i. Därför anser vi det angeläget att lagstiftningen inte försvårar för tidningsföretag att operera i näten. i egna kanaler. Det måste stå fullt klart för tittarna vem det är som sänder när en viss kanal slås på. Vi biträder alltså kommitténs förslag att tidningsföretag och andra enligt civilrättsligt avtal skall erhålla sändningsrätt i egen kanal från nätägaren. Däremot finner vi det märkligt att relationen nätägaren- operatören i kommitténs förslag har fått en utformning. som strider mot tryckfrihets- och radiorättslig lagstiftning."

Sundsvalls tidning är kritisk mot kommitténs förslag och undrar bl.a. hur de målsättningar om lokalt förankrad programverksamhet som ett väsentligt kultur- och mediapolitiskt värde i utbyggnaden av kabel-TV. som uttrycks överst på sid. 268. skall kunna förverkligas. Sundsvalls tidning fortsätter:

”Betänkandet ger rätten till den programpolitiskt attraktiva biten. satel- litprogrammen, nära nog uteslutande till nätägaren 'l'eleverkct och tycks sedan mena att operatörens ekonomiska stabilitet skall få sina till- skott från idealitetens djupa brunnar. Den ekvationen går inte ihop med de

Prop. 1984/85: 199 I54

uttalade målsättningarna vare sig om ekonomisk stabilitet eller närsam- hällsförankring och därmed som kttlturpolitisk motvikt till satellitutbu- det."

Enligt PK är det viktigt att betänkandets innebörd för yttrandefriheten inte tttnnas ut genom otydliga beskrivningar av de till sin karaktär särskilda funktionerna som nätägare. nätuthyrare och programansvarig.

5.2 Samspelet mellan olika funktioner eller roller Kmnmittensjöns/(lg

Man kan inte utgå från att nätkapacitet kommer att vara en obegränsad resurs i framtiden.

Ett garanterat tillträde till näten för olika parter som önskar sända leder därför till behov av samordning eller köordning. Denna uppgift bör inte ävila nätägaren.

En rimlig avvägning är i stället. att ett system skapas med ett .visst utrymme t. ex. en kanal —. där de som önskar sända lokalt är tillförsäk- rade tillträde.

Ansvaret för verksamheten i denna kanal bör ligga på ett särskilt. lokalt förankrat organ.

Därutöver bör nätägaren på affärsmässigt-t grunder kunna förfoga över nätet. med undantag av kanaler som obligatoriskt mäste tillhandahållas (= de existerande nationella radio- och TV—kanalcrna).

Rentissins!ansernas inställning

Det är främst fyra delar av det ovan refererade förslaget som föranleder kommentarer. För det första: Den särskilda lokala kanalen. För det andra: Det lokala operatt'irsföretagets ansvar för verksamheten i den särskilda lokala kanalen. För det tredje: Nätägarens ansvar för programinnehället i upplåtna kanaler. För det fjärde: Principen att de existerande nationella radio- och TV—kanalerna obligatoriskt mäste tillhandahållas.

Förslaget om en gratiskanal för lokala sändningar som villkor för att få tillstånd till satellitsändningar kommenteras av bl.a. televerket. Svenska komm[ln/örhundet. Kungsbacka kommun. Stockholms kommun. Lands- tingsfifirbmtclet. UR. LO. TCO. SJF. KLYS. SIF-SR.

Televerket anför: Kommitténs fäster i sina skrivningar stor vikt vid att man i kabelnäten har möjlighet till en lokal programverksamhet. Kommit- téns förslag innebär dock sådana restriktioner för den lokala programverk- samheten. att den lokala kanalen knappast kan förväntas utvecklas till ett lokalt. engagerande alternativ till övriga tillgängliga kanaler. Det vore. enligt televerket. olyckligt om den lokala TV—kanalen enbart skulle bli en dåligt utnyttjad teknikinvestering.

Svenska komnmnförbmulet delar kommitténs bedömning. att lokala egensändningar i kabelnät är ett mycket värdefullt tillskott i den lokala

Prop. 1984/85:199 ,5.

kultur- och mediemiljön. Egen programproduktion stimulerar eget skapan- de och underlättar kritisk distans till massmedieutbudet. Lokala program- sändningar kan skapa balans i mediet i förhållande till det utbud som kommer via satelliter m.m. Den särskilda lokala kanalen för lokala egen- sändningar ger möjlighet för organisationer. föreningar och enskilda att utnyttja sin yttrandefrihet. Även för den kon'tmunala informationsvcrk- samheten kan lokala sändningar bli betydelsefulla. anser Svenska kom- munförbundet. Kungsbacka kommun anför liknande synpunkter. liksom Stockholms kommun.

Lundstingsjörlmndet påpekar att lokala sändningar kan komma att an- vändas även i den landstingskommunala informationsverksamheten. l,andstingsförbundet anser att undantag från förbudet att koppla ihop kabelnät i flera kommuner bör kunna göras t.ex. för direktsända inslag från regionala kultttrarrangcmang och landstingsmöten.

UR betonar särskilt vikten av den lokala kanalen och utvecklar synsättet på lokal programverksamhet. Enligt/.O:s mening är det viktigt att nätäga- ren föresläs ställa en kanal i nätet till förfogande för lokala program och att denna kanal skall vara tillgänglig för alla som vill sända. TCO anser att man måste slå vakt om och främja "pttblic-serviee-funktionen". Detta kan ske genom att dels förstärka verksamheten inom Sveriges Radio dels så långt som möjligt reglera satellit- och kabelutbudet enligt public- service- principerna. TCO stöder förslaget att upplåta utrymmen i lokala kanaler för föreningslivet för s. k. när-TV—sändingar. SJF motsätter sig inte försla- get att upplåta utrymme i lokala kanaler för föreningslivet för s. k. när-TV- sändningar. KLYS ställer sig bakom förslaget att nätägaren skall vara skyldig att utan ersättning tillhandahålla sändningsutrymme åt ett lokalt operatörsföretag. SIF-SR ger uttryck åt en önskan om att det lokala inflytandet skall garanteras genom en stark förankring i kommuner. för- eningsliv och organisationer och genom att de boende garanteras möjlighet att påverka vad de skall få se och höra i kabelnätet. SIF-SR tänker sig att den centrala kabelnämnden har lokala organ. På det lokala planet skall det. enligt SIF-SR:s uppfattning. också finnas ansvarig utgivare som inte en- bart har ansvaret för egenproducerade program utan också för de program som kan tas emot från andra källor. t.ex.satelliter. Detta innebär att kabelnämnden centralt och lokalt måste garanteras resurser. SFR/SAM- RÅD vill betona vikten av att en gratis lokal kanal skall ställas till förfogan- de för lokala egensändningar. Utbyggnaden av kabelnäten skall framför allt tjäna behovet av en förstärkt lokal information och opinionsbildning. Utifrån denna förutsättning är kravet på samråd med de boende. som kan nås av sändningarna. en ytterligare förstärkning av den lokala anknytning- en. Kravet bör dock kompletteras med ett villkor att också i området verksamma eller representerade föreningar skall konsulteras.

Förslaget att lokala operatörsföretag bildas och att ansvaret för verk- samheten i den särskilda lokala kanalen bör ligga på detta organ kommen-

Prop. 1984/85: 199 |56

teras av bl.a. Kalmar kommun. Lunds kommun. Stockholms kommun. Västerås kommun. SR. LRAB. UR. LO. TCO. SJF. Hyresgästernus Riks- _/i'irlmncl. SFR/SAMRÅD. TU. Sundsvalls tidning. Folkets huxföreningar- nas riksorganisa/ion och Filmeentrum.

De lokala operatörsft'ärctagen förutsätts få en bred sammansättning och vara lokalt förankrade. konstaterar Kalmar kommun. som dock finner att sammansättningen inte är tillräckligt klart angiven bl. a. specificeras det inte vilka intressen som skall ha majoriteten. "Vilken roll har kommunen i detta företag”?" undrar Kalmar kommun. Lunds kommun refererar för- söksverksamheten i Lund. föreslår en lokal grundorganisation samt före- språkar dessutom kontinuerlig uppföljning. (Förslag till lösningar lämnas även av bl.a. LRAB och Sundsvalls tidning. TU skisserar också en modell för samspel mellan de olika funktionerna.) Stockholms kommun menar att det är bra att de lokala operatörsföretagen fördelar sändningstid. Västerås kommun framför uppfattningen. att möjligheten att ge ett samarbetsorgan mellan föreningslivet och kommunen någon form av koncession på den lokala kanalen bör undersökas.

SR och LRAB stöder förslaget att det bildas lokalt representativa sam- manslutningar. s. k. operatörsföretag, som får ansvaret för innehållet i den lokala kanalen. UR beskriver på vilket sätt utbildningsradion kan medver- ka i operatörsfunkticncn och redogör också för försöksverksamhet. LO tillstyrker förslaget att de lokala operatörsföretagen får ansvar för innehål- let i denna kanal. TCO och SJF vill dock betona kravet att dessa s.k. när-TV-sändningar förses med tydliga avsändarmarkeringar. För tittaren skall det inte finnas någon tvekan om vem som står bakom sändningen. TCO och SJF anser att en fristående och självständig journalistik av yrkesverksamma journalister är en viktig förutsättning för en yttrandefri- het som också förmår ge röst åt de svaga i samhället. " Den professionella lokaljournalistiken bör därför finnas med i ortsnätens utbud som en mot- vikt till de intressen som i övrigt kommer till tals i den öppna kanalen". Folkets husjöreningarnas riksorganisation tillstyrker förslaget om lokalt operatörsföretag och skisserar ett sådant med sammansättning och syfte väl definierade.

Filmeentrum anser att det lokala operatörsföretaget är en mediepolitisk möjlighet. Föreningen anför vidare:

"Om de nya medierna ska kunna utnyttjas demokratiskt och för en vidgad yttrandefrihet så är det lokala operatörsföretaget en nyckelpunkt. Formuleringarna lokal förankring och bred sammansättning är otydliga och luddiga. De bör preciserats. Vi tycker att ett lokalt operatörsföretag ska vara sammansatt så att det speglar ortens/kommunens samhälls- och kul- turliv. En pluralistisk modell alltså. För att skapa en sådan här modell måste det finnas resurser för att kunna producera program och sända dessa. Annars blir det bara de redan ekonomiskt starka som dominerar. De lokala operatörsföretagen kommer att domineras av frikyrkor. institutio- ner. företag och andra med ”ekonomiska förutsättningar".

Prop. 1984/85: 199 157

SFR/SAMRÅD finner det "'i sin sida angeläget att markera att kommu— nerna inte skall kontrollera verksamheten eller vara för besluten avgöran- de instanser.

Förslaget att nätägare i egenskap av innehavare av tillstånd att uppläta kanaler ges ansvar för programmen i dessa kanaler kommenteras av bl.a. tc'lc't'w'lt'at. SR. LRAB. TCO. SJF . T U. 11511. H_vrtargaste/vals Riksförbund och Sveriges Närradioförbund.

Televerket anför: Konsekvensen av att lägga ansvaret på nätägaren synes innebära att upplåtna kanaler exempelvis för kabeltext i pressens regi och lokal-TV-sändningar av SR eller annat företag skulle understäl- las nätägarens bedömning. Detta måste anses vara yttrandefrihetsrättsligt tveksamt. Det innehållsmässiga ansvaret bör enligt televerket överföras till den som förhyr en upplåten kanal. SR finner ocksä att kommitténs förslag att nätägaren skall tillse efterlevnaden av programreglerna i de förhyrda kanalerna kan medföra vissa komplikationer. För det första uppstår en konliikt med principen om förbud mot förhandsgranskning. För det andra mäste det klargöras vem som skall kunna ställas till svars i yttrandefrihets— mäl. LRAB anför liknande synpunkter och menar att kabelnämnden skall ha ansvaret för att inga program i de lokalt upplåtna kanalerna bryter mot programreglerna och att det publicistiska ansvaret skall ävila "dem som sänder och inga andra".

TCO anför: För lokalsändningar bör gälla de etiska regler som finns inom massmedieområdet. Den ansvarige utgivaren. som bör vara densam- ma som programleverantören, bör också ha ansvar för att utbudet upp- fyller kravet för "publie-service". SJF anser kommitténs förslag att lägga ansvaret hos nätägaren alternativt operatörsföretaget helt oacceptabelt. I enlighet med traditionerna från TF och RAL mäste utgivarskapct ligga hos den som i praktiken ansvarar för sändningen. Detta förhållande mäste gälla samtliga egenproducerade sändningar. SJF anser att yttrande- och infor- mationsfrihetens gränser bör vara desamma oberoende av om program— mets sänds via etern eller via kabel och oavsett vem som innehar sänd- ningstillständet. SJF förespråkar att de publiceringsetiska normerna ges formen av avtal mellan koncessionsinnehavare och den koncessionsgi- vandc myndigheten. TU är kritisk mot förslaget att t.ex. tidningarnas sändningsrätt i upplåtet utrymme skall bevakas av nätägarna. som skall få ansvaret för innehållet i sändningarna. TU citerar kommitténs uttalande ”Det kan bli aktuellt att en nätägare begär att få förhandsgranska program som t.ex. en tidning avser att sända i en förhyrd kanal om nätägaren befarar att programmen innehåller överträdelser av gällande program- regler” och linnet en sådan ccnsurregel helt orimlig.

Smålandsposten anför liknande synpunkter. Sundsvalls tidning är kritisk och anför bl.a. följande:

"Med renodlingen av Televerket. lika med nätägaren. bör det också vara enkelt att råda bot på den absurditet i förslaget som lägger program- ansvaret på nätägaren (Televerket).

Prop. 1984/85: 199 l58

ST vänder sig bestämt mot den i betänkandet föreslagna konstruktionen och hemställer att opcratörsbolaget. alternativt den som av detta tilldelas kanalutrymmc för programverksamhet. ocksä åläggs det faktiska program- ansvaret. Denne. som då fätt kanalutrymmc. anmäler ansvarig utgivare till kabelnämnden. som sen utfärdar sändningsbevis.

ST anser vidare att tidningarnas rätt att delta i kabel-TV-verksamhet dels skall innebära en rätt att ingå i operatörsföretagen dels en rätt att uppträda som egna programleverantörer i egen alternativt i operatörsbola- gens kanaler.

Några inskränkningar som sätter tidningsföretagen i särställning kan inte accepteras med hänvisning till eventuella monopolsituationer. Åtgärder i den riktningen måste ses som grava inskränkningar av yttrandefriheten."

PK tar avstånd från tanken att televerket som nätägare skall kunna ges rätt att med eget programansvar arrangera lokala sändningar. Inte heller bör nätägaren tilldelas ansvaret för att kontrollera att programreglerna följs. Detta förutsätter en förhandsgranskning som skulle stå helt i strid med svenska yttrandefrihetsprinciper.

PK fortsätter

”Den löpande tillsynen av innehållet liksom utkrävandet av ansvar vid yttrandefrihetsbrott bör arrangeras i former som så långt möjligt överens— stämmer med bestämmelserna om utgivare i tryckfrihetsförordningcn ochi radioansvarighetslagen.

Detta innebär att det fulla ansvaret för innehållet skall falla på dem som sänder ut programmen i kanalen. Sändaren. inte nätägaren. skall utse utgivare. Utgivare skall av sändaren. exempelvis en tidning. anmälas till den'föreslagna kabelnämnden."

Förslaget att Sveriges Radio—koncernens etersända program alltid skall vidarebefordras kommenteras av bl. a. SR. LRAB, TCO. SJF. KLYS, SIF-SR. Hyresgäs!ernas Riksförbund. Sveriges Närradio/?)?!)und. Sveri- ges industrijörbund. Esselte Video [Miamaria/ml. IFPI Vidar.) och SFF.

SR och LRAB slår fast att "kommitténs förslag att som villkor för att få bedriva verksamhet i kabelnät mäste nätägaren garantera alla boende inom området tillgång till SR-företagens alla sändningar. är oeftergivligt." 1.0 stryker under "vikten av att såväl abonnenter pä kabelnät som icke abon- nenter garanteras tillgång till alla SR-koncernens etersända radio- och TV-kanaler". TCO och SJF stöder förslaget att SR-koneernens progamut- bud alltid skall tillhandahållas. "must-carry-principen". KLYS ställer sig bakom förslaget att de som ansluter sig till nätet i lämplig form garanteras tilgång till de etersända ljudradio- och TV-kanaler från SR-företagen som är avsedda att tas emot i området i fråga. I detta sammanhang påminner KLYS om att de svenska upphovsmännen. utövande konstnärerna och fotograferna genom beslut i sina organisationer har deklarerat att man inte avser att begära ersättning i Sverige för samtidig och oförändrad vidare- sändning i kabel-TV av SR-koncernens program. SIF-SR menar att det är riktigt och bra att kommittén talar för skyldigheten att tillhandahålla Sveri-

Prop. 1984/85: 199 159

ges Radios programutbud. SFF tillstyrker också att den s.k. must—carry- principen etableras. dvs. att tillständshavare skall garantera att Sveriges Radio—koncernens etersända radio- och "TV-kanaler tillhandahi'illes alla som anslutes till kabelnätet ifråga (även dem som ej abonnerar pä nätets tjänster). Hyresgästernas Riksförlnuul menar att en förutsättning för att få koncession självfallet är att SR:s och SVT:s program återsändes. Sveriges Niirrudioförbuml ser det som logiskt och viktigt att närradion skall omfat- tas av samma princip som Slå—företagens program.

Sveriges industrijl'n'bund finner must—carry-reglernas effekter vara svår- tolkade: Å ena sidan innebär de kostnader för kabel-TV. ä andra sidan är rikskanalerna en nödvändig del i ett konkurrenskraftigt utbud och natio- nellt viktiga t.ex. i krislägen. Förbundet tillstyrker must—carry-principen för en riks-TV och en riks/lokalradiokanal. Esselte l'izleo International instämmeri förslaget att TV 1 och TV ?. såsom pttblic-service-kanaler skall sändas vidare i kabelnäten enligt must-carry-prineipen. Det är dock viktigt att i detta sammanhang klargöra skillnaden mot ev. betal-TV. Några sär- skilda kulturpolitiska skäl för en särbehandling av SVT:s betalkanal före- ligger inte. enligt Esselte Video lnternational. IFPI-VIDEO delar denna uppfattning.

5.3 Operatörsrollen Konunittens förslag

Operatörsfunktioncn beträffande vitlurespridning ut' sutellitkanuler bör kunna ligga hos nätägaren.

Det är viktigt att lokal programverksamhet fär lokal inriktning. Man bör undvika. att all lokal programverksamhet i ett kabelnät präglas av en enstaka meningsriktning. Det bör undvikas. att en part får en helt domine- rande ställning. när det gäller inriktningen av den lokala programverksam- heten. För Inka/u egensändningur bör det organiseras lokala operatörsför- tag med bred sammansättning.

Det sändningsutrymme som kabelnät i övrigt ger. kan erbjudas till olika intressen. F.nskilda intressenter bör därför ges möjlighet att sända i egna kanaler. (Kanalutrymme för detta skall kunna tillhandahållas direkt av nätägaren eller via en lokal part som i övrigt svarar för lokala sändningar.)

Remissinslunsernus inställning

Ix'ulturrådel stödjer kommitténs bärande princip att det bör undvikas att en part får en helt dominerande ställning när det gäller inriktningen av den lokala programverksamheten. Härigenom kan en önskvärd mångfald och variation uppnås. Det gäller att hitta en organisatorisk lösning som garan- terar mångfald och variation fortsätter kulturrådet och hänvisar vidare till sina synpunkter på regelsystemets närmare utformning. Stockholms kom- mun påpekar risken för lokala monopol i de områden där bara en operatör

Prop. 1984/85: 199 160

verkar. Därför är det bra att nätägaren blir skyldig att upplåta en del av nätet åt dem som önskar använda det. l-"c'isteri'is kommun gör liksom flera kommuner och andra instanser kommentaren att kommittén på flera stäl- len i betänkandet talar om nödvändigheten av att organisationer på bas- planet engagerar sig i den massmediala verksamheten men inte någonstans i betänkandet talar om hur man skall kunna finansiera ett sådant deltagan- de somju drar stora kostnader.

KLYS delar uppfattningen att man bör undvika ett system där den som först etablerar sig som kabeloperatör skaffar sig en monopolställning som i praktiken kan begränsa yttrandefriheten och framför allt yttrandemöjlighe- terna mycket kraftigt. SAMI anslttter sig till kommitténs uppfattning att ingen inblandad part bör få helt dominerande ställning och ansluter sig till den föreslagna ansvarsfördelningen.

SIF-SR poängterar vikten av att den lokala kanalen inte blir en ytterliga- re möjlighet för redan starka grupper. Det är inte rimligt att godta lokala tidnings-kanaler eftersom denna typ av profilerade kanaler lätt leder till lokala monopol på åsiktsbildningcn. Ett problem blir de ekonomiska resur- serna för att låta röstsvaga grupper komma till tals. SIF-SR förordar ett avgiftssystem som bygger på att ekonomiskt starka intressen i kabelnätet garanterar resurser för den lokala produktionen.

HSB och Hyresgästernas Riks_/2')'rhmzd intar en skeptisk hållning till att tidningsföretag skall kunna ges sändningsutrymme i upplåtna kanaler. Sveriges Närradio/"('trbund refererar till närradioföreningarnas erfarenheter och förordar att de bör kunna samordna föreningssända lokala TV-pro- gram.

5.4 Sändningsrätt gentemot allmänheten — etableringsfrihet eller konces- sionssystem?

Kommitténs förslag

Det är ändamålsenligt att som grttnd för rttndradioverksamhet i kabelnät ha ett system som bygger på tillståndsgivning. Detta behöver inte innebä— ra, att var och en som bedriver programverksamhet måste ha ett eget tillstånd. Sändningsrätt kan ges till ett fåtal parter. som därefter har såväl skyldighet som möjlighet att låta många olika intressenter medverka. An- svaret för verksamheten skall emellertid ligga på den som har fått tillstånd.

Remissinstansernas inställning

Endast ett fåtal av de instanser som har besvarat remissen är uttalat kritiska till att ett koncessionssystem har valts. JK förordar att sändnings- verksamhetcn skall vara fri. dvs. ej kräva tillstånd. TA är principiellt av uppfattningen att rätten att bedriva verksamhet för trådsändning till all- tnänheten av ljud. bilder och text skall skrivas in i grundlagen. Kommitténs förslag bör därför omarbetas så att sändningsfrihet tryggas. SAF anser inte

Prop. 1984/85: 199 161

utredningsförslagen vara förenliga med en stärkt yttrandefrihet. IFPI-VI— DEO anser att kommittén i sitt lagförslag inskränker yttrandemöjligheterna i kabelsändningar och låter kabelnämnden censurera på ett sätt som inte borde accepteras.

Ett flertal av de instanser som ttttalar sig om principfrågan koncessions- system eller etableringsfrihct tillstyrker förslaget om ett koncessionssys- tem eller lämnar det utan erinran. Hit hör kulturrådet. radionämnden. nårradiokommitten. SR och LRAB. KLYS, Svenska Teater/"("Erbundet och SFF.

Kulturrådet anser att praktiska och principiella skäl talar för det konces- sionsförfarande för tillstånd att sända i kabel-TV-nät som kommittén före- slår.

Principiellt delar radionämnden kommitténs uppfattning att ett konces- sionssystem i sig inte innebär något hot mot en vidsträckt yttrandefrihet. utan att den centrala frågan i detta sammanhang gäller httr systemet närma- re utformas. Enligt nämndens mening har kommitten anfört övertygande argument för ett system som bygger på tillståndsgivning i fråga om rättig- heterna att vidaresända kanaler från s.k.kommunikationssatelliter. att bedriva egna sändningar i särskilda lokala kanaler samt att upplåta kanaler för lokala sändningar. Den föreslagna utformningen kan, allmänt sett. inte heller sägas äventyra en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. Nämnden kan därför principiellt tillstyrka att ett koncessionssystem enligt angivna riktlinjer införs. Nämnden förutsätter härvid att systemet efter- hand görs till föremål för översyn och revideringar. i takt med bl.a. den medieteknologiska utvecklingen och de erfarenheter som vinns.

Närradiokommitten stöder förslaget att tillstånd att operera kabelnät skall ges genom koncession. "Kabelutvecklingen bör äga rum i ordnade former och under dialog med olika lokala organisationer och politiska partier och under medinflytande från kommunerna." .. . "De riktlinjer för breddat medborgarinflytande som är under utarbetande på initiativ av bl. a. demokratiberedningen bör vara tillämpliga också på kabelområdet". anser kommittén som stöder sig på internationell praxis och egen erfaren- het av tillståndsgivning.

Enligt Stockholms kommun är tillståndsgivning bra. SR och LRAB ställer sig bakom huvudtanken i kommitténs betänkande, nämligen att kabelnät skall kunna etableras och upplåtas med så få in- skränkningar som möjligt. Samtidigt finner SR och LRAB i likhet med kommittén att det är ändamålsenligt att knyta vissa villkor till den mot allmänheten riktade verksamheten i kabelnäten. i syfte att skapa en så vid yttrande- och informationsfrihet som möjligt. På grund av att kabelnäten. främst av ekonomiska skäl. inte kommer att erbjuda ett obegränsat antal kanaler och på grund av att samhället bör ha möjlighet att stipulcra vissa grundläggande krav på det som erbjuds allmänheten är det nödvändigt att införa ett koncessionsförfarande.

ll Riksdagen [084/85. ! sum/. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 162

KLYS anser det rimligt att samhället avstår frän att satsa pengar i kabelverksamheten men samtidigt ser till att den utvecklas inom av sam— hällets fastställda regler. Fri etablering under koncession är ett sätt att realisera en sådan tankegång. KLYS delar alltså kommitténs uppfattning att sändning av program i kabelnät bör föregås av tillstånd. Svenska Teaterförbundet har samma inställning.

SFF delar kommitténs uppfattning att ett tillståndssystem gynnar infor- mations-. yttrandefrihets- och _vttrandemöjlighetsaspekterna. Såvitt SFF kan bedöma har massmediekommitten på ett rimligt sätt avvägt tillträdes- möjligheterna, måttet av ekonomiska och ideella krav på tillståndshavarna samt kompetensfördelningen inom det föreslagna systemet. Massmedie- kommittén har således, enligt SFF. slutfört den analys som påbörjades av yttrandefrihetsutredningen beträffande etableringsfrihetsfrägan.

HSB ansluter sig till kommitténs förslag att sändningar i kabelnät skall bygga på tillståndsgivning. Riksbyggen har samma uppfattning. Hyresgäs- ternas Riksförbund ansluter sig till kommitténs uppfattning om att det krävs tillståndsprövning (koncession) för att få sända i kabelnät. Sveriges Villaägareförbund ”kan instämma i nödvändigheten av ett system av exempelvis angivet slag" (= tillståndsgivning från en statlig myndighet). Sveriges Riksidrottsförbzmd delar meningen att ”en friare etablering skall ske efter tillständsgivning. där”. fortsätter förbundet. ”värderingar om yttrandefrihet, olika åsiktsyttringar och differentierade programutbud bör vara viktiga grundprinciper för tillständsgivningen," SFR/SA MRÅD anför följande:

"Frågan om fri sändningsrätt eller koncession uppfattar SFR/SAMRÅD som den viktigaste principfrågan i anslutning till utredningen. Att fritt överlämna åt nätägarna att avgöra innehållet i kabelnätssändningarna inne- bär allvarliga riskcr för en beskuren yttrandefrihet och därmed en in- skränkning i de allmänna kulturpolitiska mål. som bl. a. syftar till att förstärka resurssvaga gruppers och icke-kommersiella intressens informa- tionsmöjlighet. En kontrollerad tillståndsgivning är med en sådan utgångs- punkt en inte oväsentlig garanti mot cnsidighet i och missbruk av kabel- nätssändningar.

Den konstruktion för tillståndsgivning genom en särskild statlig icke-po- litiskt sammansatt kabelnämnd finner SFR/SAMRÅD tillfredsställande när det gäller att skapa garantier för att en vid yttrandefrihet också kommer att gälla i lokala sändningar. Det är dock angeläget att de villkor för tillståndsv givning. som utredningen föreslår, starkt markeras."

ABF har följande principiella utgångspunkter. ABF anser att vi måste slå vakt om ett nationellt public-service-företag även i den situation som satelliter och kabelsändningar skapar. ABF anser att det nationella public- serviec—företaget skall vara avgiftsftnansierat. ej reklamlinansierat. ] enlig- het med dessa principiella utgångspunkter stöder ABF kommitténs förslag att sändningar i kabelnät skall bygga på tillständsgivning.

SAF menar att ett bärande inslag i en statlig mediepolitik måste vara att

Prop. 1984/85: 199 163

för de i dag oskyddade uttrycksformerna stadga ett yttrandefrihetsrättsligt skydd. De tryckta medierna har i dag tre. för det fria ordet viktiga principer grundlagsfästa. Dessa är enligt SAF '"etableringsfriheten (rätten att utan offentliga begränsningar fritt fä etablera företag). uttrvt-ks_/'rilu-.'ten (rätten att utan offentliga begränsningar fritt fä uttrycka vad som helst med ett fåtal välpreciserade undantag) samt mottagarfriheten (rätten att utan of- fentlig begränsning fritt få mottaga vilken information som helst)”. SAF-":s principiella inställning är att dessa tre principer bör vara vägledande för samtliga medier. "Sker inte så riskerar yttrandefrihten att urholkas och med tiden täcka en allt mindre del av massmet'liaomrädet." Enligt SAF hävdar inte massmediekommittén yttrandefrihetsprinciperna på ett till- fredsställande sätt. när den vill införa inskränkningar i rätten att i kabelnät fritt vidaresprida program från kommunikationssatelliter och förbjuda vis- sa kommersiella yttringar i lokala egensändningar i kabelnät. SAF fram- håller också att enligt dess mening strider det föreslagna reklamförbudet mot principerna i artikel 10 av Europarädskonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Enligt SAF kan tekniska och praktiska skäl i dagsläget göra det nödvän— digt att pröva den koneessionsform som kommittén föreslår. (LO och TCO uttalar sig inte uttryckligen om koncessionssystemet. SJF gör heller inte alldeles tydligt klart sin inställning.) SIF-SR menar att samhället skall ta sitt ansvar för kabelnäts organisation och innehåll genom kabelnämnden.

TU förordar en annorlunda fördelning av roller och funktioner på aktö- rerna. I ett sådant system kan sändaren ha programansvaret och i det väsentliga tryckfrihetsförordningens ansvarsmodell tillämpas för innehål— let. Tillståndsförfarandet kan då begränsas till att avse uteslutande frågor som gäller driften av och tillgängligheten i näten.

