Upphävd författning

Förordning (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-09-05
Ändring införd
SFS 1985:738
Ikraft
1985-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning förstås med

[S2]antidumpningskoden, överenskommelsen om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) i den lydelse överenskommelsen har i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1980:61),

[S3]subventionskoden, överenskommelsen om tolkning och tillämpning av artiklarna VI, XVI och XXIII i det allmänna tull- och handelsavtalet i den lydelse överenskommelsen har i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1980:58),

[S4]dumpnings- och subventionsundersökningar, undersökningar för att utreda om priset på varor som importeras till Sverige dumpas eller subventioneras och därigenom skadar svenskt näringsliv eller näringslivet i ett annat land.

Genomförande av dumpnings- och subventionsundersökningar

2 §  Kommerskollegium skall, efter beslut av regeringen, genomföra dumpnings- och subventionsundersökningar. Sådana undersökningar skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i antidumpningskoden och subventionskoden.

3 §  Kommerskollegium skall innan besök genomförs hos vederbörande tillverkare eller exportör i utlandet underrätta utrikesdepartementet om besöket.

Framställning om åtgärder mot dumpad eller subventionerad import

4 §  En framställning om åtgärder mot dumpad eller subventionerad import får göras av

 1. berörd industri,
 2. organisationer som företräder berörd industri,
 3. myndigheter i tredje land, om det är fråga om åtgärder till förmån för detta land.

5 §  Framställningen skall vara skriftlig och innehålla tillräcklig bevisning om

 1. dumpning eller subventionering,
 2. skada,
 3. ett orsakssammanhang mellan den dumpade eller subventionerade importen och den påstådda skadan.

[S2]Framställningen ges in till kommerskollegium.

6 §  Kommerskollegium skall pröva en framställning enligt 4 § senast två månader efter det att framställningen kommit in till kollegiet. Finner kollegiet att det finns tillräckligt underlag för att föreslå regeringen att en undersökning inleds, skall kollegiet med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. I annat fall skall framställningen avslås.

Redovisning av dumpnings- och subventionsundersökningar

7 §  Kommerskollegium skall senast nio månader efter regeringens beslut om att inleda en dumpnings- eller subventionsundersökning redovisa resultatet av undersökningen till regeringen tillsammans med slutsatser och förslag till åtgärder.

Åtaganden

8 §  Om ett åtagande enligt artikel 7 i antidumpningskoden eller artikel 4 i subventionskoden görs, skall kommerskollegium med eget yttrande anmäla detta till regeringen.

Provisoriska åtgärder

9 §  Om kommerskollegium bedömer det nödvändigt att provisoriska åtgärder vidtas enligt artikel 10 i antidumpningskoden eller artikel 5 i subventionskoden, skall kollegiet med eget yttrande överlämna frågan till regeringen.

Samråd

10 §  Kommerskollegium skall innan yttrande avges till regeringen enligt 6, 7 eller 9 § samråda med Generaltullstyrelsen och Konkurrensverket. Kollegiet skall dessutom samråda med Statens jordbruksverk, om det är fråga om en vara som Jordbruksverket är licensmyndighet för enligt förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Förordning (1992:943).

Överklagande

11 §  Kommerskollegiets beslut att avslå en framställning enligt 6 § får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar

Ikraftträder
1985-10-15

Förordning (1992:943) om ändring i förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.