Förordning (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1985-08-29
Ändring införd
SFS 1985:728 i lydelse enligt SFS 2018:947
Ikraft
1985-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning tillämpas på den som den 1 mars 1985 ingick i någon av flygvapnets personalkårer och var anställd vid försvarsmakten som yrkesofficer eller yrkesofficersaspirant i flygtjänst eller, utan att vara anställd, var under utbildning till yrkesofficer i flygtjänst.

2 §  Den som vid utgången av det år då han fyller 38 år utövar tjänst som yrkesofficer och är krigsplacerad eller på annat sätt beordrad som förare på något av flygplanen 35, 37, 39 eller 60 har rätt till krigsplaceringspremie.

[S2]Den som varit krigsplacerad eller på annat sätt beordrad som förare på något av de i första stycket angivna flygplanen men som till följd av skada som han har ådragit sig under flygtjänstgöring inte kan vara förare på ett sådant flygplan har också rätt till krigsplaceringspremie, om han utövar tjänst som yrkesofficer vid försvarsmakten vid utgången av det år då han fyller 38 år.

3 §  Om någon avlider före utgången av det år då han fyller 38 år och då uppfyller kraven i övrigt enligt 2 §, får den avlidnes maka och barn rätt till krigsplaceringspremie.

[S2]Om den avlidne var ogift men sedan minst sex månader sammanbodde med en ogift kvinna under äktenskapsliknande förhållanden vid dödsfallet, skall hon likställas med maka.

4 §  Krigsplaceringspremiens storlek framgår av följande tabell.

Yrkesofficerens födelseår:Premie (antal prisbasbelopp) Till yrkesofficerenTill maka enligt 3 § 3 §Till varje barn enligt
1952 eller senare157,53,75
19511052,5
195073,51,75
194952,51,25
194831,50,75
194710,50,25

[S2]Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för det år då utbetalning av premien sker. Förordning (2010:1667).

5 §  Krigsplaceringspremien betalas ut av Försvarsmakten. Om premien uppgår till mer än ett prisbasbelopp, betalas den ut med ett prisbasbelopp eller det lägre belopp som kan återstå varje år med början året närmast efter det år då den anställde fyllde 38 år eller, i de fall som avses i 3 §, året närmast efter dödsfallet.

[S2]Försvarsmakten får på framställning av den som har rätt till krigsplaceringspremie besluta om utbetalning av hela premien på en gång eller med större belopp än ett prisbasbelopp. Förordning (2010:1667).

6 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:947).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

  Ikraftträder
  1985-10-01

Förordning (1994:712) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:244) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.
  Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1049) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2010:1667) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:947) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01