Filmeentrum tycker att ett system med tillståndsgivning är en viktig princip för att skydda den formella yttrandefriheten. Men enligt Filmcen- trum bör beslutsrätten decentraliseras och samhällsmedel ställas till förfo- gande för de lokala operatörsföretagen. Detta för att trygga en reell yttran- defrihet. (För att finansiera detta förslag föreslås en 5-%-ig beskattning av nätägarens bruttointäktcr.)

Utbildnings- och kulturnämnden vid Norrbottens läns landsting önskar att institutioner och kulturarbetare ges en fast tid för att presentera kultur- program. Tillgången till kabelnätet skall vara kostnadsfri och kabelägaren svarar för att erforderligt teknisk utrustning ställs till förfogande såväl för produktion som för distribution. "Dessa krav bör ställas av den föreslagna Kabelnämnden när frågan om att anlägga kabelnät för programdistribution prövas."

Svenska kommtm/i'irbundet och flera kommuner kommenterar frågan om koncessionssystem genom att påpeka att det finns skäl för att kommu- nerna skulle vara tillståndsgivare eller ha ett starkt inflytande vid konees- sionsgivningen. Enligt IFPI-VIDEO är det viktigt att kommuner inte ges

Prop. 1984/85:199 164

möjlighet att stoppa etablering av nätanläggningar. Kommunernas möjlig- het att förhindra att tillstånd ges för sändning bör också begränsas. Film- eentrum vill ge kommunerna ett mediepolitiskt ansvar och att det skall bildas programråd i de berörda bostadsområdena. Programrädcn skall ha ett reellt inflytande på programvalen.

5.5 Tillståndsfri sändningsverksamhet Kommit/ens förslag

Avgränsning av begreppet radioprogram:

För att teledata och annan datorkommunikation till allmänheten över tråd inte skall falla inom begreppet radioprogram bör radiolagen ändras. Detta bör ske på så sätt. att stillbilder utan ljud inte skall räknas som radioprogram. när det är fråga om en trådsändning.

Avgränsning av begreppet allmänhet för trådsändningar:

Tillstånd för kabelsändningar skall endast krävas för sändningar som kan mottas direkt av allmänheten i bostäder. Sändningar som sker exem- pelvis till sjukhus, skolor. arbetsplatser. hotell och affärer blir därmed fria. dvs. ej tillståndspliktiga.

Tillstånd skall inte krävas för vidarespridning i centralantenn eller i kabelnät för program som har tagits emot från satelliter i fast trafik (= kommunikationssatelliter). om antalet mottagare är begränsat till 50 bostäder. dvs. färre än 50.

Egentliga lokala egensändningar skall kunna ske utan tillstånd i nät med ett mycket litet antal anslutna bostäder. dvs. färre än 50.

Vidaresändning av rundradioprogram:

Mottagning och vidaresändning i centralantennanläggning och i kabelnät av utländska rundradiosändningar och då även från direktsändande satelliter —— bör även ifortsättningen ligga utanför det område. där tillstånd krävs för trådsändning till allmänheten i bostäder.

Remissinstansernas inställning

Det är främst den avgränsning av begreppet allmänhet för trådsändning- ar som kommittén har gjort genom att föreslå att tillstånd för vidaresprid- ning i centralantenn eller i kabelnät inte skall krävas om antalet mottagare är begränsat till 50 bostäder som remissinstanserna kommenterar.

Närradiokommitte'n anser 50-bostadsgränsen väl avvägd. Kommittén har två ytterligare förslag. " Om inte orimliga kostnader motiverar motsat- sen bör det vara obligtoriskt att ansluta den särskilda lokala kanalen också till nåt med mindre än 50 bostäder”. "Det ärinte heller rimligt att man från ett mindre nät skall kunna utestänga när-TV-kanalen till förmån för en främmande satellit". ABF ansluter sig till förslaget att tillståndsgivning

Prop. 1984/85: 199 165

skall gälla endast sändningar till allmänheten i bostäder med gränsen att sändningarna kan mottas i 50 bostäder eller fler.

Enligt NO.-s bedömning skulle en gräns för tillstånd på 200 anslutna bostäder tillgodose rimliga anspråk på självbestämmanderätt och frihet från administrativt krångel titan att förutsi'tttningarna för hela tillständssy- stemet samtidigt rycks undan. Enligt DFR bör man överväga om inte gränsen i stället kan dragas sa att ecntralantennanläggningar för enskilda bostadsfastigheter eller samfälligheter för småhus cj kräver tillstånd även om antalet anslutna bostäder överskrider 50. SAF vill att gränsen sätts betydligt högre än 50 bostäder. Sveriges industri/l'irbmul anser att om en gräns skall finnas så bör den sättas så att alla dagens anläggningar kan drivas utan tillstånd. Det torde innebära att anläggningar upp till ett par tusen hushåll bör vara fria. fortsätter Sveriges industriförbund och föror- dar. att särskilt tillstånd ej skall krävas för kabelanläggningar med färre än 2 000 anslutningar.

Enligt HSB är gränsen 50 hushåll onödig. Även om tekniken blir billigare torde åtminstone 200—300 hushåll erfordras för att en mottagningsstation för satellitprogram skall bli kostnadsmässigt intressant. Riksbyggen ifråga- sätter också gränsen 50 bostäder. Bostadsrättsföreningar och allmännyt- tiga bostadsföretag har former för samråd. Tillstånd bör krävas endast när flera fastighetsägare berörs. SBC finner gränsdragningen vid 50 bostäder mindre lämplig. Gränsen kan utan olägenhet höjas till några hundra lägen- heter så att alla normala centralantennanläggningar undantas. SABO före- slår att tillstånd endast skall krävas för kabelnät som berör fler än en fastighetsägare eller för nåt som kan mottas i fler än 50 bostäder och där boinflytandeavtal saknas.

Ytterligare synpunkter som berör kommitténs förslag i denna del redovi- sas i det följande i avsnitt 6.

5.6 Tillståndspliklig sändningsverksamhet

Kommitténs förslag

Samtidig och oförändrad vidarespridning av program som har tagits emot från satelliter i fast trafik (kommunikationssatclliter):

Utvecklingen när det gäller satellitteknik och mottagarutrustning med- för. att distinktionen mellan sändningar från direktsändande satelliter och från satellitcri fast trafik kommer att bli svår att upprätthålla på sikt. Tills vidare bör tillståndskrav gälla för vidarespridning av sändningar från kom- munikationssatelliter.

Egentliga lokala egensändningar: Tillstånd bör även i fortsättningen krävas för rundradiosändningar i kabelnät, där programsändningen sker i det enskilda kabelnätet.

Prop. 1984/85: 199 166

Remissinstansernas inställning

JK anför: Om ett koncessionssystem införs. delar jag kommitténs be— dömning att tillstånd bör krävas för bl.a. vidarespridning av program som har tagits emot från satelliter i fast trafik.

KL YS ifrågasätter om det mot bakgrund av den snabba utvecklingen på "f'V—satellitområdet är riktigt att avvakta med bestämmelser om att tillstånd skall krävas även för sändningar från direktsändande satelliter. Tillstånds— plikt ger samhället möjligheter till ingrepp mot programutbud med vålds- skildringar. Tillståndsplikt har betydelse för ttpphovsrättighetsinnehavar- nas möjligheter till en effektiv rättighetsövervakning. Svenska Teaterför- bundet delar denna inställning.

Statskontoret har inte övertygats av kommitténs resonemang om att det är lämpligt att knyta an regelsystemet just till begreppet "satelliter i fast trafik”. Om gränsdragningen mellan sändningar inte kan upprätthållas raseras grunden för kommitténs förslag i denna del. Statskontoret pekar på att om avsikterna är att skilja överföringar från programtransporter som inte är avsedda för allmänheten så bör detta komma till uttryck i lagtexten.

Fordran på tillståndsgivning för vidarespridning av program från kom- munikationssatelliter synes ha tillkommit i första hand för att kunna kon- trollera den inkommande reklamen förmodar SAF som anser denna regle- ring vara principiellt felaktig. För kommunikationssatelliter borde kunna gälla samma frihet för vidaresändning som för direktsändande satelliter.

Enligt Sveriges Industriförbund saknas grund för att i förväg pröva om signaler från kommunikationssatelliter skall få vidarespridas.

SRL. CANT och Luxor anför följande. Det är tillfredsställande att progam via direktsändande satelliter får tas emot och vidaresändas i kabelnät utan tillstånd. Motsvarande tillstånd bör också gälla för vidaresändning av program från kommunikationssatelliter. Den tekniska utvecklingen medför att det blir allt svårare att särskilja olika typer av kommunikationssatelliter. särskilt som sändaregenskaper och ut- effekter mellan de båda typerna allt mer närmar sig varandra. Paragraferna 8— 14 i den föreslagna lagen om kabelsändningar bör sålunda kunna utgå.

Ytterligare synpunkter som berör kommitténs förslag i denna del redovi- sas i det följande i avsnitt 6.

6 Regler och villkor för sändningsverksamhet 6.1 Allmänna synpunkter på förslagen

Uttalanden enligt vilka de framlagda förslagen helt eller i huvudsak godtas görs av riksåklagaren. Göta hovrätt. televerket, rektorsämbetet vid Uppsala universitet. rektorsämbetet vid Chalmers tekniska högskola. sta- tens kulturråds styrelse (majoriteten), radiemt'imnden. statens delegation

Prop. 1984/85: 199 167

för rymdt'erksamhet, in_f'ornzationsdelegationen. kommunstyrelsen i Kungsbueku kommun (nutjorllt'lenl. kommunstvrelsen [ illa/mö komm/llt (majoriteten). Svenska kommlin/örbundets styrelse Hnajoriteten). Lands- tings/örbundets styrelse (majoriteten ). Sveriges Radio AB:s styrelse ('ma- joriteten). Sveriges L:":kalradio AB. Sveriges Författarförbund. European Business Satellite AB. Esselte Video AB. Folkets Husfk'ireningarnas Riks- organisation. Riksföreningen Våra Gårdar. HSB . SAB():s styrelse ("majo- riteten). II_vresgästernas Riksförbund. Riksförbundet Hem och Skola. Fi- ladelfia/örsarnlingen i .S'toekholm och VllrIIlllllIdS läns landstings fört-'alt- ningsntskott.

Riksåklagaren anför att han rent allmänt vill uttrycka sin tillfredsställel- se över att kommittén. efter sin med stor grundlighet utförda genomgång av olika handlingsalternativ. stannat för att förorda riktlinjer som innebär att fler regler än nödvändigt inte skall införas och att de som föreslås skall stå i samklang med gällande lagstiftning.

Göta hovrätt yttrar att det från de synpunkter hovrätten har att beakta inte finns anledning invända mot det av kommittén framlagda förslaget till reglering.

Enligt radionämnden kan det föreslagna koncessionssystemet allmänt sett inte sägas äventyra en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. Nämnden kan därför principiellt tillstyrka att ett sådant system införs. Nämnden förutsätter härvid att systemet efterhand görs till föremål för översyn och revideringar. i takt med bl.a. den medieteknologiska utveck- lingen och de erfarenheter som vinns.

Inj'ornzationsilelegationen förklarar att kommitténs förslag om lokala kabel-TV-sändningar tillgodoser alla tänkbara önskemål om spridning av kommunal information.

Sveriges Författarförbund uttalar att kommittén (i vissa fall dess majori- tet) pä ett såvitt kan bedömas rimligt sätt avvägt tillträdesmöjlighetcrna. mättet av ekonomiska och ideella krav på tillståndshavarna samt kompe- tensfördclningen inom det föreslagna systemet. Förbundet anser därför att kommittén slutfört den analys som påbörjades av yttrandefrihetsutred- ningen beträffande etableringsfrihetsfrågan.

Riksförbundet Hem och Skola ser möjligheten att med hjälp av kabelan— vändning sprida information om den lokala föreningsverksamheten och förmedla samhällsinformation som något mycket positivt. Samtidigt ut- trycks farhågor för att Hem och Skola-rörelsen liksom flertalet andra ideella organisationer inte skall kunna använda sig av tekniken dels på grund av de stora kostnaderna. dels beroende på att medlemmarna inte har de kunskaper som krävs för att producera TV-program.

Flera remissinstanser gör mer eller mindre kritiska kommenterar. SAF anser att det förordade koncessionssystemet är onödigt långtgåen— de.

Institutionsstyrelsenförjollrnalistlu'igskolan vid .S'toc'k/tolms universitet

Prop. 1984/85: 199 168

kritiserar förslagen från yttrandefrihetsrättsliga utgångspunkter. Styrelsen yttrar att det är grundläggande för den svenska regleringen av yttrandefri- heten att någon förhandsgranskning av yttranden inte får förekomma. Inte heller får man på annat sätt i administrativ ordning hindra att yttranden framförs. Däremot skall det finnas en noga reglerad och effektiv väg att via domstolsprövning inskrida mot yttranden som går utöver det tillåtnas gräns. Styrelsen anser att det inte kan möta några oöverstigliga hinder att förverkliga dessa principer även på satellit— och kabelsändningsområdet. Enligt styrelsen har emellertid kommitten valt att på varje punkt föreslå lösningar som strider mot tidigare principer.

Svenska .Iourna/istförbmzdet hänvisar till att de regler som ges i lag skall garantera en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. lnskränkningari denna frihet bör endast få ske om oavvisliga skäl påkallar det. På den punkten är kommitténs förslag otillfredsställandc. säger förbundet.

En ledarna! i socialniimriden i Stockholms kommun (vpk) menar att yttrandefriheten visserligen måste värnas men att detta inte får betyda att man underlättar för de kommersiella — och ofta människofrentliga kraf- terna — att få fritt fram. Kabel-TV kan få en positiv betydelse på det lokala planet men det förutsätter att verksamheten frikopplas från kommersiella intressen och äger rum i demokratisk regi. Så sker inte i betänkandet, anförs det.

SAF förklarar sig instämma i ledamoten Levins särskilda yttrande (be- tänkandet s. 516). att det är beklagligt att kommittén inte utnyttjat möjlig- heterna att överväga hur större mångfald för eterdistribuerade ljudradio- program skulle kunna åstadkommas. Liknande synpunkter framför sju ledamöter i kommunstyrelsen i Uppsala kommun (m, fp och el.

Kommitténs avgränsning av det tillståndspliktiga området kritiseras av Riksdataff'irbmidet. Det är enligt förbundet svårt att enbart behandla sådan telekommunikation som "är av massmediekaraktär" och som "vänder sig till allmänheten”. Förbundet anför att telenät och teletjänster som inte i någon mening är sekretessbelagda antingen är tillgängliga för alla eller ingen. Enligt förbundet kan man knappast räkna med bestående organisa- toriska lösningar om man söker upprätthålla en kvalitativ yttrandefrihet i ett system med kvantitativa begränsningar t. ex. rörande koncession eller reklam.

NO pekar på att kommittén inte har berört frågan om hur reklam i utländska TV-program påverkar konkurrensförhållandena i Sverige.

HCK och Handikappinstitutet hävdar att kommittén inte tillräckligt har beaktat handikappfrågorna. HCK yttrar:

"HCK kan återigen konstatera att en statlig utredning på'medieområdet presenterat ett betänkande där man bortsett från handikappfrågorna. Man föreslår således regler för ett nytt medium som kommer att innebära att informationsklyftorna ytterligare kommer att öka mellan de som kan ta del av mediet och de som ställs utanför. Det finns alltför många exempel redan

Prop. 1984/85: 199 169

på hur data- och informationsteknologi tagits i anspråk och används på ett sådant sätt att handikappade ställs utanför. Postel. bankomat och datorise- rade kösystem är exempel. Att utredningen bortsett från handikappfrä- gorna är mycket beklagligt. eftersom man med teknikens hjälp i mänga sammanhang i stället skulle kunna minska informationsklyftorna."

Båda de nämnda organisationerna kräver en särskild utredning om kon- sekvenserna av den informationsteknologiska utvecklingen för personer med funktionshinder. Handikappinstitutet anser att utredningsuppdraget i första hand bör gälla medieomrädet men också behandla andra kommuni- kations- och informationssystcm.

Televerket kritiserar att konunittén i flera fall föreslagit regler grundade på viss teknik. Eftersom TV—omrädet präglas av snabba förändringar synes det verket synnerligen angeläget att teknikrelaterade restriktioner begrän- sas till ett minimum.

UHÄ fäster uppmärksamheten på den kritik beträffande definitioner. föreslagna lagtexter m.m. som framförs avjuridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. sektionsnämnden E vid tekniska högskolan i Stockholm och juridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd vid Lunds universitet.

Kommunstyre/sen i Umeå kommun anför att den föreslagna regleringen innebär att ett redan omfattande regelsystem ytterligare byggs ut och blir än mer svåröverskädligt. Kommunstyrelsen anser det också anmärknings- värt att tillsyns-. kontroll- och bevisfrågor inte uppmärksammats mer av kommittén.

Svenska Filminstitutet menar att det hade varit önskvärt med en större djärvhet från kommitténs sida när det gäller den förberedande perioden (fram till årsskiftet 1985/86). Den koppling till Sveriges Radios sändnings- rätt (och tillståndsgivning) som den nu pågående försöksverksamheten med lokal kabel-TV har, fungerar enligt institutet som en hämmande faktor. Försök med fri sändningsverksamhet och med reklamftnansiering av lokala sändningar skulle ha kunnat ge ett rikare erfarenhets- och be- slutsunderlag.

Några remissinstanser diskuterar frågan om kommunernas roll i kabel- sändningsverksamheten.

Kommitténs förslag ger inte kommunerna tillräckligt inflytande anser statens kulturråd, kommunstyrelsen i Borlänge kommun inutioriteth). informationschefen i Västerås kommun, komrnunstyrclscn i Uppsala kom- mun r'majoritett'n). kommunstyrelsen i Örebro kommun och S renska kom- munjörbundt'ts styrelse (majoriteten).

Kom/nunstyralsan i Uppsala kommun ( majoriteten) framhåller att det är svårt att acceptera kommitténs förslag om kommunernas skäligen begrän- sade roll om man beaktar televerkets uttalade planer på att genom kabelnä— ten förbereda s.k. bredbandsnät som kan användas till datortrafik med återkopplingsmöjligheter.

Prop. 1984/85: 199 170

Svenska kommunförbtmdets styre/.te (majoriteten) anför att kommitténs redovisning av kommunernas intressen i kabelnät och kabelsändningar ter sig alltför begränsad och att kommittén har bortsett från att kommunerna har ansvar inom en rad olika samhällssektorer som direkt eller indirekt kommer att påverkas genom att kabelnät anläggs.

Sex ledamöter i Svenska kommutt/orbluulets styrelse (m oelifp) uttalar å andra sidan att det inte finns någon anledning att ge kommunerna ett särskilt inflytande över kabelsändningsverksamheten. Yttrandefriheten skall. anför de. inte vara beroende av lokala åsikter.

Kommunstyrelsen [ Malmö kommun (ma/miteten) framhåller att den nya situation som växer fram genom satellit- och kabel-TV inte i sig får innebära att något ansvar läggs på kommunerna. Detta får endast ske i den män och omfattning som enskilda kommuner är beredda att engagera sig härför.

Angelägenhetsgraden av en lagreglering av kabel-TV-verksamheten tas upp i några yttranden.

Riksåklagaren, televerket. Svenska Elektronikindustriföreningen och Värmlands läns landstings jQ'irvultrzingsutxkott anser det angeläget att statsmakterna snarast möjligt lägger fast de regler som skall gälla.

Svenska Elektronikindustri/öreningen anför att anledningen till förening- ens uppfattning är att svensk industri bör ges rimliga chanser att hävda sig på marknaden. Om det dröjer med ett beslut finns risk dels för att intresset för lokala kabelnät minskar till följd av att konsumenter skaffar sig indivi- duell mottagningsutrustning för satellitprogram. dels för att svenska före- tag hamnar på efterkälken gentemot utländska leverantörer av utrustning till lokala kabelnät.

Den motsatta uppfattningen, att ett ställningstagande inte brådskar. har emellertid också förespråkare.

Sektionsnämna'en E vid tekniska högskolan i Storkholm uttalar att riks- dagen hellre än att nu stifta en långsiktig — utvecklingsläsande lag bör tillåta en utvidgad försöksverksamhet. väsentligen enligt kommitténs för- slag.

Korn/nunstyrelsen i Uppsala kommun (majoriteten) anför att det är bättre med provisoriska beslut en tid framåt om det finns minsta tvekan i fråga om den nya mediesituationen. Något som ytterligare motiverar ett sådant förhållningssätt är enligt kommunstyrelsen att det i många kom- muner. där tillstånd till försöksverksamhet med lokal kabel-TV lämnats, ännu inte kommit igång någon verksamhet. Liknande synpunkter framför kommunstyrelsen i Örebro kommun.

Sveriges Radio- & Ilemelektronik/ei'erantörer (SRL) framhåller vikten av en öppen och generös attityd från regeringens sida när det gäller successiv utbyggnad av den nu pågående försöksverksamheten med ka- bel-TV. Enligt SRL bidrog den försöksverksamhet som bedrevs inför tidigare genombrottssituationer pä medieomrädet. (. ex. introduktionen av

Prop. 1984/85: 199 l7l

TV 2. färg-TV och radiostereo. till en mjuk övergång. vilket motverkade en överhettad efterfrågan med därav följande kapacitetsbrist pä installa— tionssidan m.m. Informationst'hden i Västerås kommun ger uttryck för ett likartat synsätt.

Kommunfitllmäktige iJönköpings kommun anför att erfarenheterna av den pågående försöksverksamheten bör tillmätas stor vikt vid ställningsta- gandet till regelsystemcts utformning med anledning av den till våren 1985 förutskickade propositionen till riksdagen.

6.2 Koncessionssystemets principiella utformning 6.2.1 Central m_vndighetför tillständsgit'ningen Kommitténsförslag

Den tillståndspliktiga sändningsverksamheten skall administreras av en ny statlig myndighet. kabelnämnden ('s. 281). Kommittén finner det inte lämpligt att tillståndsfrågorna prövas av regeringen och avvisar bestämt tanken på länsstyrelserna som tillståndsmyndigheter (s. 320).

Remissinstansernas inställning

Kommitténs förslag tillstyrks eller lämnas utan erinran av JK. riksåkla- garen. kammarrätten [ Stockholm, arkivet för ljud och bild. juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. rektorsämbetet vid Uppsala universitet, juridiska fakultelsstyrelsens forskningsnämnd vid Lunds uni- versitet. samhällsvetenskapligafakultetsnämnt'len vid Göteborgs universi- tet. statens kulturråd. statens biogrq/byrä. radionämnden. riksrevisions- verket. närradiokommittén. kommunstyrelserna iKalmar. Stockholms och Sundsvalls kommuner. Sveriges Radio AB, Sveriges Loka/radio AB. LO. TC O. KLYS. Svenska Teaterförbundet. Sveriges Ft'irfattar/ärbund. SIF- klubben vid Sveriges Radio-koncernen. Svenska Artisters och Musikers lntresseorganisation, Svenska Tidningsutgivarefäreningen (TU). Folkets lillbförcnirtgarnas Riksorganisation. IFPI-VIDEO, Hyresgästernas Riks- förbund. Sveriges Villaägareförbund. S veriges frikyrkoråd/l)e fria kristna samfimdens råd. Seth's Kabel-TV AB. Sveriges Närradio/'ärhund. Sunds- valls Tidning. utbildnings- och kulturnämnden vid Norrbottens läns lands- ting. ABF och Värmlands läns landstings jörvaltningsutskott.

TU framhåller att tillståndsgivningen bör skötas av ett centralt organ och inte på regional eller lokal nivå för att en enhetlig praxis skall kunna utvecklas.

Simdsvalls Tidning är så till vida kritisk mot förslaget att tidningen anser att kabelnämndens karaktär av tillfällig koncessionsmyndighet borde ha understrukits kraftigare än som skett i betänkandet. Tidningen framhåller att förslaget att inrätta nämnden har motiverats med rättvise- och yttrande- frihetsskäl och de tekniska begränsningar som förhindrar etableringsfrihet pä kabelsändningsområdet. Om omsorgen om yttrandefriheten hade varit

Prop. l984/85: 199 l72

vägledande för förslaget. borde emellertid också avvecklingsperspektiven ha antytts klart och relaterats till de tekniska lösningar på nätsidan som kan antas göra det onödigt med en kabelnämnd i framtiden.

JK reagerar mot den föreslagna benämningen pä myndigheten; en mera adekvat benämning vore enligt honom t. ex. kabelsändningsnämndcn.

Riksrevisionsverket och statskontoret tar upp frågan om det är lämpligt att nu besluta om en permanent myndighetsfunktion. Ett skäl för att avvakta är enligt riksrevisionsverket att en genomtänkt kostnadsberäkning dä kan ligga till grund för ställningstagandet. Statskontoret anser betänkan- det vara ett mycket osäkert underlag för ett beslut om en permanent myndighet och förordar en interimistisk lösning 51 att ytterligare erfaren- heter kan vinnas. Man avräder också bestämt från att det nu inrättas både en myndighet för närradiofrägor och en för kabelsändningsfrägor.

Negativa eller tveksamma till förslaget om central tillständsmyndighet är bl.a. kommunstyrelsen i Luleå kommun. kommtmstyrelsen i Uppsala kont- mun (ntt'tiot'iteten) och Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun (majoriteten) uttalar att respekti- ve kommun är det viktigaste organet för medborgarnas lokala självstyrel- se. Det är svårt att se hur en kabelnämnd sammansatt av experter bättre skulle kunna kanalisera kommuninvånarnas behov och önskemål.

RF anför att idrottsrörelsen ställer sig frågande till om det behövs någon kabelnämnd. Uppgiften att vara kontrollorgan för lokala kabeloperatörer borde kunna ges till någon idag befintlig myndighet. t. ex. närradiokommit- tén.

Ett flertal remissinstanser diskuterar andra former av tillståndsgivning än genom en central förvaltningsmyndighet.

Kammarrätten i Stockholm uttalar att den är ense med kommittén om att frågor om kabelsändning och tillsyn över kabelsändningsverksamheten inte bör ligga på regeringen eller länsstyrelserna.

Sveriges Närradioförbund intar samma ståndpunkt när det gäller läns- styrelserna.

En mera positiv syn på länsstyrelserna har statskontoret, som hänvisar till att man i sitt remissyttrande över närradiokommittens betänkande (SOU 1984: 53) Föreningarnas radio förordat länsstyrelserna som till- ständsmyndigheter på närradioområdet. När det gäller kabelsändningsom- rädet finns det enligt statskontoret anledning att belysa länsstyrelsealterna- tivet genom ytterligare utredning och analyser.

Från framför allt kommunalt håll finns ett betydande stöd för tanken på kommunal tillståndsgivning till kabelsändningsverksamhet. särskilt på längre sikt. Mer eller mindre bestämda uttalanden i den riktningen gör kommunstyrelsen i Borlänge kommun (majoriteten), kommtmstyrelserna i Gävle och Luleå kommuner, kommunstyrelsen i Stockholms kommun ( ma- joriteten). kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun, kommunstyrelsen i

Uppsala kommun (majoriteten). informationsche/en [ l-"ästeräs kommun.

Prop. 1984/85: 199 173

kommunstyrelsen i Örebro kommun. Svenska kommun/orbtutdets styrelse (majoriteten). l—"ilmeentrum och BIK-förbundet.

Kommunstyrelsen [ Uppsala kommun (majoriteten) förklarar att respek- tive kommun inte bara kan bedöma de planmässiga förutsättningarna utan också göra de för kommunen relevanta kultur- och medicpolitiska bedöm- ningarna. Kommunstyrelsen fortsätter:

"De skäl som kommitten anför mot kommunerna som tillständsgivare är svaga och ofullständigt motiverade. Om ett centralt organ svarar för till- ständsgivningen skulle garantier skapas för enhetliga regler och principer inte minst i tekniskt avseende. säger kommittén. Om samma synsätt tilläm- pades på t.ex. bygglovprövningcn så skulle kommunerna inte ha givits en sådan rätt. Det är fullt möjligt att på samma sätt som inom planväsendet utarbeta centralt fastställda normkrav. kombinerad med en lokal tillstånds— prövning. Kommittén säger att kommunerna saknar kompetens idag att pröva kabelnätsfrägor. Det är självklart att så är fallet eftersom ingen annan heller har sådana erfarenheter hittills. Men kommunerna har inom andra viktiga områden skaffat sig erfarenheter inom självstyrelsens ram. varför även tillständsprövning av kabelnät torde vara möjligt att lära sig för kommunerna. Det bör understrykas att även kommunerna skall vara bundna av de ramar som den grundlagsskyddade informations- och yttran- defriheten stadgar. Prövningen får i det fallet inte skilja sig frän vad som föreslås för den centrala kabelnämnden. Ovriga prövningsgrunder kan fastställas i lag genom rambestämmelser."

Kommunstyrelsen i Luleå kommun förordar att de kommuner som så önskar skall kunna ta ansvar för tillständsgivningen.

Enligt Svenska kommunförhundets styrelse (nutjoriteten) kan det i ett första utvecklingsskede finnas skäl att åstadkomma de garantier för enhet- lighet i prövningen som ett organ på riksnivå innebär. Så snart som möjligt bör emellertid prövningen flyttas över till de kommuner som så önskar. Den statliga kabelnämnden bör då fortfarande handha frågor som avser indragning av sändningstillstånd. Kommunstyrelsen iStoekho/ms kommun (majoriteten). kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun och informations- ehefen [ Västerås kommun uttrycker sig på liknande sätt.

Kommunstyrelsen i Borlänge kommun ( majoriteten) och kommunstyrel- serna i Sundsvalls och Örebro kommuner anför att kommunerna. om en central tillståndsmyndighet inrättas. bör ha rätt att vägra godkänna till- Ståndssökande, dvs.ha vetorätt. Kommunstyrelsen [ Borlänge kommun (majoriteten) anför att det är ett absolut minimikrav att kommunerna kan besvära sig över det centrala organets beslut.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun (majoriteten) anser att formerna för en kommunal tillståndsprövning bör utredas särskilt.

Kritiska röster mot tanken på kommunal tillståndsgivning förekommer emellertid också. Fem ledmöter i kommunstyrelsen i Stock/uthus kommun (m oeltfp) förklarar att de bestämt avvisar ett stärkt kommunalt inflytande. Fyra ledamöter i Svenska kommun/i'irbundets styrelse (e) tar upp frågan om tillståndsgivning till s.k. lokala operatörsföretag (se avsnitt 6.232 ).

Prop. 1984/85: 199 174

Ledamöterna anför att kommunens medverkan här bör begränsas till att gå en eventuell central kabelmyndighet till handa med adekvat information om lokala förhållanden som kan erfordras för att myndigheten skall fatta sitt beslut på bästa möjliga beslutsunderlag. Någon annan kommunal med- verkan synes cj erforderlig.

6.3.2 Tre slag av tillstånd Kommitténs forslag

Tre slag av tillstånd skall kunna förekomma: ]) rätt att vidaresända program från en satellit i fast trafik. en s.k. kommunikationssatellit. 2) rätt att bedriva lokala sändningar och 3) rätt att upplåta utrymme i ett kabelnät för lokala sändningar (s. 283 f).

Remissinstansernus inställning

Kommittén förslag tillstyrks eller lämnas utan erinran av kammarrätten [ Stockholm, radionämnden. kommunstyrelsen i Stoekholms kommun. Sve- riges Radio AB, Sveriges Loka/radio AB, LO, KLYS och Svenska Teater- förbundet.

Radionämnden anser att kommittén har anfört övertygande argument för att dessa tre slag av verksamhet skall kräva tillstånd.

Statskontoret känner sig däremot inte övertygat om att det är lämpligt att låta lagregleringen anknyta till att det är fråga om sändningar från en "satellit i fast trafik”. Om sådana sändningar inte kan avgränsas från andra satellitsändningar. raseras grunden för kommitténs förslag. Statskontoret anser att denna i den tekniska utvecklingen inbyggda risk bör uppmärk- sammas vid departementsberedningen av kommitténs förslag.

Hyresgt'isternas Riksförbund motsätter sig att utrymme i ett kabelnät skall få upplåtas till tidningsföretag men godtar i övrigt förslagen.

SAF. Sveriges Industriförbund. Sveriges Radio- & Hemelektronik/eve- rantörer (SRL). Centra/antennmaterielleverantörernas Förening (CANT), Philips Norden AB och Luxor Konsumentelektronik AB avstyrker försla- get att det skall krävas tillstånd för att få vidaresända program från en kommunikationssatellit.

Enligt Sveriges Industriförbtmd saknas det grund för att i förväg pröva om signaler från en kommunikationssatellit skall få vidaresändas. Dessut- om är det inte rimligt att en stor grupp av dagens eentralantennanläggning- ar skall äläggas tillständskrav om man önskar vidaresända kanaler från kommunikationssatelliter. Kommitténs förslag torde innebära att en even- tuell kabelnämnd skulle belastas med flera tusen ansökningar från central- antennanläggningar med över 50 anslutningar.

SRL, CANT och Luxor Konsumentelektronik AB anför att den tekniska utvecklingen gör det allt svårare att skilja mellan sändningar från de olika slagen av telesatelliter. Det finns en tendens att kommunikationssatelli- terna får allt högre effekt samtidigt som de direktsändande satelliternas

Prop. 1984/85: 199 175

effekt minskas. Det material som kommer att utsändas via de olika satelli- terna kommer heller inte att uppvisa nägra direkta skillnader.

Philips Norden AB menar att det redan nu är svårt att skilja mellan de olika slagen av sändningar. Direktsändande satelliter har svårigheter att upprätthålla den avsedda effektnivån (exempelvis Japans satellit BS-Z. lt)() W). medan kommunikationssatellitcrna får allt starkare sändare på nivån 50 W. Det sker också en utveckling mot allt känsligare och billigare mottagare. Även skillnaden i rättslig status kan komma att helt utplänas (exempelvis Luxemburgs Coronetprojekt). Den verkliga gränsen går enligt företaget inte mellan sändningar från de olika slagen av satelliter utan mellan kodade och icke kodade signaler oavsett om det är fråga om överföringar mellan markstationer, via satellit elleri kabel.

6.2.2.l Rätt att vidaresända program från en satellit i fast trafik. en s.k. kommunikationssatellit Kommitténsjo'rslag

Vidaresändning av program från en kommunikationssatellit skall vara samtidig och oförändrad (s. 283. jfr s. 277 och l43). Programmen skall alltså vidaresändas omedelbart efter mottagandet, dvs. titan tidsförskjut- ning. Detta betyder att tillståndshavaren inte får spela in programmen och först därefter sända ut dem till tittarna och lyssnarna. Programmen skall också vidaresändas som de är, dvs. utan tillägg till eller förändringar av originalsändningen. säsom pä- och avannonser. svensk programtextning eller spcakerkommentarer. Utsändning av bandade program eller program som redigerats i något avseende. t.ex. försetts med svensk text. skall jämställas med de två slagen av lokal sändningsverksamhet (s. 279).

Ett tillstånd att vidaresända program skall inte vara generellt utan avse en bestämd programkanal som överförs via kommunikationssatellit (s. 297").

Remissinstansernas inställning

Uttrycket samtidig och oförändrad vidaresändning diskuteras av sek— tiottsnäm/tden E vid tekniska högskolan i Stoekltolm. lät vara på tal om vidaresändning av rundradiosändningar. Absolut sett är det enligt nämn- den givetvis helt orimligt att tala om "samtidig och oförändrad” vidare- sändning. Frägan är i stället vilken fördröjning och vilka förändringar som tillåts. Nämnden anser det troligt att kommittén avsett att tillåta säväl frekvensomvandling som avkodning och sådan teknisk kvalitetsförsämring som betingas av Utrustningens prestanda. Enligt nämnden har det däremot inte klargjorts vad kravet skall innebära för program med styrsignaler. t. ex. en kanal med spräkversionerat ljud eller text. Det framhålls att det inte ens är otänkbart att flera olika reklaminslagsversioner sänds samtidigt men med begränsad bandbredd. Detta bör enligt nämnden kunna accepte- ras.

Prop. 1984/85 : 199 176

Esselte Video AB är ocksä inne på att kommittén inte klart angett hur uttrycket bör förstås. Bolaget yttrar:

"Satellitsignaler vidaresänds inte alltid i oförändrad form från head-end. När signalen länkas upp för utsändning över satellit kan t. ex. textinforma- tion inbakas. signalen förvrängas etc. Vid utsändning frän head-end mäste signalen omformas och textinformationen identifieras. Det bör klart fram- gå av den kommande lagstiftningen att denna typ av tekniska förfaranden inte förhindras.

Det kan vidare tänkas att det satellitsändande programbolaget önskar bereda den svenska publiken möjlighet att se svenska och nordiska läng- filmer. vilka inte är lika attraktiva för den icke-skandinaviska marknaden. Detta kan göras möjligt genom att dessa program sänds i förväg och automatiskt utlöses vid planerad sändningstid. Programkanalcn är alltså likadan i hela landet men hela programkvällen har inte rent tekniskt sänts samtidigt frän satelliten. Denna lösning skulle möjliggöra att programutbu- det ur kulturpolitiskt hänseende skulle förstärkas enligt vär mening. Något skäl att i lagstiftningen hindra sådana sändningar eller andra tekniska möjligheter att variera utbudet från land till land torde inte föreligga. Vi utgår från att kommittén inte avsett att lagstiftningen skulle begränsa denna möjlighet och följaktligen att den kommande lagtexten i stället möjliggör ett sådant förfarande."

Kommiuzsr_i-'rel.s'er1 i Umeå kommun ifrågasi'itter villkoret att det skall vara fråga om samtidig och oförändrad vidaresändning. Det kan vara rimligt att operatören vill begränsa sändningstiderna eller avstå från att vidarebefordra vissa programtyper. Sådana ingrepp i originalsändningarna mäste enligt kommunstyrelsen kunna medges.

Luxor Konst:nzenlelektronik AB och Ser/l's Kabel-TV AB avstyrker för- slaget att ett tillstånd skall avse en bestämd programkanal som överförs via kommunikationssatellit. Båda bolagen betraktar detta krav som orimligt med tanke på det stora programutbud som kan väntas. Set/fs Kabel-TV AB illustrerar vad kravet skulle innebära är l987. dä enbart Luxemburgs satellit kan antas sända 16 program. Med t.ex. 200 lokala kabelnät i landet skulle enbart den satelliten kräva 3 200 tillstånd av kabelnämnden.

En smidigare och rimligare lösning än att varje tillstånd skall avse en bestämd programkanal vore enligt Luxor Konsumanmlvktmnik AB att ge varje nät ett generellt tillstånd att vidaresända programutbudet från kom- munikationssatelliter under förutsättning att kanalernas innehåll är för- enligt med svensk lag.

Svtlz's Kabel-TV AB ser två möjligheter att lösa frägan. Antingen att kabelnämnden generellt beslutar att det är tillåtet att vidaresända en viss satellitkanal i kabelnäten. Nätägarna skulle i så fall vara skyldiga att anmäla varje förändring av det utbud som vidaresänds. Den andra möjlig- heten är att det helt enkelt beslutas att det är tillåtet att vidaresända alla satellitkanaler till dess kabelnämnden förbjudit någon.

Prop. 1984/85:199 ' |77

62.12 Rätt att bedriva lokala sändningar Kommitténsji'irslag

Rätt att bedriva lokala sändningar skall i första hand leda till att sådana kommer till stand i en särskild kanal i nätet; syftet med programverksam- heten i denna kanal skall vara att åstadkomma en vidsträckt yttrande- och in"-formationsfrihet. dvs. goda yttrandemöjligheter för olika lokala intres- senter och mångfald i utbudet (.s. 383 foch 305).

Den särskilda kanalen för lokala sändningar skall under vissa förutsätt— ningar ställas till förfogande gratis för det s.k. lokala operatörsföretaget. se 6.3.1.

Kommittén ser det som ett värde i sig om lokal sändningsverksamhet kan organiseras inom ramen för den särskilda kanalen (s. 305).

Remissinstansernas inställning

Kommitténs förslag tillstyrks eller lämnas titan erinran av statens kultur— råd. närradiokommittén, ("ltt-'j'enjär A Vicentralc'n i Lunds kommun. kont- muristj'ralsen i Stockholms kommun, kultur- och fritidsnämnden i Västerås kommun, Svenska kammunjärbundet. Svenska Journalistjörblmdct. Sve- riges Villaägardörbund och Värmlands läns landstings _fört'altningsat- skott.

Kommunstvrelsen i Stockholms kommun anför att det för kommunerna är utomordentligt betydelsefullt med en speciell kanal för lokala sändning- ar.

Kultur- och fritidsnämnden i Västerås kommun ser den särskilda lokala kanalen som en stor chans för föreningslivet och det lokala kulturlivet att få kontakt med en publik som man hittills haft svårigheter att nä.

Sveriges Villaägarti/'ärbund hälsar med tillfredsställelse kommitténs ståndpunkt att lokala sändningar i första hand skall användas för att ge intresserade lokala institutioner. föreningar m. fl. möjligheter att medverka med program.

Enligt närradiokommittén finns det skäl att sammanföra all lokal pro- gramverksamhet till den särskilda lokala kanalen. Kommittén säger sig ha den erfarenheten att politiska partier. kyrkor och andra rörelser som vill utnyttja en lokal radiosändare, ser ett värde i att man använder samma frekvens. Det gör marknadsföringen av verksamheten lättare samtidigt som en mer allsidigt sammansatt publik näs.

("haft-'nför A V-c'entralen i Lunds kommun förespråkar att utsändningar- na i den särskilda lokala kanalen sker från den lokala AV-centralen (läro- medelseentralen). som ortens skolor regelmässigt finansierar. Härigenom kan också kommunerna underlätta verksamheten, t. ex. genom att ställa studiolokaler till förfogande.

12 Riksdagen 1984/85. I sant/. Nr 199

Prop. 1984/85:199 ' ns

62.13 Rätt att upplåta utrymme i ett kabelnät för lokala sändningar Kommitténs förslag

Rätt att uppläta utrymme i ett kabelnät för lokala sändningar skall ge tillståndshavaren möjlighet att hyra ut kanalutrymme på affärsmässig basis (s. 284). Däremot skall han inte själv få bedriva programverksamhet. dvs. sätta samman programutbudet i en eller flera kanaler. För att denna princip inte skall frångås anser kommittén att upplåtelse av utrymme inte skall få ske till dotterföretag eller annat rättssubjekt som tillständshavaren har intressen i. Någon lagreglering av närståendeproblematiken föreslås dock inte (s. 305).

Upplåtelse av utrymme skall endast få ske i ett steg. Den som förhyr utrymme skall således inte få hyra ut utrymmet i andra hand ts. 309).

Programverksamheten i kanalutrymme som hyrs ut skall inte behöva uppfylla kravet pä en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. 'fvärtom skall det vara möjligt att låta olika kanaler få sin speciella prägel ifråga om programinnehäll och identässig inriktning (s. 308 f).

Remissinstansernas inställning

Små/andspostens Boktryckeri AB och Sundsvalls Tidning tillstyrker att utrymme i ett kabelnät skall få upplåtas på det sätt som kommitten föresla— git.

Från televerkets sida uttalas att man finner diskussionen i betänkandet något oklar.

SIF-klubban vid Sveriges Radio-koncernmz och Hyrt'sgästernas Riksfär- bund motsätter sig att den som har fått tillstånd att upplåta utrymme skall få hyra ut detta till tidningsföretag. En sådan möjlighet skulle enlgt Hyres- gästernas Riksförbund i första hand utnyttjas av de största och mest bärkraftiga tidningarna. Det visar enligt förbundet redan den pågående försöksverksamhcten med lokal kabel-TV. Kommitténs förslag skulle där- för ytterligare förstärka obalansen på tidningsmarknaden. Förbundet anser dessutom att tidningarnas aktiva deltagande fordras i sändningarna i den särskilda lokala kanalen för att dessa sändningar skall få ett professionellt och slagkraftigt innehåll.

De tidningar som uttalat sig har ett annat synsätt. Småla))(lspostc'ns Boktryckeri AB framhåller att detär angeläget att lagstiftaren inte försvårar för tidningsföretag att operera i egna kanaler. Och .S'midsvalls Tidning säger sig inte kunna acceptera att de eventuella monopolsituationer som föreligger tas till intäkt för någon särbehandling av tidningsföretagen. Sådana åtgärder måste betraktas som grava inskränkningar av yttrandefri- heten. uttalar tidningen.

Kommitténs ståndpunkt att upplåtelse av utrymme i ett kabelnät inte skall få ske till tillståndshavaren närstående rättssubjekt. har inte kommen- terats av någon remissinstans.

Prop. 1984/85: 199 179

6.2.3 Två tillståndsbcrältigaa'c subjekt Kmnmitténsjb'rslug

[ varje kabelnät skall det finnas högst två tillståndsberättigade subjekt. nätets ägare och det s. k. lokala opcratörsföretaget. Dagstidningar. ideella organisationer m.fl. skall alltså inte kunna ges egna tillstånd av kabel- nämnden. I den mån de önskar bedriva lokal programverksamhet i eget kanalutrymme. får de hyra detta av nätägaren eller det lokala operatörs- företaget (s. 281 i).

De programregler som föreslås gälla skall iakttas av tillständshavarna. Sanktioner på grund av att regler överträtts skall alltså riktas mot dem. I den mån någon annan än tillståndshavaren bedriver den egentliga sänd- ningsverksamheten. skall han närmast inta ställningen av programleveran- tör. Förhållandet mellan tillståndshavaren och den som egentligen sänder avses vara en avtalsfråga. Tillståndshavarens tillhandahållande av sänd- ningsmöjligheter anses därför inte utgöra myndighetsutövning (s. 283).

Rumissinstan.sernas inställning

Kommitténs förslag tillstyrks av statens kulturråd och Folkets Hus/ör- eningarnas Riksorganisation.

Radimtämndt'n yttrar:

”Nämnden har ingen invändning mot den föreslagna principen att anta- let avtalsslutande parter bör begränsas. Däremot finner nämnden det oklart hur Mmk tänker sig rollfördelningen och prioriteringsordningen mellan de två tillständsberättigade parter som föreslås. dvs. nätägare och lokala operatörsföretag. Uppenbarligen kan dessa tvä parter råka i konflikt i fråga om dels rättigheterna att vidaresända satellitkanaler. dels rättighe- terna att upplåta kanaler för lokala sändningar. .lust nämnda rättigheter kan också enligt Mmk förväntas utgöra den ekonomiska grundvalen för verksamheten i kabelnät (s. 286).

Av betänkandet framgår att Mmk i första hand tänker sig nätägaren som innehavare av dessa ekonomiskt väsentliga rättigheter (bl.a. s. 286). I den mån lokala operatörer önskar söka tillstånd i aktuella avseenden ankom- mer det på dem att först träffa överenskommelse med nätägaren. Grundre- geln föreslås dock vara att nätägaren har företräde som tillståndsinneha- vare (5. 291-92). Samtidigt anges emellertid det lokala operatörsföretaget som en samrådspart till nätägaren (s. 287). Vidare framgår att kommunerna skall vara viktiga och närmast självskrivna partners i de lokala operatörs- företagen. parallellt med att de föreslås få yttranderätt inför tillståndsbe- slut från kabelnämnden ("9 & förslag till lag om kabelsändning). Såvitt nämnden förstår leder Mmkzs resonemang till att de lokala operatörsföre- tagen ända får en stark ställning vid eventuella konflikter med nätägarna. både som föreslagna samrådspartners och främst genom kommuner— nas ställning inom operatörsföretagen och gentemot kabelnämnden. I detta sammanhang bör det också påpekas att Mmk inte föreslär några regler för rangordning i de fall flera parter inom ett område söker tillstånd hos kabelnämnden. Även i dessa fall kan bl.a. kommunernas beslut komma att bli avgörande ('s. 293—94).

Sammanfattningsvis finner nämnden det svårt att bilda sig en klar upp-

Prop. 1984/85: 199 180

fattning om vilka riktlinjer som skall gälla vid eventuella konflikter mellan tillständssökande parter."

Vissa remissinstanser är inte nöjda med den föreslagna begränsningen av antalet tillständsberättigade subjekt. Kommunstyrelsr'n iBurlängekorn- mun (majoriteten) anser att kommunerna bör ha företräde när det gäller att få sändningstillständ för att värna möjligheterna till kommunal information via kabelsändningar. Kultur- ochfriridxnämndwr i Västerås kommun plä- derar för undersökning av möjligheten att ge någon form av tillstånd till samarbetsorgan mellan föreningslivet och den enskilda kommunen. Små- landspostens Boktryckeri AB anser att den som opererar i en egen kanal. t.ex. en tidning, bör kunna få egen sändningsrätt när det gäller program från kommunikationssatelliter.

[ nägra yttranden riktas mer eller mindre stark kritik mot det föreslagna förhållandet mellan de olika funktionerna i kabelsändningsverksamheten.

Svenska Ti:/ning.?utgivarqföreningen (TU) anser att man bör söka efter— sträva en klarare och mer renodlad utformning av funktionerna. Det rör sig enligt TU:s mening i huvudsak om tre funktioner: nätägarfunktionen. ut- hyrarfunktionen och sändarfunktionen. Nätägarfunktionen består i att an— lägga och underhålla kabelnät. Uthyrarfunktionen består i att hyra ut tillgängligt sändningsutrymme. dvs. ställa ett kommunikationsmedel till förfogande. Sändarfunktionen slutligen innebär att bedriva programverk- samhet. TU anser att lagstiftningen bör bygga på dessa tre funktioner. Av särskild vikt är att hela ansvaret för programinnehället hänförs till sändar- funktionen och att därtill knyts funktionen av ansvarig programutgivare. På så sätt kan det bli möjligt att tillämpa det väsentliga i tryckfrihetsförord- ningcns ansvarsmodell. Närradiokmnmitrén och Publicistklubben är inne på liknande tankegångar.

6.2.3.l Nätägaren Kommitténsjöns—lag

Nätägaren skall kunna ges tillstånd att vidaresända program från en kommunikationssatellit och upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar. För att tillstånd skall kunna ges. skall fordras att nätägaren är svensk medborgare. svensk juridisk person eller utländsk medborgare som har hemvist i Sverige. Tillstånd att vidaresända program från en kommunika- tionssatellit skall på begäran förenas med tillstånd att upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar. Det senare slaget av tillstånd skall också kunna lämnas separat ('s. "283 f).

Om nätägaren har fått tillstånd att upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar och gör detta. skall han svara för att programreglerna iakttas. Sanktioner på grund av att regler överträtts skall alltså primärt drabba nätägaren själv och endast sekundärt den som hyrt utrymme av honom, t. ex. en tidning. Det kan därför bli aktuellt att nätägaren i sin egenskap av tillståndshavare begär att få förhandsgranska program som tidningen avser

Prop. 1984/85: 199 181

att sända. om nätägaren befarar att programmen innebär överträdelse av gällande programregler (s. 309).

Remissinstanser/tas inställning

Sektionsnämnden E vid tekniska Iu'igskolun i Stm'k/wlnt fäster uppmärk- samheten pä att olika delar av ett nät kan ha skilda ägare. Nämnden bedömer att kommitténs förslag katt komplicera tillståndsfrägan om "pri- märnätet" har en ägare och denne ej sänder till bostäder eller ens till allmänheten utan endast till "undercentraler" med andra ägare. t.ex. bostadsrättsföreningar eller undernät med färre än 50 anslutna bostäder.

' Ett par remissinstanser kritiserar att nätägaren inte själv skall få bedriva lokal programverksamhet. Således anser televerket att nätägaren har ett naturligt informationsbehov till kunderna när det gäller exempelvis på- gäende underhållsarbeten, instruktioner och programtabläer. Nätägaren bör därför ha rätt att distribuera program som berör hans egen verksamhet. SABO anser att SABO-företagen i samråd med hyresgästernas lokala organisationer bör ha rätt att bedriva lokala sändningar till hyresgästerna i företagens fastigheter.

Televerkets uppgifter som nätägare diskuteras av pressens organisatio- ner. Tidningarnas Arbetsgivareft'irening (TA) anför att det är viktigt att verkets uppgifter begränsats till att gälla ansvar för kabelnäten som sådana. Att tilldela verket. som är ett statligt monopolföretag. någon annan roll skttlle enligt TA uppenbart strida mot en för ett öppet samhälles fortbe- stånd grundläggande princip. Svenska TidningsutgivureRireningen (TU) diskuterar om det är lämpligt att televerket som allmän traftkanstalt över huvud taget skall ha någon sändarfunktion. vidaresändning av satellitpro- gram inbegripen. TU finner detta vara klart betänkligt och en för ett allmänt kommunikationsföretag artfrämmande funktion.

Det förslag som framför allt tilldragit sig intresse är att nätägaren skall svara för iakttagandet av programreglerna i kanalutrymme som han hyr ut. Mer eller mindre kritiska synpunkter på detta förslag har televerket, insti- tutimtsstyrelsenjörjuurnalisthögskolan vid S tockltolms universitet, närra- diokommittén. Sveriges Radio AB. Sveriges Loka/radio AB. TA. Svenska Journalistförbundet. TU. Seth's Kabel-TV AB. Små/(1ndspostens Bok- tryckeri AB. Sundsvalls Tidning. utbildnings- och kultttrnt'imtu'len vid Norrbottens läns landsting och Publicistklubben.

Svenska Journali.s'tförbundet betecknar kommitténs förslag som helt oacceptabelt.

TU anser det vara en helt orimlig censurregel att nätägaren skall ha rätt att förhandsgranska program som en tidning avser att sända.

Set/i's Kabel—TV AB förmodar att det från nätägarens synpunkt inte kommer att te sig speciellt intressant att hyra ut kanalutrymme om kabel— nämndens åtgärder vid överträdelse av programregler drabbar honom själv.

Prop. 1984/85: 199 182

I stället för kommitténs förslag förordar remissinstanserna genomgående att den som egentligen sänder skall ha ansvaret för programreglernas iakttagande.

6.2.3.2 Det lokala operatörsföretaget Kmnmittensförslag

Det lokala operatörsföretaget skall kunna ges alla tre slag av tillstånd (5. 284). För att tillstånd skall kunna ges fordras att företaget är lokalt förank— rat. bretl sammansatt och utgör en självständig juridisk person. Delägare bör i huvudsak vara föreningar. institutioner. kommunen och lokala före— tag. För att företaget skall kunna anses lokalt förankrat och brett samman- satt bör kommunen samt företrädare för de boende och ortens organisa- tionsliv finnas med. Enskilda personer bör inte få vara delägare; om nätägaren är en enskild person bör han dock kunna vara med. Företaget bör vid bildandet stå öppet för alla lokala intressenter som vill medverka. Det skall ankomma på kabelnämnden att avgöra om ett tillståndssökande företag uppfyller kravet på att vara lokalt förankrat och brett sammansatt. Företagets enda uppgift skall vara att bedriva kabelsändningsverksamhet (5.282 och 292).

Operatörsföretagets ttppgifter kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Kabelnämnden skall därför pröva om företaget har de ekonomiska förut- sättningarna för att klara sina uppgifter (s. 282).

Tillstånd att bedriva lokala sändningar skall således endast kunna ges till det lokala operatörsföretaget. Om företaget utöver den särskilda kanalen i nätet, i vilken dessa sändningar i första hand skall ske. behöver ytterligare kanalutrymme för verksamheten. skall företaget vara hänvisat till att hyra detta av nätägaren. Tillstånd till sändningsverksamhet i sådant förhyrt utrymme skall följa reglerna för den särskilda kanalen. dvs. syftet med programverksamheten skall vara att åstadkomma en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet (s. 284).

För att det lokala operatörsföretaget skall få tillstånd att vidaresända program från en kommunikationssatellit och/eller upplåta utrymme i nätet. skall det inte krävas att företaget också begär att få bedriva lokala sänd- ningar (s. 292). Dessa tillstånd förutsätter att företaget genom avtal med nätägaren har fått tillgång till erforderligt kanalutrymme ('s. 293).

Remissinstansernns inställning

Förslaget om lokala operatörsföretag som tillståndshavare tillstyrks av närradiokmnmitten. r'he/enför Al"-centralen iLunds kommun. kommun- styrelserna i Stockholms och Sundsvalls kommuner. Sveriges Radio AB. Sveriges Lokalradio AB. LO. Svenska Teatetgfiörbundet. Folkets Husföre— ningarnas Riksorganimton. Riksföreningen Våra Gårdar och Sveriges

N [i rradioförbun d .

Prop. 1984/85: 199 l83

Riksföreningen Våra Gårdar betonar vikten av att tillstånd i första hand ges till företag med bredast möjliga folkrörelseförankring.

Folkets Hus/"öreningarnas Riksftrgunisutiun anser att ett lokalt opera- törsföretag skulle kunna utformas enligt de riktlinjer som riksorganisatio- nen tillsammans med föreningslivet och kommunen planerar i Upplands Väsby. Utgångspunkten för den organisationsmodellen är en allmän me- dia/Q'irening i kommunen. till vars bildande hela kommunens föreningsliv inbjuds. Föreningen skall vara öppen för alla liksom t.ex. allmänna sam- lingslokaler. Kommunen skall kunna ingå som en del liksom enskilda personer.

Kmnmunstyrelsen i Stol'klmlms kommun anför att det är bra om det lokala operatörsföretaget får ansvaret för fördelningen av sändningstid. Enligt kommunstyrelsen har man i Stockholm dåliga erfarenheter av hur svårt det är för nya intressenter att komma med i närradion. eftersom vissa föreningar inte vill släppa ifrån sig sändningstid.

Sveriges Närradiojörbund uttalar att man utgår från att den frihet som föreningarna har i nän'adion också kommer att gälla kabelsänd TV. även om programansvaret här skall ligga hos det lokala operatörsföretaget och inte hos enskilda sändande organisationer.

Enligt Sundsvalls Tidning bör det i första hand vara det lokala operatörs- företaget som får rätt att vidaresända program från kommunikationssatel- liter. I övrigt tillstyrker tidningen den föreslagna konstruktionen.

En del remissinstanser har synpunkter på operatörsföretagets associa- tionsform. tänkbara delägare etc.

JK anför:

"Vad kommittén anfört om att det lokala operatörsföretaget skall vara lokalt förankrat och brett sammansatt kan i och för sig vara väl värt att rekommendera. Att detta skall vara ett absolut villkor för erhållande av tillstånd anser jag vara en onödigt restriktiv inställning. Detsamma gäller förslaget att med undantag av nätägaren enskilda inte bör få ingåi företa- get. Aven enskilda kan driva operatörsföretag på ett sådant sätt att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet kommer att råda i kanalen. Jag finner således inte att tillståndsfrägan skall vara kopplad till operatörs- företagets sammansättning."

Juridiska fakulletsstyre[sens forskningsnämnd vid Lunds universitet framhåller att det måste klargöras vilken associationsform företaget skall ha. Nämndens mening är att företaget bör vara en förening. i vilken alla intresserade. även enskilda konsumenter. kan bli medlemmar.

Statens kulturråd finner det från kulturpolitisk synpunkt angeläget att det organisatoriska ansvaret för den särskilda lokala kanalen förtydligas i förhållande till kommitténs förslag. Rådets uppfattning är att ansvaret för regionalt eller lokalt kabel-'I'V-utbud bör läggas på regionala och/eller lokala medieföretag med ett medieansvar och ett kulturpolitiskt ansvar. Dessa företag bör enligt rådet ses som kulturinstitutioncr.

Prop. 1984/85: 199 184

Cluj/"anför A V-("entralen i Lunds kommun anser att företaget mycket väl kan vara en stiftelse eller motsvarande. i vilken det finns utrymme för alla intressenter.

[((I”!I,lllll.$'f)'l'(7/.V()'l i Sundsvalls kommun anför att kommunen med anled- ning av den försöksverksamhet med kabel-TV som inletts där har engage- rat sig i en partsammansatt stiftelse. som prövar olika samarbetsmodeller och fungerar som operatör. .S'imdsralls Tidning uttalar i anslutning härtill att man i betänkandet saknar en redogörelse för Sundsvallsförsökets orga- nisatoriska lösning. enligt vilken nätägaren (televerket) ingår som en av flera likvärdiga delägare i operatörsföretaget (stiftelsen).

Vissa kritiska synpunkter förekommer också i övrigt. Statskontoret menar att det kommer att vara förknippat med svåra avvägningar och bedömningar att avgöra vilken sammansättning som ford- ras för att ett företag skall kunna sägas vara lokalt förankrat och ha en tillfredsställande ekonomisk bärkraft.

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun bEIraktar kommitténs förslag som något oklart eftersom det inte specificerar vem som skall ha majoriteten i företaget. En klarare linje än kommittéförslaget skulle enligt kommunsty- relsen vara att låta kommunen fä majoritet på villkor att andra intressenter garanteras viss sändningstid eller låta kommunen vara garanterad viss sändningstid.

Filmeentrum anser formuleringarna lokal förankring och bred samman- sättning vara otydliga och luddiga. De bör enligt föreningen preciseras. Föreningen anser att företaget bör vara sammansatt så att det speglar ortens/kommunens samhälls- och kulturliv. En pluralistisk modell alltså.

6.2.4 Sveriges Radio-koncernens ställning Kommitténs förslag

Kommittén utgår från att programföretagen inom SR-koncernen inte kommer att medverka i kabelsändningsverksamheten i någon operatörs- funktion. Det förutsätts att programföretagens ställning när det gäller rätten att bedriva kabelsändningar kommer att regleras i samband med att nya avtal ingås mellan staten och företagen. Kommittén anser en möjlig lösning av frågan vara att företagens sändningsrätt begränsas till etersänd- ningar (s. 285).

Remissinstansernas inställning

KLYS och Sveriges Fi'ir/"attur/örimnd tillstyrker uttryckligen kommit- téns förslag.

Vissa remissinstanser är dock mindre benägna att hålla SR-företagen utanför kabelsändningsverksamheten.

Chefen för AV-eentmlen i Lunds kommun anser att Sveriges Utbild- ningsradio AB genom sin lokala organisation bör kunna utgöra ett stöd till den lokala programproduktionen.

Prop. 1984/85: 199 l85

Kommutzstvrclscn i Luleå kommun anser att både Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Utbildningsradio AB i de nya avtalen med staten bör få klara direktiv om att på lokal och regional basis stödja och hjälpa lokala producenter.

Kultur- ot'lt_f'rititlsna'mnde'n i lt-"iislt'riix kommun anför att Sveriges Tele- vision AB i mån av tid borde åläggas att medverka till självkostnadspris när det gäller större produktioner av lokala program.

.S'vvrigt's Utbiltlningsraa'io AB anser att det för UR:s del inte bör vara uteslutet med en viss operatörsfunktion på begäran av lokala utbildnings- intressenter, i första hand en sådan operatörsfunktion som är inriktad på deltagande i programsättning och programproduktion samt kontaktska- pande verksamhet.

6.2.5 Ordning/"Ör prövning,7 och sanktioner Kommitténs förslag

Kabelnämnden skall ha till uppgift att tillse att programregler och andra regler för verksamheten iakttas. En regelöverträdelse skall kunna leda till att nämnden återkallar ett meddelat tillstånd. Kabelnämndcns beslut i viktigare frågor skall — liksom f.n. närradiokommitténs beslut — kunna överklagas till kammarrätten (s. 285 och 382).

Remiss-instansar/tas inställning

Riksåklagaren och KL l'S tillstyrker uttryckligen kommitténs förslag. Riksåklagaren anför att förslaget innebär att den tidigare av yttrandefri- hetsutrcdningen förespråkade rättsliga regleringen. som bl. a. skulle ha medfört att överträdelser efter polisutredning och åtal prövades av allmän domstol. frångäs och att sanktionssystemet i stället blir av administrativ art. Enligt riksåklagaren är kommitténs ställningstagande glädjande för de redan hårt ansträngda rättsvårdande myndigheterna. Riksåklagaren menar också att den centrala prövningen med möjlighet till besvär hos förvalt- ningsdomstol får anses innebära tillräcklig garanti mot godtycke och en garanti för enhetlig rättstillämpning.

TCO anser att programreglerna bör tas in i avtal mellan kabelnämnden och tillständshavaren och att ett från nämnden skilt granskningsorgan skall pröva om reglerna följts. Vidare anser TCO att de etiska regler som finns på massmedieområdet bör gälla för lokalsändningar.

Metoden med avtal mellan tillständsmyndigheten och tillständshavaren förordas också av Svenska Jaarnalist/ö'rhundet. Förbundet anser att den har fördelar frän yttrande- och informationsfrihetssynpunkt och att den främjar en fortlöpande och viktig dialog om rimliga tillämpningar av regler- na. Vidare anser förbundet att det bör ske en självsanering inom verksam- heten i enlighct med de spelregler som branschen har.

JK är principiellt kritisk mot kommitténs förslag. Han yttrar:

Prop. 1984/85:199 186

"Jag vill uttala att jag från rättssäkerhetssynpunkt finner ett sanktions- system med åtal och domstolsprövning vara att föredra framför ett system med administrativa påföljder, vilket förordas av kommittén. Det som skul- le kunna göra ett system som det föreslagna godtagbart åtminstone för vissa fall vore att prövningen anförtros en opolitiskt sammansatt nämnd och att nämndens beslut genom överklagande kan bli föremål för domstols prövning.”

Principiell kritik framförs också av Svenska Tidningsutgivare/öreningen. Föreningen förklarar att den inte kan tillstyrka att en tillståndsmyndighet får avgöra huruvida ett program har utgjort hets mot folkgrupp eller olaga våldsskildring och som en följd därav återkalla sändningstillständct. Så- dana frägor bör prövas av domstol i former som ligger så nära de tryckfri- hetsrättsliga som möjligt. Föreningen uttalar att kommitténs förslag ger uttryck för en tendens till återinförande av den gamla indragningsmakten i fråga om tryckta skrifter. dvs. indragning i administrativ ordning utan domstolsprövning.

De yttranden som avgetts av Svenska Journalistjörbundet. Smålands- postens Boktryt'keri AB och Publicistklubben innehåller liknande syn- punkter.

6.3 Innebörden av att ha tillstånd

6.3 .] En kanal skall hållas öppen för lokala sändningar Kommittens förslag

Tillstånd för nätägaren att vidaresända program från en kommunika- tionssatellit och/eller upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar skall medföra skyldighet att ställa en kanal i nätet till förfogande gratis för lokala sändningar av det lokala operatörsföretaget (s. 289).

Remissinstansernas inställning

Kommitténs förslag tillstyrks eller lämnas utan erinran av rektorsämbe- tet vid Umeå universtitet, närraa'iokommittén. kommunstyrelserna i Bor- länge. Kalmar och Kungsbacka kommuner, chefen för AV-centralen i Lunds kommun, kommunstyrelserna i Stockholms. Sundsvalls och Örebro kommuner, Svenska konzmunjiirbundet. Sveriges Radio AB. Sveriges Lo- kalradio AB, LO. TCO. KLYS. Filmcentrum, SABO. I—Iyresgäslernas Riksförbund. HCK, Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd. Sveriges Närradio/förbund. Smälandspostens Boktryckeri AB och Värm- lands liins landstings fc'irvaltningsutskott.

Rektorsämbetet vid Umeå universitet understryker att den särskilda lokala kanalen — "gratiskanalen" -— förefaller vara ett minimikrav med tanke på det ökade behovet av lokal kommunikation och som balans gentemot bl. a. satellitutbudet.

HCK varnar för de höga kostnaderna för att producera egna program;

Prop. 1984/85: 199 l87

dessa torde vara en effektiv spärr även med beaktande av kommitténs förslag.

Några remissinstanser — kmnntun/itllmäktige i Jönköpings kommun. kommunstvrelsen i Luleå kommun och informationselte/en i Västerås kommun — menar uttryckligen att förslaget inte är tillräckligt med tanke på de höga kostnaderna för att kunna utnyttja gratiskanalen.

Kritik mot förslaget som sådant framförs av en remissinstans. S_vdsvens- ka Dagbladets AB. Programverksamheten i gratiskanalen kan enligt före- taget få oönskade effekter för dagspressens ekonomi, eftersom det blir tillåtet för kommuner. landsting. föreningar och företag att i kanalen sända meddelanden titan distributionskostnader.

6.3.2 De som är anslutna till nätet skall kunna ta emot SR-ftfiretagens program Kommitténsförslag

Tillstånd att vidaresända program från en kommunikationssatellit ochteller upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar skall medföra skyldighet att se till att de som ansluts till nätet i lämplig form kan ta emot de etersända program av SR-koncernens programföretag. som är avsedda att kunna tas emot i området. Det skall således inte ställas något absolut krav på att programmen förs fram i själva kabelnätet (s. 289 f).

Kommittén diskuterar om eventuella framtida svenska eller nordiska program bör omfattas av den föreslagna regeln. De program som nämns är de som kan bli resultatet av Nordsatsamarbetet samt den diskuterade betal-TV—kanalen i Sveriges Televisions regi. Kommittén anser att ställ- ningstagandet till frågan om skyldighet att föra fram dessa program bör anstå till dess att programmen är aktuella (s. 289 f).

Kommittén diskuterar också en av Sveriges Radio framförd tanke om att kabelabonnenter skall garanteras att svenska och nordiska TV-program via direktsändande satellit överförs med hjälp av den s.k. C-MAC-standar- den. Genom denna är det t.ex. möjligt att välja språkversion i form av programtextning på det egna språket. C-MAC-signalen tar dock i anspråk stötTe bandbredd. dvs. kanalutrymme. än en vanlig TV-signal. Kommittén har inte ansett det lämpligt att föreslå nägra tvingande bestämmelser i frågan (s. 290).

Remissinstansernas inställning

Kommitténs förslag om en s. k. must carry-skyldighet och skyldighetens omfattning tillstyrks eller lämnas utan erinran av juridiska _l'akultetmäntn- den vid Stockholms universitet. juridiska Ifakultetsstyrelsens forsknings- m'imnd vid Lunds universitet. statskcmtoret. kommunstyrelsen i Stock- holms kommun. Sveriges Radio AB. Sveriges Loka/radio AB. Sveriges Utbildningsradio AB. LO. TCO. KLYS. Svenska Musiker/Tirbtuulet. .S'veri- ges Författarfi'irlnma'. Svenska .ltmrnalist/?Hbundet, SIF-klubben vid Sve-

Prop. 1984/85: 199 l88

riges Radiokoneernen. För/tandlingskurtellen Copyswede. Esselte Video AB. Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Föreningen IFPI-VIDEO. Hyres- gästernas Riksförbund och l-'ärmlands läns Iandstingsfört'altningsutskott.

Esselte Vit/eo AB. Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Föreningen IFPI-l'IDEO understryker att must carry-principen inte bör tillämpas på en av Sveriges Television bedriven betal—TV—kanal. Svenska I-"ilminstitutet framhåller att betal-TV-verksamhetcns kommersiella karaktär inte är för- enlig med den internationella praxis som gäller för kabelnäts "must car- ry"-innehäll.

Ni'irradiokommitten och Sveriges Närradio/örbtmd anser å andra sidan principen bör avse såväl SR-koncernens program som de närradioprogram som kan tas emot på platsen.

Kritiskt mot kommitténs förslag är Sveriges Industriförbmul. som anser att must carry-principen endast bör gälla i fråga om en riksllokalradio- och en riks—'l'V-kanal.

Sveriges Radio AB är kritiskt mot kommitténs ståndpunkt att inte vilja föreslå något krav om att kabelnäten skall hålla C-MAC-kvalitet. Företaget omtalar att Nordiska ministerrådet i augusti 1984 beslutat att detta system skall användas för överföringen av rundradiosignaler i de nordiska direkt- sändande satelliterna (tills vidare "l'ele—X och Nordsatl. Eftersom den enskilde med egen parabolantenn i så fall skulle få tillgång till både den förbättrade bild- och ljudkvaliteten och de ytterligare tjänster som syste- met rymmer. bör den kabelanslutne abonnenten ha möjlighet att få samma villkor, anser företaget.

6.3.3 Tillstånd skall gälla inom ett visst geografiskt område

Kommitténs förslag

Tillstånd att vidaresända program från en kommunikationssatellit och/eller upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar skall avse ett bestämt geografiskt område. ()m ansökan om tillstånd gäller ett befintligt nät, skall tillståndet avse nätets utbredningsområde. Gäller ansökan till- stånd i fråga om ett nät som ännu inte anlagts. skall sökanden lämna uppgift om nätets avsedda sträckning och den tid som utbyggnaden beräk- nas ta. Kabelnämnden skall då kunna begränsa tillståndet till en del av det begärda området. Skäl härför kan vara exempelvis att utbyggnaden av hela nätet beräknas ta alltför lång tid ts. 293 f).

Det område som ett tillstånd skall gälla inom bör som regel inte vara större än en kommun. Kabelnämnden skall dock kunna fastställa ett större område. om praktiska skäl talar för det. t.ex. då det är fråga om två närbelägna orter i skilda kommuner. som önskar samarbeta i ett nät (s. 294 D.

Det lokala operatörsföretagets tillstånd att bedriva lokala sändningar skall som regel omfatta en kommun (s. 306).

Prop. 1984/85: 199 l89

Remissinstanser/tas inställning

Kommitténs förslag tillstyrks av Svenska Teater/i'irhundet. .S'veriges Radio AB och Sveriges Loka/radio AB förklarar att de uppfat- tar förslaget som ett led i ambitionerna att främja den lokala yttrandefrihe— ten och bibehålla den centrala roll som SR-företagens program har i den nationella och regionala mediemiljön. ambitioner som företagen känner stark sympati för. lnte desto mindre anser företagen det tveksamt vilken reell betydelse den föreslagna begränsningen skulle få. Mer eller mindre rikstäckande TV-kanalcr kan enligt företagen byggas tipp även utan s. k. central programavveckling. Den som önskar gå ut samtidigt till alla kabel— nät i landet kan göra det genom att hyra en satellitkanal. Om nuvarande planeri Europa genomförs torde det enligt företagen komma att finnas ett stort antal sådana att hyra.

Flera andra remissinstanser är också mer eller mindre kritiskt inställda. Svenska .lournalistfifirbundet förklarar att man avstyrker förslaget. Televerket anför att möjligheterna att producera bärkraftiga lokala kana- ler skulle öka. om samarbete över kommungränserna tilläts.

Enligt statens kulturråd skulle den föreslagna begränsningen skapa då- liga förutsättningar för lokala operatörsföretag i kommuner med litet be- folkningsundcrlag. Nästan hälften av landets kommuner har mindre än 15 000 invånare. Enligt rådet är det därför naturligt att kommunerna samar- betar liksom att regionalt samarbete sker.

Landstingsförbundet anser att förslaget för landstingens del innebär att kabel-TV:s användningsområde begränsas. Enligt förbundet bör det kunna göras undantag för direktsända inslag från regionala kulturarrangemang och landstingsmöten.

SABO framhåller att ett och samma SABO-företag i ett fåtal fall har bostadsbestånd i flera kommuner. Enligt SABO bör det då vara tillåtet att bostadsföretagsvis sammankoppla kabelnäten.

Radionämnden tar upp frågan om det skall förekomma ett eller flera lokala operatörsföretag inom en kommun. Vissa resonemang kan enligt nämnden tolkas så att flera operatörsföretag kan förekomma ('s. 392 tredje stycket och s. 306 fjärde stycket). men nämnden finner frågan vara oklart besvarad.

6.3.4 Tillstånd ska!! ha begränsad giltighetstid Kommitténs förslag

'l'illstånd att vidaresända program från en kommunikationssatellit och/"eller upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar skall vara tidsbe- gränsat. Inledningsvis skall tillstånd inte kunna avse längre tid än tre år. När tillstånd ges för ett område. där det ännu inte finns något nät. skall kabelnämnden kunna föreskriva. att tillståndet förfaller om nätet inte har byggts ut inom viss tid (s. 295).

Prop. 1984/85: [99 190

Eftersom det lokala operatörsft'iretagets tillstånd att bedriva lokala sänd- ningar är kopplat till det tillstånd som nätägaren har. komtner också förstnämnda tillstånd att inledningsvis inte kunna gälla längre tid än tre år (s. 306).

Remissinstunsernas inställning

Förslaget kommenterats av ett fåtal remissinstanser. Svenska Teaterförbundet tillstyrker förslaget. Sveriges Radio- & Hemelektronik/everanti)"rer. Centra/antennmateriel- leverantt'irt'rnas Förening, Philips Norden AB och Luxor Konsument/elek- tronik AB anser att kravet kan godtas om det utformas så att förlängning sker automatiskt utom vid missbruk av sändningsrätten.

Stutskontoret förklarar att man inser att kommittén velat motverka bl.a. att illa genomtänkta kabel—"l'V-verksamheter (i ekonomiska och andra av- seenden) långsiktigt blockerar marknaden för mer seriösa företag. Därmed riskerar man emellertid enligt kontoret att hamna i en "självgående byrå- krati" byggd på ständiga omprövningar av sändningstillstånden.

6.3.5 Tillstånd skall inte få överlåtas Kmnmittens förslag

Tillstånd att vidaresända program från en kommunikationssatellit och/eller upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar skall inte få överlå- tas (s. 292).

Om ett nät övergår till ny ägare eller om nåt slås samman, skall detta anmälas till kabelnämnden. som har att pröva om nytt tillstånd kan ges. Anmälan till kabelnämnden skall också ske om två nät kopplas samman tekniskt. Nämnden skall då pröva om nya tillstånd behöver ges (s. 292).

Det lokala operatörsföretaget skall till kabelnämnden anmäla om ägar- sammansättningen i betydande mån förändrats. Om ägarsammansättning- en förändrats i sådan mån att den inte längre kan anses vara bred. allsidig och lokal. skall företagets tillstånd kunna återkallas. om det inte inom viss tid har rättat till förhållandena (s. 282).

Rentissinstansernas inställning

Den enda remissinstans som har uttalat sig är Svenska Teaterförbundet. som tillstyrkt det föreslagna överlåtelseförbudet.

6.3.0 Rudlolänköt'etföringur skall likstiillt'ts med trädöt't'r/iiriitgur inom tillsIåndsumrådet Kommitténs Mrs/ag

Inom det område som ett tillstånd omfattar skall överföringar via radio- länk likställas med trädt'iverföringar. Kabelnämnden skall i beslut om tillstånd kunna föreskriva detta. lnom tillståndsomrädet skall vidare radio- länkförbindelse få användas för att överföra rundradioprogram från mot- tagningspunkten till olika nätdelar ls. 3l7).

Prop. 1984/85: 199 t9l

Remissinstansernas inställning

Förslaget kommenteras inte av någon annan remissinstans än SABO. som anser att sammankoppling av nät i ett SABO-företags bostadsbestånd i flera kommuner bör tillåtas ske med radiolänk om det är ekonomiskt förmånligt.

6.3.7 Andra medier skall inte ktmna hindras att bedriva n_vltetsbevakning Kommitté/ts förslag

Sändning skall inte få ske från ett evenemang. om tillsti'tndshavaren med evenemangets arrangör har ingått avtal som syftar till att utestänga andra massmedier från nyhetsbevakning av evenemanget. Tillståndshavare skall inte heller få medge sändning från ett evenemang. om det kommer fram att den som fått programtid eller hyrt utrymme har träffat ett sådant avtal med evenemangets arrangör (s. 313).

Kommittén har inte sett som sin uppgift att föreslå några regler för att underlätta SR-förctagens konkurrenssituation i förhållande till kabelsänd— ningarna när det gäller förvärv av sändningsrättigheter till hela evenemang (s. 313).

Remissinstansernas inställning

Kommitténs ställningstaganden kommenteras av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Loka/radio AB (..itAB)". Tidningarnas Arbetsgivart'jör- aning (TA/" och SIF-klubben vid Sveriges Radio-kont'ernen.

SR och LRAB uttalar att den föreslagna regeln rörande massmediernas rätt till nyhetsbevakning berör en mycket viktig fråga för SR—koncernen. inte minst för riks- och lokalradion. Den nuvarande ordningen med möjlig- heter till korta direktsända inslag från olika evenemang och sportarenor får enligt företagen inte försämras. Företagen anser det därför motiverat med en regel sotn den föreslagna.

TA intar en mer kritisk inställning. Enligt föreningen kan visserligen kommitténs påpekande. att den sotn anordnar en sammankomst av offent- lig karaktär har intresse av publicitet och omnämnande i radio och TV. vara riktigt i dag. Men i morgondagens medicvärld med kabel- och video- företag som har råd att betala för en exklusiv ensamrätt till sändningar blir situationen annorlunda. Då kommer arrangörens intresse inte i första hand att vara att bli omskriven i tidningar eller omnämnd i radio och TV utan att få sälja sitt evenemang till högstbjudande. Rätten för en arrangör att ingå avtal som begränsar eller reglerar massmediernas tillträde till samman- komster eller tillställningar av offentlig karaktär bör enligt föreningen inte få innebära att massmediernas möjligheter till nyhetsbevakning beskärs eller omöjliggörs. Att det föreligger svåra avvägningsprohlem mellan civil- rättsliga regler och rätten till fri nyhetsförmedling är enligt föreningens bestämda mening inte motiv nog för att — som kommitten gör skjuta frågan ifrån sig.

Prop. 1984/85: 199 192

SR är kritiskt mot kommitténs syn på möjligheterna för koncernens programföretag att i framtiden kunna direktsända hela evenemang av in— tresse för allmänheten. Bolaget anför:

"Det är ofrånkomligt att två väsentliga mål kommer i konflikt med varandra på denna punkt. nämligen allmänhetens intresse att kunna ta del av evenemang av stort och uppenbart intresse samt arrangörens avtalsfri- het. SR inser att detta är en mycket komplicerad fråga. som oberoende av hur den löses inte kan tillfredsställa alla parters berättigade önskemål och krav. Men om Massmediekommitténs förslag läggs till grund för reglering av kabelsändningar kommer det att medföra att avtalsfriheten ges prioritet.

I praktiken kommer de prise.r som kabelföretag i landets största kom- muner anser sig ha råd att betala för attraktiva evenemang att vara avgö- rande för marknaden. Det tvingar SR-koncernen att köpa sändningsrät— terna till sådana sändningar till andra priser än i dag. vilket med största sannolikhet leder till att koncerenens kostnader stiger och till omfördelning av programbudgetar.

SR vill därför på nytt framhålla det önskvärda i att en lösning kan nås som tillgodoser en rimlig balans mellan de två målen. Olika förslag har förts fram om hur detta kan ske.

Det är, ur SR:s perspektiv, oerhört väsentligt att det i framtiden kommer att finnas någon möjlighet att kunna aVVäga de skilda intressena mot varandra. om utvecklingen på detta område visar sig gå i en för den stora radio- och tv-publiken ogynnsam riktning. SR vill dänör bidra med ytterli- gare ett förslag till hur en sådan möjlighet skulle kunna medges.

Om det visar sig att de förhandlingar som förs om sändningsrätter inte leder till överenskommelser mellan SR-företagen och rättighetshavarna bör kabelnämnden ges bemyndigande att i angelägna fall lösa tvisten, dvs. i praktiken skulle kabelnämnden komma att fungera som skiljeman. Skilje- mannaförfarandet är vanligt förekommande i samhället för att lösa tolk— ningstvister. Grunden för nämndens möjligheter att ingripa är ett i lag sanktionerat uppdrag att avväga när allmänintresset definitivt bör ta över det privata intresset. Nämnden ges härigenom auktoritet att utöva en viss press på parterna. samtidigt som dessa inför en oberoende part har möjlig- het att argumentera för och motivera sina ståndpunkter."

Förslaget i SR:s yttrande framförs också av LRAB. SIF-klubben vid Sveriges Radio-koncernen ansluter sig till förslaget.

6.4 Villkor för att få tillstånd

6.4.1 Allmänt

SABO och ABF tillstyrker kommitténs förslag. och Svenska Teaterför- bundet gör detta i princip.

Enligt Statskontoret är det däremot angeläget att tillståndsprövningen från början ges en enklare utformning än vad kommittén har föreslagit. Erfarenheterna från bl. a. uppbyggnaden av datainspektionen visar enligt kontoret att ambitioner om detaljerad granskning kan resultera i växande ärendebalanser och därav följande omfattande resursanspråk.

Prop. 1984/85: 199 193

HCK och Handikappinstimtct efterlyser längre gående villkor än vad kommittén har föreslagit.

Handikappinstitutet ställer frågan om det inte borde finnas en skyldighet för nätägaren eller operatörsföretaget att ställa resurser till förfogande för textning eller teckentolkning av program eller att gratis upplåta kanal- utrymme för program som särskilt riktar sig till en handikappgrupp. Även om dessa krav inte bedöms realistiska i det första uppbyggnadsskedet är det enligt institutet i ett längre perspektiv nödvändigt att samhället tar sig an problemen om hur resurser skall skapas för att göra 'fV—programmen mer tillgängliga för olika handikappgrupper.

6.4.2 Vidarcsändning av program från en kommunikutionssatellit och upplåtelse av utrymme i kabelnät/iir lokala sändningar 6.4.1! Allmänt

Kommitténs förslag tillstyrks i huvudsak av KL VS och Sveriges Förfat- tarjorbund.

SIF-klubben vid Sveriges Radio-koncernen uttalar att tillständsmyndig— heten. innan den ger tillstånd att vidaresända en programkanal från en kommunikationssatellit, bör granska programkanalen för att'utröna dess karaktär.

6.4.22 Samråd .rkall Ske med ett organ som företräder boende inom området Kommitténs förslag

Ett villkor för att nätägaren skall kunna få tillstånd skall vara att han har samrått med ett organ som företräder boende inom det område som avses i ansökan. Genom samrådet får de boende möjlighet att redovisa vilka satellitkanaler de önskar ta del av liksom antalet satellitkanaler i förhållan- de till antalet kanaler som nätägaren vill upplåta för lokala sändningar (s. 286).

Någon lagreglering av vad som skall utmärka det organ med vilket samråd skall ske föreslås inte. Som exempel på lämpliga samrådsorgan nämns emellertid s.k. kontaktkommittér inom hyresgästföreningarna. sty- relser för bostadsrättsföreningar, villa- och samfälIighetsförcningar samt för stora nät som redan från början avses täcka en hel ort — särskilda programråd med god lokal förankring som speglar önskemålen inom orten (5. 286 0.

Den tillståndssökande skall redogöra för hur kontakter och samråd skett med de boende. Har samråd förekommit skall tillstånd inte kunna vägras på den grund av samrådsorganet är av annan uppfattning beträffande den avsedda verksamheten än sökanden. Beslutet om avsett programutbud mäste ytterst ligga hos honom (s. 286 0.

Någon skyldighet för nätägaren att samråda med de boende skall inte föreligga när han efter att ha fått tillstånd att upplåta utrymme i nätet för lokala sändningar. gör detta (5. 287). l3 Riksdagen 1984/85. ] saml. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 194

Remissinstansernus inställning

Ställningstagandcn av innebörd att kommitténs förslag är tillräckligt. görs av kommunstyrelsen i Stock/uthus kommun. statskontoret, Sveriges Bostudsrt'itts:/'t.')'rettingur.t' Centra/organisution ek.]?h'. (SBC) och SABO.

Komtntmstyrelsen i Strnkltolms kommun tillstyrker förslaget.

Enligt statskontoret är det angeläget att man kan undvika att skapa en särskild "samrädsbyräkrati". När det gäller ortsnät anser kontoret att kommunstyrelsen eller kommunal nämnd sotn kommunstyrelsen delegerat frågan till kan vara samrådsorgan. I fråga om mindre nät bör i stället annonsering i ortspressen med kallelse till informationsmöte vara en möjlig väg att inhämta de boendes synpunkter.

SBC uttalar att det förefaller högst oklart om det tänkta samrädsförfa- randet kommer att ha någon praktisk betydelse. Organisationen har dock ingen invändning mot att bostadsrättsföreningarnas synpunkter inhämtas på det sätt som föreslagits. om det befinns att en samrädsskyldighet skall föreligga.

SABO anför att kravet på samråd med de boende måste anses uppfyllt via boinflytandeavtalen mellan SABO-företagen och hyresgästernas orga- nisationer i de fall SABO-företag vidaresänder satellitprogram.

Åtskilliga remissinstanser efterlyser en mer preciserad samrådsskyl- dighet. Dessa instanser är närradiokommittén. kommunstyrelsen i Sunds- valls kommun, Föreningen Filmeentrum. Hyresgästernas Riksförbund. Sveriges Villaägareförhund, Sveriges fi'ih'rkoråd/De kristna sam/undens räd och Värmlands läns landstings förval!ningsutskott.

Närradiokommittén pläderar för att samrådet får formen av ett möte till vilket samtliga boende i området har tillträde.

Kantinunstyrelsen [ Sundsvalls kommun anser att det bara är resp. kommun som legitimt kan representera invånarna om ett omfattande sam- rådsförfarande skall vara möjligt.

Enligt Föreningen Filmeentrum är faran att demokratin enligt kommit- téns förslag bara blir papper och fraser. För att så inte skall bli fallet bör det enligt föreningen bildas programråd av boende som får ett rejält infly- tande över programvalen.

Hyresgt't'sternrts Riksförbund finner kommitténs linje att föreslå enbart samrådsmöjlighet med kontaktkommittéerna vara otillräckligt. Förbundet fortsätter:

"Boinflytandeverksamheten är ännu inte utbyggd över hela landet. Det är i huvudsak i allmännyttiga bostadsområden som avtal träffats. Det är därför angeläget att det i en kommande proposition understryks vikten av att beslut om kabel-TV förutsätter godkännande av konsumenterna/de boende. Detta kan ske genom överenskommelse mellan fastighetsägare/ nätägare och hyresgästförening. Frivilliga avtal torde vara att föredra framför lagstiftning i detta hänseende."

Sveriges Villait'gareft'irbund anser samrådsskyldigheten vara så angelä-

Prop. 1984/85: 199 195

gen att förbundet är tveksamt till att man enbart inskränker detta förhållan- de till en "möjlighet". Förbundet fortsätter:

"Vi anser följaktligen det vara otillräckligt med en förutsättning att stor vikt kommer att fästas vid de synpunkter som lämnas vid samrådet. Lämpligt kan vara att tillständssökande styrker att samråd skett genom protokoll eller annan form av notering frän sädan överläggning. Lokala villaägare- och samfällighetsföreningar utgör lämpliga samrådsorgan."

Sveriges _l'rik'yrkoräd/Da fria kristna samfundcns räd anser att kravet på samråd med de boende bör kompletteras med ett villkor att också i områ- det verksamma eller representerade föreningar skall konsulteras.

Värmlands läns lamlstingsfört'altningsutskott anför att det är naturligt att de berörda kommuninvånarna tillförsäkras behövlig hjälp från kom- munen vid samrådet. Praktiskt kan detta enligt utskottet lösas genom en föreskrift om att kommunalt biträde skall lämnas vid samrådet om någon av de boende begär det.

6_4_2,j' Kommunen skall ha tillfälle att yttra sig Kommitténs förslag

Kommunen skall ha tillfälle att yttra sig över en ansökan om tillstånd från nätägaren (s. 288).

När det gäller existerande nät kommer remissförfarandet att i första hand få en informativ karaktär. För det fall att tillstånd söks innan ett nät har anlagts. blir kommunens roll en annan. Det är inte ändamålsenligt att kabelnämnden meddelar tillstånd innan det är klart att kommunen har gett klartecken för nätanläggaren i de avseenden kommunen är berörd (s. 288).

Remissinstansernns inställning

Förslagen kommenteras av ganska få instanser. Sveriges jrikyrkoråd/De fria kristna satnjiinclens räd finner förslaget om kommunal yttranderätt väl motiverat. Rådet understryker dock att kom- munerna inte bör kunna kontrollera verksamheten eller vara några avgö- rande instanser för tillständsbesluten.

Sveriges Radio- & Hemelektronik/everantörer och ("entraluntennmute- rie/leverantörernas Förening finner det rimligt att den berörda kommunen har möjlighet att yttra sig över kabelnäts utbredning, kapacitet m.m. Organisationerna framhåller dock att yttranderätten inte bör fä leda till att etableringsfriheten beträffande anläggning av kabelnät i praktiken begrän- sas sä att eventuella kommunala kabelbolag eller televerket får ett försteg framför andra företag.

Flera yttranden från kommunalt håll är kritiska mot kommitténs förslag (jfr aVsnitten (>.! och 6.2.1).

Kommitnfullmäktige i.]önköpings kommun anser att förslaget tilldelar kommunerna en passiv roll.

Prop. 1984/85: 199 196

Kommunstyrelsen i Borlänge kommun (majoriteten) samt kommunsty- relsertia i Luleå. Sundsvalls och Örebro kommuner anser att kommunerna bör ha mer att säga till om än att bara vara remissinstanser.

Siu ledamöter i kommunstyrelsen i Uppsala kommun (m. fp och ('I menar ä andra sidan att kommitténs skäl för den kommunala yttranderät- ten är svaga.

l-"iirmluntls läns landstings ji'irvultningsutskott anser att det bör vara ett krav att verksamhetsinriktning och ambitioner utförligt redovisas i remiss- materialet. Enligt utskottet kan behandlingen av frågor kring den nya situationen därigenom underlättas i de organ i kommunen och på länsnivå som har ansvar för kulturpolitiken.

().—1.2.4 Sökanden skall ha tillfredsställana'e ekonomiska resurser Kommitténsförslag

Kabelnämnden skall värdera de ekonomiska förutsättningarna hos en nätägare som begär tillstånd. Nämnden skall ktinna avslä en ansökan om sökanden ej kan ställa nödvändig ekonomisk säkerhet i form av t.ex. eget riskkapital eller bankgaranti.

Retriissinstansernas inställning

Kt)mmunstyrelsen i Stockholms kommun, KLYS. Svenska Teaterför- bundet och Förliandlingskartellen C'opysivede tillstyrker förslaget.

Enligt KLYS och (*opysii'etle bör i bedömningen ingå en värdering av operatörens möjligheter att uppfylla sina upphovsrättsliga förpliktelser.

Föreningen Filmcentrum uttalar å andra sidan att ekonomin inte bör vara avgörande: tvärtom bör enligt föreningen verksamheten vara plane- rad av samhället stat och kommun -— och åtminstone delvis vara finansi- erad samma väg.

Sju ledamöter i kornttttitt.i't_i't'elsett i Uppsala kommun (m. fp och c)" är kritiska mot förslaget som de finner illa genomtänkt. Ledamöterna uttalar att kommittén tycks tro att risken för ekonomiska misslyckanden minskar om den föreslagna kabelnämnden granskar operatörens ekonomiska förut- sättningar.

b.4.2.5 Vissa (lispensmöjligheter skall finnas vid tillstånd till det lokala operatörsföretaget Kommitténs förslag

De villkor som skall gälla för tillstånd till nätägare skall i princip också gälla när det lokala operatörsföretaget ansöker om tillstånd men endast under förutsättning att nätägaren ej har något tillstånd. Om denne har tilständ behövs således inte någon ny prövning i de hänseenden som är aktuella (s. 291 f).

Prop. 1984/85: 199 l97

Remissinstansernas inställning

Förslaget har inte uttryckligen kommenterats av någon remissinstans.

6.4.3 Lokala .t'it'ndningar Kommitténs_li'irslag Inga andra krav bör ställas än att sökanden är ett lokalt operatifn'sföretag (se avsnitt 6.132).

Remissinstansernas inställning Remissinstanserna har inte kommenterat förslaget utöver vad som fram- går av avsnitt 62.32.

7 Programregler 7.1 Allmänt

Några remissinstanser kommenterar i allmänt positiva ordalag de regler som föreslås.

Lahd.stittgsfiirbttndet är positivt till att kommittén inte föreslår några omfattande regler.

Centrum för masskommunik(ttionsforskning vid Stockholms universitet är positivt till de föreslagna begränsningarna i programutbudet vad beträf- far grovt våld. pornografi. hets mot folkgrupp och reklam.

L() vill kraftigt understryka vikten av att de föreslagna förbuden mot grovt våld. pornografi. hets mot folkgrupp och reklam införs. Snabba ingripanden bör enligt LO kunna göras mot program som innehåller sådana inslag.

Raditmiinmden uppehåller sig vid de föreslagna reglerna mot våld. por- nografi och hets mot folkgrupp. Nämnden finner det principiellt fullt befo- gat att ingripanden kan ske i dessa fall och delar också kommitténs uppfatt- ning att det bör finnas större ingripandetnöjligheter mot lokala program än mot satellitprogrammcn.

Vissa remissinstanser tar särskilt upp de regler som föreslås om reklam och sponsring.

Presstödsnämnden uttalar att den inte kan finna att dessa förslag står i konflikt med den presspolitik som nämnden administrerar.

Marknadsdc'nnstolen yttrar:

"Kommitténs ställningstaganden beträffande reklam i sändningar i kabelnät betingas väsentligen av att reklam f. n är förbjuden i Sveriges Radios verksamhet. Den av kommittén förordade lösningen framstår i dagsläget som rimlig. Såsom framgår av betänkandet är det dock osäkert i vilken utsträckning sådana sändningar kommer att efterfrågas och hur mediet i övrigt kommer att utvecklas. Det kan således vara befogat att senare i ljuset av vunna erfarenheter ompröva inställningen till reklam- sändningar. Frågan kommer naturligtvis i ett nytt läge om reklam blir tillåten inom Sveriges Radios verksamhetsomrädc."

Prop. 1984/85: 199 198

Radionämnden framhåller att den inte tar ställning till förslagen i fråga om reklam och sponsring.

Flera remissinstanser är allmänt kritiska mot de föreslagna programreg- lerna, bl. a. reglerna om reklam och sponsring.

Enligt Svenska Journalist/örbundet är det olämpligt att sätta samman en reglering som den föreslagna. 1 den mån publiceringsetiska normer skall lagfästas bör det enligt förbundet ske inom ramen förgällandc tryckfrihetsv förordning och radioansvarighetslag. Med stöd av dessa lagar kan hets mot folkgrupp bestraffas. Enligt förbundet finns det inte några klara behov av ytterligare inskränkningar.

Föreningen IFPI-VIDEO anser att kommitténs förslag inskränker ytt- randemöjlighetcrna och gör det möjligt för kabelnämnden att censurera på ett sätt som inte borde accepteras.

Leverantörförettingen Kontor Data AB uttalar att det inte är möjligt att införa kontroller av vad som distribueras på telenätet. Det är således mycket svårt , för att inte säga helt omöjligt — att införa ett effektivt förbud mot överföring av kommersiell information. Riksdatalörbundet är av samma mening.

European Business Satellite AB yttrar:

"Beträffande reklamen så vill vi, utan att göra några politiska bedöm- ningar. bara konstatera att reklam kontmer att spela en utomordentligt viktig roll vid etablering av nya system och därmed i ett lands positioner i informationssamhället. Det kommer i Europa att etableras ett flertal nya radio- och TV-kanaler. Många kommer att finansieras med hjälp av re- klam. Eftersom de flesta europeiska länder accepterar reklam. finns det vid etablering många länder att välja emellan."

Enligt Filadel/iaförsamlingen i Stockholm bör reklam tillåtas i såväl satellitsändningar riktade mot Sverige som andra kabelsändningar. Rekla- men bör dock begränsas till block mellan programmen.

Radionämna'en vill starkt ifrågasätta om reglerna mot våld. pornografi och hets mot folkgrupp har fått en för praktiska ändamål lämplig utform- ning. Nämnden fortsätter:

"Detta ifrågasättande sker mot bakgrund av att programprövningcn föreslås ske direkt i kabelnämnden. på eget initiativ eller efter anmälan (s. 300"). Såvitt radionämnden kan förstå skulle kabelnämnden. med den ly- delse som programreglerna fått. få till uppgift att genomföra en sorts sidoprövningar av såväl vidcovåldslagen som biografförordningen. Såle- des skulle kabelnämnden ställas inför uppgifterna att dels tolka och tilläm- pa videovåldslagens definition av grovt våld. dels ta ställning till om en framställning "skulle ha" förbjudits vid tillämpning av biografförordning- en.

Visserligen sägs (s. 311) att kabelnämnden vid en prövning skall kunna utgå från hur programinslag i annat sammanhang bedömts enligt video- våldslagen och biografförordningen. I praktiken torde dock denna utväg vara möjlig endast i undantagsfall.

Enligt nämndens mening är det olyckligt om programreglerna för kabel-

Prop. 1984/85: ]” ' 199

verksamheten utformas så att granskande myndighet blir beroende av bedömningar i domstolar eller andra myndigheter. alternativt att granskan- de myndighet åläggs att göra "ställföreträdande" bedömningar. Utform- ningen bör i stället ta sikte på att i detta fall kabelnämnden kan göra helt självständiga bedömningar, utan hänsyn till antaganden om hur annan myndighet "skulle ha" agerat."

7.2 Vidaresändningar av program från satelliter i fast trafik 7.2.1 Allmänt

De föreslagna reglerna kommenteras i sak av Svenska Teaterförbtmdvt och SIF-klubben vid Sveriges Radio- koncernen.

Enligt Svenska 7"eatcdörbundel är det motiverat att det här tolereras mer när det gäller rasism. våld och pornografi än vid prövning enligt videovåldslagen eller biografförordningen. Enligt förbundet borde det dock inte vara omöjligt att också kunna återkalla sändningstillständet om det i programmen vid upprepade tillfällen har visats inslag som strider mot den s. k. demokratibestämmelsen i 6 å andra stycket radiolagen.

SIF-klubben vid Sveriges Radio-koncernen anser att redan enstaka över- trädelser när det gäller rasistiska inslag. våldsskildringar och pornografi bör leda till förbud mot vidaresändning.

Flera remissinstanser kommenterar den föreslagna ordningen för pröv- ning och beslut om sanktioner.

Statens biograjhyrå och radionämnden har inga invändningar mot att kabelnämnden tilldelas dessa uppgifter.

En kritisk grundinställning har däremot JK. Han förklarar att han i princip förordar ett system med domstolsprövning och att indragning av sändningstillstånd skall föregås av en sådan prövning. Emellertid yttrar JK att han har förståelse för att det i fråga om de direkta vidaresändningarna finns svårigheter att tillämpa ett programutgivareansvar av sedvanligt slag. Han fortsätter:

"Detta torde som kommittén redovisat innebära att allmänna straff— och skadeståndsrättsliga principer blir tillämpliga. När det gäller sändningar av detta slag finns det därför anledning att befara att det blir svårt att utkräva ansvar för eventuella brott och därmed att få dessa fall bedömda av domstol. Mot denna bakgrund torde den föreslagna ordningen för prövning och sanktion ändå få godtagas beträffande sådana sändningar som avses i detta avsnitt."

Kommitténs ställningstagande att inte föreslå särskilda ansvarighets- och skadeståndsregler i fråga om vidaresända satellitprogram godtas också av riksåklagaren och NO: den förre uttalar att kommittén har anfört övertygande motiv för sin ståndpunkt.

Kritiska mot kommittén på denna punkt är däremot institutionsslyrelsen förjimrnulistlzönska/un vid Stockholms universitet och utbildnings- och kulturnämnden vid Norrbottens läns landsting. De menar att det måste vara möjligt att utkräva ansvar i det enskilda fallet.

Prop. l984/85 : 199 200

Institutionsstyrelsenförjournalist/1Ögskolun vid Stockholms universitet anför att det är ett uppenbart intresse att förhindra att yttrandefrihetsbrott sker i vidaresända satellitkanaler. Styrelsen fortsätter:

"Det gäller inte bara pornografi och brottet "hets mot folkgrupp" utan även raden av andra yttrandefrihetsbrott. I detta syfte bör det för varje vidaresändning av satellitkanaler finnas en programutgivare som svarar för innehållet. l-iksom nu gäller för Sveriges Radios direktsändningar kan utgivaren bära sitt ansvar antingen genom att fortlöpande följa sändningar- na och bryta dem om yttrandefrihetsbrott befaras eller genom att i förhand förvissa sig om att sådana brott rimligen inte kommer att begås. Då de sändande länderna rimligen torde ha intresse av att satellitprogrammen vidaresänds till Sverige torde det normalt vara möjligt att i förhand få sådana försäkringar. Om yttrandefrihetsbrott ändå begås bör programutgi- varen svara för dem inför domstol med samma förfarande (med bl. a.jury) som föreskrivs för tryckta medier och för radio och tv. Med en sådan ordning behöver kabelnämnden aldrig i administrativ ordning förbjuda vidaresändning av satellitkanaler. Detta är en betydande fördel."

7.2.2 Programmen skall vara avsedduför allmän/teten Kommitténs förslag

Tillstånd skall endast kunna ges i fråga om programkanaler som enligt den ursprunglige sändarens avsikt skall nå allmänheten utan tidsförskjut- ning och i oförändrat skick. Det skall ankomma på den som söker tillstånd att visa att detta villkor är uppfyllt (s. 297).

Det skall inte ställas något krav på att sökanden har fått upphovsrättsha- varcs och övriga rättighetshavares medgivande till vidaresändningarna. Det får sökanden svara för att han har enligt vad som gäller därom ('s. 297).

Remissinstunsernas inställning

Förslaget har inte föranlett någon kommentar.

7.2.3 Programmen skall få tas emot i det land varifrån de sänds till satelliten

Kommitténs förslag7

Som villkor för tillstånd skall gälla att programkanalen i fråga får tas emot i det land varifrån den s.k. upplänkningen sker (s. 298).

Remissinstansernas inställning

De enda remissinstanser som uttalar sig är Svenska Teater/"('irbundet och SIF—klubben vid Sveriges Radio- koncernen. som tillstyrker förslaget.

7 .2.—1 Program med rasistiska inslag Kommitténs förslag

Rätten att vidaresända en programkanal skall kunna återkallas om sänd- ningarna vid upprepade tillfällen har innehållit uttalanden eller andra med- delanden som avsesi l6 kap. 8 så brottsbalken (s. 302).

Prop. 1984/85: 199 '" 201

Remissinstansernas inställning

Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av NO. statens invandrar- verk, kommunstyrelsen i Stockholms kommun. sju ledamöter i kommun- styrelsen i Uppsala kommun (m,jp. och (') och Svenska Teater/i")"rlmndet.

Sveriges Villaägare/örlmnd anser att man bör dra snävare gränser för det otillåtna än vad kommittén har uttryckt med orden "vid upprepade tillfällen". Enligt förbundet är denna formulering också något diffus.

7.2.5 Program innehållande väldsskilt/ringar eller pornografi Kommitténs förslag

Rätten att vidaresända en programkanal skall kunna återkallas om sänd- ningarna vid upprepade tillfällen har innehållit sådana våldsinslag som avses i ] få lagen (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och video- gram med våldsinslag (videovåldslagen) eller sådana pornografiska inslag som för en biograffilm vid tillämpning av förordningen (19592348) med särskilda bestämmelser om biografförestt'illningar m. m. (biografförord- ningen) skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biograf- föreställning (5. 301).

Sändningstillståndet skall också kunna återkallas om sändningarna har varit ensidigt inriktade på sådana våldsskildringar eller pornografiska skildringar som för en biograffilm vid tillämpning av biografförordningen skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biografföreställ- ning för barn som är under 15 år (5. 301).

Remissinstansernas inställning

Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av NO, statens biograf- byrå, kommunstyrelserna i Stockholms och Umeå kommuner, sju ledu- mo'ter i kommunstyrelsen i Uppsala kommun (m,fp och c). Sveriges Radio AB. Sveriges Lokalradio AB. KI. YS och Svenska Teaterförbundet.

Statens biografbyrå har inga invändningar mot att biografbyråns praxis när det gäller vilket slags våld som skall betraktas som totalförbjudet resp.barnförbjudet får ligga till grund för kabelnämndens bedömningar. Byrån är också beredd att medverka med sakkunniga om kabelnämnden skulle vilja ha hjälp med bedömningarna. Byrån räknar med att detta kan åstadkommas utan att resursförstärkningar behöver övervägas.

Esselte Video AB och Föreningen IFPI-VIDEO anser att kommitténs förslag är alltför ingripande. ] förhållande till filmer som godkänts för biografvisning anser de att förslaget ger möjlighet till längre gående censur— ingripanden och totalförbud.

Sveriges l'illaägarförbund förordar å andra sidan längre gående restrik- tioner. Enligt förbundet bör varje programkanal som vid kontroll visat sig innehålla våldsinslag eller pornografi så långt möjligt förbjudas.

Prop. 1984/85 : 199 202

7.2.6 Program innehållande sådan kommersiell rek/ant som särskilt riktar sig till svensk publik Kommitténs förslog

Rätten att vidaresända en programkanal skall kunna återkallas om sänd- ningarna under en lång tidsperiod och i betydande omfattning har innehållit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska

konsumenter (s. 303). Mot förslaget har ledamöterna Björck. Levin och Nordin reserverat sig.

Remissinstansernas inställning

Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av konsumentverket, kortt- munstyrelsen [ Uppsala kommun ( majoriteten ), K L )"S och Värmlands läns landstings fört!altningsutskott (majoriteten).

Konstonentverket anför att reklamen via satelliter sannolikt kommer att ha samma karaktär och inriktning som den TV-reklam som förekommer i övrigt. Verket fortsätter:

"Denna reklam torde i betydande utsträckning bestå av varumärkesrek- lam för multinationella företag. Kännetecknande för sådan reklam är att den i första hand syftar till att inpränta varumärket i konsumenternas medvetande. En ofta använd reklamform är s.k. livsstils- eller associa- tionsreklam. Denna reklam saknar. visar utländska undersökningar. i stor utsträckning sådan information som är väsentlig för konsumenterna. Un- dersökningar av informationsinnehållet i amerikansk TV— och veckopress- reklam visar att, enligt vissa kriterier, endast hälften av TV-reklamen är informativ. Enligt samma bedömningsgrunder är merparten av vecko- pressreklamen informativ. I undersökningarna bedömdes reklam som in- formativ om den innehöll minst 1 av 14 tänkbara uppgifter om varan.

TV-reklamen är normalt koncentrerad till endast en liten del av markna- dens utbud av varor och tjänster. Som exempel kan nämnas att reklam- utrymmet i den för Sverige aktuella brittiska TV-kanalen "Sky Channel", under 3 månader våren 1984. till 58 % upptogs av reklam för godis och till 20% av matvaror. främst frukostproduktcr. I den väst- tyska kanal 1 upptogs 1983 reklamutrymmet till nästan hälften av reklam för godis. öl. vin. sprit och vissa livsmedel. Den andra hälften bestod huvudsakligen av reklam för hygienartiklar, tvätt- och diskmedel. Reklamen omfattar dess- utom ofta endast ett förhållandevis litet antal likartade produkter inom resp. varugrupp.

Mot bakgrund härav kan knappast hävdas att TV-reklam förbättrar konsumenternas information om marknadens utbud.

En annan viktig konsumentaspekt är att reklam skall vara lätt att särskil- ja från information som är obunden av kommersiella intressen. Utveck- lingen i USA visar att nya reklamformer som vuxit fram till följd av kabel-TV-verksamhcten har en karaktär som tenderar att helt sudda ut gränserna mellan reklambudskapet och själva programmet och programin- nehället. Som exempel kan nämnas s.k. ""informercials" och sponsorera- de program. Dessa reklamformer kommer sannolikt att introduceras även i Europa i takt med att kabel-TV byggs ut."

Prop. l984/85: 199 f. 303

Enligt Värmlands läns landstingsförval!ningxillskolI (majoriteten) bör toleransnivån i fråga om satellitreklamen inte sätta alltför högt eftersom en alltför tillmötesgående hållning skulle kunna försämra villkoren för vår dagspress.

KL YS för fram tanken på en alternativ reglering i förhållande till kom- mitténs förslag. Vad KLYS åsyftar är en lösning motsvarande den som nyligen valts i Nederländerna. dvs. en föreskrift om att vidaresändning endast får ske om förekommande reklam inte är särskilt riktad till svensk publik.

Även konsumenrrerket är inne på ett alternativt förslag. Det skulle kunna bestå i att endast sådana sändningar tilläts som uppfyllde vissa väl specificerade krav på reklamens omfattning. form. innehåll och placeringi programutbudet.

Ett par remissinstanser kritiserar kommitténs förslag för att det inte går tillräckligt långt.

Enligt Föreningen Filnu-vntrmn innehåller förslaget vaga och oprecisa formuleringar som lämnar dörren öppen för det mesta. '

!ICK yttrar:

”HCK anser att reklam i svensk TV även fortsättningsvis ska vara otillåten. Att släppa in reklam via satellit är menar vi ett sätt att öppna vägen för reklam i TV mera allmänt. Anledningen till att HCK motsätter sig reklam i TV är att den på olika sätt drabbar våra grupper. Många handikappade är bl. a. p.g.a. brister i samhället (dålig tillgänglighet i den fysiska miljön. högre arbetslöshet. bristande färdtjänst etc.) i betydligt större utsträckning än andra hänvisade till hcmmiljön. Därmed konsu- merar vi också mer TV än andra. Samtidigt får vi färre intryck utifrån som kan balansera de budskap vi får genom TV-apparaten.

Ett annat skäl är att reklamen ofta ger en felaktig bild av människan. Reklam går ut på att sälja en produkt. Reklam för exempelvis kosmetika vädjar till människors osäkerhet, för att vi inte duger som vi är. De människor som används i reklamen är oftast unga. starka, vackra, fram- gångsrika osv. Det motverkar våra ambitioner att förändra attityderna till handikapp."

NO ser till skillnad mot kommittén betydande svårigheter att fastställa vilka reklaminslag som skall medföra att en vidaresänd programkanal förbjuds. Ungefär samma uppfattning har Sveriges Radio AB. Sveriges [A)/talman AB och DIKififirbundel.

Patent- och registeringsverker fäster uppmärksamheten på förhållandet mellan en utländsk annonsörs marknadsföring och de varumärkesrätter som gäller i Sverige. En utländsk annonsör som sprider sitt reklambudskap i satellitsändningar riskerar enligt verket att komma i konflikt med annans registrerade eller inarbetade varumärke i Sverige om varumärkena är förväxlingsbara. Med den genomslagskraft TV har är det enligt verket rimligt att anta att risken för kollisioner mellan förväxlingsbara varumär- ken kommer att öka. vilket kräver att de inhemska märkesinnehavarna på

Prop. 1984/85: 199 204

ett helt annat sätt än hittills slår vakt om sina rättigheter. Kollisionsrisker torde enligt verket också finnas i fråga om det industriella rättsskyddet i övrigt, t. ex. beträffande firmor.

Följande remissinstanser avstyrker kommitténs förslag. namligen Nt"). institutionsstyrelsen för journulist/tögskolan vid Stockholms unit-'ersitet. juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms unit-'ersitetet. kommunstyrel- sen i Kungsbacka kommun (majoriteten), se): ledamöter i kommunstyrel- sen i Malmö" kommun. fem ledamöter i kommuttstyrelsen i Stockholms kommun (m och fb). sju ledamöter i kommmzstyrelsen i Uppsala kommun (m. fp och c). tio ledamöter i Svenska kommmil?)"rbundets styrelse (m. fp och ("). 5.4 F. Sveriges Industriförlmnd. Telefonaktiebolaget L M Ericsson. ["lite/tingen IFPI-VIDEO. Annon.s't'ir/i'jreningen. Sveriges Reklambyråft'ir- bund OCh [Vm ledamöter i Värmlands Läns Landstings _lifirvaltningsut- skott.

Remissinstanserna kritiserar förslaget från yttrandefrihetsrättsliga syn- punkter och med hänsyn till de förväntade negativa följderna för de svens- ka företagens konkurrenssituation.

Juridiskafakultetsnämnden vid Stockholms universitet yttrar:

”Från yttrande- och informationsfrihetsrättsliga synpunkter finner fa- kultetsnämnden det oacceptabelt. att en påvisad överträdelse av ifrågava- rande slag som alltså avser en del av ett större reklamutbud — skulle få leda till att hela programinnehållet i ett kanalutbud stoppas. Fakultets- nämnden har härvid beaktat, att den föreslagna sanktionen valts mot bakgrund av att överträdelse av reklamförbudet inte rimligen kan resultera i straff eller vitesföreläggande för de kabeloperatörcr som försetts med tillstånd, vilka påföljder eljest tett sig mera adekvata. Det förhållandet. att den svenske tillståndshavaren sannolikt inte har rättsliga eller faktiska möjligheter att vare sig eliminera otillåtna sändningsinslag eller. än mindre. genom avtal eller eljest påverka själva utbudet från kommunikationssatelli- ten i förevarande hänseende. kan enligt fakultetsnämndens mening inte motivera. att man väljer total kanaltystnad som saktionsmedel. Åtskilligt i ett kanalutbud kanju vara av stor betydelse för den allmänna upplysningen och opinionsbildningen. Förekomsten av vissa enligt kommitténs uppfatt- ning oönskade reklaminslag bör inte på detta sätt få till konsekvens, att värdefull information —- som kan utgöra den dominerande delen av kanal- utbudet helt undanhålles konsumenterna."

NO, institutionsstyrelsen för journalisthögskolan vid Stockholms uni- versitet. de sex ledamöterna i kommunstyrelsen i Malmö kommun och Föreningen IFPI-VIDEO resonerar på liknande sätt.

NO diskuterar också förslaget med hänsyn till hur de svenska företagens konkun'enssituation kan komma att påverkas. Han yttrar:

"Påverkan på konkurrensförhållandena är huvudsakligen beroende av vilken betydelse den kommersiella reklamen i de satellitförmedlade TV-programmen kommer att få. Eftersom satellitsändningarna riktar sig till stora delar av Europa kommer svenska hemmamarknadsföretag att få betala Europataxa för sin TV-reklam. Satellitreklam kommer därför att

Prop. 1984/85 : 199 ._ 205

ställa sig orimligt dyr särskilt för de renodlade hcmmamarknadsföretagen. Vissa multinationella företag med stora marknadsandelar i många europe- iska länder kommer härmed att få ett övertag. Effekterna på svensk publik torde nämligen uppkomma oavsett om svensk text förekommer eller ej. Detta gäller speciellt reklam som syftar till att göra en vara känd genom dess varumärke. Även många svenska företag med utländsk försäljning men med större inhemska marknadsandelar kommer att få en försämrad konkurrenssituation gentemot vissa stora multinationella koncerner.

Hur stora dessa negativa effekter kommer att bli är svårt att säga. På lite längre sikt när antalet hushåll som har tillgång till satellitprogrammen har ökat har man med tanke på TV:s välkända effektivitet som reklammedium att befara betydande negativa effekter för svenska företag av de nämnda slagen. Det kan särskilt komma att gälla varuområden som bilar, livsmedel och kemisk—tekniska produkter."

Kritik från den angivna utgångspunkten framförs också med varierande styrka av de sex ledamöterna i kommunstyrelsen i Malmö kommun. Sveri- ges Lokalradio AB, S t-'ert'ges Industri/örhtmd. Annonsär/i:"ireningen och Sveriges Reklambyråförbund.

7.3 Lokala sändningar

7.3.1 Allmänt

En del remissinstanser uttalar sig allmänt positivt om de regler som föreslås.

Hyresgästernas Riksförbund och ABF tillstyrker förslagen och kom- munstyrelsen i Örebro kommun och Sveriges Villaägarefifirbund instäm- meri flertalet av dessa.

Statens kulturråd kan stödja kommitténs utgångspunkt att sändnings— verksamheten skall få utvecklas med ett minimum av programpolitiska riktlinjer. Vad som ur rådets synvinkel är väsentligt är dock att sändnings- rätten förknippas med ett kulturpolitiskt ansvar på det lokala planet.

Flera remissinstanser vill komplettera de framlagda förslagen i olika hänseenden.

Smålandspostens Boktryckeri AB framhåller att det måste stå fullt klart för tittarna vem som sänder när en viss kanal slås på. TCO och Svenska Journalistförbundet har samma uppfattning; de anser att sändningarna i den särskilda lokala kanalen. "gratiskanalen". bör förses med tydliga avsändarmarken'ngar.

Svenska Journalistförbundet pläderar också för att det ges utrymme för den professionella lokaljournalistiken i de kanaler som upplåts; detta be- hövs enligt förbundet som en motvikt mot de intressen som gratiskanalen i första hand är avsedd för.

Filadelfiaförsamlingen [ Stockholm är angelägen om att det läggs fast klara etiska regler för programverksamheten. En avstängning av den som bryter mot en etisk regel (t.ex. förbudet mot rasistiska inslag) bör enligt församligen vara kortast möjliga tid.

Prop. 1984/85: 199 206

Stiftelsen Svenska Filminstitutet uttalar att det kommer att krävas kraft- tag för att värna om den nationella filmproduktionen. Bland möjliga åtgär- der som enligt institutet bör övervägas kan nämnas att införa någon form av kvoteringssystem (efter fransk modell) som garanterar en minimikvot av svenskt programinnehåll i kabelkanalerna.

Urbildnings— och kulturnr'imnden vid Norrbottens läns lundsting anser att det i kabelnäten måste garanteras utrymme för de lokala och regionala kulturarbetarna. För att presentera kulturprogram bör de få fasta sänd- ningstider på bästa tittartid. Särskilt viktigt är enligt nämnden att det sänds program till barn och ungdom.

I flera yttranden redOVisas mer eller mindre kritiska synpunkter. Televerket anser att förslagen innebär sådana restriktioner för de lokala programverksamheten att gratiskanalen knappast kan utvecklas till ett engagerande alternativ till övriga tillgängliga kanaler. Enligt verket vore det olyckligt om gratiskanalen enbart skulle bli en dåligt utnyttjad teknik- investering.

Enligt KLYS är det av vikt att de programregler som införs inte lägger hinder i vägen för ett utbud som bildar motvikt till satellitprogrammen.

Sveriges Industriförbund anför att de föreslagna förbuden mot blandade kanaler, S_k_ central programavveekling och reklam utgör restriktioner som allvarligt kan förhindra den industriella utvecklingen och göra det mycket svårt att etablera kabel-TV med rimlig ekonomi.

Sundsvalls Tidning vänder sig bestämt mot förslagen om förbud mot blandade kanaler och central programavveekling. Betänkandets argumen— tation är enligt tidningen inte övertygande i fråga om något av dessa förslag mer än som ett försvar av monopolföretaget Sveriges Televisions framtida konkurrensvillkor.

JK tar upp den föreslagna ordningen för prövning och sanktioner. Som redovisats i avsnitt 7.2 .] förordar JK i princip ett system med domstols- prövning och att indragning av sändningstillstånd skall föregås av en sådan prövning. JK yttrar i sammanhanget vidare:

"Detta gäller särskilt när fråga är om hets mot folkgrupp som är ett sådant brott som finns upptaget i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Den avsedda prövningen innebär i själva verket en gränsdragning kring yttrandefriheten delvis utöver den som följer av brottskatalogen i 7 kap. 4 ätryckfrihetsförordningen. Med den av kommittén föreslagna ordningen ligger det nära till hands att frågan om återkallelse av såndningstillstånd och därmed också frågan om vad som får yttras eller ej blir en fråga om smakbedömning som lätt kan påverkas av olika tillfälliga opinionsstäm- ningar. För att få en fasthet i bedömningen av denna viktiga fråga, som ytterst rör den grundlagsfästa yttrandefriheten. bör man upprätthålla prin- cipen om att yttrandefrihetsbrott skall utgöra grunden för återkallelse av sändningsrätt och att prövningen skall göras av domstol. I anslutning härtill vill jag anföra att när det gäller våldsskildringar och pornografi finns möjlighet att utöka den s.k. brottskatalogen på så sätt att dessa skildringar kommer att omfattas av katalogen."

Prop. 1984/85: 199 ; 207 Enligt radionämnden är det en brist att kommittén inte har föreslagit några positivt formulerade programregler. Nämnden yttrar:

"] betänkande antyds (5. 271—72) att ett motiv för-införande av ett koncessionssystem är möjligheten att införa positiva regler för program- verksamheten. De programregler som föreslås är dock med undantag för bestämmelserna och yttrande— och informationsfrihet i de särskilda kana- lerna för lokala sändningar uteslutande av förbudskaraktär.

Nämnden har självfallet föreståelse för att ett system med olika admini- strativa påföljder (.s. 272) medför att antalet programregler bör vara be- gränsat och att klarhet vinns om dessa regler är av förbudskaraktär. Nämnden har också förståelse för att regelverk måste anpassas till olika medieformer. till målen och villkoren för deras verksamhet. Å andra sidan bestäms målen och villkoren bl.a. av just de programregler som formule— ras. och nämnden finner det inte självklart att verksamheten i kabelnät till skillnad från rundradicwerksamheten — ska undandras från vissa kul- tur- eller mediepolitiska ambitioner! Det vore tvärtom ur mänga synvinklar en styrka om vissa sadana ambitioner. uttryckta som främjande program- regler, kunde formuleras även för kabelverksamheten. Programreglerna skulle härmed också fylla funktionen av en mål-eller policydeklaration, även om de inte till alla delar lämpar sig som underlag för beslut om administrativa påföljder. Nämnden menar således att möjligheterna till införande av vissa positiva regler bör övervägas ytterligare."

7.3.2 Det lokala operatörsföretagets sändningar skall präglas av en vid- sträckt yttrandefrihet och informationsfrihel. Kommittens förslag

Det lokala operatörsföretaget skall beakta att en vidsträckt yttrandefri- het och informationsfrihet skall råda i de kanaler som företaget sänder i. Detta innebär att företaget vid fördelning av sändningstider dels skall se till att ett så brett spektrum som möjligt av åsikter, intresseinriktningar och programformer kommer till uttryck, dels bör ge företräde åt program som speglar lokala förhållanden (s. 306 0.

Om en programleverantör förvägras sändningstid eller anvisas en sänd- ningstid som inte kan accepteras, kan detta anmälas till kabelnämnden. Nämnden får då pröva om företaget har brutit mot kravet på en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. Om detta befinns vara fallet. skall företa- gets tillstånd kunna återkallas (s. 307).

Remissinstansernas inställning

Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av statens kulturråd, För— eningen F ilmcentrum. SABO och Sveriges Närradiofi'irbtmd.

Föreningen Filmcentrum anser att gratiskanalen bör ha en egen profil och inte hetsas av samma allsidighets- och objektivitetskrav som Sveriges Radio. En mer subjektiv TV—kanal alltså. Det skulle främna yttrandefrihe-

ten. JK är kritisk mot förslaget att sändningstillståndet skall kunna återkallas

Prop. 1984/85: 199 208

om opert'ttörsföretaget har brutit mot kravet på en vidsträckt _vttrande- och informationsfrihet. En sådan regel har enligt JK ett drag av åsiktskontroll som är främmande för svensk yttrandefrihetsrätt utanför monopolsitua- tionen.

7.3.3 Programutbudet bör ha en lokal inriktning Kommitténs förslag

Programurval och programsättning bör ske lokalt. Programutbudet bör alltSå i huvudsak bestå av material som har producerats särskilt för sänd- ningsorten och som har lokal anknytning. Någon lagregel i ämnet föreslås dock inte (s. 310).

Remissinstansernas inställning

Förslaget tillstyrks av informations- och konsumentnämnden [ Stork- holms kommun.

Sveriges Radio AB och Sveriges Lokalratiio AB är inte tillfredsställda med förslaget. Företagen påpekar att det inte ställs några uttryckliga krav på lokala eller nationella andelar av programutbudet i kanaler som upplåts. Enligt företagen torde det därmed i dessa kanaler vara fritt för nationell spridning via kassetter av utbud som till stora delar är syndikerat. ut— ländskt programstoff.

Flertalet remissinstanser som uttalar sig är emellertid kritiska från andra utgångspunkter.

Svenska .Iournalistfr'irbundet avstyrker förslaget. Sydsvenska Dagbladets AB frågar sig om kommittén likställer ordet "lokal" med att en kommuns geografiska gränser utgör spridningsområ- det.

Statens kulturråd anser att det bör öppnas möjligheter till regionalt samarbete för att gratiskanalens innehåll skall kunna bli av hög kvalitet. Samtidigt understryker rådet vikten av att gränsen gentemot regional-TV kan dras tydligt.

Informationychefer: i Västerås kommun uttalar att kravet på "övervä- gande" lokal programproduktion i och för sig är svävande vad gäller kvantiteter men att det begränsar frihet och flexibilitet i tabläarbetet.

Filadel/iqmrmm[ingen i Stockholm framhåller att TV är ett mycket resurskrävande medium. Många lokala föreningar torde därför få svårt att genomföra en kvalitativ och regelbunden programproduktion. Enligt för- samlingen bör en organisation eller folkrörelse ha möjlighet att eentralpro- ducera program som sedan sänds av den lokala föreningen.

Sveriges Riksidrottsft'irbund förklarar att idrottsrörelsen ser det som väsentligt att det utöver den lokala sändningsverksamheten kan etableras ett väl utbyggt kabelnät för rikstäckande sändningar med hjälp av länksy- stem.

Prop, IOS-USS: 199 . 201)

7.3.4 Förbud mot att i en och samma kanal blad—da satellitprogram och andra program Kommitténsförslag

I de kanaler som det lokala operatörsföretaget sänder i och i kanaler som har upplåtits för lokala sändningar skall det inte få förekomma vidaresända rundradioprogram eller vidaresända program från kommunikationssatel- liter. lnte heller skall det i satellitkanalerna få förekomma lokala program (s. 3l4).

Om regeln överträds skall ett meddelat tillstånd kunna återkallas (s. 314).

Remissinstanser/tas instt'illning

De remissinstanser som har uttalat sig är överlag kritiskt inställda. Förslaget avstyrks av televerket. kommunstyrelsen i Örebro kommun. SAF. Svenska Journali.s'tfiirbundet, Sveriges Industriförbund, Esselte Vi- deo AB. Svenska Tidningsutgivt'trdöreningen. Smälandspostens Boktryck- eri AB och Sydsvenska Dagbladets AB.

Televerket framhåller att dess erfarenheter visar att det kommer att vara både svårt och dyrt att producera program för gratiskanalen. Beläggningen kommer att bli mycket låg. Ekonomin skulle enligt verket väsentligen förbättras om innehållet i kanalen åtminstone under en övergångstid kunde blandas med andra program. t.ex. visst satellittttbud.

Kommunstvrelsen i Örebro kommun anför att det på många orter sanno- likt inte tinns förutsättningar för någon tner omfattande lokal verksamhet. Vad som kan väntas torde vara att komunen vill göra ett eller annat program och att den lokala tidningen vill sända ett kort dagligt nyhetspro- gram. Sådana lokala program bör enligt komunstyrelsen kunna läggas in i en satellitkanal under förutsättning att satellit- och lokalprogrammen hålls åtskilda genom god på- och avannonsering.

Sveriges Industriförbund menar att möjligheterna för en operatör att skapa ett varierat och attraktivt utbud under både dag- och kvällstid allvarligt skulle begränsas genom förslaget.

Sydsvenska Dagbladets AB anser att det så länge reklam inte tillåts i kabel-TV — bör vara möjligt att ge abonnenterna kombinationserbjudan- den på samma kanal i form av överspridd betal-TV och lokala program. Detta förutsätter dock att förslaget om förbud mot blandade kanaler inte

genomförs.

7.3.5 Förbud mot s.k. central programavvec'kling Kommitténs förslag

Det skall inte vara tillåtet med gemensam programsättning i flera kabel- nät genom samtidig och oförändrad vidaresändning i form av t. ex. radio- länköverföring. Däremot skall det inte möta hinder att visa samma pro- gram samtidigt i tiera kabelnät (s. 3l0). l4 Riksdagen l984/85. I santl. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 210

Remissinstanscrnas instt'illning

De remissinstanser som har kommenterat förslaget är överlag kritiska. Förslaget avstyrks av televerket. sin ledamöter i kommunstvrels'en i Uppsala kommun (m. fp och c). fyra ledamöter i Svenska kommunförbun- dcts styrelse (c). SAF. Slatsanslälldas Förbund. Svenska J(ntrnalisdör- bundet. Sveriges lndustrijörbum'l. Sveriges Radio— & Hemelektronik/et'e- rantörer. Centra/antennmateriellererantörernas Förening. Telefönaktie- bolaget L M Ericsson, Philips Norden AB. Luxor Konsumentelektronik AB. Sveriges Riksiclrotts/Örl)una'. Smälandspostens Bokttyckeri AB och Sydsvenska Dagbladets AB

De sju borgerliga ledamöterna i kommmtstyrelsen i Uppsala kommun avvisar bestämt förslaget.

Sveriges Industriförlnotd anser att förslaget skulle innebära allvarliga begränsningar när det gäller att kunna erbjuda program med aktualitetsv inslag från någon central programkälla som komplement till det lokala materialet. t. ex. nyhetsprogram. Förslaget skulle också hindra gemensam bevakning av regionala arrangemang med direktsändningar.

Telefbnaktiebolaget L M Ericsson anför att förslaget skulle leda till orationell hantering och ökade kostnader. Bolaget finner också förslaget något ologiskt eftersom central programavveekling de facto kan åstadkom— mas via satellit.

Enligt Philips Norden AB skulle ett förbud mot central programavveek- ling utgöra ett artificiellt hinder för en sund utveckling av den lokala programverksamheten. Ett förbud skulle också enligt företaget inbjuda till kringgåendeförsök. något som det med säkerhet kommer att finnas tek- niska förutsättningar för.

Sveriges Riksidrottsförbund anför att idrottsrörelsen när det gäller att förmedla information till stora grupper samtidigt ser möjligheterna att använda t.ex. radiolänköverföringar som en styrka. Dessutom är enligt förbundet möjligheten till delade produktionskostnader över större motta- gargruppcr en viktig faktor i programpolitiken.

Enligt Smålandspostens Boktryckeri AB skulle det bli oerhört svårt att etablera nät av någorlunda storlek utanför storstadsregionerna om inte simultansändningar över ett helt län tilläts genom t.ex. radiolänköverför- ing. Företaget anser att det som en motvikt mot satellitprogrammen borde vara ett kulturpolitiskt intresse att kunna erbjuda tittarna inhemska lokala och regionala program distribuerade på detta vis. Sydsvenska Dagbladets AB ger uttryck för liknande synpunkter.

7 3.6 Förbud mot program med rasistiska inslag m. m. Kommitténs förslag

Tillstånd skall kunna återkallas om det har sänts ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i kabelsändning (s. 310).

Prop. 1984/85:199 _ Ztl

Om det misstänkta yttrandefrihetsbrottet är hets. mot folkgrupp skall en särreglering gälla. Någon domstolsprövning skall då inte krävas utan ka— belnämnden skall kunna återkalla tillståndet så snart den har gjort bedöm- ningen att programmet innehåller uttalande eller annat meddelande som avses i 16 kap. 8 s brottsbalken (s. 310 f).

Remissinstansernas inställning

Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran av kommunstyrelsen t' Stockholms kommun, Svenska 7'eater/örhundet. Sveriges frikyrkaråd/De fria kristna sant/andens råd och DIIx'-_/örbtmdet.

JK noterar med tillfredsställelse att kommittén föreslagit att indragning av sändningstillständ pågrund av yttrandefrihetsbrott endast skall kunna ske efter lagakraftägande dom i vilken sådant brott konstaterats. Han fortsätter:

"För att göra denna bestämmelse mera effektiv skulle det om det anses erforderligt kunna införas en möjlighet att. när fällande dom i första instans föreligger, interimistiskt i avvaktan på lagakraftägande dom återkalla sändningstillståndet. Detta skulle innebära att trots allt en domstolspröv- ning med jury ligger till grund för den interimistiska återkallelsen.”

TCO menar att indragning av sändningstillständ på grund av yttandefri- hetsbrott bör komma i fråga först vid upprepade och allvarliga brott.

JKzs syn på den föreslagna särregleringen i fråga om hets mot folkgrupp har återgetts i avsnitt 7.3.1 .

Även flera andra remissinstanser är kritiska mot kommitténs förslag i den delen.

Statens invandrarverk delar kommitténs bedömning att det är viktigt att med kraft ingripa mot program av det angivna slaget. Enligt verkets me- ning är emellertid frågan om yttrandefrihetcns gränser en svår avvägning och inskränkningar i denna frihet bör beslutas av domstol. För att förhind- ra missbruk medan en rättslig prövning pågår förordar verket att kabel— nämnden skall kunna tillfälligt dra in sändningstillständet i avvaktan på lagakraftägande dom. För detta bör det enligt verket krävas att åtal har väckts.

Några remissinstanser uppehåller sig särskilt vid det förhållandet att ett och samma yttrande enligt förslaget kan bli föremål för såväl yttrandefri- hetsprocess vid allmän domstol som prövning av kabelnämnden.

Juridiska fakultetsstvrelsens _förskningsniimnd vid Lunds universitet cx-

emplifterar:

”Antag att nämnden återkallat tillståndet och att domstol senare ogillat ätalat eftersom brott ej styrkts. Detta kan för övrigt lätt bli fallet i prakti- ken. eftersom allmän domstol har helt andra utredningsresurser än vad kabelnämnden kommer att få. För att undvika uppkomsten av dylika kollisioner bör nämnden kunna återkalla tillståndet först sedan lagakraft- vunnen dom. varigenom brottslig gärning ansetts styrkt, föreligger."

Prop. 1984/85: 199

IJ KJ

Den nu berörda konsekvensen av kommitténs förslag kritiseras också av Sveriges Radio AB. Sveriges Loka/radio AB och Svenska Journalist/ör- bundet.

Radionämnden kritiserar förslagets innebörd att kabelnämnden som ställföreträdare för allmän domstol skall sidopröva brottsbalkens definition av hets mot folkgrupp (rfr. avsnitt 7. l ). Nämnden yttrar:

"Det står klart att Mmkzs avsikt varit möjliggöra snara ingripanden mot kabelsändningar med här aktuellt innehåll. dvs. kabelnämnden skulle inte behöva avvakta lagakraftägande domar efter tryckfrihetsrättsliga pro- cesser. Radionämnden vill dock för detta ändamål förorda en annan lös- ning. nämligen att i lagen om kabelsändning injörs en motsvarighet till den s. k. demokratihestämmelsen i.6 Q' rt'la'iolagen. andra stycket (. . .)

Av Mmkcs betänkande framgår att man övervägt införande av en mot- svarighet till radiolagens demokratibestämmelsc bland programreglerna för lokala egensändningar. Mmk drar slutsatsen att detta vore "mindre välbetänkt". men ger enligt nämndens mening inga egentliga argument för denna slutsats (jfr. s. 310). Nämnden vill i stället starkt förorda att en sådan bestämmelse införs, vilket skulle ge kabelnämnden möjligheter att själv- ständigt bedöma inte bara inslag som innebär hets mot folkgrupp, titan också inslag som i andra avseenden är rasistiska eller på andra sätt innebär allvarligare kränkningar av människovärdet."

7.3.7 Förbud mot program innehållande våla'sskildringar eller pornografi Kommitténs förslag

Tillstånd skall kunna återkallas om det har sänts ett program som har innehållit antingen sådana våldsinslag som avses i 1 & videovåldslagen eller sådana våldsinslag som för en biograffilm vid tillämpning av biografförord- ningen skulle ha medfört att filmen inte godkänts för visning vid biograf- föreställning (s. 3] l).

Tillståndet skall också kunna återkallas om det har sänts ett program som har innehållit sådana pornografiska inslag som för en biograffilm vid tillämpning av biografförordningen skulle ha medfört att filmen inte god- känts för visning vid biografföreställning för barn som är under 15 år (5. 311).

Remissinstansernas inställning

Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran av statens biografbyrå, kommmtstyrelserna i Stockholms och Umeå kommuner. Sveriges Radio AB. Sveriges Lokalradio AB, KL YS, Svenska Teaterförbundet. Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd och DIKTfÖrhundet.

JK är däremot kritisk. Indragning av tillstånd bör enligt honom föregås av en domstolsprövning. JK yttrar vidare:

”En sådan kan ske i en yttrandefrihetsprocess under förutsättning att de aktuella förfarandena tas in i brottskatalogen. vilket jag anser vara att föredra. Förhållandena är här inte sådana att jag anser det vara godtagbart

IJ _- '.:J

Prop. [984/85 : 199

att kabelnämnden kan återkalla ett sändningstillstånd utan föregående domstolsprövning."

JK tar också Upp de kabelsändningar som enligt kommitténs förslag inte skall vara tillståndspliktiga. Han yttrar i det sammanhanget:

”Beträffande därefter de fall där tillstånd för sändning inte krävs dvs. dar kabelsändningar inte kan tas emot i mer än 50 bostäder kan sank- tionen med tillståndsindragning inte tillgripas. För dessa fall blir ett av domstol utmätt straff den enda tänkbara sanktionen utöver eventuellt förverkande. Om man vill skapa ett skydd mot väldsskildringar i dessa fall synes en justering av tillämpningsomrädet för lagen (19811485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag blir erforderlig."

7.3.8 Förbud mot program innehållande kommersiell reklam och mot sponsrade program Komittensfo'rs/ag

Det skall inte vara tillåtet med kommersiell reklam i lokala sändningar. lnte heller skall det vara tillåtet att sända sponsrade program. dvs. program eller programinslag som har bekostats med pengar eller annan egendom som har ställts till det sändande rättssubjektets förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds (s. 312).

Om någon av dessa regler överträds skall ett meddelat tillstånd kunna återkallas (s. 312 D-

Mot förslaget har ledamöterna Björck och Levin reserverat sig.

Remissinstansernas inställning

Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran av marknadsdomsrolen. presstödsnämnden. kommunstyrelsen i Borlänge kommun (majoriteten). kommunstyrelsen i Stockholms kommun ( majoriteten). kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun, kommunstyrelsen i Uppsala kommun (majoriteten), kommunstyrelsen i Västerås kommun ( majoriteten ). Svenska kommunför- bundets styrelse ( lmljariteten). Landstingsförbundets styrelse (majorite- ten), KLYS, Föreningen Filmcenlrmn och Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd.

Vissa instanser diskuterar konsekvenserna för tidningarnas ekonomi av reklam i kabel-TV.

Enligt kommunstyrelsen iBor/änge kommun (majoriteten) skulle tillå- tandet av reklam medföra risker för den lokala dagspressen genom minska- de annonsintäkter.

Om reklamfinansiering skulle bli aktuell måste enligt presstödsnämna'en effekterna på dagspressens finansiering och struktur ytterligare belysas så att inte en via reklamfmansieringen skapad struktur inom dagspressen flyttas in i ett nytt medium och inom detta behöver balanseras genom statligt stöd på samma sätt som inom dagspressen.

Svenska Tidningsutgivare/öreningen (TU) avböjer att ta ställning till förslaget om reklamförbud. Föreningen yttrar:

Prop. 1984/85: 199 214

"Det pågår en offentlig debatt i frågan hur pressens villkor skulle påver— kas av reklam i etcr- och trädsändningar. Även inom TU:s medlemskrcts förs en sådan diskussion och ansträngningar görs att tillföra den ytterligare sakunderlag. Massmediekommitten har inte haft i uppdrag att belysa frä- gan. För TU:s del saknas mot denna bakgrund anledning att nti redovisa en inställning i frågan."

Föreningen Filmcentrum finner kommitténs motiv för att säga nej till reklam omsorgen om dagspressen —- vara torftigt. Föreningen är mot- ståndare till reklam därför att den skulle innebära en kommersialisering av hela mediesystcmet med allt vad det innebär.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun (majoriteten) vill komplettera mo- tiven för reklamförbud med ett kulturpolitiskt argument. 1 de utländska kanaler där reklam förekommer påverkas enligt kommunstyrelsen ofta hela utbudet av reklamköparnas intresse av att få en stor publik. Det påverkar programmens karaktär så att ofta det ytliga och glättade. ofta med inslag av underhållningsväld. gynnas på bekostnad av kultur och samhällsprogram eller seriösa filmer och teater.

Sveriges Villaägare/örbund anser att frågorna om reklam och sponsring bör besvaras med hänsyn till utvecklingen på medieområdet. Förbundet anför:

"När det gäller frågan om reklam eller sponsring torde vi däremot få göra klart för oss att ett förbud mot detta i en framtid ganska snart kommer att upplevas som otidsenligt. Utvecklingen inom massmediaomrädet kom- mer antagligen inom en mycket snar framtid att revolutionera synsätt och tänkande. Aven om förbundet idag skulle kunna stödja olika argument som talar mot reklam och sponsring. kan vi inte bortse från flera faktorer som talar för en sådan utveckling. Vi ser realistiskt på denna utveckling och vill från vår sida föreslå att man inriktar sig på att redan nu diskutera formerna för hur man skall tackla dessa frågor när de kräver behandling och beslut.”

Följande remissinstanser avstyrker kommitténs förslag. nämligen JK. NO. institutionsstyrelsenförjournalisthögskolan vid Stockholms universi- tet. statens industriverk, komntimstyrelsen i Kungsbacka kommun (majo- riteten), sex ledamöter i kommunstyrelsen i Malmö kommun. fem leda- möter i kommunstyrelsen iStockliolms kommun (m ochj'p). sju ledamöteri kommunstyrelsen i Uppsala kommun (m, jp och c), tre ledamöter [ kom- munstyrelsen i Västerås kommun ( m, fp och e), sex ledamöter i Svenska kommunförbundets styrelse (m), fem ledamöter i Landstings/örbundets styrelse (m och fp). SAF. Sveriges Industriförbuml. Leverantörföreningen Kontor Data AB. Sveriges Radio- & Hettie/ektronikleverantörer (SRL), Centra/antennmaterielleverantörernas Förening ( C A N T). Telejottaktiebo- laget L M Ericsson. Luxor K onsumentelektronik AB (Luxor). I—"öreningen IFPI-VIDEO, Atittonsörjöreningen. Sveriges Reklambvråförbund, Fila- delfiaförsamlingen i Stockholm. Smålandspostens Boktryckeri AB och Sundsvalls Tidning.

Prop. 1984/85: 199

IQ _. 'J1

Ett par remissinstanser kritiserar förslagen från yttrandefrihetsrättslig synpunkt.

JK förklarar att han när det gäller frågor om etableringsfrihet och reklam har samma uppfattning som han gett uttryck för i sitt remissyttrande över _vttrandefrihetsutredningens betänkande (SOU 1983: 70) Värna yttrandefri- heten. I detta yttrande, som JK bifogat, intar han ståndpunkten att den _vttrandefrihctsrättsliga lagstiftningen pä radio- och TV-omrädet bör utfor- mas med utgångspunkt i en principiell etableringsfrihet. Härav följer enligt honom att något allmänt reklamförbud inte kan komma i fråga.

SAF anser att kommitténs förslag strider mot artikel 10 i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund- läggande friheterna. Det synes vidare föreningen inte helt utrett om försla- gen har stöd i vårt lands grundlagar.

Ganska många remissinstanser ifrågasätter att reklam i kabel-TV skulle få allvarligare följder för dagspressens ekonomi. Dessa instanser är kom- munstyrelsen i Kungsbacka kommun (majoriteten). SAF, Sveriges Indu- striförbund. SRL, CANT. Luxor, Annon.s'(')'rfc'jreningen. Sveriges Reklam- byråförbund, F iladelfiakärsamlingen i Stockholm och Sundsvalls Tidning.

Enligt Sveriges Industriförbund visar vetenskapliga undersökningar som ställts till regeringens disposition att befarade risker med reklam för bl. a. pressens ekonomi sannolikt är kraftigt överskattade.

SRL. (TANT och Luxor uttalar att erfarenheter från andra länder visar att lokal TV-reklam samspelar väl med annonsering, i den lokala dagspres- sen och snarare kompletterar än konkurrerar med dagspressannonsering- en. Däremot får man räkna med att direktreklamen till hushållen minskar.

Annonsörföreningen och Sveriges Reklambyråjiirbund yttrar:

"Kommittén upprepar departementschefens motiv mot reklam i TV, nämligen att TV— reklam kan skada dagspressens ekonomi genom att suga upp en stor del av reklaminvesteringar som nu tillgodogörs tidningarna. Denna förmodan är inte invändningsfri.

För det första kan det inte förutsättas att det dominerande rcklambäran- de mediet dagstidningar tappar en väsentlig del av sin marknad när ytterli- gare ett medium tillkommer. Flera prognoser tyder på att direktreklamen är betydligt mer känsling för konkurrens med TV-reklam.

"För det andra torde de totala reklaminvesteringarna öka när ett nytt. effektivt reklammedium tillkommer med resultatet att handeln blir allmänt effektivare utan att dagstidningarna fränhänds intäkter i avgörande ut- sträckning.

För det tredje är dagspressen ingen krisbransch som överlever pä mar- ginalen av annonsintäkterna. Krisen i branschen begränsas till tvåtidnings- orter där andratidningarna existerar endast med hjälp av statligt produk- tionsstöd. TV-reklam är inte hotet mot andratidningarna: hotet är att intäkterna från TV-reklam får samma skeva fördelning mellan konkurre- rande tidningar som nuvarande annonsintäkter."

Sundsvalls Tidning uppehåller sig också utförligt vid frägan. Tidningen yttrar:

Prop. 1984/85: 199 216

"Av vad som hittills framkommit motiveras ett framtida reklamförbud av omsorgen om pressen. Ytterst lite av den forskning som finns på fältet antyder att pressen som helhet skulle komma att drabbas särskilt hårt. Ett maximalt annonsbortfall på mellan l—5 % ligger inom den uppskattade ramen för landsortspressen och då har man utgått från att pressen skall vara helt passiv. Så blir självklart inte fallet. Pressen liksom andra kommer självklart att satsa sin kompetens påatt få del av de pengar som tillförs det nya mediet.

En slutsats måste vara att omsorgen om pressen i reklamfrägan bäst löses av pressens egna organisationer. Varför förmynda över dessa omjust omsorgen om dem är hindret för ett vidare reklamintroducerande?

ST är mot bakgrund av det sagda klart besviken över betänkandets verklighetsavgränsning i reklamfrågan samtidigt som ST anser att reklam i TV mäste tillåtas på alla nivåer.

Skulle någon pressgrupp. t. ex. a-pressen. drabbas särskilt hårt av TV-reklamens introduktion är det en fråga som måste lösas inom ramen för den statliga presstödspolitiken. Alt som nu hindra en mediautveckling. som har sitt naturliga förlopp i hela den västliga världen, med hänvisning till hotet mot den fria pressen, är i sig en absurditet. Människors positiva attityder gentemot ett reglerat reklamutbttd får inte stoppas av snäva partsintressen. Skyddet av pressen måste få sådana lösningar som inte hindrar andra befogade medborgar- och samhällsintressen."

Annonsörföreningen och Sveriges Reklambyrå/i")"rbuna' föreslår att tan- ken på reklamförbud i lokala sändningar överges och att koncession för reklamftnansierade sändningar ges till tidningsföretag i samverkan inom sina primära spridningsområden. Därigenom skulle man enligt organisatio- nerna uppnå att den lokala programverksamheten fick en finansiell bas. Samtidigt skulle ett reklammedium som förmenas hota dagspressens eko- nomi bli ett stöd för tidningsverksamheten och den lokala handeln få ytterligare en kanal till konsumenterna.

De argument som i övrigt förs fram av de kritiska insatserna har avseen- de på de svenska företagens konkurrenssituation. de konsumentpolitiska skäl som har åberopats för ett reklamförbud och de elektroniska reklam- medier som existerar vid sidan av kabel-TV.

De svenska företagens konkurrenssituation tas upp av NO, som yttrar Ufr avsnitt 7.2.6):

"Det förefaller endast finnas två handlingsvägar som på lång sikt garan- terar svenska företag internationell konkurrensneutralitet i rcklamhän- seende nämligen antingen ett totalt förbud att mottaga satellitsända TV-program i Sverige eller möjlighet för svenska företag att möta den multinationella reklamen med reklam på riksnivå riktad till svenska TV-tit- tare. Eftersom den första handlingsvägcn med hänsyn till informationsfri- heten knappast torde vara öppen är det svån att se hur den andra hand- lingsvägen skall kunna undvikas om vi på sikt vill bibehålla de svenska företagens konkurrensmöjligheter i detta avseende.”

Statens industriverk framför liknande synpunkter. De konsumentpolitiska skälen för ett reklamförbud bemöts av SAF med hänvisning till att de svenska TV—tittarna vill ha reklam i TV.

Prop. 1984/85: 199 . 217

Sveriges Indrrstrifå'irbrmd menar att följden av ett reklamförbud i ka- bel—TV skulle bli att den elektroniska reklamen sökte sig andra vägar. t.ex. till videokassetter och datadisketter för enbart annonsering. En sådan situation skulle enligt förbundet vara ohållbar.

Kommitténs förslag i fråga om sponsring berörs uttryckligen endast av en insats. Filadelfiqlörsamlingen i Stockholm. som anser det vara viktigt att företag ges möjlighet att sponsra program från olika föreningar utan att därför påverka programinnehället.

8 Programverksamhetens finansiering

Ktmzmittäns förslag

Kommittén lägger inte fram några förslag om hur programverksamheten skall finansieras. Kommittén utgår från att det övervägande antalet ut- ländska satellitkanaler kommer att erbjudas mot avgift och att avgifter också torde bli aktuella för lokala kanaler. Den särskilda lokala kanalen som det lokala operatörsföretaget skall svara för kommer dock enligt kommitténs bedömning i många fall att erbjudas utan särskilda avgifter.

Några regler för taxesättningen föreslås inte varken när det gäller av- gifter för anläggning och drift av kabelnät eller för programmen. Kabel- nämnden föreslås emellertid få möjlighet att begära in uppgifter om vilka avgifter som tillämpas i nät där tillstånd givits till sändningsverksamhet.

Den verksamhet med stöd till medieverkstäder som bedrivs under led- ning av visningsnämnden Vid Svenska Filminstitutet bör utvidgas till att avse även försök som syftar till att kombinera möjligheterna att kombinera verksamhet i medieverkstäder och sändningar i lokala kabel-TV-nät.

Rt'missinstansernas inställning

Flera remissinstanser beklagar att kommittén inte har gått in närmare på förutsättningarna att finansiera utbyggnad och drift av kabelnät och sär- skilt inte möjligheterna att finansiera den lokala programverksamheten. Sådana synpunkter uttrycker Borlänge. Gävle. Jönköpings. Västerås och Örebro kommuner samt Svenska kommunförbundet och kulturdelega- tionen inom förbundets länsavdelning i Gävleborgs län. Värmlands läns landsting betraktar avsaknaden av en säker ekonomisk grund för ka- bel-TV-verksamheten som en väsentlig ekonomisk restriktion som blir avgörande för den takt i vilken verksamheten kan utvecklas. Också Små- landsposten. Hallpressen och Sydsvenska Dagbladet har liknande uppfatt- ning.

KLYS, SJF och Riksbyggen anser att finansieringsfrägorna bör utredas ytterligare. Statens kulturråd understryker vikten av att finansieringsfrä- gan beaktas i den fortsatta beredningen i syfte att finna lösningar som kan möjliggöra kvalitativa sändningari samverkan med kulturlivet.

Prop. 1984/85: 199 218

Hyresgästernas Riksförbund beklagar att inte kostnaderna för konstr- menterna har kunnat belysas bättre än som skett.

Landstingsff'irbunder anser att tillämpade taxeprinciper och förändringar i taxenivåer bör följas noga. Föreningen IFPI- VIDEO varnar för att nät— ägaren kan utnyttja sin ensamställning och genom-oskäligt differentierade taxor underlätta eller försvåra olika intressenters användning av nätet.

Konstaterandet att programverksamheten får bekostas med abonnent- avgifter tillstyrks eller lämnas utan erinran av SR, LRAB, Lturdstings_t?ir- bundet, Svenska Teaterförbundet. SA BO, Smälundsposten och Sydst-tens- ka Dagbladet. Svenska Kommunfr'irbmrdet konstaterar att merparten av kostnaderna måste finansieras med avgifter även om kommuner och lands- ting skulle stödja lokal programverksamhet. Statens kulturråd har en lik— nande uppfattning.

Västerås kommun anser att det inte räcker med abonnentavgifter utan att även andra finansieringsformer måste till. SJF anser att en allmän mottagaravgift kan vara en väg att avsätta medel till programföretag som producerar program på journalistiska grunder.

Ett stort antal remissinstanser anser att den lokala programverksamhe- ten bör kunna finansieras genom en avgift som tas ut för alla eller vissa tjänster i kabelnätet, eller att en sådan ordning bör utredas. Dessa är Borlänge, Gävle. Luleå. Stockholm. Sundsvall. Umeå och Örebro kom- muner, Värmlands läns landsting. Svenska kommunförbundet och Lunds- tingsförbundet samt niirmdiokmnmitten. SIF-SR och Svenska Teaterför- bundet. Inom vissa av dessa organ förekommer borgerliga reservationer mot en sådan ordning.

TU förordar att nedtagningen av satellitprogram sker på sådant sätt att intäkter kan komma lokal och regional programverksamhet till del. Sunds- valls Tidning beklagar att kommittén inte arbetat mer med den lösning som Sundsvalls-försöket bygger på. genom att intäkter för de attraktiva satellit— programmen tillfaller operatören och till stor del kan användas för lokal programproduktion.

Filmcentrum anser att samhällsmedel bör ställas till förfogande för de lokala operatörsföretagen. finansierat genom en femprocentig beskattning av nätägarens bruttointäkter.

KLYS anser att en ordning med avgiftsbeläggning av vissa tjänster i kabelnäten till förmån för lokal programproduktion kan ifrågasättas.

Några remissinstanser diskuterar olika former av statligt och kommunalt stöd. Umeå universitet. Riksförbundet Hem och Skola och SFR/SA MRÅD uttalar sig allmänt för någon form av sådant stöd. Sundsvalls kommun anser att det finns behov av statligt stöd för metodutveckling för bl. a. lokal programproduktion. Här bör Sveriges Television kunna bidra med kunska- per och erfarenheter.

Statskontoret konstaterar att möjligheten till kommunala bidrag inte sällan blir en förutsättning för den lokala programproduktionen. Kommu-

Prop. 1984/85:199 219

nerna bör därför överväga de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av eventuella kabel-TV-engagemang.

Borlänge och Gävle kommuner. Svenska kommunförbundet samt kultur- clelegutionen inorn förbundets länsavdelning i (_iävleborgs lätt betonar att möjligheterna till kommunalt stöd är små. De båda sistnämnda instanserna förordar statsbidrag till kommunerna.

Ett antal remissinstanser uttalar sig till förmån för reklamfinansiering av den lokala programverksamheten. Dessa är SAF. Ericsson. Föreningen IFl'l- l'"'lDE(). Kungsbacka kommun. ["i/(tdt'l/ittförsamlingen i Stockholm, Smålandsposten och SVIP. Svenska Filminstitutet anser att lokala sänd- ningar. finansierade med avgifter och titan kommunala bidrag och reklam- intäkter är en bräcklig konstruktion som kan leda till att de lokala sänd- ningarna inte kommer till stånd. Presstt'idsnämnde/t anser att framställ- ningen av attraktiva program skulle underlättas om reklam accepterades.

Kommitténs förslag om stöd till försök med medieverkstäder tillstyrks eller lämnas utan erinran av Statens kulturråd. SIV. Svenska kommun/"ör- bundet, Uppsala kommun, HSB. BIK-förbundet och Sveriges Närradio- förbund. Gävle kommun ställer sig positiv men vill framhålla behovet av ytterligare försöksverksamhet.

KLYS anser att det föreslagna stödet från visningsnämnden knappast kommer att räcka till. Luleå kommun anser att medlen inte bör tas från de knappa resurserna till filmen. Däremot kan finansieringen ske genom en avgift från nätägaren. Föreningen Filmcentrum föreslår stadsdelsvideo- grafer och medieverkstäder i varje kommun.

Svenska Filminstitutet anser att kommitténs förslag innebär en risk för att man av medieverkstädcrna skapar en hybrid som varken klarar av produktion eller utbildning.

9 Tillståndsmyndighetens organisation, uppgifter och finansiering

K ommittens förs/a ;:

En särskild myndighet, kabelnämnden. bör inrättas med uppgift att besluta om tillstånd att bedriva rundradioverksamhet i kabelnät. Nämnden bör vara icke-politiskt sammansatt och bestå av personer med juridisk kompetens och personer med särskilda kunskaper inom området i fråga. Kabelnämndens verksamhet bör finansieras med avgifter från tillståndsha- varna. Det bör få ankomma på nämnden att besluta om avgifternas storlek. En särskild organisationskommitte' bör tillkallas för att lägga fram förslag om hur den nya myndigheten bör organiseras.

Remissinstansernas inställning

Förslaget att kabelnämnden skall ha en icke-politisk sammansättning tillstyrks eller lätnnas utan erinran av Värmlands läns landsting. juridiska

IN) lx) O

Prop. 1984/85: 199

fakultetsnt'imnden vid Stockholms universitet och SFR/SAMRÅD. JK. kammarrätten i Stockholm och juridiska fakultetsst_vrelsens forsknings- nämnd vid Lunds universitet betonar att nämndens ordförande bör vara domarkompetent. Statskontoret anser att det inte finns några särskilda skäl som talar för att nämnden skall ha parlamentarisk sammansättning.

Ett antal remissinstanser ger uttryck för andra åsikter än kommitténs rörande nämndens sammansättning. Svenska kontmunförbundet anser att de kommunala intressena bör vara representerade. En minoritet i förbun- det reserverade sig till förmån för kommitténs förslag. Borlänge kommun anser att kommunala och centrala kultur- och mediepolitiska intressen bör vara företrädda. l-"ärmlands läns landsting anser att kulturpolitisk kompe- tens och crfarenht bör tillföras nämnden. Luleå och Örebro kommuner samt ABF uttalar sig till förmån för att politiska partier och folkrörelser skall finnas med i nämnden. [ vissa av dessa organ finns borgerliga minori- tetsreservationer till förmän för kommitténs förslag.

Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet anser att nämnden bör kompletteras med forskare inom massmedie- och masskommunikationsomrädet.

Sveriges Villaägareförbund uttalar sig till förmån för någon form av lekmannainflytande i nämnden.

] fråga om den föreslagna benämningen anser JK att kabelsändnings- nämnden vore mer adekvat än kabelnämnden.

Några remissinstanser diskuterar möjligheten till samordning med andra organ. Kammarrätten i Stockholm. statskontoret och Sveriges Närradio- färhund anser att frågan om samordning med närradionämnden bör över- vägas närmare. Radionämnden talar för en viss samordning mellan kabel- nämnden. närradionämnden och radionämnden. ALB har liknande syn- punkter. Enligt ALB finns det också skäl att överväga vissa samarbetsfor- mer mellan ALB. kabelnämnden och närradionämnden.

Statskontoret anser att formerna för organisation och administration av koncessionsverksamhcten bör utvärderas och omprövas efter viss tid. En lösning vore att låta en särskild delegation med tidsbegränsat mandat ha hand om administrationen under ett uppbyggnadsskede.

Vissa remissinstanser anser att kabelnämnden bör kunna fullgöra också andra uppgifter än dem som kommittén föreslär. Juridiska fakultetsstyrel- sens forskningsnämnd vid Lunds universitet menar att nämnden bör kunna behandla tvister mellan konsumenter och nätägare eller operatörsföretag. Set/fs Kabel-TV anser att nämnden bör ta fram normalavtal för förhållan- det mellan olika parter i kabel-'l'V-verksamheten. Närradiokommitten be- tonar nämndens informationsuppgift. SIF-SR anser att nämnden måste kunna ta ansvar för de olika överenskommelser som erfordras. Den bör dessutom följa den internationella utvecklingen och dra slutsatser av den samt initiera forskning och utbildning. Statens kulturråd anser att det bör åvila kabelnämnden att följa den tekniska och organisatoriska utveckling-

Prop. 1984/85: 199 221

en. Konsekvenserna för kulturlivet och för publiken. däribland barn och ungdom, bör däremot kulturrådet svara för.

] fråga om finansieringen av kabelnämndens verksamhet förutsätter Sveriges Niirrttdioji'irbttttd att sändande föreningar inte belastas utan att staten svarar för kostnaderna.

10 Bevarande och dokumentation

Kommitténs forslag

Massmediekommittén föreslår att regler om ensamansvar införs för framställning i databaser som är tillgängliga för allmänheten men bara om den som bedriver verksamheten frivilligt utsett en särskild person att vara utgivare. Kommittén förordar även att man inför en bevarandeplikt för all information i dessa databaser.

Remissinstansernas inställning

Statskontoret anser att ett sådant bevarande i och för sig är tekniskt och ekonomiskt möjligt att åstadkomma. Statskontoret påpekar dock att det är tveksamt om man genom att bevara ADB-upptagningar kan säkerställa den direkta och lätt tillgängliga bevisning som är en förutsättning för att en ordning med ensamansvar skall vara meningsfull.

DFI avstyrker en omedelbar lagstiftning om ansvar för framställning i databaser. Enligt DFI innehåller frågan många problem som kräver en djupare analys bl.a. påpekar DFI att en bevarandeskyldighet i linje med massmediekommitténs förslag kan utgöra en belastning för svenska data- baser i deras konkurrensförhållandc med motsvarande utländska baser.

Sveriges industriförbund avstyrker särskild lagstiftning i frågan. Enligt industriförbundet uppstår snabbt omrimliga förhållanden om massmedie- kommitténs förslag skall tolkas bokstavligt. lndustriförbundct hänvisar till att videotextsidorna uppdateras kontinuerligt och att enskilt begärda sidor upprättas ofta bara för en enskild konsument. Därför bör en enklare praktisk lösning utformas.

LKD påpekar att omfattningen av den distribuerade informationen är alltför stor för att kunna bevaras under de föreslagna sex månaderna. Enligt föreningen har teknikens utveckling giort det svårt för upphovsman- nen att skydda sig mot intrång. Även RDF tar upp upphovsrättsfri'igorna i sammanhanget. RDF uppmärksammar att interaktiva sekvenser ofta svär- ligen låter sig dokumenteras på ett enkelt sätt. RDF betonar också integri- tetsaspekterna i samband med lagring av data som kan vara av personka- raktär.

Ericsson anser att de av massmediekommittén föreslagna bevarandcreg- lerna riskerar att begränsa utvecklingen av videotext-tjänsten mot allmän- heten. En strikt tolkning innebär att varje ny version av varje ny sida skulle sparas. Ericsson förespråkar mindre rigorösa regler.

Prop. 1984/85: 199 M.,

Kommitténs förslag Massmediekommitten föreslår att referensupptagning av sändning i lo- kal kabel—TV-kanal skall bevaras för granskningsändt-"imäl i sex månader.

Runtissinstanscrnas inställning

Närradiokommittén förordar att tiden minskas till tre månader och hän- visar till erfarenheter inom närradioverksamheten som tyder på att anmäl- ningar om överträdelser alltid inkommit högst två månader efter den på- stådda förseelsen.

Rudimziimnden & sin sida tillstyrker en bevarandetid på sex månader. då enligt nämnden en sådan tidsperiod erfarenhetsmässigt motsvarar ett prak- tiskt behov hos bl. a. den granskande myndigheten. I samma riktning uttalar sig ALB.

Kwnmitténs _li'irslag

Massmediekommittén föreslår att kabelnämnden skall svara för doku- mentation av programkanaler från kommunikationssatelliter.

Rcmissinstanscrnas inställning

Radionämntlen förordar att, med hänsyn tagen både till gransknings- och forskningsändamål det noga övervägs om inte en generell dokumenta- tion är möjlig. Självfallet måste enligt nämnden värdet av en samlad och fullständig dokumentation av aktuella satellitkanaler vägas mot merkost- nader och praktiska konsekvenser för den ansvariga myndigheten. Nämn- den påpekar också att värdet av en generell dokumentation på detta område hos kabelnämnden också till stor del är beroende av vad som händer i nästa led. dvs. i vilken man det inspelade programmaterialet kan längtidsbevaras hos t. ex. ALB. ALB anser att möjligheterna att lägga ut bandningen och bevarandet av sändningarna från kommunikations-satel- liter pä ALB bör övervägas av organisationskommittén.

Kommitténs förslag

Massmediekommitte'n anser sig inte kompetent att föreslå ändringar i pliktexemplarslagen. Kommittén rekommenderar att i första hand för ka- belsändningar unikt material bör bevaras hos ALB. Av störst intresse är därvid lokala egensändningar med lokalt producerat material som inte visas i någon annan form.

anissinstansernas inställning

ALB anser att pliktexemplarslagen bör ändras till att omfatta även kabel- sändningar. ] likhet med massmediekommitte'n anser ALB att i första hand bör bevarandet inriktas på de lokala egensändningarna. ] sammanhanget påpekar emellenid ALB att det kan vara tekniskt svårare att banda selek- tivt än att blanda sändningarna i sin helhet. I sitt remissvar redovisar ALB

Prop. 1984/85: 199 223

en översiktlig resursberäkning för att inordna kabel-TV i pliktexemplars— systemet. (UHA anser det viktigt att vid behandlingen av dessa frågor kontakt tas med forskare samt företrädare för vetenskapliga bibliotek.

Statt-ktmturet anser inte att det kan bli fråga om någon heltäckande dokumentation av de nya medierna. Förutsättningar och formerna för ett selektivt bevarande bör därför närmare utredas.

ll Avgifter för användningen av film i kabel-TV-verksamhet

Kuntmlflåns förs/ag

Kommittén redovisar att diskussioner förekommit inom filmbranschen om åtgärder för att hävda filmvisningen i biografer gentemot olika former av 'fV-visning av spelfilm. Den åtgärd som diskuterats är att filmer som importerats eller producerats för att visas på biografer inte skall visas i andra medier under en viss tid, 5 k spärrtid. Kommittén ansluter sig inte till tanken att regler av detta slag skulle föreskrivas i lag. men ställer sig positiv till en avtalslösning.

Kommittén påpekar att en avtalslösning av det slag som diskuterats inte skulle beröra utländska företag som sänder filmkanaler över satellit och att den inte skulle leda till att visning av film i kabel-TV-kanaler skulle genere- ra några intäkter till Svenska filminstitutet av motsvarande slag som bio- grafavgifterna och avgifterna på inspelade videogram som tillhandahålls för uthyrning till enskilda.

Kommittén konstaterar att det ökade utbudet av spelfilm i kabel-TV och satellitsändningar kan leda till en viss minskning av biografpubliken och finner det därför rimligt att ett bortfall av biografavgifter kompenseras av att medel på annat sätt tillförs filminstitutet. Den mest naturliga åtgärden vore att söka bygga vidare på en avtalslösning i enlighet med principerna i l982 års film- och videoavtal. En förutsättning är emellertid att en bransch— organisation bildas för kabel-TV-företag. Kommittén utgår från att en sådan organisation kommer att bildas relativt snart.

Om det inte visar sig möjligt att genom en avtalslösning tillföra Svenska filminstitutet medel. föreslär kommittén att det övervägs att i lag lägga fast att en särskild avgift skall erläggas av den som i kabelnät tillhz-indahäfler prgramkanal från satellit med ett utbud av spelfilmer. Avgiften skulle kunna göras beroende av antalet abonnenter. Skyldigheten att erlägga en sådan avgift skulle kunna fogas till de villkor som föreslagits för tillstånd till vidarespridning av kommunikationssatellitsändningar.

Kommittén delar synsättet i kommittedirektiven att den som visar bio- graffilm i kabel—TV i likhet med vad som gäller för andra filmanvändare. bör bidra till att stödja den svenska filmproduktionen. Bortfallet av bio- grafavgifler bör då bilda utgångspunkt för fastställandet av omfattningen på avgifterna för denna nya användning av filmer. Principen att visning av

Prop. 1984/85: 199 224 film i inhemsk television skall generera avgifter till Svenska filminstitutet har knäsatts genom avtalet mellan SVT och institutet från år 1982.

Tillhandahållandet av videogram för visning i kabelnät omfattas inte av l982 års film- och vidcoavtal, men förutsättningar borde finnas för en utvidgning av detta avtal till att. vad gäller avgifter för videogram med filmer, även avse annan användning än uthyrning för enskilt bruk. Kom- mittén finner det rimligt att man inom branschen söker komma överens om ett förslag till revidering av avtalet som därefter föreläggs staten. Om det visar sig att diskussionerna inom branschen inte leder till att förslag pre- senteras till revidering av grunderna för avgifter avseende användning av videogram med film. föreslår kommittén att frågan om en särskild avgift för lokala egensändningar i kabelnät av film tas upp till prövning. En sådan avgift skulle kunna knytas till tillstånd att bedriva lokal sändningsverksam- het.

Remissinstanser/ms inställning

Kommitténs uppfattning att utbudet av spelfilm i kabel-TV kan leda till en viss minskning av biografpubliken delas av NO. KUR. Svenskafilmin- stitutet, Sveriges biagrqfägare/örbunzl och Föreningen Våra gårdar.

Kommitténs förslag att Svenska filminstitutet kompenseras för bortfall av biografavgifter genom att avgifter tas ut för visning av film i kabelnät stöds av NO. KUR. SR. LRAB. Svenska teaterförbunde! och Svenska filminstitutet.

NO. SR och LRAB betonar kommitténs konstaterande att principen att visning av film i inhemsk television skall generera avgifter till Svenska filminstitutet redan har knäsatts. Kommittén förordar att frågan om av- gifter för användning av film i kabel-TV-verksamhet i första hand löses genom avtal inom branschen och i andra hand genom lagstiftning. NO finner det rimligt att man inom berörda branscher söker komma överens om ett förslag till revidering av 1982 års avtal. Svenska teaterförbundet förordar en lagstiftning framför avtalsreglering. Svenskafilminstitutet för- klarar sig villigt att försöka få till stånd ett frivilligt avtal, men framhåller svårigheterna dels med att finna relevanta avtalsparter. dels att på frivillig väg få full kompensation. Institutet poängterar att en frivillig avgift bör kompletteras med en lag som ger kommunerna rätt att ge ekonomiskt driftstöd till de lokala biograferna.

NO påpekar att kommitténs förslag om kompensation för minskade avgifter till Svenska filminstitutet innebär att frågan om s.k. spärrtid för visning av biograffilm i svensk TV och på videokassett i väsentlig del bör förlora sin aktualitet. NO nämner också att reglering av denna fråga, åtminstone i fråga om biograffilm på video. vanligtvis inte finns i andra länder.

KUR, Svenskafilminstitutet och Sveriges biografägareförbund förordar stödåtgärder till biografer på mindre orter. Sveriges biogrrifiigareförbmid

Prop. 1984/85: 199 225

föreslår att de medel som tillförs Svenska filminstitutet även ska kunna användas för att finansiera framställning av extra filmkopior för visning på mindre orter parallellt med den vanliga visningen ute i landet. Riksför- eningen Våra gårdar värdesätter att inhemsk produktion prioriteras i den statliga filmpolitiken men framhåller särskilt värdet av att nya filmer snabbt blir tillgängliga över hela landet.

SR och LRAB påpekar att kommittén. förutom förslaget om avgifter till Svenska filminstitutet. inte har lagt fram några förslag som medför att den nya kabel-TV-industrin skulle lämna några bidrag till svensk film- och TV—produktion. Svenska teaterförbundet framför en liknande synpunkt.

12 Medieutbildning och medieforskning

12.1 Medieutbildning

Kmnmitlens _förslag

Kommittén påpekar att dagens omfattande medieutbud ställer stora krav på människors förmåga att välja och kritiskt granska de budskap som förmedlas. För många vuxna men framför allt för barn och ungdomar gäller att man har svårt att reflektera över det massmedieutbud man dagligen tar del av. Kommittén delar den uppfattning som redovisats i tidigare utred- ningar. att en viktig förutsättning för människor att kunna förstå och tolka budskap i massmedier år kunskaper i både det verbala språket och bild- språket samt om hur medierna påverkar människor. I en framtid med ett väsentligt ökat TV-utbud framför allt på fiktions- och underhållningsomrf— det och i form av utländska satellitdistrihuerade program. är behovet av medieutbildning för barn och ungdomar angeläget att tillgodose.

Kommittén understryker att undervisning om medier bör omfatta alla nivåer inom undervisningsväsendet: Förskola. ungdomsskola och lärarut- bildningar. Grundutbildningen bör innefatta såväl praktiska som teoretiska moment. De ambitioner som kommit till uttryck i läroplanerna synes idag inte kunna förverkligas bl a beroende på bristande kunskaper hos lärare. Därför är det angeläget att grundutbildning och fortbildning av lärare och fritidspedagoger förstärks med avseende på massmediafrågor och att be- hov av sådan utbildning ges hög prioritet av berörda myndigheter.

Kommittén delar videogramutredningens uppfattning beträffande behov av särskilda handledare vid medieverkstäder. s.k. mediepedagoger. Kom- mittén konstaterar att utbildningsalternativcn idag är begränsade och att de bör utvecklas. Den medieutbildning som sker vid ett antal folkhögskolor bör kunna utvecklas. men även Bildlärarinstitutet. Dramatiska institutet och enskilda högskolor bör kunna medverka.

Prop. 1984/85: 199 226

Rentissinstansernas inställning

Kommitténs uppfattning om behovet av medieutbildning för barn och ungdom delas av remissinstanserna. Universiteten i Smek/mhn och Göte- borg, SÖ, KUR. RRV, Luleå. Uppsala och Västerås kommuner. UR. FSA-IK och [Hiv-förbundet framhåller betydelsen av medieutbildning för att motverka negativa effekter av ett ökat TV-tittande bland barn och ungdomar. SÖ påpekar att nya möjligheter i allmänhet främst tillvaratas av redan gynnade grupper och att skolan har ett särskilt ansvar för elever från icke gynnade miljöer och elever med svårigheter. SÖ anser dock att medieutbildning i skolan inte är tillräcklig sotn motvikt till effekten av de nya medierna. Samma uppfattning framförs av universitetet i Smek/mim. som anser att kommittén har skjutit över ansvaret på publiken istället för att lägga ansvar på medierna.

Kommitténs uppfattning att medieutbildning ska omfatta alla nivåer i utbildningsväsendet och att grundutbildning och fortbildning av lärare och fritidspedagoger förstärks med avseende på massmediefrågor delas av flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i frågan. däribland UHÄ. SÖ. KUR. Stockholms. Luleå och Uppsala kommuner. UR. Svenskafilminsti- tutet och DIN-förbundet.

Universiteten i Göteborg och Umeå. Svenska filminstitutet och FSMK uttalar sig till förmån för att mediekunskap inrättas som ett särskilt ämne i grundskolan. Universitetet i Umeå. anser att svenskämnet bör reserveras för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Svenska filminstitutet påpekar att institutet har resurser i form av filmarkiv och dokumentation. som kan anlitas för metodutveckling och läromedelsproduktion.

UHÄ. universitetet i Umeå. SÖ. KUR. UR. Svenska filminstitutet och FS,-HK delar utredningens uppfattning om vikten av att mediekunskap ingår i grundutbildningen av lärare och förskollärare. UHÄ meddelar att ämbetet i en revidering av utbildningsplanerna för klasslärarutbildningcn bl a framhållit att massmediernas och de kommersiella krafternas påverkan på barn och ungdomar skall uppmärksammas inom utbildning om skolans insatser för god barn- och ungdomskultur. KUR nämner att UHÄ borde uppmanas att ta initiativ till en översyn av film- och mediekunskapernas ställning i de olika lärarutbildningarna och i förskollärarutbildningen. FSMK framför också denna synpunkt.

Svenska filminstitutet anser att bildmedieundervisningens eftersatta ställning i undervisningsväsendet i första hand beror på att lärare och förskollärare får dålig mediekunskap i sin grundutbildning. institutet föror- dar att undervisning om filmens språk och uttrycksmedel. om barns och ungdomars mcdiesituation och om elektronikmediernas påverkan ingår som obligatoriska moment i lärarutbildningen. Föreningen Svenska mass- kmnmtuzikatimzslbrskare framhåller att mediekunskap bör ingå i kurspla- nerna för de ämneslärare som enligt läroplanerna skall handha medieun- dcrvisningen och i utbildningen av förskole-. låg- och mellanstadielärare.

Prop. 1984/85: 199 227

Behovet av fortbildning av lärare och förskollärare betonas av UHÄ. universitetet i Göteborg. KUR. UR och Föreningen Svenska masskoin- munika/it)nsjorskare. Universitetet i Göteborg framhåller att vidareutbild- ning av lärare är nödvändig oberoende av hur mediekunskap som ämne utvecklas. med tanke på att de lärare som idag undervisar om media behöver ökad kunskap om de nya medierna. Universitetet meddelar att sådana utbildningar redan organiserats vid lnformationsteknik vid univer- sitet och att de fått ett mycket positivt gensvar bland lärarna. Fin-eningen Svenska inasskonununikalions/orskare framför likartade synpunkter. KUR pekar på bristen på pedagogiska läromedel för fortbildning av lärare och förordar att frågan ses över.

TCO och SIF-klubben vid SR betonar särskilt vikten av att uppmärksam- ma behovet av mediekunskap hos förskolans personal.

UHÄ och DIK-ji'irbmulet pekar på angelägenheten av att undervisning om massmedier i ett brett informations- och kommunikationsperspektiv kan tillgodoses även inom annan högskoleutbildning än lärarutbildning. såsom jurist-. journalist- och kulturvetarutbildningarna. Universitetet i Göte-'borg framhåller att informationsteknologiska moment bör ingå i lin- jeutbildningarna. SIF-klubben vid SR framhåller särskilt vikten av utbild- ning i mediekunskap inom journalistutbildningen. Universitetet i Stock- holm meddelar attjournalisthögskolan är beredd att bära sin del av ansva- ret för medieutbildning.

Luleå kommun framhåller att Dramatiska institutet spelar en viktig roll inom medieutbildningen på högskolenivå och att institutet måste få utöka- de resurser och tydliga direktiv att inrikta sin verksamhet på det pedago- giska område-(_ Svenska filminstitutet framhåller vikten av utbildning för filmarbetare. bl a genom en utveckling av Dramatiska institutets film/' TV—utbildning och genom utvidgning av fortbildningskurser.

Universitetet i Göteborg framhåller behovet av en mer informationstek— nologisk inriktning på högskolcutbildning inom information. kommunika- tion och medier. Universitetet nämner härvid enstaka kurser där teknolo- giska moment kan kombineras med en samhällsvetenskaplig belysning av informationsteknologins sätt att fungera. Enligt universitetet i Göteborg aktualiserar kommitténs överväganden tidigare framlagda förslag om inrät- tande av informationslinjer inom högskolan. Universitetet förordar att en beredningsgrupp inom utbildningsdepartementet behandlar frågan och att UHÄzs utredningsarbete kring informations-. kommunikations-och me— dieutbildning åter tas upp. Föreningen Svenska masskommunikationsfors- kare har samma uppfattning. Föreningen betonar att en grundläggande allmän utbildningslinje för informations- och kommunikationsområdet är en förutsättning för såväl utbildning som forskning inom området. För- eningen föreslår att utbildningsdepartementet tar initiativ till att en bered- ningsgrupp med representanter för förvaltning. forskning och utbildning får i uppdrag att lägga fram förslag till en samlad lösning för utbildningen inom området.

Prop. 1984/85: [99 228

T("O och Gävle kommun betonar värdet av fortsatt utveckling av medie- verkstäder. Universitetet i Göteborg pekar på möjligheten att samordna medieverkstädernas resurser med skolans utbildning i mediekunskap. Suveklzolms kommun nämner att erfarenheterna av verksamheten med medieverkstäder i Stockholm visar på vikten av att se över vilka bild- och ljudresurser som finns i kommunen. så att utrustningen kan användas av så många som möjligt.

KUR. Luleå kommun. ABF och Gävle kommun framhåller att studieför- bunden kan göra insatser inom medieutbildningen. KUR påpekar att folk- bildningsorganisationerna kan spela en viktig roll genom medieverkstäder och studiecirklar i fråga om mediekunskap för den vuxna befolkningen. ABF menar att studieförbunden måste tillmätas den största betydelsen för medieutbildningen eftersom de når den största andelen av befolkningen. ABF anser att studieförbundens och folkrörelsernas verksamheter inom medieutbildning måste få särskilt stöd.

Uppsala kommun påpekar att kommittén inte berört UR:s verksamhet inom medieutbildning. Kommunen menar att en fortsatt regionalisering av UR:s verksamhet kan tillföra landets olika delar mediekunnig personal. UR redogör för företagets medieutbildning. som omfattar både rikstäckan— de och lokala insatser.

Drmnutisku institutet framhåller att institutets utbildningar inom me- dieomrädet måste utvecklas. fördjupas och breddas och att detta på sikt kommer att kräva förstärkningar av de resurser som institutet för närva- rande disponerar.

KUR framhåller behovet av att personal vid kulturinstitutioner och i organisationer får utbildning i mediefrågor. för att kunna delta i ett medie- haserat lokalt och regionalt kulturliv. DIK-tiirbundet anser att medieut- bildning även bör omfatta politiker. eftersom stora utbildningsklyftor med- för att mediel'rågor inte upplevs som viktiga politiska frågor.

UHÄ påpekar att de upphovsrättsliga problemen rörande nyttjandet av satellit- och kabelsändningar för undervisningsändamål särskilt bör upp- märksammas.

Universitetet i Göteborg anmärker att kommitténs överväganden är av allmän karaktär och förordar en fördjupad analys av behoven av medieut- bildning. Även universitetet i Stockholm efterlyser konkreta förslag hur behovet av medieutbildning skall tillgodoses. TCO och SIF-klubben vid SR anser att kommittén inte tillräckligt klart tagit ställning för medieutbild- ningens stora betydelse.

12.2 Massmedieforskning Kommitténs förslag

En stor del av den massmedieforskning som kommittén redovisar har inititerats av statliga utredningar eller andra tillfälliga instanser vilka för

Prop. 1984/85: 199 229

sitt arbete haft behov av vissa speciella uppgifter. Detta har satt sin prägel på massmedieforskning såtillvida att den långsiktiga kunskapsuppgbyggna- den har underordnats det kortsiktiga datainsamlingsbehovet. Flera statliga utredningar har uttryckt önskemål om en mer systematisk forskning på området och massmediekommittén hari sitt arbete efterlyst visst underlag som inte funnits tillgängligt och som bl a av tidsbrist inte varit möjligt att få fram.

Under den gångna femårsperioden har man inom massmedieforskningcn verkat för att skapa en fasthet i den lokala forskningsorganisationen. Tvärvetenskapliga seminarier har byggts upp vid några universitet. En fördel har varit den successiva utvecklingen mot en lokal specialisering. som medfört en lokal kunskapsppbyggnad som är viktig att ta till vara. Erfarenheterna från den professuri massmedieforskning som år I980 inrät- tades vid Göteborgs universitet och från den avdelning för masskommuni- kation som bildats där, visar på betydelsen av att det finns en fast basor- ganisation för massmedieforskningen.

Kommittén ser det inte som sin uppgift att ta ställning till om massme- dieforskningen skall prioriteras före andra forskningsområden. men be- dömer att behovet av forskning på massmedieområdet är påtagligt med tanke på den framtida utvecklingen. Forskningsresultat som kan ge en mer allsidig belysning kräver då mer permanenta projekt. Djupare kunskaper är angelägna om effekten av utvecklingen för människorna och för samhället skall kunna bedömas. Forskning av det slag som redan förekommer och som är under utveckling är viktig för utformning av mediepolitiken i vårt land.

Remissinstansernas inställning

Flera av de remissinstanser som uttalar sig i frågan om medieforskning. däribland UHÄ. universiteten i Uppsala och Göteborg oeh Föreningen Svenska masskommunikationsforskare konstaterar att kommittén i sin beskrivning av massmedieforskningen och i sitt arbete påvisar vikten av kvalificerad forskning inom medieområdet. Uppsala universitet tillägger att kommittén på ett föredömligt sätt har utnyttjat befintlig forskning. Universitetet i Stockholm anmärker dock att kommittén inte har beaktat den forskning som bedrivs vid Centrum för masskommunikationsforskning och vid SRs avdelning för publik- och programforskning och som rör mediernas innehåll med avseende på den bild av människor och samhälle som framträder i medieutbudet. Universiteten i Stockholm. Uppsala och Göteborg har också invändningar mot att kommittén inte ger förslag till konkreta åtgärder.

Kommitténs betoning av behovet av mer permanenta projekt delas av bl.a. universiteten i Uppsala och Lund. Universitetet i Uppsala anser att masskommunikationsforskningens koppling till statliga utredningar kan medföra att framtida forskning i ännu högre grad än idag kommer att

l6 Riksdagen 1984/85. I saml. Nr [99

Prop. 1984/85: 199 230

inriktas på smärre utvärderingsuppdrag. eftersom utredningar förväntas arbeta med snävare tidsperspektiv.

Kommitténs uppfattning om betydelsen av en fast basorganisation för massmedieforskning understryks av bl. a. UHÄ. universiteten i Uppsala. Umeå. Göteborg och Lund. radionämnden och Föreningen Svenska mass- kommunikatimtsforskare. UHÄ påpekar att det inom informations- och masskommunikationsområdet saknas ett centralt forskningsstödjande or- gan som kan ta ansvar för en långsiktig kunskapsuppbyggnad. UHÄ fram— håller därför angelägenheten av att en mer permanent basorganisation byggs upp inom högskolan. så att stabilitet och kontinuitet kan uppnås. UHÄ erinrar. i likhet meduniversitetet i Uppsala. om förslaget att en professur i sociologi med massmedieforskning inrättas vid universitetet i Lund.

Universitetet i Göteborg och Föreningen Svenska tnasskommunika- tionsforskare framhåller angelägenheten av den plan för utbyggnad av masskommunikationsforskningen till en permanent organisation med professurer och mellantjänster på tre eller fyra universitetsorter kan reali- seras. Föreningen anser, i likhet med universitetet i Uppsala. att det bör finnas fasta resurser för massmedieforskning i varje högskoleregion. UHÄ anser att den profilering och specialisering inom forskningsområdet som har utvecklats på olika universitetsorter bör fortsätta.

Remissinstanserna delar allmänt kommitténs uppfattning om behovet av forskning inom massmedieområdet. Universitetet i Lund har en avvikande uppfattning såtillvida att massmedieforskningen. enligt universitetets me- ning, redan är relativt väl gynnad. Denna gynnade ställning kan leda till en ensidig koncentration till kommunikationsforskning. menar universitetet. som förordar att forskare med ambitionen att bredda forskningsområdet prioriteras i en fortsatt satsning på massmedieforskning.

Kommittén pekar på att luckor finns i vår kunskap om medierna och samhället. Förutom de forskningsbehov som kommittén pekar på. fram- håller universitetet i Uppsala behovet av forskning om mediernas roll för vissa grundläggande normer och värderingar i samhället. om människors massmedievanor i fråga om tid och stabilitet samt om den ekonomiska sidan av massmediekonsumtionen. Universitetet i Stockholm betonar vik-

"ten av forskning om mediernas innehåll. om journalistiken och dess villkor och forskning inom massmedierätt. SÖ pekar på behovet av forskning rörande omfattningen och effekterna av barns och ungdomars TV-tittande. KUR framhåller att den kontinuerliga statistiken över massmedieutvcck- lingen behöver förbättras. i synnerhet ifråga om olika befolkningsgruppers medieanvändning och sambandet mellan mediekonsumtion och andra kul- tur- och fritidsvanor. Rådet avser att samarbeta med SRs avdelning för publik- och programforskning inom detta område. KUR pekar också på vikten av att forskningen om kulturfrågor och kulturyttringar stärks. Rådet nämner att humanistisk/samhällsvetenskapliga forskningsrådet har i upp-

Prop. 1984/85: 199 231

drag att prioritera forskning om kommunikationsteknologins inflytande på arbetsliv och fritid.

Universitetet i Uppsala beklagar att kommittén inte föreslär några åtgär- der för uppföljning av massmedieutvecklingen inom 1 ex kabel—TV-områ— det. Universitetet föreslår att den föreslagna kabelnämnden kompletteras med massmedieforskare.

KUR och radioniimtulen framhåller vikten av förmedling av forsknings- resultat och pekar på den betydelsefulla roll som den nordiska dokumenta- tionscentralcn för masskommunikationsforskning (NORDICOM) spelar härvidlag. Radionämnmdcn föreslår att denna dokumentationsverksam— het. som i tio års tid bedrivits som försöksverksamhet. permanentas och att formerna för ett statligt stöd skyndsamt övervägs.

Sammanställning av remissyttranden över massmediekommitt'e'ns förslag i betänkandet (SOL? 1984: 65) Via satellit och kabel.

lnnehållsförteckning

1 Inledning 1.1 Remissinstanser m.m. 1.2 Sammanställningens systematik 2 Allmänna synpunkter på förslagen 3 Kultur— och mediepolitisk bedömning 3.1 Effekter av nya medier 3.2 Förhållningssätt till ny teknik och nya medier 4 Utbyggnad av kabelnät 4.1 Förutsättningar och sammanfattade bedömningar 4.2 Planmässig utbyggnad av kabelnät? Fri etableringsrätt för nätanläggningar? Kollektiv mottagning och spridning av utländska TV-program utvecklas på marknadsmässiga grunder? 4.3 Geografisk rättvisa 4.4 Kostnadsutjämning 4.5 Tekniska standardkrav 4.6 Finansiering av ombyggnad av fastighetsnät (Komplettering av ROT-programmet") 4.7 Televerkets roll 4.7.1 Konkurrensncutralitet 4.7.2 Särtedovisning av kostnader 4.8 Etersändningar som komplement till kabelnät m.m 4.8.1 Etersändningar av lokala program 4.8.2 Radiolänköverföring i kabelnät 4.8.3 Mottagningsstationer för kommunikationssatellitsänd- ningar Användning av kabelnät 5.1 Olika roller och aktörer 5.2 Samspelet mellan olika funktioner och roller 5.3 Operatörsrollen 'Jl

Prop. 1984/85: 199

kJ '.)J IJ

5.4 Sändningsrätt gentemot allmänheten — etableringsfrihet eller koncessionssystem? 5.5 Tillståndsfri sändningsverksamhet 5.6 Tillståndspliktig sändningsverksamhet 6 Regler och villkor för sändningsverksamhet 6.1 Allmänna synpunkter 6.2 Koncessionssystemets principiella utformning 6.2.1 Central myndighet för tillständsgivningen 6.2.2 Tre slag av tillstånd 6.2.2.1 Rätt att vidaresända program från en satellit i fast trafik. en s.k. kommunikationssatellit 6.222 Rätt att bedriva lokala sändningar 6.2.2.3 Rätt att upplåta utrymme i ett kabelnät för Io- kala sändningar 6.2.3 Två tillståndsberättigade subjekt 6.2.3.1 Nätägaren 6.2.3.2 Det lokala operatörsföretaget 6.2.4 Sveriges Radio-koncernens ställning 6.2.5 Ordning för prövning och sanktioner 6.3 Innebörden av att ha tillstånd 6.3.1 En kanal skall hållas öppen för lokala sändningar 6.3.2 De som är anslutna till nätet skall kunna ta emot SR- företagens program 6.3.3 Tillstånd skall gälla inom ett visst geografiskt område 6.3.4 Tillstånd skall ha begränsad giltighetstid 6.3.5 Tillstånd skall inte få överlåtas 6.3.6 Radiolänköverföringar skall likställas med trådöverfö- ringar 6.3.7 Andra medier skall inte kunna hindras att bedriva ny- hetsbevakning 6.4 Villkor för att få tillstånd 6.4.1 Allmänt 6.4.2 Vidaresändning av program från en kommunikationssa- tellit och upplåtelse av utrymme i kabelnät för lokala sändningar 6.4.2.1 Allmänt 6.4.2.2 Samråd skall ske med ett organ som företräder boende inom området 6.423 Kommunen skall ha tillfälle att yttra sig 6.4.2.4 Sökande skall ha tillfredsställande ekonomiska resttrser 6.4.2.5 Vissa dispensmöjligheter skall finnas vid till- stånd till det lokala operatörsföretaget 6.4.3 Lokala sändningar 7 Programregler 7.1 Allmänt 7.2 Vidaresändningar av program från satelliter i fast trafik 7.2.1 Allmänt 7.2.2 Programmen skall vara avsedda för allmänheten 7.2.3 Programmen skall få tas emot i det land varifrån de sänds till satelliten 7.2.4 Program med rasistiska inslag 7.2.5 Program innehållande våldsskildringar eller pornografi 7.2.6 Program innehållande sådan kommersiell reklam som särskilt riktar sig till svensk publik

Prop. 1984/85: 199

7.3 Lokala sändningar 7.3.1 Allmänt 7.3.2 Det lokala operatörsföretagets sändningar skall präglas av en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet 7.3.3 Programutbudet bör ha en lokal inriktning 7.3.4 Förbud mot att i en och samma kanal blanda satellitpro- gram och andra program 7.3.5 Förbud mot s.k. central programavveekling 7.3.6 Förbud mot program med rasistiska inslag m.m. 7.3 7 Förbud mot program innehållande våldsskildringar eller pornografi 7.3.8 Förbud mot program innehållande kommersiell reklam och mot sponsrade program 8 Programverksamhetens finansiering 9 Tillståndsmyndighetens organisation, uppgifter och finansiering 10 Bevarande och dokumentation 11 Avgifter för användning av film i kabel-TV-verksamhet 12 Medieutbildning och medieforskning 12.1 Medieutbildning 12.2 Massmedieforskning

|») '.»J

Prop. 1984/85: 199 234

] Förslag till Lag om ändring i radiolagen (1966: 755)

Härigenom föreskrivs att 5 & radiolagen (1966: 7551' skall ha nedan an- givna lydelse.

Nuvarande lydelse Ft'ireslagen lydelse

5.5

De företag som regeringen bestämmer (programföretag) ha rätt att sända radioprogram i rundradiosändning från sändare här i landet.

Varje programföretag avgör ensamt vilka radioprogram som skola före— komma i rundradiosändning som förtaget anordnar. Härvid skall program- företaget iakttaga bestämmelserna i 6 s och 7 & andra stycket.

Radioprogram i rundradiosändning som har upptagits trådlöst på cen- tralantennanläggning får utan särskilt tillstånd sändas vidare till mottagare inom fastighet som är ansluten till anläggningen.

Om rätt att sända program i vissa lokala rundradiosändningar finns särskilda föreskrifter i närradiola- gen (19821459).

Om rätt att sända [iltdradiopro- grant i vissa lokala rundradiosänd- ningarfrdn radiosändare finns sär- skilda förskrifter i närradiolagen (1982z459).

()m rätt att sända radiotidningar finns föreskrifter i lagen (1981 : 508") om radiotidningar.

Om rätt till rundradiost'iridning Om rätt att sända program i lo- från trådsändare av sådana radio- program som ltar tagits emot från en satellit ifast trafik finns före- skrifter i lagen (198415) om för-

kala rundradiosändningar från trådsändare finns särskilda före- skrifter i lagen (I985:()()0) om lo- kala kabelsändningar.

söksverksamltet med särskild tråd- sändning.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1986.

' Lagen omtryckt 1972z240. : Senaste lydelse 1984: 114.

IJ '.»J '.lt

Prop. 1984/85: 199

2 Förslag till Lag om lokala kabelsändningar

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 & I denna lag finns föreskrifter om trådsändningar av radioprogram i lokala rundradiosändningar (lokala kabelsändningar).

2 & ] lagen förstås med radiosändning, trädsändning, rundradiosändning och radioprogram detsamma som i radiolagen (1966: 755). Vidare förstås med

kaiwlniit: anläggning för lokala kabelsändningar. kanal: det utrymme som behövs i ett kabelnät för sändning av radiopro- gram.

programkanal: det samlade utbud av radioprogram som under en ge- mensam beteckning sänds i en kanal.

3 & Frågor om lokala kabelsändningar prövas av kabelnämnden. Nämn- den skall även utöva tillsyn över verksamheten med lokala kabelsändning- ar.

4 & För lokala kabelsändningar krävs tillstånd om det inte är fråga om l.vidaresändningar enligt 5 & tredje stycket radiolagen (l966: 755) eller ?.. sändningar som enbart kan tas emot i bostäder och som inte när fler än femtio bostäder.

5 5 Varje tillstånd skall avse ett visst område. Detta område fär omfatta högst en kommun.

Om det finns särskilda skäl får kabelnämnden dock besluta att ett till- stånd skall avse tvä eller flera kommuner eller delar av dem.

6 & Tillstånd kan ges till

l.den som äger eller annars förfogar över ett kabelnät. om denne är svensk medborgare. svensk juridisk person eller utlänning som har hem- vist i Sverige (nätinnchavare) och

2.en sådan juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabel- sändningar och i vilken ingår företrädare för olika intressen och menings- riktningar inom tillståndsområdet (lokalt kabelsändarförctag).

7 5 Tillstånd att bedriva lokala kabelsändningar får avse

l. vidaresändningar av programkanaler från satelliter i fast trafik ("satel- litsändningar) och

2. sändningar av annat slag än som avses i l (egensändningar).

8 & Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till sa- tellitsändningar. Lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd till egensändningar.

9 & Nätinnehavare och lokala kabelsändarföretag kan få tillstånd att upp- låta kanaler åt andra för egensändningar.

Prop. 1984/85: 199 236

105 Nätinnehavare som har fått tillstånd är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla en kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretz'igs egen- sändningar av televisionsprogram. Om det i ett kabelnät eller i någon del av det finns endast ett litet antal kanaler. får kabelnämnden medge undantag från skyldigheten enligt första stycket. Ett sådant undantag gäller intill dess ytterligare en kanal kan utnyttjas i nätet.

11 & Den. som har fått tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler, är skyldig att se till att de boende i fastigheter som ansluts till kabelnätet på ett tillfredsställande sätt kan ta emot radioprogram som sänds med stöd av 5 & första stycket radiolagen (19661755) och som vid tillståndsperiodens början är avsedda att tas emot inom tillståndsområdet.

Om skyldighet att tillgodose mottagning av ytterligare radioprogram kan komma i fråga vid omprövning av tillståndet. skall sökanden alltid vara förbehållen rätt att själv för televisionssändningar förfoga över minst två kanaler i kabelnätet eller. om endast en kanal återstår. denna.

12ä Tillstånd får ges endast om sökanden kan förväntas fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med den avsedda verksamheten.

13 & Tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler får ges endast om sökanden i god tid har berett dem som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten.

14 5 Innan tillstånd till satellitsändningar eller till upplåtelse av kanaler meddelas skall kabelnämnden bereda den eller de kommuner. inom vilka sändningarna avses äga rum. tillfälle att yttra sig.

15 & Satellitsändningar, egensändningar av lokalt kabelsändarföretag och egensändningar enligt 9 5 skall bedrivas i skilda kanaler. Sådana sändning- ar får inte heller bedrivas i en kanal i vilken vidaresändningar enligt 5 % tredje stycket radiolagen (19661755) förekommer.

I en kanal för egensändningar får inte vidaresändas radioprogram som samtidigt vidaresänds i ett annat tillståndsområde, såvida fråga inte är om vidaresändningar inom samma kommun eller inom två eller flera kom- muner. för vilka kabelnämnden har fastställt ett tillståndsområde enligt 5 & andra stycket.

16 & Inom en kommun eller det större område som kabelnämnden kan fastställa enligt 5 & andra stycket får viss del av överföringen ske genom radiosändning.

17 _5 Varje tillstånd gäller för högst tre år.

l8å För lokala kabelsändningar gäller inte 6 och 75.5 radiolagen (19661755).

Satellitsändningar

19 & Tillstånd till satellitsändningar innebär rätt till samtidig och oföränd- rad vidaresändning av programkanaler från satelliterna.

Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om vilka pro- gramkanaler han vidaresänder.

Prop. 1984/85: 199 237

20 & Tillståndet till satellitsändningar får återkallas. om tillståndshavaren ]. inte längre uppfyller kraven enligt 6 35 1 eller 2 eller 2. har brutit mot föreskrifternai 10 s". 11 & första stycket eller 15 åförsta stycket.

21 & Kabelnämnden får förbjuda vidaresändning av en programkanal för en tid av högst ett år. om

l.det i programkanalen vid ett flertal tillfällen har förekommit program eller programinslag som innefattar hot mot eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras. hudfärg. nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse eller som innehåller en skildring av sexuellt våld eller tvång eller grovt våld mot människor eller djur.

2.programkanalen har varit ensidigt inriktad på våldsskildringar eller pornografiska program eller

3. det i programkanalen under en längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter

och nämnden med hänsyn till överträdelsernas art och programkanalens karaktär och inriktning finner att ett förbud för programkanalen är godtag- bart från yttrandefrihets- och informationsfrihetssynpunkt.

22 & Kabelnämnden skall, i den utsträckning som behövs för efterhands- granskning av programkanaler som vidaresänds i landet. se till att pro- gramkanalerna spelas in och att inspelningarna bevaras.

Egensändningar av lokala kabelsändarföretag 23 & Tillstånd att bedriva egensändningar innebär även rätt att ställa sändningstid till förfogande för annan. Varje lokalt kabelsändarföretag skall vid utövandet av sin sändningsrätt sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Företaget skall hålla kabelnämnden underrättad om i vilka kanaler det avser att bedriva egensändningar.

24 & Tillståndet att bedriva egensändningar får återkallas om det lokala kabelsändarföretaget

l.inte längre uppfyller kraven enligt 6 5 2, 2.bryter mot 15 lå,

3. sänder program utan att behörig programutgivare ftnns, 4.har sänt program som innehållit en skildring av sexuellt våld eller tvång eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot männi- skor eller djur. om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt.

5. har sänt pornografiska program,

6. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommersi- ell verksamhet i programmen eller

7. har Sänt program eller programinslag. om pengar eller annan egendom har ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Tillståndet får också återkallas. om företaget har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i lokala kabelsänd- ningar. lnnan en sådan dom har vunnit laga kraft får tillståndet återkallas interimistiskt.

Prop. 1984/85: 199 238

Egunxämlningar i upplåtna kuna/cr 255 Tillstånd till upplåtelse av kanaler i ett kabelnät innebär rätt att medge andra att bedriva egensändningar i en hel kanal. Medgivande att bedriva egensändningar får ges endast till svensk med- borgare. svenskjuridisk person eller utlänning som har hemvist i Sverige. Tillståndshavaren skall hålla kabelnämnden underrättad om hur många kanaler som han upplåter och till vem upplåtelse sker.

26 & Upplåtelse av kanal bör ske genom skriftligt avtal. 'l'illständshavaren får i fråga om sändningarnas innehåll inte föreskriva annat än att detta skall vara förenligt med gällande lagstiftning.

27 & Kabelnämnden får besluta att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna under en tid av högst ett är. om han

l.inte längre uppfyller kraven enligt 25 å andra stycket,

2. bryter mot 15 s

3. sänder program titan att behörig programutgivare finns. 4.har sänt program som innehållit en skildring av sexuellt våld eller tvång eller en närgången eller utdragen skildring av grovt våld mot männi- skor eller djur. om inte sändningen har varit försvarlig med hänsyn till syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt.

5. har sänt pornografiska program.

6. har medgett kommersiell reklam eller gjort reklam för egen kommersi- ell verksamhet i programmen eller

7. har sänt program eller programinslag. om pengar eller annan egendom har ställts till förfogande på villkor att programmet eller inslaget sänds.

Beslut att sändningarna skall upphöra får också fattas om den som bedriver dessa har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt miss- bruk av yttrandefriheten i lokala kabelsändningar. lnnan en sådan dom har vunnit laga kraft får kabelnämnden interimistiskt besluta att sändningarna skall upphöra.

28 & Om beslut enligt 27 5 har meddelats skall tillståndshavaren genast se till att egensändningarna upphör. 'l'illståndshavaren får under tid som bestämts enligt nämnda paragraf ej medge att sändningarna återupptas.

29 & Tillstånd att upplåta kanaler för egensändningar får återkallas. om tillståndshavaren

l.inte längre uppfyller kraven enligt 6 ä 1 eller 2 eller 2. har brutit mot 10 &. 11 & första stycket. 25 5 första stycket eller 28 &.

Avslutande bestt'z'rrlnzelser

30 & Kabelnämndens ordförande och vice ordförande skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv.

31 5 ()m avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar gäller särskilda bestämmelser.

32 & Kabelnämnden får återkalla ett tillstånd enligt denna lag, om till- ståndshavaren inte betalar avgift i ärende om lokala kabelsändningar inom föreskriven tid och tillståndshavaren förelagts att betala avgiften vid på- följd att tillståndet annars kan återkallas.

Prop. 1984/85:199 'nr)

33 & När ett tillstånd återkallas får kabelnämnden bestämma en tid om högst ett år inom vilken nytt tillstånd inte katt ges.

345 Den som bedriver egensändningar skall på uppmaning av kabel- nämnden tillställa nämnden sådan inspelning som avses i bestämmelserna om ansvarighet för lokala kabelsändningar. ('.)m denne inte rättar sig efter sådan uppmaning kan nämnden förelägga vite.

35 & Kabelnämndens beslut enligt 5. 6. 8 och 9 åå. 10 äandra stycket. 17. 20. 21. 24. 27. 29. 32 och 33 55 får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut enligt denna lag får ej överklagas.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart. om inte annat förordnas.

1. Denna lag träderi kraft den 1 januari 1986.

2. Tillstånd enligt lagen får inte ges för tid under vilken sökanden bedriver sändningar med stöd av lagen (1984: 1 15) om försöksverksamhet med särskild trådsändning. Den som bedriver sådana sändningar får ej heller medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller själv bedriva egensändningar i upplåtna kanaler.

3. Sammanslutning som bedriver sändningar för vilka bestämmelserna i lagen (1978: 479) om försöksverksamhet med närradio gäller får inte samti- digt medverka i ett lokalt kabelsändarföretags egensändningar eller bedri— va egensändningar i upplåtna kanaler.

3 Förslag till Lag om ändring i närradiolagen (1982: 459)

Härigenom föreskrivs att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till närra- diolagen (1.982: 459) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse F öres/agan lydelse

3.l Sådana försök med trådsänd- 3. Sådana försök med trådsänd- ningar av televisionsprogram. som ningar av televisionsprogram. som pågår vid utgången av juni 1982. får pågår vid utgången avjuni 1982. får äga rum även därefter. dock längst äga rum även därefter. dock längst till utgången av år 1985. till utgången av mars 1986.

För dessa sändningar skall de äldre bestämmelserna gälla.

Denna lag träderi kraft fyra veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Senaste lydelse 1983: 1082

Prop. 1984/85 : 199 240

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med sär- skild trådsändning

Härigenom föreskrivs att övergångsbestämmelserna till lagen (1984: 115) om försöksverksamhet med särskild trådsändning skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 15 Denna lag träder i kraft den 15 april 1984. Lagen gäller till utgång- april 1984. Lagen gäller till utgång- en av år 1985. en av mars 1986. Tillstånd enligt

2 .é'får dock inte meddelas efter u!- gången av år 1985.

Denna lag träderi kraft fyra veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1984/85: 199 241

Innehåll Sid. Propositionen .............................................. ] Propositionens huvudsakliga innehåll ......................... 1 Propositionens lagförslag .................................... 3 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 21 februari 1985 9 1 Inledning ............................................... 9 2 Bakgrund .............................................. 10 3 Massmediekommitténs förslag ............................ 13 4 Remissinstanserna ...................................... 15 5 Försöksverksamhet ..................................... 17 6 Allmänna överväganden ................................. 18 7 Särskilda frågor ......................................... 26 7.1 Koncessionsplikt .................................... 26 7.2 Vem kan få tillstånd? ................................ 31 7.3 De lokala kabelsändarföretagen ....................... 33 7.4 Allmänna förutsättningar för tillståndsgivningen ......... 3.5 7.5 Skyldighet att tillhandahålla kanaler m.m. .............. 37 7.6 Tillständens geografiska omfattning .................... 39 7.7 Koncessionstidens längd ............................. 40 7.8 Programregler för satellitsändningar ................... 40 7.8.1 Allmänt ....................................... 40 7.8.2 Rasdiskriminering. våld och pornografi ........... 43 7.8.3 Reklam i satellitprogram ........................ 45 7.9 Programregler för egensändningar ..................... 46 7.9.1 Allmänt ....................................... 46 7.9.2 Programmen skall vara lokala .................... 48 7.9.3 Rasdiskriminering. våld och pornografi ........... 49 ' 7.9.4 Reklam ....................................... 50 7.9.5 Rätten till nyhetsbevakning ...................... 51 7.10 Kabelnämnden ..................................... 52 7.11 Avgift för visning av film i kabelnät ................... 54 7.12 Ikraftträdande. övergångsfrägor ...................... 55 7.13 Lagtekniska frågor m.m. ............................ 56 8 Upprättade lagförslag .................................... 60 9 Specialmotivering ....................................... 60 10 Hemställan ............................................. 74 1 1 Beslut ................................................. 74 Utdrag av lagrådets protokoll den 9 april 1985 ................. 75 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 1985 . 88 1 Anmälan av lagrådets yttrande ............................. 88 2 Hemställan .............................................. 90 3 Beslut .................................................. 90 Bilaga 1 Massmediekommitténs sammanfattning av sitt betän- kande (SOU 1984: 65) Via satellit och kabel .......... 91 Bilaga 2 Massmediekommitténs författningsförslag ........... 101 Bilaga 3 Sammanställning av remissyttranden över massmedie- kommitténs betänkande ........................... 114 Bilaga 4 De remitterade lagförslagen ....................... 234

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985